Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0047

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií

COM/2018/047 final

V Bruseli26. 1. 2018

COM(2018) 47 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií


1.Úvod

Hlavným cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (ďalej len „nariadenie“) 1 je stanoviť spoločný rámec a štandardy kvality štatistiky pre systematickú tvorbu štatistiky Európskej únie v týchto oblastiach.

V článku 12 nariadenia sa stanovuje, že Komisia musí predložiť správu o vykonávaní nariadenia Európskemu parlamentu a Rade do 28. februára 2018 a následne každých päť rokov po uvedenom dátume. V správe sa:

1.vyhodnotí kvalita údajov o platobnej bilancii, medzinárodnom obchode so službami a priamych zahraničných investíciách;

2.posúdia prínosy zostavenej štatistiky pre Európsku úniu, jej členské štáty a poskytovateľov a používateľov štatistických informácií v pomere k nákladom;

3.určia na základe získaných výsledkov všetky oblasti, v ktorých je možné zlepšenie, a všetky zmeny, ktoré sa považujú za potrebné.

V súlade s uvedeným článkom sa v tejto správe skúmajú hlavné aspekty vykonávania nariadenia (ES) č. 184/2005 členskými štátmi a opatrenia, ktoré Komisia prijala s cieľom zabezpečiť, aby štatistika platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií na úrovni EÚ spĺňala vysoké štandardy kvality.

2.Vykonávacie opatrenia

Komisia od prijatia nariadenia (ES) č. 184/2005 prijala tieto zmeny alebo vykonávacie právne akty:

1.nariadenie Komisie (ES) č. 601/2006 2 ;

2.nariadenie Komisie (ES) č. 602/2006 3 ;

3.nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2008 4 ;

4.nariadenie Komisie (ES) č. 707/2009 5 ;

5.nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 6 .

V týchto právnych aktoch sa stanovuje:

-požadovaný formát údajov a postup, ktorý musia členské štáty dodržiavať pri zasielaní údajov Eurostatu,

-kedy musia členské štáty dodať nové údaje a

-harmonogram a kritériá kvality platné pre vnútroštátne správy o kvalite.

Šieste vydanie Manuálu Medzinárodného menového fondu o platobnej bilancii a medzinárodnej investičnej pozícii (Balance of Payments and International Investment Position Manual) (BPM 6) publikované v roku 2009 poskytuje koncepčný rámec na zostavovanie štatistiky platobnej bilancie a štatistiky medzinárodnej investičnej pozície členskými štátmi MMF. Stanovujú sa v ňom jednotné definície a klasifikácie, aby sa vytvoril spoločný základ pre zber a zostavovanie údajov o vonkajšom vývoji a aby sa umožnilo porovnávanie údajov z rôznych krajín. Na úrovni EÚ sú požiadavky na štatistiku platobnej bilancie stanovené v nariadení (ES) č. 555/2012.

3.Hlavné príslušné súbory údajov

Štatistika platobnej bilancie poskytuje komplexné informácie o transakciách medzi vykazujúcim hospodárstvom a zahraničím. Nariadenie (ES) č. 184/2005 sa týka zberu týchto piatich súborov údajov:

1.mesačná štatistika platobnej bilancie;

2.štvrťročná štatistika platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície;

3.ročná štatistika medzinárodného obchodu so službami;

4.transakcie priamych zahraničných investícií (vrátane dôchodkov);

5.pozície priamych zahraničných investícií.

Eurostat zbiera údaje členských štátov ku každému z týchto súborov údajov. Používajú sa na zostavenie agregátov EÚ, ktoré sa zverejňujú v online referenčnej databáze Eurostatu spolu s údajmi jednotlivých členských štátov.

Mesačné údaje o platobnej bilancii a prvé štvrťročné predbežné ukazovatele platobnej bilancie odvodené z mesačných odhadov sú k dispozícii 7 týždňov po skončení referenčného obdobia. Prvé odhady štvrťročnej platobnej bilancie/medzinárodnej investičnej pozície sa zverejňujú 14 týždňov po skončení referenčného obdobia. Štvrťročná platobná bilancia obsahuje oveľa širšie spektrum informácií než mesačné predbežné odhady a je podrobnejšia. Pokiaľ ide o finančnú stránku, skutočnosť, že finančný účet platobnej bilancie, investičné dôchodky a medzinárodná investičná pozícia sa zostavujú v rovnakom čase a konzistentným spôsobom, zlepšuje kvalitu ich odhadov a komplexnejšiu analýzu cezhraničných vzťahov. Štvrťročná platobná bilancia/medzinárodná investičná pozícia zahŕňa aj zemepisné členenie hlavných ekonomických partnerov, najmä najdôležitejších rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík.

Eurostat zverejnil aj podrobnejšiu ročnú štatistiku medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií. Ročné priame zahraničné investície, ktoré vychádzajú z údajov spoločností v ročných účtovných závierkach, poskytujú viac informácií než štvrťročné údaje o priamych zahraničných investíciách. Umožňuje to poskytovať viac informácií a vykonávať komplexnejšie kontroly kvality stavov priamych zahraničných investícií, rôznych zložiek ich zmien a dôchodkov z priamych zahraničných investícií. Ročné údaje o medzinárodnom obchode so službami sú členené na komplexný zoznam položiek služieb s úrovňou zemepisného členenia Geo 5 7 . Členské štáty poskytujú údaje 9 mesiacov po skončení referenčného obdobia a Eurostat ich zverejňuje o 2 až 3 mesiace neskôr. Ročná štatistika priamych zahraničných investícií obsahuje údaje o tokoch a stavoch v členení podľa druhu nástroja, partnerskej krajiny a ekonomickej činnosti. Od členských štátov sa takisto vyžaduje, aby poskytovali samostatnú štatistiku priamych zahraničných investícií za účelovo vytvorené rezidentské subjekty. Členské štáty zasielajú Eurostatu svoje údaje 9 mesiacov po skončení referenčného obdobia a Eurostat uverejňuje údaje približne 3 mesiace po overení ich správnosti a po ich spracovaní.

4.Kvalita zostavovanej štatistiky

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 184/2005 musia členské štáty predložiť Komisii správu o kvalite poskytnutých údajov. Okrem toho sa v článku 4 ods. 4 uvádza, že kvalita údajov zasielaných Eurostatu sa má vyhodnotiť na základe správ o kvalite s pomocou Výboru pre Európsky štatistický systém. Nasledujúca analýza sa týka záverov najnovších dostupných správ o kvalite, ktoré členské štáty vydali v roku 2016. Kvalita sa vyhodnocuje na základe hlavných kritérií vymedzených v nariadení (ES) č. 1055/2008.

4.1.Metodická spoľahlivosť a štatistické postupy

Metodická spoľahlivosť a štatistické postupy, pojmy, definície a postupy používané na zostavovanie štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií sú celkovo v súlade so zásadami a usmerneniami uvedenými v BPM 6. Zohľadňujú osobitné pravidlá dohodnuté na úrovni EÚ týkajúce sa zostavovania agregátov za EÚ a eurozónu.

4.2.Včasnosť a časová presnosť

Údaje týkajúce sa mesačnej a štvrťročnej platobnej bilancie, štvrťročnej medzinárodnej investičnej pozície, priamych zahraničných investícií a ročnej štatistiky medzinárodného obchodu so službami boli poskytnuté oveľa presnejšie než v prípade predchádzajúcej správy o kvalite za rok 2015. Pred termínom alebo do termínu predložili svoje súbory údajov štyri členské štáty.

4.3.Dostupnosť údajov

4.3.1.Úplnosť

Úplnosť údajov sa v porovnaní s predchádzajúcou správou o kvalite mierne zlepšila, pričom k najzreteľnejšiemu zlepšeniu došlo v prípade štvrťročnej platobnej bilancie a priamych zahraničných investícií. Pokiaľ ide o mesačnú a štvrťročnú platobnú bilanciu a štvrťročnú medzinárodnú investičnú pozíciu za referenčné mesiace v roku 2016, požiadavky splnilo všetkých 28 členských štátov. Úplnosť údajov o medzinárodnom obchode so službami bola v priemere 98 %. Priemerná miera úplnosti za EÚ ako celok sa odhadla na 98 % v prípade tokov priamych zahraničných investícií a 99 % v prípade stavov priamych zahraničných investícií.

4.3.2.Prístupnosť a jasnosť

O údaje týkajúce sa platobnej bilancie, medzinárodnej investičnej pozície, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií má záujem široká škála používateľov. Tieto údaje sa vo veľkej miere využívajú pri tvorbe politiky EÚ a využívajú ich aj podniky a akademickí používatelia pri makroekonomickej analýze a široká verejnosť.

Eurostat vo svojej verejnej databáze zverejňuje mesačnú a štvrťročnú platobnú bilanciu, štvrťročné medzinárodné investičné pozície a preceňovania, ročnú štatistiku medzinárodného obchodu so službami a údaje o priamych zahraničných investíciách. Údaje s príslušnými metaúdajmi sú k dispozícii aj na webových lokalitách členských štátov. Existujú však určité obmedzenia vyplývajúce z vnútroštátnych politík týkajúcich sa šírenia týchto údajov.

Množstvo údajov, ktoré sa dáva k dispozícii koncovým používateľom, je uspokojivé; 18 členských štátov umožňuje zverejnenie 100 % hlavných položiek štvrťročnej platobnej bilancie. Niektoré krajiny však naďalej príliš často označujú svoje vnútroštátne údaje ako „nezverejniteľné“ alebo „dôverné“, v niektorých prípadoch z dôvodu výhrad týkajúcich sa kvality. Znižuje to hodnotu štatistických informácií pravidelne poskytovaných používateľom. Okrem toho to bráni príslušnej analýze politiky na základe štatistiky za EÚ. Používanie označenia „dôverné“ sa zvýšilo v dôsledku zvýšenia úrovne podrobnosti (najmä v prípade ročných údajov) v nadväznosti na uplatňovanie BPM 6 v celej EÚ.

4.4.Presnosť a spoľahlivosť

Na účtoch tovarov, služieb a druhotných dôchodkov boli v prípade mesačnej a štvrťročnej platobnej bilancie zaznamenané relatívne malé revízie. Viac revízii než v predchádzajúcich sledovaných obdobiach sa vykonalo na účte prvotných dôchodkov, čo sa dalo pripísať najmä dôchodkom z priamych investícií. Čiastočne je to spôsobené tým, že informácie o priamych investíciách a ich dôchodkových zložkách sú úplnejšie na ročnom základe, keď sú k dispozícii ročné účtovné závierky spoločností. Stredné hodnoty revízií boli vo všeobecnosti vyššie v prípade položiek finančného účtu než v prípade položiek bežného účtu, zatiaľ čo revízie, ktoré ovplyvňujú hlavné položky medzinárodnej investičnej pozície, boli oveľa menej významné než v prípade platobnej bilancie.

4.5.Vnútorná konzistentnosť

Dodržiavanie pravidiel integrity je celkovo uspokojivé. Neexistujú takmer žiadne diskrepancie medzi štvrťročnými a ročnými údajmi o medzinárodnom obchode so službami a priamych zahraničných investíciách. Členské štáty vynaložili značné úsilie na zníženie počtu chýb a opomenutí, čo sa v prípade bežného účtu a medzinárodnej investičnej pozície podarilo. V niektorých iných oblastiach sa však naďalej vyskytujú významné chyby a opomenutia.

4.6.Vonkajšia konzistentnosť

Údaje týkajúce sa platobnej bilancie a štatistika medzinárodného obchodu s tovarom sú v celej EÚ vo všeobecnosti stále veľmi konzistentné. Diskrepancie sa zvyčajne dajú vysvetliť metodickými rozdielmi, ktoré sú odôvodnené vzhľadom na uplatňované metodické normy. V prípade niekoľkých členských štátov bol bežný účet platobnej bilancie úplne alebo vo veľkej miere konzistentný s národnými účtami, zatiaľ čo v prípade iných krajín sa vyskytli niekedy aj významné rozdiely.

4.7.Asymetrie

Asymetrie v rámci EÚ naďalej predstavujú problém. Asymetrie v zložkách bežného účtu sú v priebehu času pomerne stabilné, v prípade tokov priamych investícií sa však mierne zväčšili. Nedávno vytvorená pracovná skupina Eurostatu pre služby podľa spôsobu poskytovania služieb by mohla časom priniesť ďalšie poznatky o odvetviach/spôsoboch poskytovania služieb, ktoré vedú k chybám a nekonzistentnostiam.

5.Prínosy pre používateľov a relevantnosť štatistiky platobnej bilancie

Nariadenie (ES) č. 184/2005 reaguje na potreby používateľov údajov.

Štatistiku platobnej bilancie intenzívne využívajú pri tvorbe politiky príslušné vnútroštátne a medzinárodné inštitúcie, medzi ktoré patrí Komisia, Rada, Európska centrálna banka, MMF, Banka pre medzinárodné zúčtovanie, OECD, G7 a G20.

Štatistika platobnej bilancie a štatistika medzinárodnej investičnej pozície sa využívajú v menovej politike. Štatistika výmeny tovaru a služieb sa v kombinácii s ďalšími ukazovateľmi používa na posúdenie inflačného tlaku vonkajšieho dopytu na príslušné ekonomiky a kvantifikovanie prínosu čistého vývozu k hrubému domácemu produktu. Údaje o platobnej bilancii a medzinárodnej investičnej pozícii sa používajú na posúdenie udržateľnosti salda vývozu a dovozu vnútroštátnych ekonomík (ako ekonomík so svojou vlastnou menou, tak aj ekonomík patriacich do menovej únie, akou je eurozóna) a tlaku, ktorý sa môže vyvíjať na výmenný kurz. Údaje o platobnej bilancii a medzinárodnej investičnej pozícii sa vo veľkej miere používajú v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

Štatistiku platobnej bilancie obsahujú aj konvergenčné správy o jednotlivých členských štátoch, ktoré sa ešte nezúčastňujú na hospodárskej a menovej únii; tieto správy vypracúva a zverejňuje Komisia a Európska centrálna banka.

Platobná bilancia sa výslovne uvádza v článkoch 143 a 144 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa nich Komisia musí pravidelne informovať Radu o vývoji situácie platobnej bilancie v členských štátoch, ktoré sa nezúčastňujú na hospodárskej a menovej únii.

Vývoj na bežnom účte v prípade jednotlivých členských štátov sa analyzuje v súvislosti s konkurencieschopnosťou jednotlivých krajín, zatiaľ čo štatistika priamych a portfóliových investícií sa používa na analýzu atraktivity členských štátov pre medzinárodných investorov.

Štatistika platobnej bilancie by mala byť konzistentná s ostatnými kľúčovými štatistikami zbieranými v súvisiacich štatistických doménach s významom pre EÚ, ako napríklad:

1.hrubý domáci produkt (zahŕňajúci cezhraničné transakcie s tovarom a službami) vrátane rýchlych odhadov, pre ktoré sú potrebné ukazovatele mesačnej platobnej bilancie;

2.hrubý národný dôchodok (zahŕňajúci cezhraničné transakcie s tovarom a službami, ako aj dôchodok);

3.účet zahraničia v EÚ a v eurozóne štvrťročné sektorové účty vrátane finančných účtov.

Okrem hlavných agregátov sú pre niektorých používateľov mimoriadne relevantné osobitné položky:

-podrobné informácie o medzinárodnom obchode so službami, ktoré Eurostat zverejňuje ročne, sú dôležité pre obchodné rokovania a vymedzenie colných politík,

-zemepisné členenie štatistiky platobnej bilancie pomáha pri monitorovaní interakcie medzi členskými štátmi a ostatnými krajinami,

-zloženie finančných tokov a zásob (vo forme priamych, portfóliových a ostatných investícií) je rozhodujúce na posúdenie finančnej stability,

-podrobné informácie o tokoch PZI sú dôležité na meranie stupňa otvorenosti určitých trhov alebo na posúdenie celkovej ziskovosti investovaného priameho investičného kapitálu.

Pracovná skupina pre platobnú bilanciu uznáva, že vykonávanie nariadenia (ES) č. 184/2005 viedlo k niekoľkým zlepšeniam v oblasti štatistiky platobnej bilancie. Na meranie toho, aký prospech z vykonávania uvedeného nariadenia mali vnútroštátni zostavovatelia a používatelia údajov, bola pracovná skupina požiadaná, aby udelila body od 1 do 5. 1 znamená, že nariadenie (ES) č. 184/2005 predstavovalo len malý prínos, naproti tomu 5 znamená, že predstavovalo maximálny prínos.

-Priemerné bodové ohodnotenie dostupnosti podrobnejších údajov o platobnej bilancii, medzinárodnom obchode so službami a priamych zahraničných investíciách pre používateľov údajov je 4,0.

-Priemerné bodové ohodnotenie dostupnosti včasnejších a časovo presnejších údajov o platobnej bilancii, medzinárodnom obchode so službami a priamych zahraničných investíciách pre používateľov údajov je 3,9.

-Priemerné bodové ohodnotenie zlepšenia konzistentnosti medzi údajmi platobnej bilancie a údajmi národných účtov je 4,0.

Ďalej bolo poznamenané, že metodické zmeny a nové štandardy manuálu BPM 6 zavedené v roku 2014 nariadením Komisie (EÚ) č. 555/2012 spolu so zvýšenou pozornosťou venovanou údajom týkajúcim sa medzinárodnej investičnej pozície viedli k tomu, že pre používateľov štatistických údajov, ktorí sa zaoberajú makroekonomickou politikou a ekonomickým výskumom, sa zabezpečila jasnosť a dôležité dodatočné informácie. Ďalším uznaným prínosom je skutočnosť, že nariadením (ES) č. 184/2005 sa zlepšila porovnateľnosť a konzistentnosť údajov medzi členskými štátmi.

6.Náklady a zaťaženie súvisiace so štatistikou platobnej bilancie

Vnútroštátni zostavovatelia údajov uviedli, že na zostavovanie štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií používajú údaje z primárnej štatistiky. Vychádzajú z rôznych zdrojov primárnej štatistiky vrátane colných údajov, údajov zo zisťovania o obchode s tovarom v rámci EÚ, údajov z registrov podnikov a od daňovej správy, údajov o nehnuteľnostiach a údajov o cestovnom ruchu. Pre členské štáty je ťažké oddeliť osobitné náklady na zber a tvorbu údajov podľa nariadenia (ES) č. 184/2005 od celkových nákladov, ktoré súvisia so zberom údajov na iné účely.

Pracovná skupina pre platobnú bilanciu odhaduje priame vstupy práce potrebné na tvorbu a šírenie štatistiky platobnej bilancie v EÚ na približne 772 ekvivalentov plného pracovného času (na základe 24 členských štátov 8 ). Tieto zdroje sú rozdelené v rôznych doménach platobnej bilancie. Súborom údajov, ktorý absorbuje väčšinu vstupu, je štvrťročná platobná bilancia, ktorá si vyžaduje 48,1 % zdrojov. Za ňou nasleduje štatistika mesačnej platobnej bilancie (20,2 %), priamych zahraničných investícií (16,1 %) a medzinárodného obchodu so službami (15,7 %).

Členské štáty odhadujú, že úspory, ktoré možno pripísať skutočnosti, že Eurostatu sa pred prijatím nariadenia (ES) č. 184/2005 nezasielali žiadne údaje, predstavujú 10,4 % ekvivalentu plného pracovného času. Údaje týkajúce sa platobnej bilancie sú potrebné aj na vnútroštátne účely a členské štáty ich zbierali už pred prijatím nariadenia. Znamená to, že na splnenie jeho požiadaviek sú potrebné len obmedzené dodatočné zdroje. Zohľadniť treba aj to, že požiadavky nariadenia (ES) č. 184/2005 a žiadosti iných vnútroštátnych a medzinárodných organizácií (najmä Európskej centrálnej banky a MMF) o údaje sa vo veľkom rozsahu prekrývajú. Údaje, ktoré zostavujú členské štáty na osobitné účely nariadenia (ES) č. 184/2005, sa nedajú odlíšiť od údajov, ktoré sa zostavujú na splnenie iných požiadaviek na údaje.

Členské štáty EÚ majú veľmi málo informácií o zaťažení respondentov vyplývajúcom z potreby zberu údajov o platobnej bilancii, medzinárodnom obchode so službami a priamych zahraničných investíciách, a tie informácie, ktoré majú, im neumožňujú zostavovať odhady.

7.Oblasti možného zlepšenia a zmien

V článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 184/2005 sa stanovuje, že Komisia (Eurostat) zavedie do 20. júla 2018 pilotné štúdie, ktoré majú uskutočniť členské štáty, týkajúce sa ročnej štatistiky priamych zahraničných investícií založenej na koncepcii konečného vlastníctva a štatistiky priamych zahraničných investícií odlišujúcej transakcie priamych zahraničných investícií na zelenej lúke od prevzatí. Účelom týchto štúdií je stanoviť podmienky vrátane metodického rámca na zavedenie nových zberov údajov, posúdiť súvisiace náklady a štatistickú kvalitu a umožniť Eurostatu porovnávať zbery údajov medzi krajinami.

Po druhé, Komisia (Eurostat) do 20. júla 2019 vypracuje správu o záveroch uvedených štúdií, predloží ju Európskemu parlamentu a Rade a prípadne určí ďalšie podmienky, ktoré sa musia splniť, aby bolo možné vypracovať metodiku pre uvedené zbery údajov. 12 mesiacov po vydaní tejto správy, v závislosti od posúdenia výsledkov pilotných štúdií, musí Komisia predložiť návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 184/2005 s cieľom určiť požiadavky na metodiku a údaje v prípade ročnej štatistiky priamych zahraničných investícií založenej na koncepcii konečného vlastníctva a v prípade ročnej štatistiky priamych zahraničných investícií odlišujúcej transakcie priamych zahraničných investícií na zelenej lúke od prevzatí.

Podľa pracovnej skupiny pre platobnú bilanciu by mali požiadavky na údaje na základe nariadenia (ES) č. 184/2005 ostať stabilné počas primeraného časového obdobia, aby bolo možné riešiť zostávajúce problémy súvisiace s kvalitou a ešte viac zlepšiť kvalitu štatistiky. Nevyriešené problémy súvisiace s kvalitou sa uvádzajú v ročných správach o kvalite údajov v oblasti štatistiky platobnej bilancie, medzinárodnej investičnej pozície, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (k dispozícii na webovej lokalite Eurostatu).

Pracovná skupina takisto uprednostňuje štvrťročnú štatistiku platobnej bilancie pred mesačnými údajmi. Štvrťročná platobná bilancia poskytuje väčšie podrobnosti a vyššiu kvalitu (napr. medzinárodný obchod so službami, majetkové účasti v rámci priamych investícií, investičné dôchodky, odmeny zamestnancov) než mesačná štatistika platobnej bilancie. Pracovná skupina by preto uprednostnila, aby sa zjednodušili požiadavky na mesačné údaje, ak sa to považuje za vhodné.

8.Záver

Nariadenie (ES) č. 184/2005 prispelo k ďalšej harmonizácii štatistiky platobnej bilancie, medzinárodnej investičnej pozície, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií v celej EÚ. Takisto pomohlo zabezpečiť, aby boli údaje k dispozícii v primeranom čase a aby používatelia mali prístup k podrobnejším údajom. Kvalita údajov sa dôsledne monitoruje na základe kvalitatívnych kritérií, ktoré sú harmonizované v rámci rôznych štatistických domén. Pomohlo to zvýšiť konzistentnosť posúdenia kvality medzi rôznymi štatistickými oblasťami.

Závery tejto správy sa zohľadnia vtedy, keď Komisia v príslušnom prípade predloží návrh na zmeny nariadenia (ES) č. 184/2005, ako je uvedené v bode 7.

Ak by sa mali v určitých oblastiach požiadavky sprísniť, mohli by sa zjednodušiť požiadavky na údaje v iných oblastiach alebo týkajúce sa iných aspektov, aby sa zabránilo zvýšeniu nákladov. Platí to najmä pre požiadavky na mesačné údaje.

(1)      Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23.
(2)      Nariadenie Komisie (ES) č. 601/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o formát a postup zasielania údajov (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 7).
(3)      Nariadenie Komisie (ES) č. 602/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 prostredníctvom aktualizácie požiadaviek na údaje (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 10).
(4)      Nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o kritériá kvality a podávanie správ o kvalite pre štatistiku v oblasti platobnej bilancie (Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 3).
(5)    Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2009 z 5. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje
(
Ú. v. EÚ L 204, 6.8.2009, s. 3).
(6)      Nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2012, s. 22).
(7)      Úroveň 5 zemepisného členenia zahŕňa krajiny alebo skupiny krajín stanovené v tabuľke 6 „Úrovne zemepisného členenia“ nariadenia Komisie (EÚ) č. 555/2012.
(8)      Eurostat uskutočnil v období od 6. júla 2017 do 4. augusta 2017 všeobecnú konzultáciu o návrhu tejto správy.
Dotazník Eurostatu vyplnilo 24 členských štátov.
Top