EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0310(04)

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1188, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru, vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1185, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo, a vykonávania delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1186, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami [Uverejnenie názvov prechodných metód merania a výpočtov a odkazov na ne na účely vykonávania nariadenia (EÚ) 2015/1188, a najmä príloh III a IV k tomuto nariadeniu, na účely vykonávania nariadenia (EÚ) 2015/1185, a najmä príloh III a IV k tomuto nariadeniu, a na účely vykonávania nariadenia (EÚ) 2015/1186, a najmä príloh VIII a IX k tomuto nariadeniu.]Text s významom pre EHP.

Ú. v. EÚ C 76, 10.3.2017, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 76/4


Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1188, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru, vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1185, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo, a vykonávania delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1186, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami

[Uverejnenie názvov prechodných metód merania a výpočtov a odkazov na ne (1) na účely vykonávania nariadenia (EÚ) 2015/1188, a najmä príloh III a IV k tomuto nariadeniu, na účely vykonávania nariadenia (EÚ) 2015/1185, a najmä príloh III a IV k tomuto nariadeniu, a na účely vykonávania nariadenia (EÚ) 2015/1186, a najmä príloh VIII a IX k tomuto nariadeniu.]

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 076/02)

Ukazovateľ

ESO

Odkaz/názov

Poznámky

(1)

(2)

(3)

(4)

Lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo

Užitočná účinnosť pri menovitom a minimálnom tepelnom výkone: ηth, nom, ηth, min

CEN

pre všetky ostatné zariadenia a variče so spaľovacou komorou otvorenou/zatvorenou spredu: EN 16510-1:2013 body 7.3, A.6.2

v prípade zariadení na spaľovanie peliet: EN 14785:2006 body 6.4.2, A.4.7 a A.4.8

v prípade akumulačných zariadení: EN 15250:2007-06 body 6.3, A.4.6, A.5 a A.6.2.2

Norma série EN 16510 nahradí:

EN 13240:2001 (EN 13240:2001/A2:2004/C2:2007)

EN 13229:2001 (EN 13229:2011 bod 6.8)

EN 12815:2001

EN 12809:2001

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs

CEN

(pozri poznámku)

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru.

Menovitý tepelný výkon, minimálny tepelný výkon: Pnom, Pmin

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.7 a A.4.8, EN 14785:2006 body 6.5, A.4.7 a A.4.8

EN 15250:2007-06 body 6.3 a A.6.2.2

Pnom zodpovedá PN v norme EN 16510-1:2013.

Pmin zodpovedá zníženému tepelnému výkonu v norme EN 16510-1:2013.

Pmin zodpovedá zníženému tepelnému výkonu v norme EN 14785:2006.

Pnom zodpovedá P v norme EN 15250:2007. Pmin sa v norme EN 15250:2007 neopisuje, ale stanovuje sa (v prípade potreby) obdobne ako menovitý tepelný výkon.

Požiadavka na stály príkon zapaľovacieho horáka Ppilot

 

 

 

Priamy tepelný výkon

CEN

EN 14785:2006, A 6.2.4

EN 15250:2007, A.6.2.2

EN 16510-1:2013, A.6.2.4

 

Nepriamy tepelný výkon

CEN

EN 14785:2006 A.6.2.3

EN 16510-1:2013 A.6.2.3

V prípade akumulačných pecí sa výpočet tepelného výkonu do vody neuvádza. V prípade, že spotrebiče majú takýto výkon, použijú sa zásady výpočtu podľa normy prEN16510-1.

Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone elmax

CEN

EN 15456:2008-06 bod 3.4.1 a bod 5.1.3.1.

Zodpovedá Paux 100.

V norme EN16510-1 sa vyžaduje, aby sa „pomocná elektrická energia vo wattoch (W) v prípade potreby“ uvádzala na označení spotrebičov, ale nestanovujú sa na to žiadne metódy.

Použije sa základná norma EN 15456.

Spotreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone elmin

CEN

EN 15456:2008-06 bod 3.4.1 a bod 5.1.3.2.

Ako minimálny tepelný výkon sa použije minimálny výkon podľa vyhlásenia výrobcu spotrebičov.

Zodpovedá Paux,30 .

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime elsb

CEN

EN 15456:2008-06 bod 3.4.1 a bod 5.1.3.3

alebo

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 bod 5.3

Zodpovedá Paux sb . Zodpovedá spotrebe elektrickej energie v pohotovostnom režime v norme IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emisie tuhých častíc podľa prílohy III ods. 4 písm. a) bodu i) podbodu 1 (nahriaty filter)

CEN

na meranie podľa normy EN 16510-1:2013, G.2 (nahriaty filter)

 

Emisie tuhých častíc podľa prílohy III ods. 4 písm. a) bodu i) podbodu 2 (riediaci tunel)

CEN

na meranie podľa normy CEN/TS 15883:2009 prílohy A.2 (plnoprietokový riediaci tunel)

 

Emisie tuhých častíc podľa prílohy III ods. 4 písm. a) bodu i) podbodu 3

CEN

na meranie podľa normy CEN/TS 15883:2009 prílohy A.3

 

Emisie plynných organických zlúčenín

CEN

EN 16510-1:2013, F.4

 

Emisie oxidu uhoľnatého (CO)

CEN

EN 16510-1:2013 A.4.4.2 a A.6.2.6

 

Emisie oxidov dusíka (NOx)

CEN

EN 16510-1:2013 príloha E.5

 

Špecifikácie skúšobného paliva

CEN

prEN 16510-1:2013 príloha B

V prípade brikiet zo zmesi fosílnych palív: obsah vody (v prijatom stave) ≤ 14 %; obsah popola 5 ± 2 %; prchavé látky < 18 %.

Brikety zo zmesi biomasy (30 – 70 %) a fosílnych palív: obsah vody (v prijatom stave) ≤ 14 %; obsah popola 5 ± 2 %; prchavé látky 20 % až 60 %.

Lokálne ohrievače priestoru na plynné palivo s výnimkou žiarivých ohrievačov a rúrových ohrievačov

Priamy tepelný výkon

CEN

EN 613:2000

EN 1266:2002 bod 3.5.1.3 a bod 3.5.1.4 a bod 7.12.

EN 13278:2013 Samostatné konvekčné ohrievače priestoru na plynné palivá so spaľovacou komorou otvorenou vpredu body 6.3, 6.12, 7.12 a 7.3.1

EN 449:2002+A1:2007

Ide o tepelný výkon do priestoru, v ktorom je výrobok inštalovaný.

Zodpovedá Qout v normách EN 1319:2009 a EN 1266:2002 a EN 13278:2013 a vypočíta sa pomocou rovnice Qout = QN * ηΝ, kde QN je menovitý tepelný príkon a ηΝ je menovitá účinnosť. Qout sa vypočíta ako spalné teplo.

Nepriamy tepelný výkon

CEN

(pozri poznámku)

Nepriamy tepelný výkon lokálnych ohrievačov priestoru na plynné palivo sa v normách EN neopisuje.

Na účely vyhlásenia a overenia možno použiť zásady, aké sa uplatňujú v norme EN 15610-1.

Užitočná účinnosť pri menovitom a minimálnom tepelnom výkone: ηth, nom, ηth, min

CEN

prEN 613:2000 bod 7.11.2

EN 1266:2002 bod 6.12 a bod 7.12

EN 13278:2013 bod 6.12 a bod 7.12

V príslušných prípadoch sa ηth, nom a ηth, min podľa EN 613 vypočíta ako η v podmienkach uplatniteľných na menovitý a minimálny tepelný výkon.

ηth, nom zodpovedá η, ak je určená podľa menovitého tepelného príkonu. ηth, min zodpovedá η, ak je určená podľa minimálneho tepelného príkonu v normách EN 1266:2002 a EN 13278:2013.

Všetky hodnoty sú založené na čistej výhrevnosti.

Menovitý tepelný výkon, minimálny tepelný výkon: Pnom, Pmin

CEN

prEN 613:2000

EN 1266:2002 body 6.3.1, 7.3.1, 6.12 a 7.12

EN 13278:2013 bod 6.3.1 a bod 7.3.1

EN 449:2202+A1:2007

Pnom podľa EN 613 sa určí ako Pnom = Qn * η uplatniteľný na podmienky menovitého výkonu. Pokiaľ ide o Qn, pozri bod 7.3.1. Pmin sa určí ako Pmin = Qmin * η pre podmienky minimálneho výkonu. Pokiaľ ide o Qmin, pozri bod 7.3.5.

Pnom sa určí pomocou Pnom = Qn * ηth nom a Pmin sa určí pomocou Pmin = Qm * ηth, min. v normách EN 1266:2002 a EN 13278:2013.

Všetky hodnoty sú založené na čistej výhrevnosti.

Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone elmax

CEN

EN 15456:2008 06: bod 3.4.1

elmax zodpovedá Paux 100 v norme EN 15456:2008, nameranému pri menovitom prevádzkovom zaťažení.

Spotreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone elmin

CEN

EN 15456:2008-06: bod 3.4.1

elmin zodpovedá Paux 30 , nameranému pri zodpovedajúcom čiastočnom prevádzkovom zaťažení.

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime elsb

CEN

EN 15456:2008-06: bod 3.4.1

alebo

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 bod 5.3

elsb zodpovedá buď Paux sb v norme EN15456:2008 alebo spotrebe elektrickej energie v pohotovostnom režime v norme IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emisie oxidov dusíka (NOx)

CEN

prEN 613:2000 bod 7.7.4

EN 1266:2002 body 6.7.2, 7.7.4 a príloha G

EN 13278:2013 body 6.7.2, 7.7.4 a príloha H

V normách prEN61, EN1266 a EN13278 sa stanovujú emisie NOx ako vážené hodnoty v podmienkach plného-premenlivého-minimálneho zaťaženia. Na účely vyhlásenia a overenia sa uplatňujú emisie NOx pri plnom zaťažení (max).

Požiadavka na stály príkon zapaľovacieho horáka Ppilot

CEN

podľa normy EN 1266:2002, bod 7.3.1

Normy prEN613 a EN13278 neobsahujú ustanovenie, v ktorom by sa opisoval spôsob výpočtu tepelného príkonu zapaľovacieho horáka.

Lokálne ohrievače priestoru na kvapalné palivo

Priamy tepelný výkon

CEN

EN 1:1998 bod 6.6.2

EN 13842:2000: bod 6.3 a bod 6.6.

Priamy tepelný výkon je tepelná kapacita podľa normy EN 1:1998 bod 6.6.2.

V norme EN 13842 možno priamy tepelný výkon vypočítať ako: Q0 * (1-qA)

Všetky hodnoty sú založené na čistej výhrevnosti.

Nepriamy tepelný výkon

CEN

(pozri poznámku)

Nepriamy tepelný výkon lokálnych ohrievačov priestoru na kvapalné palivo sa v normách EN neopisuje.

Na účely vyhlásenia a overenia možno použiť zásady, aké sa uplatňujú v norme EN 15610-1.

Užitočná účinnosť pri menovitom a minimálnom tepelnom výkone: ηth, nom, ηth, min

CEN

EN 1:1998 bod 6.6.1.2

EN 13842: bod 6.6.6

Podľa normy EN 1:1998 ηth, nom zodpovedá η pri maximálnom prietoku oleja, ηth, min sa určuje ako η pri minimálnom prietoku oleja.

Podľa normy EN 13842 ηth, nom sa vypočíta ako ηth, nom = 1-qa, pričom qa sa meria pri menovitom tepelnom príkone alebo minimálnom tepelnom príkone (v prípade potreby).

Všetky hodnoty sú založené na čistej výhrevnosti.

Menovitý tepelný výkon, minimálny tepelný výkon: Pnom, Pmin

CEN

EN 1:1998-05 bod 6.6.2

EN 13842:2000: bod 6.3 a bod 6.6.

Podľa normy EN 1:1998 Pnom zodpovedá P pri maximálnom (čiže menovitom) a minimálnom prietoku oleja.

Podľa normy EN 13842 možno menovitý tepelný výkon vypočítať ako: Q0 * (1-qA) pre podmienky menovitého a minimálneho tepelného výkonu.

Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone elmax

CEN

EN 15456:2008-06 Vykurovacie kotly. Spotreba elektrickej energie tepelných generátorov. Hranice systému. Merania, bod 3.4.1. a bod 5.1.3.1.

elmax zodpovedá Paux 100 v norme EN15456:2008.

Spotreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone elmin

CEN

EN15456:2008-06, bod 3.4.1. a bod 5.1.3.2.

Zodpovedá požiadavke na pomocnú elektrickú energiu Paux 30 v norme EN15456:2008

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime elsb

CEN

EN15456:2008, bod 3.4.1. a bod 5.1.3.2. alebo

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 bod 5.3.

Zodpovedá Paux sb spotrebe elektrickej energie Paux v norme EN 15456:2008

Zodpovedá spotrebe elektrickej energie v pohotovostnom režime v norme IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Emisie oxidov dusíka (NOx)

CEN

EN 1:1998 bod 6.6.4

V norme EN 13842 sa neopisuje meranie NOx, hoci v bode 5.3.2 sa stanovuje maximálna požiadavka.

Na vyhlásenie a overenie možno použiť metódu podľa normy EN 1.

Požiadavka na stály príkon zapaľovacieho horáka Ppilot

CEN

EN 1266:2002, bod 7.3.1

Na vyhlásenie a overenie takejto požiadavky na príkon sa použije metóda ako v norme EN1266:2002, bod 7.3.1.

Elektrické lokálne ohrievače priestoru

Menovitý tepelný výkon (Pnom)

Cenelec

(pozri poznámku)

pre elektrické prenosné, zabudované ohrievače a podlahové ohrievače: IEC/EN 60675 ed 2.1; 1998 bod 16

pre elektrické akumulačné ohrievače: IEC/EN 60531:1999 bod 9

Meranie menovitého tepelného výkonu sa v normách neuvádza. Elektrický príkon pri menovitom tepelnom výkone sa považuje za reprezentatívny pre menovitý tepelný výkon.

Pnom zodpovedá týmto uplatniteľným normám:

IEC/EN 60335-1: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – bezpečnosť – menovité napätie: 250 V pre jednofázové spotrebiče, až do 480 V pre ostatné, nie je určené pre spotrebiče na zvyčajné domáce použitie.

IEC/EN 60335-2-30: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – bezpečnosť – osobitné požiadavky na ohrievače miestností

IEC/EN 60335-2-61: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – bezpečnosť – osobitné požiadavky na akumulačné kachle.

IEC/EN 60335-2-96: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – bezpečnosť – osobitné požiadavky na ohybné plošné ohrievacie prvky na vykurovanie miestností.

IEC/EN 60335-2-106: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – bezpečnosť – osobitné požiadavky na vyhrievané koberce a výhrevné jednotky na vykurovanie miestnosti

IEC/EN 60531:1991. Akumulačné pece pre ohrev v domácnosti – metódy merania prevádzkovej spôsobilosti.

Maximálny priebežný tepelný výkon (Pmax, c)

Cenelec

pre elektrické prenosné, zabudované ohrievače a podlahové ohrievače: IEC/EN 60675 ed.2.1:1998 bod 9

Pmax, c zodpovedá využiteľnej energii v norme IEC 60675 ed. 2.1:1998

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime elsb

Cenelec

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 bod 5.3

Zodpovedá spotrebe elektrickej energie v pohotovostnom režime v norme IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Žiarivé a rúrové ohrievače

Užitočná účinnosť pri menovitom a minimálnom tepelnom výkone: ηth, nom, ηth, min

CEN

(pozri poznámku)

V norme EN 416 ani v norme EN 419 sa neuvádza metóda na stanovenie užitočnej účinnosti ohrievača.

Pre rúrové ohrievače sa užitočná účinnosť stanovuje na základe strát spalín podľa opisu v norme EN 1319, bod 7.4.

Hodnoty sa zakladajú na spalnom teple.

V prípade žiarivých ohrievačov sa predpokladá hodnota 85,6  % (na základe spalného tepla paliva).

Menovitý tepelný výkon, minimálny tepelný výkon: Pnom, Pmin

CEN

Žiarivé ohrievače: EN 419-1

Rúrové ohrievače: EN 416-1

Pre žiarivé a rúrové ohrievače sa tepelný výkon vypočíta ako:

tepelný výkon = tepelný príkon Qn * užitočná účinnosť pri menovitom alebo minimálnom zaťažení.

Všetky hodnoty sa zakladajú na spalnom teple paliva.

Fenv

CEN

EN 1886:2007 bod 8.2.1

Fenv závisí od triedy T1 až T5 podľa normy EN 1886.

Súčiniteľ vyžarovania (RF pre menovitý a minimálny tepelný výkon)

CEN

Rúrové ohrievače: EN 419-2: bod 7.2.1.2

Žiarivé ohrievače: EN 416-2 bod 7.2.1.2

RF pri menovitom tepelnom výkone zodpovedá Rf, RF pri minimálnom tepelnom výkone zodpovedá Rf, ale nameranému pri minimálnom tepelnom výkone.

Rf sa zakladá na čistej výhrevnosti.

Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone elmax

CEN

(pozri poznámku)

V norme EN 416 ani v norme EN 419 sa neuvádza metóda na stanovenie elektrického príkonu.

Preto sa na účely vyhlásenia a overenia uplatňuje metóda a zásady podľa normy EN 15456, ale potom sa uplatňujú príslušné prevádzkové podmienky typické pre žiarivé a rúrové ohrievače.

Spotreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone elmin

CEN

(pozri poznámku)

V norme EN 416 ani v norme EN 419 sa neuvádza metóda na stanovenie elektrického príkonu.

Preto sa na účely vyhlásenia a overenia uplatňuje metóda a zásady podľa normy EN 15456, ale potom sa uplatňujú príslušné prevádzkové podmienky typické pre žiarivé a rúrové ohrievače.

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime elsb

CEN

IEC 62301 Ed. 2.0 b:2011 bod 5.3

Zodpovedá spotrebe elektrickej energie v pohotovostnom režime v norme IEC 62301 Ed. 2.0: 2011.

Požiadavka na stály príkon zapaľovacieho horáka Ppilot

CEN

(pozri poznámku)

V norme EN 416 ani v norme EN 419 sa neuvádza metóda na určenie požiadavky na stály príkon zapaľovacieho horáka.

Na vyhlásenie a overenie takejto požiadavky na príkon sa použije metóda ako v norme EN1266:2002, bod 7.3.1.


(1)  Tieto prechodné metódy sa nakoniec majú nahradiť jednou alebo viacerými harmonizovanými normami. Odkazy na harmonizované normy sa v prípade ich existencie uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkami 9 a 10 smernice 2009/125/ES.


Top