EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 12. septembra 2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/2


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 12. septembra 2016

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 3. augusta 2016 žiadosť Rady o stanovisko k návrhu (1) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (2) a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (3) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na úlohy Európskeho systému centrálnych bánk uskutočňovať menovú politiku a prispievať k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 2 prvá odrážka a v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

ECB podporuje ciele navrhovaného nariadenia, ktoré je kľúčovou súčasťou akčného plánu únie kapitálových trhov (4) a dopĺňa ostatné piliere investičného plánu pre Európu (5). Navrhované nariadenie by malo uľahčiť využívanie európskych fondov rizikového kapitálu (ďalej len „EuVECA“) a európskych fondov sociálneho podnikania (ďalej len „EuSEF“) pre investorov, správcov fondov a portfóliové podniky kvalifikované pre takéto investície, čím prispeje k dokončeniu únie kapitálových trhov a napomôže diverzifikácii zdrojov financovania a uvoľneniu kapitálu.

2.   Konkrétne pripomienky

2.1.   Registrácia fondov EuVECA a EuSEF a ich správcov

ECB berie na vedomie, že navrhované nariadenie ustanovuje podmienky, ktoré musia splniť správcovia s povolením podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (6) pri registrácii fondov EuVECA a EuSEF. Tieto podmienky zahŕňajú poskytnutie informácií o totožnosti fondov, ktorých podielové listy alebo akcie sa uvádzajú na trh a o totožnosti osôb, ktoré tieto fondy skutočne spravujú.

Ako už ECB v súvislosti s úniou kapitálových trhov v minulosti uviedla (7), štandardizácia štatistických informácií, konkrétne prostredníctvom jedinečných identifikátorov pre inštitúcie, produkty a transakcie, je kľúčovou prioritou s cieľom dosiahnuť funkčnú a veľmi kvalitnú infraštruktúru údajov. ECB najmä dôrazne podporuje používanie medzinárodne dohodnutých štandardov, akými sú identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) a globálny identifikátor právneho subjektu (LEI), ako jedinečných identifikátorov na účely splnenia požiadaviek na vykazovanie na trhoch s cennými papiermi (8). V prípade fondov EuVECA a EuSEF je ECB toho názoru, že informácie, ktoré majú poskytnúť správcovia pri registrácii takýchto fondov, by mali povinne zaŕňať globálny LEI za účelom identifikácie fondov a ich správcov (9). Za účelom identifikácie podielových listov alebo akcií fondov, ktoré sa uvádzajú na trh, by sa mal uvádzať kód ISIN. Tým sa zvýši spoľahlivosť takýchto štatistických informácií, čo umožní účinné uskutočňovanie menovej politiky. Fondy EuVECA a EuSEF sú súčasťou sprvodajskej skupiny pre štatistiku aktív a pasív investičných fondov podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (10) a ich akcie alebo podielové listy sú súčasťou centralizovanej databázy cenných papierov v súlade s usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2012/21 (11). Tieto údaje ECB používa na definovanie menovej politiky Únie vrátane monitorovania a analýzy neštandardných opatrení.

Záväzná požiadavka na uvádzanie globálneho LEI a kódu ISIN, ktorú ECB navrhuje, by sa mala navyše uplatňovať na všetky finančné trhy a nie len na určité segmenty trhu. Takéto uplatňovanie zabezpečí, aby bol pre všetky zúčastnené strany dostupný minimálny súbor štandardizovaných informácií zahŕňajúci hlavné črty všetkých inštitúcií, produktov a transakcií na finančných trhoch.

Podľa názoru ECB by sa preto v rámci iných legislatívnych zmien uskutočňovaných na podporu únie kapitálových trhov malo vo vhodných prípadoch a v prípustnom rozsahu ustanoviť povinné uvádzanie jedinečných identifikátorov. To by umožnilo zavedenie automatického spracovávania údajov, ktoré uľahčí distribúciu štandardizovaných informácií všetkým zúčastneným stranám na kapitálových trhoch. ECB sa v minulosti vyjadrila, že keď sú cenné papiere verejne ponúkané alebo prijaté na obchodovanie na regulovaných finančných trhoch, mali by byť kľúčové informácie v súhrne prospektu sprístupnené v strojovo čitateľnej forme a mali by zahŕňať jedinečné identifikátory týkajúce sa emitenta, ponúkajúceho, ručiteľa a samotných cenných papierov (12). Podielové listy vydané podnikmi kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu boli výslovne vyňaté z pôsobnosti navrhovaného nariadenia o prospekte (13) a preto v tejto súvislosti neboli zahrnuté do požiadavky ECB na povinné uvádzanie jedinečných identifikátorov (14). Preto, aby sa čiastočne zaplnila táto medzera, by malo navrhované nariadenie zahrnúť aj povinné uvádzanie jedinečných identifikátorov do navrhovaných zmien požiadaviek na informácie pre správcov pri registrácii ich fondov EuVECA a EuSEF.

2.2.   Centrálne databázy správcov fondov EuVECA a EuSEF vedené Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy

ECB berie na vedomie, že navrhované nariadenie ukladá Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) zriadiť centrálne, verejne dostupné databázy: a) všetkých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí používajú označenie „EuVECA“, fondov, pre ktoré správcovia používajú takéto označenie a krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh; a b) všetkých správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí používajú označenie „EuSEF“, fondov, pre ktoré správcovia používajú takéto označenie a krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.

V súlade s uvedenými pripomienkami ECB navrhuje, aby tieto databázy zriadené ESMA zahŕňali LEI kód každého fondu a jeho správcu ako aj kód ISIN pre podielové listy alebo akcie fondu.

3.   Technické pripomienky a navrhované znenie zmien

V prípade, ak ECB odporúča zmenu navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené spolu s odôvodnením v osobitnom technickom pracovnom dokumente.

Technický pracovný dokument je pripojený k tomuto stanovisku a je dostupný v anglickom jazyku na webovom sídle ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. septembra 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

(4)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov (COM(2015) 468 final).

(5)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Investičný plán pre Európu (COM(2014) 903 final).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Pozri dokument „Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper“; dostupný na: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf.

(8)  Pozri odsek 2.4 šiesty pododsek stanoviska CON/2014/49. Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na webovom sídle ECB www.ecb.europa.eu. Vyvíjajú sa aj iné medzinárodne dohodnuté štandardy, konkrétne jedinečný identifikátor produktu a jedinečný identifikátor obchodu, ktorých použitie na trhoch ako ďalších jedinečných identifikátorov by sa malo zvážiť.

(9)  Správca kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu je vymedzený v článku 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 345/2013 ako „právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“. Správca kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania je podobne vymedzený v článku 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 346/2013.

(10)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 73).

(11)  Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2012/21 z 26. septembra 2012 o rámci pre riadenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov (Ú. v. EÚ L 307, 7.11.2012, s. 89).

(12)  Pozri odseky 2.2 a 2.3 stanoviska CON/2016/15.

(13)  Pozri článok 1 ods. 2 písm. a) navrhovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (COM(2015) 583 final).

(14)  Pozri odseky 2.2 a 2.3 stanoviska CON/2016/15.


Top