EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0723(02)

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP a nariadení Rady (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

OJ C 238, 23.7.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 238/3


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP a nariadení Rady (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

2014/C 238/02

Osoby uvedené v prílohách II a III k rozhodnutiu Rady 2012/285/SZBP (1) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 377/2012 (2) o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky sa upozorňujú na nasledujúce informácie.

Rada Európskej únie po preskúmaní zoznamu osôb určených v uvedených prílohách určila, že reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2012/285/SZBP a v nariadení (EÚ) č. 377/2012 by sa na uvedené osoby mali vzťahovať aj naďalej.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov uvedeným na internetových stránkach v prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 377/2012 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 4 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby môžu do 30. apríla 2015 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedených zoznamov, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 5 ods. 2 rozhodnutia 2012/285/SZBP a článkom 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 377/2012 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely pravidelného preskúmavania zoznamu Radou.


(1)  Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 4.


Top