Help Print this page 

Document 52017DC0172

Title and reference
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

COM/2017/0172 final
Multilingual display
Text

V Bruseli18. 4. 2017

COM(2017) 172 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)


SPRÁVA KOMISIE

EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

1. ÚVOD

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení( 1 ) (smernica o OEEZ) sa stanovujú pravidlá nakladania s OEEZ s cieľom prispieť k udržateľnej výrobe a spotrebe v prvom rade predchádzaním vzniku OEEZ a navyše opätovným používaním, recykláciou a inými formami zhodnocovania takéhoto odpadu na zníženie zneškodňovania odpadu a prispievanie k efektívnemu využívaniu zdrojov a zhodnocovaniu cenných druhotných surovín.

Smernicou o OEEZ sa Komisii zveruje právomoc prijímať delegované akty, ako sa uvádza v článku 20, s cieľom:

stanovovať akékoľvek prechodné úpravy v záujme riešenia ťažkostí, ktorým čelia členské štáty pri dosahovaní podielu miery zberu OEEZ stanoveného v uvedenej smernici, ako sa uvádza v článku 7 ods. 4;

prípadne zmeniť prílohu VII o požiadavkách selektívneho spracovania, aby sa zaviedli iné spracovateľské technológie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4;

stanoviť kritériá hodnotenia zhodnosti podmienok spracovania OEEZ mimo EÚ, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3;

prispôsobovať článok 16 ods. 5 a prílohy IV, VII, VIII a IX vedeckému a technickému pokroku, ako sa uvádza v jej článku 19.

2. PRÁVNY ZÁKLAD

Predloženie tejto správy sa vyžaduje podľa článku 20 ods. 2 smernice o OEEZ. Podľa tohto článku má Komisia právomoc prijímať delegované akty na obdobie piatich rokov od 13. augusta 2012. Komisia je tiež povinná vypracovať správu o delegovaných právomociach najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. V súlade s článkom 20 ods. 2 sa delegovanie právomoci bude automaticky predlžovať o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.3. VYKONÁVANIE DELEGOVANEJ PRÁVOMOCI

Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, Komisia nevyužila nijaké delegované právomoci, a to z dôvodov, ktoré sú vysvetlené ďalej v texte.

3.1. Prechodné úpravy s cieľom riešiť ťažkosti, ktorým čelia členské štáty pri dosahovaní podielu miery zberu stanovenej v článku 7 ods. 4 uvedenej smernice

V článku 7 ods. 1 smernice o OEEZ sa zavádza minimálny podiel zberu 45 %, ktorý sa má uplatňovať od roku 2016 na základe priemernej hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvedených na trh v každom členskom štáte v predchádzajúcich troch rokoch. Ako druhý krok sa od roku 2019 uplatňuje podiel zberu 65 % priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v každom členskom štáte v predchádzajúcich troch rokoch, prípadne 85 % objemu OEEZ vyprodukovaného podľa hmotnosti v danom členskom štáte každý rok. V článku 7 ods. 3 sa stanovuje možnosť uplatniť výnimku z tejto požiadavky pre niektoré členské štáty( 2 ). Túto výnimku využila Česká republika, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Okrem toho článok 7 ods. 4 smernice o OEEZ umožňuje uplatnenie prechodných opatrení s cieľom riešiť ťažkosti, ktorým čelí členský štát pri plnení týchto podielov zberu. S cieľom posúdiť problémy, ktoré môžu členským štátom vzniknúť pri plnení cieľov v oblasti zberu, Komisia využila služby nezávislých konzultantov, ktorí preskúmali príslušné štatistické údaje, literatúru a technické informácie a zrealizovali konzultácie vrátane seminára s hlavnými zainteresovanými stranami (členskými štátmi, priemyselnými združeniami, systémami na dodržiavanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR), mimovládnymi organizáciami a nezávislými odborníkmi)( 3 ).

Výskum preukázal, že hlavným problémom, ktorému čelia členské štáty, je vysoká miera zberu, ktorá sa neberie do úvahy pri štatistikách zberu OEEZ, najmä ak zber prebieha mimo rámca súladu systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu alebo ak s OEEZ nenakladajú schválené recyklačné zariadenia. To je umocnené obmedzenými možnosťami presadzovania a monitorovania v členských štátoch. Medzi prekážkami dosiahnutia cieľov bola identifikovaná aj veľká a rozmanitá skupina rôznych aktérov, ktorí sú zapojení do činností nakladania s OEEZ, stále obmedzené povedomie verejnosti a nedostatočná zberná infraštruktúra.

V rámci analýzy sa dospelo k záveru, že hoci cieľ na rok 2019 je ambiciózny, členské štáty môžu vyvinúť viac úsilia s cieľom postupne riešiť identifikované problémy. Svedčí o tom pokrok dosiahnutý niektorými členskými štátmi, ktoré už dosiahli vysokú úroveň zberu.

Na tomto základe Komisia dospela k záveru, že nijaké osobitné okolnosti neodôvodňujú prijatie delegovaného aktu s prechodnými úpravami s cieľom vyriešiť ťažkosti, ktorým čelia členské štáty pri dosahovaní mier zberu stanovených v smernici o OEEZ.

Komisia poskytne podporu a usmernenia členským štátom, aby im pomohla pri riešení možných ťažkostí pri dosahovaní cieľov vďaka cielenej iniciatíve na podporu súladu s právnymi predpismi. Táto snaha sa iniciuje súbežne s touto správou so zameraním na kľúčové požiadavky smernice o OEEZ.

3.2. Zmena článku 8 ods. 4 prílohy VII

Príloha VII odkazuje na selektívne spracovanie materiálov a súčiastok OEEZ.

Podľa článku 8 ods. 4 smernice o OEEZ je Komisia oprávnená zmeniť prílohu VII, aby sa zaviedli iné spracovateľské technológie, ktorými sa zabezpečí minimálne rovnaká úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, Komisia nedostala žiadne informácie, ktoré by umocnili dôvod na zmenu prílohy VII.

Lehota na transpozíciu smernice bola stanovená do 14. februára 2014. Väčšina členských štátov ju však transponovala s určitým oneskorením a v praxi je prvým rokom vykonávania vo všetkých 28 členských štátoch rok 2016. Na tomto základe sa zmena prílohy VII doteraz nepovažovala za potrebnú a neboli prijaté nijaké súvisiace delegované akty.

3.3. Kritériá hodnotenia zhodnosti podmienok spracovania OEEZ, ktoré sa vykonáva mimo EÚ, podľa článku 10 ods. 3

Podľa článku 10 ods. 2 smernice o OEEZ sa OEEZ vyvážaný z EÚ započítava do plnenia povinností a cieľov stanovených v článku 11 smernice iba vtedy, ak v súlade s nariadeniami (ES) č. 1013/2006 a (ES) č. 1418/2007 o preprave odpadu vývozca môže dokázať, že spracovanie sa vykonalo za podmienok, ktoré sú rovnocenné požiadavkám tejto smernice. V článku 10 ods. 3 smernice sa od Komisie vyžaduje, aby najneskôr do 14. februára 2014 prijala delegované akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá doplňujúce tie, ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 2, najmä pokiaľ ide o kritériá posudzovania rovnocenných podmienok spracovania OEEZ mimo EÚ.

S cieľom pripraviť sa na takéto delegované akty Komisia uskutočnila štúdiu( 4 ) zameranú na identifikáciu a porovnanie možností na posudzovanie a dokumentovanie podmienok rovnakého zaobchádzania a na poskytovanie odporúčaní o najlepších možných politických variantov. V rámci tejto štúdie prebehla konzultácia so zainteresovanými stranami.

Okrem toho, a v súvislosti s požiadavkou uvedenou v článku 8 ods. 5 smernice o náležitom spracovaní, Komisia požiadala európske organizácie pre normalizáciu, aby vypracovali európske normy pre spracovanie OEEZ vrátane zhodnocovania, recyklácie a prípravy na opätovné použitie, ktoré odrážajú súčasný stav( 5 ). Od týchto noriem sa očakáva, že pomôžu príslušným prevádzkovateľom v EÚ dodržiavať smernicu o OEEZ a prevádzkovateľom mimo EÚ preukázať, že spracovanie OEEZ prebieha za podmienok rovnocenných s tými, ktoré sa uplatňujú v EÚ. Tieto normy v súčasnosti vypracúva CENELEC a očakáva sa, že budú ukončené do konca roku 2017.

Na základe vykonanej analýzy a berúc do úvahy prebiehajúce úsilie o vypracovanie európskych noriem pre spracovanie OEEZ Komisia uskutočnila konzultácie s expertnou skupinou pre delegované akty podľa smernice, o ktorých informovala Radu a Parlament. Na základe konzultácií sa považovalo za potrebné vyčkať na dokončenie noriem spracovania OEEZ vzhľadom na prepojenie medzi normami a vymedzenie kritérií na posúdenie rovnocenných podmienok pre spracovanie OEEZ vyvážaného z EÚ.

Preto počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, Komisia nemohla prijímať delegované akty podľa článku 10 ods. 3, hoci v rámci politík EÚ v oblasti životného prostredia, v oblasti surovín a politík obehového hospodárstva to naďalej zostáva prioritou.

3.4. Prispôsobenie článku 16 ods. 5 a príloh IV, VII, VIII a IX vedeckému a technickému pokroku podľa článku 19

Článok 16 ods. 5 smernice o OEEZ odkazuje na povinnosť členských štátov podávať správy. Príloha IV odkazuje na neúplný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií EEZ; príloha VII odkazuje na selektívne spracovanie materiálov a súčiastok OEEZ; príloha VIII špecifikuje technické požiadavky na miesta na skladovanie a spracovanie OEEZ a príloha IX obsahuje symbol na označovanie EEZ.

Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, nedošlo k žiadnej príležitosti na prispôsobenie článku 16 ods. 5 a uvedených príloh vedeckému a technickému pokroku a Komisia neprijala žiadne príslušné delegované akty, hoci táto možnosť tu ostáva.

Ako súčasť balíka opatrení zameraného na obehové hospodárstvo Komisia navrhla( 6 ) zmeniť článok 16 ods. 5, aby sa zjednodušili oznamovacie povinnosti členských štátov a zlepšila kvalita údajov.

4. ZÁVER

Za posledných päť rokov Komisia nevyužila delegované právomoci, ktoré sú jej zverené na základe smernice 2012/19/EÚ z dôvodov opísaných v tejto správe. Môže tak urobiť v budúcnosti, a to z príčin opísaných v tomto dokumente.

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby túto správu vzali na vedomie.

(1)

 Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)

 Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

(3)

 „Štúdia o podieloch zberu OEEZ“:  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

Štúdia o „rovnocenných podmienkach pre recyklačné operácie pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) uskutočňované mimo Európskej únie“  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf .

(5)

Mandát M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf .

(6)

 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015) 593 final].

Top