Help Print this page 

Document 52015PC0596

Title and reference
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

COM/2015/0596 final - 2015/0276 (COD)
Multilingual display
Text

V Bruseli2.12.2015

COM(2015) 596 final

2015/0276(COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

(Text s významom pre EHP)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

1.1Všeobecný kontext

Hospodárstvo Únie v súčasnosti stráca značné množstvo potenciálnych druhotných surovín, ktoré sa nachádzajú v tokoch odpadu. V roku 2013 v EÚ celkovo vzniklo približne 2,5 miliardy ton odpadu, z čoho 1,6 miliardy ton nebolo opätovne použitých ani recyklovaných, a teda ich hospodárstvo EÚ stratilo. Odhaduje sa, že je možné recyklovať alebo opätovne použiť dodatočných 600 miliónov ton odpadu. Recykloval sa napríklad len obmedzený podiel komunálneho odpadu Únie (43 %), zvyšok sa skládkoval (31 %) alebo spaľoval (26 %). Únia teda prichádza o cenné príležitosti zlepšiť efektívne využívanie zdrojov a budovať intenzívnejšie obehové hospodárstvo.

V oblasti nakladania s odpadom existujú nezanedbateľné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi Únie. V roku 2011 šesť krajín skládkovalo menej než 3 % svojho komunálneho odpadu, 18 krajín skládkovalo viac než 50 % svojho komunálneho odpadu, pričom v niektorých krajinách podiel skládkovania presiahol 90 %. Existuje naliehavá potreba dosiahnuť vyváženejší stav v tejto oblasti.

Návrhy zmeniť smernicu 2008/98/ES o odpade 1 , smernicu 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov 2 , smernicu 1999/31/ES o skládkach odpadov 3 , smernicu 200/53/ES o vozidlách po dobe životnosti 4 , smernicu 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch 5 a smernicu 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení 6 tvoria časť balíka predpisov o obehovom hospodárstve, ktorý obsahuje aj oznámenie Komisie „Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“.

1.2Dôvody a ciele návrhu

Z aktuálnych trendov vyplýva, že je možné dosiahnuť ďalší pokrok v efektívnosti využívania zdrojov a že tento pokrok môže priniesť významné hospodárske, environmentálne a sociálne výhody. Premena odpadu na zdroj je základným predpokladom zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov a uzatvorenia kruhu v rámci obehového hospodárstva.

Právne záväzné ciele v právnych predpisoch EÚ v oblasti odpadového hospodárstva pôsobia ako kľúčový katalyzátor úsilia zameraného na zlepšenie postupov v rámci odpadového hospodárstva, stimuláciu inovácií v oblasti recyklácie, obmedzenie skládkovania a vytváranie podnetov na zmenu správania spotrebiteľov. Ďalší rozvoj politiky odpadového hospodárstva môže priniesť výrazné výhody v podobe udržateľného rastu a vytvárania pracovných miest, zníženého objemu emisií skleníkových plynov, priamych úspor vyplývajúcich z lepších postupov v odpadovom hospodárstve a lepšieho stavu životného prostredia.

Návrh na zmenu smernice 2008/98/ES je reakciou na právny záväzok preskúmať ciele v oblasti odpadového hospodárstva vytýčené v uvedenej smernici. Návrhy, ktoré sú súčasťou balíka o obehovom hospodárstve a ktorými sa mení uvedených šesť smerníc, čiastočne vychádzajú z návrhu, ktorý Komisia predložila v júli 2014 a následne vo februári 2015 stiahla. Sú v súlade s cieľmi plánu efektívneho využívania zdrojov 7 a siedmeho environmentálneho akčného plánu 8 vrátane uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva v plnej miere 9 vo všetkých členských štátoch, zníženia miery vzniku odpadu v absolútnych hodnotách, ako aj v prepočte na obyvateľa, zabezpečenia vysokej kvality recyklácie a využívania recyklovaného odpadu ako významného a osvedčeného zdroja surovín pre Úniu. Takisto predstavujú prínos pre vykonávanie iniciatívy EÚ v oblasti surovín 10 a sú zamerané na potrebu predchádzať vzniku potravinového odpadu. Navyše sa týmito návrhmi zjednodušujú povinnosti v súvislosti s podávaním správ obsiahnuté vo všetkých šiestich smerniciach.

2.VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIA VPLYVU

2.1Štúdie

V návrhoch a sprievodnom posúdení vplyvu sa posudzujú technologické a socio-ekonomické aspekty, ako aj aspekty nákladov a prínosov vyplývajúcich z vykonávania a ďalšieho rozvoja právnych predpisov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. V doplnku k posúdeniu vplyvu sa analyzovali možné vplyvy dodatočných obmien hlavných možností politík vymedzených v posúdení vplyvu.

2.2Interné konzultácie

Prípravu legislatívnych návrhov na pôde Komisie sledovala riadiaca skupina pre posúdenie vplyvu zložená zo zástupcov viacerých útvarov Komisie (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC a ESTAT).

2.3Externé konzultácie

Komisia vypracovala orientačný zoznam problémov, ktoré je potrebné riešiť, a vo februári 2013 sa začali prvé rozhovory s kľúčovými zainteresovanými stranami. Verejná online konzultácia spĺňajúca minimálne normy pre konzultácie sa začala v júni 2013 a skončila sa v septembri 2013. Predložených bolo 670 reakcií, čo je odrazom značného znepokojenia verejnosti nad situáciou v oblasti odpadového hospodárstva v EÚ a vysokých očakávaní v súvislosti s opatreniami EÚ v tejto oblasti. Osobitná konzultácia s členskými štátmi prebiehala v období od júna do septembra 2015, rovnako ako širšia konzultácia o obehovom hospodárstve.

2.4Posúdenie vplyvu

Spolu s návrhom prijatým v júli 2014 sa uverejnila aj správa o posúdení vplyvu a zhrnutie 11 . V posúdení vplyvu, ktoré zostáva hlavným analytickým základom revidovaných legislatívnych návrhov, sa zhodnotili hlavné environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy rôznych možností politík na zlepšenie nakladania s odpadom v EÚ. Posudzujú sa rôzne úrovne ambícií, ktoré sa porovnávajú so základným scenárom s cieľom určiť najvhodnejšie nástroje a ciele a zároveň minimalizovať náklady a maximalizovať prínosy.

Výbor Komisie pre posudzovanie vplyvu vydal 8. apríla 2014 kladné stanovisko k posúdeniu vplyvu a zároveň poskytol niekoľko odporúčaní v súvislosti s doladením správy. Výbor požiadal o podrobnejšie vymedzenie problému, objasnenie potreby nových strednodobých cieľov, posilnenie argumentov v prospech zákazu skládkovania z hľadiska subsidiarity a proporcionality, posilnenie argumentov v prospech jednotných cieľov pre všetky členské štáty, ako aj o podrobnejšie vysvetlenie toho, ako sa v návrhu zohľadňujú rozdielne výsledky členských štátov.

Na základe posúdenia vplyvu sa dospelo k záveru, že výsledkom kombinácie možností budú tieto výhody:

zníženie administratívnej záťaže, predovšetkým pre malé zariadenia alebo podniky, zjednodušenie a lepšie vykonávanie vrátane zabezpečenia toho, aby ciele spĺňali daný účel,

vytváranie pracovných miest – do roku 2035 by sa mohlo vytvoriť viac ako 170,000 priamych pracovných miest, z ktorých väčšinu by nebolo možné presunúť mimo EÚ,

zníženie emisií skleníkových plynov – počas obdobia rokov 2015 až 2035 by sa dalo zabrániť emisiám skleníkových plynov v objeme vyše 600 miliónov ton,

kladný vplyv na konkurencieschopnosť odvetví odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ, ako aj výrobných odvetví EÚ (posilnenie systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, zníženie rizika v oblasti prístupu k surovinám),

opätovný prílev druhotných surovín do hospodárstva EÚ, čím sa zníži závislosť EÚ od dovozu surovín.

Spolu s legislatívnym návrhom sa zostavila aj analytická správa dopĺňajúca posúdenie vplyvu, v ktorej sa analyzoval celý rad dodatočných možností a obmien s cieľom lepšie zohľadniť rôzne východiskové situácie jednotlivých členských štátov.

3.PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

3.1Zhrnutie navrhovaného opatrenia

Hlavnými prvkami návrhov na zmenu právnych predpisov EÚ o odpadoch sú:

zosúladenie vymedzenia pojmov,

zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu na 65 % do roku 2030,

zvýšenie náročnosti cieľov v oblasti prípravy na opätovné použitie​ a recyklácie odpadov z obalov a zjednodušenie súboru cieľov,

postupné obmedzenie skládkovania komunálneho odpadu na 10 % do roku 2030,

väčšia harmonizácia a zjednodušenie právneho rámca o vedľajších produktoch a stave konca odpadu,

nové opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu vrátane potravinového odpadu a podporu opätovného použitia,

zavedenie minimálnych prevádzkových podmienok pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu,

zavedenie systému včasného varovania na účely monitorovania plnenia cieľov v oblasti recyklácie,

zjednodušenie a zefektívnenie povinností týkajúcich sa podávania správ,

zosúladenie delegovaných a vykonávacích aktov s článkami 290 a 291 ZFEÚ.

3.2Právny základ a právo konať

Návrhmi sa mení šesť smerníc, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s rôznymi druhmi odpadu. Návrhy na zmenu smernice 2008/98/ES, smernice 1999/31/ES, smernice 2000/53/ES, smernice 2006/66/ES a smernice 2012/19/EÚ sú založené na článku 192 ods. 1 ZFEÚ, návrh na zmenu smernice 94/62/ES je založený na článku 114 ZFEÚ.

V článku 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES sa pre oblasť prípravy odpadu z domácností a podobného odpadu na opätovné použitie a jeho recykláciu stanovuje cieľ do roku 2020 na úrovni 50 % a pre oblasť prípravy stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na opätovné použitie, recykláciu a iné zhodnocovanie takéhoto materiálu cieľ na úrovni 70 %. Podľa článku 11 ods. 4 bola Komisia povinná preskúmať uvedené ciele najneskôr do 31. decembra 2014 so zámerom v prípade potreby tieto ciele posilniť a zvážiť vytýčenie cieľov pre ostatné toky odpadu s prihliadnutím na relevantné environmentálne, hospodárske a sociálne vplyvy, ktoré by malo stanovenie týchto cieľov. Podľa článku 9 písm. c) mala Komisia do konca roku 2014 stanoviť ciele v oblasti predchádzania vzniku odpadu a oddelenia vzniku odpadu na rok 2020 založené na najlepších dostupných postupoch vrátane prípadnej revízie ukazovateľov uvedených v článku 29 ods. 4. A napokon podľa článku 37 ods. 4 bola Komisia povinná v prvej správe, ktorú mala vypracovať do 12. decembra 2014, posúdiť viaceré opatrenia vrátane systémov zodpovednosti výrobcu za konkrétne toky odpadu, ciele, ukazovatele a opatrenia súvisiace s recykláciou, ako aj činnosti týkajúce sa zhodnocovania materiálu a energetického zhodnocovania, ktoré môžu účinnejšie prispieť k splneniu cieľov stanovených v článkoch 1 a 4.

V článku 5 ods. 2 smernice 1999/31/ES sa stanovujú tri ciele pri znižovaní množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na skládkach a zákaz skládkovania určitých druhov odpadu. Posledný cieľ týkajúci sa znižovania množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na skládkach musia členské štáty splniť do 16. júla 2016. Podľa článku 5 ods. 2 sa tento cieľ do 16. júla 2014 opätovne prehodnotí na základe praktických skúseností, ktoré získali členské štáty pri plnení dvoch predchádzajúcich cieľov, na účely jeho potvrdenia alebo zmeny a v záujme zabezpečenia vyššej úrovne ochrany životného prostredia.

V článku 6 ods. 1 smernice 94/62/ES sú stanovené ciele pre zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sa podľa článku 6 ods. 5 každých päť rokov stanovujú na základe praktických skúseností získaných v členských štátoch a zistení vyplývajúcich z vedeckého výskumu a hodnotiacich techník, ako sú posudzovania životného cyklu a analýzy nákladov a prínosov.

3.3Zásada subsidiarity a proporcionality

Návrhy sú v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Sú obmedzené na zmenu uvedených smerníc prostredníctvom vytvorenia rámca, v ktorom sa vytyčujú spoločné ciele, pričom členským štátom sa ponecháva voľnosť pri rozhodovaní o konkrétnych spôsoboch vykonávania.

3.4Vysvetľujúce dokumenty

Komisia sa domnieva, že dokumenty obsahujúce vysvetlenie opatrení členských štátov na transpozíciu smerníc sú potrebné na zlepšenie kvality informácií o transpozícii smerníc.

Právne predpisy o odpadoch sa v členských štátoch často transponujú vysoko decentralizovaným spôsobom – v závislosti od administratívnej štruktúry členského štátu na regionálnej či miestnej úrovni – a v podobe mnohých právnych aktov. V dôsledku toho sa môže stať, že členské štáty sú pri transponovaní zmenených smerníc nútené meniť širokú škálu legislatívnych aktov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Návrhmi sa mení šesť rozličných smerníc o odpade a týkajú sa významného počtu právne záväzných povinností vrátane komplexnej zmeny cieľov stanovených v smernici 2008/98/ES, smernici 1999/31/ES a smernici 94/62/ES, ako aj zjednodušenia smernice 2000/53/ES, smernice 2006/66/ES a smernice 2012/19/EÚ. Ide o komplexné preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa odpadového hospodárstva, ktoré bude mať potenciálny vplyv na viaceré vnútroštátne právne predpisy.

Revidované ciele týkajúce sa odpadového hospodárstva, ktoré sa uvádzajú v zmenených smerniciach, sú vzájomne prepojené, a mali by sa dôsledne transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov a neskôr uplatňovať vo vnútroštátnych systémoch odpadového hospodárstva.

Navrhované ustanovenia sa dotknú širokej škály súkromných a verejných zainteresovaných strán v členských štátoch a budú mať významný vplyv na budúce investície do infraštruktúry systémov odpadového hospodárstva. Zásadný význam v tejto súvislosti má úplná a správna transpozícia nových právnych predpisov, ktoré sú zárukou dosiahnutia v nich stanovených cieľov (t. j. cieľov ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov a zabezpečenia fungovania vnútorného trhu a odstraňovania prekážok obchodu a obmedzení hospodárskej súťaže v rámci EÚ).

Požiadavka predkladať vysvetľujúce dokumenty môže pre niektoré členské štáty znamenať dodatočnú administratívnu záťaž. Vysvetľujúce dokumenty sú však potrebné na to, aby bolo možné účinne overiť úplnosť a správnosť transpozície, ktorá má z uvedených dôvodov zásadný význam, pričom nie sú k dispozícii menej zaťažujúce opatrenia, ktorými by sa dal stav transpozície účinne overiť. Vysvetľujúce dokumenty môžu okrem toho významne prispieť k zníženiu administratívnej záťaže v súvislosti s monitorovaním súladu zo strany Komisie. Bez týchto dokumentov by boli potrebné značné zdroje a početné kontakty s vnútroštátnymi orgánmi na sledovanie transpozičných postupov vo všetkých členských štátoch.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vhodné požiadať členské štáty, aby k oznámeniu o svojich transpozičných opatreniach pripojili jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi ustanoveniami smerníc, ktorými sa menia právne predpisy EÚ o odpadoch, a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

3.5Delegované a vykonávacie právomoci Komisie

Delegované a vykonávacie právomoci Komisie sú vymedzené a zodpovedajúce postupy prijímania týchto aktov sú stanovené v článku 1 ods. 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22 návrhu týkajúceho sa smernice 2008/98/ES, článku 1 ods. 4, 6, 7, 9, 10 návrhu týkajúceho sa smernice 94/62/ES, článku 1 ods. 6 a 7 návrhu týkajúceho sa smernice 1999/31/ES a v zmenách navrhovaných v článku 1 a 3 návrhu týkajúceho sa smernice 2000/53/ES a smernice 2012/19/EÚ.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Návrhy nebudú mať vplyv na rozpočet Európskej únie, a preto k nim nie je pripojený finančný výkaz stanovený v článku 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002].    

2015/0276 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru 12 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory širšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(2)Ciele stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES 13 pre zhodnocovanie a recykláciu obalov a odpadov z obalov by sa mali zmeniť tak, aby sa zvýšila miera prípravy na opätovné použitie a recyklácie odpadov z obalov a aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo.

(3)V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti predpisov o odpadoch by sa definície v smernici 94/62/ES mali zosúladiť s vymedzením pojmov v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 14 , ktoré sa týkajú odpadov vo všeobecnosti.

(4)Ďalšie zvyšovanie náročnosti cieľov stanovených v smernici 94/62/ES pre prípravu odpadov na opätovné použitie a recykláciu odpadov, bude mať jasné environmentálne, hospodárske a sociálne prínosy.'

(5)Postupným zvyšovaním náročnosti existujúcich cieľov pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadov z obalov by sa malo zabezpečiť, že sa hospodársky významné odpadové materiály budú postupne a účinne zhodnocovať prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Takto by sa malo zabezpečiť, že sa hodnotné materiály nachádzajúce sa v odpade vrátia späť do európskeho hospodárstva, čím sa dosiahne pokrok pri vykonávaní iniciatívy v oblasti surovín 15 a budovaní obehového hospodárstva.

(6)Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné politické ciele, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(7)Vďaka kombinácii cieľov stanovených 2008/98 a smernici 1999/31/ES pre recykláciu a obmedzenie skládkovania už nie sú potrebné ciele Únie týkajúce sa energetického zhodnocovania a recyklácie, ktoré sú stanovené pre odpady z obalov v smernici 94/62/ES.

(8)V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a prevádzkovateľom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné smerovanie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a konkrétne/a na tento účel podporovať predchádzanie vzniku odpadu, jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

(9)Boli stanovené ciele v oblasti recyklácie odpadu z plastových obalov do roku 2025, pričom sa zohľadnili možnosti, ktoré boli technicky realizovateľné v čase revízie smernice; Komisia môže na základe preskúmania pokroku, ktorý členské štáty dosiahli pri plnení daných cieľov a s prihliadnutím na vývoj rôznych druhov plastov uvádzaných na trh, rozvoj nových recyklačných technológií a dopyt po recyklovaných plastoch navrhnúť novú úroveň cieľov pre plasty do roku 2030.

(10)Mali by sa stanoviť samostatné ciele v oblasti recyklácie železných kovov a hliníka s cieľom dosiahnuť výrazný hospodársky a environmentálny prínos, pretože by sa recyklovalo viac hliníka, čo by viedlo k značným úsporám energie a zníženiu produkcie oxidu uhličitého. Existujúci cieľ pre opätovné používanie a recykláciu kovových obalov by sa teda mal rozčleniť na samostatné ciele pre tieto dve skupiny odpadu.

(11)Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali byť schopné zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovného použitie alebo sa na takého použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok pre dané výpočty Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh a zberu, overovania a nahlasovania údajov.

(12)Na zabezpečenie spoľahlivosti údajov získavaných o príprave na opätovné použitie je potrebné stanoviť spoločné pravidlá podávania správ. Rovnako je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Na tento účel platí všeobecné pravidlo, že správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Členským štátom by sa v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malo povoliť za prísnych podmienok podávať správy o recyklácii založené na výstupoch triediacich zariadení. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaného.

(13)V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia.

(14)Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, sú pre Komisiu zásadné na účely posúdenia dodržiavania právnych predpisov o odpadoch vo všetkých členských štátoch. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a zaviesť správa o kontrole kvality údajov.

(15)Nepreukázalo sa, že by správy o vykonávaní, ktoré členské štáty vypracúvajú každé tri roky, boli účinným nástrojom na overenie súladu a zabezpečenie správneho vykonávania, pričom spôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž. Preto je vhodné zrušiť ustanovenia, ktorými sa členským štátom ukladá povinnosť vypracúvať takéto správy; dodržiavanie predpisov sa bude monitorovať na základe štatistických údajov, ktoré členské štáty každoročne nahlasujú Komisii.

(16)Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 94/62/ES najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(17)S cieľom doplniť alebo zmeniť smernicu 94/62/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k článku 6a ods. 2, článku 6a ods. 5, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(18)S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 94/62/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci vo vzťahu k článku 12 ods. 3d a článku 19. Dané právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 16 .

(19)Smernica 94/62/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(20)V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom 17 sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie týchto dokumentov je odôvodnené.

(21)Ciele tejto smernice, a to predísť každému negatívnemu vplyvu obalov a odpadov z obalov na životné prostredie alebo takýto vplyv znížiť a poskytnúť tak vysokú mieru ochrany životného prostredia, a zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zamedziť prekážky obchodu a narušenie a obmedzenie hospodárskej súťaže v rámci Únie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a z dôvodu rozsahu alebo účinkov daných opatrení, ich skôr možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity v zmysle článku 5 Zmluvy o Európskej únii.. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny

Smernica 94/62/ES sa mení takto:

1. Článok 3 sa mení takto:

a) V bode 1 sa vypúšťa tento text:

„Komisia v prípade potreby preskúma a podľa potreby zmení názorné príklady definície obalov uvedené v prílohe I. Prednostne sa riešia tieto položky: obaly na CD a videá, kvetináče, rúrky a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál, podkladový papier zo samolepiek a baliaci papier. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.“

b) Bod 2 sa nahrádza takto:

„2. „odpady z obalov“ sú všetky obaly alebo obalový materiál, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad uvedené v článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(*).

(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).“

c) Odseky 3 až 10 sa vypúšťajú.

d) Dopĺňa sa tento druhý odsek:

„Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov „odpad“, „pôvodca odpadu“ a „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „zber“, „triedený zber“, „predchádzanie vzniku“, „opätovné použitie“ „spracovanie“, „zhodnocovanie“, „príprava na opätovné použitie“, „recyklácia“, „konečný proces recyklácie“ a „zneškodňovanie“ stanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES.“

2. V článku 4 ods. 1 druhom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Takéto ďalšie opatrenia môžu pozostávať z národných programov, stimulov prostredníctvom programov rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom minimalizovať environmentálny vplyv obalov alebo z podobných prijatých opatrení, ktoré sa v prípade potreby odkonzultujú s hospodárskymi subjekmi a ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských štátoch. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice vymedzenými v článku 1 ods. 1.“

3. Článok 6 sa mení takto:

a) Nadpis sa nahrádza takto: „Zhodnotenie, opätovné opätovné použitie a recyklácia“.

b) V odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená f) až i):

„f) najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

g) najneskôr do 31. decembra 2025 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti prípravy na opätovné použitie:

i) 55 % plastov;

ii) 60 % dreva;

iii) 75 % železných kovov;

iv) 75 % hliníka;

v) 75 % skla;

vi) 75 % papiera a lepenky;

h) najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 75 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

i) najneskôr do 31. decembra 2030 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti prípravy na opätovné použitie:

i) 75 % dreva;

ii) 85 % železných kovov;

iii) 85 % hliníka;

iv) 85 % skla;

v) 85 % papiera a lepenky.“

c) Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

2.     Odpady z obalov vyvezené z Únie určené na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 len v členskom štáte, v ktorom sa vyzbierali, ak sú splnené podmienky článku 6a ods. 4 a ak vývozca v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 môže dokázať, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a že spracovanie odpadu mimo Únie sa uskutočnilo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami relevantných právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia.

3.    Odpady z obalov zaslané do iného členského štátu na účely prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo zhodnotenia v danom inom členskom štáte možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 písm f) až i) len v členskom štáte, v ktorom sa odpady vyzbierali.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. ES L 190, 12.7.2006, s. 1).“

d) Odseky 5, 8 a 9 sa vypúšťajú.

4. Vkladá sa tento článok 6a:

Článok 6a

Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov stanovených v článku 6

„1. Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i),

a) je hmotnosť odpadov z obalov hmotnosťou vstupného odpadu privádzaného do konečného procesu recyklácie;

b) je hmotnosť odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie hmotnosťou odpadov z obalov, ktoré zhodnotil alebo vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie a pri ktorom sa vykonali všetky potrebné činnosti súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné použitie bez potreby ďalšieho triedenia alebo iného predbežného spracovania;

c) členské štáty môžu zahrnúť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia opätovného použitia alebo sa naň pripravili v rámci systémov vratných záloh. Členské štáty na výpočet upravenej miery odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie a recyklovaných odpadov z obalov pri zohľadnení hmotnosti výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie použijú overené údaje od prevádzkovateľov a vzorec stanovený v prílohe VI.

2. Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 1 písm. b) a c) a prílohy IV prijme v súlade s článkom 21a delegované akty, v ktorých stanoví minimálne kvalitatívne a prevádzkové požiadavky na určenie uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie alebo systémov vratných záloh vrátane osobitných pravidiel zberu, overovania a nahlasovania údajov.

3. Odchylne od odseku 1 možno hmotnosť výstupu triediacich činností nahlásiť ako hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov za predpokladu, že:

a) takýto výstupný odpad sa privádza do konečného procesu recyklácie;

b) hmotnosť materiálov alebo látok, pri ktorých sa nevykonáva konečný proces recyklácie a ktoré sa zneškodňujú alebo energeticky zhodnocujú, zostáva pod úrovňou 10 % celkovej hmotnosti, ktorá sa má nahlásiť ako recyklovaná.

4. Členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti odpadov z obalov v záujme zabezpečenia spĺňania podmienok stanovených v odseku 3 písm. a) a b). Systém môže pozostávať buď z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4) smernice 2008/98/ES, technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo rovnocenného opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti údajov zhromaždených o recyklovanom odpade.

5. Členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním, v pomere k podielu spaľovaných odpadov z obalov, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité požiadavky na kvalitu. Členské štáty použijú rovnakú metodiku stanovenú v súlade s článkom 11a ods. 6 smernice 2008/98/ES.“

5. Vkladá sa tento článok 11b:

Článok 6b

Správy včasného varovania

1. Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vypracuje správy o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. f až i) a to najneskôr tri roky pred uplynutím každej lehoty stanovenej v uvedených ustanoveniach.

2. Správa uvedená v odseku 1 musí obsahovať:

a) odhad stavu dosahovania cieľov za každý členský štát;

b) zoznam členských štátov, v prípade ktorých hrozí, že ciele nedosiahnu v príslušných lehotách, ku ktorému sú pripojené vhodné odporúčania pre dané členské štáty.“

6. Článok 11 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 21a delegované akty a určiť podmienky, za ktorých sa hladiny koncentrácie uvedené v odseku 1 nevzťahujú na recyklované materiály a reťazce výrobkov, ktoré sa vyrábajú v uzatvorenom a kontrolovanom okruhu, ako aj druhy obalov, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky uvedenej v odseku 1 tretej zarážke.“

7. Článok 12 sa mení takto:

a) nadpis sa nahrádza takto: „Informačné systémy a podávanie správ“.

b) Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Databázy uvedené v odseku 1 obsahujú údaje uvedené v prílohe III a najmä informácie o veľkosti, vlastnostiach a vývoji tokov obalov a odpadov z obalov na úrovni jednotlivých členských štátov vrátane informácií o toxicite alebo nebezpečnosti obalových materiálov a zložiek použitých na ich výrobu.“

c) Odsek 3 sa vypúšťa.

d) Vkladajú sa tieto odseky 3a, 3b, 3c a 3d:

„3a. Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o plnení cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. a) až i) za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú.

Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 3d. Prvá správa sa vzťahuje na údaje za obdobie od 1. januára [enter year of transposition of this amending act + 1 year] do 31. decembra [enter year of transposition of this amending act + 1 year].

3b. K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality a správa o vykonávaní článku 6a ods. 4.

3c. Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. Táto správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

3d. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 3a. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.“

e) Odsek 5 sa vypúšťa.

8. Článok 17 sa vypúšťa.

9. Článok 19 sa nahrádza takto:

„1. Komisia prijíma vykonávacie akty potrebné na prispôsobenie identifikačného systému uvedeného v článku 8 ods. 2 a článku 10 druhom pododseku šiestej zarážke vedeckému a technickému pokroku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

2. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 21a delegované akty s cieľom zmeniť názorné príklady definície obalov uvedené v prílohe I.“

10. Článok 20 sa nahrádza takto:

Článok 20

Osobitné opatrenia

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 21a delegované akty potrebné na riešenie všetkých prípadných ťažkostí, ktoré sa vyskytnú pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice, najmä pokiaľ ide o inertné obalové materiály uvedené na trh Únie vo veľmi malých množstvách (t. j. približne 0,1 % hmotnosti), primárne obaly pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutické výrobky, malé obaly a luxusné obaly.“

11. Článok 21 sa nahrádza takto:

Článok 21

Postup výboru

1. Na účely článku 12 ods. 3d a článku 19 ods. 1 pomáha Komisii výbor zriadený podľa článku 39 smernice 2008/98/ES. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(*).

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

12. Vkladá sa tento článok 21a:

Článok 21a

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [enter date of entry into force of this Directive].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

13. V smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov sa príloha III mení tak, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

14. V smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov sa dopĺňa príloha IV v znení, ktoré je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).
(3) Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 3443).
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 114).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 3871).
(7) KOM(2011) 571.
(8) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020Dobrý život v rámci možností našej planéty“ ( Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
(9) V rámci hierarchie odpadového hospodárstva  prioritu predchádzanie vzniku odpadu, potom nasleduje jeho opätovné používanie a recyklácia a po nej energetické zhodnocovanie či zneškodňovanie vrátane skládkovania a spaľovania bez energetického zhodnocovania.
(10) KOM(2008) 699 a COM(2014) 297.
(11) COM(2014) 397.
(12) Ú. v. EÚ C , , s. .
(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 365, 31.12.1994, s. 10).
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(15) COM(2013) 442.
(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(17) Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
Top

V Bruseli2. 12. 2015

COM(2015) 596 final

PRÍLOHA

návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady,

ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


PRÍLOHA

PRÍLOHA III sa mení takto:

1. V tabuľkách 1 a 2 sa riadok s názvom „kovy“ nahrádza dvoma riadkami s názvom „železné kovy“ a „hliník“.

2. V tabuľkách 3 a 4 sa riadok s názvom „kovové obaly“ nahrádza dvoma riadkami s názvom „obaly zo želených kovov“ a „obaly z hliníka“.

Dopĺňa sa táto príloha IV:

„PRÍLOHA IV

Metóda výpočtu prípravy výrobkov a zložiek na opätovné použitie na účely článku 6 ods. 1 písm. f) až i)

Členské štáty na výpočet upravenej miery recyklácie a prípravy na opätovné použitie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) až i) používajú tento vzorec:

E: upravená miera recyklácie a opätovného použitia v danom roku,

A: hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie v danom roku,

R: hmotnosť výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie v danom roku,

P: hmotnosť vzniknutého odpadu z obalov v danom roku.“

Top