Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE0009

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy – míľnik na ceste ku kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobilite [COM(2016) 766 final]

OJ C 288, 31.8.2017, p. 85–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 288/85


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy – míľnik na ceste ku kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobilite

[COM(2016) 766 final]

(2017/C 288/12)

Spravodajca:

Stefan BACK

Konzultácia

Európska komisia, 27/01/2017

Právny základ

článok 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

 

Príslušná sekcia

sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

Prijaté v sekcii

16/05/2017

Prijaté v pléne

31/05/2017

Plenárne zasadnutie č.

526

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržalo sa)

150/0/0

1.   Závery a odporúčania

1.1.

EHSV víta oznámenie Komisie o európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy, COM(2016) 766 (ďalej len „stratégia“) a jej ambiciózny cieľ zaviesť v roku 2019 prvý súbor služieb (služby v etape 1), za ktorým bude nasledovať druhý súbor služieb (služby v etape 1.5).

1.2.

EHSV berie na vedomie početné potenciálne prínosy uplatňovania stratégie, vrátane efektívnejšej osobnej a nákladnej dopravy, vplyvov na transeurópsku dopravnú sieť, vyššej energetickej účinnosti, zníženia emisií a menšieho rizika nehôd v cestnej doprave. Stratégia je dôležitým míľnikom rozvoja kooperatívnych inteligentných dopravných služieb (IDS) a v konečnom dôsledku automatizovanej mobility. EHSV podporuje tento projekt a berie na vedomie vysokú mieru spolupráce medzi jednotlivými odvetviami, ako je doprava, energetika a komunikácie, ktorá je potrebná na vybudovanie digitálnych dopravných systémov vrátane infraštruktúry, vozidiel a inovatívnych služieb.

1.3.

EHSV oceňuje prínos služieb v etape 1 a služieb v etape 1.5 k mobilite, hlavne k osobnej a nákladnej doprave vrátane systémov distribúcie, a berie na vedomie niekoľko skúšobných projektov uskutočňovaných v európskych aglomeráciách, ktoré prekračujú rámec stratégie a už zahŕňajú skúšanie automatických vozidiel v osobnej doprave. V tejto súvislosti si EHSV takisto uvedomuje význam, ktorý sa v stratégii prikladá predchádzaniu spätným účinkom, ako je zvýšenie hustoty premávky a objemu emisií, a to opatreniami, ktorými sa kooperatívne a automatické vozidlá začlenia do udržateľného plánovania mobility a logistiky a propagovania verejnej dopravy.

1.4.

EHSV berie na vedomie aj priaznivé účinky na úroveň kompetencií v informačných technológiách, rozvoj nových zručností a zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia spracovania údajov, automobilového priemyslu a dopravy v EÚ, hlavne z dlhodobého hľadiska.

1.5.

EHSV poukazuje aj na význam ochrany súkromia a údajov, ako to už uviedol vo svojom stanovisku k smernici o IDS (1). Zdôrazňuje, že údaje týkajúce sa kooperatívnych IDS by sa mali používať iba na účely využívania týchto IDS a nemali by sa ukladať, ani používať na iné účely, iba ak na to užívateľ udelí súhlas. EHSV sa domnieva, že na vytvorenie dôvery v systém je mimoriadne dôležité, aby sa toto jasne vyjadrilo právne záväznými ustanoveniami a bolo v súlade s právnymi predpismi, vrátane článku 8 Charty základných práv EÚ (2).

1.6.

EHSV zdôrazňuje, že z hľadiska uplatňovania vnútorného digitálneho trhu a zabezpečenia efektívnej cezhraničnej dopravy majú veľký význam spoločné normy a cezhraničná interoperabilita.

1.7.

EHSV podčiarkuje, že je dôležité, aby uplatňovanie stratégie ponechalo priestor na miestne a/alebo podnikovo špecifické riešenia, a to aj na úkor požiadaviek všeobecnej záruky interoperability a transparentnosti, ak je to riadne odôvodnené a primerané a ak sú takéto riešenia prínosom. Rovnako sa požiadavky normalizácie a transparentnosti nesmú uplatňovať takým spôsobom, ktorý bude brzdiť inovácie.

1.8.

EHSV poukazuje na význam prísnych bezpečnostných noriem na predchádzanie napadnutiam hackermi a kybernetickým útokom, prísnych noriem ochrany údajov a účinného posudzovania zhody. Z tých istých dôvodov bude často potrebné zachovávať dôvernosť špecializovaných bezpečnostných riešení.

1.9.

Vykonávanie stratégie môže byť veľmi náročným procesom, pri ktorom si zvolená otvorená metóda koordinácie bude od Komisie vyžadovať neustálu komunikáciu, sledovanie a následné opatrenia. Pre úspešnú implementáciu môže byť rozhodujúce vybudovanie dôvery partnerov v uplatňovanie stratégie, aj dôvery celej verejnosti vrátane spotrebiteľov. EHSV v tejto súvislosti upozorňuje na právo osôb so zdravotným postihnutím na začlenenie, ako je stanovené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím z roku 2006. EHSV pripomína, že vďaka svojim vzťahom s občianskou spoločnosťou by mohol byť užitočným partnerom na vytvorenie dialógu o implementácii.

1.10.

Pokiaľ ide o legislatívne opatrenia uvedené v stratégii, EHSV zdôrazňuje, že je dôležité nenariaďovať priveľa. Preto sa interoperabilita a spoločné normy nesmú stať samotným cieľom a mali by sa uplatňovať iba tam, kde budú slúžiť určitému účelu, ktorý bude prínosom, a nebudú brzdiť inovácie a prekážať potrebám riešiť špecifické problémy na miestnej úrovni alebo na úrovni podnikov.

1.11.

V stratégii sa prvý krok implementácie kooperatívnych IDS rieši s pomerne obmedzeným vplyvom na zamestnanosť a pracovné podmienky (služby v etape 1 a 1.5). Zdá sa pravdepodobné, že bude nasledovať zavedenie automatizovaných vozidiel s významnejším vplyvom na pracovnú silu. EHSV sa domnieva, že z tohto dôvodu a v záujme vytvorenia atmosféry vzájomnej dôvery je dôležité začať v skorej fáze sociálny dialóg na riešenie prípadných problémov týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných podmienok.

1.12.

EHSV podčiarkuje, že je naliehavo potrebné napredovať k ďalším krokom implementácie kooperatívnych IDS, čiže vyvinúť systémy, ktoré budú zahŕňať aj komunikáciu medzi vozidlami a riadenie dopravy. Zdá sa, že v členských štátoch s automobilovým priemyslom sa dobre rozbehli skúšobné projekty a legislatívne plánovanie, a preto má podľa názoru EHSV zásadný význam časový faktor, ak chce EÚ zohrávať významnú úlohu v podpore európskeho úsilia.

1.13.

Zámerom vytvorenia platformy C-Roads v októbri 2016 bolo, aby zohrávala významnú úlohu v uplatňovaní stratégie. Zatiaľ sa však do nej nezapojili všetky členské štáty. EHSV považuje za naliehavé, aby sa všetky členské štáty zapojili do činnosti tohto orgánu.

1.14.

EHSV oceňuje vôľu Komisie podporiť uplatňovanie stratégie finančným príspevkom. V tejto súvislosti tiež upozorňuje na potrebu poskytnúť priestor na primerané plánovanie vykonávacích opatrení na podnikovej úrovni, pričom treba okrem iného brať do úvahy finančné obmedzenia v odvetví nákladnej cestnej dopravy.

1.15.

EHSV vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýba jasné časové plánovanie služieb v etape 1.5 a neskôr. Vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že chýba posúdenie vplyvu. Platforma pre kooperatívne IDS obsahuje prvky, ktoré umožňujú hodnotenie určitých aspektov stratégie, ale podľa názoru EHSV to nie je dostatočné.

2.   Súvislosti

2.1.

Oznámenie Komisie o európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy [COM(2016) 766] (ďalej len „stratégia“) je úzko späté s politickými prioritami Komisie, najmä jej programom rozvoja zamestnanosti, rastu a investícií, zavádzaním jednotného digitálneho trhu a stratégiou energetickej únie. Návrh bol predložený ako súčasť tzv. „zimného balíka“, ktorý obsahoval hlavne návrhy týkajúce sa koncepcie vnútorného trhu s elektrickou energiou, energetickej efektívnosti a obnoviteľných palív.

2.2.

Stratégia sa priamo netýka energetickej problematiky. Rieši sa v nej hlavne rozvoj a praktické a právne aspekty rozvoja kooperatívnych dopravných systémov vrátane prepojených automobilov, automatických vozidiel a infraštruktúry. Súvisí tiež s vytvorením digitálneho vnútorného trhu a európskou stratégiou nízkoemisnej mobility.

2.3.

V stratégii sa zdôrazňuje potenciál vývoja kooperatívnych IDS, pokiaľ ide o rozprúdenie hospodárskej súťaže európskeho priemyslu s veľkým trhovým potenciálom a potenciálom tvorby pracovných miest. Prínos činnosti na úrovni EÚ vyplýva z vyšších objemov na väčšom trhu so spoločnými normami. Rozvoj kooperatívnych IDS je prvým krokom smerom k automatizovaným vozidlám. Služby kooperatívnych IDS musia byť založené na spoločných normách a zavádzané od roku 2019. Budú založené na komunikácii medzi vozidlami navzájom a komunikácii vozidiel s infraštruktúrou, pričom bude naďalej potrebné mať vo vozidle vodiča.

2.4.

V stratégii sú vymedzené viaceré služby kooperatívnych IDS, ktoré je možné zaviesť naraz (zoznam služieb v etape 1) a ďalšie služby, ktoré by sa zaviedli v druhej fáze (zoznam služieb v etape 1.5), keďže do roku 2019 nemusia byť úplné špecifikácie a normy pripravené na šírenie. Zoznam služieb v etape 1 obsahuje aplikácie na notifikáciu rizikových miest a signalizačné aplikácie a zoznam služieb v etape 1.5 obsahuje také funkcie, ako sú informácie o čerpacích a nabíjacích staniciach, správa parkovísk a informácie o parkovaní (na uliciach aj mimo nich), informácie o parkovaní s využitím verejnej hromadnej dopravy osôb (park-and-ride), prepojené a kooperatívne informácie v mestách aj mimo nich, dopravné informácie a inteligentná voľba trasy.

2.5.

V stratégii sa dôraz kladie na medziodvetvový charakter zavádzania kooperatívnych IDS, ktoré sa týka všetkých druhov dopravy, priemyslu a telekomunikácií. Uľahčenie dopravy vyplývajúce z vykonávania stratégie nesmie spôsobiť zvýšenie intenzity dopravy a objemu emisií.

2.6.

Stanovuje sa niekoľko špecifických opatrení na vykonávanie stratégie. Týkajú sa nasledujúcich ôsmich oblastí.

Vo veľkom rozsahu sa v roku 2019 činnosťou členských štátov, miestnych samospráv, výrobcov vozidiel, správcov ciest a priemyslu IDS s finančnou podporou (NPE, EFSI, EŠIF) zavedú prinajmenšom služby v etape 1. Služby pre etapu 1.5 a ďalšie vyvíjané kooperatívne IDS ešte nie sú vyzreté a ich vývoj bude Komisia podľa možnosti podporovať prostredníctvom programu Horizont 2020 a EŠIF a zoznam služieb sa bude aktualizovať v rámci neustálej činnosti platformy pre kooperatívne IDS.

Spoločná bezpečnostná a certifikačná politika sa bude presadzovať v spolupráci medzi Komisiou a všetkými zainteresovanými subjektmi. Bude tiež základom riešenia vyššej úrovne služieb (medzi vozidlami navzájom, medzi vozidlami a infraštruktúrou). Komisia musí urobiť analýzu úloh a zodpovedností európskeho modelu zodpovednosti pre kooperatívne IDS a svojej možnej riadiacej úlohy.

Poskytovatelia služieb kooperatívnych IDS by konečným používateľom mali ponúknuť jasné a zrozumiteľné podmienky. V roku 2018 Komisia zverejní prvý súbor usmernení o ochrane súkromia a vďaka iniciatívam na šírenie kooperatívnych IDS by sa konečným používateľom mali poskytnúť informácie a mala by sa u nich vybudovať dôvera, mal by sa ukázať prínos využívania osobných údajov a mali by sa uskutočniť konzultácie s orgánmi EÚ na ochranu údajov s cieľom vypracovať vzor na posudzovanie opatrení na ochranu údajov.

Komisia a zainteresované subjekty prijmú opatrenia na zabezpečenie fungovania komunikácií vo frekvenčnom pásme poskytnutom Komisiou.

Platforma C-Roads sa začne využívať na koordináciu zavádzania kooperatívnych IDS na prevádzkovej úrovni vrátane skúšania a schvaľovania. Aj ďalšie členské štáty sú nabádané, aby sa zapojili do činnosti platformy.

Prostredníctvom iniciatív pre kooperatívne IDS sa vyvinie a zverejní postup posudzovania zhody služieb v etape 1. Komisia pripraví vzor tohto postupu.

V roku 2018 Komisia v súlade so smernicou o IDS prijme delegované akty o kontinuite a bezpečnosti služieb kooperatívnych IDS, o praktickom vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ ide o kooperatívne IDS, o hybridnom komunikačnom prístupe a o interoperabilite a zhode postupov hodnotenia.

Komisia rozprúdi medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa týchto IDS.

3.   Všeobecné pripomienky

3.1.

EHSV víta stratégiu a konštatuje, že jej úspešné uplatňovanie môže mať viaceré kladné účinky, ako je zefektívnenie nákladnej aj osobnej dopravy, zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie objemu emisií, zvýšenie bezpečnosti na cestách a rozvoj digitálneho hospodárstva.

3.2.

Stratégia súvisí s viacerými dôležitými už uplatňovanými stratégiami, konkrétne so stratégiou rozvoja digitálneho jednotného trhu, stratégiou pre energetickú úniu a európskou stratégiou nízkoemisnej mobility. Všetky tieto stratégie EHSV privítal. EHSV podporuje aj medziodvetvový prístup k stratégii a nový rozmer, ktorým prispieva k dopravnej politike.

3.3.

EHSV v tejto súvislosti berie na vedomie odkaz na stratégiu digitalizácie európskeho priemyslu, pokiaľ ide o kooperatívne, prepojené a automatizované vozidlá ako prioritnú oblasť na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, ako aj odhad trhového potenciálu týchto vozidiel v desiatkach miliárd eur ročne a odhad, že sa vytvoria státisíce pracovných miest. V tejto súvislosti EHSV považuje za vhodné zopakovať svoje upozornenie zo stanoviska TEN/574 k stratégii jednotného digitálneho trhu, že predpokladať takéto možné výsledky by mohlo byť zbytočným rizikom a dokonca by to mohlo negatívne ovplyvniť dôveru, predovšetkým v takomto prípade, keď úspešné vykonávanie stratégie závisí vo veľkej miere od záujmu členských štátov, miestnych samospráv, automobilového priemyslu a iných zainteresovaných subjektov.

3.4.

EHSV takisto upozorňuje na význam stratégie pre efektívnu mobilitu, vrátane mestskej mobility, prvej a poslednej časti trasy pri nákladnej doprave a prepravy cestujúcich.

3.5.

Okrem toho prikladá význam cezhraničnej interoperabilite služieb, ktorá sa musí zabezpečiť, aby sa zaistili plynulé dopravné toky na cezhraničných prepojeniach. Pri účinnej implementácii TEN-T, konkrétne koridorov základnej siete TEN-T veľmi pomôžu služby dostupné už dnes (služby v etape 1), ako aj služby, ktoré sú už takmer pripravené na zavedenie alebo ktorých zavádzanie sa má začať od roku 2019, aj keď nie sú ešte úplne pripravené na rozsiahle zavedenie (služby v etape 1.5).

3.6.

Vzhľadom na to, že stratégia bola predstavená ako súčasť tzv. zimného balíka predpisov z oblasti energetickej politiky, EHSV by bol privítal nielen opakované uvedenie dobre známych údajov o podiele cestnej dopravy na emisiách, ale aj určitého predpokladu očakávaných účinkov stratégie, pokiaľ ide o zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií.

3.7.

Stratégia sa má do veľkej miery uplatňovať na základe spolupráce Komisie, členských štátov, miestnych samospráv a priemyslu. Na koordináciu uplatňovania a zavádzania služieb kooperatívnych IDS, skúšania a schvaľovania, ktorým sa má zabezpečiť interoperabilita a vývoj systémových testov, chce Komisia využiť platformu C-Roads, ktorá bola vytvorená v októbri 2016 a ktorú zatiaľ tvorí 12 členských štátov. Komisia podporí vývoj zavedením postupu posudzovania zhody. EHSV súhlasí s tým, že úspešné vykonávanie stratégie si nevyhnutne vyžaduje koordinačnú funkciu, ale vyslovuje poľutovanie nad tým, že nie všetky členské štáty sa pripojili k platforme C-Roads, čo sa javí ako značný nedostatok, pokiaľ ide o jej schopnosť pôsobiť ako účinné koordinačné fórum (v súčasnosti osem členských štátov s plným členstvom a štyri pridružené členské štáty). EHSV preto navrhuje, aby Komisia začala urýchlene vyvíjať politický tlak na členské štáty s cieľom zabezpečiť účasť všetkých členských štátov na platforme.

3.8.

EHSV oceňuje, že Komisia má v úmysle prijať opatrenia na zabezpečenie súladu v mnohých dôležitých bodoch. Napríklad v roku 2017 zverejní usmernenie o európskej politike bezpečnosti a certifikácie kooperatívnych IDS a v roku 2018 usmernenie o ochrane údajov. Komisia okrem toho vyhradí pre služby kooperatívnych IDS frekvenčné pásmo, ktoré sa v súčasnosti využíva pre bezpečné služby podľa európskych telekomunikačných noriem (ETS) (3). EHSV však zároveň konštatuje, že Komisia tiež zvažuje prijať v roku 2018 podľa smernice 2010/40/EÚ o IDS podľa potreby delegované akty o bezpečnosti IDS, ochrane údajov, komunikačnom prístupe a interoperabilite. Navyše možno budú prijaté právne predpisy o kontinuite služieb IDS a posudzovaní zhody. EHSV vyslovuje poľutovanie nad tým, že nič nepoukazuje na to, na základe čoho chce Komisia rozhodovať, či pripraví legislatívny návrh alebo či zostane pri usmerneniach, ktoré nie sú právne záväzné. Pokiaľ ide o plán Komisie prijať legislatívne akty podľa smernice 2010/40/EÚ o IDS, EHSV opakuje svoj názor, ktorý už vyjadril v stanovisku k uvedenej smernici, že pre takéto akty treba dodržať medze stanovené v článku 290 ZFEÚ. EHSV tiež zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné predĺžiť sedemročné obdobie mandátu na prijatie delegovaných aktov podľa uvedenej smernice, keďže tento mandát skončí v auguste 2017.

3.9.

EHSV súhlasí s cieľom dosiahnuť medziodvetvové a viacúrovňové zapojenie zainteresovaných subjektov do zavádzania služieb kooperatívnych IDS, čiže zapojenie členských štátov, miestnych samospráv, výrobcov vozidiel a prevádzkovateľov dopravy. Úspešné zapojenie týchto subjektov do vykonávania by mohlo poskytnúť možnosť na vytvorenie dôvery v nové služby a prispieť k ich úspešnému zavedeniu. EHSV v tejto súvislosti upozorňuje na právo osôb so zdravotným postihnutím na začlenenie, tak ako je stanovené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatom 13. decembra 2006.

3.10.

EHSV súhlasí s tým, že vo všetkých vzťahoch s koncovými používateľmi zohráva dôležitú úlohu jasný a zrozumiteľný jazyk, ktorý sa vyzdvihuje ako dôležitý prostriedok na získanie dôvery v ponúkané služby. Právne predpisy by mali zodpovedať zásadám programu lepšej tvorby právnych predpisov.

3.11.

EHSV tiež zdôrazňuje, že pri vykonávaní stratégie je dôležité vyhnúť sa prílišnému prikazovaniu. Je dôležité, aby bol priestor na súbežné alebo špecializované riešenia na konkrétne účely a priestor na inovácie. Príliš podrobné a nepružné požiadavky tu môžu byť prekážkou a môžu sa ukázať ako kontraproduktívne.

3.12.

EHSV súhlasne berie na vedomie význam pripisovaný financovaniu a ochotu Komisie poskytnúť na už prevádzkovo dostupné služby kooperatívnych IDS finančné zdroje EÚ, napríklad z NPE, EFSI a EŠIF, a na služby, ktoré sú ešte v štádiu vývoja, z programu Horizont 2020. EHSV zdôrazňuje význam posudzovania prínosov projektov, aby sa zabezpečilo čo najlepšie využitie obmedzených zdrojov. EHSV v tejto súvislosti poukazuje aj na veľkú konkurenciu v cestnej nákladnej doprave, ktorá sa v stratégii osobitne zdôrazňuje a ktorá si vyžaduje predvídateľnosť a priestor na dlhodobé plánovanie investícií na inštaláciu alebo modernizáciu komponentov kooperatívnych IDS.

3.13.

V úvodnej časti stratégie sa veľká pozornosť venuje vývoju automatickej jazdy, t. j. vozidlám, ktoré pri jazde nevyžadujú obsluhu vodičom. EHSV napriek tomu chápe, že stratégia končí zavedením komunikácie medzi vozidlami navzájom a medzi vozidlami a infraštruktúrou. Služby v etape 1, ktoré sa majú zaviesť v roku 2019, budú riešiť problematiku notifikácie rizikových miest a signalizačných aplikácií, kým služby v etape 1.5 sa budú zaoberať plánovaním trasy, informáciami o čerpacích a nabíjacích staniciach, informáciami o parkovacích možnostiach atď. Keďže služby, ktoré sú predmetom stratégie budú poskytované pod ľudským dohľadom, EHSV sa vo svojom stanovisku nezaoberá dôležitou problematikou zodpovednosti za systémové vady alebo nesprávnu funkciu, ani dôležitými sociálnymi problémami spôsobenými nahrádzaním zamestnancov robotmi. EHSV však chce už v tejto súvislosti zdôrazniť, že pri rozvoji systémov kooperatívnych IDS, vrátane plne automatických vozidiel, by sa osobitná pozornosť mala venovať potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.

3.14.

EHSV súhlasne berie na vedomie súlad, s ktorým sa počíta pri uplatňovaní stratégie vďaka prijatému medziodvetvovému pohľadu na úlohu kooperatívnych IDS v sústave dopravy prostredníctvom synergií medzi jednotlivými druhmi dopravy a zlepšených možností plánovania mobility/logistiky umožnených určitými službami kooperatívnych IDS a rozvojom rozličných zručností.

3.15.

EHSV taktiež berie na vedomie analýzu nákladov a prínosov, ktorá bola predstavená v januári 2016 v záverečnej správe platformy pre kooperatívne IDS a prezentuje očakávané výsledky úspešného zavedenia služieb etapy 1 v rokoch 2018 až 2030, podľa ktorej prínosy pri posudzovaní celého tohto obdobia ďaleko presiahnu ročné náklady, a to v pomere 3:1. Zo záverov analýzy tiež vyplýva, že prínosy sa začnú akumulovať päť až desať rokov po prvotných investíciách a očakávané výsledky budú závisieť od ochoty prijať služby. EHSV napriek tomu vyslovuje poľutovanie nad tým, že Komisia, ako sa zdá, nevykonala žiadnu analýzu nákladov a prínosov stratégie.

3.16.

EHSV opätovne zdôrazňuje význam udržania aktívneho a neustáleho tlaku na vykonávanie, aby sa zabránilo tomu, že sa zopakuje neúspešná implementácia európskeho elektronického systému spoplatňovania ciest, o ktorom sa rozhodlo už v roku 2004, ale ktorý sa napriek opakovaným snahám doteraz neuplatňuje.

4.   Konkrétne pripomienky

4.1.

EHSV berie na vedomie, že sa spomínajú súvislosti medzi prepojenými vozidlami a európskymi satelitnými navigačnými systémami EGNOS a GALILEO, a zdôrazňuje, že schopnosť vozidiel komunikovať so satelitnými navigačnými systémami musí byť technologicky neutrálna, a preto by všetky satelitné navigačné systémy mali byť prepojiteľné, hoci podľa možnosti by sa mali uprednostňovať európske systémy.

4.2.

EHSV zdôrazňuje význam začatia dialógu so sociálnymi partnermi už v rannej etape, aby sa vytvorila atmosféra transparentnosti a dôvery. Podľa názoru EHSV to má mimoriadny význam už v súčasnej etape zavádzania kooperatívnych IDS, v ktorej sa zdá, že účinky na sociálne podmienky a/alebo podmienky zamestnávania budú nepatrné alebo žiadne, a to s cieľom vytvoriť atmosféru dôvery vzhľadom na oveľa vážnejšie účinky, ktoré vyplynú zo zavádzania automatických vozidiel. V tejto súvislosti EHSV takisto poukazuje na význam ochrany súkromia a potrebu zabezpečiť, aby sa údaje týkajúce sa súkromia nepoužívali bez súhlasu na iné účely, než je využívanie kooperatívnych IDS. Na zvládnutie tejto problematiky by sa mal vytvoriť jednoznačný a právne záväzný rámec.

4.3.

EHSV oceňuje pozornosť, ktorá sa sústreďuje na otázku bezpečnosti, vrátane rizika napadnutí hackermi a kybernetických útokov. EHSV zastáva názor, že táto otázka má zásadný význam a je mimoriadne dôležité, aby sa vo všetkých členských štátoch a v prípadnej spolupráci s tretími krajinami uplatňovali rovnako prísne bezpečnostné normy. EHSV poukazuje na skutočnosť, že povinnosť zverejňovať bezpečnostné opatrenia môže byť v neprospech samotného účelu takýchto opatrení.

4.4.

EHSV zdôrazňuje význam kontinuity pri zavádzaní komunikačných systémov, aby sa čo najviac zabránilo strate investícií.

V Bruseli 31. mája 2017

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Georges DASSIS


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ (Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1) a Ú. v. EÚ C 277, 17.11.2009, s. 85.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31; Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 90.

(3)  Rozhodnutie Komisie 2008/671/ES (Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 24).


Top