Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0818

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

COM/2016/0818 final - 2016/0411 (COD)

V Bruseli21. 12. 2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť právny súlad nariadenia (ES) č. 1008/2008 1 s medzinárodnou dohodou.

V článku 13 nariadenia 1008/2008 sa vymedzujú podmienky, za ktorých sa povoľujú dojednania o prenájme lietadla zaregistrovaného v tretích krajinách, najmä o prenájme lietadla s posádkou. Umožňuje sa to za výnimočných okolností, ako napríklad v prípade nedostatku vhodných lietadiel na trhu Spoločenstva, pričom by sa mali uplatňovať striktné časové obmedzenia a spĺňať bezpečnostné normy rovnocenné bezpečnostným normám podľa právnych predpisov Spoločenstva a členských štátov.

Dohoda o leteckej doprave (ďalej len „dohoda ATA“) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými (USA) na strane druhej (ďalej len „Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA“) bola podpísaná 25. a 30. apríla 2007 2 a zmenená a doplnená protokolom z 24. júna 2010 3 . Dohoda ATA sa predbežne vykonáva od 30. marca 2008. Protokol o zmene a doplnení sa predbežne vykonáva od 24. júna 2010.

V dohode ATA sa medzi stranami predpokladá otvorený režim prenájmu lietadiel s posádkou. S cieľom poskytnúť leteckým dopravcom lepšiu zrozumiteľnosť a právnu istotu odporučila Komisia Rade, aby ju poverila rokovaním o špecifickej dohode s USA o prenájme lietadiel s posádkou s cieľom zrušiť časové obmedzenia.

Cieľom tohto návrhu je zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť nariadenie EÚ. Jeho rozsah pôsobnosti je preto veľmi obmedzený a bude sa uplatňovať len na článok 13 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1008/2008. Ostatné ustanovenia článku 13 (napr. o bezpečnostných normách a právach príslušného úradu) sa nemenia.

V krátkodobom horizonte by sa výnimka z časových obmedzení udelila USA, ktoré by boli prvou treťou krajinou, s ktorou má EÚ dohodu o prenájme lietadiel s posádkou. Aj ďalšie tretie krajiny sa v budúcnosti môžu snažiť o podobné výnimky, ale každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne a výnimky sa budú udeľovať len po náležitom odôvodnení.

Akýkoľvek priamy či nepriamy vplyv vyplynie zo samotných dohôd o prenájme lietadiel s posádkou, nie zo zmeny nariadenia.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Táto iniciatíva vychádza z platných ustanovení Únie, ktorými sa upravujú letecké dopravné služby a ktoré v súčasnosti obsahuje aj nariadenie (ES) č. 1008/2008. Bude v súlade aj s plánovanou dohodou medzi EÚ a USA o prenájme lietadiel s posádkou a s dohodou ATA medzi EÚ a USA.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Táto iniciatíva je v úplnom súlade so strategickými cieľmi Komisie na roky 2014 – 2019 vzhľadom na podporu „EÚ ako globálneho aktéra“ a „zamestnanosť a rast“.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Návrh vychádza z článku 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý je právnym základom na prijímanie opatrení Únie týkajúcich sa leteckej dopravy.

     Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Zmena nariadenia je jediným existujúcim nástrojom, ktorý je na riešenie daného problému k dispozícii.

Proporcionalita

Návrh je technickým prispôsobením právnych predpisov EÚ medzinárodnej dohode. Úprava sa striktne obmedzuje na reštrikcie v dôsledku časových obmedzení v súvislosti s ustanoveniami o prenájme lietadiel s posádkou v plánovanej dohode medzi EÚ a USA o prenájme lietadiel s posádkou.

Výber nástroja

Týmto návrhom sa nemení typ nástroja, ktorý sa použil v pôvodnom nariadení.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Neuplatňuje sa.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Všetky členské štáty EÚ a priemyselné odvetvie (vrátane sociálnych partnerov), ako aj Nórsko a Island (strany dohody ATA) boli aktívne zapojené do analýzy a posúdenia tohto prípadu.

Počas týchto konzultácií bolo zrejmé, že dohoda o prenájme lietadiel s posádkou vyvolá zmenu nariadenia 1008/2008.

Získavanie a využívanie expertízy

Táto zmena je technického a horizontálneho charakteru a vyplýva z medzinárodných dohôd. Získavanie údajov na posúdenie jej vplyvu sa uskutoční v rámci žiadosti o poverenie na rokovania o dohode medzi EÚ a treťou krajinou.

Teraz sa realizuje len na základe plánovanej dohody medzi EÚ a USA o prenájme lietadiel s posádkou. Získavanie a analýza údajov na účely tejto dohody sa sumarizuje v súvisiacom pláne a odporúčaní týkajúcom sa rozhodnutia Rady.

Posúdenie vplyvu

Iniciatíva má veľmi špecifický cieľ (technické prispôsobenie vyplývajúce z medzinárodnej dohody) a obmedzený rozsah pôsobnosti (výnimka z reštrikcií v dôsledku časových obmedzení na prenájom lietadiel s posádkou). Ako sa uvádza v pláne uverejnenom 7. marca 2016, vykonanie posúdenia vplyvu sa nenavrhuje.

Akékoľvek vplyvy budú dôsledkom samotnej dohody o prenájme lietadiel s posádkou, a nie zmeny nariadenia.

Regulačná vhodnosť a zjednodušenie

Návrh je technickým prispôsobením nariadenia EÚ s cieľom zosúladiť ho s ustanoveniami medzinárodnej dohody.

Komplexné hodnotenie existujúcej politiky sa neuskutočnilo, pretože iniciatíva nepredpokladá celkové uvoľnenie obmedzení pre všetky tretie krajiny. Cieľom iniciatívy by malo byť vytvorenie akéhosi „vyňatia“, ktoré by bolo platné len pre USA a zabránilo by nesúladu nariadenia s medzinárodnými záväzkami EÚ.

Základné práva

Neuplatňuje sa.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet EÚ.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Navrhované nariadenie si nevyžaduje žiadne ďalšie vykonávacie opatrenia.

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Cieľom návrhu je zaviesť možnosť výnimky z podmienok o prenájme lietadla s posádkou stanovených v článku 13 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1008/2008 prostredníctvom uzavretia medzinárodných dohôd. Prinieslo by to väčšiu flexibilitu, pokiaľ uzavretie takýchto dohôd predstavuje pre EÚ hospodárske a sociálne výhody.

V navrhovaných zmenách sa dopĺňa odkaz na medzinárodné dohody do článku 13 ods. 3 písm. b) nariadenia, v ktorom sa stanovujú podmienky, ktoré treba spĺňať na prenájom lietadla s posádkou (výnimočné okolnosti, sezónne potreby, prevádzkové ťažkosti).

Ostatné ustanovenia článku 13 (napr. o bezpečnostných normách a právach príslušného úradu) sa nemenia.

2016/0411 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 4 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 5 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Nariadenie (ES) č. 1008/2008 obsahuje v článku 13 ustanovenia umožňujúce prenájom lietadiel registrovaných v tretích krajinách, najmä dojednania o prenájme lietadiel s posádkou.

(2)Tieto dojednania sa umožňujú za výnimočných okolností, ako napríklad nedostatok vhodných lietadiel na trhu Únie, a mali by byť striktne časovo obmedzené a spĺňať bezpečnostné normy rovnocenné s bezpečnostnými normami podľa právnych predpisov Únie a členských štátov.

(3)Dohoda o leteckej doprave (ďalej len „dohoda ATA“) medzi EÚ a Spojenými štátmi bola podpísaná v roku 2007 a zmenená a doplnená protokolom z 24. júna 2010. V dohode ATA sa vyjadruje záväzok zmluvných strán napĺňať spoločný cieľ, a síce pokračovať v odstraňovaní prekážok prístupu na trhy s cieľom maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na obidvoch stranách Atlantického oceánu.

(4)V súlade s tým sa v dohode ATA predpokladá medzi stranami otvorený režim prenájmu lietadla s posádkou. Príslušné ustanovenia, ktoré sa nachádzajú v článku 10 dohody ATA, umožňujú dojednania o prenájme lietadla s posádkou v prípade medzinárodnej leteckej dopravy za predpokladu, že všetci účastníci takýchto dojednaní majú príslušné oprávnenie a spĺňajú podmienky stanovené v zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré zmluvné strany zvyčajne uplatňujú.

(5)Súvisiaci vývoj a doterajšie diskusie v spoločnom výbore zriadenom podľa dohody ATA ukázali, že stranám by prospela špecializovaná dohoda o prenájme lietadiel s posádkou, ktorou by sa spresnili príslušné ustanovenia dohody ATA.

(6)Keďže táto dohoda zahŕňa uvoľnenie existujúcich časových obmedzení, má reťazový účinok na článok 13 ods. 3 písm. b) nariadenia 1008/2008, v ktorom sa uvádzajú časové obmedzenia v prípadoch, keď si dopravcovia z Únie prenajímajú lietadlo s posádkou od dopravcov z tretích krajín.

(7)Článok 13 ods. 3 písm. b) preto treba upraviť, aby zohľadňoval uvoľnenie časových obmedzení prenájmu lietadla s posádkou, čo sa má dohodnúť v medzinárodných dohodách uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami.

(8)Nariadenie (ES) č. 1008/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 13 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1008/2008 sa úvodná veta nahrádza takto:

„pokiaľ sa v medzinárodnej dohode, ktorú uzavrela Únia, nestanovuje inak, je splnená jedna z týchto podmienok“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1)

   Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(2) Rozhodnutie Rady z 25. apríla 2007 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA (2007/339/ES), Ú. v. EÚ L 134, 25.5.2007, s. 4.
(3) Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 3.
(4) Ú. v. EÚ C , , s. .
(5) Ú. v. EÚ C , , s. .
Top