EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Odporúčanie prijať nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (ECB/2014/13) (predložené Európskou centrálnou bankou)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 188/1


Odporúčanie prijať nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

(ECB/2014/13)

(predložené Európskou centrálnou bankou)

(2014/C 188/01)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.   ÚVOD

Rada Európskej únie prijala 23. novembra 1998 nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 (1). V súlade s článkom 107 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ECB v minulosti predložila Rade odporúčanie ECB/1998/10 (2). ECB neskôr predložila aj odporúčanie ECB/2008/9 (3), ktoré predchádzalo prijatiu nariadenia Rady (ES) č. 951/2009 (4). Je preto vhodné riadiť sa rovnakým postupom, ktorý je v súčasnosti ustanovený v článku 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a do nariadenia (ES) č. 2533/98 zahrnúť navrhované zmeny.

II.   PRIPOMIENKY K ČLÁNKOM

Používanie štatistických informácií na účely vykonávania funkcií dohľadu

S cieľom minimalizovať spravodajskú záťaž a zabezpečiť, aby údaje bolo potrebné zbierať iba raz, národné centrálne banky sú v súčasnosti podľa článku 8 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2533/98 oprávnené používať dôverné štatistické informácie na účely vykonávania svojich funkcií v oblasti dohľadu. Malo by sa presne stanoviť, že ECB, ktorá bola poverená osobitnými úlohami v oblasti prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (5), môže podobne ako národné centrálne banky, ktoré boli poverené osobitnými úlohami v oblasti prudenciálneho dohľadu, používať dôverné štatistické informácie na výkon týchto úloh.

Zároveň by sa malo ozrejmiť, že k prenosu dôverných štatistických informácií medzi členmi ESCB a ostatnými orgánmi členských štátov a Únie, ktoré sú zodpovedné za a) dohľad nad finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami a b) stabilitou finančného systému, a Európskym mechanizmom pre stabilitu (European Stability Mechanism – ESM) môže dochádzať s cieľom podporovať príslušné úlohy. Medzi orgány môžu okrem iného patriť príslušné orgány zodpovedné za dohľad a makroprudenciálny dohľad, európske orgány dohľadu (6), Európsky výbor pre systémové riziká, ako aj orgány oprávnené riešiť krízové situácie úverových inštitúcií.

Odporúčanie prijať

„NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5.4,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

v súlade s postupom ustanoveným v článku 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 41 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 (7) je kľúčovým prvkom právneho rámca, ktorý podporuje zber štatistických informácií ako jednu z úloh Európskej centrálnej banky (ECB), pri plnení ktorej jej pomáhajú národné centrálne banky. ECB sa neustále opiera o toto nariadenie pri uskutočňovaní a monitorovaní koordinovaného zberu štatistických informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plnenia úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), vrátane úlohy prispievať k plynulému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému, ako sa vymedzuje v článku 127 ods. 5 zmluvy.

(2)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 (8) poveruje ECB osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a stabilitu finančného systému v rámci Únie a jednotlivých členských štátov.

(3)

S cieľom minimalizovať spravodajskú záťaž spravodajských agentov a umožniť riadny výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami, ktorým boli poverené všetky príslušné orgány, ako aj riadne plnenie úloh, ktorými boli poverené orgány zodpovedné za ochranu stability finančného systému, je potrebné zmeniť nariadenie (ES) č. 2533/98 tak, aby bolo možné prenášať a používať štatistické informácie, ktoré zbiera ESCB, medzi členmi ESCB a príslušnými orgánmi. Tieto orgány by mali zahŕňať príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami a makroprudenciálny dohľad, európske orgány dohľadu (9), Európsky výbor pre systémové riziká, ako aj orgány oprávnené riešiť krízové situácie úverových inštitúcií.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konkrétne zmeny

Článok 8 nariadenia (ES) 2533/98 sa mení takto:

1.

V odseku 1 sa písmeno d) nahrádza nasledujúcim znením a dopĺňa sa nové písmeno e):

‚d)

pokiaľ ide o ECB a národné centrálne banky, ak sú uvedené štatistické informácie použité v oblasti prudenciálneho dohľadu;

e)

pokiaľ ide o národné centrálne banky v súlade s článkom 14.4 štatútu, na výkon funkcií iných ako funkcie, ktoré sa uvádzajú v štatúte.‘

2.

V odseku 4 sa písm. a) nahrádza takto:

‚a)

v rozsahu a na úrovni podrobností, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve alebo úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorými boli poverení členovia ESCB, alebo‘

3.

Vkladá sa odsek 4a, ktorý znie:

‚(4a)

ESCB môže zasielať dôverné štatistické informácie orgánom členských štátov alebo Únie, ktoré zodpovedajú za dohľad na finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami, alebo za stabilitu finančného systému v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom a Európskemu mechanizmu pre stabilitu (European Stability Mechanism – ESM) v rozsahu na úrovni podrobností, ktoré sú potrebné na plnenie ich príslušných úloh. Každý ďalší prenos týchto dôverných štatistických informácií musí byť výslovne povolený členom ESCB, ktorý ich zozbieral.‘

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dátum].

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.“

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. marca 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(2)  Odporúčanie ECB/1998/10 k nariadeniu Rady (ES) o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES C 246, 6.8.1998, s. 12).

(3)  Odporúčanie ECB/2008/9 k nariadeniu Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. EÚ C 251, 3.10.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 951/2009 z 9. októbra 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  Európskymi orgánmi dohľadu sú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  Európske orgány dohľadu sú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.


Top