EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018SC0184

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU Sprievodný dokument Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave

SWD/2018/184 final - 2018/0140 (COD)

V Bruseli17. 5. 2018

SWD(2018) 184 final

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE

ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU

Sprievodný dokument

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

o elektronických údajoch o nákladnej doprave

{COM(2018) 279 final}
{SEC(2018) 231 final}
{SWD(2018) 183 final}


Súhrnný prehľad

Posúdenie vplyvu návrhu nariadenia o elektronickom oznamovaní informácií a dokladov v nákladnej doprave

A. Potreba konať

Prečo? Aký problém sa rieši?

Dôvodom, prečo väčšina hospodárskych subjektov uprednostňuje papierové doklady, je nízka a rozdielna úroveň akceptovania informácií alebo dokladov orgánmi členských štátov, ktoré im podniky oznamujú a predkladajú elektronicky ako dôkaz súladu s regulačnými podmienkami v oblasti prepravy tovaru. To spôsobuje stratu potenciálu hospodárskeho rastu z dôvodu neefektívnosti.

Čo sa od tejto iniciatívy očakáva?

Umožniť širšie využívanie digitálnych technológií v rámci všetkých druhov dopravy s cieľom splniť požiadavky na regulačné informácie v súčasných právnych predpisoch, ktoré sa uplatňujú v oblasti prepravy tovaru v EÚ. Tým sa zníži administratívna záťaž prevádzkovateľov logistických služieb a uľahčí sa multimodálna doprava. Predpokladá sa, že objem celkových čistých prínosov v rokoch 2018 až 2040* bude 27 miliárd EUR.

Aká je pridaná hodnota opatrení na úrovni EÚ? 

Jednostranné iniciatívy členských štátov môžu zvýšiť úroveň digitalizácie v oblasti výmeny regulačných informácií, ale v prípade absencie podobných opatrení za ich hranicami bude ich účinok obmedzený. Jednostranné iniciatívy môžu ďalej rozdrobovať súčasný právny a technický rámec a zvyšovať zložitosť pre podniky v EÚ.

B. Riešenia

Aké legislatívne a nelegislatívne možnosti politiky sa zvažovali? Je niektorá z možností uprednostňovaná? Prečo? 

Zvažovali sa štyri možnosti politiky, ktoré sa navzájom líšia z hľadiska vecnej pôsobnosti intervencie, konkrétne rozsahu prepravných dokladov v nákladnej doprave a regulačných informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť akceptácie orgánmi, a z hľadiska regulačného účinku rôznych opatrení.

Najefektívnejšími možnosťami pri dosahovaní cieľov politiky sú možnosti 3 a 4. Tieto možnosti zahŕňajú širokú škálu regulačných informácií a relatívne viac a lepšie špecifikovaných záväzných požiadaviek týkajúcich sa akceptácie elektronických informácií. Uprednostňovanou možnosťou je možnosť 3, ktorá zohľadňuje uprednostňovaný variant zainteresovaných strán, aby sa zabránilo prístupu, ktorý by platil rovnako pre všetkých.

Kto podporuje ktorú možnosť? 

Väčšina zainteresovaných strán podporuje širší rozsah regulačnej intervencie v zmysle: a) dokladov/informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť akceptovania orgánmi; a b) stupňa špecifikácie záväzných požiadaviek na zabezpečenie interoperability používaných IT riešení. Zainteresované strany v sektore železničnej a leteckej dopravy však novým technickým normám ani univerzálnym riešeniam, ktoré by platili rovnako pre všetkých tak, ako sa navrhuje v možnosti 4, nie sú naklonené.

C. Vplyvy uprednostňovanej možnosti

Aké sú výhody uprednostňovanej možnosti (prípadne hlavných možností, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)?

Očakáva sa, že odvetvie v rokoch 2018 až 2040*dosiahne vďaka zníženiu administratívnych nákladov úspory vo výške 20 až 27 miliárd EUR. To zodpovedá ročne 75 až 102 miliónom pracovných hodín ročne.

Pozitívny dosah na životné prostredie sa očakáva v dôsledku zníženia podielu cestnej dopravy v rámci používaných druhov dopravy. V kumulatívnom vyjadrení sa v rokoch 2018 až 2040* odhadujú úspory emisií CO2 o viac ako 1 300 tisíc ton, čo zodpovedá úsporám externých nákladov vo výške 74 miliónov EUR. Predpokladá sa, že náklady spôsobené preťažením dopravy sa počas rovnakého obdobia znížia o takmer 300 miliónov EUR. Okrem toho za predpokladu, že na jednu zásielku sa použije 1 až 5 kópií každého dokladu, ktoré by sa nemuseli vytlačiť, dosiahli by sa úspory v množstve 2 až 8 miliárd listov papiera, čo by zodpovedalo 180 až 900 tisíc stromom ročne.

Aké sú náklady na uprednostňovanú možnosť (prípadne na hlavné možnosti, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)? 

Náklady verejných orgánov sa v rokoch 2018 až 2040* odhadujú približne na 268 miliónov EUR, z čoho 17 miliónov EUR súvisí s certifikáciou poskytovateľov riešení a 251 miliónov EUR s presadzovaním právnych predpisov. Od národných orgánov sa očakáva, že investujú do nových informačných systémov alebo upravia existujúce systémy.

V prípade podnikov sa očakáva, že náklady na dodržiavanie predpisov budú predstavovať približne 4,4 miliardy EUR.

Vplyv na zamestnanosť môže byť mierne negatívny v prípade, ak zamestnanci budú prepustení z dôvodu zníženej úrovne činnosti v oblasti správy dokumentov. To bude kompenzované celkovým rastom v odvetví. Väčší dopyt po riešeniach a systémoch v oblasti IT pravdepodobne prinesie viac príležitostí pre poskytovateľov informačných technológií, čo povedie k zvýšeniu zamestnanosti v oblasti kvalifikovanejších pracovných miest.

Mierne negatívne externality sa v rokoch 2018 až 2040* môžu vyskytnúť v dôsledku zvýšenia znečistenia ovzdušia z vodnej dopravy, pričom ich odhadovaný objem by mohol dosiahnuť približne 41 miliónov EUR.

Aký bude vplyv na podniky, MSP a mikropodniky?

Podniky, vrátane malých a stredných podnikov, budú mať možnosť zvoliť si, ako rýchlo budú chcieť svoje papierové postupy digitalizovať. Digitalizáciu podporí istota, že elektronické doklady/informácie sa môžu akceptovať. Očakáva sa, že jednorazové investície prinesú úspory už v prvom roku, a to vďaka zníženiu času stráveného podávaním správ o dodržiavaní predpisov a zlepšeniu celkovej efektívnosti podnikania. Prevádzkovatelia cestnej dopravy, na ktorej majú približne 99 % podiel malé a stredné podniky, by mali profitovať z približne 60 % všetkých úspor v rámci administratívnych nákladov v odvetví.

Očakáva sa významný vplyv na vnútroštátne rozpočty a verejnú správu?

Od orgánov vnútroštátnej správy sa očakáva, že investujú do nových informačných systémov alebo upravia existujúce systémy. Tieto náklady pravdepodobne nebudú významné. Výdavky súvisiace s presadzovaním právnych predpisov vo výške 268 miliónov EUR zároveň povedú k lepšiemu presadzovaniu právnych predpisov a úsporám každodenných nákladov podnikov.

Očakávajú sa iné významné vplyvy? 

Preprava nákladu na cezhraničnej úrovni a v rámci jednotlivých druhov dopravy by mala byť jednoduchšia a lacnejšia. Môže sa to prejaviť na rýchlejších dodávkach a nižších cenách pre spotrebiteľov. Pokiaľ ide o dopravcov, úspory na prevádzkových nákladoch by v rokoch 2018 až 2040* mohli dosiahnuť viac ako 12 miliárd EUR.

D. Nadväzné opatrenia

Kedy sa táto politika preskúma?

Preskúmanie politiky sa vykoná do 5 rokov od dátumu začatia uplatňovania základného právneho aktu. Monitorovanie vykonávania bude prebiehať vo forme zhromažďovania informácií od členských štátov každé dva roky.

* Vzhľadom na východiskovú situáciu, t. j. v porovnaní so scenárom, v rámci ktorého sa na úrovni EÚ nevykoná žiadny politický zásah.

Top