EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0586

Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov.

/* COM/2013/0586 final - 2013/ () */

52013PC0586

Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov. /* COM/2013/0586 final - 2013/ () */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V článku 3 ods. 4 Aktu o pristúpení Chorvátska k Európskej únii z roku 2011 sa ustanovuje, že Chorvátsko pristupuje k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I k aktu o pristúpení a že tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Chorvátsko dňom stanoveným Radou. Podľa článku 3 ods. 5 aktu o pristúpení Rada jednomyseľne na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom rozhodne o vykonaní všetkých úprav potrebných z dôvodu pristúpenia Chorvátska k takýmto dohovorom a protokolom a upravené znenia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zoznam dohovorov a protokolov uvedený v prílohe I k aktu o pristúpení obsahuje Dohovor 90/436/EHS z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (arbitrážny dohovor), Dohovor z 21. decembra 1995 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k arbitrážnemu dohovoru, Protokol z 25. mája 1999, ktorým sa mení a dopĺňa arbitrážny dohovor, a Dohovor z 8. decembra 2004 o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k arbitrážnemu dohovoru. Arbitrážny dohovor bol zmenený protokolom z 25. mája 1999 a dohovormi z 21. decembra 1995 a 8. decembra 2004.

Bulharsko a Rumunsko pristúpili k arbitrážnemu dohovoru na základe aktu o pristúpení z roku 2005. V rozhodnutí 2008/492/ES z 23. júna 2008 boli vykonané zmeny požadované z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k arbitrážnemu dohovoru a stanovený dátum jeho nadobudnutia platnosti v znení zmien pre Bulharsko a Rumunsko.

Cieľom tohto odporúčania Komisie pre rozhodnutie Rady je vykonať zmeny požadované z dôvodu pristúpenia Chorvátska k arbitrážnemu dohovoru a stanoviť dátum jeho nadobudnutia platnosti v znení zmien pre Chorvátsko, a to v súlade s článkom 3 ods. 4 a článkom 3 ods. 5 aktu o pristúpení z roku 2011.

Odporúčanie

ROZHODNUTIE RADY

o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátska, najmä na jeho článok 3 ods. 4 a článok 3 ods. 5,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie[1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[2],

keďže:

(1)       Dohovor 90/436/EHS[3] (ďalej len „arbitrážny dohovor“) bol podpísaný 23 júla 1990 v Bruseli a nadobudol platnosť1. januára 1995.

(2)       Arbitrážny dohovor bol zmenený protokolom[4] podpísaným 25. mája 1999, dohovorom podpísaným 21. decembra 1995[5] a dohovorom podpísaným 8. decembra 2004[6], ako aj rozhodnutím 2008/492/ES z 23. júna 2008[7].

(3)       Článkom 3 ods. 4 aktu o pristúpení z roku 2011[8] sa ustanovuje, že Chorvátsko pristupuje k dohovorom a protokolom uzatvoreným medzi členskými štátmi a uvedeným v prílohe I k aktu o pristúpení. Pre Chorvátsko majú nadobudnúť platnosť dňom, ktorý stanoví Rada.

(4)       V súlade s článkom 3 ods. 5 aktu o pristúpení z roku 2011 má Rada urobiť všetky úpravy požadované z dôvodu pristúpenia k uvedeným dohovorom a protokolom a upravené znenia uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Arbitrážny dohovor sa mení a dopĺňa takto:

1) V článku 2 ods. 2 sa body i) až xxvii) nahrádzajú takto:

„i) v Belgicku:

a) impôt des personnes physiques/personenbelasting;

b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting;

c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting;

d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders;

e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;

ii) v Bulharsku:

a) данък върху доходите на физическите лица;

b) корпоративен данък;

iii) v Českej republike:

a) daň z příjmů fyzických osob;

b) daň z příjmů právnických osob;

iv) v Dánsku:

a) indkomstskat til staten;

b) den kommunale indkomstskat;

c) den amtskommunale indkomstskat;

v) v Nemecku:

a) Einkommensteuer;

b) Koerperschaftsteuer;

Gewerbesteuer, pokiaľ je táto daň založená na zisku z obchodovania;

vi) v Estónsku:

a) tulumaks;

vii) v Írsku:

a) Cáin Ioncaim;

b) Cáin Chorparáide;

viii) v Grécku:

a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων;

b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων;

c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης;

ix) v Španielsku:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;

b) Impuesto sobre Sociedades;

c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes;

x) vo Francúzsku:

a) impôt sur le revenu;

b) impôt sur les sociétés;

xi) v Chorvátsku:

a) porez na dohodak;

b) porez na dobit;

xii) v Taliansku:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle società;

c) imposta regionale sulle attività produttive;

xiii) na Cypre:

a) Φόρος Εισοδήματος;

b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας;

xiv) v Lotyšsku:

a) uzħēmumu ienākuma nodoklis;

b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

xv) v Litve:

a) Gyventojų pajamų mokestis;

b) Pelno mokestis;

xvi) v Luxembursku:

a) impôt sur le revenu des personnes physiques;

b) impôt sur le revenu des collectivités;

c) impôt commercial, pokiaľ je táto daň založená na zisku z obchodovania;

xvii) v Maďarsku:

a) személyi jövedelemadó;

b) társasági adó;

c) osztalékadó;

xviii) na Malte:

a) taxxa fuq l-income;

xix) v Holandsku:

a) inkomstenbelasting;

b) vennootschapsbelasting;

xx) v Rakúsku:

a) Einkommensteuer;

b) Körperschaftsteuer;

xxi) v Poľsku:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych;

b) podatek dochodowy od osób prawnych;

xxii) v Portugalsku:

a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares;

b) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;

c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;

xxiii) v Rumunsku:

a) impozitul pe venit;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

xxiv) v Slovinsku:

a) dohodnina;

b) davek od dobička pravnih oseb;

xxv) na Slovensku:

a) daň z príjmov právnických osôb;

b) daň z príjmov fyzických osôb;

xxvi) vo Fínsku:

a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna;

b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund;

c) kunnallisvero/kommunalskatten;

d) kirkollisvero/kyrkoskatten;

e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst;

f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;

xxvii) vo Švédsku:

a) statlig inkomstskatt;

b) kupongskatt;

c) kommunal inkomstskatt;

xxviii) v Spojenom kráľovstve:

a) Income Tax;

b) Corporation Tax.“

2) V článku 3 ods. 1 sa zoznam nahrádza takto:

„– v Belgicku:

De Minister van financiën alebo jeho oprávnený zástupca,

Le Ministre des finances alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Bulharsku:

Министъра на финансите или негов упълномощен

представител,

– v Českej republike:

Ministr financí alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Dánsku:

Skatteministeren alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Nemecku:

Der Bundesminister der Finanzen alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Estónsku:

Rahandusminister alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Írsku:

The Revenue Commissioners alebo ich oprávnení zástupcovia,

– v Grécku:

Υπουργός Οικονομικών alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Španielsku:

El Ministro de Economía y Hacienda alebo jeho oprávnený zástupca,

– vo Francúzsku:

Le Ministre chargé du budget alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Chorvátsku:

Ministar financija alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Taliansku:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali alebo jeho oprávnený zástupca,

– na Cypre:

Ο Υπουργός Οικονομικών alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Lotyšsku:

Valsts ieņēmumu dienests,

– v Litve:

Finansų ministras or alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Luxembursku:

Le Ministre des Finances alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Maďarsku:

a pénzügyminiszter alebo jeho oprávnený zástupca,

– na Malte:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Holandsku:

De Minister van Financiën alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Rakúsku:

Der Bundesminister für Finanzen alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Poľsku:

Minister Finansów alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Portugalsku:

O Ministro das Finanças alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Rumunsku:

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat,

– v Slovinsku:

Ministrstvo za finance alebo jeho oprávnený zástupca,

– na Slovensku:

Minister financií alebo jeho oprávnený zástupca,

– vo Fínsku:

Valtiovarainministeriö alebo jeho oprávnený zástupca,

Finansministeriet alebo jeho oprávnený zástupca,

– vo Švédsku:

Finansministern alebo jeho oprávnený zástupca,

– v Spojenom kráľovstve:

The Commissioners of Inland Revenue alebo ich oprávnení zástupcovia.“

Článok 2

Znenia arbitrážneho dohovoru a protokolu z 25. mája 1999 spolu s dohovormi z 21. decembra 1995 a 8. decembra 2004 a rozhodnutím 2008/492/ES vyhotovené v chorvátskom jazyku[9] sú autentické za rovnakých podmienok ako ostatné jazykové verzie týchto textov.

Článok 3

Arbitrážny dohovor zmenený protokolom z 25. mája 1999, dohovorom z 21. decembra 1995 a dohovorom z 8. decembra 2004, rozhodnutím 2008/492/ES, ako aj týmto rozhodnutím, nadobúda vo vzťahoch medzi Chorvátskom a každým z ostatných členských štátov Európskej únie platnosť dňa XXX [dátum].

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

[1]               Ú. v. EÚ L […],[…], s.[…].

[2]               Ú. v. EÚ L […],[…], s.[…].

[3]               Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 10.)

[4]               Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (Ú. v. ES C 202, 16.7.1999, s. 1).

[5]               Dohovor o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (Ú. v. ES C 26, 31.1.1996, s. 1).

[6]               Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (Ú. v. EÚ C 160, 30.6.2005, s. 1).

[7]               Rozhodnutie Rady z 23. júna 2008, o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (Ú. v. EÚ L 174, 3.7.2008, s. 1).

[8]               Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21).

[9]               Chorvátske znenie dohovorov a protokolu a rozhodnutia 2008/492/ES sa uverejní neskôr v mimoriadnom vydaní úradného vestníka.

Top