EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 29. apríla 2016 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/3


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 29. apríla 2016

k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 25. februára 2016 dve žiadosti Rady Európskej únie a následne 18. marca 2016 dve žiadosti Európskeho parlamentu o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“) a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (2) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie a navrhovaná smernica obsahujú ustanovenia, ktoré majú vplyv na úlohu Európskeho systému centrálnych bánk prispievať k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijala Rada guvernérov toto stanovisko.

Poznámky

Dôvodové správy k navrhovanému nariadeniu a k navrhovanej smernici obsahujú žiadosť o odklad termínu pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4) o jeden rok. Odklad termínu pre uplatňovanie poskytne príslušným orgánom ako aj účastníkom trhu primeraný čas na zavedenie technickej infraštruktúry potrebnej na ich implementáciu. ECB uznáva, že odklad tohto termínu podľa navrhovaného nariadenia a navrhovanej smernice nebude mať vplyv na časový plán pre prijatie opatrení „úrovne 2“ podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a smernice 2014/65/EÚ.

Z dôvodov konzistentnosti navrhuje ECB popri oddialení dátumu začatia uplatňovania o jeden rok, odložiť pre členské štáty o jeden rok lehotu na transpozíciu smernice 2014/65/EÚ a tiež lehotu na oznámenie transpozície Komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

ECB nemá žiadne ďalšie pripomienky k navrhovanému nariadeniu a k navrhovanej smernici.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu navrhovanej smernice, je v osobitnom pracovnom dokumente technického charakteru uvedený konkrétny pozmeňujúci návrh spolu s odôvodnením. Technický pracovný dokument je dostupný v anglickom jazyku na webovom sídle ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. apríla 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84)

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top