Help Print this page 

Document 52017PC0038

Title and reference
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

COM/2017/038 final - 2017/013 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2017
Multilingual display
Text

V Bruseli26. 1. 2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

(Text s významom pre EHP)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

V smernici 2011/65/EÚ (ONL 2) sú stanovené pravidlá, ktorými sa obmedzuje používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ). Ustanovenia smernice ONL 2 sa vzťahujú na všetky elektrické a elektronické zariadenia uvedené na trh EÚ bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ alebo v tretích krajinách. Smernica ONL 2 má vplyv hlavne na priemyselných výrobcov, dovozcov a distribútorov elektrických a elektronických zariadení, ako aj príslušných zákazníkov.

Smernica ONL 2 je zameraná na najvyššiu prioritu hierarchie odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku odpadu. Predchádzanie vzniku odpadu zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Znižovanie množstva nebezpečných látok v odpade z elektrických a elektronických zariadení je v konečnom dôsledku prínosné pre nakladanie s týmto odpadom. Podporuje opätovné použitie výrobkov a recykláciu použitých materiálov, a tým aj obehové hospodárstvo.

Smernica ONL 2 je nutná na predchádzanie prekážkam obchodu a narušeniu hospodárskej súťaže v EÚ, ku ktorým by mohlo dochádzať v prípade rozdielov medzi právnymi predpismi alebo administratívnymi opatreniami týkajúcimi sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v rôznych členských štátoch. Prispieva aj k ochrane ľudského zdravia a environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z EEZ.

Smernica ONL 2 predstavuje prepracovanie predchádzajúcej smernice ONL 2002/95/ES (ONL 1). Obe uvedené smernice ONL podporujú znižovanie objemu nebezpečných materiálov na celom svete: v niekoľkých krajinách vrátane Číny, Kórey a USA boli prijaté podobné právne predpisy ako uvedené smernice ONL.

V smernici ONL 2 sa zaviedlo nové vymedzenie pojmov a jej rozsah pôsobnosti sa rozšíril tak, aby zahŕňala zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje. Vplyv týchto ustanovení bol posúdený v návrhu Komisie z roku 2008. Smernicou ONL 2 sa však zaviedli aj ďalšie zmeny: „otvorený rozsah pôsobnosti“ prostredníctvom novej kategórie 11: „Iné EEZ, ktoré nepatria do žiadnej z ostatných kategórií.“ Uvedené zmeny umožňujú uplatňovanie smernice na všetky elektrické a elektronické zariadenia (okrem zariadení, ktoré sú výslovne vylúčené) a poskytujú širší výklad pojmu „elektrické a elektronické zariadenia“ založený na novom vymedzení závislosti od elektriny. Ustanovenia, z ktorých vyplýva „otvorený rozsah pôsobnosti“, sa pri zavedení do smernice ONL 2 osobitne neposudzovali.

Komisia je poverená, aby preskúmala, či je potrebné zmeniť rozsah pôsobnosti smernice v súvislosti s vymedzením elektrických a elektronických zariadení a s dodatočným vyňatím skupín výrobkov, na ktoré sa smernica ONL 2 vzťahuje na základe otvoreného rozsahu pôsobnosti zavedeného v prepracovanom znení smernice z roku 2011. Komisia uskutočnila toto posúdenie a určila viacero problémov súvisiacich s rozsahom pôsobnosti smernice ONL 2, ktoré treba riešiť, aby sa predišlo nezamýšľaným účinkom právnych predpisov.

Pokiaľ by nebol predložený návrh Komisie, po 22. júli 2019 by vznikli tieto problémy:

zákaz operácií na sekundárnom trhu (napr. opätovného predaja, trhu s použitými výrobkami) s elektrickými a elektronickými zariadeniami, na ktoré sa najnovšie vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice. Ide o tzv. náhle zastavenie,

ukončenie možnosti opravovať podskupinu elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa najnovšie vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice a ktoré boli legálne uvedené na trh pred uvedeným dátumom, s použitím náhradných dielov,

rozdielne (poškodzujúce) zaobchádzanie s necestnými pojazdnými strojmi pripojenými káblom k zdroju energie a s inak totožnými strojmi, pre ktoré slúži ako zdroj energie batéria alebo motor (a na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje rozsah pôsobnosti smernice ONL),

de facto zákaz uvádzania píšťalových organov na trh EÚ (keďže nie sú v súlade so smernicou ONL z dôvodu použitia olova na dosiahnutie požadovaného zvuku).

Tieto štyri problémy by mohli mať vplyv trh EÚ, výrobcov a občanov a mať negatívne hospodárske, environmentálne, sociálne a kultúrne dôsledky.

Návrh Komisie sa preto zameriava na problémy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti smernice, ktoré nie je možné vyriešiť nahradením látky alebo výnimkami a usmerneniami, napríklad v prípade konkrétnych skupín výrobkov s pretrvávajúcimi problémami s dosiahnutím súladu so smernicou alebo v prípadoch, keď ustanovenia o rozsahu pôsobnosti vedú k deformáciám trhu. Ide o tieto prípady:

operácie na sekundárnom trhu s elektrickými a elektronickými zariadeniami, na ktoré sa vzťahuje smernica ONL 2, ale nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice ONL 1,

náhradné diely do elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica ONL 2, ale nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice ONL 1,

necestné pojazdné stroje s trakčným pohonom pripojené káblom k zdroju energie,

píšťalové organy.

V návrhu sa zohľadňujú aj poznatky získané pri vykonávaní smernice ONL 2 v súlade s jej celkovými cieľmi a požiadavkami na právnu zrozumiteľnosť.

Táto iniciatíva nie je súčasťou programu REFIT.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami politiky

Cieľom návrhu je vyriešiť problém operácií na sekundárnom trhu a takto obnoviť úplný súlad smernice ONL 2 so všeobecnými zásadami právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov. Konkrétne, ako je uvedené v Modrej príručke poskytujúcej horizontálne usmernenia o úlohe uvádzania na trh v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa výrobkov 1 : „Keď sa výrobky sprístupnia na trhu, musia byť v čase uvedenia na trh v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie. Takisto nové výrobky vyrábané v Únii a všetky výrobky dovážané z tretích krajín – či už nové alebo použité – musia spĺňať ustanovenia platných harmonizačných právnych predpisov Únie pri uvedení na trh, t. j. keď sa prvýkrát sprístupnia na trhu Únie. Vyhovujúce výrobky sa po uvedení na trh môžu následne sprístupniť v celom dodávateľskom reťazci bez ďalšieho posúdenia, a to aj v prípade revízií platných právnych predpisov alebo príslušných harmonizovaných noriem, pokiaľ nie je v právnych predpisoch uvedené inak.“ Pojmy „sprístupnenie na trhu“„uvedenie na trh“ sú vymedzené v smernici ONL 2. Operácie na sekundárnom trhu, ako je napríklad ďalší predaj elektrických a elektronických zariadení, ktoré môžu zahŕňať aj opravu, výmenu náhradných dielov, modernizáciu a opätovné použitie, sú už povolené v prípade väčšiny elektrických a elektronických zariadení (ale nie všetkých).

1.V smernici ONL 2 sa povoľuje, aby elektrické a elektronické zariadenia, na ktoré sa nevzťahoval rozsah pôsobnosti smernice ONL 1, ktoré by však neboli v súlade so smernicou ONL 2, zostali sprístupnené na trhu až do 22. júla 2019. Po uvedenom dátume však bude zakázané prvé uvedenie na trh a operácie na sekundárnom trhu (napr. ďalší predaj), pokiaľ ide o nevyhovujúce elektrické a elektronické zariadenia. Medzi elektrické a elektronické zariadenia, ktorých sa dotkne „náhle zastavenie“ operácií na sekundárnom trhu, patria zdravotnícke pomôcky, monitorovacie a kontrolné prístroje a ostatné EEZ, na ktoré sa najnovšie vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice. Táto prekážka operácií na sekundárnom trhu nie je v súlade so všeobecnou harmonizáciou právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov. Z uvedeného dôvodu Komisia navrhuje upustiť od náhleho zastavenia operácií na sekundárnom trhu.

2.Smernicou ONL 2 sa vytvára výnimka (zo všeobecného obmedzenia používania látky) pre káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkcií alebo zvýšenie kapacity skupín EEZ, na ktoré sa postupne začína vzťahovať rozsah pôsobnosti smernice. V zozname však nie sú uvedené iné elektrické a elektronické zariadenia, ktoré najnovšie patria do rozsahu pôsobnosti smernice, ako zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje. To vedie k nemožnosti použiť náhradné diely po 22. júli 2019 a k neopodstatneným rozdielom v zaobchádzaní. Komisia preto navrhuje zaviesť osobitné ustanovenie s cieľom vyňať náhradné diely z ustanovenia o obmedzení používania látky s cieľom kedykoľvek umožniť opravy všetkých EEZ v rozsahu pôsobnosti smernice ONL 2, ktoré boli uvedené na trh EÚ.

3.V smernici ONL 2 je uvedený zoznam 10 konkrétnych druhov zariadení, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o „otvorenom rozsahu pôsobnosti“. Jeden druh zariadenia, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti smernice, („necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie“) zahŕňa len strojové zariadenia s palubným zdrojom energie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že na typy strojových zariadení, ktoré sú inak totožné, by sa mali vzťahovať dva regulačné režimy len z jediného dôvodu, ktorým je rozdielny zdroj energie (palubný alebo externý zdroj). Komisia navrhuje zmeniť vymedzenie necestných pojazdných strojov sprístupnených výlučne na profesionálne používanie tak, aby zahŕňalo aj stroje s trakčným pohonom.

4.Komisia takisto navrhuje pridať do zoznamu vyňatých zariadení píšťalové organy z dôvodu neexistujúcich alternatív, ktoré by mohli nahradiť používanú látku.

Podľa smernice ONL 2 by platnosť výnimiek z obmedzenia používania látok mala byť časovo obmedzená, a preto sa uvádzajú dátumy začiatku a ukončenia platnosti výnimiek, a to buď výslovne v položkách uvedených v prílohách III a IV, alebo implicitne prostredníctvom maximálneho obdobia platnosti uvedeného v článku 5 ods. 2. V platnom článku 5 ods. 2 však nie je stanovené žiadne maximálne obdobie platnosti pre kategóriu 11.

V článku 5 ods. 5 sa síce nestanovuje osobitná lehota na rozhodnutie Komisie o žiadostiach o nové výnimky, ale lehota na vydanie rozhodnutia Komisie o žiadostiach o predĺženie výnimky končí najneskôr 6 mesiacov pred dátumom ukončenia platnosti výnimky, čo sa v praxi ukázalo ako neuskutočniteľné. V kombinácii s požiadavkou, aby žiadosť o predĺženie bola podaná najneskôr 18 mesiacov pred dňom uplynutia lehoty platnosti výnimky, to znamená, že Komisia musí rozhodnúť o žiadostiach o predĺženie platných výnimiek do dvanástich mesiacov od podania žiadosti, pokiaľ osobitné okolnosti neopodstatňujú inú lehotu. Dodržanie tohto termínu je v podstate nemožné z dôvodu niekoľkých povinných procesných krokov nutných na zhodnotenie žiadosti o predĺženie výnimky. Lehota neprináša žiadnu pridanú hodnotu k existujúcemu transparentnému postupu posudzovania žiadostí o predĺženie a zachovanie lehoty, ktorá sa v praxi ukázala ako neuskutočniteľná, neprispeje k predvídateľnosti pre podniky a zainteresované strany. Kontinuita činností je v každom prípade zabezpečená, keďže účastník trhu sa môže spoľahnúť na zachovanie platnosti súčasnej výnimky až do prijatia rozhodnutia o žiadosti o predĺženie. Preto by sa malo vypustiť ustanovenie, ktorým sa určuje časový rámec na rozhodnutia Komisie o žiadosti o predĺženie výnimiek.

Súlad s ostatnými politikami EÚ

Zmenami, ktorých sa týka tento návrh, sa nemení základný prístup smernice ONL 2 ani jej súlad s ostatnými právnymi predpismi. Pokiaľ ide o interakciu politík, smernica ONL 2 je v súlade s nariadením REACH. Konkrétne sa ustanovením o súlade s nariadením REACH stanovuje obmedzenie používania nových látok a udelenie výnimiek z obmedzenia.

Smernica ONL 2 je v súlade aj s ďalšími právnymi predpismi týkajúcimi sa výrobkov, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Ďalšie právne predpisy EÚ, napríklad o zdravotníckych pomôckach alebo bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, môžu obsahovať nezávislé povinnosti súvisiace s fázou používania EEZ, neprekrývajú sa však s požiadavkami smernice ONL 2.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, ZÁSADA SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY A PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Právnym základom smernice ONL 2 a tejto iniciatívy je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorého cieľom je zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa fungovania vnútorného trhu.

Problémy, na ktoré reaguje tento návrh, nie je možné odstrániť bez zmeny rozsahu pôsobnosti smernice ONL 2, keďže vyplývajú z platnej právnej formulácie rozsahu pôsobnosti smernice ONL 2 a súvisiacich ustanovení. Problémy sa môžu vyriešiť len opatrením na úrovni EÚ, keďže ustanovenia o obmedzení používania nebezpečných látok v EEZ uvádzaných na trh EÚ majú priamy vplyv na jednotný trh EÚ a nemôžu byť prijaté na úrovni členských štátov bez toho, aby viedli k deformácii.

Návrhy predstavujú jedinú politickú možnosť, ako v plnom rozsahu vyriešiť zistené problémy, ktoré majú vplyv na jednotný trh EÚ ako celok. Žiadne ostatné prípadné politické možnosti by nevyriešili zistené problémy natrvalo a úplne ani by nezabezpečili právnu istotu.

Ďalšie informácie o proporcionalite návrhov obsahuje správa o posúdení vplyvu.Táto iniciatíva sa týka preskúmania, ktoré sa požaduje v smernici. Revízia smernice sa zavádza prostredníctvom zmeny smernice, ktorej obsah je vysvetlený nižšie:

V článku 1 ods. 1 písm. a) a v článku 1 ods. 3 písm. a) sa mení prechodné obdobie, špecifikované v článku 2 ods. 2 platnej smernice ONL v súvislosti so sprístupnením elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa najnovšie vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice, na trhu EÚ na dátum dosiahnutia súladu vzťahujúci sa na uvedenie tých istých EEZ špecifikovaných v článku 4 ods. 3 smernice ONL 2 na trh EÚ. Tým sa uplatňuje rovnaký prístup ako pri všetkých ostatných skupinách výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dané ustanovenie. Zmenou je zabezpečená právna zrozumiteľnosť a konzistentnosť a odstraňuje sa tzv. náhle zastavenie operácií na sekundárnom trhu, podľa ktorého by takéto operácie s dotknutými výrobkami po 22. júli 2019 už neboli možné.

V článku 1 ods. 1 písm. b) sa z rozsahu pôsobnosti smernice ONL 2 vylučujú píšťalové organy.

V článku 1 ods. 2 sa rozširuje vymedzenie necestných pojazdných strojov tak, aby okrem strojov s palubným zdrojom energie zahŕňalo podobné stroje poháňané trakčným pohonom pripojeným k zdroju energie káblom. V dôsledku toho budú necestné pojazdné stroje poháňané trakčným pohonom vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice ONL 2.

V článku 1 ods. 3 písm. b) sa uvádza, že káble alebo náhradné diely na opravu, opätovné použite, modernizáciu funkcií alebo zvýšenie kapacity sú vyňaté z obmedzení v prípade všetkých EEZ, na ktoré sa najnovšie vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice. Tým sa uplatňuje rovnaký prístup ako pri ostatných skupinách výrobkov.

V článku 1 ods. 4 písm. a) sa stanovuje maximálne obdobie platnosti výnimiek, ktoré sa uplatňujú na kategóriu 11 s „otvoreným rozsahom pôsobnosti“ (t. j. ostatné EEZ, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z ostatných kategórií). Obdobie platnosti výnimiek v prípade ostatných kategórií je už špecifikované.

V článku 1 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa lehota na rozhodnutie Komisie o predĺžení platných výnimiek na základe praktických skúseností, ako aj skutočnosti, že takáto lehota v praxi neprináša dodatočnú istotu pre žiadateľov.

3.VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIE VPLYVU

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Konzultácie so zainteresovanými stranami sa uskutočnili v rámci troch prípravných štúdií Komisie 2 prostredníctvom špecifických webových lokalít. V období rokov 2012 – 2015 sa uskutočnili tri otvorené konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré trvali 12 týždňov, a štyri stretnutia so zainteresovanými stranami.

Bolo kontaktovaných približne tristo expertov, zástupcov členských štátov, priemyselných združení, výrobcov EEZ, environmentálnych mimovládnych organizácií, konzultačných spoločností a inštitútov a ďalších typov organizácií (napr. univerzít). Boli doručené a verejne sprístupnené odpovede približne štyridsiatich účastníkov konzultácií. Respondenti zastupovali predovšetkým podniky a subjekty verejného sektora.

V odpovedi na otázku, aké riešenia dotknutých problémov uprednostňujú, väčšina respondentov uviedla:

v prípade problému týkajúceho sa sekundárneho trhu vyňatie ustanovenia o „náhlom zastavení“ operácií na sekundárnom trhu v prípade všetkých EEZ, na ktoré sa najnovšie vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice, a zmenu prechodného obdobia na požiadavku na dosiahnutie súladu k rovnakému dátumu,

v prípade problému týkajúceho sa náhradných dielov zavedenie ustanovenia o tom, aby sa zariadenia opravovali tak, ako boli vyrobené,

v prípade problému týkajúceho sa necestných pojazdných strojov vyňatie dvojitých strojov pripojených k zdroju energie káblom z rozsahu pôsobnosti smernice,

v prípade problému s píšťalovými organmi ustanovenie o vyňatí píšťalových organov z rozsahu pôsobnosti smernice.

Tieto možnosti sa javia ako efektívne, účinné a bezpečné riešenia a sú zohľadnené v návrhu Komisie.

Posúdenie vplyvu

V období rokov 2012 – 2015 sa uskutočnili tri štúdie Komisie. Rovnako boli zohľadnené súvisiace štúdie členských štátov. K správe o posúdení vplyvu sa kladne vyjadril výbor pre kontrolu regulácie a jeho stanovisko je uvedené v zhrnutí posúdenia vplyvu.

Opatreniami navrhovanými Komisiou by sa vyriešili štyri zistené problémy a dosiahli prínosy, ktoré sú opísané nižšie. Prípadný negatívny vplyv by bol obmedzený alebo zanedbateľný.

Obnovenie sekundárneho trhulepšia dostupnosť náhradných dielov do určitých EEZ by mali tieto kladné vplyvy:

zníženie nákladov a administratívneho zaťaženia pre podniky vrátane MSP a subjekty verejného sektora,

pozitívny hospodársky vplyv z hľadiska dodatočných trhových príležitostí pre opravárenský priemysel a sekundárny predaj,

pozitívny sociálny vplyv, a to aj na nemocnice v EÚ, ktoré by po roku 2019 ušetrili približne 170 mil. EUR z dôvodu zachovania možnosti opätovne predávať a kupovať použité zdravotnícke pomôcky,

environmentálny prínos z hľadiska zníženia celkového vzniku odpadu: možnosť predĺženia používania EEZ by oddialila ukončenie ich životnosti a zneškodnenie, čím by sa spomalil vznik nebezpečného odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Vo väčšine prípadov je vplyv výroby ďalších náhradných dielov na životné prostredie zanedbateľný v porovnaní s výhodou udržania celého zariadenia v prevádzke. Týmto opatrením sa v EÚ zabráni vzniku viac než 3 000 ton nebezpečného odpadu ročne, čo by podporilo iniciatívu obehového hospodárstva. Dlhšia životnosť EEZ by viedla aj k dodatočným úsporám energie a surovín.

Vyňatie píšťalových organov z rozsahu pôsobnosti smernice pomôže predísť strate až 90 % pracovných miest v tomto sektore a ročnej strate vo výške až 65 mil. EUR do roku 2025. Predíde sa aj významnej kultúrnej strate: zániku výroby, údržby a postupne aj používania píšťalových organov.

Vyňatie necestných pojazdných strojov poháňaných trakčným pohonom z rozsahu pôsobnosti smernice podporí priemyselný rozvoj v tomto sektore, keďže sa odstráni deformácia v oblasti zaobchádzania s týmito strojmi. Napríklad v sektore čistiacich strojových zariadení v EÚ tento návrh umožní, aby sa každoročne uviedlo na trh 14 000 káblovo pripojených prístrojov (s obratom 300 mil. EUR), čím sa predíde riziku odstránenia týchto modelov strojových zariadení z trhu EÚ. Znížia sa tým aj náklady a zbytočná administratívna záťaž pre podniky vrátane MSP, ako aj pre subjekty verejného sektora.

4.VPLYV NA ROZPOČET A OSTATNÉ PRVKY

Tento legislatívny návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet.

2017/0013 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 3 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 4 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)V článku 24 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ 5 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ) sa vyžaduje, aby Komisia preskúmala potrebu úpravy rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/ES v súvislosti s EEZ uvedenými v danej smernici a aby predložila prípadný legislatívny návrh týkajúci sa akýchkoľvek dodatočných vylúčení súvisiacich s danými EEZ.

(2)Mali by sa uľahčiť operácie na sekundárnom trhu s elektrickými a elektronickými zariadeniami (EEZ) vrátane opravy, výmeny náhradných dielov, modernizácie a opätovného použitia na podporu obehového hospodárstva v Únii. Mala by sa zaistiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, a to aj prostredníctvom environmentálne šetrného zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Treba predísť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu účastníkov trhu. Smernicou 2011/65/EÚ sa umožňuje, aby EEZ, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti predchádzajúcej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES 6 , ktoré by však neboli v súlade so smernicou 2011/65/EÚ, boli naďalej sprístupnené na trhu do 22. júla 2019. Po uvedenom dátume však bude zakázané prvé uvedenie na trh elektrických a elektronických zariadení, ktoré nie sú v súlade so smernicou, ako aj operácie s týmito zariadeniami na sekundárnom trhu. Tento zákaz operácií na sekundárnom trhu nie je v súlade so všeobecnými zásadami opatrení Únie v oblasti aproximácie právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov, a preto by sa mal vypustiť.

(3)Z rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/EÚ by mali byť vyňaté určité skupiny výrobkov pre špecifickú skupinu zákazníkov, keďže ich začlenenie do rozsahu pôsobnosti smernice by malo len nepatrný prínos pre životné prostredie alebo zdravie a viedlo by k neriešiteľným problémom v oblasti súladu s predpismi alebo deformáciám, ktoré by nebolo možné účinne vyriešiť prostredníctvom mechanizmu výnimiek stanoveného v uvedenej smernici.

(4)Píšťalové organy sa konštruujú s využitím osobitnej zliatiny obsahujúcej olovo, za ktorú doteraz nebola nájdená žiadna alternatíva. Väčšina píšťalových organov zostáva na jednom mieste stovky rokov a miera ich výmeny je zanedbateľná. Píšťalové organy by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/EÚ, keďže ich začlenenie by malo zanedbateľný prínos so zreteľom na náhradu olova.

(5)Smernica 2011/65/EÚ sa nevzťahuje na necestné pojazdné stroje s palubným zdrojom energie, ktoré sú sprístupnené výlučne na profesionálne používanie. Pri určitých typoch necestných pojazdných strojov sa však vyrábajú dve verzie v rámci toho istého výrobného radu a jediný rozdiel medzi nimi spočíva v zdroji energie (palubný alebo externý). V uvedenej smernici by sa malo k obom verziám uvedených strojov pristupovať rovnako. Necestné pojazdné stroje s trakčným pohonom napájané z externého zdroja energie by teda takisto mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/EÚ.

(6)Keďže výnimky z obmedzenia používania určitých nebezpečných látok by mali mať obmedzené trvanie, malo by sa jasne vymedziť maximálne obdobie platnosti existujúcich výnimiek vzťahujúcich sa na všetky relevantné kategórie EEZ vrátane kategórie 11, ako je stanovená v prílohe I k smernici 2011/65/EÚ.

(7)Keď je podaná žiadosť o predĺženie výnimky, od Komisie sa vyžaduje, aby o tejto žiadosti rozhodla najneskôr 6 mesiacov pred dátumom skončenia platnosti existujúcej výnimky, okrem prípadov, keď špecifické okolnosti odôvodňujú inú lehotu. Nie je stanovená žiadna lehota, v ktorej by Komisia mala rozhodnúť o žiadostiach o nové výnimky. Podľa správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2011/65/EÚ 7 sa v praxi ukázalo, že uvedená lehota nie je uskutočniteľná z dôvodu niekoľkých povinných procesných krokov potrebných na zhodnotenie žiadosti o predĺženie výnimky. Lehota neprináša žiadnu pridanú hodnotu k súčasnému postupu preskúmania žiadostí o predĺženie, znamená však neistotu pre podniky a ďalšie zainteresované strany z dôvodu nepraktickosti. V každom prípade je zabezpečená kontinuita činností, keďže účastníci trhu sa môžu spoľahnúť na zachovanie platnosti súčasnej výnimky až do prijatia rozhodnutia o žiadosti o predĺženie. Preto by sa malo vypustiť ustanovenie súvisiace s lehotou.

(8)Keďže ciele tejto smernice, ktorými je prispieť k ochrane ľudského zdravia a environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z EEZ obmedzením používania nebezpečných látok v EEZ, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, keďže rozdiely medzi zákonmi alebo správnymi opatreniami prijatými členskými štátmi by mohli vytvárať prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v Únii a mohli by mať tak priamy vplyv na vnútorný trh, ale z dôvodov rozsahu problému a jeho vplyvu na iné právne predpisy Únie o zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadu a oblasti spoločného záujmu, ku ktorým patrí napríklad ochrana ľudského zdravia, tieto ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v tom istom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2011/65/EÚ sa mení takto:

1. článok 2 sa mení takto:

a) odsek 2 sa vypúšťa;

b) v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno k):

   „k) píšťalové organy.“;

2. v článku 3 sa bod 28 nahrádza takto:

„28.    „necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie“ sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie alebo s trakčným pohonom, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje buď pohybovanie, alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení, a ktoré sú sprístupnené výlučne na profesionálne používanie.“;

3. článok 4 sa mení takto:

a) odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Odsek 1 sa uplatňuje na zdravotnícke pomôcky a monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2014, na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2016, na priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2017, a na všetky ostatné EEZ, na ktoré sa nevzťahoval rozsah pôsobnosti smernice 2002/95/ES, ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2019.“;

b) v odseku 4 sa vkladá toto písmeno ea):

„ea) všetkých ostatných EEZ, na ktoré sa nevzťahoval rozsah pôsobnosti smernice 2002/95/ES a ktoré sa uvedú na trh do 22. júla 2019;“;

4. článok 5 sa mení takto:

a) v odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výnimky uvedené v prílohe III k 21. júlu 2011 majú tieto obdobia platnosti, ktoré možno predĺžiť, pokiaľ sa neurčí kratšie obdobie platnosti:

a) v prípade kategórií 1 až 7 a kategórie 10 prílohy I päť rokov od 21. júla 2011;

b) v prípade kategórií 8 a 9 prílohy I najviac sedem rokov od príslušných dátumov uvedených v článku 4 ods. 3;

c) v prípade kategórie 11 prílohy I päť rokov od 22. júla 2019.“;

b) v odseku 5 sa vypúšťa prvá veta druhého pododseku.

Článok 2

1.Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr [uveďte dátum desať mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) Ú. v. EÚ C , , s. .
(4) Ú. v. EÚ C , , s. .
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19).
(7) COM(2016) 215 final z 18. apríla 2016.
Top