EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017HB0010

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/10)

OJ C 120, 13.4.2017, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/2


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. apríla 2017

o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

(ECB/2017/10)

(2017/C 120/02)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 a článok 6 ods. 1 a 5 písm. c),

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu (JMD). Dohliada na fungovanie systému v záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu a súladu výsledkov v oblasti dohľadu vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

(2)

ECB musí zabezpečiť jednotné uplatňovanie prudenciálnych požiadaviek na úverové inštitúcie v zúčastnených členských štátoch v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013 a nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2).

(3)

ECB ako príslušný orgán podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 využila vo vzťahu k úverovým inštitúciám, ktoré sú klasifikované ako významné, viacero možností a právomocí, ktoré sú vymedzené v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/445 (ECB/2016/4) (3). ECB navyše vo všeobecných zásadách z novembra 2016 o možnostiach a právomociach dostupných v práve Únie (ďalej len „všeobecné zásady ECB“) ustanovuje spoločný súbor špecifikácií pre využívanie niektorých ďalších možností v jednotlivých prípadoch po individuálnom posúdení žiadostí úverových inštitúcií, ktoré sú klasifikované ako významné podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ako aj podľa časti IV a článku 147 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014.

(4)

Na podporu spoločného prístupu príslušných vnútroštátnych orgánov v oblasti dohľadu pri posudzovaní individuálneho využitia možností a právomocí môže ECB prijať podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 odporúčanie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sa majú použiť pri posudzovaní žiadostí od menej významných inštitúcií.

(5)

Spoločný súbor špecifikácií pre individuálne využitie možností a právomocí je potrebný jednak za účelom podpory jednotnosti, účinnosti a transparentnosti pri dohľade nad menej významnými inštitúciami v rámci JMD, ako aj, ak je to potrebné, na podporu rovnakého zaobchádzania s významnými a menej významnými inštitúciami a podporu rovnakých podmienok pre všetky úverové inštitúcie vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Rovnako je potrebné zohľadniť zásadu proporcionality a oprávnené očakávania dohliadaných úverových inštitúcií.

(6)

ECB preto identifikovala niektoré z možnosti a právomoci, ktoré sú zahrnuté vo všeobecných zásadách ECB, a ktoré by bolo vhodné využívať identickým spôsobom vo vzťahu k významným a menej významným inštitúciám. ECB tiež identifikovala ďalšie možnosti a právomoci, medzi ktorými sú dve možnosti a právomoci všeobecnej povahy ustanovené v článku 380 a článku 420 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pre ktorých využitie odporúča osobitný prístup vo vzťahu k menej významným inštitúciám.

(7)

Pokiaľ ide o možnosti a právomoci, ktoré sa týkajú konsolidovaného dohľadu a výnimiek z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek, príslušné vnútroštátne orgány by sa mali v súlade s odporúčaniami ustanovenými v oddiel II kapitola 1 všeobecných zásad ECB nabádať, aby zaujali obozretný prístup pri udeľovaní takýchto výnimiek v jednotlivých prípadoch. Pokiaľ ide o výnimky z uplatňovania požiadaviek na likviditu na cezhraničnej úrovni, ECB odporúča osobitný prístup vo vzťahu k menej významným inštitúciám vzhľadom na to, že nie všetky špecifikácie pre posúdenie žiadostí uvedené vo všeobecných zásadách ECB sú pre tieto inštitúcie relevantné.

(8)

V súvislosti s možnosťami a právomocami, ktoré sa týkajú vlastných zdrojov a kapitálových požiadaviek, ako sú uvedené v oddiele II kapitoly 2 a 3 všeobecných zásad ECB, by sa mal v rámci JMD uplatňovať konzistentný a obozretný prístup, pretože tieto rozhodnutia v oblasti dohľadu majú dopad na výšku dostupných vlastných zdrojov a ich kvalitu. Rovnako to platí pre nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 alebo menšinové účasti, ktoré môžu byť za určitých podmienok zahrnuté v prípustných vlastných zdrojoch. Navyše by sa voči všetkým úverovým inštitúciám v rámci JMD mali za účelom zabezpečenia rovnakých podmienok jednotne uplatňovať štandardizovaný prístup, prístup založený na interných ratingoch, metóda interných modelov a prístup interných modelov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje. V tejto súvislosti by malo byť posúdenie súladu s požiadavkami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (4) na umožnenie použitia 0 % rizikovej váhy pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície v rámci skupiny založené na spoločnom súbore špecifikácií. ECB však identifikovala niektoré možnosti a právomoci, ktoré sa týkajú vlastných zdrojov a kapitálových požiadaviek, pre ktoré je potrebný osobitný prístup vo vzťahu k menej významným inštitúciám.

(9)

Pokiaľ ide o možnosti a právomoci týkajúce sa inštitúcií, ktoré vstúpili do systému inštitucionálnej ochrany, odporúča sa v záujme dosiahnutia jednotnosti dohľadu použitie spoločného súboru špecifikácií pre posúdenie žiadostí o výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek, ako je uvedený v oddiele II kapitola 4 všeobecných zásad ECB, a to vzhľadom na to, že systémy inštitucionálnej ochrany zahŕňajú tak významné, ako aj menej významné inštitúcie. V prípade podielov v inštitúciách, ktoré spadajú pod systémy inštitucionálnej ochrany podľa článku 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa však odporúča osobitný prístup vo vzťahu k menej významným inštitúciám s cieľom čo najviac znížiť administratívnu záťaž pre tieto inštitúcie.

(10)

Pokiaľ ide o súlad s požiadavkami na veľkú majetkovú angažovanosť, mal by sa prístup ustanovený v oddiele II kapitola 5 všeobecných zásad ECB vo vzťahu k významným inštitúciám použiť aj vo vzťahu k menej významným inštitúciám na podporu obozretného prístupu k veľkej majetkove angažovanosti v prípade všetkých úverových inštitúcií v rámci JMD tak, aby boli riziká koncentrácie primerane riadené a obmedzené.

(11)

V súvislosti s možnosťami a právomocami, ktoré sa týkajú požiadaviek na likviditu a ktoré sú ustanovené v oddiele II kapitola 6 všeobecných zásad ECB, odporúča ECB konzistentný a obozretný prístup, keďže tieto možnosti a právomoci majú vplyv na výpočet požiadaviek ukazovateľa krytia likvidity, napríklad stanovením zaobchádzania s konkrétnymi kladnými a zápornými tokmi. Pokiaľ ide o miery záporného toku pre produkty súvisiace s podsúvahovým obchodným financovaním, môžu príslušné vnútroštátne orgány uplatniť mieru záporného peňažného toku nižšiu ako 5 %, ak bola príslušná miera záporného peňažného toku kalibrovaná na základe štatistických dôkazov.

(12)

Pokiaľ ide o oslobodenie úverových inštitúcií, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu ustanovené v článku 21 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (5), prístup ustanovený v oddiele II kapitola 8 všeobecných zásad ECB sa odporúča vo vzťahu k menej významným inštitúciám za účelom zabezpečenia rovnakých podmienok.

(13)

Pokiaľ ide o možnosti a právomoci, ktoré sa týkajú riadenia a prudenciálneho dohľadu, odporúča sa obozretný a jednotný prístup v zmysle oddielu II kapitola 11 všeobecných zásad ECB s cieľom prispieť k tomu, aby sa na všetky úverové inštitúcie vzťahovali primerané požiadavky týkajúce sa riadenia. Osobitný prístup vo vzťahu k menej významným inštitúciám, pokiaľ ide o zlúčenie výboru pre riziká a výboru pre audit, sa považuje vzhľadom na zásadu proporcionality za vhodný.

(14)

Toto odporúčanie navyše zahŕňa možnosti a právomoci, ktoré sa týkajú spolupráce medzi orgánmi, pretože je potrebné zabezpečiť hladkú spoluprácu v rámci JMD.

(15)

Pokiaľ ide o dvojstranné dohody o dohľade nad úverovými inštitúciami v nezúčastnených členských štátoch podľa článku 115 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ, je potrebný osobitný prístup vo vzťahu k menej významným inštitúciám, keďže túto možnosť má k dispozícii príslušný orgán, ktorý je zodpovedný za udeľovanie povolení. Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 má ECB v rámci JMD výlučnú právomoc udeľovať a odoberať povolenia úverovým inštitúciám, a preto je potrebné, aby bola zapojená do postupu pri uzatváraní dvojstranných dohôd o dohľade nad úverovými inštitúciami v nezúčastnených členských štátoch,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I.

1.   Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto odporúčanie ustanovuje zásady využívania niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám.

2.   Vymedzenie pojmov

Na účely tohto odporúčania sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 1024/2013, nariadení (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), nariadení (EÚ) č. 575/2013, smernici 2013/36/EÚ a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61 (6).

DRUHÁ ČASŤ

MOŽNOSTI A PRÁVOMOCI, PRE KTORÉ SA ODPORÚČA OSOBITNÝ PRÍSTUP VO VZŤAHU K MENEJ VÝZNAMNÝM INŠTITÚCIÁM

II.

Výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek

1.   Článok 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výnimky z uplatňovania požiadaviek na likviditu na cezhraničnej úrovni

Pri preskúmavaní žiadostí o výnimky z uplatňovania požiadaviek na likviditu na cezhraničnej úrovni by mali príslušné vnútroštátne orgány posúdiť súlad so všetkými podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatnením špecifikácií pre posudzovanie ustanovených v oddiele II kapitola 1 ods. 4 všeobecných zásad ECB s výnimkou špecifikácií pre článok 8 ods. 3 písm. b).

III.

Kapitálové požiadavky

1.   Článok 129 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: expozície vo forme krytých dlhopisov

Pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov, mal by príslušný vnútroštátny orgán pred prijatím rozhodnutia o čiastočnom upustení od uplatňovania článku 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a povolení 2. stupňa kreditnej kvality pre celkovú expozíciu až do 10 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej inštitúcie koordinovať s ECB svoj postup ohľadom posúdenia podstatných potenciálnych problémov s koncentráciou v dotknutom zúčastnenom členskom štáte.

2.   Článok 311 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: zaobchádzanie s expozíciami voči centrálnym protistranám

2.1.

Príslušný vnútroštátny orgán umožní úverovej inštitúcii uplatniť zaobchádzanie stanovené v článku 310 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na jej obchodné expozície voči centrálnej protistrane a príspevky do fondu centrálnej protistrane, ak táto centrálna protistrana oznámila úverovej inštitúcii podľa článku 311 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, že prestala počítať KCCP (hypotetický kapitál).

2.2.

Príslušné vnútroštátne orgány by mali na účely odseku 2.1 v súvislosti s posudzovaním oprávnenosti dôvodov, pre ktoré centrálna protistrana prestala počítať KCCP (hypotetický kapitál), uplatňovať závery dosiahnuté ECB v súvislosti s tou istou centrálnou protistranou pri overovaní dôvodov.

3.   Článok 380 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: oslobodenie od povinnosti v prípade zlyhania systému

3.1.

Ak nastane celosystémové zlyhanie v zmysle článku 380 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 potvrdené verejným vyhlásením ECB, a až do momentu, kedy ECB vydá verejné vyhlásenie, že došlo k náprave situácie, ECB by mala posúdiť toto zlyhanie a príslušné vnútroštátne orgány by mali uplatniť závery posúdenia ECB a využiť možnosť ustanovenú v článku 380 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. V takom prípade:

a)

úverové inštitúcie by nemali byť povinné spĺňať požiadavky na vlastné zdroje ustanovené v článkoch 378 a 379 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a

b)

na účely kreditného rizika by sa nevyrovnanie obchodu protistranou nemalo považovať za zlyhanie.

3.2.

Ak príslušný vnútroštátny orgán plánuje vydať verejné stanovisko potvrdzujúce celosystémové zlyhanie v zmysle článku 380 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, malo by pred vydaním takéhoto stanoviska koordinovať svoj postup s ECB.

IV.

Systémy inštitucionálnej ochrany

1.   Článok 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: odpočítanie podielov v inštitúciách, ktoré spadajú pod systémy inštitucionálnej ochrany

1.1.

Pri žiadostiach o povolenie neodpočítať podiely nástrojov vlastných zdrojov by mali na posúdenie, či sú splnené podmienky ustanovené v článku 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušné vnútroštátne orgány použiť špecifikácie ustanovené v oddiele II kapitola 4 ods. 4 všeobecných zásad ECB.

1.2.

Príslušný vnútroštátny orgán môže umožniť, aby systém inštitucionálnej ochrany podal žiadosť o povolenie podľa článku 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v mene menej významných inštitúcií, ktoré sú členmi systému. V takom prípade môže príslušný vnútroštátny orgán vydať rozhodnutie, ktorým udelí povolenie v súlade s článkom 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré platí pre všetky menej významné inštitúcie uvedené v žiadosti.

V.

Likvidita

1.   Článok 420 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: záporné toky likvidity

1.1.

V súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2016/445 by mali príslušné vnútroštátne orgány uplatniť mieru záporného toku likvidity vo výške 5 % v prípade podsúvahových položiek obchodného financovania, ako je to uvedené v článku 429 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v prílohe k nemu, ktorú majú úverové inštitúcie použiť pri posudzovaní záporných tokov likvidity. Príslušný vnútroštátny orgán by mal od úverových inštitúcií vyžadovať, aby mu vykazovali zodpovedajúce záporné toky v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 (7).

1.2.

Odchylne od odseku 1.1 môže príslušný vnútroštátny orgán na základe štatistických dôkazov stanoviť mieru záporného toku pod 5 % pre menej významné inštitúcie usadené v dotknutom členskom štáte.

VI.

Prudenciálny dohľad

1.   Článok 76 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ: zlúčenie výboru pre riziká a výboru pre audit

1.1.

Pri menej významných inštitúciách (vrátane úverových inštitúcií, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami skupiny), ktoré sa nepovažujú za významné v zmysle článku 76 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, by mali príslušné vnútroštátne orgány využiť možnosť povoliť zlúčenie výborov pre riziká a pre audit.

1.2.

Príslušné vnútroštátne orgány by mali uskutočniť posúdenie významnosti v zmysle článku 76 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ z hľadiska veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti činností úverovej inštitúcie v súlade so špecifikáciami pre posúdenie ustanovenými v oddiele II kapitola 11 ods. 3 všeobecných zásad ECB.

1.3.

Ak vnútroštátne právo, ktorým bola transponovaná smernica 2013/36/EÚ už ustanovuje kritériá iné ako špecifikácie ustanovené v oddiele II kapitola 11 ods. 3 všeobecných zásad ECB, príslušné vnútroštátne orgány by mali uplatniť kritériá ustanovené vo vnútroštátnom práve.

2.   Článok 115 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ: dvojstranná dohoda o dohľade nad úverovými inštitúciami v nezúčastnených členských štátoch

2.1.

Vzhľadom na právomoc ECB vydať prvé povolenie pre úverové inštitúcie v rámci JMD a právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov vykonávať prudenciálny dohľad nad menej významnými inštitúciami by mali príslušné vnútroštátne orgány oznamovať ECB svoj zámer delegovať svoju zodpovednosť za priamy dohľad nad menej významnými inštitúciami na príslušný orgán, ktorý udelil povolenie materskej spoločnosti menej významnej inštitúcie a vykonáva nad ňou dohľad, alebo zámer prevziať zodpovednosť za dohľad nad dcérskou úverovou inštitúciou s povolením v inom členskom štáte. ECB ako príslušný orgán zodpovedný za udeľovanie povolení úverovým inštitúciám bude spolupracovať, spolu s dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom, na uzatvorení dvojstrannej dohody o delegovaní alebo prevzatí zodpovednosti v oblasti dohľadu v mene príslušného vnútroštátneho orgánu zodpovedného za priebežný dohľad nad materskou alebo dcérskou spoločnosťou v zúčastnených členských štátoch.

2.2.

Odsek 2.1 sa uplatňuje v týchto prípadoch:

a)

príslušný vnútroštátny orgán zvažuje delegovanie svojej zodpovednosti za priamy dohľad nad menej významnou inštitúciou na príslušný vnútroštátny orgán, ktorý udelil povolenie materskej spoločnosti a vykonáva nad ňou dohľad; a

b)

príslušný vnútroštátny orgán ako subjekt vykonávajúci priamy dohľad nad materskou spoločnosťou, ktorá je úverovou inštitúciou, žiada, alebo bol požiadaný o prevzatie zodpovednosti za dohľad nad dcérskou úverovou inštitúciou, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte.

TRETIA ČASŤ

MOŽNOSTI A PRÁVOMOCI VYUŽÍVANÉ V JEDNOTLIVÝCH PRÍPADOCH, PRE KTORÉ SA MÁ PRIJAŤ JEDNOTNÝ PRÍSTUP PRE VŠETKY ÚVEROVÉ INŠTITÚCIE

VII.

Možnosti a právomoci, ktoré sa majú využívať v jednotlivých prípadoch, pre ktoré sa má prijať jednotný prístup pre významné a menej významné inštitúcie, sú ustanovené v prílohe. Príslušné vnútroštátne orgány by mali využívať tieto možnosti a právomoci vo vzťahu k menej významným inštitúciám v súlade s referenčnou tabuľkou uvedenou v prílohe.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

VIII.

Záverečné ustanovenie

Toto odporúčanie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. apríla 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/445 z 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4) (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 60).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Právny základ pre možnosť a/alebo právomoc

Odporúčaný prístup: súlad so zásadami využívania možností a právomocí pre významné inštitúcie

Konsolidovaný dohľad a výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek

Článok 7 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výnimky z uplatňovania kapitálových požiadaviek

Oddiel II kapitola 1 ods. 3 všeobecných zásad ECB

Článok 8 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výnimky z uplatňovania požiadaviek na likviditu

Oddiel II kapitola 1 ods. 4 všeobecných zásad ECB

Článok 9 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: metóda individuálnej konsolidácie

Oddiel II kapitola 1 ods. 5 všeobecných zásad ECB

Článok 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výnimky pre úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

Oddiel II kapitola 1 ods. 6 všeobecných zásad ECB

Článok 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: Oceňovanie aktív a podsúvahových položiek – používanie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva na prudenciálne účely

Oddiel II kapitola 1 ods. 8 všeobecných zásad ECB

Vlastné zdroje

Článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: odpočet podielov v poisťovniach

Oddiel II kapitola 2 ods. 4 všeobecných zásad ECB

Článok 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: odpočet podielov v subjektoch finančného sektora

Oddiel II kapitola 2 ods. 5 všeobecných zásad ECB

Článok 78 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: zníženie vlastných zdrojov – požiadavka na prevýšenie vlastných zdrojov o nevyhnutnú maržu

Oddiel II kapitola 2 ods. 6 všeobecných zásad ECB

Článok 78 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: zníženie vlastných zdrojov – podielové fondy, sporiteľne a družstvá

Oddiel II kapitola 2 ods. 7 všeobecných zásad ECB

Článok 83 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výnimka pre nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 emitované účelovou jednotkou

Oddiel II kapitola 2 ods. 9 všeobecných zásad ECB

Článok 84 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: menšinové účasti zahrnuté do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1

Oddiel II kapitola 2 ods. 10 všeobecných zásad ECB

Kapitálové požiadavky

Článok 113 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií – expozície v rámci skupiny

Oddiel II kapitola 3 ods. 3 všeobecných zásad ECB

Článok 162 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: splatnosť expozícií

Oddiel II kapitola 3 ods. 5 všeobecných zásad ECB

Článok 225 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: vlastný odhad úprav z dôvodu volatility

Oddiel II kapitola 3 ods. 7 všeobecných zásad ECB

Článok 243 ods. 2 a článok 244 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 575/2013: presun významného rizika

Oddiel II kapitola 3 ods. 8 všeobecných zásad ECB

Článok 283 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: uplatnenie metódy interných modelov

Oddiel II kapitola 3 ods. 9 všeobecných zásad ECB

Článok 284 ods. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výpočet hodnoty expozície pre kreditné riziko protistrany

Oddiel II kapitola 3 ods. 10 všeobecných zásad ECB

Článok 311 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: trhové riziko (expozície voči centrálnym protistranám)

Oddiel II kapitola 3 ods. 11 všeobecných zásad ECB

Článok 366 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výpočet hodnoty v riziku

Oddiel II kapitola 3 ods. 12 všeobecných zásad ECB

Systémy inštitucionálnej ochrany

Článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: výnimka z uplatňovania požiadaviek na likviditu pre členov systémov inštitucionálnej ochrany

Oddiel II kapitola 4 ods. 3 všeobecných zásad ECB

Veľká majetková angažovanosť

Článok 396 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa veľkej majetkovej angažovanosti

Oddiel II kapitola 5 ods. 3 všeobecných zásad ECB

Likvidita

Článok 422 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článok 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: záporné toky likvidity v rámci skupiny

Oddiel II kapitola 6 ods. 11 všeobecných zásad ECB

Článok 425 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článok 34 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: kladné toky likvidity v rámci skupiny

Oddiel II kapitola 6 ods. 15 všeobecných zásad ECB

Článok 8 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: diverzifikácia držby likvidných aktív

Oddiel II kapitola 6 ods. 5 všeobecných zásad ECB

Článok 8 ods. 3 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: riadenie likvidných aktív

Oddiel II kapitola 6 ods. 6 všeobecných zásad ECB

Článok 8 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: nesúlad mien

Oddiel II kapitola 6 ods. 4 všeobecných zásad ECB

Článok 10 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: zrážky z hodnoty krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

Oddiel II kapitola 6 ods. 7 všeobecných zásad ECB

Článok 24 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: koeficient pre retailové vklady kryté systémom ochrany vkladov

Oddiel II kapitola 6 ods. 8 všeobecných zásad ECB

Článok 25 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: vyššie miery záporných tokov

Oddiel II kapitola 6 ods. 9 všeobecných zásad ECB

Článok 26 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: záporné toky so vzájomne závislými kladnými peňažnými tokmi

Oddiel II kapitola 6 ods. 10 všeobecných zásad ECB

Článok 30 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: dodatočné záporné toky kolaterálu v dôsledku zhoršenia úverového ratingu

Oddiel II kapitola 6 ods. 12 všeobecných zásad ECB

Článok 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: limit kladných peňažných tokov

Oddiel II kapitola 6 ods. 13 všeobecných zásad ECB

Článok 33 ods. 3, 4 a 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61: špecializované úverové inštitúcie

Oddiel II kapitola 6 ods. 14 všeobecných zásad ECB

Finančná páka

Článok 429 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: vyňatie expozícií v rámci skupiny z výpočtu ukazovateľa finančnej páky

Oddiel II kapitola 7 ods. 3 všeobecných zásad ECB

Všeobecné požiadavky na prístup k činnosti úverových inštitúcií

Článok 21 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ: oslobodenie úverových inštitúcií, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

Oddiel II kapitola 9 ods. 1 všeobecných zásad ECB

Opatrenia týkajúce sa riadenia a prudenciálny dohľad

Článok 88 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ: zlúčenie funkcií predsedu a výkonného riaditeľa

Oddiel II kapitola 11 ods. 4 všeobecných zásad ECB

Článok 91 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ: dodatočná nevýkonná riadiaca funkcia

Oddiel II kapitola 11 ods. 5 všeobecných zásad ECB

Článok 108 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ: postup hodnotenia primeranosti interného kapitálu pre úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

Oddiel II kapitola 11 ods. 7 všeobecných zásad ECB

Článok 111 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ: dohľad nad finančnými holdingovými spoločnosťami alebo zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami, pri ktorých sa časť skupiny nachádza v nezúčastnených členských štátoch

Oddiel II kapitola 11 ods. 8 všeobecných zásad ECB

Články 117 a 118 smernice 2013/36/ES: povinnosť spolupráce

Oddiel II kapitola 11 ods. 10 všeobecných zásad ECB

Článok 142 smernice 2013/36/EÚ: plány na zachovanie kapitálu

Oddiel II kapitola 11 ods. 13 všeobecných zásad ECB


Top