Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(13)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu

OJ C 417, 6.12.2017, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/87


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu

(2017/C 417/13)

ÚVOD

1.

Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“ známy tiež ako „EBA“), so sídlom v Londýne, bol zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (1). Úlohou orgánu je prispievať k vytvoreniu kvalitných spoločných predpisov a postupov na reguláciu a dohľad, prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi, monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti jeho pôsobnosti a zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o orgáne (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o orgáne

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

33,4

36,5

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (3)

156

161

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly orgánu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku orgánu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (4) a správ o plnení rozpočtu (5) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka orgánu za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu orgánu k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách orgánu vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie orgánu nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti orgánu zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva orgánu.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke orgánu nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy orgánu na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a orgán tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou orgánu v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (6).

Zdôraznenie skutočnosti

16.

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko Dvora audítorov, poukazujeme na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej rade dňa 29. marca 2017 svoje rozhodnutie vystúpiť z Európskej únie. Dohoda o podmienkach vystúpenia bude predmetom rokovaní. Predbežná účtovná závierka a súvisiace poznámky orgánu, ktorý má sídlo v Londýne, boli vyhotovené na základe obmedzených informácií, ktoré boli dostupné v čase podpisu (28. februára 2017).

17.

Vzhľadom na nadchádzajúce rozhodnutia o budúcom sídle orgánu zverejnil orgán vo svojich finančných výkazoch zostatok nákladov vo výške 14 mil. EUR týkajúcich sa zmluvy o prenájme priestorov (pričom sa predpokladá jej zrušenie pred koncom roku 2020) ako podmienené záväzky a tiež skutočnosť, že ostatné potenciálne náklady spojené so sťahovaním, napríklad s presunom zamestnancov a ich rodín, zatiaľ nie je možné odhadnúť. Rozpočet orgánu je zo 40 % financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie a zo 60 % prostredníctvom priamych príspevkov členských štátov EÚ. Je možné, že v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ dôjde v budúcnosti k poklesu príjmov orgánu.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

18.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach orgánu je dostupných na jeho webovej stránke: www.eba.europa.eu.

(3)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté orgánom.

(4)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(5)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2012

S cieľom pokryť vyššie školské poplatky poskytuje orgán zamestnancom, ktorých deti navštevujú základnú alebo strednú školu, okrem príspevku na vzdelávanie, ktorý je ustanovený v služobnom poriadku, aj podporu na vzdelávanie. Celkové príspevky na vzdelávanie v roku 2012 predstavovali približne 76 000  EUR. Keďže nie sú stanovené v služobnom poriadku, sú neoprávnené.

Prebieha (1)

2015

Výška prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v hlave II (administratívne výdavky), kde dosahovala 1 487 794  EUR, t. j. 28 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov v tejto kapitole (2014: 3 431 070  EUR, t. j. 48 %). Patrí sem nevyriešená záležitosť týkajúca sa nesplatenej DPH, ktorá sa má zaplatiť na vyrovnanie poplatkov za novú budovu orgánu, a faktúry týkajúcej sa dane z podnikania vyrubenej Úradom Spojeného kráľovstva pre ocenenie (kombinovaná hodnota 538 938  EUR).

Nevzťahuje sa

2015

V odhade potrieb IT boli zaznamenané nedostatky, najmä v súvislosti s externe poskytovanými službami, ktoré vplývajú na rozpočtové riadenie súvisiacich výdavkov orgánu.

Nevzťahuje sa


(1)  Do konca roka 2016 podpísal orgán zmluvy s 23 školami, ktoré navštevujú deti zamestnancov.


ODPOVEĎ ORGÁNU

Orgán berie na vedomie správu Dvora audítorov.


Top