EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015IP0064

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (2014/2948(RSP))

OJ C 316, 30.8.2016, p. 54–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 316/54


P8_TA(2015)0064

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (2014/2948(RSP))

(2016/C 316/06)

Európsky parlament,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, ako aj na jej závery zo 17. decembra 2013; so zreteľom na závery Rady Európskej únie zo 16. decembra 2014,

so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 19. – 20. júna 2003 v Solúne týkajúce sa vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k EÚ,

so zreteľom na závery jedenásteho zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi touto krajinou a EÚ, ktoré sa uskutočnilo 23. júla 2014,

so zreteľom na správu Komisie o pokroku (SWD(2014)0303) a na jej oznámenie z 8. októbra 2014 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2014 – 15 (COM(2014)0700), ako aj na orientačný strategický dokument (2014 – 2020) prijatý 19. augusta 2014,

so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 817 (1993) a 845 (1993),

so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej dohody z 13. septembra 1995,

so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie k siedmim pozmeňovacím návrhom ústavy tejto krajiny, ktoré boli prijaté 10. – 11. októbra 2014,

so zreteľom na zistenia medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie ODIHR OBSE, ktorá sa uskutočnila počas prezidentských a predčasných parlamentných volieb,

so zreteľom 12. stretnutie Spoločného parlamentného výboru EÚ – Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, ktoré sa uskutočnilo 26. – 27. novembra 2014,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

so zreteľom na prácu Iva Vajgla ako stáleho spravodajcu Výboru pre zahraničné veci pre túto krajinu,

so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.

keďže bývalá juhoslovanská republika Macedónsko je už deväť rokov kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ a je najpokročilejšou krajinou, čo sa týka plnenia acquis;

B.

keďže Komisia už šiestykrát po sebe odporučila Rade, aby sa začali rokovania; keďže krajina je pripravená rokovať s EÚ; keďže za uplynulých osem rokov Európsky parlament stále vyzýva na začatie prístupových rokovaní s touto krajinou, a keďže ďalší odklad začatia rokovaní môže mať nepriaznivý vplyv na reformné procesy v krajine a dôveryhodnosť EÚ v regióne;

C.

keďže Rada blokuje posun do ďalšej fázy procesu pristúpenia z dôvodu nedoriešeného problému názvu krajiny s Gréckom; keďže dvojstranné problémy by nemali byť prekážkou prístupových rokovaní Európskou úniou; keďže nedostatočný pokrok v integračnom procese do EÚ môže zvýšiť náklady na regionálnu stabilitu, ovplyvniť dôveryhodnosť EÚ a vyústiť do oslabenia demokratických noriem tejto krajiny;

D.

keďže tento ďalší odklad prispieva k čoraz väčšej frustrácii macedónskej verejnej mienky z patovej situácie v procese začleňovania do EÚ a hrozí prehĺbením domácich problémov a vnútorného napätia;

E.

keďže každá (prípadná) kandidátska krajina sa bude posudzovať na základe zásluh, pričom časový plán pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a kvality potrebných reforiem;

F.

keďže dvojstranné problémy by sa mali čo najrýchlejšie riešiť v konštruktívnom duchu, pričom do úvahy treba brať zásady a hodnoty OSN a EÚ;

G.

keďže chýbajúci konštruktívny a inkluzívny dialóg medzi vládou a opozíciou a povolebný bojkot zo strany opozície narušili parlamentnú činnosť; keďže vláda, ako aj opozícia spoločne zodpovedajú za zabezpečenie udržateľnej politickej spolupráce, ktorá je dôležitá v záujme demokratického rozvoja krajiny a plnenia európskeho programu; keďže voľby sa uskutočnili za neobjektívneho informovania zo strany médií a v ovzduší nedostatočného oddelenia štátnych činností od straníckych;

H.

keďže na 12. stretnutí spoločného parlamentného výboru sa nemohlo prijať spoločné odporúčanie; keďže riadne fungujúci spoločný parlamentný výbor je nástrojom na zaručenie parlamentnej kontroly nad procesom pristupovania;

I.

keďže právny štát, sloboda médií, regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú dôležité súčasti procesu rozširovania EÚ;

J.

keďže korupcia a organizovaná trestná činnosť sú stále vážnymi problémami; keďže sloboda prejavu a nezávislosť médií sú aj naďalej ohrozované;

1.

pripomína po deviatykrát po sebe svoju výzvu Rade, aby stanovila dátum začatia prístupových rokovaní bez ďalšieho odkladu, aby sa nespomalilo tempo s cieľom podporiť reformy súvisiace s acquis EÚ a posilniť demokratizačný proces; opakuje svoje stanovisko, že problém názvu, ktorý je dvojstranným problémom, nesmie byť prekážkou začatia prístupových rokovaní, hoci by sa mal vyriešiť pred skončením prístupového procesu; súhlasí s názorom Komisie, že strany nedokázali po takmer dvoch desaťročiach sprostredkovaných rozhovorov dosiahnuť kompromis, čo má to priamy a nepriaznivý vplyv na európske ambície krajiny a jej ľudu; vyzýva obe vlády, aby prijali konkrétne opatrenia smerujúce k nájdeniu obojstranne prijateľného riešenia; pripomína dôležitosť a nevyhnutnosť konštruktívneho prístupu k problémom so susedmi v týchto dvojstranných otázkach;

2.

pripomína záväzok členských štátov, že sa k tejto otázke vrátia v roku 2015 s cieľom začatia prístupových rokovaní; domnieva sa, že začatie rokovaní s EÚ môže mať len pozitívny vplyv na úsilie o vyriešenie dvojstranných sporov, čo tiež povedie k ďalším veľmi potrebným reformám, predovšetkým z hľadiska dodržiavania zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii; zdôrazňuje, že ďalší odklad začatia rokovaní spôsobí rastúce a nepredvídateľné náklady pre krajinu, ako aj pre regionálnu stabilitu; zdôrazňuje, že ďalšie predlžovanie súčasného stavu oslabuje dôveryhodnosť a efektívnosť politiky rozširovania EÚ a jej pozíciu v regióne;

3.

pripomína svoj postoj, podľa ktorého by sa dvojstranné otázky nemali využívať na brzdenie procesu pristupovania k EÚ; domnieva sa, že by nemali byť prekážkou oficiálneho začatia prístupových rokovaní, ale mali by sa vyriešiť čo najrýchlejšie počas prístupového procesu; uvedomuje si, že jedna zo strán nie je v súlade s výnosom Medzinárodného súdneho dvora z 5. decembra 2011 o uplatňovaní dočasnej dohody zo septembra 1995; vyzýva Grécko, aby potvrdilo svoj záväzok zakotvený v Solúnskej agende z roku 2003 a vytvorilo pozitívne prostredie na riešenie dvojstranných rozdielov v duchu európskych hodnôt a zásad; požaduje ďalší pokrok vrátane medzivládnych kontaktov na vysokej úrovni a v dvojstranných vzťahoch s Bulharskom s cieľom prerokovania dohody o dobrých susedských vzťahoch, ktorá by sa zaoberala spoločnými problémami; pripomína svoje znepokojenie z využívania historických argumentov v súčasnej rozprave so susedmi a víta každé úsilie o spoločné oslavy spoločných historických udalostí so susednými členskými štátmi EÚ; domnieva sa, že by to prispelo k lepšiemu porozumeniu dejín a dobrým susedským vzťahom;

4.

požaduje aktívnejšiu angažovanosť EÚ v otázke názvu a podporuje aktívny prístup časti politických vodcov EÚ; vyzýva novú podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku (PK/VP), aby vypracovala nové iniciatívy na prekonanie terajšej patovej situácie a spolupracovala s osobitným spravodajcom OSN v záujme dosiahnutia vzájomne prijateľného riešenia; vyzýva Radu, aby v prvej polovici roka 2015 usporiadala dôkladnú diskusiu o macedónskych vyhliadkach na pristúpenie do EÚ; trvá na tom, že so všetkými kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami by sa v integračnom procese malo zaobchádzať podľa ich zásluh; je presvedčený, že pokračovanie prístupového dialógu na vysokej úrovni s Komisiou by pridalo na kvalite reformného procesu;

5.

vyzýva všetkých členov NATO, ale najmä všetky členské štáty EÚ, ktoré sú členmi NATO, aby aktívne podporovali vstup tejto krajiny do NATO s cieľom posilniť bezpečnosť a politickú stabilitu v juhovýchodnej Európe;

6.

podporuje nadviazanie cezhraničnej spolupráce v oblasti dejín, kultúry, vzdelávania a presadzovania európskych hodnôt, ktoré podporujú úsilie o demokratické zmeny; v tejto súvislosti vyzýva susedné členské štáty EÚ, aby v duchu dobrých susedských vzťahov podporovali ochotu na zavádzanie demokratických zmien, čo znamená podporu začatia rokovacieho procesu;

7.

vyzýva krajinu, aby so susedmi vytvorila spoločné expertné výbory pre otázky dejín a vzdelávania, čoho cieľom je prispievať k objektívnemu výkladu dejín, posilňovaniu akademickej spolupráce a presadzovaniu pozitívnych postojov mladých ľudí k ich susedom;

8.

rozhodne vyzýva orgány a občiansku spoločnosť, aby prijali primerané opatrenia na historické zmierenie, aby sa mohli prekonať rozdiely medzi jednotlivými etnickými a národnostnými skupinami aj v rámci nich, vrátane občanov s bulharskou identitou;

9.

berie na vedomie predložený balík pozmeňujúcich návrhov k ústave; má ten názor, že niektoré návrhy, vrátane ustanovení týkajúcich sa definície manželstva a vytvárania medzinárodných finančných zón, by sa mohli ešte zlepšiť v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie; ďalej pripomína, že treba dodržiavať Európsky dohovor o ľudských právach a zohľadňovať acquis EÚ; zdôrazňuje, že treba dôkladne pripraviť vykonávacie právne predpisy pre všetky ústavné zmeny; zdôrazňuje, že proces trvácnej ústavnej zmeny si vyžaduje rozsiahlu politickú podporu, konštruktívny dialóg a spoluprácu všetkých politických síl; zdôrazňuje potrebu kompletnej verejnej rozpravy a dôkladnej konzultácie a vytvárania konsenzu s opozičnými stranami, občianskou spoločnosťou a dôležitými zainteresovanými subjektmi;

10.

je znepokojený polarizovanou domácou klímou; naliehavo vyzýva vládu, aby rešpektovala úlohu parlamentu, a to poskytovaním dostatočného priestoru a času na konzultácie, vrátane konzultácií o ústavných zmenách, v záujme umožnenia úplnej a nezávislej parlamentnej kontroly; vyzýva vládu a všetky politické strany, aby spolupracovali pri zlepšovaní vzťahov v záujme zachovania politickej stability, zabezpečenia udržateľnej konštruktívnej politickej spolupráce a urýchlenia plnenia európskej agendy; pripomína, že kompromisy sú základom fungujúcej demokracie; zdôrazňuje, že treba posilniť inkluzívnosť a transparentnosť prístupového procesu; zdôrazňuje, že povolebný bojkot predstavuje problém, ktorý treba riešiť v duchu spoločnej zodpovednosti vlády a opozície za správne fungovanie parlamentu; vyzýva PK/VP, aby sa skontaktovala so všetkými stranami v záujme uľahčenia politického dialógu;

11.

je vážne znepokojený zhoršením vzťahov vlády a opozície, najmä čo sa týka nedávnych obvinení predsedu vlády na adresu opozičného lídra, ako aj protiobvinení z trestných činov; odsudzuje nezákonné sledovanie a požaduje, aby sa všetky obvinenia zverejnili a aby sa nimi zaoberalo slobodné spravodajstvo; požaduje, aby za v súvislosti so všetkými obvineniami začalo nezávislé vyšetrovanie a monitorovanie na základe plného rešpektovania zásad transparentnosti, nestrannosti a prezumpcie neviny; pripomína dôležitosť dodržiavania základnej zásady slobody prejavu; vyzýva všetkých politických aktérov, aby nadviazali konštruktívny dialóg a zameriavali sa na strategické priority krajiny a jej občanov;

12.

vyjadruje poľutovanie nad absenciou opozície v riadnej práci spoločného parlamentného výboru; považuje za veľmi dôležité, aby sa riadne fungovanie spoločného parlamentného výboru zabezpečilo riadnym zastúpením všetkých politických strán počas jeho práce;

13.

je znepokojený tým, že spolužitie medzi etnikami je stále krehké a predstavuje pre krajinu problém; je znepokojený vzostupom medzietnického napätia, ktoré odhaľuje vzájomnú nedôveru medzi komunitami; dôrazne odsudzuje používanie etnocentrického a rozdeľujúceho jazyka, predovšetkým počas volebných kampaní; zdôrazňuje, že začatie prístupových rozhovorov s EÚ môže pomôcť krajine pri riešení tohto problému posilnením súdržnosti medzi etnikami v záujme tohto spoločného cieľa; odsudzuje všetky formy extrémneho nacionalizmu a etnocentrizmu, čo prehlbuje rozdelenie spoločnosti; vyzýva všetky politické strany a organizácie občianskej spoločnosti, aby aktívne podporovali inkluzívnu a tolerantnú multietnickú spoločnosť s mnohými náboženstvami a aby chránili základné práva všetkých osôb patriacich k etnickým menšinám; pripomína, že vzdelávanie má životne dôležitú úlohu pri posilňovaní tolerancie a rešpektu medzi rozličnými ľuďmi; vyzýva Komisiu, aby urýchlila projekty a programy zamerané na posilňovanie medzietnického dialógu a vzájomného porozumenia;

14.

víta skutočnosť, že agenda EÚ zostáva strategickou prioritou krajiny; vyzýva krajinu, aby ďalej upevňovala reformy a aby zvrátila politiky a praktiky, ktoré by mohli tvoriť prekážku jej európskej budúcnosti, a aby zabezpečila pokrok pri realizácii reformných priorít súvisiacich s EÚ, a to aj v kontexte dialógu na vysokej úrovni o pristúpení;

15.

konštatuje, že prezidentské a parlamentné voľby v apríli 2014 hodnotila OBSE/ODHIR ako efektívne zorganizované; vyjadruje však spoločné znepokojenie z nejasnej čiary medzi štátnymi a straníckymi činnosťami, čo je v rozpore s medzinárodnými záväzkami na demokratické voľby, ako aj z neobjektívneho spravodajstva a obvinení zo zastrašovania voličov; víta reformy volebného systému, ale naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby vyšetrili údajné nezrovnalosti pred voľbami a počas nich; vyzýva vládu, aby sa včas zaoberala všetkými odporúčaniami ODIHR s cieľom zlepšiť volebný proces vrátane riadenia a presnosti zoznamov voličov; v tejto súvislosti ďalej pripomína to, že treba vypracovať zoznamy voličov zodpovedajúce medzinárodnými normám;

16.

naliehavo vyzýva vládu, aby riešila nedostatky pri uplatňovaní nástroja predvstupovej pomoci IPA, ako sú systémové problémy systému kontroly, nedostatočná koordinácia vnútri inštitúcií a medzi nimi, omeškanie v obstarávaní, nízka miera využívania prostriedkov a kapacít inštitúcií; požaduje posilnenie prepojenia medzi pomocou EÚ a národnými reformnými stratégiami, a aby sa prostriedky programu IPA využívali na dosiahnutie omnoho väčšej rozpočtovej decentralizácie v krajine; požaduje prijatie opatrení, aby sa zabránilo ďalším stratám v rámci pomoci a aby sa urýchlilo plnenie programu s cieľom zväčšiť vplyv pomoci EÚ;

17.

víta prijatie nového legislatívneho rámca pre štátnu službu a zamestnanie vo verejnom sektore vo februári 2014 ako krok smerom k zabezpečeniu jednotnej, transparentnej a zodpovednej verejnej správy; je znepokojený tým, že verejná správa je aj napriek legislatívnemu pokroku stále roztrieštená, spolitizovaná a podlieha politickým vplyvom; rozhodne podporuje, aby sa na všetkých stupňoch posilnila jej profesionalita a nezávislosť; podporuje úsilie o uplatňovanie práva, ktoré plne rešpektuje zásadu transparentnosti, zásluhovosti a vyrovnaného zastúpenia; vyzýva vládu, aby prijala program reformy hospodárenia s verejnými financiami;

18.

naliehavo vyzýva, aby sa v plnej miere začala realizovať Ochridská rámcová dohoda (ORD); požaduje dokončenie skúmania jej realizácie, na základe čoho sa vypracujú politické odporúčania; rozhodne odporúča, aby sa ORD považovala za mimoriadne dôležitý prvok zásad právneho štátu, vzťahov medzi komunitami a pokračujúcej decentralizácie; rozhodne podporuje rozvoj riadenia na miestnej úrovni a presadzovanie dlhodobých opatrení na budovanie dôvery na politickej úrovni, ako sú verejné diskusie zamerané na vysvetľovanie výhod ORD; vyzýva vlády a zodpovedné miestne orgány, aby pristúpili k uplatňovaniu stratégie integrovaného vzdelávania a aby na tento účel poskytovali vyššie finančné prostriedky; domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby sa do tohto procesu zapojili organizácie občianskej spoločnosti; odporúča aktívnejší prístup v záujme zabezpečenia etnickej, kultúrnej a jazykovej identity všetkých komunít;

19.

víta vysokú úroveň zladenia s legislatívnym acquis a zvýšenie efektívnosti a profesionality súdov v dôsledku komplexných reforiem súdnictva; je však znepokojený neprimeraným politickým ovplyvňovaním v určitých súdnych konaniach a zdôrazňuje, že súdnictvo by malo zostať nezávislé od všetkých vonkajších tlakov parlamentných a výkonných zložiek; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť riadne uplatňovanie súdnych noriem v súlade s európskymi normami a najlepšími postupmi; vyzýva na zjednotenie judikatúry s cieľom zabezpečiť predvídateľný súdny systém a dôveru verejnosti; požaduje zlepšenie kvality súdnictva, častejšie využívanie mimosúdnych prostriedkov nápravy a alternatívneho riešenia sporov, lepšie strategické plánovanie, lepší prístup k spravodlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a väčšie zapájanie profesijných organizácií a organizácií občianskej spoločnosti do monitorovania nezávislosti súdnictva;

20.

berie na vedomie pozitívny vývoj realizácie programov na boj proti korupcii na roky 2011 – 2015, posilnenie systému osobnej a inštitucionálnej celistvosti, ako aj medziinštitucionálnu a medzinárodnú spoluprácu; berie na vedomie existujúce nevyriešené zásadné otázky, vrátane cezhraničných, týkajúce sa vykonávania právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí, vypracúvania vnútroštátnych posudzovaní rizika a zlepšovania operačnej efektívnosti; pripomína, že nezávislá a plne funkčná štátna komisia na zabraňovanie korupcii by mala byť pri riešení tohto problému hlavnou štátnou inštitúciou; v záujme zlepšenia práce tejto komisia vyzýva zodpovedné orgány, aby zlepšili internetové prepojenie medzi súdmi a prokuratúrou a aby vytvorili centrálny register verejných činiteľov;

21.

požaduje účinnejšie uplatňovanie protikorupčných politík a právnych predpisov, najmä v politike, vo verejnej správe, verejnom obstarávaní a pri presadzovaní práva, ako aj posilnenie administratívnych kapacít; naliehavo vyzýva krajinu, aby dosahovala dobré výsledky za odsúdenia v rámci boja proti korupcii vrátane prípadov vysokopostavených osôb; vyzýva nezávislú občiansku spoločnosť a médiá, aby odhaľovali korupciu a bojovali za nezávislé a nestranné vyšetrovania a súdne konania; vyzýva prokuratúru, aby umožnila primerané a včasné vyšetrovanie nárokov v tejto oblasti;

22.

berie s uspokojením na vedomie, že existuje právny a inštitucionálny rámec v oblasti boja proti organizovanému zločinu; chváli aktívnu regionálnu a medzinárodnú spoluprácu krajiny, ktorá sa uskutočňuje aj prostredníctvom agentúr Eurojust a Europol; víta skutočnosť, že sa vykonalo viacero úspešných policajných operácií proti organizovaným skupinám, najmä prerušenie medzinárodných trás obchodovania s drogami a pašovania migrantov;

23.

odsudzuje všetky formy politického alebo náboženského extrémizmu a vidí potrebu cezhraničnej spolupráce s inými krajinami západného Balkánu a členskými štátmi EÚ; víta zmeny v trestnom zákonníku spresňujúce definíciu trestných činov, ako aj postihov osôb, ktoré sa podieľajú na politickom alebo náboženskom extrémizme; rozhodne pripomína potrebu spoločnej aktívnej stratégie v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, zameranej na súčasnú hrozbu medzinárodného terorizmu; pripomína, že verejná politika by mala bojovať proti všetkým formám extrémizmu a že v tejto súvislosti by sa malo dôkladne vyhýbať stigmatizovaniu každej náboženskej skupiny;

24.

vyjadruje poľutovanie z nedostatočnej spolupráce s organizáciami občianskej spoločnosti a verejnými zainteresovanými subjektmi pri tvorbe práva; pripomína, že táto spolupráca by mala vychádzať zo skutočnej vôle vlády konzultovať s rôznymi zainteresovanými subjektmi tak pri tvorbe práva, ako aj politiky; zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu, ktorú môžu organizácie občianskej spoločnosti zohrávať pri zlepšovaní informovanosti verejnosti o procese pristúpenia, čím sa stane transparentnejším, zodpovednejším a inkluzívnejším; vyzýva vládu, aby pomáhala pri rozvoji občianskej spoločnosti aj vo vidieckych oblastiach; vyzýva vládu, aby iniciovala zásadnú diskusiu s univerzitami, profesormi a študentmi o reforme vysokého školstva;

25.

vyzýva orgány verejnej moci, aby zo Srbska získali príslušné archívy juhoslovanskej tajnej služby; zastáva názor, že transparentný prístup k totalitnej minulosti vrátane otvorenia archívov tajných služieb je krokom k ďalšej demokratizácii, zodpovednosti a inštitucionálnej sile;

26.

je veľmi znepokojený tým, že politické a finančné tlaky stále a výrazne ohrozujú nezávislosť médií; odsudzuje pokračujúce zhoršovanie situácie v oblasti slobody prejavu, čo spôsobuje najnižšiu úroveň slobody tlače v regióne; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie, že v rebríčku, ktorý vypracovala organizácia Reportéri bez hraníc, krajina klesla z 34. miesta v roku 2009 na 117. miesto v roku 2015; s rastúcimi obavami berie na vedomie štátnu kontrolu médií vrátane pretrvávajúcej závislosti od štátneho rozpočtu, časté uchyľovanie sa k autocenzúre, ako aj nedostatočné profesionálne normy a etiku; so znepokojením vníma trend uchyľovania sa k hanobeniu v politickom a mediálnom kontexte; podnikli sa síce určité kroky na obnovenie dialógu medzi vládou a mediálnou obcou, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že zákon o audiovizuálnych službách sa zmenil zrýchleným postupom bez konzultácie so zainteresovanými mediálnymi subjektmi;

27.

naliehavo vyzýva vládu, aby pokračovala v politikách zameraných na posilnenie plurality médií a rôznorodosti názorov a aby zaručila nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa a orgánu na reguláciu médií; so znepokojením konštatuje, že verejnoprávny vysielateľ vykazoval a vykazuje výraznú tendenciu v prospech vládnych strán, tak počas predvolebných kampaní (čo je zaznamenané v správach OBSE/ODIHR), ako aj mimo kampane (čo je zaznamenané v správe Komisie o pokroku); víta skutočnosť, že vláda zverejnila údaje o štátnej reklame; vyzýva však vládu, aby posilnila transparentnosť kritérií používaných na prideľovanie finančných prostriedkov; rozhodne odporúča Komisii, aby bola aktívnejšia pri monitorovaní a v poradenstve v oblasti politického vývoja a v podpore dialógu medzi všetkými mediálnymi účastníkmi;

28.

pripomína vláde a politickým stranám ich zodpovednosť za vytváranie kultúry inklúzie a tolerancie; požaduje, aby sa antidiskriminačný zákon uviedol do súladu s acquis, pretože sa v ňom nezakazuje diskriminácia na základe sexuálnej orientácie; odsudzuje každé násilie proti LGBTI komunite a požaduje, aby páchatelia vrátane tých, ktorí sú zodpovední za násilné incidenty proti Centru na podporu LGBTI osôb v Skopje, boli postavení pred súd; zdôrazňuje potrebu boja proti predsudkom a diskriminácii proti Rómom a prijímania ďalších opatrení na zlepšenie ich postavenia, predovšetkým v oblasti bývania, zdravotníckej starostlivosti, vzdelávania a zamestnanosti; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili uplatňovanie rodovej perspektívy vo všetkých politických oblastiach zameraných na rovnosť medzi mužmi a ženami; pripomína svoje obavy z pretrvávania rodových stereotypov v spoločnosti a z domáceho násilia; vyzýva vládu, aby riešila štrukturálne rodové a mzdové rozdiely v hospodárskych, politických a sociálnych oblastiach; vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok a kapitolu Zamestnanosť a sociálna politika stanovila ako prioritu prístupového procesu, a to odštartovaním iniciatívy v rámci dialógu na vysokej úrovni o pristúpení s touto krajinou;

29.

je naďalej znepokojený vysokou mierou chudoby detí a nedostatočnými kapacitami inštitúcií zodpovednými za uplatňovanie politík a strategických krokov v tejto oblasti; naliehavo vyzýva vládu, aby posilnila úsilie o realizáciu revidovanej národnej stratégie v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia; naliehavo vyzýva, aby sa väčšia pozornosť venovala zabezpečeniu spravodlivého a efektívneho prístupu všetkých detí k spravodlivosti; zdôrazňuje potrebu ďalšieho úsilie vlády o podporu postihnutých detí a detí z rómskej komunity; požaduje, aby sa pokračovalo v úsilí o zlepšovanie zdravotného stavu a výživy detí, s osobitným dôrazom na rómske deti;

30.

víta skutočnosť, že krajina zostáva regionálnym lídrom z hľadiska jednoduchosti podnikania, ako aj jej lepšie umiestnenie v celosvetovom rebríčku Svetovej banky, v ktorom sa posunula z 31. miesta v roku 2013 na 30. miesto v roku 2014; konštatuje však, že náročné presadzovanie plnenia zmlúv a časté legislatívne zmeny bez primeraných konzultácií spôsobujú vážne problémy v podnikateľskom prostredí; súčasne zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa dosiahol pokroku v oblasti pracovného práva a posilňovania sociálneho dialógu; zdôrazňuje, že treba ďalej zlepšovať podnikateľské prostredie, a to podporovaním malých a stredných podnikov, zmenšovať regionálne rozdiely a prepojiť inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja so sektorom podnikania a zamestnanosti;

31.

víta skutočnosť, že prílev priamych zahraničných investícií zostal stabilný a umožnil väčšiu diverzifikáciu vývozu; konštatuje, že 80 % celkových priamych zahraničných investícií pochádzalo od spoločností z EÚ, a obchodné toky v oblasti tovaru a služieb s EÚ sa ďalej zväčšovali; pripomína dôležitosť priťahovania zahraničných investícií a je presvedčený, že zdržanie v procese pristúpenia do EÚ môže byť prekážkou hlbšej hospodárskej integrácie; uznáva potrebu zvyšovania príjmov verejných rozpočtov a vytvárania pracovných miest v odvetviach s vysokou produktivitou, pretože celková štruktúra hospodárstva sa stále zameriava na činnosti s nízkou produktivitou; zdôrazňuje, že všetky pravidlá týkajúce sa medzinárodných finančných zón by mali byť v súlade s acquis a medzinárodnými požiadavkami;

32.

víta zníženie celkovej miery nezamestnanosti z 29,9 % v prvom štvrťroku 2013 na 27,9 % v treťom štvrťroku 2014; vyzýva vládu, aby obnovila úsilie o ďalšie znižovanie štrukturálnej a dlhodobej nezamestnanosti, predovšetkým nezamestnanosti mladých ľudí (pričom miera ich nezamestnanosti presahuje 50 %) a zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane Rómov; požaduje prijatie reforiem s cieľom posilnenia účasti pracovnej sily a jej mobility, ako aj obmedzenia značného sektora tieňovej ekonomiky, ktorý stále narúša hospodársku súťaž; je znepokojený tým, že úroveň vzdelania a odbornej prípravy pracovnej sily často nezodpovedá skutočným potrebám hospodárstva, a že mnohí mladí kvalifikovaní pracovníci sú preto nútení emigrovať, pretože je problém nájsť si vo vlastnej krajine primerané zamestnanie; vyjadruje znepokojenie z nedávnych legislatívnych zmien, ktoré spochybňujú právo na štrajk, a vyzýva príslušné orgány, aby zrevidovali právne predpisy v súlade s normami MOP;

33.

berie na vedomie opatrenia prijaté na znižovanie nezamestnanosti žien, ale vyzýva vládu, aby pokračovala v tomto úsilí, pretože nezamestnanosť žien je stále omnoho vyššia než priemer EÚ;

34.

poukazuje na to, že v spolupráci s občianskou spoločnosťou a dôležitými zainteresovanými subjektmi treba vyvinúť veľké úsilie v oblasti životného prostredia, a najmä v oblastiach kvality vzduchu a vody, ochrany prírody a odpadového hospodárstva; je znepokojený úrovňou znečistenia vzduchu a vody; so znepokojením si všíma koncentráciu škodlivých častíc, ktorá sedemnásobne prevyšuje povolenú hranicu, najmä v Skopje, Tetove, Bitole, Kičeve a Kvadarcoch; vyzýva zodpovedné orgány, aby zintenzívnili vzájomnú spoluprácu v záujme vykonávania príslušných právnych predpisov, posilňovania administratívnych kapacít a predeľovania dostatočných finančných prostriedkov na investície do infraštruktúry, ako sú čističky odpadových vôd;

35.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že energetické ciele na rok 2013 sa nesplnili, najmä čo sa týka energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov pri výrobe energie; v tejto súvislosti požaduje prijatie relevantných akčných plánov a zladenie s politikou EÚ v oblasti klímy;

36.

víta skutočnosť, že krajina je stále aktívna a konštruktívna v regionálnej spolupráci a že nemá nevyriešené otázky týkajúce sa hraníc so susedmi; víta jej nadchádzajúce predsedníctvo Stredoeurópskej iniciatívy; vyzýva vládu, aby zlepšila celkovú úroveň súladu s vyhláseniami a rozhodnutiami v oblasti SZBP; zdôrazňuje dôležitosť postupného zlaďovania s stanoviskami EÚ v oblasti zahraničnej politiky;

37.

víta dosiahnutý pokrok a ochotu dokončiť železničné spojenie medzi touto krajinou a Bulharskom, ktoré povedie k lepším hospodárskym a sociálnym vzťahom;

38.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu tejto krajiny.


Top