EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0372

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus

COM/2015/0372 final - 2015/0162 (NLE)

V Bruseli22. 7. 2015

COM(2015) 372 final

2015/0162(NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vysoká úroveň monetárnej a hospodárskej integrácie členských štátov eurozóny a existencia špecifických posilnených opatrení hospodárskej koordinácie medzi týmito štátmi na základe článku 136 Zmluvy si pri poskytovaní finančnej pomoci Únie vyžaduje riešenia ad hoc.

Pri úplnom zachovaní zásady, podľa ktorej záväzky rozpočtu EÚ majú byť podporené všetkými členskými štátmi EÚ, je potrebné zaviesť vhodné opatrenia, ktoré by zaručovali, že členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, budú v plnej miere kompenzované v prípade, že v rámci nástroja európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM) nebude uhradená platba, v dôsledku čoho by došlo k použitiu zdrojov z rozpočtu EÚ a/alebo Komisie a požiadaniu o dodatočné zdroje od nezúčastnených členských štátov.

2015/0162 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 122 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie 1 ,

keďže:

(1)Úroveň menovej a hospodárskej integrácie v rámci eurozóny sa v posledných rokoch zvýšila a akákoľvek finančná pomoc poskytnutá členskému štátu, ktorého menou je euro, je prínosom pre finančnú stabilitu eurozóny ako celku.

(2)Od zriadenia Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM) bol k článku 136 Zmluvy (rozhodnutie 2011/199/EÚ) doplnený odsek 3, v ktorom sa objasňuje, za akých podmienok môžu členské štáty, ktorých menou je euro, zriadiť stabilizačný mechanizmus pre eurozónu. Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) bol zriadený členskými štátmi, ktorých menou je euro, ako hlavný stabilizačný mechanizmus pre eurozónu.

(3)Európsky finančný stabilizačný mechanizmus dokáže poskytnúť finančnú pomoc Únie všetkým členským štátom, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 122 ods. 2 ZFEÚ a v nariadení Rady (EÚ) č. 407/2010. Riziká spojené so situáciou, v ktorej členský štát stratí prístup na trh, sa však zásadne líšia v závislosti od toho, či je daný štát súčasťou eurozóny. Možné negatívne účinky presahovania sú podstatne závažnejšie pre eurozónu, keďže je pravdepodobné, že členský štát vo finančných ťažkostiach ohrozí finančnú stabilitu eurozóny ako celku.

(4)Finančným nástrojom, ktorý by sa mal používať vo väčšine prípadov poskytovania finančnej pomoci členským štátom eurozóny, je EMS. Existujú však situácie, kedy by z praktických, procedurálnych alebo finančných dôvodov bolo potrebné, zvyčajne pred alebo súčasne s finančnou pomocou EMS, využiť EFSM. Tieto situácie si vyžadujú transponovanie zásady posilnenej solidarity medzi členskými štátmi eurozóny, potrebnej na riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, na mechanizmus finančnej pomoci riadený podľa práva Únie.

(5)Za týchto okolností by poskytovanie dodatočnej finančnej pomoci v prospech členského štátu, ktorého menou je euro, malo byť podmienené zriadením takých mechanizmov, ktoré by zabezpečili, aby členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na jednotnej mene, boli v plnej miere kompenzované v prípade, že v rámci nástroja EFSM nebude uhradená platba, v dôsledku čoho by došlo k použitiu zdrojov z rozpočtu EÚ a/alebo Komisie a požiadaniu o dodatočné zdroje od nezúčastnených členských štátov.

(6)Táto zásada bola schválená 17. júla 2015 spoločným vyhlásením Komisie a Rady.

(7)Nariadenie (EÚ) č. 407/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do článku 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 407/2010 sa vkladá tento odsek 2a:

„2a.    Ak je prijímateľom pomoci štát, ktorého menou je euro, poskytovanie finančnej pomoci Únie sa podmieňuje právne záväznými ustanoveniami, ktoré zaručia, že členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na jednotnej mene, budú v plnej miere kompenzované za akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku toho, že členský štát, ktorý je prijímateľom pomoci, nesplatí finančnú pomoc v súlade s jej podmienkami.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1) Ú. v. EÚ C …, …, s. ….
Top