EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0049

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 24. júna 2014 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (CON/2014/49)

OJ C 336, 26.9.2014, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 336/5


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 24. júna 2014

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov

(CON/2014/49)

(2014/C 336/04)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala žiadosť o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“) od Európskeho parlamentu dňa 18. marca 2014 a od Rady dňa 27. marca 2014.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

ECB vo všeobecnosti víta navrhované nariadenie, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť finančného trhu, v súlade s odporúčaniami, ktoré vydala Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board – FSB), a ktoré schválili vedúci predstavitelia G20 (2). Navrhovaným nariadením sa zavádzajú opatrenia v troch oblastiach: 1. údaje o transakciách sa musia oznamovať archívom obchodných údajov a príslušné orgány a príslušné orgány Únie musia mať priamy a okamžitý prístup k týmto údajom v záujme umožniť monitorovanie nárastu systémových rizík súvisiacich s využívaním transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ktoré na účely navrhovaného nariadenia zahŕňajú repo transakcie, požičiavanie cenných papierov a komodít a ostatné transakcie s rovnocenným ekonomickým účinkom, s ktorými sú spojené podobné riziká, najmä transakcie typu „buy-sell back“ a „sell-buy back“; 2. informácie o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov sa musia sprístupniť investorom, ktorých aktíva sú použité v rámci týchto transakcií alebo v rámci iných štruktúr financovania, ktoré majú podobné účinky ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a 3. činnosti týkajúce sa ďalšieho založenia musia byť zmluvne transparentné. ECB sa domnieva, že nové jednotné pravidlá o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ako aj ustanovenia o ďalšom založení, by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní finančnej stability v Únii. V navrhovanom nariadení by sa mala zohľadniť práca skupiny odborníkov FSB na údaje zameranej na trhy financujúce cenné papiere, ktorá bola vytvorená, aby ďalej rozvinula odporúčania týkajúce sa zbierania údajov a ich agregácie na celosvetovej úrovni v súlade s odporúčaniami FSB, a ktorá vytvorí navrhované normy a procesy do konca roku 2014 (3). Okrem toho prekladá ECB tieto konkrétne pripomienky.

2.   Konkrétne pripomienky

2.1   Vyňatie transakcií centrálnych bánk z povinností týkajúcich sa oznamovania a transparentnosti

Navrhovaný rámec oznamovania a transparentnosti neobsahuje výnimku týkajúcu sa transakcií, ktorých protistranou je centrálna banka ESCB (4).

V tejto súvislosti ECB poznamenáva, že zatiaľ čo oznamovanie a transparentnosť transakcií vykonávaných centrálnymi bankami ako súčasť ich príslušných cieľov a úloh ustanovených v právnych predpisoch by neprispelo k zvýšenej transparentnosti v prospech trhu, efektívnosť týchto operácií, najmä v oblasti menovej politiky a devízových operácií, a následne výkon týchto úloh centrálnymi bankami, pri ktorom je dôležitá včasnosť a dôvernosť, by sa mohla vážne narušiť v dôsledku oznamovania alebo transparentnosti takýchto transakcií.

Požiadavka, aby protistrany transakcií, ktorých účastníkom je člen ESCB, oznamovali všetky súvisiace údaje archívom obchodných údajov, by mohla narušiť režim ochrany služobného tajomstva ECB a národných centrálnych bánk a priečiť sa účelu imunít, ktoré boli ECB priznané v súlade so zmluvou, najmä nedotknuteľnosti archívov a úradnej komunikácie ECB (5). Z uvedených dôvodov by mali byť transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, ktorých protistranou je centrálna banka ESCB, vyňaté z povinností oznamovania a transparentnosti.

ECB dôrazne odporúča, aby bola do navrhovaného nariadenia zahrnutá výnimka založená na transakciách (6). Ak by sa tak nestalo, malo by to rovnaký účinok ako uloženie povinností oznamovania a transparentnosti samotnému ESCB.

2.2   Objasnenie právomoci Komisie zmeniť zoznam výnimiek

Okrem toho je dôležité objasniť článok 2 ods. 3 navrhovaného nariadenia, ktorý priznáva Komisii právomoc zmeniť zoznam výnimiek podľa článku 2 ods. 2 prostredníctvom delegovaného aktu. ECB sa domnieva, že článok 2 ods. 3 by mal priamo obsahovať možnosť rozšíriť zoznam výnimiek tak, aby zahŕňal centrálne banky tretích krajín (7).

2.3   Ďalšie založenie

Na účely navrhovaného nariadenia, je ďalšie založenie „použitie finančných nástrojov, ktoré boli prijaté ako kolaterál, prijímajúcou protistranou vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo na účet inej protistrany“ (8). V navrhovanom nariadení sa uvádza, že protistrana, ktorá prijala finančné nástroje ako kolaterál, bude mať právo na ďalšie založenie len s výslovným súhlasom poskytujúcej protistrany a len po prevode kolaterálu na jej vlastný účet (9).

ECB víta oznamovacie povinnosti v súvislosti s transakciami spočívajúcimi vo financovaní cenných papierov podľa článku 4 vrátane povinnosti oznamovať údaje o poskytnutom kolateráli, najmä ak je k dispozícii na ďalšie založenie, alebo ak bol ďalej založený. ECB navyše víta požiadavky zmluvnej transparentnosti podľa článku 15 navrhovaného nariadenia. V záujme zabezpečiť konzistentnosť však ECB navrhuje v čo najväčšom rozsahu zosúladiť terminológiu navrhovaného nariadenia s odporúčaniami FSB (10), a preto uplatňovať namiesto pojmu „ďalšie založenie“ pojem „opätovné použitie“, čo lepšie zohľadní širokú škálu transakcií, na ktoré sa vzťahuje navrhované nariadenie a poskytne účastníkom trhu právnu istotu. ECB na tento účel predkladá pozmeňujúce návrhy (11).

Čo sa týka požiadaviek zmluvnej transparentnosti, v navrhovanom nariadení sa nerozlišuje medzi finančným kolaterálom prevedeným podľa „dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva“ a poskytnutým podľa „dohody o finančnej záruke v podobe cenného papiera“ v zmysle smernice 2002/47/ES (12). Podľa dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva prevádza poskytovateľ kolaterálu na príjemcu kolaterálu v plnom rozsahu vlastnícke právo alebo nárok na finančný kolaterál. Na rozdiel od toho, pri dohode o finančnej záruke v podobe cenného papiera poskytuje poskytovateľ kolaterálu finančný kolaterál prostredníctvom cenného papiera príjemcovi kolaterálu alebo v jeho prospech, a preto si pri zriadení záložného práva poskytovateľ kolaterálu ponecháva plné alebo kvalifikované vlastnícke právo k finančnému kolaterálu alebo plný nárok naň. Z pohľadu finančnej stability by mal byť široký rozsah navrhovaného nariadenia v zásade vítaný. Berúc však do úvahy ustanovenia smernice 2002/47/ES, po uzatvorení dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva by plné vlastnícke právo príjemcu kolaterálu k finančnému kolaterálu alebo plný nárok naň nemali byť obmedzované. Hoci prijímajúca protistrana by v každom prípade mala mať povinnosť dodržať ďalšie požiadavky podľa článku 15 navrhovaného nariadenia, malo by sa objasniť, že už uzavretie dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva znamená súhlas s opätovným použitím, a že žiadne porušenie požiadaviek podľa článku 15 neovplyvní platnosť a vynutiteľnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, a že prijímajúcej protistrane by mohli byť podľa navrhovaného nariadenia uložené len administratívne sankcie. ECB na tento účel navrhuje pozmeňujúce návrhy (13).

ECB poznamenáva, že navrhované sa zameriava len na zavedenie požiadaviek oznamovania a transparentnosti. Nedávna finančná kríza však ukázala, že postupy opätovného používania a ďalšieho založenia aktív klientov môžu spôsobiť významné riziká pre finančnú stabilitu: môžu zvýšiť riziko kontaminácie, potenciálne môžu viesť k nárastu nadmerného pákového efektu vo finančnom systéme a môžu tiež zvýšiť riziko náhleho hromadného výberu finančných prostriedkov z individuálnych inštitúcií. V tomto kontexte sa poznamenáva, že na medzinárodnej úrovni vydala FSB odporúčania zaviesť obmedzenia, čo sa týka: 1. ďalšieho založenia aktív klientov na účel financovania činností sprostredkovateľa na vlastný účet a 2. subjektov, ktorým sa umožnilo ďalšie založenie aktív klienta (14). Okrem toho môžu byť v rámci Únie potrebné ďalšie opatrenia. Preto je podľa názoru ECB dôležité, aby Komisia zhodnotila potrebu ďalších regulatórnych opatrení, ktoré presahujú rámec navrhovaných požiadaviek oznamovania a transparentnosti vrátane kvantitatívnych limitov opätovného použitia a ďalšieho založenia aktív klientov, ktoré by mohli byť implementované v budúcom právnom predpise. S cieľom zabezpečiť, aby takéto kvantitatívne limity nemali nepriaznivý vplyv na trhy financujúce cenné papiere, mala by sa uskutočniť podrobná analýza nákladov a prínosov.

2.4   Spôsoby oznamovania údajov o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov

Na účely výkonu úloh ESCB a monitorovania finančných trhov a finančných činností v eurozóne a Únii ako celku potrebuje ECB zbierať s pomocou národných centrálnych bánk štatistické informácie vysokej kvality (15). Preto sú údaje o transakciách oznamované archívom obchodných údajov a za určitých okolností Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) podľa navrhovaného nariadenia veľmi dôležité pre plnenie úloh ESCB: 1. prispievanie k stabilite finančného systému v súlade s článkom 127 ods. 5 zmluvy prostredníctvom monitorovania nárastu systémových rizík týkajúcich sa transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov; 2. implementovanie menovej politiky; 3. analýza transmisného mechanizmu menovej politiky; 4. dohľad nad infraštruktúrami finančného trhu (16) a 5. poskytovanie analytickej a štatistickej podpory Európskemu výboru pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1096/2010 (17).

Z týchto dôvodov a s cieľom minimalizovať záťaž účastníkov finančného trhu spojenú s oznamovaním by podrobnosti o špecifických druhoch transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ktoré sa musia oznamovať a formát a periodicita týchto oznámení mali umožniť používanie týchto informácií na plnenie úloh ESCB. ECB víta možnosť úzko spolupracovať s orgánom ESMA pri vytváraní návrhov technických predpisov a je pripravená podporiť orgán ESMA pri plnení tejto úlohy.

Okrem toho odporúča ECB, aby sa údaje o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov oznamovali, zostavovali a sprístupňovali ESCB na najvyššom stupni podrobnosti a v úplne štandardizovanej forme. Čo sa týka jednotlivých údajov, ktoré sa majú oznamovať, ECB odporúča, aby sa v technických predpisoch pripravených podľa článku 4 ods. 7 navrhovaného nariadenia vyžadovali údaje o jednotlivých aktívach, ktoré sa používajú ako kolaterál a istine, mene, druhu, kvalite a hodnote každého aktíva, ktoré sa má oznamovať. Pomôže sa tým určiť aktíva, ktoré sú k dispozícií na ďalšie založenie, alebo boli ďalej založené a umožnia sa tak automatické postupy na zostavenie týchto informácií. Technické predpisy by tiež mali umožniť oznamovanie jednotlivých aktív, ktoré sú predmetom požičiavania cenných papierov alebo komodít. V prípade, keď sú transakcie zabezpečené súborom aktív, napríklad na základe portfólia alebo prostredníctvom trojstranných služieb riadenia kolaterálu (18), by sa mali tiež oznamovať jednotlivé aktíva. Technické predpisy by mali zohľadniť technické zvláštnosti takýchto súborov aktív a ich dynamickú povahu, najmä ak sa zloženie aktív často mení. Spôsob, akým sa oznamujú jednotlivé aktíva, by sa mal podľa toho upraviť. Napríklad možnosť zjednodušiť oznamovanie trojstranných repo transakcií by mohla uľahčiť oznamovanie zloženia jednotlivých aktív súboru kolaterálov zabezpečujúcich transakcie ku koncu dňa. Oznamovanie prostredníctvom príslušných infraštruktúr finančného trhu môže uľahčiť uskutočnenie oznamovania z technického hľadiska (vrátane údajov o jednotlivých aktívach kolaterálu) a bolo by v súlade s článkom 4 ods. 1 navrhovaného nariadenia, ktoré umožňuje protistranám, aby delegovali oznamovanie transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.

ECB okrem toho navrhuje, aby technické predpisy vyžadovali od protistrán, aby oznamovali dodatočné položky, s cieľom umožniť podrobnejšie monitorovanie na účely finančnej stability a plnenia uvedených úloh ESCB, berúc do úvahy, okrem iného, medzinárodný vývoj, akým je napríklad súčasná činnosť FSB.

V navrhovanom nariadení sa vyžaduje, aby sa údaje o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov oznamovali najneskôr v pracovný deň nasledujúci po uzatvorení, zmene alebo ukončení transakcie. Na účely zabezpečenia kvality údajov a ich správnosti a úplnosti ECB odporúča zistiť, či by sa mali protistranám uložiť požiadavky na dodatočné, menej časté oznamovanie všetkých transakcií, ktoré ešte nie sú splatné. Takéto dodatočné požiadavky na oznamovanie by boli zamerané na priebežné zmiernenie nahromadenia chýb v údajoch o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov a boli by v súlade s odporúčaním FSB, aby sa zbierali pravidelné prehľady zostatkov (19).

ECB dôrazne odporúča, aby technické predpisy podľa navrhovaného nariadenia vyžadovali, aby oznamované údaje zahŕňali vhodné identifikátory používajúc súčasné a budúce medzinárodne dohodnuté normy. ESMA by mala zaviesť povinné používanie takýchto identifikátorov pre všetky protistrany, ktoré patria do pôsobnosti navrhovaného nariadenia, najmä medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (international securities identification number – ISIN), celosvetový identifikátor právnickej osoby (global legal entity identifier – LEI) a jedinečný obchodný identifikátor (unique trade identifier)  (20).

Po prvé ISIN, ktorý je pridelený cenným papierom a jedinečne identifikuje emisiu cenných papierov, by sa mal uvádzať pri oznamovaní bezhotovostných nástrojov zabezpečenia.

Po druhé na účely zabezpečnia súladu a nástroja na vhodné zostavovanie údajov by všetky strany finančných transakcií mali byť označené jedinečným kódom. Na tento účel ECB podporuje používanie globálneho systému LEI schváleného Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) a orgánom ESMA (21), a to spôsobom, ktorý je zlučiteľný s odporúčaniami FSB (22). Hoci globálny system LEI ešte nefunguje v plnom rozsahu, v článku 4 ods. 8 navrhovaného nariadenia by sa mala uviesť potreba uplatniť LEI v technických predpisoch, najmä s ohľadom na používanie predbežných LEI v rámci dočasného celosvetového systému LEI, ktorý funguje v súčasnosti (23). Používanie systému LEI alebo systému predbežných LEI uľahčí zbieranie a agregáciu údajov na globálnej úrovni, najmä s cieľom opraviť dvojité započítavanie na účely medzinárodných transakcií oznamovaných v rôznych jurisdikciách.

Po tretie v prípade, že nedôjde o dohode o rámci na medzinárodnej úrovni, ECB dôrazne odporúča, aby orgán ESMA vyvinul jedinečný obchodný identifikátor na európskej úrovni. Je to dôležité najmä na priradenie informácií o rovnakých transakciách, ktoré oznámia dve alebo viac protistrán a taktiež nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie integrity informácií poskytovaných protistranou, najmä na účely predchádzania medzerám a dvojitému započítaniu.

Je tiež dôležité zabezpečiť, aby mal ESCB riadny prístup k úplným, plne štandardizovaným a podrobným informáciám zbieraným archívmi obchodných údajov vo formátoch, ktoré uľahčujú plnenie úloh ESCB (24). Ak to ESMA považuje za potrebné a vhodné, mal by mať možnosť zahrnúť do návrhov technických predpisov postupy, ktoré majú archívy obchodných údajov uplatňovať pri overovaní úplnosti a správnosti údajov, ktoré sa im oznamujú, najmä ak archívy obchodných údajov zistia, že informácie chýbajú, sú neúplné alebo nie sú konzistentné (25). Právomoci príslušných orgánov uložiť protistranám administratívne sankcie a opatrenia v súlade s kapitolou VIII navrhovaného nariadenia tým nie sú dotknuté.

Keď sa tieto technické predpisy prijmú v súlade s postupom ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (26), bude dôležité ich pravidelne aktualizovať, aby primerane zohľadňovali vývoj na trhu, aby sa zdokonalil regulačný rámec a aby súbor jednotných európskych predpisov (European Single Rulebook) nadobudol plný účinok.

Mohlo by byť tiež potrebné zosúladiť technické predpisy prijaté na základe európskej legislatívy v oblasti finančných služieb, ako napr. nariadenie (EÚ) č. 648/2012, s technickými predpismi prijatými na základe navrhovaného nariadenia. Pomôže to znížiť záťaž protistrán spojenú s oznamovaním, pričom sa zabezpečí, že tieto oznámenia budú naozaj obsahovať údaje vyžadované v článku 4 navrhovaného nariadenia. Cieľom takéhoto zosúladenia by malo byť zabezpečenie monitorovania transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, najmä konzistentnosti údajov a formátov transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov oznamovaných v súlade s článkom 4 ods. 6 navrhovaného nariadenia.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. júna 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 40 final.

(2)  Pozri dokument „Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos“(Posilnenie dohľadu nad tieňovým bankovníctvom a jeho regulácie: Rámec stratégie na riešenie rizík súvisiacich s tieňovým bankovníctvom v oblasti požičiavania cenných papierov a repoobchodov) (ďalej len „odporúčania FSB“) z 29. augusta 2013, k dispozícii na internetovej stránke FBS http://www.financialstabilityboard.org/

(3)  Pozri odporúčania 2 a 3 odporúčaní FSB.

(4)  Článok 2 ods. 2 navrhovaného nariadenia obsahuje len subjektívnu výnimku pre členov ESCB, iné orgány členských štátov vykonávajúce podobné funkcie, iné orgány Únie poverené riadením verejného dlhu alebo intervenciou v súvislosti s riadením tohto dlhu a Banku pre medzinárodné zúčtovanie. Podľa článkov 4, 13, 14 a 15 navrhovaného nariadenia, protistrany transakcií centrálnych bánk ESCB nie sú jasne vyňaté z povinností oznamovania a transparentnosti.

(5)  Pozri článok 343 zmluvy a článok 39 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), ako aj články 2, 5 a 22 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie.

(6)  Pozri zmenu 7 v prílohe k tomuto stanovisku. Porovnaj odsek 7.2 stanoviska CON/2012/21 a článok 1 ods. 6 až 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84). Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na internetovej stránke ECB www.ecb.europa.eu

(7)  Pozri zmenu 8 v prílohe k tomuto stanovisku. Toto objasnenie by bolo v súlade s článkom 1 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1) a článkom 1 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014

(8)  Článok 3 ods. 7 navrhovaného nariadenia.

(9)  Článok 15 navrhovaného nariadenia.

(10)  Pozri odporúčanie 7 odporúčaní FSB.

(11)  Pozri zmenu 10 v prílohe k tomuto stanovisku. Pozri tiež zmeny 2 až 6, 11 a 16.

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43).

(13)  Pozri zmeny 10 a 19 v prílohe k tomuto stanovisku.

(14)  Pozri odporúčanie 7 odporúčaní FSB.

(15)  Článok 5 štatútu ESCB.

(16)  Pozri stanovisko CON/2011/1.

(17)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162).

(18)  Pozri zmenu 11 v prílohe k tomuto stanovisku.

(19)  Pozri odporúčanie 2 odporúčaní FSB.

(20)  Pozri zmenu 12 v prílohe k tomuto stanovisku.

(21)  Pozri EBA Recommendation on the use of the Legal Entity Identifier (LEI) (Odporúčanie EBA o požívaní identifikátorov právnických osôb) (EBA/REC/2014/1) z 29. januára 2014, dostupné na internetovej stránke EBA http://www.eba.europa.eu/ a dokument ESMA o otázkach a odpovediach „Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)“[Implementácia nariadenia (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR)] (ESMA/2013/1527) z 22. októbra 2013, s. 45, dostupný na internetovej stránke ESMA http://www.esma.europa.eu/

(22)  Pozri dokument „A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets“ z 8. júna 2012, dostupný na internetovej stránke FSB http://www.financialstabilityboard.org/

(23)  Pozri: „LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative“(Regulatórna komisia pre dohľad LEI: prvá správa o pokroku týkajúcom sa iniciátívy globálnych LEI) z 8. marca 2013, dostupná na internetovej stránke regulatórnej komisie pre dohľad LEI http://www.leiroc.org. Dočasný celosvetový systém LEI sa začal uplatňovať v januári 2013, čím regulatórna komisia pre dohľad LEI uznala ako celosvetovo kompatibilné všetky predbežné LEI vydané predbežnou miestnou prevádzkovou jednotkou.

(24)  Pozri zmenu 15 v prílohe k tomuto stanovisku.

(25)  Pozri zmenu 13 v prílohe k tomuto stanovisku.

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena 1

Bod odôvodnenia 9

„V dôsledku toho budú informácie o rizikách súvisiacich s trhmi s financovaním cenných papierov centrálne uchovávané a priamo a ľahko prístupné okrem iného Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (‚ESMA‘), Európskemu orgánu pre bankovníctvo (‚EBA‘), Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (‚EIOPA‘), dotknutým príslušným orgánom, ESRB a príslušným centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk (‚ESCB‘) vrátane Európskej centrálnej banky (‚ECB‘) na účely identifikácie a monitorovania rizík pre finančnú stabilitu súvisiacich s činnosťami tieňového bankovníctva regulovaných a neregulovaných subjektov. ESMA by mal pri vypracúvaní regulačných technických predpisov stanovených v tomto nariadení alebo pri návrhu na ich revíziu zvážiť existujúce predpisy stanovené v článku 9 nariadenia 648/2012/ES a reguláciu archívov obchodných údajov pre derivátové zmluvy a ich budúci vývoj a mal by sa zamerať na zabezpečenie toho, aby dotknuté príslušné orgány, ESRB a príslušné centrálne banky ESCB vrátane ECB mali priamy a okamžitý prístup ku všetkým informáciám potrebným na plnenie svojich povinností.“

„V dôsledku toho budú informácie o rizikách súvisiacich s trhmi s financovaním cenných papierov centrálne uchovávané a priamo a ľahko prístupné okrem iného Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (‚ESMA‘), Európskemu orgánu pre bankovníctvo (‚EBA‘), Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (‚EIOPA‘), dotknutým príslušným orgánom, ESRB a príslušným centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk (‚ESCB‘) vrátane Európskej centrálnej banky (‚ECB‘) na účely identifikácie a monitorovania rizík pre finančnú stabilitu súvisiacich s činnosťami tieňového bankovníctva regulovaných a neregulovaných subjektov. ESMA by mal pri vypracúvaní regulačných technických predpisov stanovených v tomto nariadení alebo pri návrhu na ich revíziu zvážiť existujúce predpisy stanovené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a reguláciu archívov obchodných údajov pre derivátové zmluvy a ich budúci vývoj a mal by sa zamerať na zabezpečenie toho, aby dotknuté príslušné orgány, ESRB a príslušné centrálne banky ESCB vrátane ECB mali priamy a okamžitý prístup ku všetkým informáciám potrebným na plnenie svojich povinností vrátane povinnosti definovať a uskutočňovať menovú politiku a povinnosti vykonávať dohľad nad infraštruktúrami finančného trhu.“

Odôvodnenie

Údaje o transakciách, ktoré sa oznamujú archívom obchodných údajov a za určitých okolností orgánu ESMA, sú veľmi dôležité pre plnenie úloh ESCB. Použitie týchto údajov na tento účel by sa malo zohľadniť v texte navrhovaného nariadenia. Pozri odsek 2.4 tohto stanoviska.

Zmena 2

Bod odôvodnenia 17

„Ďalšie založenie poskytuje likviditu a protistranám umožňuje zníženie nákladov financovania. Vytvára však zložité kolaterálové reťazce medzi tradičným bankovníctvom a tieňovým bankovníctvom, a predstavuje tak riziká pre finančnú stabilitu. Nedostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o rozsah, v akom sa finančné nástroje poskytnuté ako kolaterál ďalej založili, a príslušné riziká v prípade konkurzu môžu oslabiť dôveru v protistrany a zväčšiť riziká pre finančnú stabilitu.“

Ďalšie založenie Opätovné použitie poskytuje likviditu a protistranám umožňuje zníženie znížiť nákladov y financovania. Vytvára však zložité kolaterálové reťazce medzi tradičným bankovníctvom a tieňovým bankovníctvom, a predstavuje tak riziká pre finančnú stabilitu. Nedostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o rozsah, v akom sa finančné nástroje poskytnuté ako kolaterál ďalej založili opätovne použili, a príslušné riziká v prípade konkurzu môžu oslabiť dôveru v protistrany a zväčšiť riziká pre finančnú stabilitu.“

Odôvodnenie

Účelom tejto zmeny je zabezpečiť konzistentnosť v súvislosti so zavedením pojmu „opätovné použitie“ do navrhovaného nariadenia. Pozri zmenu 10 a odsek 2.3 tohto stanoviska.

Zmena 3

Bod odôvodnenia 18

„Toto nariadenie stanovuje povinnosti informovania voči protistranám vo vzťahu k ďalšiemu založeniu, ktorými by však nemalo byť dotknuté uplatňovanie odvetvových pravidiel prispôsobených špecifickým aktérom, štruktúram a situáciám. Pravidlá ďalšieho založenia stanovené v tomto nariadení by sa preto mali uplatňovať napríklad na fondy a depozitárov len do tej miery, v akej nie sú k dispozícii prísnejšie pravidlá opakovaného použitia stanovené v tomto rámci pre investičné fondy, ktoré predstavujú lex specialis a ktorých uplatnenie má prednosť pred pravidlami obsiahnutými v tomto nariadení. Týmto nariadením by najmä nemalo byť dotknuté žiadne pravidlo obmedzujúce možnosť protistrán zapojiť sa do ďalšieho založenia finančných nástrojov, ktoré protistrany alebo osoby iné než protistrany poskytli ako kolaterál.“

„Toto nariadenie stanovuje povinnosti informovania voči protistranám vo vzťahu k ďalšiemu založeniu opätovnému použitiu, ktorými by však nemalo byť dotknuté uplatňovanie odvetvových pravidiel prispôsobených špecifickým aktérom, štruktúram a situáciám. Pravidlá ďalšieho založenia opätovného použitia stanovené v tomto nariadení by sa preto mali uplatňovať napríklad na fondy a depozitárov len do tej miery, v akej nie sú k dispozícii prísnejšie pravidlá opakovaného použitia stanovené v tomto rámci pre investičné fondy, ktoré predstavujú lex specialis a ktorých uplatnenie má prednosť pred pravidlami obsiahnutými v tomto nariadení. Týmto nariadením by najmä nemalo byť dotknuté žiadne pravidlo obmedzujúce možnosť protistrán zapojiť sa do ďalšieho založenia opätovného použitia finančných nástrojov, ktoré protistrany alebo osoby iné než protistrany poskytli ako kolaterál. Vymedzením pojmu ‚opätovné použitie‘ v tomto nariadení sa má dosiahnuť súlad s odporúčaniami FSB. Vymedzenie pojmu opätovné použitie zahŕňa ďalšie založenie v súlade s odporúčaniami FSB bez toho, aby bola dotknutá potreba vymedziť tento pojem na účely budúcich legislatívnych iniciatív EÚ.

Odôvodnenie

Účelom tejto zmeny je zabezpečiť konzistentnosť v súvislosti so zavedením pojmu „opätovné použitie“ do navrhovaného nariadenia. Pozri zmenu 10 a odsek 2.3 tohto stanoviska.

Zmena 4

Bod odôvodnenia 24

„V súlade so zásadou proporcionality je nevyhnutné a primerané zabezpečiť transparentnosť určitých činností v rámci trhu, ako sú transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, ďalšie založenie a prípadne iné štruktúry financovania, a umožniť monitorovanie a identifikáciu zodpovedajúcich rizík pre finančnú stabilitu. V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie vytýčených cieľov.“

„V súlade so zásadou proporcionality je nevyhnutné a primerané zabezpečiť transparentnosť určitých činností v rámci trhu, ako sú transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, ďalšie založenie opätovné použitie a prípadne iné štruktúry financovania, a umožniť monitorovanie a identifikáciu zodpovedajúcich rizík pre finančnú stabilitu. V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie vytýčených cieľov.“

Odôvodnenie

Účelom tejto zmeny je zabezpečiť konzistentnosť v súvislosti so zavedením pojmu „opätovné použitie“ do navrhovaného nariadenia. Pozri zmenu 10 a odsek 2.3 tohto stanoviska.

Zmena 5

Článok 1

„Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, iných štruktúr financovania a ďalšieho založenia.“

„Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, iných štruktúr financovania a ďalšieho založenia opätovného použitia.“

Odôvodnenie

Účelom tejto zmeny je zabezpečiť konzistentnosť v súvislosti so zavedením pojmu „opätovné použitie“ do navrhovaného nariadenia. Pozri zmenu 10 a odsek 2.3 tohto stanoviska.

Zmena 6

Článok 2 ods. 1 písm. d)

„d)

protistranu, ktorá sa zapája do ďalšieho založenia, ktorá je usadená:

1.

v Únii vrátane všetkých jej pobočiek bez ohľadu na to, kde sú umiestnené;

2.

v tretej krajine v jednom z týchto prípadov:

i)

ďalšie založenie sa realizuje v rámci činností pobočky v EÚ;

ii)

ďalšie založenie sa týka finančných nástrojov, ktoré poskytla ako kolaterál protistrana usadená v Únii alebo pobočka v EÚ protistrany usadenej v tretej krajine.“

„d)

protistranu, ktorá sa zapája do ďalšieho založenia opätovného použitia, ktorá je usadená:

1.

v Únii vrátane všetkých jej pobočiek bez ohľadu na to, kde sú umiestnené;

2.

v tretej krajine v jednom z týchto prípadov:

i)

ďalšie založenie opätovné použitie sa realizuje v rámci činností pobočky v EÚ;

ii)

ďalšie založenie opätovné použitie sa týka finančných nástrojov, ktoré poskytla ako kolaterál protistrana usadená v Únii alebo pobočka v EÚ protistrany usadenej v tretej krajine.“

Odôvodnenie

Účelom tejto zmeny je zabezpečiť konzistentnosť v súvislosti so zavedením pojmu „opätovné použitie“ do navrhovaného nariadenia. Pozri zmenu 10 a odsek 2.3 tohto stanoviska.

Zmena 7

Článok 2 ods. 2a

Žiadny text.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na transakcie, ktorých protistranami sú orgány uvedené v pododseku 2.

Odôvodnenie

Subjektívne vyňatie členov ESCB z pôsobnosti navrhovaného nariadenia nestačí na zabezpečenie toho, aby boli z pôsobnosti ustanovení o povinnostiach týkajúcich sa oznamovania a transparentnosti vyňaté aj transakcie, ktorých protistranami sú členovia ESCB. Preto je potrebný tento nový pododsek. Pozri odsek 2.1 tohto stanoviska.

Zmena 8

Článok 2 ods. 3

„Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom zmeniť zoznam uvedený v odseku 2 tohto článku.“

„Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom zmeniť zoznam uvedený v odseku 2 tohto článku, a najmä s cieľom rozšíriť pôsobnosť odseku 2 na centrálne banky tretích krajín.

Na tento účel predloží Komisia Rade a Parlamentu do [dvanásť mesiacov po uverejnení tohto nariadenia] správu o prístupe k transakciám centrálnych bank tretích krajín podľa tohto nariadenia, v ktorej sa:

a)

označia ustanovenia, ktoré sa v príslušných tretích krajinách uplatňujú v súvislosti s regulatórnym zverejňovaním transakcií centrálnych bánk vrátane transakcií členov ESCB v týchto tretích krajinách, a

b)

zhodnotí potenciálny vplyv, ktorý by mohli mať požiadavky na regulatórne zverejňovanie v Únii na transakcie centrálnych bánk tretích krajín.

Ak sa v správe dospeje k záveru, že výnimka uvedená v odseku 2 je potrebná vo vzťahu k transakciám, pri ktorých je protistrana centrálnou bankou tretej krajiny uskutočňujúcou menovú politiku, devízové operácie a operácie na zabezpečenie finančnej stability, Komisia ustanoví, že sa výnimka vzťahuje aj na danú centrálnu banku tretej krajiny.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je zabezpečiť súlad s článkom 1 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Pozri odsek 2.2 tohto stanoviska.

Zmena 9

Článok 3 ods. 6 tretia zarážka

„transakcia spočívajúca vo financovaní cenných papierov“ je:

[…]

každá transakcia majúca rovnocenný ekonomický účinok a predstavujúca podobné riziká, najmä transakcie typu „buy-sell back“ alebo „sell-back;“

„‚transakcia spočívajúca vo financovaní cenných papierov‘ je:

[…]

každá transakcia majúca rovnocenný ekonomický účinok a predstavujúca podobné riziká, najmä transakcie typu ‚buy-sell back‘ alebo ‚sell-buy back‘ alebo transakcie spočívajúce vo swapoch na kolaterál;“

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov by sa malo rozšíriť, aby zahŕňalo tiež ďalšie prevody kolaterálu medzi protistranami. To umožňuje oznamovanie a sledovanie týchto transakcií v súlade s článkom 4 navrhovaného nariadenia, čo je dôležité z makro-prudenciálneho pohľadu, keďže takéto transakcie môžu prispieť k nárastu systémového rizika.

Zmena 10

Článok 3 ods. 7

„‚ďalšie založenie‘ je použitie finančných nástrojov, ktoré boli prijaté ako kolaterál, prijímajúcou protistranou vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo na účet inej protistrany;“

„‚ďalšie založenie opätovné použitie‘ je použitie finančných nástrojov, ktoré boli prijaté ako kolaterál, prijímajúcou protistranou vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo na účet inej protistrany;“

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť, že táto široká definícia je v súlade s pojmom „opätovné použitie“ podľa odporúčaní FSB. Pozri odsek 2.3 tohto stanoviska.

Zmena 11

Článok 4 ods. 7

„S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku ESMA v úzkej spolupráci s Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) a s prihliadnutím na jeho potreby vypracuje návrh regulačných technických predpisov stanovujúcich podrobnosti pre rôzne druhy transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ktoré obsahujú aspoň:

a)

strany transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov, a ak sa odlišujú, oprávnené osoby vo vzťahu k právam a povinnostiam, ktoré z nej vyplývajú;

b)

istinu, menu, druh, kvalitu a hodnotu kolaterálu, spôsob poskytnutia kolaterálu, ak je k dispozícii na ďalšie založenie, či sa ďalej založil, nahradenie kolaterálu, sadzbu repo transakcie alebo poplatok za požičanie, protistranu, zrážku, dátum ocenenia, dátum splatnosti a prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

„S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku ESMA v úzkej spolupráci s Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) a s prihliadnutím na jeho potreby vypracuje návrh regulačných technických predpisov stanovujúcich podrobnosti pre rôzne druhy transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ktoré obsahujú aspoň:

a)

strany transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov, a ak sa odlišujú, oprávnené osoby vo vzťahu k právam a povinnostiam, ktoré z nej vyplývajú;

b)

jednotlivé aktíva, ktoré sa používajú ako kolaterál, alebo ktoré sú predmetom požičiavania cenných papierov alebo komodít, prípadne vrátane individuálnych aktív, pričom sú transakcie zabezpečené súborom aktív. Na účely uľahčenia oznamovania by technické predpisy mali zohľadniť technické špecifiká súboru aktív.

b) c)

istinu, menu, druh, kvalitu a hodnotu jednotlivých aktív, ktoré sa používajú ako kolaterálu, spôsob poskytnutia kolaterálu, ak je k dispozícii na ďalšie založenie opätovné použitie, či sa ďalej založil opätovne použil, nahradenie kolaterálu, sadzbu repo transakcie alebo poplatok za požičanie, protistranu, zrážku, dátum ocenenia, dátum splatnosti a prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie a trhový segment. Na účely uľahčenia oznamovania by technické predpisy mali zohľadniť technické špecifiká súboru aktív.

Pri vytváraní týchto technických predpisov zohľadňuje ESMA medzinárodný vývoj a normy dojednané na medzinárodnej úrovni.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Odôvodnenie

Na účely zabezpečenia dostatočnej úrovne štandardizácie a na umožnenie použitia takýchto informácií na plnenie úloh ESCB, je potrebné jednoznačne stanoviť údaje o rôznych druhov transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, ktoré sa musia oznamovať archívom obchodných údajov, zohľadňujúc medzinárodný vývoj a normy dojednané na medzinárodnej úrovni. Technické normy by mali zabezpečiť podrobné oznamovanie kolaterálu vrátane údajov o jednotlivých aktívach, pokiaľ sa transakcie zabezpečujú súborom aktív, ako napr. na základe portfólia alebo prostredníctvom služieb trojstranného riadenia kolaterálu tromi stranami. Technické predpisy by mali zohľadniť technické zvláštnosti takýchto súborov aktív a ich dynamickú povahu, pričom by sa mali primerane upraviť požiadavky na oznamovanie. Pozri odsek 2.4 tohto stanoviska.

Zmena 12

Článok 4 ods. 8

„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 ESMA v úzkej spolupráci s ESCB a s prihliadnutím na jeho potreby vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa určí formát a frekvencia oznámení uvedených v odsekoch 1 a 3 pre rôzne druhy transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.

ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

„S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 1 ESMA v úzkej spolupráci s ESCB a s prihliadnutím na jeho potreby vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa určí formát a frekvencia oznámení uvedených v odsekoch 1 a 3 pre rôzne druhy transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.

Pri vytváraní týchto technických predpisov zohľadňuje ESMA medzinárodný vývoj a normy dojednané na medzinárodnej úrovni. Najmä formát oznámení by mal okrem iného zahŕňať nasledujúce medzinárodné normy a ostatné rovnocenné normy vytvorené priebežne:

a)

celosvetové indikátory právnických osôb alebo dočasne predbežné indikátory právnických osôb,

b)

medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov;

c)

jedinečný identifikátor obchodu pre každú transakciu.

V úzkej spolupráci s ESCB a po konzultácii s účastníkmi trhu určí ESMA podmienky vytvorenia, prideľovania a vedenia jedinečných obchodných identifikátorov, pričom podľa potreby zohľadní medzinárodný vývoj.

ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Odôvodnenie

Na účely zabezpečenia dostatočnej úrovne štandardizácie a na umožnenie použitia takýchto informácií na plnenie úloh ESCB je potrebné jednoznačne stanoviť niekoľko aspektov obsahu a formátu oznámení archívom obchodných údajov, zohľadňujúc medzinárodné identifikátory ako napr. celosvetové identifikátory právnických osôb a medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov na účely zabezpečenia, aby boli príslušným orgánom poskytnuté údaje o transakciách s potrebnými atribútmi údajov a vo vhodných formátoch na prenos. Okrem toho, za predpokladu, že neexistuje rámec dojednaný na medzinárodnej úrovni, by malo byť úlohou ESMA vyvinúť jedinečný obchodný identifikátor na európskej úrovni . Pozri odsek 2.4 tohto stanoviska.

Zmena 13

Článok 5 ods. 6

„ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa určia podrobnosti žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 4.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

„ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa určia podrobnosti žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 4.

V technických predpisoch sa môžu ustanoviť podrobnosti o postupoch, ktoré majú uplatňovať archívy obchodných údajov na účely overenia úplnosti a správnosti údajov, ktoré im boli oznámené podľa článku 4 ods. 1, ak ESMA považuje tieto postupy za potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Odôvodnenie

ESMA by mala mať možnosť vymedziť postupy, ktoré majú archívy obchodných údajov uplatňovať na účely overenia úplnosti a správnosti údajov, ktoré sa im majú oznámiť v súlade s článkom 4 ods. 1 navrhovaného nariadenia, ak to ESMA považuje za potrebné a vhodné. Pozri odsek 2.4 tohto stanoviska.

Zmena 14

Článok 12 ods. 2

„Archív obchodných údajov zhromažďuje a uchováva údaje o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov a zabezpečuje, aby subjekty uvedené v článku 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) mali priamy a okamžitý prístup k týmto údajom, aby si mohli plniť svoje príslušné povinnosti a mandáty.“

„Archív obchodných údajov zhromažďuje a uchováva údaje o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov a zabezpečuje, aby subjekty uvedené v článku 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 vrátane ECB vykonávajúcej svoje úlohy v rámci jednotného mechanizmu dohľadu podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) mali priamy a okamžitý prístup k týmto údajom, aby si mohli plniť svoje príslušné povinnosti a mandáty.“

Odôvodnenie

Článok 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 zahŕňa „príslušných členov ESCB“. Hoci by tento pojem zahŕňal aj ECB, na účely právnej istoty by sa mala výslovne uviesť úloha ECB v rámci jednotného mechanizmu pre dohľad (JMD).

Zmena 15

Článok 12 ods. 3

„S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku ESMA v úzkej spolupráci s ESCB a s prihliadnutím na potreby subjektov uvedených v odseku 2 vypracuje návrh regulačných technických predpisov určujúcich:

a)

frekvenciu a údaje o agregovaných pozíciách uvedených v odseku 1 a údaje o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov uvedených v odseku 2;

b)

prevádzkové normy potrebné na agregáciu a porovnanie údajov medzi archívmi;

c)

podrobnosti o informáciách, ku ktorým majú subjekty uvedené v odseku 2 prístup.

Uvedený návrh regulačných technických predpisov musí zabezpečiť, aby prostredníctvom informácií uverejnených podľa odseku 1 nebolo možné identifikovať stranu žiadnej transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

„S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku ESMA v úzkej spolupráci s ESCB a s prihliadnutím na potreby subjektov uvedených v odseku 2 vypracuje návrh regulačných technických predpisov určujúcich:

a)

frekvenciu a údaje o agregovaných pozíciách uvedených v odseku 1 a údaje o transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov uvedených v odseku 2;

(b)

prevádzkové normy potrebné na zostavenie, agregáciu a porovnanie údajov medzi archívmi automatizovaným spôsobom v plnom rozsahu;

c)

podrobnosti o informáciách, ku ktorým majú subjekty uvedené v odseku 2 prístup, prihliadajúc na potrebu mať prístup k úplným podrobným údajom v štandardizovaných formátoch.

Uvedený návrh regulačných technických predpisov musí zabezpečiť, aby prostredníctvom informácií uverejnených podľa odseku 1 nebolo možné identifikovať stranu žiadnej transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od uverejnenia tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Odôvodnenie

Na účely výkonu úloh ESCB a monitorovania finančných trhov a finančných činností, ESCB potrebuje zbierať štatistické informácie vysokej kvality. Preto musí návrh regulačných technických predpisov zabezpečiť, aby boli informácie, ktoré poskytujú archívy obchodných údajov členom ESCB, úplné, podrobné a dostupné v štandardizovanom formáte od všetkých archívov obchodných údajov. Pozri odsek 2.4 tohto stanoviska.

Zmena 16

Článok 15

„Kapitola V

Transparentnosť ďalšieho založenia

Článok 15

Ďalšie založenie finančných nástrojov prijatých ako kolaterál

1.

Protistrany majú právo na ďalšie založenie, ak sú splnené aspoň všetky tieto podmienky:

a)

poskytujúca protistrana bola riadne písomne informovaná prijímajúcou protistranou o rizikách, ktoré môžu súvisieť s udelením súhlasu uvedeným v písm. b), najmä o možných rizikách v prípade zlyhania prijímajúcej protistrany;

b)

poskytujúca protistrana udelila svoj predchádzajúci výslovný súhlas, čo je doložené podpisom písomnej dohody poskytujúcou protistranou alebo rovnocenného alternatívneho mechanizmu.

2.

Protistrany vykonávajú svoje právo na ďalšie založenie, ak sú splnené aspoň všetky tieto podmienky:

a)

ďalšie založenie je realizované v súlade s podmienkami určenými v písomnej dohode uvedenej v odseku 1 písm. b);

b)

finančné nástroje prijaté ako kolaterál sú prevedené na účet otvorený na meno prijímajúcej protistrany.

3.

Týmto článkom nie sú dotknuté prísnejšie sektorové právne predpisy, najmä smernice 2011/61/EÚ a 2009/65/ES.“

„Kapitola V

Transparentnosť ďalšieho založenia opätovného použitia

Článok 15

Ďalšie založenie Opätovné použitie finančných nástrojov prijatých ako kolaterál

1.

Protistrany majú právo na ďalšie založenie opätovné použitie, ak sú splnené aspoň všetky tieto podmienky:

a)

poskytujúca protistrana bola riadne písomne informovaná prijímajúcou protistranou o rizikách, ktoré môžu súvisieť s udelením súhlasu uvedeným v písm. b), najmä o možných rizikách v prípade zlyhania prijímajúcej protistrany;

b)

poskytujúca protistrana udelila svoj predchádzajúci výslovný súhlas, čo je doložené podpisom písomnej dohody poskytujúcou protistranou, alebo rovnocenného alternatívneho mechanizmu alebo dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2002/47/ES.

2.

Protistrany vykonávajú svoje právo na ďalšie založenie opätovné použitie, ak sú splnené aspoň všetky tieto podmienky:

a)

ďalšie založenie opätovné použitie je realizované v súlade s podmienkami určenými v písomnej dohode uvedenej v odseku 1 písm. b);

b)

finančné nástroje prijaté ako kolaterál sú prevedené na účet otvorený na meno prijímajúcej protistrany.

3.

Týmto článkom nie sú dotknuté prísnejšie sektorové právne predpisy, najmä smernice 2011/61/EÚ a 2009/65/ES.“

Odôvodnenie

Účelom tejto zmeny je zabezpečiť konzistentnosť v súvislosti so zavedením pojmu „opätovné použitie“ do navrhovaného nariadenia. Pozri zmenu 10 a odsek 2.3 tohto stanoviska.

Zmena 17

Článok 17 ods. 2

„Príslušné orgány uvedené v článku 16 a ESMA úzko spolupracujú s príslušnými členmi ESCB, ak je to potrebné na vykonávanie ich povinností, najmä v súvislosti s článkom 4.“

„Príslušné orgány uvedené v článku 16 a ESMA úzko spolupracujú s príslušnými členmi ESCB vrátane ECB vykonávajúcej svoje úlohy v rámci jednotného mechanizmu pre dohľad podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, ak je to potrebné na vykonávanie ich povinností, najmä v súvislosti s článkom 4.“

Odôvodnenie

Článok 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 zahŕňa „príslušných členov ESCB“. Hoci by tento pojem zahŕňal aj ECB, na účely právnej istoty by sa mala výslovne uviesť úloha ECB v rámci JMD.

Zmena 18

Článok 20 ods. 4 písm. d)

„Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom udelia príslušným orgánom právomoc uplatňovať aspoň tieto administratívne sankcie a iné opatrenia v prípade porušení uvedených v odseku 1 tohto článku:

[…]

d)

odobratie alebo pozastavenie povolenia;“

„Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom udelia príslušným orgánom právomoc uplatňovať aspoň tieto administratívne sankcie a iné opatrenia v prípade porušení uvedených v odseku 1 tohto článku:

[…]

d)

odobratie alebo pozastavenie povolenia protistrán iných ako úverových inštitúcií s povolením podľa smernice 2013/36/EÚ;

da)

odňatie povolenia. Touto právomocou nie je dotknutá výlučná právomoc ECB odňať povolenia úverovým inštitúciám podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013;

Odôvodnenie

ECB má výlučnú právomoc odňať povolenia úverovým inštitúciám v súlade s článkami 4 ods. 1 písm. a) a 14 ods. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013. Preto sa musí v navrhovanom nariadení jednoznačne ustanoviť, že odňatie povolenia úverovým inštitúciám ustanoveným v zúčastnených členských štátoch podlieha výlučnej právomoci ECB. V záujme zabezpečiť riadne fungovanie a integritu JMD by sa príslušným orgánom okrem toho nemala na základe navrhovaného nariadenia zveriť právomoc pozastaviť povolenie úverových inštitúcií.

Zmena 19

Článok 20 ods. 5

„Porušením pravidiel stanovených v článku 4 nie je dotknutá platnosť podmienok transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov ani možnosť strán presadzovať podmienky transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov. Porušením pravidiel stanovených v článku 4 nevznikajú strane transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov nároky na náhradu škody.“

„Porušením pravidiel stanovených v článku 4 alebo v článku 15 nie je dotknutá platnosť podmienok transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov ani možnosť strán presadzovať podmienky transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov. Porušením pravidiel stanovených v článku 4 nevznikajú strane transakcie spočívajúcej vo financovaní cenných papierov nároky na náhradu škody.“

Odôvodnenie

V záujme zabezpečiť, aby požiadavky zmluvnej transparentnosti podľa navrhovaného nariadenia nespôsobili nezamýšľané riziká finančnej stability pre kolaterálové reťazce, malo by sa jednoznačne ustanoviť, že porušenia požiadaviek transparentnosti podľa článku 15 nebudú mať vplyv na platnosť a vymožiteľnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov. Pozri odsek 2.3 tohto stanoviska.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.


Top