EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX0730(02)

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Ryanair/Aer Lingus III (COMP/M.6663)

OJ C 216, 30.7.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 216, 30.7.2013, p. 19–19 (HR)

30.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 216/20


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Súvislosti

(1)

Európskej komisii bolo 24. júla 2012 podľa článku 4 nariadenia o fúziách (2) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Ryanair Holdings Plc získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Aer Lingus Group Plc prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 19. júna 2012.

Oznámenie námietok

(2)

Dňa 29. augusta 2012 Komisia začala konanie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách a 13. novembra 2012 prijala oznámenie námietok. Približne mesiac pred vydaním oznámenia námietok, 17. októbra 2012, spoločnosť Ryanair predložila balík formálnych záväzkov podľa článku 8 ods. 2 nariadenia o fúziách, na základe ktorého sa Komisia rozhodla nevykonať test trhu.

(3)

Spoločnosť Aer Lingus, subjekt verejnej ponuky a tým pádom druhá zúčastnená strana v zmysle článku 11 písm. b) vykonávacieho nariadenia (3), dostala 21. novembra 2012 oznámenie námietok, ktoré nemalo dôverný charakter. Spoločnosť ihneď vyjadrila svoje obavy, pokiaľ ide o vypracovanie celého oddielu týkajúceho sa záväzkov spoločnosti Ryanair a ich posúdenia zo strany Komisie. Spoločnosť Aer Lingus požiadala, aby jej bola poskytnutá kópia oddielu potom, čo ho GR pre hospodársku súťaž zamietlo. Po posúdení odôvodneného nároku som požiadal GR pre hospodársku súťaž, aby poskytlo spoločnosti Aer Lingus verziu oddielu oznámenia námietok týkajúcu sa záväzkov spoločnosti Ryanair v zmysle článku 13 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, ktorá nemá dôverný charakter. GR pre hospodársku súťaž potom požiadalo spoločnosť Ryanair, aby predložila menej zredigovanú verziu oddielu týkajúceho sa záväzkov, ktorú následne poskytlo spoločnosti Aer Lingus.

(4)

Spoločnosť Ryanair predložila svoju odpoveď na oznámenie námietok 28. novembra 2012 a spoločnosť Aer Lingus predložila svoje pripomienky 30. novembra 2012. Ani jedna zo spoločností nepožiadala o formálne ústne vypočutie.

(5)

Dňa 14. decembra 2012 poslala Komisia spoločnosti Ryanair list uvádzajúci skutkové okolnosti, na ktorý spoločnosť Ryanair odpovedala 20. decembra 2012.

Prístup k spisu

(6)

Oznamujúcej strane bol na základe jej žiadosti opakovane udelený plný prístup k spisu prostredníctvom nosičov CD-ROM, a to v období od novembra 2012 do februára 2013. Spoločnosť Aer Lingus získala prístup k spisu na vlastnú žiadosť v rozsahu, v akom to bolo potrebné, na účely prípravy pripomienok, a to takisto viackrát počas celého konania.

(7)

Okrem toho boli v tomto prípade zorganizované dve dátové miestnosti o kvantitatívnych údajoch, a to od 21. do 23. novembra a 27. novembra 2012. Externí ekonomickí poradcovia spoločností Ryanair a Aer Lingus mali samostatný prístup k údajom, t. j. k analýze Komisie týkajúcej sa korelácie medzi hrubými priemernými cenami leteniek spoločnosti Ryanair a Aer Lingus.

Tretie osoby

(8)

Tri spoločnosti konkurujúce zlučovanému subjektu, t. j. International Airlines Group SA, podnik Flybe Group plc a spoločnosť Aer Arran, jedno letisko, t. j. Dublin Airport Authority, a írske ministerstvo dopravy, cestovného ruchu a športu, preukázali dostatočný záujem v zmysle článku 18 ods. 4 nariadenia o fúziách, a preto dostali príležitosť písomne sa vyjadriť k prípadu ako tretie osoby.

Záväzky

(9)

S cieľom vyjadriť sa k obavám týkajúcim sa hospodárskej súťaže, ktoré boli uvedené v oznámení námietok, spoločnosť Ryanair predložila zrevidovaný súbor záväzkov 7. decembra 2012, 15. januára a 1. februára 2013, na základe ktorých Komisia vykonala tri testy trhu. Výsledky testu trhu a dôvody Komisie na zamietnutie predložených záväzkov, boli opakovane vysvetlené počas stretnutí o aktuálnom stave konania, z ktorých posledné sa konalo 12. februára 2013. Spoločnosť Ryanair navyše opakovane získala prístup k spisu, v ktorom si mohla overiť informácie, z ktorých Komisia vychádzala pri svojich záveroch.

Procesné práva spoločnosti, ktorá je cieľom koncentrácie

(10)

Spoločnosť Aer Lingus, cieľová spoločnosť ponuky na prevzatie konkurentom, sa sťažovala na obmedzenú úlohu, ktorú bola schopná zohrať v rámci vyšetrovania, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie jej nezávislosti. Spoločnosť je presvedčená, že sa na ňu ani zďaleka neuplatnila zásada rovnosti prostriedkov. Spoločnosť napríklad nebola zapojená do postupu predbežného oznámenia, od oznamujúcej strany dostávala príliš zredigované dokumenty, neboli jej predložené hlavné dokumenty na začiatku fázy II, získala iba obmedzený prístup k spisu a bola vylúčená z dialógu s Komisiou o opravných prostriedkoch.

(11)

Je pravda, že cieľové spoločnosti nemajú rovnaké procesné postavenie ako nadobúdajúce spoločnosti. Ako pripúšťa sama spoločnosť Aer Lingus, platné nariadenia pripisujú iným zúčastneným stranám iba obmedzenú úlohu. Preto nie je možné vyvodiť záver, že spoločnosť Aer Lingus nebola schopná účinne uplatňovať v tomto konaní práva, ktoré jej boli udelené podľa platného nariadenia a osvedčených postupov. V prospech spoločnosti Aer Lingus som mohol rozhodnúť v jedinom prípade, kedy sa na mňa spoločnosť obrátila s upozornením na nežiaduce procesné rozhodnutie so žiadosťou o prieskum (viď bod 3).

Návrh rozhodnutia Komisie

(12)

Podľa môjho názoru sa návrh rozhodnutia týka iba tých námietok, ku ktorým dostali strany možnosť vyjadriť sa. Vzhľadom na veľmi citlivú povahu niektorých údajov pochádzajúcich od druhej zúčastnenej strany a tretej strany Komisia požiadala oznamujúcu stranu o plnú moc, ktorú získala a ktorá umožňuje jej externým poradcom, aby i) dostali v mene oznamujúcej strany rozhodnutie Komisie v znení určenom iba pre poradcov a aby ii) bola spoločnosti Ryanair poskytnutá kópia znenia, ktoré bolo zredigované s cieľom vylúčiť dôverné informácie. Obaja poskytovatelia sú informovaní o tomto obmedzenom zverejňovaní informácií a obaja k tomu dali svoj písomný súhlas.

Záverečné poznámky

(13)

Celkovo som dospel k záveru, že všetci účastníci konania mohli v tejto veci účinným spôsobom uplatniť svoje procesné práva.

V Bruseli 19. februára 2013

Michael ALBERS


(1)  Podľa článkov 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti úradníka pre vypočutie v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1).


Top