Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0698

Návrh ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej v súvislosti s prijatím rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie, so zriadením dvoch podvýborov a s delegovaním určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod

/* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */

52014PC0698

Návrh ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej v súvislosti s prijatím rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie, so zriadením dvoch podvýborov a s delegovaním určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.               KONTEXT NÁVRHU/SÚVISLOSTI

Pripojený návrh predstavuje právny nástroj na schválenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení (ďalej len „dohoda“) medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi a Ukrajinou v súvislosti s prijatím rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie, so zriadením dvoch podvýborov a s delegovaním určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod.

Rokovania o uvedenej komplexnej a ambicióznej dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa začali v marci roku 2007. V nadväznosti na rozhodnutie o pristúpení Ukrajiny k WTO začali EÚ a Ukrajina vo februári 2008 rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) ako o základnom prvku dohody o pridružení.

Dohoda o pridružení je najprogresívnejšou dohodou tohto typu, o akej kedy EÚ rokovala, najmä so zreteľom na obchod a hospodársku integráciu, ktorá výrazne prekračuje jednoduché otvorenie trhu. Cieľom je zrýchlenie procesu prehlbovania politických a hospodárskych vzťahov medzi Ukrajinou a EÚ, ako aj dosiahnutie pokroku v postupnej hospodárskej integrácii Ukrajiny s vnútorným trhom EÚ vo vybraných oblastiach, a to najmä prostredníctvom vytvorenia DCFTA.

Rada 23. júna 2014 prijala rozhodnutie[1] o podpise v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a ich členských štátov a o predbežnom vykonávaní určitých ustanovení zostávajúcich kapitol dohody o pridružení vrátane jej časti o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej. Politické kapitoly dohody sa podpísali predtým 21. marca 2014[2]. Dohoda bola následne podpísaná v Bruseli v piatok 27. júna 2014 v rámci Európskej rady. 

Ukrajina ratifikovala dohodu v septembri a v tom istom mesiaci došlo v tejto súvislosti k výmene oznámení s EÚ, čo znamená, že predbežné vykonávanie sa môže začať od 1. novembra 2014. Na základe konzultácií s ukrajinskou stranou a v kontexte celkového úsilia v súvislosti s uskutočňovaním mierového procesu na Ukrajine sa však dohodlo, že predbežné vykonávanie ustanovení týkajúcich sa obchodu Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“) (hlava IV) sa odloží do 31. decembra 2015 a zároveň sa naďalej budú uplatňovať autonómne obchodné opatrenia EÚ v prospech Ukrajiny.

Predbežné vykonávanie príslušných ustanovení hláv III, IV, V, VI a VII a súvisiacich príloh a protokolov dohody o pridružení preto nadobudne platnosť postupne. Pokiaľ ide o hlavy III, V, VI a VII a súvisiace prílohy a protokoly, oznámenie uvedené v článku 486 dohody o pridružení bolo doručené koncom septembra v spojení s oznámením ustanovení uvedeným v článku 4 rozhodnutia Rady 2014/295/EÚ. Pokiaľ ide o hlavu IV a súvisiace prílohy a protokoly, bolo oznámenie doručené tak, aby predbežné vykonávanie mohlo nadobudnúť platnosť 1. januára 2016 na základe ďalšieho oznámenia podľa článku 486 dohody o pridružení.

S predbežným vykonávaním sa počíta v záujme zachovania vyváženosti vzájomných hospodárskych záujmov a spoločných hodnôt, ako aj vzhľadom na spoločnú vôľu EÚ a Ukrajiny začať vykonávať a presadzovať spôsobilé časti dohody s cieľom dosiahnuť skoré účinky reforiem pri otázkach týkajúcich sa jednotlivých sektorov ešte pred uzavretím dohody.

2.           VÝSLEDKY ROKOVANÍ

V hlave VII dohody s Ukrajinou sa stanovuje inštitucionálny rámec, ktorý je potrebný na riadne fungovanie a vykonávanie dohody. Dohodou sa zriaďuje Rada pre pridruženie (článok 461 ods. 1) na ministerskej úrovni, ktorej úlohou je dozerať na uplatňovanie a vykonávanie dohody a toto uplatňovanie a vykonávanie monitorovať.

S cieľom pripravovať zasadnutia a rokovania Rady pre pridruženie, podľa potreby vykonávať rozhodnutia Rady pre pridruženie a vo všeobecnosti zabezpečovať plynulý priebeh vzťahu pridruženia a riadne fungovanie dohody je zriadený aj Výbor pre pridruženie (podľa článku 464 ods. 1).

Rada pre pridruženie, ako aj Výbor pre pridruženie môžu rozhodnúť o zriadení akéhokoľvek iného podvýboru alebo orgánu, ktorý im môže pomáhať pri plnení úloh; určia tiež zloženie takýchto výborov alebo orgánov, stanovia ich úlohy, ako aj spôsob ich práce. Rada pre pridruženie má okrem toho právomoc zmeniť alebo aktualizovať prílohy k dohode (článok 463 ods. 3 dohody). Ktorúkoľvek zo svojich právomocí môže delegovať na Výbor pre pridruženie, a to vrátane právomoci prijímať záväzné rozhodnutia (článok 465 ods. 2 dohody).

Výbor pre pridruženie sa zíde v osobitnom zložení na účely riešenia všetkých otázok súvisiacich s hlavou IV „Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom“ (článok 465 ods. 4 dohody). V časti DCFTA dohody sa počíta s osobitnými podvýbormi pre sanitárne a fytosanitárne otázky, clá, zemepisné označenia a pre obchod a udržateľný rozvoj, ktoré majú pomáhať Výboru pre pridruženie pri plnení jeho úloh.

Počíta sa aj s vytvorením fór pre občiansku spoločnosť a parlamentnú spoluprácu.

S cieľom zaistiť hladké a včasné vykonávanie časti DCFTA dohody, najmä vzhľadom na aktualizácie alebo zmeny niektorých príloh k dohode súvisiacich s obchodom, sa navrhuje, aby Rada pre pridruženie delegovala takéto právomoci na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod. Takýmto delegovaním sa zabezpečí potrebná väzba na technické diskusie a vytvoria sa podmienky na včasné následné opatrenia po technických diskusiách v rámci uvedeného výboru o plnení záväzkov súvisiacich s obchodom, vrátane záväzkov týkajúcich sa aproximácie s acquis EÚ zo strany Ukrajiny.

V záujme dotvorenia inštitucionálneho rámca a umožnenia diskusií na odbornej úrovni v kľúčových oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti predbežného vykonávania dohôd, sa navrhuje zriadiť dva podvýbory nazvané takto:

1) podvýbor pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť;

2) podvýbor pre hospodársku a inú odvetvovú spoluprácu.

Účelom podvýborov je zamerať sa skôr na tie témy, v ktorých sa očakávajú konkrétne výsledky, než sa nevyhnutne rok čo rok venovať tým istým programovým témam.

V neskoršej fáze sa po dohode zmluvných strán môžu zriadiť ďalšie podvýbory.

V dohode o pridružení sa predpokladá široká škála opatrení zameraných na odvetvovú spoluprácu, podporu kľúčových reforiem, oživenie a rast hospodárstva, správu a odvetvovú spoluprácu v 28 oblastiach, ako napríklad: spravodlivosť, energetika, doprava, štatistika, ochrana a podpora životného prostredia, spolupráca v priemyselnej oblasti a v oblasti malých a stredných podnikov, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, politika v sociálnej oblasti, spolupráca v oblasti občianskej spoločnosti, politika v oblasti ochrany spotrebiteľov, reforma verejnej správy, vzdelávanie, odborná príprava a mládež, ako aj spolupráca v oblasti kultúry.

Posilnená spolupráca vo všetkých týchto oblastiach vychádza zo súčasných bilaterálnych aj multilaterálnych rámcov v záujme systematickejšieho dialógu a výmeny informácií a osvedčených postupov. Kľúčovým prvkom v prípade kapitol o odvetvovej spolupráci je v prípade potreby komplexný program postupnej aproximácie s acquis EÚ stanovený v prílohách k dohode. Prebiehajúca spolupráca bude zameraná na špecifické harmonogramy aproximácie a vykonávania vybraných častí acquis EÚ Ukrajinou, ktoré budú ťažiskom vnútroštátneho programu Ukrajiny v oblasti reforiem a modernizácie.

Akékoľvek „pravidelné dialógy“, ktoré sa často uvádzajú v dohode, môžu zahŕňať všetky uvedené oblasti politiky.  Druhý podvýbor sa teda môže podľa potreby stretávať v rôznom zložení. Tento návrh vychádza zo skúseností s dohodami o partnerstve a spolupráci s Ukrajinou a zameriava sa na zefektívnenie fungovania štruktúry podvýborov v rámci dohody o pridružení.

EÚ aj Ukrajina sa spoločne zaviazali zaistiť rýchle a účinné vykonávanie dohody. Cieľom tohto návrhu je preto zabezpečiť, aby inštitucionálny rámec dohody začal fungovať čo najskôr. V záujme uľahčenia tohto postupu bude rozhodujúce rýchlo dosiahnuť pokrok v procese prijímania rokovacieho poriadku pre Radu pre pridruženie, Výbor pre pridruženie a podvýbory, aby mohli  začať pracovať čo najskôr. Prvé zasadnutie Rady pre pridruženie s Ukrajinou sa plánuje zvolať čo najskôr po začatí predbežného vykonávania, pokiaľ možno do konca roka. 

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Právnym základom na schválenie pozície Únie, ktorá sa má prijať v Rade pre pridruženie zriadenej na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, je pre Úniu Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 218 ods. 9 ZFEÚ. Pokiaľ ide o EURATOM, právnym základom na schválenie pozície, ktorá sa má prijať v Rade pre pridruženie zriadenej na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článok 101.

Vzhľadom na uvedené výsledky rokovaní na základe článku 218 ods. 9 ZFEÚ a článku 101 Zmluvy o Euratome Európska komisia navrhuje, aby Rada prijala rozhodnutie o schválení pozície Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorá sa má prijať na prvom zasadnutí Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou, pokiaľ ide o: 

-   rokovací poriadok pre Radu pre pridruženie a Výbor pre pridruženie,

– zriadenie dvoch podvýborov,

ako aj

– delegovanie určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod.

Návrh

ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej v súvislosti s prijatím rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie, so zriadením dvoch podvýborov a s delegovaním určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) V článku 486 Dohody o pridružení (ďalej len „dohoda“) medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej sa stanovuje predbežné vykonávanie dohody v čiastočnom rozsahu.

(2) V článku 4 rozhodnutia Rady zo 17. marca 2014[3] a z 23. júna 2014[4] o podpise a o predbežnom vykonávaní dohody sa uvádzajú určité ustanovenia dohody, ktoré sa majú predbežne vykonávať.

(3) V článku 462 ods. 2 dohody sa stanovuje, že Rada pre pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

(4) V článku 464 ods. 1 dohody sa stanovuje, že Rade pre pridruženie pomáha pri plnení jej úloh Výbor pre pridruženie, zatiaľ čo v článku 465 ods. 1 sa stanovuje, že Rada pre pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určí úlohy, ako aj spôsob práce Výboru pre pridruženie.

(5) V článku 462 ods. 3 dohody sa stanovuje, že Rade pre pridruženie striedavo predsedá zástupca Únie a zástupca Ukrajiny.

(6) V článku 466 ods. 2 sa stanovuje, že Rada pre pridruženie môže rozhodnúť o zriadení akéhokoľvek podvýboru alebo orgánu v určitých konkrétnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu vykonávania dohody a ktoré jej môžu pomáhať pri plnení jej úloh.

(7) Rada pre pridruženie je zodpovedná za dohľad nad uplatňovaním a vykonávaním dohody a monitorovanie jej uplatňovania a vykonávania. Rada pre pridruženie môže na Výbor pre pridruženie delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí vrátane svojej právomoci prijímať záväzné rozhodnutia. Je vhodné, aby Rada pre pridruženie delegovala na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody, právomoc aktualizovať alebo zmeniť prílohy k uvedenej dohode, ktoré sa týkajú kapitol 1 (prílohy I-C a I-D), 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom), podľa článku 463 ods. 3 a článku 465 ods. 2 dohody, pokiaľ uvedené kapitoly neobsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa aktualizácie alebo zmeny uvedených príloh k dohode.

(8) V záujme účinného vykonávania dohody by sa mal čo najskôr prijať rokovací poriadok, a to aj písomným postupom,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.           Týmto sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej podľa článku 464 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o:

–        prijatie rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie,

–        zriadenie dvoch podvýborov a prijatie ich rokovacieho poriadku,

ako aj

–        delegovanie určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod v súlade s podmienkami návrhu rozhodnutí Rady pre pridruženie pripojených k tomuto rozhodnutiu.

2.           Malé technické zmeny v návrhu rozhodnutí môžu schváliť zástupcovia Únie v Rade pre pridruženie bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Rade pre pridruženie spolupredsedá zo strany Únie vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

Za Radu                                                              Za Komisiu predseda                                                             predseda

[1]               Ú. v. EÚ L 278, 15.9.2014, s. 1 – 8.

[2]               Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 1.

[3]               Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 1.

[4]               Ú. v. EÚ L 278, 15.9.2014, s. 1 – 8.

PRÍLOHA 1 ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU č. 1/2014 z … 2014, ktorým prijíma svoj rokovací poriadok, ako aj rokovací poriadok Výboru pre pridruženie

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 462,

keďže:

(1)          Od 1. novembra 2014 sa predbežne vykonávajú časti dohody v súlade s jej článkom 486.

(2)          V článku 462 ods. 2 dohody sa stanovuje, že Rada pre pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

(3)          V článku 464 ods. 1 dohody sa stanovuje, že Rade pre pridruženie pomáha pri plnení jej úloh Výbor pre pridruženie, zatiaľ čo v článku 465 ods. 1 sa stanovuje, že Rada pre pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určí úlohy Výboru pre pridruženie, ako aj spôsob jeho práce,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa prijímajú rokovacie poriadky Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie, ktoré sú uvedené v dodatkoch A a B.

V …, ….

|| Za Radu pre pridruženie predseda  

DODATOK A

Rokovací poriadok Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.               Rada pre pridruženie zriadená v súlade s článkom 461 ods. 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) plní svoje povinnosti podľa článkov 461 a 463 dohody a preberá zodpovednosť za celkové vykonávanie dohody, ako aj za všetky ostatné bilaterálne, multilaterálne alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

2.               Ako sa stanovuje v článku 5 ods. 1 dohody, zmluvné strany vedú politický dialóg na pravidelných stretnutiach organizovaných na úrovni samitov. Podľa článku 5 ods. 2 dohody politický dialóg na ministerskej úrovni sa po vzájomnej dohode uskutoční na pôde Rady pre pridruženie uvedenej v článku 460 dohody, ako aj prostredníctvom pravidelných stretnutí zástupcov zmluvných strán na úrovni ministrov zahraničných vecí.

3.               Ako sa stanovuje v článku 462 ods. 1 dohody, Rada pre pridruženie sa skladá z členov Rady Európskej únie a z členov Európskej komisie na jednej strane a z členov ukrajinskej vlády na strane druhej. V zložení Rady pre pridruženie sa budú zohľadňovať osobitné otázky, ktoré sa majú riešiť na danom zasadnutí. Rada pre pridruženie zasadá na ministerskej úrovni.

 4.              Ako sa stanovuje v článku 463 ods. 1 dohody, na účely dosiahnutia cieľov uvedenej dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné. Rada pre pridruženie prijme vhodné opatrenia na vykonávanie svojich rozhodnutí, a to v prípade potreby aj splnomocnením osobitných orgánov zriadených na základe dohody konať v jej mene. Rada pre pridruženie môže vydávať aj odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania sa prijímajú dohodou zmluvných strán, po ukončení príslušných vnútorných postupov na ich prijatie. Rada pre pridruženie môže delegovať svoje právomoci na Výbor pre pridruženie.

5.               Zmluvné strany v tomto rokovacom poriadku sú tie, ktoré sú vymedzené v článku 482 dohody.

Článok 2

Predsedníctvo

Zmluvné strany striedavo predsedajú Rade pre pridruženie počas obdobia 12 mesiacov. Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3

Zasadnutia

1.               Rada pre pridruženie zasadá aspoň raz ročne, ako aj vždy, keď si to vyžadujú okolnosti, a to po vzájomnej dohode. Ak sa strany nedohodnú inak, zasadnutia Rady pre pridruženie sa konajú na obvyklom mieste konania zasadnutí Rady Európskej únie.

2.               Každé zasadnutie Rady pre pridruženie sa uskutoční v deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

3.               Zasadnutia Rady pre pridruženie spoločne zvolávajú tajomníci Rady pre pridruženie po dohode s predsedom Rady pre pridruženie najneskôr 30 dní pred dňom zasadnutia.

Článok 4

Zastúpenie

1.               Ak sa členovia Rady pre pridruženie nemôžu zúčastniť na zasadnutí, môžu byť zastúpení. Ak si člen želá byť zastúpený, musí pred zasadnutím, na ktorom má byť zastúpený, písomne oznámiť predsedovi meno svojho zástupcu.

2.               Zástupca člena Rady pre pridruženie má všetky práva člena, ktorého zastupuje.

Článok 5

Delegácie

1.               Členov Rady pre pridruženie môžu sprevádzať úradníci. Pred každým zasadnutím je predseda informovaný prostredníctvom sekretariátu o plánovanom zložení delegácie každej zmluvnej strany.

2.               Rada pre pridruženie môže po dohode medzi zmluvnými stranami pozvať zástupcov iných orgánov zmluvných strán alebo nezávislých odborníkov v danej oblasti, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach ako pozorovatelia alebo aby poskytli informácie o konkrétnych témach. Zmluvné strany sa dohodnú na podmienkach, za ktorých sa pozorovatelia môžu zúčastniť na zasadnutiach.

Článok 6

Sekretariát

Úradník Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie a úradník Ukrajiny vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov Rady pre pridruženie.

Článok 7

Korešpondencia

1.               Korešpondencia adresovaná Rade pre pridruženie sa posiela tajomníkovi Únie alebo Ukrajiny, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.               Títo dvaja tajomníci zabezpečia, aby sa korešpondencia postúpila predsedovi a podľa potreby aj ostatným členom Rady pre pridruženie.

3.               Takto rozposlaná korešpondencia sa zasiela podľa potreby Generálnemu sekretariátu Európskej komisie, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, stálym zastúpeniam členských štátov pri Európskej únii a generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, ako aj misii Ukrajiny pri Európskej únii.

4.               Oznámenia predsedu Rady pre pridruženie posielajú adresátom uvedení dvaja tajomníci v mene predsedu Rady pre pridruženie. Tieto oznámenia sa v prípade potreby rozpošlú členom Rady pre pridruženie, ako sa stanovuje v treťom odseku.

Článok 8

Dôvernosť informácií

Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia Rady pre pridruženie sú neverejné. Ak zmluvná strana predloží Rade pre pridruženie informácie označené ako dôverné, druhá zmluvná strana zaobchádza s takýmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9

Program zasadnutí

1.               Predseda vypracuje predbežný program každého zasadnutia. Tajomníci Rady pre pridruženie ho odošlú adresátom uvedeným v článku 7 rokovacieho poriadku najneskôr 15 kalendárnych dní pred zasadnutím.

Predbežný program zasadnutia obsahuje len body, v súvislosti s ktorými tajomníci dostali žiadosť o zaradenie do programu najneskôr 21 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia. Uvedené body nie sú zaradené do predbežného programu, pokiaľ neboli príslušné podporné dokumenty zaslané tajomníkom pred dátumom odoslania programu.

2.               Rada pre pridruženie prijíma program na začiatku každého zasadnutia. Bod, ktorý nie je zahrnutý do predbežného programu, môže byť do programu zahrnutý v prípade, že s tým zmluvné strany súhlasia.

3.               Po konzultáciách so zmluvnými stranami môže predseda skrátiť lehotu uvedenú v odseku 1 s cieľom zohľadniť požiadavky konkrétneho prípadu.

Článok 10

Zápisnica

1.               Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú obaja tajomníci spoločne.

2.               V zápisnici sa spravidla vo vzťahu ku každému bodu programu uvádza:

a)        dokumentácia predložená Rade pre pridruženie;

b)        vyhlásenia, ktoré sa zaznamenali na požiadanie člena Rady pre pridruženie;

ako aj

c)        záležitosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, ako sú okrem iného prijaté rozhodnutia, schválené vyhlásenia a akékoľvek závery.

3.               Návrh zápisnice sa predkladá Rade pre pridruženie na schválenie. Rada pre pridruženie schváli zápisnicu na svojom nasledujúcom zasadnutí. Návrh zápisnice sa prípadne môže schváliť písomne.

Článok 11

Rozhodnutia a odporúčania

1.               Rada pre pridruženie prijíma rozhodnutia a vydáva odporúčania na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami a po ukončení príslušných vnútorných postupov.

2.               Rada pre pridruženie môže takisto prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania písomným postupom, ak sa tak zmluvné strany dohodnú. Na tento účel predseda Rady pre pridruženie rozpošle text návrhu v písomnej forme jej členom podľa článku 7 rokovacieho poriadku v lehote minimálne 21 kalendárnych dní, počas ktorej musia členovia oznámiť akékoľvek výhrady alebo zmeny, ktoré chcú vykonať. Po konzultáciách so zmluvnými stranami môže predseda skrátiť uvedenú lehotu s cieľom zohľadniť požiadavky konkrétneho prípadu.

3.               Akty Rady pre pridruženie v zmysle článku 463 ods. 1 dohody sa nazývajú „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“, za týmto názvom nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a opis ich predmetu. Rozhodnutia a odporúčania Rady pre pridruženie podpisuje predseda a overujú obaja tajomníci. Rozhodnutia a odporúčania sa rozpošlú všetkým adresátom uvedeným v článku 7 tohto rokovacieho poriadku. Každá zmluvná strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia a odporúčania Rady pre pridruženie vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

4.               Každé rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ nie je v rozhodnutí stanovené inak.

Článok 12

Jazyky

1.           Úradnými jazykmi Rady pre pridruženie sú úradné jazyky zmluvných strán.

2.               Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania Rady pre pridruženie vychádzajú zvyčajne z dokumentácie vyhotovenej v týchto jazykoch.

Článok 13

Výdavky

1.               Každá zmluvná strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach Rady pre pridruženie, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.               Výdavky v súvislosti s tlmočením počas zasadnutí, prekladom a rozmnožovaním dokumentov znáša Európska únia. V prípade, že si Ukrajina vyžaduje tlmočenie alebo preklad do alebo z iných jazykov, ako sú jazyky uvedené v článku 12 tohto rokovacieho poriadku, výdavky s tým súvisiace znáša Ukrajina. 3.       Iné výdavky v súvislosti s materiálnym zabezpečením zasadnutí uhradí tá zmluvná strana, ktorá organizuje zasadnutie.

Článok 14

Výbor pre pridruženie

1.               V súlade s článkom 464 ods. 1 dohody Výbor pre pridruženie pomáha Rade pre pridruženie pri vykonávaní jej úloh. Výbor pre pridruženie sa skladá zo zástupcov zmluvných strán, pričom v zásade ide o vyšších úradníkov.

2.               Výbor pre pridruženie pripravuje zasadnutia a rokovania Rady pre pridruženie, v prípade potreby vykonáva rozhodnutia Rady pre pridruženie a vo všeobecnosti zabezpečuje plynulý priebeh vzťahu pridruženia a riadne fungovanie dohody. Výbor posudzuje všetky otázky predložené Radou pre pridruženie, ako aj všetky ostatné otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu bežného plnenia dohody. Predkladá Rade pre pridruženie na schválenie návrhy alebo akékoľvek predlohy rozhodnutí/odporúčaní. V súlade s článkom 465 ods. 2 dohody môže Rada pre pridruženie poveriť Výbor pre pridruženie, aby prijímal rozhodnutia.

3.               Výbor pre pridruženie prijíma rozhodnutia a vydáva odporúčania, na ktoré je splnomocnený v dohode.

4.               V prípadoch, keď sa v dohode odkazuje na povinnosť alebo možnosť konzultácie alebo keď sa zmluvné strany na základe spoločnej dohody rozhodnú navzájom konzultovať, sa tieto konzultácie môžu uskutočniť v rámci Výboru pre pridruženie, pokiaľ nie je v dohode uvedené inak. Konzultácia môže pokračovať v Rade pre pridruženie, ak sa tak obe zmluvné strany dohodnú.

Článok 15

Zmeny rokovacieho poriadku

Tento rokovací poriadok sa môže meniť v súlade s článkom 11.

DODATOK B

Rokovací poriadok Výboru pre pridruženie a podvýborov medzi EÚ a Ukrajinou

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.               Výbor pre pridruženie zriadený v súlade s článkom 464 ods. 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) pomáha Rade pre pridruženie pri plnení jej úloh a funkcií a plní úlohy stanovené v uvedenej dohode, ktorými ho poverila Rada pre pridruženie. Podľa článku 465 ods. 1 Rada pre pridruženie určí vo svojom rokovacom poriadku úlohy Výboru pre pridruženie a spôsob jeho práce.

2.               Výbor pre pridruženie pripravuje zasadnutia a rokovania Rady pre pridruženie, v prípade potreby vykonáva rozhodnutia Rady pre pridruženie a vo všeobecnosti zabezpečuje plynulý priebeh vzťahu pridruženia a riadne fungovanie dohody o pridružení. Výbor posudzuje všetky otázky predložené Radou pre pridruženie, ako aj všetky ostatné otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu bežného vykonávania dohody o pridružení. Výbor predkladá Rade pre pridruženie návrhy alebo akékoľvek predlohy rozhodnutí alebo odporúčaní na schválenie.

3.               Ako sa stanovuje v článku 464 ods. 2 dohody, Výbor pre pridruženie sa skladá zo zástupcov Únie a zástupcov Ukrajiny, pričom v zásade ide o vyšších úradníkov, ktorí sú príslušní v konkrétnych otázkach, ktoré sa majú riešiť na danom zasadnutí.

4.               Podľa článku 465 ods. 4 dohody, keď Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod plní úlohy, ktoré mu boli zverené v hlave IV dohody, skladá sa z vyšších úradníkov Európskej komisie a Ukrajiny zodpovedných za obchod a záležitosti súvisiace s obchodom. Zástupca Európskej komisie alebo Ukrajiny zodpovedný za obchod a záležitosti súvisiace s obchodom vykonáva funkciu predsedu v súlade s nižšie uvedeným článkom 2. Na zasadnutiach sa takisto zúčastňuje zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

5.               Ako sa stanovuje v článku 465 ods. 3 dohody, Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod má právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch vymedzených v dohode a v oblastiach, v ktorých naň Rada pre pridruženie delegovala právomoci. Uvedené rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné a zmluvné strany prijmú náležité opatrenia potrebné na ich vykonanie. Výbor pre pridruženie prijíma rozhodnutia na základe dohody zmluvných strán, a to po ukončení príslušných vnútorných postupov potrebných na ich prijatie.

6.               Zmluvné strany v tomto rokovacom poriadku sú vymedzené podľa článku 482 dohody.

Článok 2

Predsedníctvo

Zmluvné strany striedavo predsedajú Výboru pre pridruženie počas obdobia 12 mesiacov. Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3

Zasadnutia

1.               Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, Výbor pre pridruženie zasadá pravidelne aspoň raz ročne. Mimoriadne zasadnutia Výboru pre pridruženie sa môžu uskutočniť na žiadosť jednej zo zmluvných strán a so súhlasom zmluvných strán.

2.               Každé zasadnutie Výboru pre pridruženie zvoláva predseda na deň a miesto, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Sekretariát Výboru pre pridruženie vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr 28 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.               Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod zasadá aspoň raz ročne, a keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutia zvoláva predseda Výboru pre pridruženie v zložení pre obchod na deň, miesto a spôsobom, na ktorom sa dohodli zmluvné strany. Sekretariát Výboru pre pridruženie v zložení pre obchod vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.               Pokiaľ je to možné, pravidelné zasadnutie Výboru pre pridruženie sa zvolá v dostatočnom predstihu pred pravidelným zasadnutím Rady pre pridruženie.

5.               Vo výnimočných prípadoch a ak s tým zmluvné strany súhlasia, sa zasadnutia Výboru pre pridruženie môžu uskutočniť s použitím akýchkoľvek dohodnutých technických prostriedkov, ako napríklad videokonferencie.

Článok 4

Delegácie

Pred každým zasadnutím sú zmluvné strany informované prostredníctvom sekretariátu o plánovanom zložení delegácií každej zmluvnej strany, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutí.

Článok 5

Sekretariát

1.            Úradník Únie a úradník Ukrajiny vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov Výboru pre pridruženie a spoločne vykonávajú kancelárske úlohy, pokiaľ sa v tomto rokovacom poriadku nestanovuje inak, v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce.

2.            Úradník Európskej komisie a úradník Ukrajiny zodpovední za obchod a záležitosti súvisiace s obchodom vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov Výboru pre pridruženie v zložení pre obchod.

Článok 6

Korešpondencia

1.               Korešpondencia adresovaná Výboru pre pridruženie sa posiela tajomníkovi niektorej zo zmluvných strán, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.               Sekretariát zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná Výboru pre pridruženie postúpila predsedovi výboru a aby sa v prípade potreby rozposlala ako dokumenty uvedené v článku 7 tohto rokovacieho poriadku.

3.               Korešpondenciu predsedu Výboru pre pridruženie posiela sekretariát zmluvným stranám v mene predsedu Výboru pre pridruženie. Táto korešpondencia sa v prípade potreby rozpošle v súlade s ustanoveniami článku 7 tohto rokovacieho poriadku.

Článok 7

Dokumenty

1.               Dokumenty rozposielajú tajomníci.

2.               Zmluvná strana zašle svoje dokumenty svojmu tajomníkovi. Tajomník zašle tieto dokumenty tajomníkovi druhej zmluvnej strany.

3.               Tajomník Únie rozposiela dokumenty zodpovedným zástupcom Únie a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Ukrajiny.

4.               Tajomník Ukrajiny rozposiela dokumenty zodpovedným zástupcom Ukrajiny a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Únie.

Článok 8

Dôvernosť informácií

Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia Výboru pre pridruženie sú neverejné. Ak strana predloží Výboru pre pridruženie informácie označené ako dôverné, druhá strana zaobchádza s takýmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9

Program zasadnutí

1.               Sekretariát Výboru pre pridruženie vypracuje predbežný program každého zasadnutia, ako aj návrh operatívnych záverov stanovených v článku 10, a to na základe návrhov zmluvných strán. Predbežný program obsahuje body, v súvislosti s ktorými dostal sekretariát Výboru pre pridruženie žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo zmluvných strán spolu s príslušnými dokumentmi najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom konania zasadnutia.

2.               Predbežný program spoločne s príslušnými dokumentmi sa rozposiela v súlade s ustanoveniami článku 7 najneskôr 15 kalendárnych dní pred dátumom zasadnutia.

3.               Výbor pre pridruženie prijíma program na začiatku každého zasadnutia. Do programu možno zaradiť aj body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.

4.               Predseda zasadnutia Výboru pre pridruženie môže na základe súhlasu druhej zmluvnej strany pozvať zástupcov iných orgánov zmluvných strán alebo nezávislých odborníkov v danej oblasti na báze ad hoc, aby sa zúčastnili na jeho zasadnutiach s cieľom poskytnúť informácie o konkrétnych témach. Zmluvné strany zabezpečia, aby uvedení pozorovatelia alebo odborníci rešpektovali všetky požiadavky dôvernosti.

5.               Predseda zasadnutia Výboru pre pridruženie môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky.

Článok 10

Zápisnica a operatívne závery

1.           Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú obaja tajomníci spoločne.

V zápisnici sa spravidla vo vzťahu ku každému bodu programu uvádza:

a)      zoznam účastníkov zasadnutia, zoznam úradníkov, ktorí ich sprevádzali, a zoznam prípadných pozorovateľov alebo odborníkov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí;

b)      dokumentácia predložená Výboru pre pridruženie;

c)       vyhlásenia, ktoré sa zaznamenali na požiadanie Výboru pre pridruženie, ako aj

d)      operatívne závery zo zasadnutia podľa ustanovenia v odseku 4.

2.           Návrh zápisnice sa predloží na schválenie Výboru pre pridruženie. Výbor pre pridruženie schváli zápisnicu na svojom nasledujúcom zasadnutí. Návrh zápisnice sa prípadne môže schváliť písomne. Zápisnicu Výboru pre pridruženie v zložení pre obchod je potrebné schváliť do 28 kalendárnych dní po každom zasadnutí. Overená kópia sa zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 7 tohto rokovacieho poriadku.

3.           Návrh operatívnych záverov z každého zasadnutia vypracuje tajomník Výboru pre pridruženie predsedajúcej zmluvnej strany a spolu s programom ho rozpošle zmluvným stranám, zvyčajne najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia. Tento návrh sa v priebehu zasadnutia aktualizuje tak, aby na konci zasadnutia Výbor pre pridruženie prijal operatívne závery, v ktorých sa odzrkadľujú nadväzujúce opatrenia zmluvných strán, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po schválení sa operatívne závery pripoja k zápisnici a ich vykonávanie sa preskúma počas nasledujúceho zasadnutia Výboru pre pridruženie. Na tento účel Výbor pre pridruženie prijme vzor, ktorý umožní sledovať každé opatrenie podľa konkrétnej lehoty na jeho vykonanie.

Článok 11

Rozhodnutia a odporúčania

1.               V osobitných prípadoch, keď je Výboru pre pridruženie dohodou udelená právomoc prijímať rozhodnutia alebo keď naň túto právomoc deleguje Rada pre pridruženie, Výbor pre pridruženie prijíma rozhodnutia. Okrem toho vydáva odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania sa vydávajú na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a po ukončení príslušných vnútorných postupov. Každé rozhodnutie alebo odporúčanie podpíše predseda a overia dvaja tajomníci.

2.               Výbor pre pridruženie môže prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania písomným postupom, ak sa tak zmluvné strany dohodnú. Písomný postup pozostáva z úradnej výmeny nót medzi dvoma tajomníkmi, ktorí konajú v zmysle dohody zmluvných strán. Na tento účel sa text návrhu rozpošle podľa článku 7 v lehote minimálne 21 kalendárnych dní, počas ktorej sa musia oznámiť akékoľvek výhrady alebo zmeny. Predseda Výboru pre pridruženie môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v tomto odseku s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky. Po schválení znenia rozhodnutie alebo odporúčanie podpíše predseda a overia dvaja tajomníci.

3.               Akty Výboru pre pridruženie sa nazývajú „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“. Každé rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ nie je v rozhodnutí stanovené inak.

4.               Rozhodnutia a odporúčania sa zašlú obom zmluvným stranám.

5.               Každá zmluvná strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia a odporúčania Výboru pre pridruženie vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

Článok 12

Správy

Výbor pre pridruženie na každom pravidelnom zasadnutí Rady pre pridruženie podá Rade pre pridruženie správu o svojej činnosti a o činnosti podvýborov, pracovných skupín a iných orgánov.

Článok 13

Jazyky

1.               Úradnými jazykmi Výboru pre pridruženie sú úradné jazyky zmluvných strán.

2.               Úradnými jazykmi Výboru pre pridruženie sú angličtina a ukrajinčina. Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania Výboru pre pridruženie vychádzajú z jeho dokumentácie vyhotovenej v oboch týchto jazykoch.

Článok 14

Výdavky

1.               Každá zmluvná strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach Výboru pre pridruženie, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.               Výdavky v súvislosti s organizáciou zasadnutí a rozmnožovaním dokumentov znáša strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

3.               Výdavky na tlmočenie počas zasadnutí a na preklad dokumentov do angličtiny alebo ukrajinčiny alebo z angličtiny alebo ukrajinčiny podľa článku 13 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Tlmočenie a preklad do alebo z iných jazykov hradí priamo žiadajúca zmluvná strana.

4.               V prípade, že je potrebný preklad dokumentov do úradných jazykov EÚ, výdavky znáša Európska únia.

Článok 15

Zmeny rokovacieho poriadku

Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím Rady pre pridruženie v súlade s článkom 465 ods. 1.

Článok 16

Podvýbory, osobitné výbory alebo orgány

1.               Výbor pre pridruženie môže v súlade s článkom 466 ods. 2 dohody rozhodnúť o zriadení podvýborov alebo osobitných výborov alebo orgánov v určitých konkrétnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu vykonávania dohody, než sú stanovené v dohode, aby mu pomáhali pri plnení jeho úloh. Výbor pre pridruženie môže rozhodnúť o zrušení každého takéhoto podvýboru, osobitného výboru alebo orgánu, ako aj o vymedzení či zmene ich rokovacieho poriadku. Pokiaľ sa nerozhodne inak, tieto podvýbory podliehajú právomoci Výboru pre pridruženie, ktorému podávajú správy po každom ich zasadnutí.

2.               Pokiaľ nie je v dohode stanovené inak alebo v Rade pre pridruženie dohodnuté inak, tento rokovací poriadok platí mutatis mutandis pre všetky podvýbory, osobitné výbory alebo orgány uvedené v odseku 1.

3.               Zasadnutia podvýborov zriadených v rámci dohody sa môžu konať pružne v prípade potreby buď osobne v Bruseli, alebo v partnerskej krajine alebo napríklad prostredníctvom videokonferencie. Podvýbory by mali byť platformou na monitorovanie pokroku pri aproximácii v konkrétnych oblastiach, na prerokovanie určitých otázok a výziev vyplývajúcich z tohto procesu a na formulovanie odporúčaní a operatívnych záverov.

4.               Sekretariátu Výboru pre pridruženie sa bude zasielať kópia všetkej súvisiacej korešpondencie, dokumentov a oznámení, ktoré sa týkajú podvýboru, osobitného výboru alebo orgánu uvedených v odseku 1.

5.               Pokiaľ nie je v dohode stanovené inak alebo medzi zmluvnými stranami v rámci Rady pre pridruženie dohodnuté inak, podvýbory, osobitné výbory alebo orgány majú len právomoc vydávať odporúčania Výboru pre pridruženie.

Článok 17

Tento rokovací poriadok platí pre Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod mutatis mutandis, pokiaľ nie je stanovené inak.

PRÍLOHA II

ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU č. 2/2014

z ... 2014

o zriadení dvoch podvýborov

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 466 ods. 2,

keďže:

(1)          Od 1. novembra 2014 sa predbežne vykonávajú časti dohody v súlade s jej článkom 486.

(2)          V článku 466 ods. 2 sa stanovuje, že Rada pre pridruženie môže rozhodnúť o zriadení akéhokoľvek podvýboru alebo orgánu v určitých konkrétnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu vykonávania dohody a ktoré jej môžu pomáhať pri plnení jej úloh.

(3)          S cieľom umožniť diskusie na odbornej úrovni o kľúčových oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti predbežného vykonávania dohody, by sa mali zriadiť dva podvýbory. Zoznam podvýborov aj rozsah pôsobnosti jednotlivých podvýborov sa môže zmeniť po ďalšej dohode zmluvných strán,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Týmto sa zriaďujú podvýbory uvedené v dodatku A. Rokovací poriadok podvýborov sa riadi článkom 16 rokovacieho poriadku Výboru pre pridruženie a podvýborov dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou prijatého rozhodnutím č. 1/2014 Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou.

V …, …

Za Radu pre pridruženie

predseda

Dodatok A k PRÍLOHE II

Rada pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou

Zriadené podvýbory:

– 1.     podvýbor pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť;

– 2.     podvýbor pre hospodársku a inú odvetvovú spoluprácu.

PRÍLOHA III

ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU č. 3/2014

z ... 2014

o delegovaní určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 463 ods. 3 a článok 465 ods. 2,

keďže:

(1)             Časti dohody sa predbežne vykonávajú od 1. novembra 2014 podľa článku 486 dohody.

(2)             Rada pre pridruženie je zodpovedná za dohľad nad uplatňovaním a vykonávaním dohody a monitorovanie jej uplatňovania a vykonávania.

(3)             Rada pre pridruženie môže na Výbor pre pridruženie delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí vrátane svojej právomoci prijímať záväzné rozhodnutia podľa článku 465 ods. 2 dohody.

(4)             Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod rieši všetky otázky súvisiace s hlavou IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom), ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody.

(5)             S cieľom zabezpečiť hladké a včasné vykonávanie časti dohody týkajúcej sa DCFTA je vhodné, aby Rada pre pridruženie delegovala na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod právomoc aktualizovať alebo zmeniť prílohy k dohode, ktoré sa týkajú kapitol 1, 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody, pokiaľ uvedené kapitoly neobsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa aktualizácie alebo zmeny uvedených príloh k dohode,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Rada pre pridruženie deleguje na Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody, právomoc aktualizovať alebo zmeniť prílohy, ktoré sa týkajú kapitol 1 (prílohy I-C a I-D), 2, (príloha II), 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody, pokiaľ uvedené kapitoly neobsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa aktualizácie alebo zmeny uvedených príloh k dohode.

Za Radu pre pridruženie

predseda

Top