Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0662

SPRÁVA KOMISIE ÔSMA VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ EURÓPSKEHO FONDU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO (2014)

COM/2015/0662 final

V Bruseli17. 12. 2015

COM(2015) 662 final

SPRÁVA KOMISIE

ÔSMA VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ EURÓPSKEHO FONDU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO (2014)

{SWD(2015) 295 final}


Obsah

1.ÚVOD

2.CELKOVÉ POSÚDENIE VYKONÁVANIA EFRH

2.1.Finančné plnenie EFRH členskými štátmi

2.2.Hlavné oblasti intervencie EFRH

2.3.Vývoj podľa prioritných osí

2.4.Plnenie rozpočtu Komisiou

2.5.Využitie technickej pomoci členskými štátmi

2.6.Využitie technickej pomoci Komisiou

2.7.Koordinácia EFRH so štrukturálnymi fondmi a s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV)

2.8.Nezrovnalosti oznámené členskými štátmi

3.POSÚDENIE VYKONÁVANIA EFRH PODĽA OSÍ

3.1.Os 1. Opatrenia na prispôsobenie rybárskej flotily Spoločenstva.

3.1.1.Hospodárska výkonnosť rybárskej flotily EÚ v roku 2013 (na základe výročnej hospodárskej správy za rok 2015)

3.1.2.Trvalé ukončenie rybolovných činností.

3.1.3.Dočasné pozastavenie rybolovných činností

3.1.4.Investície na palubách rybárskych plavidiel a do selektívnosti

3.1.5.Maloobjemový pobrežný rybolov

3.1.6.Sociálno-ekonomická kompenzácia za riadenie rybárskej flotily.

3.2.Os 2. Akvakultúra, vnútrozemský rybolov, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh.

3.2.1.Vnútrozemský rybolov

3.2.2.Akvakultúra

3.2.3.Spracovanie

3.3.Os 3. Opatrenia spoločného záujmu.

3.3.1.Rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky

3.3.2.Rozvoj nových trhov a propagačné kampane

3.3.3.Pilotné operácie.

3.4.Os 4. Udržateľný rozvoj rybolovných oblastí.

4.Prvý súbor operačných záverov o EFRH na obdobie rokov 2007 – 2013

1.ÚVOD

V súlade s článkom 68 nariadenia o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFRH) 1 musí Komisia každoročne do 31. decembra predložiť Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o vykonávaní EFRH. Správa je založená na preskúmaní a posúdení výročných správ členských štátov a akýchkoľvek ďalších dostupných informácií Komisiou. Obsahuje aj analýzu vykonávania niektorých kľúčových opatrení EFRH.

Sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie obsahuje zhrnutie vykonávania EFRH v každom členskom štáte, ako aj päť tabuliek s podrobnými informáciami o finančnom plnení 2 . Táto posledná správa Komisie predstavuje celkové posúdenie vykonávania EFRH členskými štátmi a Komisiou v roku 2014. Údaje o záväzkoch, ktoré poskytli členské štáty, postačovali na podrobnejšiu analýzu až do 31. mája 2015, čím bol poskytnutý ucelenejší obraz o súčasnom vykonávaní EFRH menej ako jeden rok pred konečným termínom na vykonávanie EFRH v praxi (31. decembra 2015). So zreteľom na skutočnosť, že členské štáty nemusia podľa delegovaného nariadenia 2015/895 3 v roku 2016 predložiť výročné správy o vykonávaní operačného programu počas roka 2015, Komisia nepredloží výročnú správu o vykonávaní EFRH v uvedenom roku.

V prílohe k súhrnnej správe týkajúcej sa programov EŠIF za rok 2016 podľa článku 53 nariadenia o spoločných ustanoveniach 4 sa však bude uvádzať zhrnutie týkajúce sa auditov systémov riadenia a kontroly zriadených členskými štátmi a pomoci z EFRH podľa článku 68 ods. 3 písm. d) nariadenia o EFRH.

2.CELKOVÉ POSÚDENIE VYKONÁVANIA EFRH

2.1.Finančné plnenie EFRH členskými štátmi

Certifikované priebežné platby zaslané členskými štátmi v roku 2014 dosiahli celkovú výšku 567 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 4 % v porovnaní s rovnakým údajom za rok 2013 (544 miliónov EUR).

Od roku 2007 do 31. mája 2015 dosiahli záväzky EFRH členských štátov výšku 3,91 miliardy EUR. To predstavuje zvýšenie záväzkov EFRH o 14,5 % od 31. mája 2014 (495 miliónov EUR za jeden rok), keď bola úroveň záväzkov ešte pomerne nízka. Do 31. mája 2015 bolo viazaných 90,83 % EFRH 5 .

Záväzky a aj certifikované výdavky na úrovni členských štátov sú stále pod úrovňou očakávanou pred koncom vykonávania EFRH. Do 31. mája 2015 stále nebolo viazaných viac ako 9 % rozpočtových prostriedkov EFRH (približne 394 miliónov EUR), čo poukazuje na naliehavú potrebu urýchliť záväzky, ktoré sú obdobne ako v prípade certifikovaných platieb dôvodom na znepokojenie, keďže konečný dátum oprávnenosti výdavkov je 31. december 2015.

Vnútroštátny verejný príspevok dosiahol do 31. mája 2015 výšku 2,44 miliardy EUR, čo od 31. mája 2014 predstavuje nárast o 321,62 milióna EUR (+15,17 %).

Počas tohto istého obdobia súkromné príspevky na opatrenia podporované z EFRH dosiahli výšku 2,92 miliardy EUR, čo predstavuje dodatočnú sumu 375,36 milióna EUR, teda nárast o 14,73 % od 31. mája 2014. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich správach, súkromné príspevky možno nájsť predovšetkým v týchto oblastiach: spracovanie (45,62 %), akvakultúra (24,95 %) a investície do rybárskych plavidiel (10,23 %). K nim je potrebné teraz pripočítať investície na rozvoj rybárskych oblastí (8,57 %). Tieto 4 opatrenia predstavujú takmer 90 % súkromných investícií.

Od 1. januára 2007 do 31. mája 2015 dosiahli investície v sektore rybolovu a akvakultúry celkovú výšku 9,27 miliardy EUR: 42,14% z EFRH, 26,33% z vnútroštátnych verejných príspevkov a 31,52 % zo súkromných finančných prostriedkov. Tieto percentuálne podiely zostali v podstate stabilné, počas celého obdobia došlo len k malému poklesu (-1,5 %) zložky EFRH.

Pokiaľ ide o pákový efekt, každé euro viazané z podpory EFRH vytvára 1,37 EUR viazanej vnútroštátnej podpory (+2,2 % v porovnaní s 31. májom 2014), z čoho 0,75 EUR súkromných finančných prostriedkov a 0,62 EUR vnútroštátnych verejných príspevkov.

2.2.Hlavné oblasti intervencie EFRH

V tejto tabuľke sa uvádza porovnanie úrovne záväzkov v prípade piatich najčastejšie používaných opatrení do konca júla 2012, mája 2013, mája 2014 a mája 2015:

Tabuľka 1

31. júl 2012

31. máj 2013

31. máj 2014

31. máj 2015

Trvalé ukončenie (19,61 %)

Spracovanie (17,41 %)

Spracovanie (16,65 %)

Spracovanie (17,53 %)

Akvakultúra (12,98 %)

Trvalé ukončenie (17,25 %)

Trvalé ukončenie (15,44 %)

Akvakultúra (14,33 %)

Spracovanie (12,79 %)

Akvakultúra (14,83 %)

Akvakultúra (14,43 %)

Trvalé ukončenie (13,98 %)

Rybárske prístavy (10,89 %)

Rybárske prístavy (11,46 %)

Rybárske prístavy (11,61 %)

Rozvoj rybárskych oblastí (11,47 %)

Dočasné pozastavenie (7,67 %)

Dočasné pozastavenie (7,40 %)

Rozvoj rybárskych oblastí (9,25 %)

Rybárske prístavy (11,15 %)

Koncentrácia záväzkov EFRH na týchto päť opatrení zostáva pomerne vysoká (68,46 %), tento údaj je podobný ako na konci roka 2013 a o trochu vyšší ako v prípade roku 2014.

Trvalé ukončenie a dočasné pozastavenie rybolovných činností naďalej klesali v relatívnom vyjadrení (pozri tabuľku 3), a to najmä trvalé ukončenie, ktoré dosiahlo úroveň 5,83 % záväzkov. Túto úroveň predstihli kolektívne opatrenia v rámci osi 3 (7,36 % záväzkov) a stali sa tak siedmym najviac používaným opatrením. Tento pokles je zdôraznený aj v nižšie uvedenej tabuľke; miera prijatých záväzkov týchto dvoch opatrení spoločne klesla v analyzovanom období o 30 %.Tabuľka 2

Trvalé ukončenie a dočasné pozastavenie

(% celkových záväzkov EFRH)

31. júl 2012

28,28 %

31. máj 2013

24,65 %

31. máj 2014

22,2 %

31. máj 2015

19,81 %

2.3.Vývoj podľa prioritných osí

V ďalšej tabuľke sa uvádza vývoj relatívnej dôležitosti celkových záväzkov podľa jednotlivých prioritných osí v období od júla 2012 do mája 2015.

Situácia k 31. máju 2015 sleduje trend z predchádzajúcich rokov vrátane poklesu osi 1 s výnimkou osi 4, ktorá vykazuje významný nárast relatívnej dôležitosti od roku 2012.

Tabuľka 3

Prioritná os 6

31. júl 2012

31. máj 2013

31. máj 2014

31. máj 2015

Os 1

33,05 %

30,42 %

27,77 %

25,72 %

Os 2

28,96 %

32,64 %

31,44 %

32,3 %

Os 3

27,59 %

27,38 %

28,46 %

27,26 %

Os 4

7,1 %

7,2 %

9,25 %

11,47 %

Os 5

3,29 %

2,42 %

3,07 %

3,25 %

Tabuľka a graf ďalej v texte znázorňujú vzťah medzi skutočnými záväzkami a plánovanými výdavkami v roku 2007 podľa jednotlivých prioritných osí za obdobie rokov 2012 – 2015.Tabuľka 4

Prioritná os

31. júl 2012

31. máj 2013

31. máj 2014

31. máj 2015

% pokroku 2015/2012

Os 1

67,24 %

74,36 %

79,61 %

+26,78 %

Os 2

56,6 %

77,47 %

86,77 %

98,4 %

+73,85 %

Os 3

57,8 %

67,31 %

83,80 %

93,85 %

+62,37 %

Os 4

28 %

44,60 %

56,89 %

80,9 %

+188,92 %

Os 5

44,04 %

44,60 %

65,34 %

83,86 %

+90,43 %

Spolu EFRH

56,31 %

67,37 %

79,33 %

+61,3 %

Z vyššie uvedených tabuliek a grafov vyplýva, že v priebehu troch rokov sa miery záväzkov medzi jednotlivými osami približovali; miery záväzkov sa výrazne líšili v skoršej fáze programového obdobia, a to z rôznych dôvodov, akými sú palivová kríza z roku 2008, vplyv hospodárskej a finančnej krízy, nová os 4, prekonanie nesúladu medzi cieľmi intervencie a skutočnými potrebami na mieste.

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich správach Komisie, najvýznamnejší vývoj predstavoval pokles verejných výdavkov na os 1, čo možno vysvetliť dvomi faktormi: po prvé, programami šrotovania, ktoré sa už vykonali v rámci finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH) 7 a ktoré pokračovali v prvých rokoch vykonávania EFRH a vo veľkej miere vyriešili otázky nadmernej kapacity v niektorých segmentoch flotily. Vďaka vyššej ziskovosti viacerých flotíl v posledných rokoch sa zvýšila dôvera sektoru vo vlastné schopnosti prosperovať bez verejnej podpory. Následkom toho napreduje os 1 pomerne pomaly a v súčasnosti zaostáva za priemerom.

Pokiaľ ide o záväzky, osi 2 a 3 sú najrozvinutejšie, pričom os 2 je veľmi blízko 100 % a os 3 sa blíži k 95 %. Od roku 2012 však najväčší pokrok dosiahla os 4 (a os 5). V máji 2015 os 4 takmer dobehla zvyšné osi. Za menej ako tri roky sa vzdialenosť od priemeru znížila z 29 percentuálnych bodov na 10, so silným zrýchlením po máji 2014 (+42 %).2.4.Plnenie rozpočtu Komisiou

V súlade s finančným plánom sa v rozpočte v roku 2013 prijali posledné ročné záväzky na obdobie rokov 2007 – 2013.

V roku 2014 bolo vo forme priebežných platieb vyplatených 13,9 % (567,25 milióna EUR) celkového finančného krytia, z toho 83,8 % pre konvergenčné regióny (475,49 milióna EUR) a 16,2 % pre nekonvergenčné regióny (91,76 milióna EUR). Podrobnejšie informácie sa uvádzajú v prílohe 1 a v sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie.

2.5.Využitie technickej pomoci členskými štátmi

V roku 2014 vyčlenilo 23 členských štátov prostriedky v rámci rozpočtu na technickú pomoc (os 5). Väčšie sumy vyčlenilo Chorvátsko (100 % finančných prostriedkov EFRH vyčlenených na os 5), Poľsko (8,2 %), Švédsko (6,5 %), Dánsko (6 %), Belgicko (5,8 %) a Rumunsko (7 %). K financovaným opatreniam patrilo posilnenie administratívnych kapacít, rozvoj IT, zvýšenie propagácie a informovanosti, ako aj podpora riadenia a vykonávanie operačných programov. Uvedený graf znázorňuje výrazný nárast od mája 2013 s mierou prijatých záväzkov 45 % a 84 % o dva roky neskôr.

2.6.Využitie technickej pomoci Komisiou

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 8 nadobudol účinnosť 1. januára 2014, keď nahradil EFRH. Preto v roku 2014 Komisia neprijala záväzky na nové opatrenia v rámci technickej pomoci EFRH.

2.7.Koordinácia EFRH so štrukturálnymi fondmi a s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) 9

Z operačných programov (OP) vyplýva, že členské štáty si od začiatku uvedomujú potrebu zabezpečiť konzistentnosť a koordináciu vykonávania EFRH a štrukturálnych fondov, ako aj EPFRV. Vo výročných správach členských štátov o vykonávaní nie je výslovná zmienka o zásadných problémoch koordinácie.

2.8.Nezrovnalosti oznámené členskými štátmi

Pokiaľ ide o EFRH, členské štáty v roku 2014 odhalili a oznámili 102 nezrovnalostí, ktoré zahŕňali sumu 8,7 milióna EUR (čo predstavuje 1,5 % certifikovaných výdavkov). Z týchto prípadov päť členských štátov oznámilo 11 ako podvody vo výške 2,1 milióna EUR 10 .

3.POSÚDENIE VYKONÁVANIA EFRH PODĽA OSÍ

Od 31. mája 2015 sa z EFRH vyčlenila podpora na celkovo 134 689 operácií. V tejto tabuľke sa uvádza vývoj počtu operácií v období od júla 2012 do mája 2015. Vyplýva z nej, že hoci čísla stúpali dvojciferným tempom, ročné tempo rastu od roku 2012 klesá.

Tabuľka 5

Operácie EFRH

Operácie

júl 2012 = 100

Δ% rok/rok

31. júl 2012

84 489

100

31. máj 2013

104 848

124

+24 %

31. máj 2014

121 073

143

+15,5 %

31. máj 2015

136 489

161,5

+12,7 %

Celkové priemerné náklady na operáciu dosahujú úroveň 67 941 EUR, z čoho 46 525 EUR je celková podpora z verejných zdrojov a 28 635 EUR je príspevok EFRH. Súkromný príspevok predstavuje 21 416 EUR, niečo vyše 30 % celkových oprávnených nákladov. Tieto sumy predstavujú malé zvýšenie (+1,5 %) oproti roku 2014.

3.1.Os 1. Opatrenia na prispôsobenie rybárskej flotily Spoločenstva.

3.1.1.Hospodárska výkonnosť rybárskej flotily EÚ v roku 2013 (na základe výročnej hospodárskej správy za rok 2015 11 )

Údaje za rok 2013, z ktorých vychádza výročná hospodárska správa za rok 2015, ukazujú, že rybárska flotila EÚ bola v roku 2013 vo všeobecnosti zisková, vytvorila príjmy vo výške 6,8 miliardy EUR, 3,4 miliardy EUR hrubej pridanej hodnoty, 506 miliónov EUR čistého zisku a 7,8 % čistého ziskového rozpätia. Tento pozitívny trend sa odráža aj v kladných očakávaniach tohto odvetvia s rastúcimi investíciami v posledných rokoch (najmä investície do nových rybárskych plavidiel a investície na palube). Tento celkovo pozitívny trend sa však nevzťahuje na všetky flotily EÚ, lebo tri národné flotily (belgická, fínska a portugalská) v roku 2013 nahromadili straty.

Toto celkové zlepšenie hospodárskej výkonnosti flotily možno do značnej miery vysvetliť pozitívnym vývojom cien prvotného predaja niektorých dôležitých druhov rýb, prechodom na palivovo úspornejší rybársky výstroj a výmenou motorov (v niektorých prípadoch s podporou EFRH), konsolidáciou flotily, ako aj zmenami v správaní v oblasti rybolovu a uvádzania na trh. K posilneniu hospodárskej výkonnosti väčšiny flotíl EÚ prispeli aj klesajúce ceny palív a zníženie spotreby paliva o približne 10 % od roku 2008 do roku 2013. Toto zníženie spotreby paliva, ktoré sa začalo v čase vysokých cien palív, stále pretrváva napriek nižším cenám paliva.

Údaje vo výročnej hospodárskej správe poukazujú na významné rozdiely medzi regiónmi (najmä v oblasti Stredozemného mora) a medzi segmentmi flotily. Výkonnosť maloobjemového pobrežného rybolovu sa skôr zhoršovala, pričom priemyselné flotily sa počas obdobia rokov 2008 – 2013 výrazne zlepšili.

3.1.2.Trvalé ukončenie rybolovných činností.

K 31. máju 2015 prispel EFRH na 4 267 operácií týkajúcich sa trvalého ukončenia rybolovných činností (+4 % od 31. mája 2014) pri celkových verejných nákladoch vo výške 935,81 milióna EUR, z toho 546,34 milióna EUR z EFRH.

Náklady na jednu operáciu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne nezmenili. Celkové náklady na operáciu dosahujú výšku 219 313 EUR, z čoho 128 038 EUR je financovanie z EFRH (piate najnákladnejšie z hľadiska viazaných prostriedkov EFRH).Uvedené údaje zahŕňajú malý počet operácií preradenia (48). Náklady na preradenie (383 131 EUR vrátane 237 249 EUR z EFRH) sú o 73 % vyššie ako náklady na šrotovanie.

3.1.3.Dočasné pozastavenie rybolovných činností

Tak ako v predchádzajúcich rokoch zostáva dočasné pozastavenie najčastejšie používaným opatrením, pokiaľ ide o počet operácií (63 152 operácií, t. j. 46,27 % celkového počtu). V relatívnom vyjadrení však význam podpory pre dočasné pozastavenie klesol od mája 2014 do mája 2015 o 10 %.

Priemerné náklady na operáciu v rámci tohto opatrenia zostávajú najnižšie v EFRH (6 109 EUR celkových nákladov, 3 608 EUR nákladov EFRH) a od júla 2012 stále klesajú.

3.1.4.Investície na palubách rybárskych plavidiel a investície do selektívnosti

Investície do selektívnosti a investície na palubách rybárskych plavidiel zostávajú druhým najpoužívanejším súborom opatrení EFRH (13 019 operácií), ich relatívny význam však od mája 2013 klesol (z 10,8 % na 9,54 %).

Celkové investície boli vo výške 509,6 milióna EUR, pričom celková časť z verejných zdrojov predstavovala 210,53 milióna EUR. Príspevok EFRH na verejnú časť predstavoval 121,93 milióna EUR (3,12 % celkových záväzkov EFRH oproti 2,86 % v predchádzajúcom roku).

Náklady na operáciu dosiahli 39 143 EUR, z čoho verejný príspevok predstavoval 16 171 EUR (9 366 EUR z EFRH). Súkromný príspevok na operáciu bol pomerne vysoký, a to 23 000 EUR.

Uvedené údaje zahŕňajú 1 509 výmen motorov a 954 výmen výstroja. Výmeny motora predstavujú viac než 1 % celkového počtu operácií, ale iba 0,31 % celkových záväzkov EFRH. Celkové náklady na operáciu predstavujú 32 753 EUR, z čoho náklady v objeme 8 057 EUR sú podporované z EFRH a náklady v objeme 5 890 EUR z vnútroštátnych verejných príspevkov.

Opatrenie využilo dvanásť členských štátov. 99 % celkového počtu operácií možno pripísať Francúzsku (516), Španielsku (348), Portugalsku (220), Taliansku (111), Grécku (102) a Spojenému kráľovstvu (92). Keď sa však zoberie do úvahy veľkosť flotily, 3 najintenzívnejší používatelia sú Belgicko (výmena motorov zodpovedajúca 24,39 % flotily), Francúzsko (7,3 %) a Cyprus (4,9 %).

Pokiaľ ide výmenu výstroja, celkové náklady na operáciu sú nižšie: 21 495 EUR, z čoho náklady v objeme 4 873 EUR sú podporované z EFRH a ďalších 4 600 EUR z vnútroštátnych verejných príspevkov. Toto opatrenie využilo celkovo 13 členských štátov, pričom Cyprus (429), Španielsko (139), Grécko (118), Taliansko (88) a Spojené kráľovstvo zodpovedajú za 80 % celkového počtu operácií.

3.1.5.Maloobjemový pobrežný rybolov

Počet operácií v prospech maloobjemového pobrežného rybolovu je stále nízky, ide len o 4,21 % celkového počtu operácií, ale iba 0,97 % celkových záväzkov EFRH. Celkové náklady na operáciu predstavujú 11 808 EUR, z čoho verejný príspevok predstavoval 9 586 EUR. Účasť EFRH vo výške 6 620 EUR je druhá najnižšia po dočasnom pozastavení. Súkromný príspevok predstavoval 2 222 EUR.

3.1.6.Sociálno-ekonomická kompenzácia za riadenie rybárskej flotily. 

Počet operácií v rámci tohto opatrenia je veľmi podobný predchádzajúcemu opatreniu: 4,17 % celkového počtu operácií a iba 1,82 % záväzkov EFRH. Celkové náklady na operáciu sú vo výške 36 991 EUR, z čoho 20 961 EUR bolo hradených z verejných príspevkov (12 499 EUR z EFRH). Súkromný príspevok 16 000 EUR je oveľa vyšší ako v prípade maloobjemového pobrežného rybolovu.

Celkovo možno konštatovať, že počet operácií v rámci osi 1 a náklady na ne takisto potvrdzujú ich relatívny pokles v priebehu rokov.

3.2.Os 2. Akvakultúra, vnútrozemský rybolov, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh.

3.2.1.Vnútrozemský rybolov

Z hľadiska počtu, ako aj celkových nákladov majú vnútrozemské rybolovné činnosti naďalej obmedzený charakter. Počet operácií sa však v období od 31. mája 2014 do 31. mája 2015 zvýšil o 41 %. K 31. máju 2015 došlo k 1 327 operáciám (0,97 % z celkového počtu). Predstavujú 0,44 % celkových záväzkov EFRH, druhú najmenšiu položku záväzkov. Sú aj štvrté najlacnejšie z hľadiska záväzkov EFRH na operáciu, dosahujú výšku 12 892 EUR, čo je menej než polovica priemerných nákladov EFRH na operáciu. Celkové náklady na operáciu dosahujú výšku 33 089 EUR, čo je tretia najnižšia suma. Vnútroštátny verejný príspevok je 9 390 EUR a súkromný príspevok na operáciu je 10 800 EUR.

3.2.2.Akvakultúra

Ako už bolo uvedené, opatrenia v oblasti akvakultúry predstavujú druhú najväčšiu oblasť investícií v rámci EFRH. Počet operácií je pomerne malý (8 358 operácií, teda 6,12 % celkového počtu), pohlcujú však 14,33 % záväzkov EFRH. Celkové náklady na operáciu dosahujú výšku 186 042 EUR (+4 % v porovnaní s májom 2014), z čoho 87 261 EUR pochádza zo súkromných príspevkov (+8,3 %), 31 783 EUR z vnútroštátnych verejných zdrojov (+5,7 %) a 66 998 EUR z EFRH (-2 %). Celkové záväzky predstavujú 1 554,9 milióna EUR, z čoho 559,97 milióna EUR je z prostriedkov EFRH, 265,6 milióna EUR pochádza z verejných vnútroštátnych príspevkov a 729,3 milióna EUR pochádza zo súkromných zdrojov.

Približne 60 % operácií sa týka modernizácie a rozšírenia existujúcich zariadení pre akvakultúru, 19 % akvaenvironmentálnych opatrení a 17,6 % nových výrobných kapacít. Nové výrobné kapacity sú operácie s vyšším využívaním prostriedkov EFRH (155 727 EUR), potom nasledujú liahne (130 802 EUR) a opatrenia v oblasti zdravia zvierat (106 628). Príspevok EFRH na ostatné opatrenia je menší ako 60 000 EUR.

Jedno euro z podpory EFRH vytvára 1,78 EUR vnútroštátnych finančných prostriedkov, z čoho 1,31 EUR súkromných a 0,47 EUR verejných prostriedkov.

3.2.3.Spracovanie

Opatrenia spracovania zostávajú najväčšou výdavkovou položkou z hľadiska záväzkov EFRH. Relatívny význam operácií spracovania rastie od konca júla 2012 (+37 %). Daných 5 016 operácií predstavuje síce len 3,68 % celkového počtu, ide však o 17,53 % záväzkov EFRH.

Celkové náklady na operácie boli vo výške 2,39 miliardy EUR, z ktorých bolo 1,33 miliardy EUR zo súkromných zdrojov a 1,06 miliardy EUR z verejných prostriedkov, z čoho 685 miliónov EUR zodpovedalo EFRH a zvyšok boli vnútroštátne verejné príspevky.

Celkové náklady na operáciu dosahujú výšku 476 314 EUR (dvojnásobok v porovnaní s trvalým ukončením prevádzky). Súkromný príspevok je 265 822 EUR a verejný príspevok je vo výške 210 492 EUR, z čoho 136 605 EUR sú zdroje EFRH (tretie najväčšie opatrenie).

Približne 75 % operácií bolo zameraných na výstavbu nových spracovateľských zariadení alebo modernizáciu existujúcich; 20 % bolo zameraných na modernizáciu obchodných prevádzok a zvyšok na výstavbu obchodných prevádzok. Náklady EFRH na operácie presiahli 160 000 EUR, pokiaľ ide o spracovateľské zariadenia, 155 000 EUR išlo na výstavbu obchodných prevádzok a 49 500 EUR na modernizáciu obchodných prevádzok.

Jedno euro zdrojov EFRH vytvára 2,49 EUR vnútroštátnych príspevkov, z čoho 1,95 EUR pochádza zo súkromných zdrojov a zvyšok z verejných.

3.3.Os 3. Opatrenia spoločného záujmu.

3.3.1.Rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky

K 31. máju 2015 prispel EFRH na 1 702 projektov infraštruktúry (1,25 % celkového počtu). Celkové investície boli vo výške 815,3 milióna EUR (+17 % od mája 2014), v rámci čoho verejný príspevok predstavoval 745 miliónov EUR (+16,5 %), z čoho 435,96 milióna EUR bolo z EFRH (+10 %).

Projekty infraštruktúry sú najnáročnejšie, pokiaľ ide celkové investície na projekt (479 043 EUR), financovanie z EFRH (256 141 EUR, -6,5 %) a vnútroštátny verejný príspevok (181 600 EUR, +8,4 %).

3.3.2.Rozvoj nových trhov a propagačné kampane

Hoci počet financovaných operácií v tejto oblasti bol pomerne malý (2 363, 1,73 % celkového počtu), k 31. máju 2015 spotrebovali tieto opatrenia 3,63 % celkových záväzkov EFRH.

Celkové náklady dosiahli výšku 245,2 milióna EUR, z čoho 228,14 milióna EUR boli verejné príspevky (141,73 milióna EUR z EFRH) a len 17 miliónov EUR súkromné príspevky.

Celkové náklady na operáciu dosahujú výšku 103 758 EUR (+4,2 % oproti máju 2014), z čoho 59 979 EUR zodpovedá EFRH (+2,5 %), 36 570 EUR vnútroštátnym verejným zdrojom (+10,5 %) a 7 210 EUR (-9,8 %) súkromným príspevkom.

3.3.3.Pilotné operácie. 

Pilotné operácie zahŕňajú experimentálne používanie selektívnejších postupov rybolovu, ktoré sú zamerané na získavanie a šírenie nových technických poznatkov a ktoré realizuje každý príslušný orgán poverený na tento účel členským štátom v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom.

Údaje z 31. mája 2015 ostávajú skromné, a to 716 operácií, ktoré predstavujú len 0,52 % celkového počtu, čo je aj tak výrazný nárast oproti 31. máju 2014 (+20,5 %), pričom dochádza k čerpaniu 2,64 % prostriedkov z EFRH a 3,87 % vnútroštátnych verejných prostriedkov.

Celkové náklady sú vo výške 234,6 milióna EUR, z čoho 197,6 milióna EUR tvoria verejné výdavky (103,2 milióna EUR z EFRH).

Celkové náklady na operáciu predstavujú 327 691 EUR, z čoho 275 976 EUR sú verejné zdroje (144 164 EUR z fondu EFRH, druhá najväčšia položka) a 51 716 EUR súkromné zdroje.

Jedno euro zdrojov EFRH vytvára 1,27 EUR vnútroštátnych zdrojov, z čoho len 25 % sú súkromné zdroje. To predstavuje jeden z najmenších pákových efektov, čo zdôrazňuje potrebu verejného financovania na podporu inovácií.3.4.Os 4. Udržateľný rozvoj rybolovných oblastí. 

Od mája 2014 do mája 2015 si vykonávanie osi 4 udržalo rýchly pokrok z predchádzajúcich rokov. 21 členských štátov, ktoré vykonávajú os 4, si vybralo svoje rybárske miestne akčné skupiny (FLAG) a do mája 2015 ich bolo 312.

Rybárske miestne akčné skupiny a realizátori projektov, ako aj riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány aktívne pripravovali, vyberali, schvaľovali a financovali dané projekty. Z relatívnych údajov vyplýva stabilný nárast schvaľovania projektov: zatiaľ čo na konci roka 2012 bolo v praxi vybratých len 2 756 projektov, tento počet za jeden rok vzrástol na 6 353 projektov. Tento trend pokračoval a do 31. mája 2015 bolo schválených 11 299 projektov (+28,4 %), čo predstavuje 8,28 % celkového počtu projektov a 11,47 % celkových záväzkov EFRH.

Celkové náklady v rámci osi 4 sú vo výške 912,1 milióna EUR, z ktorých 661,7 milióna EUR pochádza z verejných príspevkov. EFRH prispel k verejnej časti sumou 448,34 milióna EUR.

Celkové náklady na projekt predstavujú 80 728 EUR, z čoho 22 165 EUR pochádza zo súkromných príspevkov a 58 562 EUR je verejný príspevok (39 680 EUR z EFRH).

Jedno euro zdrojov EFRH vytvára 1,03 EUR vnútroštátnych zdrojov (55 % zo súkromných a zvyšok z verejných zdrojov jednotlivých štátov).

4.Prvý súbor operačných záverov o EFRH na obdobie rokov 2007 – 2013

Výročná správa o vykonávaní za rok 2014 potvrdzuje tieto trendy, na ktoré sa upozornilo v predchádzajúcich správach:

Postupný pokles podpory EFRH na opatrenia osi 1, ktorý sa zaznamenal v posledných rokoch (trvalé ukončenie a najmä dočasné pozastavenie), je ešte zreteľnejší v rokoch 2014 – 2015. Tento pokles možno vysvetliť na základe týchto faktorov: programy šrotovania vykonávané v minulosti čiastočne vyriešili nadmernú kapacitu v niektorých segmentoch flotíl; vyššia ziskovosť niektorých flotíl zvyšuje dôveru odvetvia vo svoju budúcnosť.

os 2. opatrenia v oblasti akvakultúry predstavujú po spracovaní druhú najväčšiu oblasť investícií v rámci EFRH,

os 3 dosahuje stále relatívny pokrok, hoci pomalším tempom,

os 4 napreduje rýchlo, a teraz predstavuje 11,47 % celkových záväzkov EFRH.

V porovnaní so situáciou na konci mája v roku 2015 a v roku 2014 možno uviesť, že v prípade mnohých opatrení (najmä pokiaľ ide o akvakultúru, spracovanie, pilotné projekty a marketingové opatrenia) sa priemerný vnútroštátny verejný príspevok na operáciu zvyšuje rýchlejšie ako príspevok EFRH. Navyše možno so zreteľom na relatívny pokles schém štátnej pomoci argumentovať, že vnútroštátna podpora je zameraná na spolufinancovanie opatrení EFRH namiesto poskytovania štátnej pomoci.

Existujú určité dôkazy o náraste súkromného príspevku na operáciu. Čiastočne to možno vysvetliť znížením intenzity pomoci pre operácie podporované z EFRH, najmä v ziskových odvetviach činnosti (ide predovšetkým o akvakultúru a spracovanie), čo by mohlo byť v súlade so zásadou fiškálnej konsolidácie v posledných rokoch.

Záväzky a aj certifikované výdavky na úrovni členských štátov sa zlepšili, stále sú však pod úrovňou očakávanou pred ukončením vykonávania EFRH. Do 31. mája 2015 nebolo zatiaľ viazaných viac ako 9 % rozpočtových prostriedkov EFRH (približne 394 miliónov EUR), čo poukazuje na naliehavú potrebu urýchliť platby s cieľom zabezpečiť plné využitie všetkých dostupných finančných prostriedkov do stanoveného termínu (31. december 2015).


FINANČNÉ PLNENIE EFRH KOMISIOU V KONVERGENČNÝCH A NEKONVERGENČNÝCH REGIÓNOCH

Krajina

Rozhodnuté
a

Viazané
b

Vyplatené
c

%
(b) / (a)

%
(c) / (a)

Belgicko

Obdobie 2007 – 2013

26 261 648

26 261 648

19 168 499,99

100 %

72,99 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

3 312 272.66

Bulharsko

Obdobie 2007 – 2013

62 783 169

62 783 169

40 409 056,31

100 %

64,36 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

9 986 093,35

Česká republika

Obdobie 2007 – 2013

27 106 675

27 106 675

19 509 468,35

100 %

71,97 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

0,00

Dánsko

Obdobie 2007 – 2013

133 675 169

133 675 169

83 947 337,37

100 %

62,80 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

703 841,35

Nemecko

Obdobie 2007 – 2013

132 253 458

132 253 458

93 631 371,14

100 %

70,80 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

11 800 128,31

Estónsko

Obdobie 2007 – 2013

84 568 039

84 568 039

69 771 197,49

100 %

82,50 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

15 434 669,72

Írsko

Obdobie 2007 – 2013

42 266 603

42 266 603

33 467 120,83

100 %

79,18 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

0,00

Grécko

Obdobie 2007 – 2013

202 554 357

202 554 357

152 710 751,91

100 %

75,39 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

7 010 048,52

Španielsko

Obdobie 2007 – 2013

1 055 250 968

1 055 250 968

849 911 777,01

100 %

80,54 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

183 145 255,98

Francúzsko

Obdobie 2007 – 2013

207 096 020

207 096 020

155 655 960,43

100 %

75,16 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

24 039 286,49

Chorvátsko

Obdobie 2007 – 2013

8 700 000

8 700 000

2 175 000,00

100 %

25,00 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

0,00

Taliansko

Obdobie 2007 – 2013

387 646 899

387 646 899

288 717 023,71

100 %

74,48 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

47 721 421,32

Cyprus

Obdobie 2007 – 2013

19 724 418

19 724 418

18 541 677,89

100 %

94,00 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

2 995 629,13

Lotyšsko

Obdobie 2007 – 2013

125 015 563

125 015 563

118 634 206,03

100 %

94,90 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

16 211 375,11

Litva

Obdobie 2007 – 2013

54 713 408

54 713 408

45 722 592,94

100 %

83,57 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

5 928 308,26

Luxembursko

Obdobie 2007 – 2013

0

0

0,00

0,00 %

0,00 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

0,00

Maďarsko

Obdobie 2007 – 2013

34 743 470

34 743 470

28 805 751,06

100 %

82,91 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

3 149 813,47

Malta

Obdobie 2007 – 2013

8 372 329

8 372 329

6 254 113,69

100 %

74,70 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

1 760 768,20

Holandsko

Obdobie 2007 – 2013

43 282 778

43 282 778

27 186 099,98

100 %

62,81 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

0,00

Rakúsko

Obdobie 2007 – 2013

5 249 497

5 249 497

4 996 352,10

100 %

95,18 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

274 079,34

Poľsko

Obdobie 2007 – 2013

734 092 574

734 092 574

522 607 848,80

100 %

71,19 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

132 430 235,90

Portugalsko

Obdobie 2007 – 2013

225 864 267

225 864 267

175 162 077,61

100 %

77,55 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

29 046 260,61

Rumunsko

Obdobie 2007 – 2013

178 273 115

178 273 115

112 008 165,34

100 %

62,83 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

24 331 634,79

Slovinsko

Obdobie 2007 – 2013

21 640 283

21 640 283

18 617 242,85

100 %

86,03 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

5 135 416,12

Slovensko

Obdobie 2007 – 2013

12 868 797

12 868 797

9 637 369,63

100 %

74,89 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

1 333 295,86

Fínsko

Obdobie 2007 – 2013

38 491 347

38 491 347

31 131 452,69

100 %

80,88 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

3 702 853,12

Švédsko

Obdobie 2007 – 2013

54 638 257

54 638 257

40 709 427,72

100 %

74,51 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

5 542 368,16

Spojené kráľovstvo

Obdobie 2007 – 2013

129 620 927

129 620 927

94 591 015,74

100 %

72,98 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

32 251 658,18

Spolu

Obdobie 2007 – 2013

4 056 754 035

4 056 754 035

3 063 679 958,61

100 %

75,52 %

Rozpočtový rok: 2014

0

0

567 246 713,95

(1) Článok 68 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, Ú. v. EÚ L 120, 15.8.2006.
(2) Tabuľka I. Finančné plnenie v konvergenčných regiónoch.Tabuľka II. Finančné plnenie v nekonvergenčných regiónoch.Tabuľka III. Finančné plnenie v konvergenčných a nekonvergenčných regiónoch. Tabuľka IV. Plánované sumy EFRH podľa prioritných osí a členských štátov.Tabuľka V. Certifikované výdavky EFRH podľa prioritných osí a členských štátov.
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/895 z 2. februára 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia. Ú. v. EÚ L 147/1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013.
(5) Tento údaj zodpovedá počiatočnému prideleniu rozpočtových prostriedkov v roku 2007. Keď sa zohľadní zrušenie viazanosti (256,9 milióna EUR do 31. decembra 2014), miera záväzkov sa zvýši na 96,3 % upravených pridelených rozpočtových prostriedkov EFRH.
(6) Os 1. Opatrenia na prispôsobenie rybárskej flotily Spoločenstva.
Os 2. Akvakultúra, vnútrozemský rybolov, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh.
Os 3. Opatrenia spoločného záujmu.
Os 4. Trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí.
(7) Nariadenie Rady (ES) č.  1263/1999 o finančnom nástroji na usmerňovanie rybného hospodárstva, Ú. v. ES L 161, 26.6.1999.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF), Ú. v. EÚ L 149/1, 15.5.2014.
(9) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005.
(10) Úplný prehľad oznámených nezrovnalostiach v súvislosti s EFRH je uvedený v pracovnom dokumente útvarov Komisie SWD(2015) 156 final (strany 44 – 47) s názvom Štatistické hodnotenie nezrovnalostí oznámených v roku 2014 – sprievodný dokument k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom. Výročná správa za rok 2014 (COM (2015) 386 final).
(11) Údaje zozbierané členskými štátmi na základe rámca pre zber údajov sú dva roky staré.
Top