EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0010

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 3. marca 2016 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami (CON/2016/10)

OJ C 130, 13.4.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 130/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. marca 2016

k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami

(CON/2016/10)

(2016/C 130/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 12. januára 2016 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“). Dňa 8. februára 2016 konzultoval s ECB rovnaký návrh Európsky parlament.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré spadajú do pôsobnosti ECB, konkrétne v spojení s úlohou Európskeho systému centrálnych bánk v zmysle článku 127 ods. 5 zmluvy prispievať k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú stability finančného systému.

V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1

Cieľom navrhovaného nariadenia je zabezpečiť, aby sa na obchodníkov s komoditami (investičné spoločnosti, ktorých hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vykonávaní investičných činností vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v oddiele C bodoch 5, 6, 7, 9 a 10 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (2) a na ktoré sa k 31. decembru 2006 nevzťahovala smernica Rady 93/22/EHS (3)) od 1. januára 2018 nevzťahovali všetky požiadavky uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (4) týkajúce sa veľkej majetkovej angažovanosti a vlastných zdrojov bez toho, aby došlo k vedomému a informovanému rozhodnutiu, že takéto zaobchádzanie je pre nich vhodné.

1.2

Hoci požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť a vlastné zdroje ustanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 zrejme nie sú prispôsobené pre obchodníkov s komoditami, malo by rozhodnutie o predĺžení výnimiek z povinnosti spĺňať tieto prudenciálne požiadavky zohľadniť všetky potenciálne systémové riziká, ktoré obchodníci s komoditami predstavujú. Zdrojov týchto rizík môže byť niekoľko, najmä:

celková výška finančnej páky,

stabilita kapitálových štruktúr,

prepojenie s bankovým systémom prostredníctvom dlhu a s tým spojených mier zlyhania,

zapojenie do činností tieňového bankovníctva (napr. sekuritizácia pohľadávok alebo zásob),

možnosť účinkov presahovania na iné spoločnosti vo finančných ťažkostiach, ktoré by mohli byť spôsobené zlyhaním pozícií v derivátoch, najmä pozícií v špekulatívnych mimoburzových derivátoch, ktoré nie sú centrálne zúčtované, ale aj nepriaznivými pohybmi vo vzťahu k podkladovým aktívam, ktoré spôsobujú straty týkajúce sa pozícií futures vyplývajúce z ocenenia podľa trhovej hodnoty, ktoré sú vyššie ako zisky vyplývajúce z ocenenia podľa trhovej hodnoty v prípade zásob držaných ako kolaterál, v dôsledku čoho sa musí protistrane zaplatiť variačná marža.

1.3

ECB zatiaľ nezistila žiadne konkrétne známky systémového rizika, ktoré by predstavovali obchodníci s komoditami, na základe ktorého by bolo v tomto štádiu nevyhnutné zrušenie v súčasnosti platných výnimiek z požiadaviek na veľkú majetkovú angažovanosť a vlastné zdroje. Obchodníci s komoditami pôsobiaci v Európe využívajú v porovnaní s bankami vo všeobecnosti finančnú páku v menšej miere a majú odolnejšie kapitálové štruktúry. Zvyčajne majú relatívne nízky pomer aktív k vlastnému kapitálu a nezdá sa, že by podobne ako banky uskutočňovali transformácie splatnosti a likvidity. Prepojenia s bankovým systémom prostredníctvom dlhu a s tým spojených mier zlyhania sú navyše, zdá sa, pomerne obmedzené. Priama expozícia bánk voči obchodníkom s komoditami sa javí byť relatívne nízka, čím sa znižuje potenciálne riziko nákazy. Napriek výraznému rastu trhov s komoditnými derivátmi za posledných 15 rokov neexistujú nezvratné dôkazy o tom, že obchodovanie s komoditnými derivátmi má nepriaznivé účinky na širší finančný systém. Podrobná analýza dopadov sa však javí ako nevyhnutný krok k prijatiu správneho rozhodnutia o zrušení alebo dočasnom predĺžení platnosti výnimiek. Je potrebné zohľadniť najmä otázky rovnakých podmienok vo vzťahu k úverovým inštitúciám, ktoré obchodujú s komoditami.

1.4

Výnimky by mali byť skutočne len dočasné. Od Európskej komisie sa očakáva, že predloží návrh komplexného preskúmania prudenciálnej regulácie investičných spoločností. Zdôvodnenie a ciele dočasného predĺženia platnosti výnimiek by sa mali obmedziť na potrebu vyhnúť sa významným zmenám regulačného rámca pred uskutočnením takéhoto komplexného preskúmania, ku ktorému by malo dôjsť v čo najkratšom čase.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. marca 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 648 final.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).


Top