EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  22. januára 2014 k návrhu nariadenia o odklade termínu prechodu na systém SEPA (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 22. januára 2014

k návrhu nariadenia o odklade termínu prechodu na systém SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 14. januára 2014 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celounijné úhrady a inkasá (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na článku 3.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré patria do pôsobnosti ECB, najmä v súvislosti so základnou úlohou Eurosystému na základe článku 127 ods. 2 Zmluvy, a to podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Účel a obsah navrhovaného nariadenia

Európska komisia zverejnila 9. januára 2014 navrhované nariadenie, ktorým sa zamýšľa zmeniť a doplniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (2) zavedením dodatočného prechodného obdobia v trvaní šiestich mesiacov. Na základe navrhovaného nariadenia by „doložka o ochrane predchádzajúceho stavu“ umožnila bankám a iným poskytovateľom platobných služieb spracovávať platby, ktoré nie sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 260/2012 až do 1. augusta 2014, čím by sa zabezpečilo, aby účastníci trhu, ktorí do februára 2014 nesplnia podmienky uvedené v nariadení (EÚ) č. 260/2012, mohli pokračovať v platbách a vylúčili by sa tým akékoľvek ťažkosti pre spotrebiteľov.

1.    Všeobecné pripomienky

1.1.

Bezprostredne po zverejnení navrhovaného nariadenia Eurosystém ocenil vo svojom vyhlásení (3) silné a úspešné úsilie o prechod, ktoré vynaložili zúčastnené strany v eurozóne. Vo vyhlásení sa uvádza, že najnovšie informácie z národných spoločenstiev pre jednotnú oblasť platieb v eurách (SEPA) nasvedčujú tomu, že tempo prechodu je vysoké a zrýchľuje sa, čo naznačuje, že veľká väčšina zúčastnených strán dokončí svoj prechod na čas.

1.2.

Navrhované nariadenie spôsobilo na trhoch neistotu v súvislosti s konečným termínom prechodu, a preto existuje naliehavá potreba prijať jasné pravidlá. Ďalšou obavou je nedostatok právnej istoty v prípade, že navrhované nariadenie sa prijme až po súčasnom konečnom termíne, ktorým je 1. február 2014. Túto obavu by čiastočne vyriešila navrhovaná spätná účinnosť navrhovaného nariadenia, t. j. od 31. januára 2014. Malo by sa v čo najväčšej miere zabrániť situácii, kedy súčasný konečný termín prechodu bude platiť až do prijatia navrhovaného nariadenia a trhy budú počas tejto doby v neistote či bude navrhované nariadenie prijaté.

1.3.

Preto je mimoriadne dôležité obnoviť právnu istotu, obmedziť neistotu na trhoch a poskytnúť im jasné pravidlá o konečnom termíne. Tieto ciele je možné najlepšie zabezpečiť tak, že Rada a Parlament prijmú navrhované nariadenie rýchlo bez akýchkoľvek ďalších zmien jeho základných prvkov.

2.    Konkrétne pripomienky

V zmysle uvedených cieľov a v rozsahu, v akom to zrýchlený legislatívny postup umožňuje, ECB navrhuje zmeny, ktoré majú za cieľ: a) objasniť pôsobnosť navrhovaného nariadenia (zavedenie dodatočného prechodného obdobia, a to odchýlne od platnej úpravy) a jeho odôvodnenie (je nepravdepodobné, že prechod na systém SEPA bude k 1. februáru 2014 plne ukončený); b) zjednotiť terminológiu navrhovaného nariadenia s terminológiou nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a c) zabezpečiť vyjasnenie vplyvu prechodného obdobia na ukladanie sankcií.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. januára 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

(3)  Tlačová správa z 9. januára 2014. Dostupné na internetovej stránke ECB na http://www.ecb.europa.eu


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena 1

Bod odôvodnenia 6

„(6)

Od 1. februára 2014 budú banky a iní poskytovatelia platobných služieb musieť vzhľadom na svoje právne záväzky odmietnuť spracovanie úhrad a inkás, ktoré nespĺňajú náležitosti systému SEPA, hoci by takéto platby mohli technicky spracovávať aj naďalej s využitím existujúcich „tradičných“ platobných schém popri SEPA úhradách a SEPA inkasách. Ak nedôjde k úplnému prechodu na systém SEPA úhrad a SEPA inkás, nemožno vylúčiť mimoriadne udalosti vedúce k omeškaniu týchto platieb. Mohlo by to ovplyvniť všetkých používateľov platobných služieb, a to najmä MSP a spotrebiteľov.“

„(6)

Od 1. februára 2014 budú banky a iní poskytovatelia platobných služieb musieť vzhľadom na svoje právne záväzky podľa nariadenia (EÚ) č. 260/2012, odmietnuť spracovanie úhrad a inkás, ktoré nespĺňajú náležitosti systému SEPA, hoci by takéto platby mohli technicky spracovávať aj naďalej s využitím existujúcich „tradičných“ platobných schém popri SEPA úhradách a SEPA inkasách. Ak nedôjde k úplnému prechodu na systém SEPA úhrad a SEPA inkás, nemožno vylúčiť mimoriadne udalosti vedúce k omeškaniu týchto platieb. Mohlo by to ovplyvniť všetkých používateľov platobných služieb, a to najmä MSP a spotrebiteľov.“

Odôvodnenie

Pojem „právne záväzky“ je vágny a mohol by sa uviesť odkaz na nariadenie (EÚ) č. 260/2012.

Zmena 2

Bod odôvodnenia 7

„(7)

Je nevyhnutné zabrániť zbytočnému narušeniu platieb vyplývajúcemu zo skutočnosti, že by do 1. februára 2014 nedošlo k úplnému prechodu na systém SEPA. (…) Malo by sa preto zaviesť prechodné obdobie, ktoré umožní pokračovanie takéhoto súbežného spracovania platieb v rôznych formátoch. (…) Počas prechodného obdobia by členské štáty mali upustiť od uplatňovania sankcií pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí spracovávajú platby nespĺňajúce požiadavky, a pre používateľov platobných služieb, ktorí ešte prechod neuskutočnili.“

„(7)

Je nevyhnutné zabrániť zbytočnému narušeniu platieb vyplývajúcemu zo skutočnosti toho, že je nepravdepodobné, že do 1. februára 2014dôjde ošlo k úplnému prechodu na systém SEPA. (…) Malo by sa preto zaviesť dodatočné prechodné obdobie, ktoré umožní pokračovanie takéhoto súbežného spracovania platieb v rôznych formátoch. (…) Malo by sa ozrejmiť, že P počas dodatočného prechodného obdobia by členské štáty mali musia upustiť od uplatňovania sankcií pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí spracovávajú platby nespĺňajúce požiadavky, a pre používateľov platobných služieb, ktorí ešte prechod neuskutočnili.“

Odôvodnenie

Slovné spojenie „skutočnosť, že by do 1. februára 2014 nedošlo k úplnému prechodu na systém SEPA“ je v rozpore s bodom odôvodnenia 5, ktorý znie: „je preto veľmi nepravdepodobné, že všetci účastníci trhu budú do 1. februára 2014 spĺňať náležitosti systému SEPA.“ Znenie oboch bodov odôvodnenia by sa malo zjednotiť. Okrem toho pojem „dodatočné prechodné obdobie“ by sa mal používať konzistentne. Nakoniec v záujme zabezpečenia právnej istoty sa musí jednoznačne uviesť, že sankcie sa v dôsledku a počas dodatočného prechodného obdobia nebudú uplatňovať.

Zmena 3

Článok 1 ods. 1

„1.   Bez ohľadu na článok 6 ods. 1 a 2 môžu poskytovatelia platobných služieb do 1. augusta 2014 spracovávať platobné transakcie v eurách vo formátoch, ktoré sú odlišné od požiadaviek stanovených pre SEPA úhrady a SEPA inkasá.“

„1.   Bez ohľadu na Odchylne od článoku 6 ods. 1 a 2 môžu poskytovatelia platobných služieb do 1. augusta 2014 spracovávať platobné transakcie v eurách vo platných formátoch, ktoré sú odlišné od požiadaviek stanovených pre SEPA úhrady a SEPA inkasá podľa tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Pojem „odchylne“ sa používa v súčasnom znení nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a je právne presný. Pojmy „SEPA úhrady“ a „SEPA inkasá“ nie sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 260/2012. V záujme zabezpečenia právnej istoty musí byť rozsah odchýlky jednoznačný.

Zmena 4

Článok 1 ods. 1, druhý pododsek

„Členské štáty môžu uplatňovať pravidlá pre sankcie uplatniteľné na porušenia článku 6 ods. 1 a 2 stanovené v súlade s článkom 11 až od 2. augusta 2014.“

„Členské štáty môžu uplatňovať pravidlá pre sankcie uplatniteľné na porušenia článku 6 ods. 1 a 2 stanovené v súlade s článkom 11 až od 2. augusta 2014a iba vo vzťahu k platobným transakciám iniciovaným 2. augusta 2014 alebo po tomto dátume.“

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné jasne uviesť, že sankcie za transakcie spracované počas dodatočného prechodného obdobia sa neukladajú.

Zmena 5

Článok 1 ods. 1, tretí odsek

„Odchylne od článku 6 ods. 1 a 2 môžu členské štáty umožniť poskytovateľom platobných služieb poskytovať do 1. februára 2016 služby konverzie pre vnútroštátne platby používateľom platobných služieb, čo používateľom platobných služieb, ktorí sú spotrebitelia, umožní naďalej používať BBAN namiesto identifikátora platobných účtov uvedeného v bode 1 písm. a) prílohy pod podmienkou, že je zabezpečená interoperabilita technickou a bezpečnou konverziou BBAN platiteľa a príjemcu platieb na príslušný identifikátor platobného účtu uvedený v bode 1 písm. a) prílohy. (…)“

„Odchylne od článku 6 ods. 1 a 2 môžu členské štáty umožniť poskytovateľom platobných služieb poskytovať do 1. februára 2016 služby konverzie pre vnútroštátne platby obné transakcie používateľom platobných služieb, čo používateľom platobných služieb, ktorí sú spotrebitelia, umožní naďalej používať BBAN namiesto identifikátora platobných účtov uvedeného v bode 1 písm. a) prílohy pod podmienkou, že je zabezpečená interoperabilita technickou a bezpečnou konverziou BBAN platiteľa a príjemcu platieb na príslušný identifikátor platobného účtu uvedený v bode 1 písm. a) prílohy.“ (…)

Odôvodnenie

Zjednotenie s terminológiou nariadenia (EÚ) č. 260/2012.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.


Top