EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 31. augusta 2018 k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/7


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 31. augusta 2018

k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 27. júna 2018 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení s článkom 127 ods. 2 štvrtou zarážkou zmluvy a článkom 3.1 štvrtou zarážkou Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú plynulého fungovania platobných systémov. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Cieľom navrhovaného nariadenia je zaviesť nízku úroveň poplatkov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na domáce platby uskutočňované v úradnej mene členského štátu, pre všetkých občanov a pre všetky spoločnosti v Únii, ktorí uskutočňujú cezhraničné prevody v eurách, či už medzi členskými štátmi eurozóny a členskými štátmi mimo eurozóny, alebo medzi členskými štátmi mimo eurozóny navzájom. Navrhované nariadenie tým zvyšuje transparentnosť a ochranu spotrebiteľa, posilňuje vnútorný trh platobných služieb v eurách a upevňuje postavenie eura ako meny prvej voľby pre platby v rámci EÚ až do prijatia eura ako meny všetkých členských štátov Únie.

Konkrétne pripomienky

1.   Rozsah pôsobnosti ustanovení, ktoré sa týkajú poplatkov za menovú konverziu

Ustanovenia navrhovaného nariadenia, ktoré sa týkajú poplatkov za menovú konverziu, sa majú uplatňovať na všetky cezhraničné platby bez ohľadu na to, či sú denominované v eurách alebo v národnej mene členského štátu inej ako euro. Z technického hľadiska by však cezhraničné platby v eurách z platobných účtov vedených v eurách, kde sa poskytovatelia platobných služieb platiteľa aj príjemcu nachádzajú v členských štátoch eurozóny, nemali za bežných okolností podliehať akejkoľvek konverzii. Preto by sa tieto ustanovenia mali v skutočnosti vzťahovať na cezhraničné platby v eurách len vtedy, ak menou platobného účtu nie je euro, alebo ak sa poskytovateľ platobných služieb platiteľa aj príjemcu alebo len príjemcu nachádza mimo eurozóny. ECB navrhuje, aby sa v navrhovanom nariadení táto záležitosť upravila.

Keďže sa navrhované nariadenie zaoberá iba platbami uskutočňovanými prostredníctvom poskytovateľov platobných systémov, neupravuje možnosť, kedy obchodník poskytuje službu menovej konverzie nezávisle od poskytovateľa platobných služieb. ECB navrhuje, aby sa v navrhovanom nariadení táto záležitosť upravila.

2.   Alternatívne služby a možnosti menovej konverzie

Navrhované nariadenie neobsahuje článok o vymedzení pojmov, hoci do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 (2) zavádza nové a dôležité pojmy. Napríklad pojmy „alternatívne služby menovej konverzie“ a „alternatívne možnosti menovej konverzie“ by sa mohli skombinovať do jedného pojmu, ktorý by bolo vhodné vymedziť. Konkrétne by sa mohlo presnejšie upraviť, či ide o služby, ktoré ponúka poskytovateľ platobných služieb a jeho pridružené subjekty, a ak áno, aký je rozsah záväzku poskytovateľa platobných služieb spočívajúceho vo vyhľadávaní a propagácii služieb ponúkaných jeho priamymi konkurentmi. Bolo by tiež vhodné spresniť, že služby menovej konverzie môžu ponúkať neregulovaní poskytovatelia.

3.   Režim platný pre poplatky za menovú konverziu a prechodné obdobie

3.1.

Podľa navrhovaného nariadenia je Európsky orgán pre bankovníctvo poverený vypracovaním regulačných technických predpisov na zabezpečenie transparentnosti a porovnateľnosti cien rôznych možností služieb menovej konverzie.

3.2.

V záujme ochrany spotrebiteľa sa navrhuje, aby bolo prechodné obdobie na dodržiavanie opatrení transparentnosti, pokiaľ ide o plné náklady na služby menovej konverzie, skrátené na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti navrhovaného nariadenia.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené spolu s odôvodnením v osobitnom technickom pracovnom dokumente. Technický pracovný dokument je dostupný v anglickom jazyku na webovom sídle ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. augusta 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).


Top