EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AE4142

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES [COM(2018) 315 final – 2018/0162(COD)]

EESC 2018/04142

OJ C 110, 22.3.2019, p. 125–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/125


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES

[COM(2018) 315 final – 2018/0162(COD)]

(2019/C 110/23)

Spravodajkyňa:

Tanja BUZEK

Konzultácia

Európsky parlament, 11. 6. 2018

Rada, 6. 6. 2018

Právny základ

článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

 

Príslušná sekcia

sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

Prijaté v sekcii

20. 11. 2018

Prijaté v pléne

12. 12. 2018

Plenárne zasadnutie č.

539

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržalo sa)

201/3/6

1.   Závery a odporúčania

1.1.

EHSV vo všeobecnosti podporuje ciele, ktoré Komisia stanovila v návrhu smernice, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES (1) o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES (2) o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi. EHSV považuje zmeny stanovené v regulačnom rámci za potrebné, primerané a nákladovo efektívne.

1.2.

EHSV síce uznáva, že obe smernice prispeli k zlepšeniu námorného vzdelávania a odbornej prípravy námorníkov pracujúcich na palubách plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ a profesijnej mobility námorníkov certifikovaných v EÚ, no považuje za vhodné, aby sa v tejto oblasti pokročilo ďalej. EHSV preto odporúča využiť revíziu smernice 2008/106/ES ako výzvu na rozsiahlu európsku diskusiu so zapojením Komisie, členských štátov, inštitúcií odbornej prípravy a daného odvetvia o tom, ako ďalej investovať do základne námorných zručností v Európe s cieľom zaručiť konkurencieschopnosť európskej flotily, ako aj kapacitu odvetvia vytvárať kvalitné pracovné miesta pre európskych námorníkov a iných odborníkov v oblasti námorníctva.

1.3.

EHSV konkrétne odporúča, aby sa pracovalo na založení fóra EÚ, do ktorého budú zapojené inštitúcie odbornej prípravy, odvetvie, širší námorný sektor a vnútroštátne námorné úrady, s cieľom zlepšiť odbornú prípravu námorníkov a aby sa vytvorili európske postgraduálne námornícke študijné odbory, ktoré pôjdu nad rámec medzinárodne dohodnutej minimálnej úrovne prípravy námorníkov. Takáto vyššia odborná príprava by umožnila vytvoriť pre európskych námorníkov konkurenčnú výhodu tým, že by im poskytla zručnosti nad rámec zručností požadovaných na medzinárodnej úrovni a podporila by atraktívnosť námorných povolaní v EÚ, najmä pokiaľ ide o ženy a mladých ľudí.

1.4.

EHSV zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať nadčasové vzdelávacie balíky s osobitným zameraním na odbornú prípravu v oblasti riadenia kvality, ekologických zručností a digitálnych zručností, a nazdáva sa, že podpora pokročilejších zručností by sa mala uplatňovať zároveň s formami certifikácie/označovania.

1.5.

EHSV tiež odporúča vytvorenie európskej siete poskytovateľov námorného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí by spĺňali kritériá kvality, v záujme ďalšieho zlepšenia námorného vzdelávacieho systému v Európe. Zároveň odporúča, aby sa na vzdelávanie kapitánov lodí a dôstojníkov zaviedol model typu „Erasmus“ na výmeny medzi poskytovateľmi námorného vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ prispôsobený špecifickým črtám tohto odvetvia.

1.6.

Pokiaľ ide o prepracovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami, EHSV považuje za mimoriadne dôležité pre žiadajúce členské štáty, aby pred podaním žiadosti Komisii prekonzultovali s vnútroštátnymi združeniami vlastníkov lodí a odborovými organizáciami, či je vhodné uznať novú tretiu krajinu. EHSV by navyše chcel objasniť, že odhadovaný počet námorníkov, ktorí budú pravdepodobne zamestnaní (ak je k dispozícii), bude len jedným z kritérií rozhodovacieho procesu uznávania novej tretej krajiny, a preto ho treba sledovať transparentným spôsobom.

1.7.

Pokiaľ ide predĺženie lehoty na prijatie rozhodnutia o uznaní nových tretích krajín z 18 mesiacov na 24 mesiacov a až na 36 mesiacov za určitých okolností, EHSV vyjadruje pochybnosti o tom, či ide o správny mechanizmus, keďže proces sa môže zbytočne predlžovať pre krajinu, ktorá jednoznačne spĺňa všetky požiadavky. EHSV preto žiada, aby sa proces ukončil v čo najkratšom primeranom čase s tým, že sa môže predĺžiť o tak dlho, ako je potrebné, ak sú požadované nápravné opatrenia.

1.8.

V záujme zabezpečenia primeraného využívania zdrojov Únie EHSV navrhuje zmenu článku 20, aby sa ustanovenia o zrušení uznania tretej krajiny uplatňovali aj na tretie krajiny, ktoré neposkytnú dostatočný počet kapitánov lodí a dôstojníkov na obdobie najmenej päť rokov. EHSV by chcel objasniť, že konečné rozhodnutie o tom, či bude alebo nebude odňaté uznanie, budú prijímať členské štáty podľa riadneho postupu v rámci výboru COSS a že tento postup ponecháva voľnosť zohľadniť príslušné informácie poskytnuté členskými štátmi.

1.9.

Keďže v oblasti námornej bezpečnosti sa nepripúšťajú žiadne kompromisy, EHSV odporúča, aby tretie krajiny, ktoré flotilám EÚ poskytujú obmedzený počet kapitánov lodí a dôstojníkov, nepodliehali menej prísnemu režimu hodnotenia ako iné krajiny.

1.10.

Okrem navrhovaných zmien postupu prijímania zmien (článok 27), podľa ktorého je Komisia oprávnená zmeniť smernicu 2008/106/ES prostredníctvom delegovaných aktov, EHSV vyzýva členské štáty, aby prijali včasné opatrenia na vykonanie zmien s cieľom vyvrátiť potrebu predĺženia a obdobia pragmatického výkladu, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu nečinnosti vlajkového štátu v predchádzajúcich prípadoch.

2.   Kontext

2.1.

Právne predpisy EÚ o námornom vzdelávaní, odbornej príprave a osvedčovaní námorníkov sa zakladajú najmä na minimálnych medzinárodných požiadavkách, ktoré ukladá Dohovor Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) v znení zmien.

2.2.

Rámec EÚ poskytuje, okrem integrácie dohovoru STCW na úrovni EÚ prostredníctvom smernice 2008/106/ES v znení zmien, nákladovo efektívny spoločný mechanizmus EÚ na uznávanie systémov námorného vzdelávania, odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov z tretích krajín. Tento mechanizmus je navrhnutý tak, aby sa hodnotenie a prehodnotenie súladu tretích krajín s dohovorom STCW vykonávalo centralizovaným a harmonizovaným spôsobom, aby sa zabránilo situácii, v ktorej by ich každý členský štát musel vykonávať individuálne. Najmä preto, že na úrovni EÚ sa v súčasnosti na tento účel uznáva viac ako 40 tretích krajín.

2.3.

Regulačný systém obsahuje aj zjednodušený postup uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi prostredníctvom smernice 2005/45/ES. Cieľom tejto smernice bolo podporiť mobilitu námorníkov EÚ v rámci plavidiel plávajúcich pod vlajkou EÚ tým, že sa umožnilo uznávanie osvedčení kapitánov lodí a dôstojníkov bez ďalších kompenzačných opatrení.

2.4.

Uvedený legislatívny rámec sa snaží zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti života na mori a ochranu morského prostredia minimalizovaním rizík námorných nehôd. Vo všeobecnosti sa uznáva, že na dosiahnutie tohto cieľa má prvoradý význam posilnenie vzdelávania, odbornej prípravy a osvedčovania kľúčových pracovníkov na palubách plavidiel plávajúcich pod vlajkou EÚ.

2.5.

Návrh vychádza z Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti Komisie (REFIT), ktorý hodnotí, do akej miery obe smernice splnili svoje ciele. EHSV poznamenáva, že navrhovaná revízia je výsledkom hĺbkového hodnotenia, ktorého súčasťou bola rozsiahla štúdia Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) (štúdia o hodnotení smernice 2008/ES a smernice 2008/106/ES a smernice 2005/45/ES v rámci programu REFIT zo septembra 2017 (3)), verejná konzultácia spolu s cielenejšou konzultáciou, ako aj špecializované workshopy so zapojením členských štátov vrátane oboch strán tohto odvetvia, a to majiteľov lodí a odborových zväzov zastupujúcich námorníkov.

2.6.

Výsledky hodnotenia REFIT sa považovali za všeobecne pozitívne a dospelo sa k záveru, že právne predpisy EÚ prispeli k odstráneniu posádok nespĺňajúcich normy, mobilite námorníkov v Únii a dosiahnutiu rovnakých podmienok medzi námorníkmi vyškolenými v EÚ a tými vyškolenými v tretích krajinách.

2.7.

Zistili sa však určité nedostatky v efektívnosti regulačného rámca a proporcionalite niektorých jeho požiadaviek. Zámerom návrhu Komisie je preto odstrániť zistené nedostatky zjednodušením a zefektívnením existujúcich právnych predpisov. Konkrétnejšie, považovalo sa za potrebné vykonať ďalšie zásahy, a to:

zabezpečiť zosúladenie s najnovšími zmenami dohovoru STCW;

aktualizovať vymedzenie osvedčení uznávaných medzi členskými štátmi prostredníctvom zlúčenia smernice 2005/45/ES so smernicou 2008/106/ES;

navrhnúť kritériá nového uznávania/prehodnocovania tretích krajín s cieľom efektívnejšie využívať finančné a ľudské zdroje;

stanoviť prioritné kritériá na prehodnocovanie tretích krajín so zameraním na hlavné dodávateľské krajiny, pričom by sa malo zvážiť predĺženie cyklu prehodnotenia pre ostatné krajiny;

predĺžiť lehoty na uznanie nových tretích krajín s cieľom poskytnúť týmto krajinám dostatok času na prijatie a vykonanie nápravných opatrení v prípade potreby.

3.   Zhrnutie návrhu

3.1.

Všeobecným cieľom návrhu je zjednodušiť a zefektívniť existujúce právne predpisy. To zahŕňa najmä:

nepretržité zosúlaďovanie príslušných právnych predpisov EÚ s dohovorom STCW;

zlepšenie efektívnosti a účinnosti centralizovaného mechanizmu uznávania tretích krajín;

zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi.

3.2.

Centralizovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami si vyžaduje, aby Komisia, ktorej v tejto úlohe pomáha Európska námorná bezpečnostná agentúra, poskytla značné ľudské a finančné zdroje na vyhodnocovanie nových žiadostí členských štátov o uznanie na jednej strane a na pravidelné prehodnocovanie už uznaných tretích krajín na strane druhej.

3.3.

V záujme lepšieho využitia dostupných zdrojov Komisia navrhuje, aby proces uznávania bol transparentnejší tým, že by žiadajúcemu členskému štátu umožnila odôvodniť predloženie žiadosti o uznanie. Toto opatrenie spočíva v zavedení diskusie medzi členskými štátmi o potrebe uznania nových tretích krajín.

3.4.

Okrem toho Komisia navrhuje prioritné kritériá na prehodnocovanie uznaných tretích krajín na základe myšlienky, že dostupné zdroje by sa mali presmerovať z krajín, ktoré poskytujú nízky počet námorníkov do flotily EÚ, do tých tretích krajín, ktoré poskytujú významnú pracovnú silu.

4.   Všeobecné pripomienky

4.1.

EHSV podporuje návrh Komisie na zmenu smernice 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov, ktorou sa zrušuje smernica 2005/45/ES, vrátane začlenenia zjednodušeného postupu vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi do jej pôsobnosti.

4.2.

EHSV zastáva názor, že ide o nevyhnutnú revíziu, keďže skutočne existuje priestor na zlepšenie efektívnosti administratívneho rámca týkajúceho sa systému vzájomného uznávania podľa tejto smernice, aby sa umožnilo efektívnejšie rozdelenie finančných a ľudských zdrojov Komisie a EMSA.

4.3.

EHSV víta najmä dôraz, ktorý Komisia kladie na úroveň transparentnosti, ktorá by mala prevládať pri vybavovaní žiadostí o uznanie osvedčení námorníkov z nových tretích krajín. EHSV považuje nový procedurálny postup, ktorý umožňuje žiadajúcemu členskému štátu uviesť dôvody predloženia žiadosti o uznanie, za primeraný, transparentný a nákladovo efektívny. Žiadajúce členské štáty budú mať stále možnosť jednostranne uznať tretiu krajinu až do prijatia kolektívneho rozhodnutia. Z tohto dôvodu sa v rozhodovacom procese, ktorý vedie k uznaniu tretej krajiny, zabezpečí rovnováha medzi potrebou transparentnosti, pokiaľ ide o kontrolu a efektívne využívanie verejných peňazí – náklady, ktoré vzniknú uznaním – a cieľom udržať konkurencieschopnosť flotily EÚ – konkurenčnou výhodou pre flotilu EÚ prostredníctvom zamestnávania námorníkov z príslušnej tretej krajiny.

4.4.

EHSV sa domnieva, že regulačný rámec EÚ v oblasti námorného vzdelávania, odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov prispel k uspokojeniu potrieb námorného trhu práce tým, že uľahčil prístup k zamestnaniu na palubách plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ pre všetkých kapitánov lodí a dôstojníkov, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia STCW, bez ohľadu na miesto ich bydliska alebo štátnej príslušnosti. Hoci na globalizovanom trhu práce nepochybne námorná doprava pôsobí, EHSV chce pripomenúť, že je dôležité, aby EÚ v značnej miere investovala do vlastnej základne námorných zručností s cieľom zabezpečiť dostatočné množstvo európskych námorníkov, čím sa udržuje konkurencieschopnosť európskej námornej dopravy a námorných zoskupení v celej EÚ. Malo by to za následok vytváranie vyhliadok na vysokokvalifikované pracovné miesta a úspešné kariéry na mori alebo v rámci súvisiacich činností na pevnine, najmä pre mladých Európanov, pričom by sa zachovával alebo dokonca zvyšoval podiel námorníkov EÚ na celosvetovej námornej pracovnej sile (súčasných 220 000 námorníkov z EÚ predstavuje 18 % celkového počtu námorníkov na celom svete) (4).

4.5.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti EHSV vyzýva členské štáty, aby konečne vykonali odporúčania obsiahnuté v stratégii EÚ pre námornú dopravu do roku 2018 (5), ako aj politické odporúčania pracovnej skupiny pre zamestnanosť a konkurencieschopnosť v námornom sektore (6) adresované Európskej komisii, pokiaľ ide o posilnenie účinnosti a efektívnosti systému vzdelávania v oblasti námornej dopravy. EHSV predovšetkým vyzýva Komisiu a spoluzákonodarcov EÚ, aby zvážili odporúčania uvedené v tejto časti.

4.6.

EHSV odporúča, aby sa pracovalo na založení fóra EÚ, do ktorého budú zapojené inštitúcie odbornej prípravy, odvetvie, širší námorný sektor a vnútroštátne námorné úrady s cieľom zlepšiť odbornú prípravu námorníkov, a tým ich zamestnávanie, kariérny rast a mobilitu. Jednou z kľúčových úloh tejto siete by bolo vytvoriť európske postgraduálne námornícke študijné odbory, ktoré pôjdu nad rámec medzinárodne dohodnutej minimálnej úrovne prípravy námorníkov (tiež označované ako „osvedčenia námornej excelentnosti“ alebo „STCW+“) (7). Takáto vyššia odborná príprava by umožnila vytvoriť pre európskych námorníkov konkurenčnú výhodu tým, že by im poskytla zručnosti nad rámec zručností požadovaných na medzinárodnej úrovni.

4.7.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti EHSV zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať nadčasové vzdelávacie balíky s osobitným zameraním na odbornú prípravu v oblasti riadenia kvality, ekologických zručností a digitálnych zručností. Digitálne zručnosti sú mimoriadne dôležité, keďže lodná technológia, výmena informačných a komunikačných údajov a pobrežné podporné systémy sa rýchlo vyvíjajú. EHSV sa nazdáva, že podpora pokročilejších zručností by sa mala uplatňovať zároveň s formami certifikácie/označovania, aby bola modernizácia námorného vzdelávania cenným prostriedkom na pomoc európskym námorníkom pri rozširovaní ich kariérnych možností. To zase podporí atraktívnosť námorných povolaní v EÚ, najmä pokiaľ ide o ženy a mladých ľudí, a zároveň zlepší efektívnosť a kvalitu prevádzky lodí vrátane neustálej inovácie a znižovania nákladov.

4.8.

Zároveň by tiež bolo vhodné zvážiť vytvorenie európskej siete poskytovateľov námorného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí by spĺňali kritériá kvality, v záujme ďalšieho zlepšenia námorného vzdelávacieho systému v Európe. EHSV preto podľa vzoru európskej siete inštitúcií odbornej prípravy a vzdelávania vo vnútrozemskej vodnej doprave v Európe – EDINNA (vzdelávanie v rámci vnútrozemskej lodnej dopravy) založenej v roku 2009 odporúča podporiť vzostupnú harmonizáciu vzdelávacích a odborných osnov. Táto platforma sa osvedčila ako vysokokvalitný nástroj na výmenu know-how a zosúladený prístup k rozvoju odborných spôsobilostí. EHSV ďalej odporúča, aby sa na vzdelávanie kapitánov lodí a dôstojníkov zaviedol model typu „Erasmus“ na výmeny medzi poskytovateľmi námorného vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ prispôsobený špecifickým črtám tohto odvetvia.

4.9.

Okrem toho EHSV žiada harmonizovaný politický impulz zo strany EÚ a členských štátov na podporu tohto priemyslu v snahe reagovať na výzvy digitalizácie, automatizácie a nevyhnutnej ekologizácie tohto odvetvia. EHSV poznamenáva, že tieto výzvy je možné ľahšie splniť prostredníctvom zaručenia vysokokvalitného európskeho námorného systému odbornej prípravy a vzdelávania, ktorý je nadčasový. V tejto súvislosti EHSV víta bezprostredné spustenie štvorročného projektu SkillSea. Tento projekt bude podporovať spoluprácu medzi priemyslom vrátane európskych sociálnych partnerov v námornej doprave, Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF), poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zlepšiť vzdelávacie osnovy pre námorníkov v Európe.

5.   Konkrétne pripomienky

5.1.

EHSV víta skutočnosť, že smernice 2005/45/ES a 2008/106/ES boli zlúčené, pretože sa domnieva, že takéto zlúčenie zjednodušuje vykonávanie a pravdepodobne zlepší prehľadnosť a zjednoduší rámec odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov. Takáto konsolidácia sa bude zaoberať najmä problémom zastaraného vymedzenia osvedčení v smernici 2005/45/ES a poskytne objasnenie a zosúladenie vymedzenia osvedčení námorníkov uznávaných členskými štátmi. Musí sa skutočne zabezpečiť, aby sa vymedzenie osvedčení námorníkov aktualizovalo tak, aby zodpovedalo novým vymedzeniam, ktoré boli zavedené v roku 2012. Takáto aktualizácia pravdepodobne zvýši právnu istotu, pokiaľ ide o systém vzájomného uznávania v rámci členských štátov EÚ.

5.2.

Cieľom nového článku 5b je zahrnutie vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/106/ES. EHSV sa domnieva, že toto doplnenie je nevyhnutné, pretože poskytuje objasnenie toho, ktoré osvedčenia sa vzájomne uznávajú s cieľom umožniť námorníkom s osvedčením vydaným jedným členským štátom pracovať na palube plavidiel plávajúcich pod vlajkou iného členského štátu.

5.3.

EHSV plne podporuje a naďalej podnecuje mobilitu pracovných síl s cieľom pomôcť kapitánom lodí a dôstojníkom s osvedčením vydaným v EÚ a majiteľom plavidiel v Európe ľahšie sa nájsť. V tejto súvislosti EHSV s uspokojením konštatuje, že podľa Komisie (8) bolo v samotnom roku 2015 v Únii platných viac ako 47 000 potvrdení osvedčenia o spôsobilosti, ktoré pôvodne vydal iný členský štát, čo predstavuje približne 25 % z celkového počtu kapitánov lodí a dôstojníkov, ktorí sú k dispozícii na prácu na palubách plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ.

5.4.

Z uvedených údajov vyplýva, že systém vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi priniesol povzbudzujúce výsledky, pokiaľ ide o podporu mobility námorníkov EÚ v rámci plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ. EHSV navyše zdôrazňuje význam neustáleho prispievania k ochrane európskych pracovných miest na mori, k zabezpečovaniu budúcnosti poskytovateľov námorného vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ a k zaisťovaniu európskeho námorného know-how ako celok celku.

5.5.

EHSV podporuje návrh na zosúladenie smernice 2008/106/ES s najnovšími zmenami dohovoru STCW v snahe zabrániť právnym nezrovnalostiam smernice v súvislosti s medzinárodným regulačným rámcom. Takéto zosúladenie pravdepodobne zabezpečí harmonizované vykonávanie na úrovni EÚ, pomôže posádkam získať nové zručnosti a kompetencie – najmä požiadavky na odbornú prípravu a kvalifikáciu námorníkov pracujúcich na palubách osobných lodí a lodí podliehajúcich kódexu bezpečnosti pre lode používajúce plyny alebo iné palivá s nízkou teplotou vzplanutia (kódex IGF) a Bezpečnostnému kódexu pre lode plaviace sa v polárnych vodách (polárny kódex) IMO – a zároveň bude podporovať kariérny rast.

5.6.

EHSV spochybňuje neprimerané využívanie finančných a ľudských zdrojov Spoločenstva na hodnotenie nových tretích krajín, ktoré nemusia poskytnúť dostatočný počet kapitánov lodí a dôstojníkov. EHSV preto plne podporuje návrh Komisie, aby každá nová žiadosť predložená členským štátom o uznanie tretej krajiny bola doplnená o analýzu vrátane odhadov počtu dôstojníkov a kapitánov lodí z príslušnej krajiny, ktorí by mohli byť zamestnaní. Okrem toho EHSV považuje za mimoriadne dôležité pre členské štáty, aby pred podaním žiadosti Komisii konzultovali s vnútroštátnymi združeniami vlastníkov lodí a odborovými organizáciami o tom, či je vhodné uznať novú tretiu krajinu. EHSV by však chcel objasniť, že odhadovaný počet námorníkov, ktorí budú pravdepodobne zamestnaní (ak je k dispozícii), bude len jedným z kritérií rozhodovacieho procesu uznávania novej tretej krajiny, a preto ho treba sledovať transparentným spôsobom.

5.7.

V záujme ďalšej účinnosti a lepšieho využívania dostupných zdrojov EHSV s potešením konštatuje, že podľa návrhu (článok 19) ak chce členský štát podať žiadosť o uznanie novej tretej krajiny, bude musieť poskytnúť odôvodnenie, ktoré sa prediskutuje medzi členskými štátmi. EHSV by chcel objasniť, že konečné rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní novej tretej krajiny budú prijímať členské štáty v rámci riadneho postupu, ktorý zahŕňa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou vo Výbore pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS). EHSV ďalej víta skutočnosť, že sa umožňuje, aby členský štát mohol jednostranne uznať osvedčenia tretej krajiny, kým sa očakáva výsledok hodnotenia. EHSV dôrazne podporuje takýto postup, ktorý ponúka primerané a nákladovo efektívne riešenie pri zachovaní konkurencieschopnosti flotily EÚ.

5.8.

Pokiaľ ide o predĺženie lehoty na prijatie rozhodnutia o uznaní nových tretích krajín z 18 mesiacov na 24 mesiacov a na 36 mesiacov za určitých okolností, EHSV považuje navrhované opatrenie za odôvodnené, ak existuje naliehavá potreba, aby tretia krajina vykonala nápravné opatrenia. EHSV však vyjadruje obavy nad otázkou, či je automatické predĺženie procesu uznávania správnym mechanizmom, pretože sa môže stať, že pre krajinu, ktorá jednoznačne spĺňa všetky požiadavky, sa tento proces zbytočne predĺži. EHSV preto navrhuje, aby cieľom aj naďalej bolo dokončenie procesu v čo najkratšom primeranom čase s tým, že sa proces môže predĺžiť o tak dlho, ako je potrebné, ak sa vyžadujú nápravné opatrenia.

5.9.

Revidovaný článok 20 zavádza špecifický dôvod na odobratie uznania tretej krajiny na základe skutočnosti, že najmenej päť rokov neposkytla flotile EÚ žiadnych námorníkov. EHSV by chcel objasniť, že konečné rozhodnutie o tom, či bude alebo nebude odňaté uznanie, budú prijímať členské štáty podľa riadneho postupu v rámci výboru COSS a že tento postup ponecháva voľnosť zohľadniť príslušné informácie poskytnuté členskými štátmi. EHSV v zásade podporuje revíziu a chce poukázať na to, že v záujme primeraného využívania zdrojov sa stále uplatňuje argument, či tretia krajina nedokáže poskytnúť žiadny alebo značný počet kapitánov lodí a dôstojníkov. V tejto súvislosti a v plnom súlade s postupom EHSV navrhuje, aby sa uznanie tretej krajiny mohlo zrušiť v prípade, že tretia krajina neposkytne značný počet kapitánov lodí a dôstojníkov najmenej päť rokov.

5.10.

EHSV spochybňuje opodstatnenie pozmeňujúceho návrhu k článku 21, ktorý vyžaduje, aby sa obdobie prehodnotenia mohlo predĺžiť na 10 rokov na základe prioritných kritérií. EHSV chápe, že z čisto matematického hľadiska predstavujú tretie krajiny, ktoré poskytujú veľký počet námorníkov, teoreticky väčšiu hrozbu pre bezpečnú prevádzku plavidiel ako tie, ktoré poskytujú obmedzený počet námorníkov. Na základe uvedených dôvodov a za predpokladu, že sa nepripúšťajú žiadne kompromisy v oblasti námornej bezpečnosti, EHSV odporúča, aby tretie krajiny, ktoré zásobujú flotily EÚ obmedzeným počtom kapitánov lodí a dôstojníkov, nepodliehali menej prísnemu režimu hodnotenia.

5.11.

EHSV podporuje pozmeňujúci návrh k článku 25a, ktorý je nevyhnutným pozmeňujúcim návrhom na to, aby sa umožnilo transparentné použitie informácií, ktoré poskytujú členské štáty o počte potvrdení preukazujúcich uznanie osvedčení vydaných tretími krajinami, na účely odobratia uznania a uprednostnenia prehodnotenia tretích krajín podľa článku 20 a článku 21.

5.12.

EHSV si plne uvedomuje, že vzhľadom na celosvetovú povahu lodnej dopravy musí byť cieľom zabrániť konfliktu medzi medzinárodnými záväzkami členských štátov a ich záväzkami v rámci Únie. To si vyžaduje nepretržité zosúlaďovanie európskeho rámca s dohovorom STCW, ktorý umožňuje vytvorenie rovnakých podmienok medzi EÚ a tretími krajinami pri vykonávaní medzinárodného rámca námorného vzdelávania, odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v prípade budúcich zmien dohovoru STCW považuje EHSV za dôležité splnomocniť Komisiu na zmeny prostredníctvom delegovaných aktov, aby sa zabezpečila jednoduchšia a rýchlejšia úprava smernice podľa zmien dohovoru a kódexu STCW.

5.13.

V tejto súvislosti EHSV vyzýva členské štáty, aby prijali včasné opatrenia na vykonanie pozmeňujúcich návrhov s cieľom vyvrátiť potrebu predĺženia a obdobia pragmatického výkladu, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu nečinnosti vlajkového štátu v predchádzajúcich prípadoch.

V Bruseli 12. decembra 2018

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Luca JAHIER


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160.

(3)  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2017-09-stwc-support-study-refit-eval-dirs-20080106-20050045.pdf

(4)  SWD(2016) 326 final.

(5)  COM(2009) 8 final.

(6)  Pracovnú skupinu pre zamestnanosť a konkurencieschopnosť v námornom sektore zriadil podpredseda Komisie Kallas a jej správa bola predložená 9. júna 2011.

(7)  COM(2009) 8 final.

(8)  SWD(2017) 18 final.


Top