EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 2. januára 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 77/2


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 2. januára 2018

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 24. marca 2017 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže sa navrhované nariadenie týka zberu štatistických údajov o platobnej bilancii, čo je v súlade s článkom 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) a článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 (2) úlohou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) relevantnou v súvislosti so základnými úlohami ESCB, ktorými sú definovať a uskutočňovať menovú politiku, vykonávať devízové operácie a udržiavať a spravovať oficiálne devízové rezervy členských štátov podľa článku 127 ods. 2 prvej, druhej a tretej zarážky Zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.

ECB víta zámer Komisie zvýšiť konzistentnosť, kvalitu a harmonizáciu európskej podnikovej štatistiky, a to najmä tým, že sa budú poskytovať účelné štatistiky, ktoré pomôžu formulovať a monitorovať politiku Únie, ktorá má vplyv na podniky, pričom záťaž spojená s vykazovaním sa pre tieto podniky zachová na čo najnižšej úrovni.

1.2.

Pripravovaná odozva na požiadavky týkajúce sa chýbajúcich údajov je tiež veľmi vítaná. ECB víta navrhované zlepšenia týkajúce sa celkovej dostupnosti informácií za sektor služieb v kontexte „krátkodobej podnikovej štatistiky“, najmä preto, že sa frekvencia poskytovania týchto údajov zvýši zo štvrťročnej na mesačnú. Toto zlepšenie odzrkadľuje zvýšený význam sektora služieb, ktorý v súčasnosti predstavuje viac ako dve tretiny hrubého domáceho produktu eurozóny. Taktiež vhodne reaguje na požiadavky ECB (3) vyjadrené za posledné roky a na závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (4).

1.3.

ECB navrhuje, aby sa odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2016/14 (5), ktoré sa týka doplnenia chýbajúcich údajov o nehnuteľnostiach, premietlo do požadovaných údajov o stavebníctve a ich členenia. Malo by sa zvážiť, či do navrhovaného nariadenia nezahrnúť najmä údaje o začiatku a dokončení výstavby, ako aj o podiele prázdnych bytov.

1.4.

Podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 2533/98 zbiera ECB s pomocou národných centrálnych bánk okrem iného štatistické informácie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a štatistiky medzinárodnej investičnej pozície, a to buď od príslušných vnútroštátnych orgánov, alebo priamo od hospodárskych subjektov. Príslušné požiadavky ECB na štatistické vykazovanie sú stanovené v usmernení Európskej centrálnej banky ECB/2011/23 (6).

1.5.

Štatistiky v oblasti platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície sú rozhodujúce pre plnenie základných úloh ESCB podľa zmluvy, ktorými sú definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie, vykonávať devízové operácie a udržiavať a spravovať oficiálne devízové rezervy členských štátov. Pomáhajú tiež pri posudzovaní zraniteľnosti voči vonkajším vplyvom a vzájomnej prepojenosti na účely finančnej stability a používajú sa v rámci ukazovateľov „prehľadu rizík“ Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) v zmysle úloh ESRB podľa článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 (7), a v rámci ukazovateľov „hodnotiacej tabuľky“ na zisťovanie makroekonomických nerovnováh podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 (8). Štatistiky v oblasti platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície sú súčasťou „špeciálneho štandardu zverejňovania údajov Plus“ Medzinárodného menového fondu (IMF) a vyžadujú sa pri „konzultáciách podľa článku IV“ uskutočňovaných s eurozónou a členskými štátmi eurozóny na základe článku IV Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

1.6.

ECB poznamenáva, že niektoré požiadavky, ktoré sú zahrnuté do navrhovaného nariadenia, najmä štvrťročné štatistiky medzinárodného obchodu so službami, sú v súčasnosti vymedzené v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 (9), a že rovnaké požiadavky sú vymedzené v tabuľke 2 prílohy II k usmerneniu ECB/2011/23. Je v záujme celkovej kvality európskych štatistík v oblasti platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície zostavených Európskym štatistickým systémom a ESCB, aby sa táto konzistentnosť zachovala. Je nanajvýš dôležité, aby štatistiky v oblasti platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície zostali interne koherentné a komplexné.

1.7.

Vzhľadom na to, že sú tieto požiadavky čiastočne uspokojené na národnej úrovni iniciatívami národných centrálnych bánk v oblasti zberu údajov, ECB veľmi víta článok 23 navrhovaného nariadenia a úlohu zverenú Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie vytvorenému rozhodnutím Rady 2006/856/ES (10). Vo všeobecnosti sa musí zabezpečiť úzka spolupráca medzi ESCB a Európskym štatistickým systémom pri vymedzovaní, zmene alebo aktualizácií týchto požiadaviek, ako aj všetkých ostatných požiadaviek na podnikovú štatistiku (napr. pre potreby údajov v oblasti „globalizácie“), ktoré by priamo alebo nepriamo ovplyvnili zostavovanie štatistík v oblasti platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície.

1.8.

Vykonávacie právomoci týkajúce sa presného vymedzenia požiadaviek na údaje

Článok 7 navrhovaného nariadenia splnomocňuje Komisiu prijímať vykonávacie akty na účely podrobnejšej špecifikácie určitých prvkov údajov, ktoré sa majú zasielať. Tieto prvky zahŕňajú základné metodické aspekty, ako napríklad vymedzenie relevantnej štatistickej jednotky a ostatné uplatniteľné štatistické klasifikácie. V tejto súvislosti bude z pohľadu používateľov a zostavovateľov štatistík dôležité zabezpečiť koherentnosť medzi požiadavkami medzinárodného obchodu so službami, ktoré sú vymedzené v navrhovanom nariadení a požiadavkami, ktoré sú vymedzené v nariadení (ES) č. 184/2005. ECB by chcela zdôrazniť význam metodickej blízkosti a koherentnosti medzi týmito dvomi súbormi údajov.

1.9.

ECB by na záver chcela zdôrazniť, že je dôležité včas konzultovať s ECB všetky delegované alebo vykonávacie právne akty, ktoré spadajú do oblasti jej pôsobnosti, ako je to ustanovené v článku 127 ods. 4 prvej zarážke a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (11).

2.   Technické pripomienky a navrhované znenie zmien

V prípade, ak ECB odporúča zmenu navrhovaného nariadenia, je navrhované znenie príslušných zmien uvedené spolu s odôvodnením v osobitnom technickom pracovnom dokumente. Technický pracovný dokument je dostupný v anglickom jazyku na webovom sídle ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 2. januára 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Cieľom opatrení stanovených v navrhovanom nariadení je nahradiť opatrenia uvedené v desiatich právnych aktoch, ktoré majú byť zrušené, a ktoré sú uvedené v odôvodnení 36 navrhovaného nariadenia.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(3)  Revízia požiadaviek v oblasti všeobecnej hospodárskej štatistiky, Európska centrálna banka, 2004, dostupná na webovom sídle ECB www.ecb.europa.eu.

(4)  Závery Rady Ecofin o štatistike EÚ, 2972. zasadnutie Rady (v zložení hospodárske a finančné záležitosti) v Bruseli 10. novembra 2009, dostupné na www.consilium.europa.eu.

(5)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2016/14 z 31. októbra 2016 o doplnení chýbajúcich údajov o nehnuteľnostiach (Ú. v. EÚ C 31, 31.1.2017, s. 1).

(6)  Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2011/23 z 9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 z 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23).

(10)  Rozhodnutie Rady 2006/856/ES z 13. novembra 2006, ktorým sa zriaďuje Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 21).

(11)  Pozri ďalej napr. odsek 4 stanoviska ECB CON/2012/5 (Ú. v. EÚ C 105, 11.4.2012, s. 1); odsek 8 stanoviska ECB CON/2011/44 (Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 3); odsek 4 stanoviska ECB CON/2011/42 (Ú. v. EÚ C 159, 28.5.2011, s. 10).


Top