EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 1. júna 2015 k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 209/3


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 1. júna 2015

k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 28. apríla 2015 žiadosť Európskej komisie o stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Navrhované nariadenie patrí do pôsobnosti ECB, pretože sa týka referenčného obdobia pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (harmonised index of consumer prices – HICP). Tento index je kľúčovým indikátorom, ktorý pomáha ECB pri dosahovaní jej primárneho cieľa, ktorým je udržanie cenovej stability v eurozóne, ako sa uvádza v článku 127 ods. 1 zmluvy a článku 2 prvej vete Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1.

ECB podporuje cieľ navrhovaného nariadenia, ktorým je aktualizácia referenčného obdobia pre HICP s cieľom zabezpečiť, aby boli výsledné indexy porovnateľné a relevantné. Harmonizované indexy spotrebiteľských cien so správne vymedzenými referenčnými obdobiami sú dôležitými ukazovateľmi v kontexte menovej politiky. Spoľahlivá menová politika závisí od spoľahlivých a aktuálnych štatistík HICP, ktoré podporujú úlohy Eurosystému v oblasti finančnej stability.

1.2.

ECB poukazuje na skutočnosť, že konzultačná povinnosť je založená nielen na článku 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (2), ale tiež na uvedených ustanoveniach zmluvy. ECB zdôrazňuje svoje nedávne odporúčanie, aby bod odôvodnenia 2 navrhovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, ktorým sa sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2494/95 (3), zohľadňoval povinnosť konzultovať ECB ohľadom právnych predpisov patriacich do rámca HICP (4).

Vo Frankfurte nad Mohanom 1. júna 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).

(3)  KOM/2014/0724 v konečnom znení – 2014/0346 (COD).

(4)  Pozri odsek 23 stanoviska ECB CON/2015/10.


Top