EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0307(04)

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

OJ C 69, 7.3.2014, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 69/30


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2014/C 69/03

Dátum prijatia rozhodnutia

19.12.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36991 (13/N)

Členský štát

Holandsko

Región

NEDERLAND

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen vleesvee en geiten

Právny základ

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

De wet en de aanwijzingsregeling zijn vindbaar via www.wetten.nl

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Zníženie daňového základu, Odklad platenia dane

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: EUR 0,22 (v mil.)

 

Ročný rozpočet: EUR 0,22 (v mil.)

Intenzita

15,08 %

Trvanie

1.1.2014-31.12.2014

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerie van Financiën

Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

17.12.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37251 (13/N)

Členský štát

Holandsko

Región

NEDERLAND

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Garantstelling landbouwondernemingen

Právny základ

Kaderwet LNV-subsidies

Regeling LNV-subsidies, artikelen 2:70-2:80

www.wetten.nl

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Investície (AGRI)

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: EUR 39,16 (v mil.)

 

Ročný rozpočet: EUR 5,59 (v mil.)

Intenzita

7,17 %

Trvanie

do 31.12.2020

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Minister van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.11.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37462 (13/N)

Členský štát

Francúzsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aide à la réinsertation professionnelle

Právny základ

art 33 de la loi d'orientation agricole 2006-11 du 5 janvier 2006

Decret 2006-1628 du 18 decembre 2006

articles D. 352-15 à D. 352-21 du code rural et de la pêche maritime

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ukončenie kapacity

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: EUR 35 (v mil.)

 

Ročný rozpočet: EUR 5 (v mil.)

Intenzita

%

Trvanie

1.1.2014-31.12.2020

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue barbet de jouy 75349 paris 07

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

18.12.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37556 (13/N)

Členský štát

Rumunsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Modificarea și completarea schemei de ajutor de stat privind acordarea unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare cartofului

Právny základ

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli afectați de organisme de carantină dăunătoare culturii cartofului:

HOTĂRÂRE nr. 299 din 11 aprilie 2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Choroby rastlín

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2014

Sektory hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Blvd. carol I; nr. 24; Sector 3, București

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

18.12.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37603 (13/N)

Členský štát

Litva

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Compensation of losses caused by transmissible animal diseases

Právny základ

1)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009, 2008, Nr. 81-3174);

2)

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 2-15, 2010, Nr. 148-7563);

3)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4171, 2013, Nr. 93-4646);

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Choroby zvierat

Forma pomoci

Priamy grant, Dotované služby

Rozpočet

Celkový rozpočet: LTL 138,2 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2014-31.12.2014

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19, LT – 01103 Vilnius

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

19.12.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37693 (13/N)

Členský štát

Lotyšsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Conservation of genetic resources of agricultural animals

Právny základ

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 295 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Agro-environmentálne záväzky

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: LVL 1,5 (v mil.)

 

Ročný rozpočet: LVL 0,33 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2014-30.12.2019

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2 LV-1981

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

9.12.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37695 (13/N)

Členský štát

Lotyšsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid to producers and processors of agricultural goods and foodstuffs for their involvement in food quality schemes

Právny základ

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Stimulácia kvalitnej produkcie

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2014-30.12.2019

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2 LV-1981

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

16.12.2013

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37696 (13/N)

Členský štát

Lotyšsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Aid to compensate losses that have arisen as a result of fireblight in orchards

Právny základ

Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi Nr. 178 “Kartiba, kada pieškir kompensaciju par fitosanitaro pasakumu izpildi”

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Choroby rastlín

Forma pomoci

Priamy grant, Dotované služby

Rozpočet

Intenzita

100 %

Trvanie

1.1.2014-30.12.2019

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2 LV-1981

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Top