Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1212(01)

Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov z nekonečného skleného vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

OJ C 362, 12.12.2013, p. 66–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 362, 12.12.2013, p. 8–17 (HR)

12.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 362/66


Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov z nekonečného skleného vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2013/C 362/05)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bol doručený podnet podľa článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), v ktorom sa uvádza, že dovoz určitých výrobkov z nekonečného skleného vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike je subvencovaný, a tým spôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet bol podaný 28. októbra 2013 Európskym združením výrobcov sklených vlákien (APFE) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov predstavujúcich viac ako 25 % celkovej produkcie určitých výrobkov z nekonečného skleného vlákna v Únii.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, je striž zo skleného vlákna s dĺžkou nie väčšou ako 50 mm, pramene sklených vlákien, s výnimkou prameňov zo sklených vlákien, ktoré sú ošetrené poťahovaním a impregnáciou a majú stratu žíhaním viac ako 3 % (ako je stanovené v norme ISO 1887) a rohože vyrobené zo skleného vlákna okrem rohoží zo sklenej vlny (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

3.   Tvrdenie o subvencovaní

Údajne subvencovaným výrobkom je výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“) v súčasnosti zaradený pod číselné znaky KN 7019 11 00, ex 7019 12 00 and 7019 31 10. Tieto číselné znaky KN sa uvádzajú len na informatívne účely.

Prima facie dôkazy, ktoré poskytol navrhovateľ, ukazujú, že výrobcovia príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sú zvýhodňovaní vďaka mnohým subvenciám, ktoré poskytuje vláda Čínskej ľudovej republiky.

Subvencie pozostávajú okrem iného z preferenčných úverov smerujúcich do odvetvia výroby sklených vlákien (napríklad politicky podporované úvery s nízkou úrokovou sadzbou poskytované komerčnými bankami vo vlastníctve štátu a bankami spojenými s vládnou politikou, programy zvýhodnených vývozných úverov, vývozné záruky a preferenčné poistné programy, finančné výhody z poskytovania prístupu tzv. „holdingovým offshore spoločnostiam“, splatenie úverov vládou), z grantových programov na ústrednej aj regionálnej vládnej úrovni (napríklad subvenčné programy s názvom „Famous Brands“ a „China World Top Brands“, fondy pre vonkajšie rozšírenie priemyslu v provincii Guangdong), zo zabezpečenia tovaru a služieb vládnymi inštitúciami za cenu nižšiu, ako je primeraná cena, z programov oslobodenia od priamych daní a ich zníženia (napríklad oslobodenie od dane z príjmov alebo jej zníženie v rámci programu „prvé dva roky bez daní a potom tri roky polovičná daň z príjmov“, zníženie dane z príjmov pre podniky so zahraničnými investíciami na základe zemepisnej polohy, oslobodenie od miestnej dane z príjmov alebo jej zníženie pre „produktívne podniky so zahraničnými investíciami“, zníženie dane z príjmov pre podniky so zahraničnými investíciami, ktoré nakupujú zariadenia vyrobené v Číne, daňová kompenzácia za výskum a vývoj v podnikoch so zahraničnými investíciami, preferenčné dane z príjmov pre podniky so zahraničnými investíciami, ktoré sa považujú za podniky so špičkovými a novými technológiami, zníženie daní pre podniky so špičkovými a novými technológiami, ktoré sú zapojené do určených projektov, politika preferenčných daní z príjmov pre podniky pôsobiace v severovýchodnom regióne, daňové programy v provincii Guangdong) a z programov nepriamych daní a dovozných ciel (napríklad oslobodenie od DPH na používanie dovezených zariadení, zníženie DPH pre podniky so zahraničnými investíciami pri nákupe zariadení vyrobených v Číne, oslobodenie od DPH a cla na nákupy nehnuteľného majetku v rámci programu rozvoja zahraničného obchodu), zo znížených sadzieb dane z príjmu právnických osôb a z daňových výnimiek z vyplácaných dividend medzi podnikmi, ktoré sú kvalifikované ako rezidenčné podniky. Komisia si vyhradzuje právo vyšetriť ďalšie prípady subvencovania, ktoré môžu byť zistené v priebehu prešetrovania.

Z prima facie dôkazov poskytnutých navrhovateľom vyplýva, že pri uvedených systémoch ide o subvencie, keďže zahŕňajú finančný príspevok od vlády Čínskej ľudovej republiky alebo iných regionálnych vlád (vrátane verejnoprávnych subjektov) a zvýhodňujú príjemcov. Závisia údajne od výkonu v oblasti vývozu a/alebo od uprednostňovania použitia domáceho tovaru nad dovážaným tovarom a/alebo sú obmedzené na určité odvetvia a/alebo typy podnikov a/alebo oblasti, a preto sú špecifické a napadnuteľné.

4.   Tvrdenie o ujme a príčinná súvislosť

Navrhovateľ poskytol dôkazy, podľa ktorých sa dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny celkovo zvýšil v absolútnom vyjadrení aj z hľadiska podielu na trhu.

Z prima facie dôkazov poskytnutých navrhovateľom vyplýva, že objem a ceny dovážaného výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, mali okrem iných dôsledkov negatívny vplyv na úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie a na jeho podiel na trhu, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť, finančnú situáciu a zamestnanosť vo výrobnom odvetví Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s Poradným výborom usúdila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, začína týmto prešetrovanie podľa článku 10 základného nariadenia.

Na základe prešetrovania sa stanoví, či je výrobok s pôvodom v príslušnej krajine, ktorý je predmetom prešetrovania, subvencovaný a či jeho subvencovaný dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie ujmu. Ak budú závery pozitívne, prešetrovaním sa preverí, či by uloženie opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie.

Vláda Čínskej ľudovej republiky bola vyzvaná na konzultácie.

5.1.    Postup stanovenia subvencovania

Vyvážajúci výrobcovia (2) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny a orgány príslušnej krajiny sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní, ktoré vykonáva Komisia.

5.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

5.1.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú v príslušnej krajine prešetriť

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt Komisia môže obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť, na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii rozhodnúť, či je potrebný výber vzorky, a v prípade kladného rozhodnutia vybrať vzorku, sa týmto od všetkých vyvážajúcich výrobcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene žiada, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach vyžadované v prílohe I k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely výberu vzorky vyvážajúcich výrobcov, Komisia osloví aj orgány príslušnej krajiny a môže osloviť každé známe združenie vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek dôležité informácie týkajúce sa výberu vzorky okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, vyvážajúcich výrobcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno primerane prešetriť v rámci stanovenej lehoty. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom príslušných krajín a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi v prípade potreby prostredníctvom orgánov príslušných krajín, ktoré spoločnosti boli vybrané do vzorky.

Komisia zašle v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, dotazníky vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom príslušnej krajiny.

Všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky a orgány príslušnej krajiny budú musieť do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky predložiť vyplnený dotazník, pokiaľ nie je uvedené inak.

V dotazníku pre vyvážajúcich výrobcov sa budú okrem iného vyžadovať informácie o štruktúre spoločnosti(-tí) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach spoločnosti(-tí) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, o celkovom predaji spoločnosti(-tí) a výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a výške finančného príspevku a výhodách vyplývajúcich z údajného subvencovania alebo programov subvencií a akýchkoľvek opatrení podobných týmto programom alebo s nimi úzko prepojených.

V dotazníku pre orgány sa budú okrem iného vyžadovať informácie o údajných subvenciách alebo subvenčných programoch, orgánoch zodpovedných za ich realizáciu, spôsobe a fungovaní takejto realizácie, právnom základe, kritériách oprávnenosti a o ostatných podmienkach, o prijímateľoch a výške finančného príspevku a priznaných výhod.

Spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“) bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 28 základného nariadenia. Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b) uvedené nižšie, vyrovnávacie clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz od spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezahrnutých do vzorky, nepresiahne vážené priemerné rozpätie subvencovania stanovené pre vyvážajúcich výrobcov zo vzorky (3).

b)   Individuálne subvenčné rozpätie pre spoločnosti nezaradené do vzorky

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky môžu podľa článku 27 ods. 3 základného nariadenia požiadať, aby Komisia stanovila ich individuálne subvenčné rozpätia. Vyvážajúci výrobcovia, ktorí by chceli požiadať o individuálne subvenčné rozpätie, si musia vyžiadať dotazník a vrátiť ho riadne vyplnený do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Vyvážajúci výrobcovia, ktorí žiadajú o individuálne subvenčné rozpätie, by však mali vziať na vedomie, že Komisia môže napriek tomu rozhodnúť o tom, že nestanoví ich individuálne subvenčné rozpätie, napríklad v prípade, ak je počet vyvážajúcich výrobcov taký veľký, že takéto stanovenie by bolo nadmieru náročné a bránilo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

5.1.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (4)  (5)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Čínskej ľudovej republiky do Únie sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí sa budú prešetrovať, na primeraný počet prostredníctvom výberu vzorky (tento proces sa tiež nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa týmto všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene vyzývajú, aby sa prihlásili Komisii. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej(-ich) spoločnosti(-iach) tak, ako sa požaduje v prílohe II k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj každé známe združenie dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek dôležité informácie týkajúce sa výberu vzorky okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Únii, ktorý možno v rámci lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Komisia oznámi všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov, ktoré spoločnosti boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V dotazníku sa budú vyžadovať okrem iného údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a o predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

5.2.    Postup na stanovenie ujmy a prešetrovanie výrobcov z Únie

Stanovenie ujmy je založené na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu subvencovaného dovozu, jeho účinkov na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. V záujme stanovenia, či výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu, sa výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Únie, vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní, ktoré uskutočňuje Komisia.

5.2.1.   Prešetrovanie výrobcov z Únie

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt, sa Komisia rozhodla obmedziť počet prešetrovaných výrobcov z Únie na primeraný počet prostredníctvom výberu vzorky (tento proces sa tiež nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa uskutoční v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov Únie. Podrobnosti môžu zainteresované osoby nájsť v kontrolnom spise. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa so spisom oboznámili (na tento účel by sa mali obrátiť na Komisiu s využitím kontaktných údajov uvedených v bode 5.6). Ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, sa musia obrátiť na Komisiu do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Všetky zainteresované strany, ktoré chcú okrem uvedených údajov predložiť ďalšie príslušné informácie o výbere vzorky, musia tak urobiť do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Komisia oznámi všetkým známym výrobcom Únie a/alebo združeniam výrobcov Únie, ktoré spoločnosti s konečnou platnosťou vybrala do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania, zašle výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam výrobcov z Únie dotazníky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V dotazníku sa budú vyžadovať okrem iného informácie o štruktúre ich spoločnosti(-í) a finančnej a hospodárskej situácii spoločnosti(-í).

5.3.    Postup posudzovania záujmu Únie

Ak sa preukáže subvencovanie a spôsobená ujma, rozhodne sa v zmysle článku 31 základného nariadenia o tom, či by prijatie antisubvenčných opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi svojimi činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka pripraveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené podľa článku 31 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.    Iné písomné podania

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené v lehote do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.5.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie, ktoré vykonávajú prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a mali by sa v nej uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa počiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie sa musia predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

5.6.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako „Limited“ (6).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako „Limited“, sa vyžaduje, aby predložili súhrn týchto informácií podľa článku 29 ods. 2 základného nariadenia, ktoré nemajú dôverný charakter a ktoré budú označené ako „For inspection by interested parties“. Tieto súhrny by mali byť dostatočne podrobné, aby umožňovali primerané pochopenie podstaty dôverne poskytnutých informácií. Ak zainteresovaná strana poskytujúca dôverné informácie nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a vyžadovanej kvalite, nemusí sa na takéto dôverné informácie prihliadať.

Od zainteresovaných strán sa požaduje, aby všetky podania a žiadosti predložili v elektronickej forme (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom elektronickej pošty, podania, ktoré majú dôverný charakter, na CD-R/DVD), pričom musia uviesť názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky splnomocnenia, podpísané potvrdenia pripojené k vyplneným dotazníkom a všetky ich aktualizácie sa však musia predkladať v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickej forme, musí sa bezodkladne obrátiť na Komisiu v súlade s článkom 28 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zainteresované strany nájsť na príslušnej webovej stránke webovej lokality Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32 22993704

E-mailová adresa pre podania v súvislosti s prešetrovaním týkajúcim sa subvencií (vyvážajúci výrobcovia v Čínskej ľudovej republike):

trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu

E-mailová adresa pre podania v súvislosti s prešetrovaním ujmy (výrobcovia Únie, dovozcovia, používatelia):

trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 28 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 28 základného nariadenia, výsledok môže byť pre uvedenú stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie pôsobí ako kontaktná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala podať písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa počiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie sa musia predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie umožní aj usporiadanie vypočutia s účasťou strán, na ktorom bude možné predložiť rôzne stanoviská a protiargumenty týkajúce sa otázok súvisiacich okrem iného so subvencovaním, ujmou, príčinnou súvislosťou a záujmom Únie. Takéto vypočutie sa spravidla koná najneskôr koncom štvrtého týždňa po zverejnení dočasných zistení.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 13 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. V súlade s článkom 12 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť dočasné opatrenia najneskôr deväť mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi zhromaždenými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7).


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Vyvážajúci výrobca je každá spoločnosť v príslušnej krajine vyrábajúca a vyvážajúca výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, na trh Únie, priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo do vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

(3)  Podľa článku 15 ods. 3 základného nariadenia sa do úvahy neberú nulové a de minimis čiastky napadnuteľných subvencií, ani čiastky napadnuteľných subvencií stanovené za okolností uvedených v článku 28 základného nariadenia.

(4)  Do vzorky môžu byť zaradení iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu 1 k dotazníku. V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou nasledovné vzťahy: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor a svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tejto súvislosti „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(5)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj vo vzťahu k iným aspektom tohto prešetrovania, ako je stanovenie subvencovania.

(6)  Dokument označený ako „Limited“ sa považuje za dôverný podľa článku 29 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93) a článku 12 dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image


Top