Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1224(02)

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Elektronické knihy (Penguin) (COMP/39.847)

OJ C 378, 24.12.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 378/23


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Elektronické knihy (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Toto konanie sa týka istých údajne zosúladených postupov v súvislosti s predajom elektronických kníh spotrebiteľom.

(2)

Komisia prijala 12. decembra 2012 rozhodnutie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 (2) určené štyrom vydavateľstvám (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3), ako aj spoločnosti Apple v súvislosti s predajom elektronických kníh spotrebiteľom. Záväzky, ktoré tieto štyri vydavateľstvá a spoločnosť Apple ponúkli, nadobudli týmto rozhodnutím záväzný charakter a konanie vo veci týchto spoločností bolo ukončené (4).

(3)

Keďže Pearson, materská spoločnosť skupiny Penguin (5), neponúkla žiadne záväzky, Komisia pokračuje v prešetrovaní postupovania spoločnosti Pearson a jeho zlučiteľnosti s článkom 101 ZFEÚ a článkom 53 Dohody o EHP.

(4)

Dňa 16. apríla 2013 spoločnosť Penguin, predajca elektronických kníh v rámci skupiny Pearson, predložila Komisii záväzky v reakcii na obavy vyjadrené v predbežnom posúdení z 1. marca 2013 (6).

(5)

Dňa 19. apríla 2013 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené oznámenie podľa článku 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003, v ktorom sa uvádza zhrnutie veci a záväzkov a v ktorom sa zároveň zainteresované tretie strany vyzývajú, aby do jedného mesiaca od uverejnenia tohto oznámenia predložili svoje pripomienky k uvedeným záväzkom (7). Žiadne relevantné pripomienky však Komisii neboli doručené. Komisia preto usúdila, že pokiaľ ide o prvú časť tohto konania proti štyrom vydavateľstvám a spoločnosti Apple, boli záväzky dostatočné, aby riešili výhrady v súvislosti s hospodárskou súťažou.

(6)

Komisia vo svojom rozhodnutí podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 určila, že záväzky ponúknuté spoločnosťou Penguin sú pre ňu záväzné, a dospela k záveru, že vzhľadom na ponúknuté záväzky už neexistujú dôvody na konanie zo strany Komisie, a preto by sa konanie v tejto veci malo ukončiť.

(7)

V tejto veci mi nebola doručená nijaká žiadosť ani sťažnosť od žiadneho z účastníkov konania (8). Na základe uvedených skutočností sa domnievam, že v tejto veci bolo dodržané účinné uplatňovanie procesných práv všetkých strán.

V Bruseli 28. júna 2013

Michael ALBERS


(1)  Podľa článkov 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1 2003, s. 1).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. a HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG a Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (VB) Ltd a Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2012 uverejnené pod číslom C(2012)9288, dostupné na webovej stránke http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf Pozri aj záverečnú správu úradníka pre vypočutie (Ú. v. EÚ C 73, 13.3.2013, s. 15), dostupnú na webovej stránke http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. a Dorling Kindersley Holdings Limited, ich nástupnícke a poverené spoločnosti a všetky ich dcérske spoločnosti, divízie, skupiny a partnerstvá, ďalej len „Penguin“.

(6)  Záväzky, ktoré ponúkla spoločnosť Penguin, sú uvedené na webovej stránke http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci COMP/39.847/E-BOOKS (Ú. v. EÚ C 112, 19.4.2013, s. 9).

(8)  V súlade s článkom 15 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ sa účastníci konania, ktorí ponúkajú záväzky podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1/2003, môžu v ktorejkoľvek fáze postupu obrátiť na vyšetrovateľa, aby zabezpečil účinný výkon ich procesných práv.


Top