EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0267

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

/* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */

52013PC0267

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

Zdravie rastlín je kľúčovým faktorom pre udržateľné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo. Zdravé osivo a množiteľský materiál sú potrebné na zabezpečenie výnosnosti plodín, pracovných miest, inovácie v oblasti rastlín a potravinovej bezpečnosti. V prípade stromov a kríkov je ochrana zdravia rastlín nevyhnutná na zachovanie lesov, krajiny a verejnej, ako aj súkromnej zelene v Únii. Zdravie rastlín má tiež význam pri ochrane biodiverzity a ekosystémových službách.

Obzvlášť nebezpeční sú škodcovia z iných kontinentov. Rastliny a stromy v Európe zvyčajne nie sú geneticky odolné voči cudzím škodcom, ktorí tu navyše nemajú prirodzených nepriateľov. Ak sú cudzí škodcovia zavlečení do Európy, spôsobujú závažné hospodárske škody. Môžu napadnúť hostiteľské druhy, ktoré neboli predtým zasiahnuté, rýchlo sa rozšíriť do iných krajín a spôsobiť dlhodobý pokles úrody a trvalo zvýšiť náklady na výrobu a ochranu. Hospodárske straty, ktoré sú často rozsiahle, ohrozujú rentabilitu a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Usídlenie nových škodcov môže vyvolať zákaz obchodovania zo strany tretích krajín, a tým poškodiť vývoz z EÚ. Pri ochrane proti škodcom sa nemôžu vždy použiť pesticídy a aj keď sú k dispozícii, môže byť ich použitie nežiaduce.

Regulačný rámec

Cieľom tohto regulačného rámca EÚ pre zdravie rastlín je ochrana európskeho poľnohospodárstva a lesného hospodárstva tým, že sa bude predchádzať zavlečeniu a šíreniu cudzích škodcov. Hlavný nástroj tu predstavuje smernica Rady 2000/29/ES[1], v ktorej sú zohľadnené aj medzinárodné obchodné dohody v tejto oblasti. Režim zdravia rastlín EÚ je jedinečný, pretože je to otvorený systém. Uvedenie rastlín a rastlinných produktov do Únie a ich premiestňovanie v rámci nej je povolené pod podmienkou, že budú dodržané osobitné obmedzenia a požiadavky (napríklad proveniencia z oblasti bez výskytu škodcu alebo vhodné ošetrenie). Vysoký objem dovozu z iných kontinentov však v budúcnosti predstavuje vysokú pravdepodobnosť výskytu prienikov cudzích škodcov.

Tento režim je nevyhnutný na ochranu zdravia rastlín, hospodárstva a konkurencieschopnosti odvetvia rastlinnej výroby v EÚ, ako aj na zachovanie politiky otvoreného obchodu Únie. Súčasný regulačný rámec je však kritizovaný, pretože nedokáže zabrániť zvýšenému prílivu nových nebezpečných škodcov, ktorý je spôsobený globalizáciou obchodu. Okrem toho môžu títo škodcovia v dôsledku zmeny klímy v Európe prežiť, čo nebolo predtým možné, a tým sú plodiny a ekosystémy zraniteľnejšie voči novým škodcom. V posledných desaťročiach sa v súvislosti s dovozom objavili významné prieniky škodcov, ktorí majú vplyv na lesné hospodárstvo, a prispeli k väčšej spoločenskej a politickej informovanosti o nákladoch a dôsledkoch nedostatočnej ochrany.

Analýza problému

Z hodnotenia režimu[2], ktoré bolo vykonané v roku 2010, vyplynulo, že je potrebné zmeniť základné právne predpisy tak, aby sa tieto zvýšené riziká mohli v plnej miere riešiť. Hlavné zistené problémy sa týkajú nedostatočného zamerania na prevenciu, pokiaľ ide o nárast dovozu vysoko rizikových komodít, potreby stanoviť ochranu proti škodcom ako prioritu na úrovni EÚ a vo všetkých 27 členských štátoch, potreby lepších nástrojov na kontrolu výskytu a prirodzeného šírenia škodcov v prípade, že sa dostanú až na územie Únie, potreby modernizovať a zdokonaliť nástroje upravujúce premiestňovanie vo vnútri EÚ (rastlinné pasy a chránené zóny) a potreby vyčleniť doplňujúce zdroje.

Ďalej vznikla potreba ekologizácie režimu a zvýšil sa význam cieľov súvisiacich s prirodzeným životným prostredím. To si vyžaduje zmenu v intervenčnej logike, aj pokiaľ ide o financovanie režimu, ktorý sa transformuje z režimu súkromného majetku v oblasti poľnohospodárstva na zmiešaný režim verejno-súkromného majetku v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, prirodzeného prostredia a krajiny.

Je potrebné posilniť vedeckú základňu (výskum, laboratóriá) režimu. Dochádza k postupnému úpadku klasickej rastlinnej patológie a taxonómie škodcov na univerzitách, a tým je ohrozená vedecká podpora pri posudzovaní rizík spojených s novými škodcami a pri ich správnej diagnostike v laboratóriu. Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín vydala v tejto súvislosti vyhlásenie o núdzovom stave.

Nakoniec je potrebné zaviesť novú rovnováhu, čo sa týka nákladov a spoločnej zodpovednosti (rozvoj partnerstiev), ako aj zvýšiť účinnosť a znížiť zbytočné náklady a administratívne zaťaženie. Okrem toho existuje potreba modernizácie režimu, aj pokiaľ ide o stimuly na dodržiavanie predpisov.

Cieľ návrhu

Cieľom tohto preskúmania je prekonať uvedené nedostatky a zaviesť spoľahlivý, transparentný a udržateľný regulačný rámec, ktorý presne zodpovedá účelu. Navrhovaným nariadením sa nahrádza a zrušuje smernica 2000/29/ES.

Vzťah k ostatným návrhom v balíku

Tento návrh je súčasťou balíka preskúmaní týkajúcich sa zdravia rastlín, kvality rastlinného rozmnožovacieho materiálu, zdravia zvierat, úradných kontrol týkajúcich sa rastlín, zvierat, potravín a krmív, ako aj výdavkov Únie na tieto politiky.

Návrhom sa posilňuje súčinnosť s režimom rastlinného rozmnožovacieho materiálu a odstraňuje sa zbytočné dvojenie činností a zaťaženie, ktoré z tohto dvojenia vyplýva. To sa dosiahne prostredníctvom presunutia škodcov, ktorí v súčasnosti spadajú pod smernice o obchodovaní s osivami a rastlinným množiteľským materiálom, do navrhovaného nariadenia o zdraví rastlín. Týmto presunutím bude umožnená pružnosť pri zmene štatútu rozšírených karanténnych škodcov na škodcov ovplyvňujúcich kvalitu, ako požadujú profesionálni prevádzkovatelia a členské štáty, aby sa zdroje, ktoré majú orgány pre zdravie rastlín k dispozícii, využívali na skutočné priority Únie. V návrhu sa tiež stanovuje, že existujúce praktické postupy v členských štátoch, pokiaľ ide o certifikáciu rastlinného rozmnožovacieho materiálu v súvislosti so škodcami ovplyvňujúcimi kvalitu, môžu zostať zachované. Zmeny v mechanizme vzťahov medzi režimom zdravia rastlín EÚ a režimom rastlinného rozmnožovacieho materiálu EÚ by mali posilniť súdržnosť týchto dvoch režimov (pomocou spoločného používania certifikačných schém, označení a registrov), a tým by mali mať za následok menšie zaťaženie profesionálnych prevádzkovateľov. Tento nový mechanizmus si však bude vyžadovať intenzívnejšiu koordináciu v členských štátoch medzi príslušnými orgánmi pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál.

Návrh neobsahuje ustanovenia týkajúce sa úradných kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi, ktoré by boli zamerané na dodržiavanie fytosanitárnych právnych predpisov profesionálnymi prevádzkovateľmi v Únii. Takéto ustanovenia sú v súčasnosti uvedené v smernici 2000/29/ES. Tieto kontroly odteraz patria výlučne do návrhu nariadenia o úradných kontrolách (ktorým sa nahrádza nariadenie (ES) č. 882/2004[3]). Táto zmena umožní aj lepšiu súdržnosť s novým Colným kódexom a zabezpečí zjednodušené postupy pri dovoze.

Návrh neobsahuje ani ustanovenia o výdavkoch oprávnených na finančný príspevok Únie, ktoré sú uvedené v smernici 2000/29/ES. Uvedené ustanovenia, ktoré sú vypracované v súlade s uprednostňovanou možnosťou posúdenia vplyvu, sú obsiahnuté v sprievodnom právnom návrhu nariadenia o výdavkoch v oblasti potravín a krmív, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami Únie týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu.

Tento návrh bude dopĺňať návrh o cudzích inváznych druhoch, ktorý je plánovaný v rámci Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity.

2.           VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIE VPLYVU

Konzultačný postup

Dňa 21. novembra 2008 vyzvala Rada Komisiu, aby pristúpila k hodnoteniu režimu zdravia rastlín v EÚ a aby posúdila možné úpravy existujúceho právneho rámca a vplyv takýchto úprav[4]. Komisia začala rozsiahle hodnotenie režimu od zavedenia jednotného trhu (1993)[5] a zadala externej poradenskej spoločnosti[6], aby vykonala potrebnú štúdiu. Odborníci z členských štátov sa zúčastnili na zasadnutí medziútvarovej riadiacej skupiny poverenej hodnotením. V dňoch 23. a 24. februára 2010 sa konala konferencia, ktorej cieľom bolo informovať zainteresované strany a členské štáty o pokroku pri hodnotení a prediskutovať s nimi predbežné možnosti, ktoré poradenská spoločnosť navrhla do budúcnosti. Na základe príspevkov sa vytvoril rámec konečných možností a odporúčaní. Na druhej konferencii dňa 28. septembra 2010, na ktorej sa zúčastnili zainteresované strany, verejnosť a zástupcovia členských štátov, ako aj tretích krajín, bola predstavená správa o hodnotení[7]. V súvislosti s touto konferenciou sa uskutočnili verejné konzultácie o odporúčaniach z tohto hodnotenia a rozsahu následného posúdenia vplyvu.

V rámci prípravy na posúdenie vplyvu sa uskutočnili mnohé stretnutia, na ktorých diskutovali členské štáty v Rade s vedúcimi pracovníkmi zodpovednými za rastlinolekárske služby o možnostiach odporúčaných externou poradenskou spoločnosťou, a pokiaľ ide o súdržnosť s režimom rastlinného rozmnožovacieho materiálu, rokovania prebehli medzi čelnými predstaviteľmi pre tento režim a príslušnou pracovnou skupinou. Zvolaných bolo päť pracovných skupín pozostávajúcich z odborníkov z členských štátov a Komisie, aby ďalej diskutovali o hlavných oblastiach zmien.

Konzultácie so zainteresovanými stranami (zástupcami združenia priemyslu a mimovládnych organizácií) prebiehali od začiatku procesu preskúmania, pred začatím hodnotenia, počas hodnotiacej štúdie a znovu pri príprave posúdenia vplyvu. V rámci poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín bola zriadená pracovná skupina ad hoc pre rastlinolekárstvo. Dosiahnutý pokrok bol prezentovaný a bol predmetom diskusie počas niekoľkých zasadnutí uvedenej poradnej skupiny, v ďalších poradných skupinách[8] a na základe pozvania na schôdzach organizácií COPA-COGECA, EUROPATAT, ESA a UNION FLEURS. Kľúčovým prvkom hodnotiacej štúdie a následnej ekonomickej štúdie zadanej externej poradenskej spoločnosti boli konzultácie so zainteresovanými stranami. Konzultácie sa týkali zmien samotného režimu zdravia rastlín EÚ, ako aj prvkov tohto režimu, ktoré majú byť zavedené do režimu rastlinného rozmnožovacieho materiálu, do režimu EÚ pre úradné kontroly potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu, alebo prebraté z týchto režimov.

Na konferenciách, ktoré sa konali počas procesu preskúmania, predniesli zainteresované strany svoje príspevky a názory týkajúce sa odporúčaní a rozsahu posúdenia vplyvu, a to priamo počas konferencií, ako aj prostredníctvom súvisiacich verejných konzultácií. Konzultácie o návrhoch technických zmien boli spojené so zasadnutím pracovnej skupiny pre rastlinolekrástvo, ktoré sa konalo 18. februára 2011 a zameralo sa na uprednostňovaný postup v prípade zmien, ktoré budú mať najväčší vplyv. Konzultácie boli následne zverejnené na internetovej stránke[9] GR SANCO, zriadenej na tento účel. Záverečné konzultácie týkajúce sa strategických možností sa začali dňa 13. mája 2011.

Zber údajov

Zber údajov začal rozsiahlym hodnotením tohto režimu, ktoré vykonala externá poradenská spoločnosť v rokoch 2009 až 2010. Súčasťou hodnotenia bola analýza ex post režimu za obdobie rokov 1993 – 2008, zber ekonomických údajov o nákladoch a administratívnom zaťažení pre príslušné orgány a zainteresované strany, ktoré vyplývajú z režimu, ako aj vypracovanie možností a odporúčaní ex ante do budúcnosti. Hodnotiaca správa bola predložená v máji 2010.

Interný proces smerujúci k vypracovaniu posúdenia vplyvu bol ďalej posilnený tým, že sa poradenskej spoločnosti zadala druhá štúdia. Táto štúdia sa týkala vyčíslenia nákladov na zmeny v režime a ich prínosov a slúžila ako doplnok k údajom, ktoré boli zozbierané počas hodnotenia. Štúdia pozostávala z modulov, ktoré sa zaoberali posúdením ex ante hospodárskeho vplyvu konkrétnych technických možností revízie právnych predpisov. Predmetom konzultácií zainteresovaných strán bol rozsah otázok, ktoré by sa mali riešiť. Moduly boli nastavené tak, aby bolo možné spojenie s potenciálnymi celkovými možnosťami politiky. Poradenská spoločnosť predložila záverečnú správu zo štúdie v júli 2011. Ďalšie informácie boli v prípade potreby získané z literatúry, zo správ zo štúdií a otázok v záujme posúdenia hlavného vplyvu, ktorý by priniesla zmena politiky. Okrem toho útvary Komisie posudzovali sociálne a environmentálne vplyvy možností politiky.

Posúdenie vplyvu

V záujme zlepšenia režimu boli vypracované štyri možnosti:

Možnosť č. 1: Zlepšiť iba právnu formu a prehľadnosť režimu. Právne predpisy by boli prevedené zo smernice do nariadenia, zjednodušené a objasnené. Pokiaľ ide o ich podstatu, zachoval by sa súčasný stav.

Možnosť č. 2: Stanoviť priority, modernizovať a zintenzívniť prevenciu. Okrem opatrení uvedených v možnosti č. 1 by sa zlepšilo stanovovanie priorít tým, že by sa previedli existujúce prílohy I a II, ktoré obsahujú zoznam regulovaných škodcov podľa technických vlastností bez ohľadu na ich prioritu pre Úniu, do zoznamov založených na intervenčnej logike a prioritách. Systémy rastlinných pasov a chránených zón by boli modernizované (spoločná zodpovednosť s profesionálnymi prevádzkovateľmi) a zdokonalené (rozsah rastlinných pasov, ich formát, povinné poplatky za rastlinné pasy založené na zásade návratnosti nákladov, ktoré už existujú v prípade kontrol dovozu, pravidlá dohľadu a eradikácie prienikov škodcov v chránených zónach). Zlepšila by sa súdržnosť medzi režimom zdravia rastlín a režimom rastlinného rozmnožovacieho materiálu, čo by malo za následok ich lepšiu účinnosť a zníženie nákladov pre profesionálnych prevádzkovateľov. Zavedením nového ustanovenia týkajúceho sa vysoko rizikových rastlinných rozmnožovacích materiálov (rastlín na výsadbu), ktoré nie sú povolené na uvedenie do Únie alebo ktoré do dokončenia analýzy rizík podliehajú prísnejším fyzickým kontrolám, a odstránením výnimky pre batožinu cestujúcich (aby podliehala kontrolám s nízkou frekvenciou v záujme minimalizácie nákladov) by sa zlepšila prevencia.

Možnosť č. 3: Stanoviť priority, modernizovať, zintenzívniť prevenciu a posilniť opatrenia proti prienikom škodcov. Okrem opatrení uvedených v možnosti č. 2 by boli zavedené povinnosti týkajúce sa dohľadu a plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí. Podobne ako v prípade postupov v rámci režimu zdravia zvierat by spolufinancovanie EÚ bolo dostupné aj pre dohľad a v niektorých prípadoch pre finančné odškodnenie priamych strát profesionálnych prevádzkovateľov. Boli by podrobnejšie rozpracované právne nástroje na eradikáciu a zamedzenie šírenia škodcov. Odstránilo by sa vylúčenie opatrení, ktoré súvisia s prirodzeným šírením.

Možnosť č. 4: Stanoviť priority, modernizovať, zintenzívniť prevenciu, posilniť opatrenia proti prienikom škodcov a rozšíriť rozsah pôsobnosti na invázne rastliny. Okrem opatrení uvedených v možnosti č. 3 by sa režim vzťahoval aj na invázne rastliny, pokiaľ ide o právne ustanovenia v súvislosti s opatreniami a spolufinancovaním zo strany EÚ. Na invázne rastliny (okrem parazitických rastlín) by sa nevzťahovala možnosť č. 1, 2 ani 3.

Z posúdenia vplyvu štyroch možností vyplynulo, že najlepší spôsob, ako dosiahnuť stanovené ciele pri najpriaznivejšom pomere nákladov a prínosov, ako aj optimálnej rovnováhe podnetov zo strany členských štátov, profesionálnych prevádzkovateľov a Únie, predstavuje možnosť č. 3. Možnosť č. 3 by mala mať značný pozitívny vplyv na ziskovosť a hospodársky rast dotknutých odvetví. Okrem toho sa k tejto možnosti najviac približovali aj výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami a členskými štátmi.

Rozpočet EÚ, ktorý je potrebný na realizáciu možnosti č. 3, je zabezpečený v návrhu viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“), ktorý Komisia predložila na roky 2014 – 2020. Zodpovedajúce právne ustanovenia sú uvedené v návrhu nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu.

Malé a stredné podniky a mikropodniky

Charakter režimu zdravia rastlín si vyžaduje, aby z povinností tohto nariadenia neboli vyňaté malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Väčšina podnikov, na ktoré má režim vplyv, sú malé a stredné podniky, a ak by boli vyňaté hneď od začiatku, mohlo by to zásadne ohroziť splnenie cieľov tohto režimu. V návrhu sa však udeľuje výnimka od povinnosti vydávať rastlinné pasy pre tie podniky, ktoré predávajú rastliny a rastlinné produkty výhradne na miestny trh. Rastlinné pasy nebudú okrem toho vyžadované ani v prípade predaja konečným spotrebiteľom, ktorí nepoužívajú tovar na profesionálne účely. V prípade mikropodnikov budú v rámci nového nariadenia o úradných kontrolách umožnené osobitné dojednania týkajúce sa možného vrátenia poplatkov za rastlinolekárske kontroly, a to v rámci pravidiel štátnej pomoci.

Základné práva

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Členské štáty by ho mali uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, náležite začlenenými do ich vnútroštátnych právnych predpisov. Niektoré ustanovenia tohto nariadenia však obmedzujú určité práva stanovené v charte, aj keď len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na ochranu všeobecného záujmu Únie, ktorého sa týka toto nariadenie, a na zachovanie podstaty príslušných práv.

Eradikácia prienikov cudzích škodcov môže byť úspešná iba vtedy, ak budú odstránené všetky zdroje napadnutia. Okrem priestorov profesionálnych prevádzkovateľov sa môžu prieniky karanténnych škodcov objaviť aj vo verejnej alebo súkromnej zeleni. Ak majú byť opatrenia na eradikáciu v takýchto prípadoch úspešné, musia zahŕňať aj napadnuté a potenciálne napadnuté rastliny v takejto verejnej alebo súkromnej zeleni (akékoľvek zvyšné napadnuté rastliny budú pôsobiť ako zdroj nového napadnutia inde). To znamená, že v niektorých prípadoch musia príslušné orgány členských štátov získať prístup do súkromných priestorov na účely úradných kontrol a prípadne následne prijať opatrenia na ošetrenie alebo eradikáciu, alebo nariadiť určité obmedzenia alebo zákaz používania rastlín. To predstavuje obmedzenie uplatňovania článkov 7 a 17 Charty základných práv Európskej únie, ktoré sa týkajú jednotlivo rešpektovania súkromného a rodinného života a vlastníckeho práva. Toto obmedzenie je potrebné na dosiahnutie cieľa všeobecného záujmu, ktorým je ochrana zdravia rastlín v Únii. Toto obmedzenie je primerané, pretože cieľ všeobecného záujmu nemožno dosiahnuť bez toho, aby sa zabezpečilo, že fytosanitárne opatrenia budú dodržiavané všetkými bez rozdielu (ak by napadnuté rastliny v súkromných záhradách neboli zničené, prínos opatrení na eradikáciu, ktoré by boli nariadené pre profesionálnych prevádzkovateľov a vykonané vo verejnej zeleni, by bol nulový). Členské štáty budú zodpovedné za to, aby dotknutým občanom včas zabezpečili primeranú kompenzáciu za vzniknutú stratu. Podstata vlastníckeho práva je teda zachovaná.

Každý, kto má informácie o výskyte karanténneho škodcu, je povinný oznámiť výskyt tohto karanténneho škodcu príslušným orgánom, ako aj informácie o pôvode a charaktere predmetného materiálu. Táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na laboratóriá a výskumné organizácie, ktoré objavia škodcov vo vzorkách, ktoré im boli poskytnuté. To môže v niektorých prípadoch predstavovať obmedzenie uplatňovania článku 8 charty, ktorý sa týka práva na ochranu osobných údajov. Toto obmedzenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, ktorým je zdravie rastlín v Únii, keďže zistenie výskytu karanténnych škodcov musí byť oznámené príslušným orgánom, aby sa zabezpečila okamžitá eradikácia prienikov škodcov. Toto obmedzenie je primerané, pretože povinnosť poskytovať osobné údaje je len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný, aby mohli príslušné orgány lokalizovať prieniky škodcov a prijať potrebné opatrenia. Podstata práva na ochranu osobných údajov je teda zachovaná.

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Kapitola I: Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Územný rozsah pôsobnosti režimu nezahŕňa žiadne najvzdialenejšie regióny členských štátov, ktoré sa nenachádzajú v Európe, pretože tieto regióny patria do iných biogeografických regiónov sveta, v ktorých sa vyskytujú presne tí škodcovia, pred ktorými je potrebné chrániť európske územia členských štátov. Územný rozsah pôsobnosti režimu zahŕňa časť súostrovia v Makaronézii (ostrov Madeira a Azory), ktoré tvoria, pokiaľ ide o prirodzenú vegetáciu, biogeografický región prekrývajúci sa so stredomorským regiónom, najmä s Pyrenejským polostrovom. Je preto vhodné zahrnúť toto súostrovie do rozsahu pôsobnosti režimu. V prílohe I je uvedený zoznam území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, ktoré sú však na účely tohto nariadenia považované za tretie krajiny.

Invázne rastliny okrem parazitických rastlín (ktorých potravou sú hostiteľské rastliny) sú podľa výsledkov posúdenia vplyvu vylúčené z rozsahu pôsobnosti návrhu.

Podľa potreby sú uvedené definície.

Kapitola II: Karanténni škodcovia

V smernici 2000/29/ES sú škodcovia uvedení v špecifických prílohách. V predkladanom návrhu sa namiesto toho stanovuje konceptuálny charakter karanténnych škodcov a následne sa uvádza ich zoznam vo vykonávacích aktoch, a to buď ako karanténni škodcovia Únie, alebo ako karanténni škodcovia chránenej zóny. V prípade karanténnych škodcov Únie sa vyžadujú opatrenia na eradikáciu na celom území Únie, zatiaľ čo v prípade karanténnych škodcov chránenej zóny sú tieto opatrenia vyžadované len v rámci presne určených chránených zón, kde sa niektorí škodcovia nevyskytujú vôbec, pričom je známy ich výskyt v iných častiach územia Únie. Na základe návrhu je Komisia splnomocnená stanoviť určitých karanténnych škodcov ako prioritných škodcov Únie, a to najviac do výšky 10 % škodcov zapísaných do zoznamu karanténnych škodcov Únie. Na týchto škodcov sa budú vzťahovať rozsiahlejšie povinnosti týkajúce sa pripravenosti a eradikácie, spolu s väčšou finančnou podporou zo strany Únie na požadované opatrenia. V prílohe II k tomuto nariadeniu sú uvedené kritériá na určenie, či má byť škodca klasifikovaný ako karanténny škodca, ako karanténny škodca Únie alebo chránenej zóny, či ako prioritný škodca. Predpokladá sa, že škodcovia v súčasnosti uvedení v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES budú v budúcich vykonávacích aktoch presunutí do príslušných zoznamov. Škodcovia, ktorí sú v súčasnej dobe uvedení v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES, sa už nebudú rozlišovať.

V tejto kapitole sú okrem toho uvedené podrobné pravidlá na oznamovanie výskytu karanténnych škodcov, opatrenia, ktoré je potrebné prijať na eradikáciu týchto škodcov vrátane vymedzenia oblastí podliehajúcich opatreniam na eradikáciu, pravidlá týkajúce sa prieskumov, ktoré je potrebné vykonať v záujme zistenia výskytu škodcov, a pravidlá vytvorenia pohotovostných plánov a plánov na eradikáciu prienikov prioritných škodcov.

Na základe ustanovení tejto kapitoly sa Komisia splnomocňuje prijímať vykonávacie akty týkajúce sa stálych opatrení na riadenie karanténnych škodcov, ktorí sa usídlili na území Únie. Tieto akty môžu byť v prípade karanténnych škodcov, ktorí nie sú zapísaní do zoznamu, prijímané aj na dočasnom základe, a ak je to potrebné, s použitím postupu pre naliehavé prípady, ktorý je zakotvený v Lisabonskej zmluve. Nástroje uvedené v tejto kapitole existujú v súčasnosti v smernici 2000/29/ES, tento návrh ich však rozpracúva podrobnejšie. Ďalej je uvedené ustanovenie, ktoré umožňuje členským štátom prijať proti škodcom prísnejšie opatrenia, než sú opatrenia stanovené v právnych predpisoch Únie, pod podmienkou, že tieto opatrenia žiadnym spôsobom neobmedzia voľný pohyb rastlín, rastlinných produktov ani iných predmetov, ktoré podliehajú regulácii na vnútornom trhu.

V tejto kapitole sú obsiahnuté aj ustanovenia týkajúce sa chránených zón, v prípade ktorých je zachovaný súčasný systém, je však explicitne posilnený s cieľom zabezpečiť, aby boli chránené zóny technicky odôvodnené a aby všetky prieniky dotknutých karanténnych škodcov chránenej zóny boli eradikované riadne a včas. Ak sa tak nestane, bude chránená zóna zrušená. V dôsledku týchto zmien bude systém chránených zón Únie uvedený do súladu so systémom oblastí bez výskytu škodcov podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC), ako požadovali strany zainteresované na tomto režime a tretie krajiny.

Kapitola III: Škodcovia ovplyvňujúci kvalitu

Škodcovia, ktorí majú vplyv na plánované použitie rastlín na výsadbu, ale nie je potrebné vykonať ich eradikáciu, spadajú v súčasnosti pod smernice o obchodovaní s osivami a rastlinným množiteľským materiálom a čiastočne pod prílohu II k smernici 2000/29/ES. Podľa návrhu sú všetci títo škodcovia zaradení do kategórie: škodcovia Únie ovplyvňujúci kvalitu. Stanovuje sa v ňom konceptuálny charakter týchto škodcov a následne sa uvádza ich zoznam prostredníctvom vykonávacích aktov. Kritériá na určenie, či má byť konkrétny škodca klasifikovaný ako škodca Únie ovplyvňujúci kvalitu, sú uvedené v prílohe II. Škodcovia ovplyvňujúci kvalitu nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti návrhu nariadenia o rastlinnom rozmnožovacom materiáli okrem ich zaradenia v uplatniteľnom prípade do certifikačných schém.

Schématické zobrazenie rôznych druhov škodcov uvedených v návrhu, rozhodovací proces na ich kategorizáciu a opatrenia, ktoré sú proti nim vyžadované.

Kapitola IV: Opatrenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Smernica 2000/29/ES obsahuje prílohy, v ktorých sú uvedené zoznamy niektorých zakázaných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov (príloha III) a špecifické požiadavky na uvedenie týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie a ich premiestňovanie v rámci jej územia (príloha IV). Na základe návrhu je Komisia splnomocnená prijímať takéto zoznamy prostredníctvom vykonávacích aktov. Okrem toho sa ustanovenia kapitoly IV týkajú pravidiel pre uznávanie opatrení tretích krajín ako rovnocenných s opatreniami Únie a výnimiek zo zákazov. Ďalej sú stanovené príslušné pravidlá týkajúce sa premiestňovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón a v rámci týchto zón.

Novinkou v režime zdravia rastlín Únie je článok, na základe ktorého je Komisia splnomocnená, aby prijímala vykonávacie akty s cieľom reagovať na objavujúce sa riziká, ktoré súvisia s určitými rastlinami na výsadbu z určitých tretích krajín, v súvislosti s ktorými sa vyžadujú predbežné opatrenia. Rastlinné materiály zapísané do zoznamu (ďalej len „zapísané“) si budú vyžadovať dôkladnejšie vizuálne preskúmanie a testovanie, alebo budú určitú dobu podliehať karanténe alebo dočasnému zákazu uvádzania do Únie. Tieto opatrenia platia dva roky a je možné ich jedenkrát predĺžiť. Počas tohto obdobia sa vypracuje úplné vyhodnotenie rizika, po ktorom bude nasledovať rozhodnutie, či má byť uvedený materiál regulovaný trvalo, alebo či sa majú dočasné opatrenia zrušiť.

Nový je aj článok, v ktorom sa stanovujú základné pravidlá pre karanténne stanice, keď sa využitie týchto staníc vyžaduje na základe nariadenia alebo sekundárnych aktov podľa tohto nariadenia.

Uvedenie regulovaných rastlín v batožine cestujúcich do Únie už nebude vyňaté z príslušných požiadaviek a zákazov. Toto je potrebné, pretože sa zistilo, že rastliny v batožine cestujúcich predstavujú pre fytosanitárny stav Únie čoraz vyššie riziko a ohrozujú úspešnosť zavádzaného režimu.

Nový je aj článok, v ktorom sa vyžaduje, aby sa vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do tretích krajín uskutočňoval buď v súlade s pravidlami Únie, alebo ak to pravidlá príslušnej tretej krajiny umožňujú, alebo s tým tretia krajina výslovne súhlasí, pomocou dvojstranných zmlúv alebo iným spôsobom v súlade s požiadavkami uvedenej tretej krajiny.

Kapitola V: Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov a vysledovateľnosť

V návrhu sa vyžaduje, aby príslušní profesionálni prevádzkovatelia boli zapísaní v registri, v ktorom budú uvedení aj profesionálni prevádzkovatelia, ktorí musia byť registrovaní podľa navrhovaného nariadenia o rastlinnom rozmnožovacom materiáli. Tým by sa malo znížiť zaťaženie profesionálnych prevádzkovateľov. Registrované subjekty majú spĺňať určité požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti rastlinných materiálov, ktoré sú pod ich kontrolou.

Kapitola VI: Certifikácia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Smernica 2000/29/ES obsahuje prílohu (V), v ktorej je uvedený zoznam požiadaviek na certifikáciu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov dovezených do Únie alebo v nej premiestňovaných. Na základe návrhu je Komisia splnomocnená prijímať podobné zoznamy prostredníctvom vykonávacích aktov. Ďalej sú stanovené príslušné pravidlá týkajúce sa certifikácie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú uvedené do chránených zón a premiestňované v rámci týchto zón.

V návrhu je stanovené, aby všetky rastliny na výsadbu, s výnimkou niektorých osív, mali v prípade dovozu do Únie rastlinolekárske osvedčenie a v prípade premiestňovania v Únii rastlinný pas. Rastlinný pas sa bude vyžadovať pri každom premiestňovaní medzi profesionálnymi prevádzkovateľmi, ale nie pri predaji konečným používateľom, ktorí nie sú profesionálnymi prevádzkovateľmi. Pas bude zjednodušený a harmonizovaný. Namiesto čísla dávky môže byť rastlinný pas vybavený čipom, čiarovým kódom alebo hologramom prepojenými s internými systémami pre vysledovateľnosť, ktoré používajú profesionálni prevádzkovatelia.

Pri preskúmaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré musia mať rastlinný pas, sa môže vyžadovať používanie certifikačných schém, pokiaľ ide o niektorých karanténnych škodcov a/alebo škodcov ovplyvňujúcich kvalitu, v prípade ktorých sú počas vegetačného obdobia nevyhnutné kontroly v teréne. Táto možnosť by mohla byť vytvorená vďaka zaradeniu škodcov ovplyvňujúcich kvalitu do nariadenia o zdraví rastlín. Ak sa na základe nariadenia o zdraví rastlín vyžadujú certifikačné schémy, je stanovené, že sa použijú certifikačné schémy vytvorené na základe navrhovaného nariadenia o rastlinnom rozmnožovacom materiáli. To by malo zabrániť vytvoreniu zdvojeného systému, ktorý by predstavoval pre profesionálnych prevádzkovateľov dvojnásobné náklady.

Rastlinné pasy vydávajú registrovaní prevádzkovatelia, ktorí získali oprávnenie od príslušných orgánov, alebo ich na žiadosť týchto prevádzkovateľov vydávajú príslušné orgány. Ak podľa nariadenia o zdraví rastlín musí mať rastlinný materiál rastlinný pas a podľa navrhovaného nariadenia o rastlinnom rozmnožovacom materiáli certifikačnú návesku, je rastlinný pas a certifikačná náveska súčasťou jediného dokladu. Tým by sa profesionálni prevádzkovatelia mali vyhnúť dvojnásobným nákladom v prípadoch, keď doklad vydávajú príslušné orgány.

Stanovené sú pravidlá, pokiaľ ide o oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov vydávať rastlinné pasy a o dohľad nad nimi, ako aj pravidlá týkajúce sa preskúmania príslušného rastlinného materiálu s cieľom zabezpečiť, aby tento materiál bol v súlade so všetkými ustanoveniami nariadenia.

Ďalej sú stanovené pravidlá týkajúce sa oprávnenia výrobcov dreveného obalového materiálu, ktorí tento materiál po jeho ošetrení určitým spôsobom označujú v súlade s medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 o regulácii dreveného obalového materiálu v medzinárodnom obchode, ako aj pravidlá dohľadu nad nimi.

Na účely vývozu sa v návrhu stanovuje zavedenie osvedčenia pred vývozom pre prípady, keď sa rastlinný materiál vyváža z členského štátu, ktorý nie je členským štátom pôvodu. Osvedčenie pred vývozom nahradí neformálny dokument s usmerneniami, ktorý sa v súčasnosti používa a ktorý je odsúhlasený členskými štátmi.

Kapitola VII: Opatrenia na podporu vykonávania tohto nariadenia

V návrhu sa stanovuje zriadenie elektronického oznamovacieho systému na podávanie oznámení a správ.

Kapitola VIII: Záverečné ustanovenia

V návrhu je stanovené, že Komisii bude pomáhať nový stály výbor, ktorý sa vytvorí z existujúcich výborov zaoberajúcich sa potravinovým reťazcom, zdravím zvierat a rastlín, ako aj rastlinným rozmnožovacím materiálom (namiesto súčasného Stáleho výboru pre zdravie rastlín).

V návrhu sa predpokladajú zmeny nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu, ktoré by malo byť prijaté pred týmto návrhom právneho predpisu. Tieto zmeny zahŕňajú možnosť, aby mohla Únia spolufinancovať opatrenia týkajúce sa prioritných škodcov (kategória škodcov vytvorená v tomto návrhu) a poskytovať finančné odškodnenie pre profesionálnych prevádzkovateľov za stratenú hodnotu rastlinného materiálu, ktorý je zničený v dôsledku opatrení na eradikáciu týkajúcich sa prioritných škodcov.

Návrhom sa ruší šesť tzv. kontrolných smerníc, ktoré sa týkajú zvládnutia rizika niektorých karanténnych škodcov (rakovina zemiakov, háďatko zemiakové, hnedá hniloba zemiakov, krúžkovitosť zemiakov, obaľovačov na klinčekoch a štítničky nebezpečnej), o ktorých je známe, že sa vyskytujú v Únii. Akty tohto druhu budú v budúcnosti prijímané ako sekundárne akty v rámci navrhovaného nariadenia, a nie ako akty prijímané v rámci spolurozhodovacieho postupu. Smernice o škodcoch zemiaka budú nahradené sekundárnymi aktmi v rámci navrhovaného nariadenia bez toho, aby sa zmenila ich podstata. Smernice o obaľovačoch a štítničke nebezpečnej sa nebudú nahrádzať.

4.           VPLYV NA ROZPOČET

Finančné ustanovenia a rozpočtové prostriedky na vykonávanie nariadenia do 31. decembra 2020 budú predložené v pripravovanom návrhu nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu. V súčasnom návrhu sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky, ktoré nebudú uvedené vo finančnom výkaze návrhu uvedeného nariadenia, ani sa nevyžadujú žiadne ďalšie ľudské zdroje.

2013/0141 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[10],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[11],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)       Smernicou Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva[12] sa zavádza režim zdravia rastlín.

(2)       Rada vyzvala 21. novembra 2008 Komisiu, aby pristúpila k hodnoteniu tohto režimu zdravia rastlín[13].

(3)       Na základe výsledku tohto hodnotenia a skúseností získaných pri uplatňovaní smernice 2000/29/ES by sa uvedená smernica mala nahradiť. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nových pravidiel by akt, ktorým sa nahrádza táto smernica, mal mať podobu nariadenia.

(4)       Zdravie rastlín je veľmi dôležité pre rastlinnú výrobu, súkromnú a verejnú zeleň, prírodné ekosystémy, ekosystémové služby a biodiverzitu v Únii. Zdravie rastlín ohrozujú druhy škodlivé pre rastliny a rastlinné produkty, ďalej len „škodcovia“. V záujme boja proti tomuto ohrozeniu je potrebné prijať opatrenia na určenie fytosanitárnych rizík, ktoré títo škodcovia predstavujú, a na zníženie týchto rizík na prijateľnú úroveň.

(5)       Potreba takýchto opatrení je známa už dlhší čas. Takéto opatrenia sú predmetom medzinárodných dohôd a dohovorov vrátane Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC) zo 6. decembra 1951, ktorý bol uzavretý v rámci Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), a jeho prepracovaného znenia, ktoré schválila organizácia FAO v novembri 1997 na svojej dvadsiatej deviatej konferencii. Únia je zmluvnou stranou IPPC.

(6)       Ukázalo sa, že na určenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je dôležité zohľadniť biogeografické faktory, aby sa zabránilo šíreniu na európske územie Únie tých škodcov, ktorí sa na ňom nevyskytujú. Následne by mali byť neeurópske územia (najvzdialenejšie regióny) členských štátov, ktoré sú uvedené v článku 355 ods. 1 ZFEÚ, vylúčené z územného rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto územia by mali byť uvedené v jednom zozname. Ak sa štatút takéhoto územia alebo územia uvedeného v článku 355 ods. 2 ZFEÚ zmení podľa článku 355 ods. 6 ZFEÚ, tento zoznam by sa mal zmeniť tak, aby sa zabezpečilo, že územný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia zostane obmedzený iba na európsku časť územia Únie. Odkazy na tretie krajiny by sa mali chápať aj ako odkazy na územia uvedené v tomto zozname.

(7)       V smernici 2000/29/ES sú vymedzené pravidlá týkajúce sa úradných kontrol, ktoré majú príslušné orgány vykonávať, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva. Tieto pravidlá sú v súčasnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. ... / ... o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [...]/2013 [Úrad pre publikácie, vložte, prosím, číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu], a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách)[14] [Úrad pre publikácie, vložte, prosím, číslo nariadenia o úradných kontrolách a do poznámky pod čiarou odkaz na príslušné vydanie Úradného vestníka], a preto by nemali byť súčasťou tohto nariadenia.

(8)       Aby bolo možné identifikovať škodcov, pre ktorých je potrebné prijať kontrolné opatrenia na celom území Únie, mali by sa na tento účel stanoviť kritériá. Títo škodcovia sa označujú ako „karanténni škodcovia Únie“. Taktiež je potrebné stanoviť kritériá na identifikáciu škodcov, pre ktorých je potrebné prijať kontrolné opatrenia, len pokiaľ ide o jednu alebo viaceré časti tohto územia. Takíto škodcovia sa označujú ako „karanténni škodcovia chránenej zóny“.

(9)       S cieľom umožniť, aby bolo možné sústrediť úsilie zamerané na kontrolu karanténnych škodcov Únie, ktorých hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv je na území Únie ako celku najzávažnejší, mal by sa vytvoriť užší zoznam týchto škodcov, ďalej len „prioritní škodcovia“.

(10)     Je vhodné, aby sa pre karanténnych škodcov Únie stanovili výnimky zo zákazu zavlečenia do Únie a premiestňovania v rámci Únie na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav.

(11)     S cieľom zabezpečiť včasný a účinný zásah v prípade výskytu karanténneho škodcu Únie by sa mala na verejnosť, profesionálnych prevádzkovateľov a členské štáty vzťahovať povinnosť oznamovania.

(12)     Ak takáto povinnosť oznamovania vedie k tomu, aby sa osobné údaje fyzických alebo právnických osôb zverejnili príslušným orgánom, môže to predstavovať obmedzenie uplatňovania článku 8 (Ochrana osobných údajov) Charty základných práv Európskej únie. Toto obmedzenie by však bolo nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, ktorý sa sleduje týmto nariadením.

(13)     Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý zistí výskyt karanténneho škodcu Únie na rastline, rastlinnom produkte alebo na iných predmetoch, ktoré sú alebo boli pod jeho kontrolou, by mal mať povinnosť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie takéhoto škodcu, stiahnutie príslušných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z trhu alebo ich stiahnutie od používateľa a na poskytnutie informácií príslušnému orgánu, ďalším osobám v obchodnom reťazci a verejnosti.

(14)     V prípade, že sa karanténni škodcovia Únie vyskytnú na území členských štátov, mali by členské štáty prijať všetky potrebné opatrenia na ich zneškodnenie. Je vhodné, aby sa stanovili opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať v takomto prípade, ako aj zásady, na základe ktorých sa majú rozhodnúť, aké opatrenia prijmú. Súčasťou týchto opatrení by malo byť zavedenie vymedzených oblastí, ktoré by zahŕňali zamorené zóny a nárazníkovú zónu.

(15)     V určitých prípadoch by členské štáty mali zaviesť opatrenia na eradikáciu karanténnych škodcov na rastlinách v súkromných priestoroch, pretože eradikácia škodcov môže byť úspešná iba vtedy, ak sú odstránené všetky zdroje napadnutia škodcami. Na tento účel by príslušné orgány členských štátov mali mať legálny prístup do takýchto priestorov. To môže predstavovať obmedzenie uplatňovania článku 7 (Rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 17 (Vlastnícke právo) Charty základných práv Európskej únie. Toto obmedzenie je nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, ktorý sa sleduje týmto režimom, pokiaľ členské štáty včas zabezpečia primeranú kompenzáciu za stratu súkromného majetku.

(16)     Pre včasnú a účinnú eradikáciu škodcov je nesmierne dôležité skoré odhalenie ich výskytu. Členské štáty by preto mali uskutočňovať prieskumy na zistenie výskytu karanténnych škodcov Únie v oblastiach, kde nebol výskyt týchto škodcov známy. Vzhľadom na počet karanténnych škodcov Únie, ako aj na čas a zdroje potrebné na vykonanie takýchto prieskumov, by členské štáty mali vypracovať viacročné prieskumné programy.

(17)     Komisia by v prípade, ak má podozrenie na výskyt špecifických karanténnych škodcov Únie, alebo ak ich výskyt bol potvrdený, mala byť splnomocnená prijať opatrenia, najmä pokiaľ ide o ich eradikáciu a zamedzenie šírenia, a o zavedenie vymedzených oblastí, prieskumov, pohotovostných plánov a simulačných cvičení, ako aj plánov na eradikáciu týchto škodcov.

(18)     S cieľom zabezpečiť rýchlu a účinnú akciu proti škodcom, ktorí nie sú karanténni škodcovia Únie, ale o ktorých si členské štáty myslia, že môžu spĺňať podmienky na zaradenie do zoznamu karanténnych škodcov Únie, by sa malo prijať opatrenie, ktoré by členské štáty uplatnili v prípade, že zistia výskyt takéhoto škodcu. Podobné ustanovenia by mali byť stanovené aj pre Komisiu.

(19)     Za určitých podmienok by členské štáty mali mať možnosť prijať prísnejšie opatrenia na eradikáciu škodcov, než sa vyžaduje podľa právnych predpisov Únie.

(20)     Na prioritných škodcov by sa mali uplatňovať osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o poskytovanie informácií verejnosti, prieskumy, pohotovostné plány, plány na eradikáciu škodcov a najmä o opatrenia Únie týkajúce sa spolufinancovania.

(21)     Karanténni škodcovia, ktorí sa vyskytujú na území Únie, ale nevyskytujú sa v určitých častiach tohto územia označených ako „chránené zóny“ a ktorých výskyt by mal neprijateľný hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv len na tieto chránené zóny, by mali byť osobitne označení a uvedení ako „karanténni škodcovia chránenej zóny“. Zavlečenie karanténnych škodcov chránenej zóny do príslušných chránených zón, ich premiestňovanie v nich a ich uvoľnenie do nich by sa malo zakázať.

(22)     Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa uznávania chránených zón, zmeny alebo odobratia uznania týmto zónam, povinností vykonávať prieskum chránených zón, a pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade, že v konkrétnych chránených zónach sa zistí výskyt karanténnych škodcov chránenej zóny. V prípade zistenia výskytu karanténnych škodcov chránenej zóny v rámci konkrétnej chránenej zóny by sa mali uplatňovať prísne pravidlá na zmenu a odobratie uznania týmto chráneným zónam.

(23)     Škodca, ktorý nie je karanténny škodca Únie, by sa mal označovať ako „škodca Únie ovplyvňujúci kvalitu“ v prípade, že sa prenáša najmä prostredníctvom špecifických rastlín na výsadbu, jeho výskyt na týchto rastlinách má neprijateľný hospodársky vplyv, pokiaľ ide o plánované použitie týchto rastlín, a je uvedený v zozname ako škodca Únie ovplyvňujúci kvalitu. S cieľom obmedziť výskyt takýchto škodcov by malo byť zakázané ich zavlečenie na územie Únie alebo ich premiestňovanie v nej na takýchto rastlinách na výsadbu, pokiaľ nie je v danom zozname uvedené inak.

(24)     Určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety predstavujú neprijateľné fytosanitárne riziko tým, že môžu byť hostiteľmi karanténneho škodcu Únie. Pre niektoré z nich, nie však pre iné, sú k dispozícii opatrenia na zníženie rizika. V závislosti od dostupnosti prijateľných opatrení na zníženie rizika by malo byť ich zavlečenie na územie Únie, ako aj ich premiestňovanie v Únii, buď zakázané alebo by malo podliehať osobitným požiadavkám. Mal by byť vytvorený zoznam takýchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(25)     Mali by byť stanovené výnimky zo zákazu alebo osobitných požiadaviek, pokiaľ ide o zavlečenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie. Komisia by mala byť splnomocnená uznať určité opatrenia tretích krajín ako rovnocenné s požiadavkami na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na území Únie.

(26)     Takýto zákaz alebo požiadavky by sa nemali vzťahovať na malé množstvá rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, s výnimkou rastlín na výsadbu, rastlín určených na iné účely ako obchodné či profesionálne, ani na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do hraničných zón alebo na ich premiestňovanie v nich. Nemali by sa vzťahovať ani na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav. Mali by sa zaviesť náležité bezpečnostné opatrenia a poskytovať informácie zainteresovaným stranám.

(27)     Výnimka z pravidiel Únie by sa mala stanoviť na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v režime „tranzit“ do Únie a na ich pohyb v rámci územia Únie.

(28)     Medzinárodný obchod s rastlinami na výsadbu, v prípade ktorých existujú len obmedzené fytosanitárne skúsenosti, môže predstavovať závažné riziko usídlenia karanténnych škodcov, v súvislosti s ktorými neboli podľa tohto nariadenia prijaté žiadne opatrenia. S cieľom zabezpečiť rýchlu a účinnú akciu proti nedávno identifikovaným rizikám spojeným s rastlinami na výsadbu, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky ani zákazy trvalého charakteru, ale ktoré môžu spĺňať podmienky na prijatie takýchto trvalých opatrení, Komisia by mala mať možnosť v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti prijať dočasné opatrenia.

(29)     Je nevyhnutné stanoviť zákazy a osobitné požiadavky, ktoré sú podobné zákazom a osobitným požiadavkám stanoveným pre územie Únie, v súvislosti s uvedením rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón a s premiestňovaním v rámci nich, a to takých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré by predstavovali fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne tým, že by mohli byť hostiteľmi karanténneho škodcu konkrétnej chránenej zóny.

(30)     Mali by sa prijať všeobecné požiadavky týkajúce sa vozidiel a obalového materiálu pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, aby sa zabezpečilo, že sa v nich nebudú nachádzať karanténni škodcovia.

(31)     Členské štáty by mali určiť karanténne stanice. Mali by sa stanoviť požiadavky týkajúce sa určenia týchto karanténnych staníc, ich prevádzky a dohľadu nad nimi, ako aj uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z týchto staníc. Ak je súčasťou takýchto požiadaviek vedenie zoznamov zamestnancov a návštev, ktoré vchádzajú do týchto staníc, môže to predstavovať obmedzenie uplatňovania článku 8 (Ochrana osobných údajov) Charty základných práv Európskej únie. Toto obmedzenie by však bolo nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, ktorý sa sleduje týmto nariadením.

(32)     V prípade, ak je to vyžadované na základe dvojstrannej zmluvy, ktorú Únia uzatvorila s treťou krajinou, alebo na základe právnych predpisov tretej krajiny, pri premiestňovaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z územia Únie do konkrétnej tretej krajiny by sa uvedené pravidlá mali dodržiavať.

(33)     V prípadoch, keď sa na určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prevážané z územia Únie do tretích krajín nevzťahuje žiadna dvojstranná fytosanitárna zmluva uzavretá medzi Úniou a treťou krajinou ani žiadne fytosanitárne právne predpisy tretej krajiny, mala by byť tretím krajinám ponúknutá ochrana pred karanténnymi škodcami Únie z dôvodu ich uznaného škodlivého charakteru, okrem prípadov, keď je oficiálne známe, že daný karanténny škodca Únie sa v konkrétnej tretej krajine vyskytuje a nie je pod úradnou kontrolu, alebo ak možno odôvodnene predpokladať, že karanténny škodca Únie nespĺňa kritériá karanténneho škodcu konkrétnej tretej krajiny.

(34)     S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia by profesionálni prevádzkovatelia, na ktorých sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, mali byť zapísaní v registroch, ktoré vytvoria členské štáty. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie by v týchto registroch mali byť zapísaní aj profesionálni prevádzkovatelia, ktorí spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. …/…. Z …[15].. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo a názov nariadenia o rastlinnom rozmnožovacom materiáli a do poznámky pod čiarou odkaz na jeho uverejnenie v úradnom vestníku].

(35)     Profesionálni prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú svoju činnosť vo viacerých priestoroch, by mali mať možnosť zaregistrovať každý z takýchto priestorov samostatne.

(36)     S cieľom uľahčiť zistenie zdroja napadnutia karanténnymi škodcami je vhodné, aby mali profesionálni prevádzkovatelia povinnosť viesť záznamy týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré im dodali profesionálni prevádzkovatelia a ktoré oni dodali iným profesionálnym prevádzkovateľom. Vzhľadom na latentné fázy niektorých karanténnych škodcov a čas potrebný na zistenie zdroja napadnutia škodcami, by sa záznamy mali uchovávať počas obdobia troch rokov.

(37)     Profesionálni prevádzkovatelia by mali mať zavedené systémy a postupy, ktoré umožnia identifikáciu pohybu ich rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci vlastných priestorov.

(38)     V prípade uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín na územie Únie a do chránených zón, by sa malo vyžadovať rastlinolekárske osvedčenie. V záujme prehľadnosti by mal byť vytvorený zoznam týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(39)     Tieto rastlinolekárske osvedčenia by mali byť v súlade s požiadavkami dohovoru IPPC a mali by potvrdzovať súlad s požiadavkami a opatreniami zavedenými na základe tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť rastlinolekárskych osvedčení, mali by sa zaviesť pravidlá o podmienkach ich platnosti a zrušenia.

(40)     Premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na území Únie, do chránených zón a v rámci nich by sa malo povoliť len v prípade, ak je k nim priložený rastlinný pas, ktorý potvrdzuje súlad s požiadavkami a opatreniami zavedenými podľa ustanovení tohto nariadenia. V záujme prehľadnosti by mal byť vytvorený zoznam týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(41)     Rastlinné pasy by sa nemali vyžadovať v prípade rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov určených pre konečných používateľov.

(42)     S cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť rastlinných pasov, mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa ich obsahu.

(43)     Rastlinné pasy by mali byť vo všeobecnosti vydávané profesionálnymi prevádzkovateľmi. Ak profesionálni prevádzkovatelia nemajú zdroje na vydávanie rastlinných pasov, mala by existovať možnosť, aby na základe ich žiadosti boli rastlinné pasy vydané príslušnými orgánmi.

(44)     V súvislosti s vydávaním rastlinných pasov by sa mali stanoviť pravidlá. Pred ich vydaním by malo byť požadované preskúmanie; profesionálni prevádzkovatelia, ktorí vydávajú rastlinné pasy, by mali mať na to oprávnenie a mal by sa vykonávať dohľad nad ich činnosťou, mali by byť stanovené povinnosti oprávnených prevádzkovateľov, ako aj podmienky odňatia ich oprávnenia.

(45)     S cieľom znížiť zaťaženie profesionálnych prevádzkovateľov by malo byť v prípade potreby spojené preskúmanie pred vydaním rastlinných pasov s preskúmaním požadovaným podľa nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o právnej úprave v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu].

(46)     Oprávnení prevádzkovatelia by mali mať potrebné vedomosti o škodcoch.

(47)     Niektorí prevádzkovatelia môžu vytvoriť plán riadenia fytosanitárnych rizík, ktorým zabezpečia a preukážu vysokú úroveň odbornosti a znalostí o fytosanitárnych rizikách, pokiaľ ide o kritické body vo svojich odborných aktivitách, a ktorým odôvodnia osobitné kontrolné dojednania s príslušnými orgánmi. Na úrovni Únie by sa mali prijať pravidlá týkajúce sa obsahu týchto plánov.

(48)     Je vhodné stanoviť náhradu za rastlinné pasy a rastlinolekárske osvedčenia.

(49)     V prípadoch nedodržiavania pravidiel Únie by sa mali rastlinné pasy odňať, ich platnosť by sa mala zrušiť a z dôvodov vysledovateľnosti by sa mali uchovávať.

(50)     Podľa medzinárodnej normy FAO pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 sa vyžaduje, aby na drevenom obalovom materiáli bola osobitná značka, ktorú tam vypália oprávnení profesionálni prevádzkovatelia, nad ktorými je vykonávaný dohľad. V tomto nariadení by mal byť stanovený vzor a obsah takejto značky, ako aj oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov na území Únie, ktorí túto značku uplatňujú, a dohľad nad nimi.

(51)     V prípade, ak si to vyžaduje tretia krajina, príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety by sa mali prevážať z územia Únie do uvedenej tretej krajiny s rastlinolekárskym osvedčením pre vývoz alebo opätovný vývoz. Pokiaľ ide o príslušné ustanovenia dohovoru IPPC, tieto osvedčenia by mali byť vydávané príslušnými orgánmi, pričom by sa mal dodržať obsah vzorových osvedčení pre vývoz a opätovný vývoz, ako sa uvádza v dohovore IPPC.

(52)     V prípade, že sa rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet pred vývozom do tretej krajiny presúva cez viac ako jeden členský štát, je dôležité, aby si členský štát, v ktorom boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vyrobené alebo spracované, vymieňal informácie s členským štátom, ktorý vydáva rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz. Táto výmena informácií je dôležitá na to, aby sa umožnilo potvrdenie súladu s požiadavkami tretej krajiny. Preto by sa malo vytvoriť harmonizované osvedčenie pred vývozom s cieľom zabezpečiť, aby sa výmena týchto informácií vykonávala jednotným spôsobom.

(53)     Komisia by mala zaviesť elektronický oznamovací systém na účely oznamovania, ako je požadované v súlade s týmto nariadením.

(54)     S cieľom zabezpečiť, aby výnimky pre karanténnych škodcov Únie používaných na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav boli uplatňované spôsobom, ktorý nepredstavuje žiadne fytosanitárne riziko pre územie Únie alebo časť tohto územia, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o uvádzaní dotknutých škodcov na územie Únie a ich premiestňovaní na tomto území, ďalej pravidlá týkajúce sa príslušných posúdení a oprávnení, ako aj monitorovania dodržiavania predpisov, opatrení v prípade ich nedodržiavania a ich oznamovania.

(55)     S cieľom zabezpečiť účinný oznamovací systém by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa povinnosti oznamovania v prípade podozrenia na výskyt určitých karanténnych škodcov Únie, ktorý nebol ešte oficiálne potvrdený.

(56)     S cieľom zohľadniť technický a vedecký pokrok týkajúci sa prieskumov na zistenie výskytu škodcov by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky, ktoré majú byť súčasťou viacročných prieskumných programov, mala byť udelená Komisii.

(57)     S cieľom zabezpečiť účinné fungovanie simulačných cvičení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré určujú frekvenciu, obsah, formát a ďalšie ustanovenia týkajúce sa simulačných cvičení.

(58)     S cieľom zabezpečiť, aby boli chránené zóny zriaďované spoľahlivým spôsobom a rovnakým spôsobom aj fungovali, mala by byť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa prieskumov, ktoré majú byť vykonané na účely uznania chránených zón a zistenia, či chránené zóny spĺňajú príslušné požiadavky, udelená Komisii.

(59)     S cieľom zabezpečiť primerané a obmedzené uplatňovanie výnimiek týkajúcich sa premiestňovania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do hraničných zón alebo v rámci týchto zón by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa maximálnej šírky hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov, maximálnej vzdialenosti premiestňovania rastlín, rastlinných produktov a iných dotknutých predmetov v rámci hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov a postupov týkajúcich sa povolenia uvádzať rastliny, rastlinné produkty a iné predmety do hraničných zón členských štátov a ich premiestňovania v týchto zónach, mala byť udelená Komisii.

(60)     S cieľom predchádzať fytosanitárnym rizikám počas tranzitu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa obsahu vyhlásenia o tranzite rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez územie Únie na účely premiestňovania do tretej krajiny.

(61)     S cieľom zabezpečiť, aby bola registrácia profesionálnych prevádzkovateľov primeraná cieľu ochrany pred fytosanitárnymi rizikami, mala by byť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá určujúce kategórie tých profesionálnych prevádzkovateľov a podmienky pre tých profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí majú byť vyňatí z povinnosti byť zapísaní v registri, udelená Komisii.

(62)     S cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť rastlinolekárskych osvedčení tretích krajín, ktoré nie sú zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa doplňujú podmienky prijímania rastlinolekárskych osvedčení z týchto tretích krajín, mala byť udelená Komisii.

(63)     S cieľom znížiť fytosanitárne riziká rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov počas ich prevozu v rámci územia Únie na minimum, by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá určujúce maximálnu výšku malých množstiev určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré nemusia mať rastlinný pas, mala byť udelená Komisii.

(64)     S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť preskúmania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vykonávaných v záujme vydania rastlinných pasov by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vizuálneho preskúmania, odoberania vzoriek, testovania a používania certifikačných schém, mala byť udelená Komisii.

(65)     S cieľom posilniť dôveryhodnosť rastlinných pasov by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá pre stanovenie kvalifikačných požiadaviek, ktoré majú splniť profesionálni prevádzkovatelia, aby mohli dostať oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov, mala byť udelená Komisii.

(66)     S cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti a zlepšiť využitie plánu riadenia fytosanitárnych rizík by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa dopĺňajú alebo menia prvky, na ktoré sa takýto plán vzťahuje, mala byť udelená Komisii.

(67)     S cieľom zohľadniť vývoj medzinárodných noriem by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa potvrdení pre komodity osobitnej povahy, okrem dreveného obalového materiálu, v prípade ktorého by sa vyžadovalo uplatňovanie osobitného potvrdenia súladu s pravidlami tohto nariadenia, mala byť udelená Komisii.

(68)     S cieľom zabezpečiť užitočnosť a spoľahlivosť úradných potvrdení a osvedčení pred vývozom by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa obsahu úradných potvrdení, oprávnení pre profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré tieto potvrdenia vydávajú, a dohľadu nad nimi, ako aj obsahu osvedčenia pred vývozom, mala byť udelená Komisii.

(69)     S cieľom prispôsobiť sa technickému a vedeckému pokroku, ako aj rozhodnutiu Európskej rady v súlade s článkom 355 ods. 6 ZFEÚ, by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, mala byť udelená Komisii.

(70)     Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(71)     S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia s ohľadom na vytvorenie zoznamu karanténnych škodcov Únie, vytvorenie zoznamu prioritných škodcov, stanovenie opatrení proti špecifickým karanténnym škodcom Únie, prijímanie opatrení na určité časové obdobie, pokiaľ ide o fytosanitárnej riziká, ktoré predstavujú škodcovia, ktorí dočasne spĺňajú podmienky karanténnych škodcov Únie, ďalej s ohľadom na uznávanie chránených zón uznaných v súlade s prvým pododsekom článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES a vytvorenie zoznamu príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny, zmenu alebo zrušenie chránených zón, zmenu zoznamu týchto chránených zón, vytvorenie zoznamu škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu a dotknutých rastlín na výsadbu, vytvorenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie a ich premiestňovanie na tomto území má byť zakázané, ako aj zoznamu dotknutých tretích krajín, vytvorenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a požiadaviek na ich uvedenie na územie Únie ako aj ich premiestňovanie na tomto území, stanovenie požiadaviek rovnocenných požiadavkám tretích krajín v súvislosti s premiestňovaním rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na území Únie, stanovenie osobitných podmienok alebo opatrení týkajúcich sa uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do hraničných zón členských štátov, prijatie dočasných opatrení, pokiaľ ide o dovoz rastlín na výsadbu z tretích krajín na územie Únie ako aj ich premiestňovanie na tomto území, vytvorenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón ako aj ich premiestňovanie v týchto zónach má byť zakázané, vytvorenie zoznamu požiadaviek na dovoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón ako aj na ich premiestňovanie v týchto zónach, vytvorenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade uvedenia ktorých na územie Únie má byť vyžadované rastlinolekárske osvedčenie, vytvorenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade uvedenia ktorých do určitých chránených zón z uvedených tretích krajín má byť vyžadované rastlinolekárske osvedčenie, vytvorenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade premiestňovania ktorých na území Únie má byť vyžadovaný rastlinný pas, vytvorenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade uvedenia ktorých do určitých chránených zón má byť požadovaný rastlinný pas, a s ohľadom na stanovenie formátu rastlinného pasu by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[16].

(72)     V záujme prijatia prvotného zoznamu karanténnych škodcov Únie by mal byť použitý konzultačný postup, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba škodcovia, ktorí sú uvedení v časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES a v časti A oddiele I prílohy II k uvedenej smernici, a to bez akýchkoľvek zmien; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom zmeniť vedecký názov škodcu, ak je takáto zmena odôvodnená na základe najnovších vedeckých poznatkov; s cieľom prijať prvotný zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba chránené zóny uznané v súlade s prvým pododsekom článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES a karanténni škodcovia chránenej zóny uvedení v časti B prílohy I a časti B prílohy II k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien; konzultačný postup by mal byť ďalej použitý s cieľom zmeniť a zrušiť chránené zóny, prijať prvotný zoznam škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba škodcovia uvedení v určitých smerniciach o výrobe a uvádzaní osív a množiteľského materiálu na trh, a to bez akýchkoľvek zmien; s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie ako aj ich premiestňovanie na tomto území má byť zakázané, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj zákazy a dotknuté tretie krajiny, ako je stanovené v časti A prílohy III k smernici 2000/29/ES bez akýchkoľvek zmien, spolu s ich číselnými znakmi (KN) podľa colnej nomenklatúry; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie ako aj ich premiestňovanie na tomto území má podliehať osobitným požiadavkám, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj príslušné požiadavky a dotknuté tretie krajiny, ako sú uvedené v časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien spolu s ich číselnými znakmi (KN) podľa kombinovanej nomenklatúry; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón by malo byť zakázané, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj zákazy a dotknuté tretie krajiny, ako sú uvedené v časti B prílohy III k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien spolu s ich číselnými znakmi (KN) podľa kombinovanej nomenklatúry; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón ako aj ich premiestňovanie v týchto zónach má podliehať osobitným požiadavkám, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj požiadavky, ako sú uvedené v časti B prílohy IV k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien spolu s ich číselnými znakmi (KN) podľa kombinovanej nomenklatúry; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, pre uvedenie ktorých na územie Únie je vyžadované rastlinolekárske osvedčenie, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v časti B bode I prílohy V k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, pre uvedenie ktorých do určitých chránených zón je vyžadované rastlinolekárske osvedčenie, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v časti B bode II prílohy V k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pre premiestňovanie ktorých na území Únie je vyžadovaný rastlinný pas, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v časti A bode I prílohy V k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien; konzultačný postup by mal byť použitý aj s cieľom prijať prvotný zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pre uvedenie ktorých do určitých chránených zón je vyžadovaný rastlinný pas, keďže v tomto prvotnom zozname by mali byť iba rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v časti A bode II prílohy V k smernici 2000/29/ES, a to bez akýchkoľvek zmien.

(73)     V smernici Rady 74/647/EHS z 9. decembra 1974 o kontrole obaľovačov[17] a smernici Rady 69/466/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole štítničky nebezpečnej[18] sú stanovené opatrenia na kontrolu príslušných škodcov. Po nadobudnutí účinnosti týchto smerníc sa príslušní škodcovia rozšírili na celom území Únie, a preto nie je naďalej možné zamedziť ich šíreniu. Tieto smernice by sa preto mali zrušiť.

(74)     Smernica Rady 69/464/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole rakoviny zemiaka[19], smernica Rady 93/85/EHS zo 4. októbra 1993 na kontrolu baktériovej krúžkovitosti zemiaka[20], smernica Rady 98/57/ES z 20. júla 1998 o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.[21] a smernica Rady 2007/33/ES z 11. júna 2007 o ochrane proti háďatku zemiakovému a o zrušení smernice 69/465/ES[22] by sa mali zrušiť, keďže v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia by mali byť prijaté nové opatrenia týkajúce sa týchto druhov škodcov. Vzhľadom na čas a zdroje potrebné na prijatie týchto nových opatrení by sa mali uvedené akty zrušiť do roku 2021.

(75)     V nariadení (EÚ) č. …/2013 ……[23] [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo a názov nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a do poznámky pod čiarou odkaz na príslušné vydanie Úradného vestníka] sa stanovuje, že granty na opatrenia proti škodcom sa majú týkať určitých škodcov uvedených v prílohách k smernici 2000/29/ES a určitých škodcov, ktorí nie sú uvedení v týchto prílohách, ale podliehajú dočasným opatreniam Únie prijatým vo vzťahu k nim. V tomto nariadení sa stanovuje kategória prioritných škodcov. Je vhodné, aby na základe určitých opatrení, ktoré prijali členské štáty v súvislosti s prioritnými škodcami, boli členské štáty oprávnené získať granty Únie vrátane odškodnenia zaplateného profesionálnym prevádzkovateľom za hodnotu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré podliehajú zneškodneniu podľa opatrení na eradikáciu stanovených v tomto nariadení. Nariadenie (EÚ) č. XXX/2013 by sa preto malo zmeniť.

(76)     Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie harmonizovaného prístupu v súvislosti s ochrannými opatreniami proti škodcom rastlín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho účinku, komplexnosti, cezhraničnej a medzinárodnej povahy ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(77)     Pre malé a stredné podniky nepredstavuje toto nariadenie neprimerané administratívne zaťaženie ani nemá na ne hospodársky vplyv. Podľa tohto nariadenia, na základe konzultácií so zainteresovanými stranami, sa tam, kde je to možné, berie do úvahy osobitná situácia malých a stredných podnikov. Do úvahy sa nevzala možná univerzálna výnimka pre mikropodniky, ktoré tvoria väčšinu spoločností, vzhľadom na ciele verejnej politiky na ochranu zdravia rastlín.

(78)     V tomto nariadení sú dodržané ustanovenia dohovoru IPPC, dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (dohoda SPS) a usmernenia stanovené v ich rámci.

(79)     V tomto nariadení sú rešpektované základné práva a dodržané zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie, a najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, vlastníckeho práva, ochrany osobných údajov, slobody podnikania a slobody umenia a vedeckého bádania. Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1 Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.           V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na určenie fytosanitárnych rizík, ktoré predstavuje každý druh, kmeň alebo biotyp patogénnych činiteľov, zvieratá alebo parazitické rastliny škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty (ďalej len „škodcovia“), a opatrenia na zníženie týchto rizík na prijateľnú úroveň.

2.           Na účely tohto nariadenia sa odkazy na tretie krajiny považujú za odkazy na tretie krajiny a územia uvedené v zozname v prílohe I.

Na účely tohto nariadenia sa odkazy na územie Únie považujú za odkazy na územie Únie bez území uvedených v zozname v prílohe I.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa mení príloha I, aby sa zabezpečilo, že rozsah pôsobnosti tohto nariadenia bude obmedzený na európsku časť územia Únie. Táto zmena predstavuje buď:

a)      pridanie jedného alebo viacerých území, ktoré sú uvedené v článku 355 ods. 1 zmluvy, do prílohy I; alebo

b)      vyňatie jedného alebo viacerých území, ktoré sú uvedené v článku 355 ods. 2 zmluvy, z prílohy I.

Článok 2 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.           „Rastliny“ znamenajú živé rastliny a tieto živé časti rastlín:

a)      semená v botanickom zmysle, iné ako tie, ktoré sú určené na výsadbu;

b)      plody v botanickom zmysle;

c)      zeleninu;

d)      hľuzy, zrná, cibuľky, pakorene, korene, podpníky, stolóny;

e)      výhonky, stonky, podzemky;

f)       rezané kvety;

g)      konáre s olistením;

h)      vyrúbané stromy s olistením;

i)       listy, olistenie;

j)       rastlinné pletivové kultúry vrátane bunkových kultúr, zárodočnej plazmy, meristémových pletív, chimerických klonov, materiálu na mikrorozmnožnovanie rastlín;

k)      živý peľ;

l)       puky, očká, odrezky, štepy, štepence.

2.           „Rastlinné produkty“ znamenajú produkty rastlinného pôvodu, nespracované produkty alebo produkty, ktoré prešli jednoduchou prípravou, za podmienky, že nie sú rastlinami.

Okrem prípadov, keď je stanovené inak, drevo sa považuje za „rastlinný produkt“ len v prípade, že nebolo spracované, a tým sa neodstránili jeho fytosanitárne riziká, a je v súlade s jedným alebo viacerými z týchto bodov:

a)      zachovalo si svoj prirodzený zaoblený povrch alebo jeho časť, bez kôry alebo s kôrou;

b)      nezachovalo si svoj prirodzený zaoblený povrch v dôsledku pílenia, rezania alebo štiepenia;

c)      je vo forme štiepok, triesok, pilín, dreveného odpadu, hoblín alebo drevených zvyškov a nebolo spracované metódou s použitím lepidla, tepla ani tlaku alebo kombináciou týchto metód na výrobu peliet, brikiet, preglejok alebo drevotrieskových dosiek;

d)      je alebo má byť používané ako obalový materiál alebo ochranná výstelka pre náklad, bez ohľadu na to, či sa skutočne používa na prepravu tovaru.

3.           „Rastliny na výsadbu“ znamenajú rastliny, ktoré sú určené na vypestovanie celých rastlín, z ktorých možno vypestovať celé rastliny a ktoré sú určené na to, aby boli zasadené, alebo presadené alebo aby zostali zasadené.

4.           „Iný predmet“ znamená každý materiál alebo predmet, okrem rastlín alebo rastlinných produktov, ktorý môže udržiavať alebo šíriť škodcov, vrátane pôdy alebo rastového média.

5.           „Príslušný orgán“ znamená príslušný orgán, ako je vymedzený v článku 2 bode 5 nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

6.           „Dávka“ znamená počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná na fytosanitárne účely podľa homogénnosti svojho zloženia a pôvodu a ktorá tvorí súčasť zásielky.

7.           „Profesionálny prevádzkovateľ“ znamená každú osobu, spravovanú verejným alebo súkromným právom, ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z týchto činností týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov:

a)      výsadba;

b)      pestovanie;

c)      výroba;

d)      uvedenie na územie Únie, premiestňovanie v rámci tohto územia a premiestňovanie z tohto územia;

e)      sprístupnenie na trhu.

8.           „Konečný používateľ“ znamená každú osobu konajúcu na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo profesie, ktorá získava rastliny alebo rastlinné produkty na svoje vlastné použitie.

9.           „Test“ znamená úradné preskúmanie, iné ako vizuálne, s cieľom stanoviť výskyt škodcov alebo ich identifikovať.

10.         „Ošetrenie“ znamená postup usmrcovania, inaktivácie alebo odstraňovania škodcov, alebo odstraňovania plodnosti týchto škodcov alebo ich umŕtvovania.

Kapitola II Karanténni škodcovia

Oddiel 1 KARANTÉNNI ŠKODCOVIA

Článok 3 Definícia karanténnych škodcov

Škodca sa označuje ako „karanténny škodca“ vzhľadom na vymedzené územie, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

a)           je stanovená jeho identita v zmysle oddielu 1 bodu 1 prílohy II;

b)           nevyskytuje sa na uvedenom území, v zmysle oddielu 1 bodu 2 písm. a) prílohy II, alebo ak sa vyskytuje, je rozšírený v rámci uvedeného územia len v obmedzenej miere, v zmysle oddielu 1 bodu 2 písm. b) a c) prílohy II;

c)           dokáže vniknúť na uvedené územie, udržať sa na ňom aj v blízkej budúcnosti po vniknutí (ďalej len „usídliť sa“) a šíriť sa v rámci uvedeného územia, alebo ak sa tam vyskytuje, v tých častiach územia, kde sa šíri v obmedzenej miere, v súlade s oddielom 1 bodom 3 prílohy II;

d)           jeho vniknutie, usídlenie a šírenie by v zmysle oddielu 1 bodu 4 prílohy II malo neprijateľný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na uvedené územie alebo, ak sa tam vyskytuje, na tie časti územia, kde sa šíri v obmedzenej miere; a

e)           sú k dispozícii uskutočniteľné a účinné opatrenia na zabránenie zavlečenia, usídlenia alebo šírenia daného škodcu v rámci uvedeného územia a na zmiernenie jeho fytosanitárnych rizík a vplyvu.

Oddiel 2 Karanténni škodcovia Únie

Článok 4 Definícia karanténnych škodcov Únie

Karanténny škodca sa nazýva karanténny škodca Únie, ak je vymedzené územie, na ktoré sa odkazuje v úvodnej časti článku 3, územím Únie a ak je škodca uvedený v zozname, na ktorý sa odkazuje v článku 5 ods. 2.

Článok 5 Zákaz zavlečenia karanténnych škodcov Únie a zákaz ich premiestňovania

1.           Karanténny škodca Únie sa nesmie zavliecť na územie Únie ani sa na tomto území premiestňovať.

Nevykonávajú sa žiadne úmyselné činnosti, ktoré by mohli viesť k zavlečeniu karanténneho škodcu Únie na územie Únie alebo k jeho usídleniu a šíreniu.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví zoznam škodcov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 3 písm. b), c) a d), pokiaľ ide o územie Únie, a ktorý sa ďalej uvádza ako „zoznam karanténnych škodcov Únie“.

Tento zoznam zahŕňa aj škodcov, ktorí sú uvedení v časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES a v oddiele I časti A prílohy II k uvedenej smernici.

Škodcovia, ktorí sa vyskytujú v ktorejkoľvek časti územia Únie, či už prirodzene alebo v dôsledku ich zavlečenia z územia mimo Únie, sú označení v tomto zozname ako škodcovia, ktorých výskyt je známy na území Únie.

Škodcovia, ktorí nepochádzajú zo žiadnej časti územia Únie, sú označení v tomto zozname ako škodcovia, ktorých výskyt nie je známy na území Únie.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

3.           Komisia zmení vykonávací akt, na ktorý sa odkazuje v odseku 2, ak posúdenie preukáže, že škodca, ktorý nie je uvedený v danom právnom akte, spĺňa podmienky uvedené v článku 3 písm. b), c) a d), pokiaľ ide o územie Únie, alebo že škodca, ktorý je uvedený v danom akte, už nespĺňa jednu alebo viaceré z týchto podmienok. V prvom prípade Komisia zapíše uvedeného škodcu do zoznamu, na ktorý sa odkazuje v odseku 2, a v druhom prípade uvedeného škodcu vymaže zo zoznamu.

Komisia sprístupní toto posúdenie členským štátom.

Vykonávacie akty, ktorými sa mení vykonávací akt uvedený v odseku 2, sa prijmú v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 99 ods. 3. Rovnaký postup sa uplatní aj pri zrušení alebo nahradení vykonávacieho aktu, na ktorý sa odkazuje v odseku 2.

4.           Komisia zmení vykonávací akt uvedený v odseku 2 prostredníctvom zmeny vedeckého názvu škodcu, ak je takáto zmena oprávnená na základe najnovších vedeckých poznatkov.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

Článok 6 Prioritní škodcovia

1.           Karanténny škodca Únie je „prioritný škodca“, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

a)      spĺňa podmienky, pokiaľ ide o územie Únie, stanovené v oddiele 1 bode 2 písm. a) alebo písm. b) prílohy II;

b)      jeho možný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na územie Únie je závažný, ako je uvedené v oddiele 2 prílohy II;

c)      je uvedený v zozname v súlade s odsekom 2.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vytvorí a mení zoznam prioritných škodcov (ďalej len: „zoznam prioritných škodcov“).

Keď výsledky posúdenia ukazujú, že karanténny škodca Únie spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, alebo už nespĺňa jednu alebo viaceré z týchto podmienok, Komisia zmení vykonávací akt uvedený v prvom pododseku tým, že takéhoto škodcu pridá do zoznamu alebo ho zo zoznamu odstráni.

Komisia sprístupní toto posúdenie členským štátom.

Počet prioritných škodcov neprevýši 10 % počtu karanténnych škodcov Únie uvedených v zozname podľa článku 5 ods. 2 a 3. Ak počet prioritných škodcov prevýši 10 % počtu karanténnych škodcov Únie uvedených v zozname podľa článku 5 ods. 2 a 3, Komisia zmení vykonávací akt uvedený v prvom pododseku prostredníctvom náležitej úpravy počtu škodcov v tomto zozname podľa ich možného hospodárskeho, environmentálneho alebo sociálneho vplyvu, ako sa uvádza v odseku 2 prílohy II.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

Zo závažných a naliehavých dôvodov, ktoré sa týkajú vážneho fytosanitárneho rizika, Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 99 ods. 4, pričom do zoznamu zapíše karanténnych škodcov Únie ako prioritných škodcov.

Článok 7 Zmena oddielu 1 a oddielu 2 prílohy II

1.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorým sa mení oddiel 1 prílohy II týkajúci sa kritérií na identifikovanie škodcov, ktorí spĺňajú podmienky karanténneho škodcu, pokiaľ ide o jeho identitu, výskyt, jeho schopnosť vniknutia, usídlenia a šírenia, ako aj jeho možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv, pričom sa berie do úvahy rozvoj technických a vedeckých poznatkov.

2.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorým sa mení oddiel 2 prílohy II týkajúci sa kritérií na identifikovanie karanténnych škodcov Únie, ktorí spĺňajú podmienky prioritného škodcu, pokiaľ ide o jeho prípadný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv, pričom sa berie do úvahy rozvoj technických a vedeckých poznatkov.

Článok 8 Karanténni škodcovia Únie používaní na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav

1.           Odchylne od článku 5 ods. 1, členské štáty môžu na základe žiadosti povoliť uvedenie karanténnych škodcov Únie na svoje územie, ako aj ich premiestňovanie v rámci tohto územia, na použitie na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia alebo výstav v prípade, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)      uvedenie takéhoto škodcu, jeho premiestňovanie a použitie nemajú za následok usídlenie alebo šírenie takéhoto škodcu v rámci územia Únie, ak sú uložené primerané obmedzenia;

b)      skladovacie priestory, v ktorých sa takýto škodca má uchovať, a karanténne stanice uvedené v článku 56, v ktorých sa takýto škodca má použiť, sú primerané;

c)      vedecká a technická kvalifikácia pracovníkov, ktorí majú pracovať s týmito škodcami, je primeraná.

2.           Príslušný orgán posúdi riziko usídlenia a šírenia daného škodcu, ako je uvedené v odseku 1 písm. a), pričom vezme do úvahy identitu, vývojový cyklus a spôsoby rozšírenia škodcu, jeho predpokladanú aktivitu, vzájomné pôsobenie so životným prostredím a iné relevantné faktory týkajúce sa rizík, ktoré tento škodca predstavuje.

Príslušný orgán posúdi skladovacie priestory, v ktorých sa tento škodca má uchovať, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj vedeckú a technickú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí majú pracovať s týmto škodcom, ako je uvedené v odseku 1 písm. c).

Na základe týchto posúdení príslušný orgán povolí uvedenie škodcov na územie Únie alebo ich premiestňovanie v rámci tohto územia, ak sú splnené požiadavky stanovené v odseku 1.

3.           Ak je povolenie udelené, obsahuje všetky tieto podmienky:

a)      škodca sa bude uchovávať v skladovacích priestoroch, ktoré sú podľa stanoviska príslušných orgánov primerané a ktoré sú uvedené v povolení;

b)      práca so škodcom sa bude vykonávať v karanténnej stanici, ktorú určí príslušný orgán v súlade s článkom 56 a ktorá je uvedená v povolení;

c)      prácu so škodcom budú vykonávať pracovníci, ktorých vedecká a technická kvalifikácia je podľa zistenia príslušných orgánov primeraná a ktorá je uvedená v povolení;

d)      pri uvedení na územie Únie alebo pri premiestňovaní na tomto území je škodca vybavený uvedeným povolením.

4.           Povolenie sa obmedzuje na množstvo, ktoré je primerané pre príslušnú činnosť a nepresahuje kapacitu určenej karanténnej stanice.

Obsahuje limity, ktoré sú potrebné na to, aby sa primerane znížilo riziko usídlenia a šírenia uvedených karanténnych škodcov Únie.

5.           Príslušný orgán monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 3 a obmedzenia a limity uvedené v odseku 4 a prijme potrebné opatrenia v prípade, že tieto podmienky, tieto obmedzenia alebo limity nie sú splnené. V prípade potreby povedú tieto kroky k odňatiu povolenia uvedeného v odseku 1.

6.           Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 98 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá, pokiaľ ide o:

a)      výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa uvedenia týchto škodcov na územie Únie a ich premiestňovania v rámci tohto územia;

b)      posúdenia a povolenie uvedené v odseku 2; a

c)      monitorovanie dodržiavania podmienok, uplatnenie opatrení v prípade ich nedodržiavania a oznamovanie uvedeného, ako sa uvádza v odseku 5.

Článok 9 Oznamovanie karanténnych škodcov Únie príslušným orgánom

1.           Každá osoba, ktorá zistí výskyt karanténneho škodcu Únie alebo má odôvodnené podozrenie na výskyt takéhoto škodcu, do desiatich kalendárnych dní písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu.

2.           Osoba uvedená v odseku 1 poskytne príslušnému orgánu informácie o takomto výskyte, ktoré má k dispozícii, ak ju o to príslušný orgán požiada.

Článok 10 Opatrenia v prípade podozrenia na výskyt karanténneho škodcu Únie

Ak má príslušný orgán podozrenie na výskyt karanténneho škodcu Únie v časti územia príslušného členského štátu, kde predtým nebol známy výskyt uvedeného škodcu, bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia, aby sa úradne potvrdilo, či sa škodca vyskytuje alebo nevyskytuje.

Článok 11 Oznamovanie výskytu karanténnych škodcov Únie Komisii a ostatným členským štátom

1.           Členský štát podáva Komisii a ostatným členským štátom oznámenie prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, ktorý je uvedený v článku 97, ak nastane niektorá z týchto situácií:

a)      príslušný orgán tohto štátu dostal diagnostiku z úradného laboratória, ako sa uvádza v článku 36 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách], ktorým sa potvrdzuje (ďalej len „úradne sa potvrdzuje“), že sa na jeho území vyskytuje karanténny škodca Únie, ktorého výskyt nebol predtým v tomto členskom štáte známy;

b)      príslušný orgán tohto štátu úradne potvrdil výskyt karanténneho škodcu Únie na svojom území, ak zistil výskyt takéhoto škodcu na časti svojho územia, v ktorej sa predtým nevyskytoval;

c)      príslušný orgán tohto štátu úradne potvrdil výskyt karanténneho škodcu Únie na svojom území v zásielke rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktorá bola uvedená na územie Únie, ktorá má byť na toto územie uvedená alebo sa má na ňom premiestňovať.

2.           Oznámenia uvedené v odseku 1 sa podávajú do troch pracovných dní po tom, ako príslušný orgán úradne potvrdí výskyt konkrétneho karanténneho škodcu Únie.

3.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, v ktorom sa stanovuje, že oznamovacia povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na podozrenie na výskyt konkrétnych karanténnych škodcov Únie, ktorí ešte neboli úradne potvrdení. V týchto delegovaných aktoch môže byť určená aj lehota, v rámci ktorej sa podávajú tieto oznámenia.

Článok 12 Informácie o karanténnych škodcoch Únie, ktoré poskytujú príslušné orgány profesionálnym prevádzkovateľom

Ak sú splnené podmienky jedného z bodov článku 11 ods. 1, príslušný orgán zabezpečí, aby profesionálni prevádzkovatelia, ktorých rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety by mohli byť ohrozené, boli okamžite informovaní o výskyte príslušného karanténneho škodcu Únie.

Článok 13 Informácie o prioritných škodcoch, ktoré poskytujú príslušné orgány verejnosti

Ak sú splnené podmienky jedného z bodov článku 11 ods. 1 písm. a) alebo b), pokiaľ ide o prioritných škodcov, príslušný orgán informuje verejnosť o opatreniach, ktoré prijal a ktoré plánuje prijať a ktoré majú v prípade potreby prijať konkrétni profesionálni prevádzkovatelia alebo iné osoby.

Článok 14 Oznamovanie bezprostredného nebezpečenstva

1.           Ak má členský štát dôkaz, že existuje bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia karanténneho škodcu Únie na územie Únie alebo na časť tohto územia, kde sa ešte nevyskytuje, tento členský štát bezodkladne písomne oznámi uvedený dôkaz Komisii a ostatným členským štátom.

2.           Profesionálni prevádzkovatelia bezodkladne oznamujú príslušným orgánom každý dôkaz, ktorý majú o bezprostrednom nebezpečenstve týkajúcom sa karanténneho škodcu Únie, ako sa uvádza v odseku 1.

Článok 15 Opatrenia, ktoré musia profesionálni prevádzkovatelia bezodkladne vykonať

1.           Ak profesionálny prevádzkovateľ zistí výskyt karanténneho škodcu Únie na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré sú pod jeho kontrolou, bezodkladne po informovaní príslušného orgánu a konzultácii s ním prijme fytosanitárne opatrenia potrebné na odstránenie škodcu z týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj zo svojich priestorov, ak je to potrebné, a na zabránenie šírenia tohto škodcu.

Tento profesionálny prevádzkovateľ bezodkladne po informovaní príslušného orgánu a konzultácii s ním informuje osoby v obchodnom reťazci, od ktorých sa získali tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety.

Tento príslušný orgán v prípade potreby zabezpečí, aby dotknutý profesionálny prevádzkovateľ prestal dodávať na trh tie rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v ktorých sa škodca môže vyskytovať.

2.           V prípadoch, ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v odseku 1 už nie sú pod kontrolou daného profesionálneho prevádzkovateľa, tento profesionálny prevádzkovateľ bezodkladne po informovaní príslušného orgánu a konzultácii s ním informuje o výskyte škodcu tie osoby v obchodnom reťazci, od ktorých sa získali tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety a ktorým boli tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety dodané.

3.           Príslušný orgán v prípade potreby zabezpečí, aby dotknutý profesionálny prevádzkovateľ stiahol z trhu rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v ktorých sa môže škodca vyskytovať, a ak sa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety mohli už dostať ku konečným používateľom, aby boli stiahnuté od týchto konečných používateľov.

4.           V prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 1 alebo 2, dotknutý profesionálny prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu všetky informácie, ktoré sú relevantné pre verejnosť. V prípade, že je potrebné zasiahnuť, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, v ktorých sa môže vyskytovať konkrétny škodca, príslušný orgán informuje verejnosť.

Článok 16 Eradikácia karanténnych škodcov Únie

1.           Ak sa výskyt karanténneho škodcu Únie úradne potvrdí, príslušný orgán bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia na odstránenie tohto škodcu v danej oblasti a zabránenie jeho šírenia z tejto oblasti (ďalej len „eradikácia“) Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s prílohou IV o opatreniach a zásadách na riadenie rizík spojených so škodcami.

2.           Ak môže byť výskyt karanténnych škodcov Únie spojený s premiestňovaním rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, príslušný orgán vyšetrí zdroj takéhoto výskytu a skutočnosť, že uvedený škodca sa týmto premiestňovaním mohol rozšíriť na ďalšie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety.

3.           Ak sa opatrenia uvedené v odseku 1 týkajú uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie alebo premiestňovania v rámci tohto územia, dotknutý členský štát bezodkladne oznámi tieto opatrenia Komisii a ostatným členským štátom.

4.           Súkromné priestory občanov nie sú vyňaté z opatrení, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, ani z vyšetrovania, ktoré sa uvádza v odseku 2.

Článok 17 Vytvorenie vymedzených oblastí

1.           Po úradnom potvrdení uvedenom v článku 11 ods. 1 písm. a) príslušný orgán bezodkladne vytvorí oblasť, kde sa prijmú opatrenia z uvedeného článku (ďalej len „vymedzená oblasť“).

Vymedzená oblasť pozostáva zo zamorenej zóny, ako sa stanovuje v odseku 2, a nárazníkovej zóny, ako sa stanovuje v odseku 3.

2.           V zamorenej zóne sa nachádzajú:

a)      všetky rastliny, o ktorých je známe, že boli napadnuté daným škodcom;

b)      všetky rastliny, ktoré preukazujú prejavy alebo symptómy možného napadnutia týmto škodcom;

c)      všetky ostatné rastliny, ktoré by mohli byť napadnuté týmto škodcom vzhľadom na ich náchylnosť na tohto škodcu a ich umiestnenie v blízkosti napadnutých rastlín, alebo spoločný zdroj výroby, ak je známy, s napadnutými rastlinami alebo rastlinami, ktoré z nich vyrástli.

3.           Nárazníková zóna je vedľa zamorenej zóny a obklopuje ju.

Jej rozmery sú primerané vzhľadom na riziko šírenia dotknutého škodcu zo zamorenej zóny prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku ľudskej činnosti vykonávanej v zamorenej zóne a jej okolí, a určí sa v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV o opatreniach a zásadách na riadenie rizík spojených so škodcami.

Ak je však riziko šírenia škodcu zo zamorenej zóny dostatočne znížené prostredníctvom prirodzených alebo umelých prekážok, nárazníková zóna nemusí byť vytvorená.

4.           Odchylne od odseku 1, ak príslušný orgán vzhľadom na povahu dotknutého škodcu a miesto, kde bol zistený, na prvý pohľad dospeje k záveru, že takýto škodca môže byť odstránený okamžite, príslušný orgán môže rozhodnúť o tom, že nevytvorí vymedzenú oblasť.

V takomto prípade vykoná prieskum s cieľom určiť, či boli napadnuté aj iné rastliny alebo rastlinné produkty. Na základe tohto prieskumu príslušný orgán určí, či existuje potreba vytvoriť vymedzenú oblasť. Uvedený príslušný orgán oznámi závery tohto prieskumu Komisii a ostatným členským štátom.

5.           V prípade, že sa v súlade s odsekmi 2 a 3 vymedzená oblasť má rozšíriť na územie iného členského štátu, členský štát, v ktorom sa zistil výskyt uvedeného škodcu, bezodkladne kontaktuje členský štát, na ktorého územie sa má vymedzená oblasť rozšíriť, s cieľom umožniť tomuto členskému štátu, aby prijal všetky primerané opatrenia, ako sa uvádzajú v odsekoch 1 až 4.

6.           Do 31. marca každého roka oznámia členské štáty Komisii a ostatným členským štátom počet vytvorených vymedzených oblastí a ich umiestnenie, konkrétnych škodcov a príslušné opatrenia prijaté v predchádzajúcom roku.

Článok 18 Prieskumy a úpravy vymedzených oblastí a zrušenie obmedzení

1.           Príslušné orgány každoročne vykonávajú prieskum každej vymedzenej oblasti, pokiaľ ide o vývoj výskytu konkrétneho škodcu.

Tieto prieskumy sa uskutočňujú v súlade s ustanoveniami o prieskumoch, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 1 a 2.

2.           Ak na základe výročného prieskumu zistí príslušný orgán výskyt konkrétneho škodcu v nárazníkovej zóne, uvedený členský štát okamžite oznámi túto skutočnosť Komisii a ostatným členským štátom, pričom osobitne uvedie, že výskyt škodcu sa zistil v nárazníkovej zóne.

3.           Na základe výsledkov prieskumov uvedených v odseku 1 príslušné orgány v prípade potreby upravia hranice zamorených zón, nárazníkových zón a vymedzených oblastí.

4.           Príslušné orgány môžu rozhodnúť o zrušení vymedzenej oblasti a ukončiť príslušné opatrenia na eradikáciu za predpokladu, že sa počas prieskumov uvedených v odseku 1 nezistil výskyt konkrétneho škodcu v tejto vymedzenej oblasti počas dostatočne dlhého obdobia.

5.           Pri rozhodovaní o úpravách, ktoré sú uvedené v odseku 3, alebo o zrušení vymedzenej oblasti, ktoré je uvedené v odseku 4, príslušný orgán vezme do úvahy prinajmenšom vývojový cyklus daného škodcu a vektora, prítomnosť hostiteľských rastlín, ekologické a klimatické podmienky, ako aj pravdepodobnosť úspešnosti opatrení na eradikáciu.

Článok 19 Podávanie správ o opatreniach prijatých podľa článkov 16, 17 a 18

Členské štáty napíšu správu o opatreniach prijatých podľa článkov 16, 17 a 18.

Ak tieto opatrenia uplatňuje členský štát v oblasti, ktorá susedí s iným členský štátom, táto správa sa predkladá susediacemu členskému štátu.

Na požiadanie sa správa predkladá Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 20 Zmena prílohy IV

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa mení oddiel 1 prílohy IV o opatreniach na riadenie rizík spojených s karanténnymi škodcami, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na prevenciu a zlikvidovanie napadnutia v pestovaných a voľne rastúcich rastlinách, opatrenia zamerané na zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, opatrenia zamerané na iné prienikové cesty karanténnych škodcov, a ktorými sa mení oddiel 2 uvedenej prílohy o zásadách riadenia rizík spojených so škodcami, pokiaľ ide o zásady riadenia rizík spojených so škodcami, berúc do úvahy rozvoj technických a vedeckých poznatkov.

Článok 21 Prieskumy karanténnych škodcov Únie a škodcov dočasne spĺňajúcich podmienky karanténneho škodcu Únie

1.           Členské štáty vykonajú v určitých časových obdobiach prieskumy, v ktorých kontrolujú výskyt každého karanténneho škodcu Únie, ako aj prejavy alebo symptómy výskytu škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky karanténneho škodcu Únie, podľa oddielu 3 prílohy II, vo všetkých oblastiach, v ktorých výskyt takéhoto škodcu nebol známy.

2.           Tieto prieskumy zahŕňajú prinajmenšom vizuálne preskúmanie, ktoré vykonáva príslušný orgán, a v prípade potreby odber vzoriek a testovanie. Zakladajú sa na spoľahlivých vedeckých a technických zásadách a vykonávajú sa v primeranom čase vzhľadom na možnosť odhalenia konkrétneho škodcu.

V týchto prieskumoch sa zohľadňujú vedecké a technické dôkazy, ako aj všetky iné primerané informácie, ktoré sa týkajú výskytu konkrétneho škodcu.

3.           Do 30. apríla každého roku členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom výsledky prieskumov uvedených v odseku 1, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom roku.

Článok 22 Viacročné prieskumné programy a zber informácií

1.           Členské štáty vytvoria viacročné programy, v ktorých stanovia obsah prieskumov, ktoré sa majú vykonávať podľa článku 21. Tieto programy zabezpečia zber a zaznamenávanie vedeckých a technických dôkazov a iných informácií, ako sa uvádza v druhom pododseku článku 21 ods. 2.

V týchto programoch sa stanovia nasledovné prvky: osobitný cieľ každého prieskumu, jeho priestorový a časový rozsah, škodcovia, cielené rastliny a komodity, metodika prieskumov a riadenie kvality vrátane opisu postupov na vizuálne preskúmanie, odber vzoriek a testovanie, ako aj ich odborné odôvodnenie, načasovanie, frekvencia a počet plánovaných vizuálnych preskúmaní, vzoriek a testov, metódy zaznamenávania zozbieraných informácií a podávanie správ o nich.

Viacročné prieskumné programy sú na obdobie piatich až siedmich rokov.

2.           Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom vytvorenie svojich viacročných prieskumných programov.

3.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa zmenia alebo doplnia prvky, ktoré majú byť súčasťou viacročných prieskumných programov, ako sa stanovuje v odseku 1.

Článok 23 Prieskumy na zistenie výskytu prioritných škodcov

1.           Členské štáty každoročne vykonávajú osobitný prieskum na zistenie výskytu každého prioritného škodcu, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 1. Súčasťou týchto prieskumov je dostatočne vysoký počet vizuálnych preskúmaní, odberu vzoriek a testovania podľa potreby pre príslušných škodcov, aby sa s vysokou mierou pravdepodobnosti zabezpečilo ich včasné odhalenie.

2.           Do 30. apríla každého roku členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom výsledky prieskumov uvedených v odseku 1, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom roku.

Článok 24 Pohotovostné plány pre prioritných škodcov

1.           Každý členský štát vypracuje a bude aktualizovať v prípade každého prioritného škodcu, ktorý dokáže vniknúť na jeho územie a usídliť sa na ňom alebo v jeho časti, samostatný plán s informáciami týkajúcimi sa rozhodovacích procesov, postupov a protokolov, ktoré sa majú dodržiavať, ako aj zdrojov, ktoré budú k dispozícii v prípade potvrdeného výskytu konkrétneho škodcu alebo podozrenia na jeho výskyt, ďalej len „ pohotovostný plán“.

2.           Súčasťou pohotovostného plánu sú:

a)      úlohy a povinnosti orgánov zapojených do realizácie plánu, v prípade potvrdeného výskytu alebo podozrenia na výskyt konkrétneho prioritného škodcu je súčasťou plánu služobný postup a postupy na koordináciu opatrení prijatých príslušnými orgánmi, inými orgánmi verejnej správy, na ktoré sa odkazuje v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách], delegovanými orgánmi alebo zúčastnenými fyzickými osobami v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách], laboratóriami a profesionálnymi prevádzkovateľmi, vrátane koordinácie v prípade potreby so susednými členskými štátmi a susednými tretími krajinami;

b)      prístup príslušných orgánov do priestorov profesionálnych prevádzkovateľov a fyzických osôb, ak je to potrebné, laboratórií, prístup k zariadeniam, pracovníkom, externým odborným poznatkom a zdrojom nevyhnutným na rýchlu a účinnú eradikáciu alebo, ak je to primerané, na zamedzenie šírenia konkrétneho škodcu;

c)      opatrenia, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o informovanie Komisie, ostatných členských štátov, zainteresovaných profesionálnych prevádzkovateľov a verejnosti o výskyte konkrétneho prioritného škodcu a opatrenia, ktoré boli proti nemu prijaté v prípade, že je výskyt konkrétneho škodcu úradne potvrdený alebo existuje podozrenie na takýto výskyt;

d)      postupy na zaznamenávanie zistení výskytu konkrétneho prioritného škodcu;

e)      posúdenia, ktoré sú k dispozícii, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 2, a každé posúdenie vypracované členským štátom, pokiaľ ide o riziko, ktoré prioritný škodca predstavuje pre jeho územie;

f)       opatrenia súvisiace s riadením rizík, ktoré sa majú v súlade s časťou 1 prílohy IV uplatňovať, pokiaľ ide o konkrétnych prioritných škodcov, a postupy, ktoré sa majú dodržiavať;

g)      zásady geografického vymedzenia vymedzených oblastí;

h)      protokoly, v ktorých sú opísané metódy vizuálnych preskúmaní, odberu vzoriek a laboratórneho testovania; a

i)       zásady týkajúce sa odbornej prípravy zamestnancov príslušných orgánov.

V prípade potreby sú body a) až i) vo forme návodu na použitie.

3.           Do jedného roka odo dňa zaradenia konkrétneho škodcu do zoznamu prioritných škodcov členské štáty vytvoria pohotovostný plán pre konkrétneho prioritného škodcu.

Členské štáty pravidelne skúmajú svoje pohotovostné plány a v prípade potreby ich aktualizujú .

4.           Na požiadanie oznámia členské štáty svoje pohotovostné plány Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 25 Simulačné cvičenia

1.           Členské štáty vykonávajú simulačné cvičenia týkajúce sa realizácie pohotovostných plánov v intervaloch stanovených podľa vývojového cyklu konkrétneho prioritného škodcu a fytosanitárneho rizika, ktoré tento škodca predstavuje.

Tieto cvičenia sa uskutočňujú v primeranom časovom období vzhľadom na všetkých konkrétnych prioritných škodcov.

2.           Pokiaľ ide o prioritných škodcov, ktorých výskyt v jednom členskom štáte by mohol mať vplyv na susedné členské štáty, simulačné cvičenia sa vykonávajú spolu s uvedenými členskými štátmi na základe ich príslušných pohotovostných plánov.

V prípade potreby vykonávajú členské štáty tieto simulačné cvičenia spolu so susednými tretími krajinami.

3.           Na požiadanie sprístupnia členské štáty Komisii a ostatným členským štátom správu o výsledkoch každého simulačného cvičenia.

4.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, v ktorých stanoví:

a)      frekvenciu, obsah a formát simulačných cvičení;

b)      simulačné cvičenia, ktoré pokrývajú viac než jedného prioritného škodcu;

c)      spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

d)      obsah správ o simulačných cvičeniach stanovených v odseku 3.

Článok 26 Plány na eradikáciu prioritných škodcov

1.           Ak sa úradne potvrdí výskyt prioritného škodcu na území členského štátu podľa článku 11 ods. 1 písm. a), príslušný orgán bezodkladne prijme plán, v ktorom zavedie opatrenia na eradikáciu konkrétneho škodcu, ako sa stanovuje v článkoch 16, 17 a 18, ako aj časový harmonogram na vykonanie týchto opatrení. Tento plán sa nazýva „plán na eradikáciu“.

Súčasťou plánu na eradikáciu je opis plánu a organizácie prieskumov, ktoré sa majú vykonať, a stanovenie počtu vizuálnych preskúmaní, vzoriek, ktoré sa majú odobrať, a laboratórnych testov, ktoré sa majú vykonať.

2.           Členské štáty na požiadanie oznámia Komisii a ostatným členským štátom plány na eradikáciu, ako aj výročnú správu o opatreniach, ktoré prijali v súlade s článkami 16, 17 a 18 podľa uvedených plánov na eradikáciu.

Článok 27 Opatrenia Únie proti špecifickým karanténnym škodcom Únie

1.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov zaviesť opatrenia proti špecifickým karanténnym škodcom Únie. Prostredníctvom týchto opatrení sa vykonáva, osobitne pre každého konkrétneho škodcu, jedno alebo viaceré z týchto ustanovení:

a)      článok 10, ktorý sa týka opatrení v prípade podozrenia na výskyt karanténneho škodcu Únie;

b)      článok 15, ktorý sa týka opatrení, ktoré musia profesionálni prevádzkovatelia bezodkladne vykonať;

c)      článok 16, ktorý sa týka eradikácie karanténnych škodcov Únie;

d)      článok 17, ktorý sa týka vytvorenia vymedzených oblastí;

e)      článok 18, ktorý sa týka prieskumov, úprav vymedzených oblastí a zrušenia obmedzení;

f)       článok 21, ktorý sa týka prieskumov karanténnych škodcov Únie a škodcov dočasne spĺňajúcich podmienky karanténneho škodcu Únie;

g)      článok 23, ktorý sa týka prieskumov na zistenie výskytu prioritných škodcov, pokiaľ ide o počet vizuálnych preskúmaní, vzoriek a testov na zistenie konkrétnych prioritných škodcov;

h)      článok 24, ktorý sa týka pohotovostných plánov pre prioritných škodcov;

i)       článok 25, ktorý sa týka simulačných cvičení;

j)       článok 26, ktorý sa týka plánov na eradikáciu prioritných škodcov.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

2.           Ak v súvislosti s vymedzenou oblasťou Komisia dospeje na základe prieskumov uvedených v článku 18 alebo na základe iných dôkazov k záveru, že eradikácia konkrétnych karanténnych škodcov Únie nie je možná, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ako sa uvádza v odseku 1, v ktorých stanoví opatrenia na jediný účel, a to prevenciu šírenia týchto škodcov z príslušných oblastí. Táto prevencia sa ďalej uvádza ako „zamedzenie šírenia“.

3.           Ak Komisia dospeje k záveru, že v záujme ochrany časti územia Únie, kde sa konkrétny karanténny škodca Únie nevyskytuje, sú potrebné prevenčné opatrenia na miestach mimo vymedzených oblastí, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ako je uvedené v odseku 1, a tým zaviesť takéto opatrenia.

4.           Opatrenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa prijímajú v súlade s prílohou IV o opatreniach a zásadách na riadenie rizík spojených so škodcami, pričom sa berú do úvahy špecifické riziká, ktoré predstavuje konkrétny karanténny škodca Únie, ako aj potreba zaviesť harmonizovaným spôsobom na úrovni Únie nevyhnutné opatrenia na zníženie rizika.

5.           Prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 možno zabezpečiť, aby boli opatrenia, uvedené v odseku 1 písm. a) až j), prijaté členskými štátmi zrušené alebo zmenené. Kým Komisia neprijme opatrenie, členský štát si môže ponechať opatrenia, ktoré má zavedené.

6.           Zo závažných a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne fytosanitárne riziko Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 99 ods. 4.

7.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom každý prípad, keď profesionálni prevádzkovatelia nedodržali opatrenia prijaté podľa tohto článku.

Článok 28 Opatrenia podniknuté členskými štátmi, pokiaľ ide o škodcov nezapísaných do zoznamu karanténnych škodcov Únie

1.           Ak sa úradne potvrdí výskyt škodcu, ktorý nie je zapísaný v zozname karanténnych škodcov Únie, na území členského štátu a príslušný orgán sa domnieva, že tento škodca môže spĺňať podmienky na zápis do zoznamu karanténnych škodcov Únie, okamžite posúdi, či tento škodca spĺňa kritériá uvedené v oddiele 3 pododdiele 1 prílohy II. Ak dospeje k záveru, že tieto kritériá sú splnené, okamžite prijme opatrenia na eradikáciu v súlade s prílohou IV o opatreniach a zásadách na riadenie rizík spojených so škodcami. Uplatňujú sa články 16 až 19.

Ak má príslušný orgán podozrenie na výskyt škodcu, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prvom pododseku, na svojom území, uplatní sa článok 10.

2.           Na základe opatrení uvedených v odseku 1, členský štát posúdi, či konkrétny škodca spĺňa kritériá stanovené v oddiele 1 prílohy II pre karanténnych škodcov, pokiaľ ide o územie Únie.

3.           Príslušný členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o výskyte tohto škodcu, posúdení uvedenom v odseku 1, prijatých opatreniach a o dôkazoch odôvodňujúcich tieto opatrenia.

Do 24 mesiacov po úradnom potvrdení výskytu tohto škodcu oznámi členský štát Komisii výsledky posúdenia, ktoré je uvedené v odseku 2.

Oznámenia o výskyte tohto škodcu sa predkladajú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, ktorý je uvedený v článku 97.

Článok 29 Opatrenia podniknuté Úniou, pokiaľ ide o škodcov nezapísaných do zoznamu karanténnych škodcov Únie

1.           Ak Komisia dostane oznámenie uvedené v prvom pododseku článku 28 ods. 3 alebo má iný dôkaz o výskyte škodcu, ktorý nie je zapísaný v zozname karanténnych škodcov Únie, alebo o bezprostrednom nebezpečenstve jeho zavlečenia na územie Únie a domnieva sa, že tento škodca môže spĺňať podmienky na zapísanie do tohto zoznamu, okamžite posúdi, či tento škodca spĺňa kritériá, pokiaľ ide o územie Únie, uvedené v oddiele 3 pododdiele 2 prílohy II.

Ak dospeje k záveru, že tieto kritériá sú splnené, okamžite prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia na určité časové obdobie, pokiaľ ide o fytosanitárne riziká, ktoré predstavuje tento škodca. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

Prostredníctvom týchto opatrení sa vykonáva osobitne pre každého z dotknutých škodcov jedno alebo viaceré ustanovenia uvedené v článku 27 ods. 1 písm. a) až f).

2.           Ak Komisia dospeje na základe prieskumov uvedených v článku 18 a 21 alebo na základe iných dôkazov k záveru, že v niektorých vymedzených oblastiach nie je možná eradikácia konkrétneho škodcu, môžu sa prostredníctvom vykonávacích aktov, ktoré sú uvedené v druhom pododseku odseku 1, stanoviť opatrenia na jediný účel, ktorým je zamedzenie šírenia tohto škodcu.

3.           Ak Komisia dospeje k záveru, že v záujme ochrany časti územia Únie, kde sa konkrétny škodca nevyskytuje, sú potrebné prevenčné opatrenia na miestach mimo vymedzených oblastí, takéto opatrenia sa môžu zaviesť prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v odseku 1.

4.           Opatrenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa prijímajú v súlade s oddielom 1 prílohy IV o opatreniach na riadenie rizík spojených s karanténnymi škodcami a oddielom 2 uvedenej prílohy o zásadách na riadenie rizík spojených so škodcami, pričom sa berú do úvahy špecifické riziká, ktoré predstavuje konkrétny karanténny škodca ako aj potreba zaviesť harmonizovaným spôsobom na úrovni Únie nevyhnutné opatrenia na zníženie rizika.

5.           Prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 sa môže stanoviť, aby boli opatrenia, ktoré prijali členské štáty podľa článku 28, zrušené alebo zmenené. Kým Komisia neprijme opatrenie, členský štát si môže ponechať opatrenia, ktoré má zavedené.

6.           Zo závažných a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne fytosanitárne riziko Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 99 ods. 4.

7.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom každý prípad, keď profesionálni prevádzkovatelia nedodržali opatrenia prijaté podľa tohto článku.

Článok 30 Zmena oddielu 3 prílohy II

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa mení oddiel 3 prílohy II o kritériách, ktoré musia škodcovia spĺňať, ako je stanovené v článkoch 28 a 29, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa identity škodcu, jeho výskytu, pravdepodobnosti jeho zavlečenia, usídlenia a šírenia, jeho prípadný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv, pričom vezme do úvahy rozvoj technických a vedeckých poznatkov.

Článok 31 Prísnejšie opatrenia prijaté členskými štátmi

1.           Členské štáty môžu v rámci svojho územia uplatňovať prísnejšie opatrenia než sú opatrenia prijaté v súlade s článkom 27 ods. 1, 2 a 3 a článkom 29 ods. 1, 2 a 3, ak sú odôvodnené cieľom fytosanitárnej ochrany a v súlade s oddielom 2 prílohy IV týkajúcim sa opatrení a zásad na riadenie rizík spojených so škodcami.

Prostredníctvom uvedených opatrení sa neukladajú žiadne zákazy ani obmedzenia týkajúce sa uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie alebo ich premiestňovania na tomto území, iné ako tie, ktoré sú uložené na základe ustanovení článkov 40 až 54 a ustanovení článkov 67 až 96, ani uvedené opatrenia nevedú k takýmto zákazom či obmedzeniam.

2.           Členské štáty bezodkladne oznamujú Komisii a ostatným členským štátom opatrenia, ktoré prijali v rozsahu pôsobnosti odseku 1.

Na požiadanie predložia členské štáty Komisii a ostatným členským štátom výročnú správu o opatreniach prijatých v súlade s odsekom 1.

Oddiel 3 Karanténni škodcovia chránenej zóny

Článok 32 Uznávanie chránených zón

1.           Ak sa karanténny škodca vyskytuje na území Únie, ale nevyskytuje sa v príslušnom členskom štáte a nie je karanténnym škodcom Únie, Komisia môže na žiadosť tohto členského štátu podľa odseku 4 uznať územie tohto členského štátu ako chránenú zónu v súlade s odsekom 3.

Ak sa karanténny škodca chránenej zóny nevyskytuje v časti územia členského štátu, platí to isté aj vo vzťahu k tejto časti.

Takýto škodca sa označuje ako „karanténny škodca chránenej zóny“.

2.           Karanténny škodca chránenej zóny sa nezavlečie do príslušnej chránenej zóny ani sa v nej nepremiestňuje.

Nikto úmyselne nevykonáva činnosti, ktoré vedú k zavlečeniu príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny do chránenej zóny ani k jeho usídleniu a šíreniu v rámci tejto zóny.

3.           Komisia vytvorí prostredníctvom vykonávacieho aktu zoznam chránených zón a karanténnych škodcov príslušných chránených zón. V tomto zozname budú uvedené aj chránené zóny uznané v súlade s prvým pododsekom článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2000/29/ES a príslušní škodcovia, ktorí sú uvedení v časti B prílohy I a časti B prílohy II smernice 2000/29/ES. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom stanoveným v článku 99 ods. 2.

Komisia môže uznať ďalšie chránené zóny tým, že zmení vykonávací akt uvedený v prvom pododseku, ak budú splnené podmienky stanovené v odseku 1. Tieto zmeny sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3. Rovnaký postup sa uplatní aj pri zrušení alebo nahradení vykonávacieho aktu, na ktorý sa odkazuje v prvom pododseku.

V prípade, že sa uplatňuje článok 35, prijme sa vykonávací akt v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

4.           Príslušný členský štát predkladá v rámci žiadosti uvedenej v odseku 1:

a)      opis hraníc uvedenej chránenej zóny spolu s mapami; a

b)      výsledky prieskumov, ktoré preukazujú, že konkrétny karanténny škodca sa na príslušnom území nevyskytoval počas troch rokov pred podaním žiadosti.

Tieto prieskumy boli vykonané v primeranom čase a intenzite s ohľadom na možnosť zistiť výskyt konkrétneho karanténneho škodcu. Zakladali sa na spoľahlivých vedeckých a technických zásadách.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa prieskumov, ktoré majú byť vykonané na účely uznania chránených zón.

Článok 33 Všeobecné povinnosti týkajúce sa chránených zón

1.           So zreteľom na chránenú zónu sa na karanténnych škodcov chránenej zóny primerane uplatňujú povinnosti stanovené v týchto článkoch:

a)      články 9 až 12, ktoré sa týkajú potvrdzovania, oznamovania a poskytovania informácií, pokiaľ ide o výskyt karanténnych škodcov Únie;

b)      článok 15 týkajúci sa opatrení, ktoré majú bezodkladne vykonať profesionálni prevádzkovatelia;

c)      články 16, 17 a 18, ktoré sa týkajú eradikácie karanténnych škodcov Únie, vytvorenia vymedzených oblastí a ich úprav, ako aj prieskumov v týchto vymedzených oblastiach.

2.           Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré majú pôvod vo vymedzenej oblasti vytvorenej v súlade s článkom 17 v chránenej zóne pre konkrétneho karanténneho škodcu chránenej zóny, nesmú byť premiestňované v rámci chráneneých zón ani do chránených zón zriadených pre tohto karanténneho škodcu chránenej zóny. Ak sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety premiestňované z danej chránenej zóny, sú zabalené a manipuluje sa s nimi takým spôsobom, aby nevzniklo žiadne riziko šírenia karanténneho škodcu príslušnej chránenej zóny v tejto chránenej zóne.

3.           Vymedzené oblasti vytvorené v rámci chránenej zóny a opatrenia na eradikáciu prijaté v týchto oblastiach v súlade s článkom 16, 17 a 18 sa bezodkladne oznamujú Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 34 Prieskumy na zistenie výskytu karanténnych škodcov chránenej zóny

1.           Príslušný orgán každoročne vykonáva prieskum každej chránenej zóny, pokiaľ ide o výskyt konkrétneho karanténneho škodcu chránenej zóny. Tieto prieskumy sú vykonávané v primeranom čase a intenzite s ohľadom na možnosť zistiť výskyt konkrétneho karanténneho škodcu chránenej zóny. Zakladajú sa na spoľahlivých vedeckých a technických zásadách.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre tieto prieskumy, ktoré majú byť vykonané s cieľom potvrdiť skutočnosť, že chránené zóny aj naďalej spĺňajú podmienky stanovené v článku 32 ods. 1.

2.           Do 30. apríla každého roku členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom výsledky prieskumov uvedených v odseku 1, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom roku.

Článok 35 Zmena chránených zón a odobratie ich uznania

1.           Komisia môže zmeniť veľkosť chránenej zóny na základe žiadosti členského štátu, ktorého územia sa to týka.

Ak Komisia zmení chránenú zónu, príslušný členský štát oznámi Komisii, ostatným členským štátom a, prostredníctvom internetu, profesionálnym prevádzkovateľom zmenu chránenej zóny, pričom poskytne aj mapy.

Ak sa takáto zmena týka rozšírenia chránenej zóny, uplatňujú sa články 32, 33 a 34.

2.           Na žiadosť členského štátu, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, Komisia odoberie uznanie chránenej zóne alebo zmenší jej veľkosť.

3.           Komisia odoberie uznanie chránenej zóne v prípade, ak sa prieskumy, na ktoré sa odkazuje v článku 34, nevykonali v súlade s uvedeným článkom.

4.           Komisia odoberie uznanie chránenej zóne v prípade, že sa v tejto zóne zistil výskyt karanténneho škodcu príslušnej chránenej zóny a je splnená jedna z týchto podmienok:

a)      nebola určená žiadna vymedzená oblasť, v súlade s článkom 33 ods. 1, do troch mesiacov po tom, ako bol potvrdený výskyt uvedeného škodcu;

b)      opatrenia na eradikáciu uskutočnené vo vymedzenej oblasti podľa článku 33 ods. 1 neboli úspešné do 24 mesiacov po tom, ako bol potvrdený výskyt uvedeného škodcu;

c)      informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, preukazujú, že pokiaľ ide o uplatňovanie opatrení podľa článkov 16, 17 a 18, na základe článku 33 ods. 1 písm. c) došlo k zanedbaniu povinností v súvislosti s výskytom konkrétneho škodcu v príslušnej chránenej zóne.

Kapitola III Škodcovia Únie ovplyvňujúci kvalitu

Článok 36 Definícia škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu

Škodca sa označuje ako „škodca Únie ovplyvňujúci kvalitu“, ak spĺňa tieto podmienky a je zapísaný v zozname, na ktorý sa odkazuje v článku 37:

a)           je stanovená jeho identita v zmysle oddielu 4 bodu 1 prílohy II;

b)           vyskytuje sa na území Únie;

c)           nie je karanténnym škodcom Únie;

d)           prenáša sa väčšinou len prostredníctvom špecifických rastlín na výsadbu, v súlade s oddielom 4 bodom 2 prílohy II;

e)           jeho výskyt na týchto rastlinách na výsadbu nemá neprijateľný hospodársky vplyv, pokiaľ ide o plánované použitie týchto rastlín na výsadbu, v súlade s oddielom 4 bodom 3 prílohy II;

f)            sú k dispozícii uskutočniteľné a účinné opatrenia na zabránenie jeho výskytu na uvedených rastlinách na výsadbu.

Článok 37 Zákaz zavlečenia škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu na rastlinách na výsadbu a zákaz ich premiestňovania

1.           Škodca Únie ovplyvňujúci kvalitu sa nesmie zavliecť na územie Únie na rastlinách na výsadbu, prostredníctvom ktorých sa prenáša, vymedzených v zozname uvedenom v odseku 2, ani sa nesmie premiestňovať na tomto území.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vytvorí zoznam škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu a špecifických rastlín na výsadbu, ako sa uvádza v článku 36 písm. d), prípadne uvedie aj kategórie, na ktoré sa odkazuje v odseku 4, a prahové hodnoty, na ktoré sa odkazuje v odseku 5.

V tomto zozname sú zapísaní aj škodcovia a príslušné rastliny na výsadbu, ako sa stanovuje v týchto aktoch:

a)      časť A oddiel II prílohy II smernice 2000/29/ES;

b)      body 3 a 6 prílohy I k smernici Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín[24] a bod 3 prílohy II k tejto smernici;

c)      príloha k smernici Komisie 93/48/EHS z 23. júna 1993, ktorou sa ustanovuje zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia podľa smernice Rady 92/34/EHS[25];

d)      príloha k smernici Komisie 93/49/EHS z 23. júna 1993 ustanovujúcej zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál okrasných rastlín a okrasné rastliny podľa smernice Rady 91/682/EHS[26];

e)      bod b) prílohy II k smernici Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín[27];

f)       bod 6 prílohy I k smernici Rady 2002/56/ES[28] z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov a bod B prílohy II k tejto smernici;

g)      bod 4 prílohy I k smernici Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín[29] a bod 5 prílohy II k tejto smernici.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

3.           Komisia zmení vykonávací akt, na ktorý sa odkazuje v odseku 2, ak posúdenie preukáže, že škodca, ktorý nie je uvedený v danom akte, spĺňa podmienky stanovené v článku 36; škodca uvedený v danom vykonávacom akte už nespĺňa jednu alebo viaceré z týchto podmienok, alebo ak sú potrebné zmeny v tomto zozname, pokiaľ ide o kategórie, na ktoré sa odkazuje v odseku 4, a prahové hodnoty, na ktoré sa odkazuje v odseku 5.

Komisia sprístupní toto posúdenie členským štátom.

4.           Ak je ustanovenie článku 36 písm. e) splnené len v prípade jednej alebo viacerých kategórií uvedených v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo právnej úpravy v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu], v zozname uvedenom v odseku 1 sa stanovujú tieto kategórie a skutočnosť, že zákaz uvedenia a premiestňovania stanovený v odseku 1 sa uplatňuje len na tieto kategórie.

5.           Ak je ustanovenie článku 36 písm. e) splnené iba vtedy, ak sa konkrétny škodca vyskytuje nad určitú prahovú hodnotu, v zozname, na ktorý sa odkazuje v odseku 1, je stanovená táto prahová hodnota a stanovuje sa, že zákaz uvedenia a premiestňovania stanovený v odseku 1 sa uplatní len pri prekročení tejto prahovej hodnoty.

Prahová hodnota sa stanoví len v prípade, ak sú splnené tieto ustanovenia:

a)      prostredníctvom opatrení prijatých profesionálnym prevádzkovateľom je možné zabezpečiť, aby výskyt škodcu Únie ovplyvňujúceho kvalitu na týchto rastlinách na výsadbu neprekročil uvedenú prahovú hodnotu; a

b)      je možné overiť, či v dávkach týchto rastlín na výsadbu nie je prekročená uvedená prahová hodnota.

Uplatnia sa zásady riadenia rizík spojených so škodcami stanovené v oddiele 2 prílohy IV.

6.           V prípade zmien vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2, ktoré sú potrebné v záujme prispôsobenia uvedeného vykonávacieho aktu s ohľadom na zmeny vedeckého názvu škodcu, sa uplatňuje konzultačný postup v súlade s článkom 99 ods. 2.

Všetky ostatné zmeny vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2 sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania, ktorý je uvedený v článku 99 ods. 3. Rovnaký postup sa uplatní aj pri zrušení alebo nahradení vykonávacieho aktu, na ktorý sa odkazuje v odseku 2.

Článok 38 Zmena oddielu 4 prílohy II

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa mení oddiel 4 prílohy II týkajúci sa kritérií na identifikovanie škodcov, ktorí spĺňajú podmienky škodcu Únie ovplyvňujúceho kvalitu, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa identity škodcu, jeho významu, pravdepodobnosti jeho šírenia, jeho prípadného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu, pričom vezme do úvahy rozvoj technických a vedeckých poznatkov.

Článok 39 Škodcovia Únie ovplyvňujúci kvalitu, ktorí sú používaní na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav

Zákaz stanovený v článku 37 sa nevzťahuje na škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu, ktorí sa vyskytujú na uvedených rastlinách na výsadbu a používajú sa na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav.

Kapitola IV Opatrenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Oddiel 1 Opatrenia týkajúce sa celého územia Únie

Článok 40 Zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie

1.           Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom uvedie rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj zákazy a príslušné tretie krajiny, ako sa stanovuje v časti A prílohy III k smernici 2000/29/ES.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname vytvorenom prostredníctvom uvedeného vykonávacieho aktu sú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené príslušným číselným znakom podľa klasifikácie v kombinovanej nomenklatúre, ako je stanovená v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku[30] (ďalej len „číselný znak KN“).

2.           V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý má pôvod v tretej krajine alebo je z nej odosielaný, predstavuje fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu Únie, a že riziko nemôže byť obmedzené na prípustnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení stanovených v oddiele 1, bodoch 2 a 3 prílohy IV, ktoré sa týkajú opatrení a zásad na riadenie rizík spojených so škodcami, Komisia príslušným spôsobom zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1, aby obsahoval túto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ako aj dotknuté tretie krajiny.

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne, alebo predstavuje takéto riziko, ale toto riziko je možné znížiť na prijateľnú úroveň tým, že sa uplatní jedno alebo viacero opatrení stanovených v oddiele 1, bodoch 2 a 3 prílohy IV, ktoré sa týkajú opatrení a zásad na riadenie rizík spojených so škodcami, Komisia podľa potreby zmení takýto vykonávací akt.

Prijateľnosť úrovne tohto fytosanitárneho rizika sa posudzuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV o zásadách riadenia rizík spojených so škodcami. V príslušných prípadoch sa prijateľnosť uvedeného fytosanitárneho rizika posudzuje s ohľadom na jednu alebo viac špecifických tretích krajín.

Tieto zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3 tohto nariadenia.

Zo závažných a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne fytosanitárne riziko Komisia prijme tieto zmeny prostredníctvom okamžite uplatniteľných vykonávacích aktov v súlade s postupom uvedeným v článku 99 ods. 4.

3.           Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú zapísané v zozname vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 1, nie sú uvádzané na územie Únie z tretej krajiny, ktorej sa tento zoznam týka.

4.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak na územie Únie boli uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v rozpore s odsekom 3.

Tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie, sa o tejto skutočnosti podá oznámenie.

Článok 41 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktoré sa vzťahujú osobitné a rovnocenné požiadavky

1.           Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom sa uvedú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj požiadavky a prípadne príslušné tretie krajiny, ako sú uvedené v časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname vytvorenom uvedeným vykonávacím aktom sú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené príslušným číselným znakom KN.

2.           V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet predstavuje fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu Únie a že riziko môže byť obmedzené na prípustnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v oddiele 1, bodoch 2 a 3 prílohy IV, ktoré sa týkajú opatrení a zásad na riadenie rizík spojených so škodcami, Komisia zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1, aby obsahoval túto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet ako aj opatrenia, ktoré sa na ne majú vzťahovať. Takéto opatrenia a požiadavky stanovené v odseku 1 sa ďalej uvádzajú ako „osobitné požiadavky“.

Tieto opatrenia môžu mať podobu osobitných požiadaviek prijatých v súlade s článkom 42 ods. 1 pre uvedenie určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie, ktoré zodpovedajú osobitným požiadavkám na premiestňovanie uvedených rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Únie (ďalej len „rovnocenné požiadavky“).

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne, alebo predstavuje takéto riziko, ale toto riziko nie je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom osobitných požiadaviek, Komisia zmení takýto vykonávací akt.

Prijateľnosť úrovne tohto fytosanitárneho rizika sa posudzuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV na riadenie rizík spojených so škodcami a v súlade s týmito zásadami sa prijímajú opatrenia na zníženie tohto rizika na prijateľnú úroveň. V príslušných prípadoch sa prijateľnosť uvedenej úrovne fytosanitárneho rizika posudzuje a uvedené opatrenia sa prijímajú s ohľadom na jednu alebo viac špecifických tretích krajín alebo ich častí.

Tieto zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 3 tohto nariadenia.

Zo závažných a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne fytosanitárne riziko Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 99 ods. 4.

3.           Rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 1, sa môže uviesť na územie Únie alebo sa v rámci tohto územia môže premiestňovať len v prípade, že sú splnené osobitné alebo rovnocenné požiadavky.

4.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak na územie Únie boli dovezené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v rozpore s odsekom 3, alebo sa na tomto území premiestňovali.

V príslušných prípadoch sa zašle oznámenie aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie.

Článok 42 Stanovenie rovnocenných požiadaviek

1.           Rovnocenné požiadavky, ktoré sú uvedené v článku 41 ods. 2 druhom pododseku, sa stanovujú na žiadosť konkrétnej tretej krajiny prostredníctvom vykonávacieho aktu, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)      príslušná tretia krajina zabezpečí prostredníctvom uplatnenia jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v rámci jej úradných kontrol, úroveň fytosanitárnej ochrany, ktorá je rovnocenná s osobitnými požiadavkami prijatými podľa článku 41 ods. 1 a 2, pokiaľ ide o premiestňovanie dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na území Únie;

b)      príslušná tretia krajina objektívne preukáže Komisii, že stanovené opatrenia uvedené v písmene a) dosahujú úroveň fytosanitárnej ochrany, ako je stanovená v uvedenom písmene.

2.           V prípade potreby Komisia prešetrí v príslušnej tretej krajine a v súlade s článkom 119 nariadenia EÚ č. ... / ... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách], či sú splnené podmienky stanovené v písmenách a) a b).

3.           Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 3.

Článok 43 Informácie, ktoré majú byť poskytnuté cestujúcim, klientom poštových služieb a internetovým klientom

1.           Členské štáty a prevádzkovatelia medzinárodnej dopravy sprístupnia cestujúcim informácie týkajúce sa zákazov stanovených podľa článku 40 ods. 3, požiadaviek stanovených podľa článku 41 ods. 1 a článku 42 ods. 2 a výnimiek stanovených podľa článku 70 ods. 2, pokiaľ ide o uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie.

Tieto informácie sú poskytované vo forme plagátov alebo príručiek, ktoré sú v prípade potreby sprístupnené prostredníctvom internetu.

Ak sú tieto informácie poskytované cestujúcim v prístavoch a na letiskách, sú vo forme plagátov.

Komisia je splnomocnená prijať vykonávací akt, v ktorom stanoví tieto plagáty a príručky. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 2 tohto nariadenia.

2.           Poskytovatelia poštových služieb a profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú zapojení do predaja prostredníctvom zmlúv na diaľku, poskytujú svojim klientom informácie uvedené v odseku 1 prostredníctvom internetu.

3.           Členské štáty každoročne predkladajú Komisii správu, v ktorej sú zhrnuté informácie poskytované na základe tohto článku.

Článok 44 Výnimka zo zákazov a požiadaviek týkajúcich sa hraničných zón

1.           Odlišne od článku 40 ods. 3 a článku 41 ods. 3 môžu členské štáty povoliť uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v prípade, že uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety spĺňajú tieto podmienky:

a)      pestujú sa alebo vyrábajú na území tretích krajín v blízkosti hranice s členskými štátmi (ďalej len „hraničné zóny tretích krajín“);

b)      sú uvádzané do oblastí členských štátov, ktoré sa nachádzajú hneď za touto hranicou (ďalej len „hraničné zóny členských štátov“);

c)      majú byť spracované v príslušných hraničných zónach členského štátu spôsobom, ktorým sa odstránia všetky fytosanitárne riziká;

d)      ich premiestňovanie v rámci hraničnej zóny nepredstavuje žiadne riziko šírenia karanténnych škodcov.

Tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety sa dovážajú len do hraničných zón členských štátov a sú premiestňované len v rámci nich, a to výhradne pod úradnou kontrolou príslušného orgánu.

2.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, v ktorých stanoví:

a)      maximálnu šírku hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov príslušným spôsobom jednotlivo pre špecifické rastliny, rastlinné produkty a iné predmety;

b)      maximálnu vzdialenosť pri premiestňovaní príslušných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov; a

c)      postupy týkajúce sa povolenia uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, do hraničných zón členských štátov a ich premiestňovania v rámci týchto zón.

Tieto zóny sú také široké, aby sa zabezpečilo, že uvedenie a premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie nebude predstavovať pre toto územie ani jeho časti žiadne fytosanitárne riziko.

3.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné podmienky alebo opatrenia týkajúce sa uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do hraničných zón členských štátov a týkajúce sa určitých tretích krajín, ktoré sú predmetom tohto článku.

Tieto akty sa prijmú v súlade s oddielom 1 prílohy IV o opatreniach na riadenie rizík spojených s karanténnymi škodcami a oddielom 2 uvedenej prílohy o zásadách riadenia rizík spojených so škodcami, pričom sa berie do úvahy rozvoj technických a vedeckých poznatkov.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 3, a v prípade potreby sa zrušia alebo nahradia.

4.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety boli uvedené do hraničných zón alebo sa premiestňovali v hraničných zónach, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2, v rozpore s týmito odsekmi.

Tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené do príslušnej hraničnej zóny, sa o tejto skutočnosti podá oznámenie.

Článok 45 Výnimka zo zákazov a požiadaviek na fytosanitárny tranzit

1.           Odchylne od článku 40 ods. 3 a článku 41 ods. 3 môžu členské štáty povoliť uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie, ako aj tranzit do tretej krajiny cez toto územie (ďalej len „fytosanitárny tranzit“), ak takéto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety spĺňajú tieto podmienky:

a)      je k nim pripojené podpísané vyhlásenie profesionálneho prevádzkovateľa zodpovedného za tieto rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, v ktorom je uvedené, že tieto rastliny, rastlinné produkty a iné objekty sú v režime fytosanitárneho tranzitu;

b)      sú balené a premiestňované takým spôsobom, že neexistuje riziko šírenia karanténnych škodcov Únie počas ich uvedenia na územie Únie ani počas tranzitu cez toto územie;

c)      sú uvádzané na územie Únie, prevážané cez toto územie a bezodkladne vyvezené z tohto územia pod úradnou kontrolou príslušných orgánov.

Príslušný orgán členského štátu, do ktorého sa tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzajú na územie Únie alebo v ktorom sú po prvýkrát premiestňované, informuje príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov, v ktorých majú byť tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety premiestňované pred vývozom z územia Únie.

2.           Ak je to stanovené v aktoch prijatých v súlade s článkom 27 ods. 1 a 2, ako aj článkom 29 ods. 1 a 2, zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje tento článok.

3.           Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 98, prijímať delegované akty, v ktorých sa stanoví obsah vyhlásenia, na ktoré sa odkazuje v odseku 1 písm. a).

4.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať špecifikácie formátu vyhlásenia, na ktoré sa odkazuje v odseku 1 písm. a). Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

5.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety boli uvedené na územie Únie alebo sa na tomto území premiestňovali, ako sa uvádza v odseku 1, v rozpore s ustanoveniami tohto odseku.

Tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie, sa o tejto skutočnosti tiež podá oznámenie.

Článok 46 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety používané na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav

1.           Odchylne od článku 40 ods. 3 a článku 41 ods. 3, členské štáty môžu na základe žiadosti povoliť uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na svoje územie, ako aj ich premiestňovanie v rámci tohto územia, na použitie na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia alebo výstav v prípade, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)      prítomnosť týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nepredstavuje neprijateľné riziko šírenia karanténneho škodcu Únie, ak sú uložené primerané obmedzenia;

b)      skladovacie priestory, v ktorých sa takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety majú uchovať, a karanténne stanice, na ktoré sa odkazuje v článku 56, v ktorých sa majú použiť takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, sú primerané;

c)      vedecká a technická kvalifikácia pracovníkov, ktorí majú pracovať s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi, je primeraná.

2.           Príslušný orgán posúdi riziko šírenia karanténnych škodcov Únie prostredníctvom týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a), pričom vezme do úvahy identitu, vývojový cyklus a spôsoby rozšírenia konkrétnych karanténnych škodcov Únie, ich predpokladanú aktivitu, vzájomné pôsobenie so životným prostredím a iné relevantné faktory týkajúce sa rizika, ktoré tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú.

Príslušný orgán posúdi skladovacie priestory, v ktorých sa tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety majú uchovať, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj vedeckú a technickú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí majú pracovať s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi, ako je uvedené v odseku 1 písm. c).

Na základe týchto posúdení príslušný orgán povolí uvedenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie alebo ich premiestňovanie v rámci tohto územia, ak sú splnené požiadavky stanovené v odseku 1.

3.           Ak je povolenie udelené, obsahuje všetky tieto podmienky:

a)      uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa budú uchovávať v skladovacích priestoroch, ktoré sú podľa stanoviska príslušných orgánov primerané a ktoré sú uvedené v povolení;

b)      práca s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi sa bude vykonávať v karanténnej stanici, ktorú určí príslušný orgán v súlade s článkom 56 a ktorá je uvedená v povolení;

c)      prácu s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi budú vykonávať pracovníci, ktorých vedecká a technická kvalifikácia je podľa zistenia príslušných orgánov primeraná a ktorá je uvedená v povolení;

d)      ak sú tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané na územie Únie, alebo sa na tomto území premiestňujú, je k nim pripojené povolenie.

4.           Povolenie sa obmedzuje na množstvo, ktoré je primerané pre príslušnú činnosť a nepresahuje kapacitu určenej karanténnej stanice.

Obsahuje limity, ktoré sú potrebné na to, aby sa primerane znížilo riziko šírenia uvedených karanténnych škodcov Únie.

5.           Príslušný orgán monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 3 a obmedzenie, ako aj limity uvedené v odseku 4, a prijme potrebné opatrenia v prípade, že tieto podmienky, toto obmedzenie alebo tieto limity nie sú splnené.

6.           Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 98 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá, pokiaľ ide o:

a)      výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcu sa uvedenia týchto rastlín, rastlinnými produktov alebo iných predmetov na územie Únie a ich premiestňovania v rámci tohto územia;

b)      posúdenia a povolenie uvedené v odseku 2; a

c)      monitorovanie dodržiavania podmienok, uplatnenie opatrení v prípade ich nedodržiavania a oznamovanie, ako sa uvádza v odseku 5.

7.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak na územie Únie boli uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 až 4, alebo sa na tomto území premiestňovali.

V prípade potreby sú súčasťou týchto oznámení opatrenia, ktoré prijali členské štáty v súvislosti s dotknutými rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, a informácia, či bolo uvedenie týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie, alebo ich premiestňovanie v rámci tohto územia, povolené po vykonaní týchto opatrení.

V príslušných prípadoch sa zašle oznámenie aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie.

Členské štáty každoročne predkladajú Komisii správu, v ktorej sú zhrnuté príslušné informácie týkajúce sa povolení udelených v súlade s odsekom 1 a výsledkov monitorovania, na ktoré sa odkazuje v odseku 5.

Článok 47 Dočasné opatrenia týkajúce sa rastlín na výsadbu

1.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať dočasné opatrenia, pokiaľ ide o uvedenie rastlín na výsadbu z tretích krajín na územie Únie, ako aj ich premiestňovanie na tomto území, ak sú splnené tieto podmienky:

a)      pokiaľ ide o obchod s rastlinami na výsadbu, ktoré pochádzajú z príslušnej tretej krajiny alebo sú z nej odoslané, nie sú k dispozícii žiadne fytosanitárne skúsenosti, alebo sú k dispozícii len veľmi obmedzené fytosanitárne skúsenosti;

b)      nebolo vykonané žiadne posúdenie fytosanitárnych rizík pre územie Únie, pokiaľ ide o tieto rastliny na výsadbu z uvedenej tretej krajiny;

c)      je pravdepodobné, že tieto rastliny na výsadbu predstavujú fytosanitárne riziká, ktoré nie sú spojené alebo doposiaľ nemohli byť spojené s karanténnymi škodcami Únie, ktorí sú zapísaní v zozname podľa článku 5 ods. 2 a 3, alebo škodcami, v súvislosti s ktorými boli prijaté opatrenia podľa článku 29.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 3, a v prípade potreby sa zrušia alebo nahradia.

2.           Dočasné opatrenia uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s prílohou III o prvkoch na identifikáciu rastlín na výsadbu, ktoré predstavujú pre územie Únie fytosanitárne riziká, a oddielom 2 prílohy IV o zásadách riadenia rizík spojených so škodcami.

V uvedených opatreniach sa podľa potreby v konkrétnom prípade stanoví jeden z týchto krokov:

a)      intenzívny odber vzoriek v čase uvedenia každej dávky rastlín na výsadbu uvádzaných na územie Únie a testovanie vzoriek;

b)      ak nie je možné zabezpečiť neprítomnosť fytosanitárneho rizika prostredníctvom intenzívneho odberu vzoriek a testovania pri uvedení dotknutých rastlín na výsadbu na územie Únie, karanténne obdobie s cieľom overiť neprítomnosť tohto fytosanitárneho rizika uvedených rastlín na výsadbu;

c)      ak nie je možné zabezpečiť prostredníctvom intenzívneho odberu vzoriek a testovania pri uvedení dotknutých rastlín na výsadbu na územie Únie neprítomnosť fytosanitárneho rizika ani karanténne obdobie, zákaz uvedenia týchto rastlín na výsadbu na územie Únie.

3.           Opatrenia, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, sa uplatňujú najviac dva roky. Toto obdobie možno jedenkrát predĺžiť, a to najviac na dva roky.

4.           Zo závažných a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne fytosanitárne riziko Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 4.

5.           Odchylne od opatrení prijatých v súlade s odsekom 1 sa na uvedenie rastlín na výsadbu používaných na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav na územie Únie, ako aj ich na premiestňovanie v rámci tohto územia uplatňuje článok 46.

6.           Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom prípady, keď boli na niektoré rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uplatnené opatrenia uvedené v odseku 2 písm. a) alebo b).

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom, ak bol na základe uplatnenia opatrení uvedených v odseku 2 písm. a) a b) zistený výskyt škodcu, ktorý pravdepodobne predstavuje nové fytosanitárne riziko.

Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, prípady, keď bolo uvedenie rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu na územie Únie zamietnuté alebo ich premiestňovanie bolo zakázané, pretože sa dotknutý členský štát domnieva, že bol porušený zákaz, na ktorý sa odkazuje v odseku 2 písm. c). V prípade potreby sa v týchto oznámeniach uvádzajú opatrenia prijaté členskými štátmi pre rastliny, rastlinné produkty a iné dotknuté predmety v súlade s článkom 64 ods. 3 nariadenia EÚ č. ... / ... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

V príslušných prípadoch sa zašle oznámenie aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety odoslané na účely uvedenia na územie Únie.

Článok 48 Zmena prílohy III

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa mení príloha III o prvkoch na identifikáciu rastlín na výsadbu, ktoré predstavujú pre územie Únie fytosanitárne riziká, pokiaľ ide o vlastnosti a pôvod týchto rastlín na výsadbu, s cieľom prispôsobiť sa najnovším technickým a vedeckým poznatkom.

Oddiel 2 Opatrenia týkajúce sa chránených zón

Článok 49 Zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón

1.           Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom uvedie rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj zákazy a príslušné chránené zóny, ako sa stanovuje v časti B prílohy III k smernici 2000/29/ES.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname vytvorenom uvedeným vykonávacím aktom sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené príslušným číselným znakom KN.

2.           V prípade, ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý prichádza z oblasti mimo príslušnej chránenej zóny, predstavuje fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu chránenej zóny, a ak riziko nemôže byť obmedzené na prípustnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v oddiele 1, bodoch 2 a 3 prílohy IV o opatreniach na riadenie rizík a prienikových ciest karanténnych škodcov, Komisia podľa potreby zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 s cieľom zahrnúť doň takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet a príslušné chránené zóny.

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne alebo predstavuje takéto riziko, ale toto riziko je možné znížiť na prijateľnú úroveň tým, že sa uplatní jedno alebo viacero opatrení stanovených v oddiele 1, bodoch 2 a 3 prílohy IV o opatreniach na riadenie rizík a prienikových ciest karanténnych škodcov, Komisia zmení takýto vykonávací akt.

Tieto zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 3 tohto nariadenia.

Prijateľnosť úrovne tohto fytosanitárneho rizika sa posudzuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II o zásadách riadenia rizík spojených so škodcami.

3.           Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú uvedené vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 1, nie sú uvádzané do príslušnej chránenej zóny z dotknutej tretej krajiny alebo oblasti územia Únie.

4.           Zo závažných a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne fytosanitárne riziko Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 4.

5.           Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, všetky prípady uvedenia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do príslušnej chránenej zóny alebo ich premiestňovania v rámci takejto zóny, ktoré sú v rozpore so zákazmi prijatými podľa tohto článku.

V príslušných prípadoch sa zašle oznámenie aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené do konkrétnej chránenej zóny.

Článok 50 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktoré sa vzťahujú osobitné požiadavky pre chránené zóny

1.           Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom uvedie rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, príslušné chránené zóny a požiadavky, ako sa stanovuje v časti B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname vytvorenom uvedeným vykonávacím aktom sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené príslušným číselným znakom KN.

2.           V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý prichádza z oblasti mimo príslušnej chránenej zóny, predstavuje pre túto chránenú zónu fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu chránenej zóny, a toto riziko môže byť znížené na prípustnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy IV o opatreniach na riadenie rizík a prienikových ciest karanténnych škodcov, Komisia podľa potreby zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 s cieľom zahrnúť doň takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ako aj opatrenia, ktoré sa v súvislosti s nimi majú uplatňovať. Takéto opatrenia a požiadavky stanovené v odseku 1 sa ďalej uvádzajú ako „osobitné požiadavky na chránené zóny“.

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje pre príslušnú chránenú zónu fytosanitárne riziko neprijateľnej úrovne alebo predstavuje takéto riziko, ale takéto riziko nie je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom osobitných požiadaviek na chránené zóny, Komisia zmení takýto vykonávací akt.

Tieto zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 3 tohto nariadenia.

Prijateľnosť úrovne tohto fytosanitárneho rizika sa posudzuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II o zásadách na riadenie rizík spojených so škodcami a v súlade s týmito zásadami sa prijímajú opatrenia na zníženie tohto rizika na prijateľnú úroveň.

Zo závažných a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne fytosanitárne riziko, Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 4.

3.           Rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 1, sa môže uviesť do príslušných chránených zón alebo sa môže v rámci nich premiestňovať len v prípade, že sú splnené osobitné požiadavky na chránené zóny.

4.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom uvedenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do príslušnej chránenej zóny alebo ich premiestňovanie v rámci takejto zóny, ktoré sú v rozpore s opatreniami prijatými podľa tohto článku.

V príslušných prípadoch sa zašle oznámenie aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie.

Článok 51 Informácie, ktoré majú byť poskytnuté cestujúcim, klientom poštových služieb a internetovým klientom, pokiaľ ide o chránené zóny

Článok 43 týkajúci sa informácií, ktoré majú byť poskytnuté cestujúcim, klientom poštových služieb a internetovým klientom, sa primerane uplatňuje na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín do chránených zón.

Článok 52 Výnimka zo zákazov a požiadaviek týkajúcich sa hraničných zón, pokiaľ ide o chránené zóny

Článok 44 o výnimkách zo zákazov a požiadaviek týkajúcich sa hraničných zón sa uplatňuje na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname podľa článku 49 ods. 1 a 2 a článku 50 ods. 1 a 2, pokiaľ ide o chránené zóny hraničiace s hraničnými zónami tretích krajín.

Článok 53 Výnimka zo zákazov a požiadaviek na fytosanitárny tranzit, pokiaľ ide o chránené zóny

Článok 45 o výnimkách zo zákazov a požiadaviek na fytosanitárny tranzit sa primerane uplatňuje na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname podľa článku 49 ods. 1 a 2 a článku 50 ods. 1 a 2, pokiaľ ide o fytosanitárny tranzit cez chránené zóny.

Článok 54 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety používané na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav

Odchylne od zákazov a požiadaviek podľa článku 49 ods. 3 a článku 50 ods. 3 sa na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname podľa článku 49 ods. 1 a 2 a článku 50 ods. 1 a 2, pokiaľ ide o uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov používaných na účely vedeckého výskumu, pokusov, šľachtenia odrôd, kríženia a výstav do chránených zón a ich premiestňovanie v týchto zónach, uplatňuje článok 46.

Oddiel 3 Iné opatrenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Článok 55 Všeobecné požiadavky na balenie a dopravné prostriedky

1.           Obalový materiál používaný pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú uvedené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článku 27 ods. 1 a 2, článku 29 ods. 1 a 2, článku 40 ods. 1, článku 41 ods. 1 a 2, článku 47 ods. 1, článku 49 ods. 1 a článku 50 ods. 1 a ktoré sa premiestňujú na územie Únie alebo v rámci jej územia, je bez výskytu karanténnych škodcov Únie.

To isté platí pre vozidlá, ktoré prepravujú takéto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety.

2.           Obalový materiál uvedený v odseku 1, s výnimkou dreveného obalového materiálu, obaľuje dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné objekty takým spôsobom, aby počas ich premiestňovania na územie Únie alebo v rámci jej územia neexistovalo žiadne riziko šírenia karanténnych škodcov Únie.

Vozidlá uvedené v odseku 1 sa v prípade potreby prikryjú alebo uzatvoria takým spôsobom, aby počas premiestňovania na územie Únie alebo v rámci jej územia neexistovalo žiadne riziko šírenia karanténnych škodcov Únie.

3.           Odseky 1 a 2 sa uplatňujú na chránené zóny, aj pokiaľ ide o príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny.

Článok 56 Určenie karanténnych staníc

1.           Členské štáty určia na svojom území karanténne stanice pre rastliny, rastlinné produkty, iné predmety a škodcov alebo vydajú povolenie na používanie určených karanténnych staníc v iných členských štátoch za predpokladu, že tieto stanice spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 2.

Okrem toho príslušný orgán môže na požiadanie stanoviť určité zariadenie ako karanténnu stanicu za predpokladu, že spĺňa požiadavky stanovené v odseku 2.

2.           Karanténne stanice spĺňajú tieto podmienky:

a)      poskytujú fyzickú izoláciu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú držať v karanténe, a zabezpečujú, aby k nim nebol v týchto staniciach prístup ani aby z týchto staníc neboli odstránené bez súhlasu príslušného orgánu;

b)      ak sa činnosti vykonávané v karanténnych staniciach týkajú rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, karanténne stanice poskytujú vhodné podmienky na rast alebo vhodné inkubačné podmienky, ktoré napomáhajú rozvoju prejavov a symptómov výskytu karanténnych škodcov na týchto rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch;

c)      majú povrch z hladkého nepriepustného materiálu, ktorý umožňuje účinné čistenie a dekontamináciu;

d)      majú povrch odolný voči poškodeniu a napadnutiu hmyzom a inými článkonožcami;

e)      majú zavlažovacie, kanalizačné a ventilačné systémy, ktoré zabránia prenosu karanténnych škodcov alebo ich úniku;

f)       majú systémy na sterilizáciu, dekontamináciu alebo zničenie napadnutých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov, odpadu a vybavenia pred ich odstránením zo stanice;

g)      nosí sa v nich ochranný odev a návleky na obuv;

h)      majú, ak je to vhodné, systémy na dekontamináciu personálu a návštev pri odchode zo stanice;

i)       je k dispozícii vymedzenie úloh týchto staníc a podmienok, na základe ktorých vykonávajú tieto úlohy;

j)       je k dispozícii dostatočný počet primerane kvalifikovaných, odborne pripravených a skúsených zamestnancov.

3.           Členské štáty zašlú Komisii a ostatným členským štátom na požiadanie zoznam určených karanténnych staníc na svojom území.

Článok 57 Prevádzka karanténnych staníc

1.           Osoba zodpovedná za karanténnu stanicu monitoruje túto stanicu a jej bezprostredné okolie s cieľom zistiť výskyt karanténnych škodcov.

Ak sa zistí výskyt takéhoto škodcu, osoba zodpovedná za uvedenú karanténnu stanicu prijme potrebné opatrenia. Výskyt škodcu, ako aj prijaté opatrenia oznámi príslušnému orgánu.

2.           Osoba zodpovedná za karanténnu stanicu zabezpečí, aby pracovníci a návštevy tejto stanice mali na sebe ochranný odev a návleky na obuv a aby v prípade potreby podstúpili dekontamináciu pri odchode zo stanice.

3.           Osoba zodpovedná za karanténnu stanicu vedie záznamy o:

a)      zamestnaných pracovníkoch;

b)      návštevách, ktoré vojdú do stanice;

c)      rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch, ktoré prichádzajú do stanice alebo z nej odchádzajú;

d)      mieste pôvodu takýchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov;

e)      pozorovaniach, ktoré sa týkajú výskytu škodcov na takýchto rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch.

Tieto záznamy sa uchovávajú počas obdobia troch rokov.

Článok 58 Dohľad nad karanténnymi stanicami a odvolanie ich určenia

1.           Príslušný orgán zorganizuje najmenej jedenkrát do roka audity alebo inšpekcie karanténnych staníc s cieľom overiť, či tieto stanice spĺňajú podmienky, na ktoré sa odkazuje v článku 56 ods. 2 a článku 57.

2.           Príslušný orgán bezodkladne odvolá určenie, na ktoré sa odkazuje v článku 56 ods. 1, v prípade, ak:

a)      na základe auditu alebo inšpekcie sa ukazuje, že karanténna stanica nespĺňa podmienky stanovené v článku 56 ods. 2 alebo článku 57;

b)      osoba zodpovedná za túto karanténnu stanicu nepodniká primerané a včasné nápravné opatrenia.

Článok 59 Uvoľnenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc

1.           Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety opustia karanténne stanice len na základe povolenia od príslušného orgánu, ak sa potvrdí, že sú bez výskytu karanténnych škodcov Únie alebo v uplatniteľnom prípade bez výskytu karanténnych škodcov chránenej zóny.

2.           Príslušné orgány môžu povoliť premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc do iných karanténnych staníc alebo na iné miesta len v prípade, ak sa prijmú opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa v danej oblasti nešírili karanténni škodcovia Únie ani v uplatniteľnom prípade karanténni škodcovia chránenej zóny.

Článok 60 Premiestňovanie z územia Únie

1.           Ak premiestňovanie rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu z Únie podlieha fytosanitárnej dohode s treťou krajinou, takéto premiestňovanie je v súlade s uvedenou dohodou.

2.           Ak premiestňovanie rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu z Únie nepodlieha fytosanitárnej dohode s treťou krajinou, takéto premiestňovanie sa uskutoční v súlade s fytosanitárnymi pravidlami tretej krajiny, do ktorej sa má rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet premiestňovať.

3.           Ak premiestňovanie rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu z Únie nepodlieha fytosanitárnej dohode s treťou krajinou ani fytosanitárnym pravidlám tretej krajiny, do ktorej sa má rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet premiestňovať, uplatňujú sa požiadavky na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie, ako sa stanovuje v zozname, na ktorý sa odkazuje v článku 41 ods. 1 a 2.

Tieto požiadavky sa však neuplatňujú, ak sa týkajú škodcu, ktorý spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)      takáto tretia krajina uznala jeho výskyt na svojom území, ale nie je pod jej úradnou kontrolou;

b)      možno odôvodnene predpokladať, že nespĺňa kritériá karanténneho škodcu, pokiaľ ide o územie uvedenej tretej krajiny.

Kapitola V Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov a vysledovateľnosť

Článok 61 Úradný register profesionálnych prevádzkovateľov

1.           Príslušný orgán vedie a aktualizuje register profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú činnosti, uvedené v druhom pododseku, na území dotknutého členského štátu a ktorí sú stanovení v jednom z týchto bodov:

a)      sú profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorých činnosti sa týkajú rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, na ktoré sa vzťahuje vykonávací akt stanovený v článku 27 ods.1, 2 alebo 3, článku 29 ods. 1, 2 alebo 3, článku 40 ods. 1, článku 41 ods.1 alebo 2, článku 47 ods. 1, článku 49 ods. 1 alebo v článku 50 ods. 1 alebo ktoré podliehajú ustanoveniam článku 43 ods. 1 alebo 2, článku 44 ods. 1, článku 45 ods. 1, článkov 51, 52 alebo 53;

b)      sú profesionálnymi prevádzkovateľmi v zmysle článku 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo právnej úpravy v oblasti rastlinnéhom rozmnožovacieho materiálu].

Tento odsek sa uplatňuje, pokiaľ ide o tieto činnosti:

a)      výsadba;

b)      pestovanie;

c)      výroba;

d)      uvedenie na územie Únie;

e)      premiestňovanie v rámci územia Únie;

f)       premiestňovanie z územia Únie;

g)      výroba a/alebo sprístupňovanie na trhu v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo právnej úpravy v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu].

h)      predaj zmluvami na diaľku.

Uvedený register sa ďalej uvádza ako „register“. Profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s písmenami a) a b) prvého pododseku sa označujú ako „registrovaní prevádzkovatelia“.

2.           Profesionálny prevádzkovateľ môže byť zapísaný v registri príslušného orgánu viac ako jedenkrát za predpokladu, že každá registrácia sa týka inej prevádzky, iných spoločných skladov a iných distribučných stredísk, ako sa uvádza v článku 62 ods. 2 písm. d). Pre každú z týchto registrácií sa uplatňuje postup uvedený v článku 62.

3.           Odsek 1 sa neuplatňuje na profesionálneho prevádzkovateľa , na ktorého sa vzťahuje jeden alebo viacero z týchto bodov:

a)      dodáva výlučne malé množstvá príslušných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, podľa náležitého prípadu, konečným používateľom, a to iným spôsobom než predajom zmluvami na diaľku;

b)      jeho profesionálna činnosť týkajúca sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov je obmedzená len na prepravu týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov inému profesionálnemu prevádzkovateľovi;

c)      jeho profesionálna činnosť sa týka výhradne prepravy predmetov všetkých druhov s použitím dreveného obalového materiálu.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, v ktorých stanoví jeden alebo viaceré z týchto bodov:

a)      ďalšie kategórie profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí majú byť oslobodení od uplatňovania odseku 1, ak by pre ne táto registrácia predstavovala neprimerané administratívne zaťaženie v porovnaní s fytosanitárnym rizikom ich profesionálnej činnosti;

b)      osobitné požiadavky na registráciu určitých kategórií profesionálnych prevádzkovateľov;

c)      maximálnu výšku malých množstiev určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prvom pododseku písm. a).

Článok 62 Postup registrácie

1.           Profesionálni prevádzkovatelia, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti článku 61 ods. 1 prvého pododseku písm. a) alebo b), predkladajú príslušným orgánom žiadosť o zápis do registra.

2.           V tejto žiadosti sa uvedú tieto prvky:

a)      názov, adresa a kontaktné údaje profesionálneho prevádzkovateľa;

b)      vyhlásenie o úmysle profesionálneho prevádzkovateľa vykonávať každú z činností uvedených v článku 61 ods. 1, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty a iné predmety;

c)      vyhlásenie o úmysle podnikateľského subjektu vykonávať každú z týchto činností:

i)        vydávať rastlinné pasy pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety v súlade s článkom 79 ods. 1;

ii)       uvádzať na drevenom obalovom materiáli značku, na ktorú sa odkazuje v článku 91 ods. 1;

iii)      vydávať akékoľvek iné potvrdenia, ako sa uvádza v článku 93. ods. 1;

iv)      vydávať úradné návesky pre rastlinný rozmnožovací materiál podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o rastlinnom rozmnožovacom materiáli];

d)      adresa prevádzok, spoločných skladov a distribučných stredísk, ktoré používajú profesionálni prevádzkovatelia v dotknutom členskom štáte na výkon činností uvedených v článku 61 ods. 1 na účely registrácie;

e)      rod a druh rastlín a rastlinných produktov a, v uplatniteľnom prípade, povaha iných predmetov, ktorých sa týka činnosť profesionálneho prevádzkovateľa.

3.           Príslušné orgány zaregistrujú profesionálneho prevádzkovateľa, ak žiadosť o registráciu obsahuje prvky uvedené v odseku 2.

4.           Registrovaní profesionálni prevádzkovatelia podajú v prípade potreby žiadosť o aktualizáciu údajov uvedených v odseku 2 písm. a), d) a e) a vyhlásení uvedených v odseku 2 písm. b) a c).

5.           Ak príslušný orgán zistí, že registrovaný prevádzkovateľ už nevykonáva činnosti uvedené v článku 61 ods. 1 alebo že registrovaný subjekt predložil žiadosť, ktorá nespĺňa požiadavky odseku 2, príslušný organ požiada tohto prevádzkovateľa, aby bezodkladne alebo v rámci stanovenej lehoty splnil uvedené požiadavky.

V prípade, že registrovaný prevádzkovateľ nesplní tieto požiadavky v rámci stanovenej lehoty, ktorú mu poskytne príslušný orgán, príslušný orgán zruší registráciu uvedeného prevádzkovateľa.

Článok 63 Obsah registra

Register obsahuje prvky, ktoré sú uvedené v článku 62 ods. 2 písm. a), b), d) a e), ako aj tieto prvky:

a)           úradné registračné číslo;

b)           kód pozostávajúci z dvoch písmen, ktorý je uvedený v norme ISO 3166-1-alfa-2[31] pre členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ;

c)           údaj o tom, či profesionálny prevádzkovateľ má oprávnenie na výkon každej z činností uvedených v článku 62 ods. 2 písm. c).

Článok 64 Dostupnosť informácií o úradných registroch

1.           Na žiadosť členských štátov alebo Komisie členský štát, ktorý vedie register, im sprístupní informácie, ktoré sa v ňom nachádzajú.

2.           Členský štát, ktorý vedie register, sprístupní na požiadanie informácie uvedené v článku 63, s výnimkou informácií v článku 62 ods. 2 písm. d) a e), ktorémukoľvek profesionálnemu prevádzkovateľovi.

Článok 65 Vysledovateľnosť

1.           Profesionálny prevádzkovateľ, ktorému sú dodávané rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú zákazy, požiadavky alebo podmienky podľa článku 40 ods. 1, článku 41 ods. 1 a 2, článku 44 ods. 1 a 3, článku 45 ods. 1, článku 46 ods. 1 a 3, článku 47 ods. 1, článku 49 ods. 1 a 2, článku 50 ods. 1 a 2, článkov 52, 53 a 54, vedie záznamy o každej dodávanej rastline, rastlinnom produkte alebo inom predmete, čo mu umožňuje identifikovať každého príslušného profesionálneho prevádzkovateľa a dodávateľa.

2.           Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý dodáva rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú zákazy, požiadavky alebo podmienky podľa článku 40 ods. 1, článku 41 ods. 1 a 2, článku 44 ods. 1 a 3, článku 45 ods. 1, článku 46 ods. 1 a 3, článku 47 ods. 1, článku 49 ods. 1 a 2, článku 50 ods. 1 a 2, článkov 52, 53 a 54, vedie záznamy, čo mu umožňuje identifikovať pre každú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorému ich dodal.

3.           Profesionálni prevádzkovatelia uchovávajú záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 počas troch rokov odo dňa, keď im bola príslušná rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet dodaný, alebo keď príslušnú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet dodali.

4.           Profesionálni prevádzkovatelia na požiadanie oznámia informácie uvedené v záznamoch, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1 a 2, príslušným orgánom.

5.           Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú na profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú uvedení v článku 61 ods. 3 písm. b).

Článok 66 Premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci priestorov profesionálneho prevádzkovateľa

1.           Profesionálni prevádzkovatelia majú zavedené systémy a postupy vysledovateľnosti, ktoré umožnia identifikáciu premiestňovania ich rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci ich vlastných priestorov.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú uvedení v článku 61 ods. 3 písm. b).

2.           Informácie zistené prostredníctvom týchto systémov a postupov, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, týkajúce sa premiestňovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci týchto priestorov, sú sprístupnené príslušnému orgánu, ak o ne tento orgán požiada.

Kapitola VI Certifikácia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Oddiel 1 Rastlinolekárske osvedčenia potrebné na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie

Článok 67 Rastlinolekárske osvedčenie pre uvedenie na územie Únie

1.           Rastlinolekárske osvedčenie pre uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie je dokument vydávaný treťou krajinou, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 71, jeho obsah je stanovený v časti A prílohy V alebo prípadne v časti B prílohy V a osvedčuje, že uvedená rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet spĺňa všetky tieto podmienky:

a)      nie je napadnutý karanténnymi škodcami Únie;

b)      spĺňa ustanovenia článku 37 ods. 1 týkajúce sa výskytu škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu v rastlinách na výsadbu;

c)      spĺňa požiadavky, na ktoré sa odkazuje v článku 41 ods. 1 a 2;

d)      v prípade potreby spĺňa pravidlá prijaté v súlade s ustanoveniami prijatými podľa článku 27 ods. 1a 2 a článku 29 ods. 1.

2.           Ak je to vhodné, v rastlinolekárskom osvedčení sa v časti s názvom Dodatkové vyhlásenie, a v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 41 ods. 1 a 2 a článku 50 ods. 1 a 2, uvedie, ktorá osobitná požiadavka je splnená, ak existuje výber z niekoľkých možností. Nachádza sa tam aj odkaz na príslušnú možnosť uvedenú v týchto aktoch.

3.           Ak je to vhodné, v rastlinolekárskom osvedčení sa uvádza, že uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú v súlade s fytosanitárnymi opatreniami, ktoré sú podľa článku 42 uznané ako rovnocenné s požiadavkami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 41 ods. 2.

4.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa zmenia časti A a B prílohy V s cieľom prispôsobiť ich najnovším technickým a vedeckým poznatkom a vývoju medzinárodných noriem.

Článok 68 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sú potrebné rastlinolekárske osvedčenia

1.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vytvorí zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, pre uvedenie ktorých na územie Únie je potrebné rastlinolekárske osvedčenie.

Tento zoznam obsahuje:

a)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v zozname v časti B bode I prílohy V k smernici 2000/29/ES;

b)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré boli zavedené opatrenia v súlade s článkom 27 ods. 1 a článkom 29 ods. 1 týkajúce sa ich uvedenia na územie Únie;

c)      osivo uvedené podľa článku 37 ods. 2;

d)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané do zoznamu podľa článku 41 ods. 1 a 2.

Body a) až d) sa však neuplatňujú, ak podľa aktu prijatého na základe článku 27 ods. 1, článku 29 ods. 1 alebo článku 41 ods. 1 a 2 je potrebné potvrdenie súladu vo forme úradnej značky uvedenej v článku 91 ods.1 alebo iného úradného potvrdenia uvedeného v článku 93 ods. 1.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom vykonávacom akte, nespĺňa podmienky odseku 1 písm. b), c) alebo d);

b)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, spĺňa podmienky odseku 1 písm. b), c) alebo d).

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

3.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom karanténneho škodcu Únie, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

4.           Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 44, 45, 46 a 70.

Článok 69 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na uvedenie ktorých do chránenej zóny sú potrebné rastlinolekárske osvedčenia

1.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vytvorí zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, popri prípadoch uvedených v článku 68 ods. 1, 2 a 3, na uvedenie ktorých do určitých chránených zón z týchto tretích krajín je potrebné rastlinolekárske osvedčenie.

Tento zoznam obsahuje:

a)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v zozname v časti B bode II prílohy V k smernici 2000/29/ES;

b)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané do zoznamu podľa článku 50 ods. 1 alebo 2.

Body a) a b) sa však neuplatňujú, ak podľa aktu prijatého na základe článku 50 ods. 1 alebo 2 je potrebné potvrdenie súladu vo forme úradnej značky uvedenej v článku 91 ods.1 alebo iného úradného potvrdenia uvedeného v článku 93 ods. 1.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom vykonávacom akte, nespĺňa podmienky odseku 1 písm. b);

b)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom vykonávacom akte, spĺňa podmienky odseku 1 písm. b).

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

3.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom karanténneho škodcu príslušnej chránenej zóny, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

4.           Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 52, 53, 54 a 70.

Článok 70 Výnimky pre batožinu cestujúcich, klientov poštových služieb a internetových klientov

1.           Malé množstvá určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretej krajiny môžu byť vyňaté z požiadavky na rastlinolekárske osvedčenie, ktorá je stanovená v článku 68 ods. 1 a článku 69 ods. 1, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)      sú uvádzané na územie Únie ako súčasť osobnej batožiny cestujúcich, ako zásielky doručované konečným používateľom na základe predaja zmluvami na diaľku (ďalej len „internetoví klienti“) alebo ako zásielky doručované konečným používateľom prostredníctvom poštových služieb;

b)      nemajú byť používané na profesionálne alebo obchodné účely;

c)      sú uvedené v zozname v súlade s odsekom 2.

Táto výnimka sa neuplatňuje na rastliny na výsadbu iné než semená.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vytvorí zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v odseku 1, ako aj príslušných tretích krajín, a stanoví maximálne príslušné množstvá dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa bude vzťahovať výnimka z uvedeného odseku a v uplatniteľnom prípade jedno alebo viaceré opatrenia súvisiace s riadením rizík, ktoré sú stanovené v oddiele 1 prílohy IV.

O zápise do zoznamu a o stanovení príslušného maximálneho množstva a v uplatniteľnom prípade o opatreniach súvisiacich s riadením rizík sa rozhoduje na základe fytosanitárneho rizika, ktoré predstavujú malé množstvá týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 99 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 71 Podmienky, ktoré musí spĺňať rastlinolekárske osvedčenie

1.           Príslušný orgán prijme rastlinolekárske osvedčenie, ktorým sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané z tretej krajiny vybavené, len v prípade, že obsah takéhoto osvedčenia spĺňa požiadavky uvedené v časti A prílohy V. Ak majú byť rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané z tretej krajiny, v ktorej nemajú pôvod, príslušný orgán príjme len rastlinolekárske osvedčenie, ktoré spĺňa podmienky uvedené v časti B prílohy V.

Príslušný orgán neprijme rastlinolekárske osvedčenie, v ktorom chýba v uplatniteľnom prípade dodatkové vyhlásenie uvedené v článku 67 ods. 2 alebo v ktorom takéto vyhlásenie nie je správne, a v ktorom chýba v uplatniteľnom prípade vyhlásenie uvedené v článku 67 ods. 3.

2.           Príslušný orgán prijme rastlinolekárske osvedčenie len v prípade, ak spĺňa tieto požiadavky:

a)      je vydané aspoň v jednom úradnom jazyku Únie;

b)      je adresované Únii alebo jednému z jej členských štátov;

c)      bolo vydané najviac 14 dní pred dátumom, keď rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, opustili tretiu krajinu, v ktorej bolo osvedčenie vydané.

3.           V prípade tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru IPPC, príslušný orgán prijme len tie rastlinolekárske osvedčenia, ktoré sú vydané úradným vnútroštátnym orgánom na ochranu rastlín uvedenej tretej krajiny alebo úradníkom štátnej správy, ktorý je podriadený tomuto orgánu a ktorý má odbornú kvalifikáciu a riadne oprávnenie od uvedeného úradného vnútroštátneho orgánu na ochranu rastlín.

4.           V prípade, že tretia krajina nie je zmluvnou stranou IPPC, príslušný orgán prijme len tie rastlinolekárske osvedčenia, ktoré sú vydané orgánmi s oprávnením podľa vnútroštátnych pravidiel uvedenej tretej krajiny a ktoré boli oznámené Komisii. Komisia informuje členské štáty a prevádzkovateľov o prijatých oznámeniach prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, v súlade s článkom 131 písm. a) nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa dopĺňajú podmienky prijímania osvedčení uvedené v prvom pododseku s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť týchto osvedčení.

5.           Elektronické rastlinolekárske osvedčenia sa prijmú len v prípade, ak sú poskytnuté prostredníctvom automatizovaného systému riadenia informácií alebo prostredníctvom elektronickej výmeny s týmto systémom, ktorý je uvedený v článku 130 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

Článok 72 Zrušenie platnosti rastlinolekárskeho osvedčenia

1.           Ak bolo vydané rastlinolekárske osvedčenie v súlade s článkom 67 ods. 1, 2 a 3 a príslušný orgán dospeje k záveru, že nie sú splnené podmienky uvedené v článku 71, zruší platnosť takéhoto rastlinolekárskeho osvedčenia a zabezpečí, aby ním uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety neboli vybavené. V takom prípade a vzhľadom na uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uplatní príslušný orgán jedno z opatrení stanovených v článku 64 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

2.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom prípady, keď bola zrušená platnosť rastlinolekárskeho osvedčenia podľa odseku 1.

Oznámenie sa zašle aj tretej krajine, ktorá toto rastlinolekárske osvedčenie vydala.

Oddiel 2 Rastlinné pasy potrebné na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie

Článok 73 Rastlinné pasy

Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a v uplatniteľnom prípade na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými v článku 80, a v prípade premiestňovania rastlín do chránených zón v článku 81, a má obsah a formát, ako sa stanovuje v článku 78.

Článok 74 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na premiestňovanie ktorých v rámci územia Únie sa vyžaduje rastlinný pas

1.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vytvorí zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na premiestňovanie ktorých v rámci územia Únie sa vyžaduje rastlinný pas.

Tento zoznam obsahuje:

a)      všetky rastliny na výsadbu iné než semená;

b)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v zozname v časti A bode I prílohy V k smernici 2000/29/ES;

c)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré boli prijaté požiadavky v súlade s článkom 27 ods. 1, 2 alebo 3 alebo článkom 29 ods. 1, 2 alebo 3 týkajúce sa ich premiestňovania v rámci územia Únie;

d)      osivo zapísané do zoznamu podľa článku 37 ods. 2;

e)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané do zoznamu podľa článku 41 ods. 1 a 2.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, spĺňa podmienky odseku 1 písm. c), d) alebo e);

b)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom vykonávacom akte, nespĺňa podmienky odseku 1 písm. c) d) alebo e).

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 3.

3.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom karanténneho škodcu Únie, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

4.           Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa nevyžaduje rastlinný pas pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 44, 45, 46 a 70.

Článok 75 Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na uvedenie ktorých do chránených zón a premiestňovanie v rámci chránených zón sa vyžaduje rastlinný pas

1.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vytvorí zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na uvedenie ktorých do určitých chránených zón sa vyžaduje rastlinný pas.

Tento zoznam obsahuje:

a)      rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v zozname v časti A bode II prílohy V k smernici 2000/29/ES;

b)      iné rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané do zoznamu podľa článku 50 ods. 2.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

2.           Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu môže zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom vykonávacom akte, spĺňa podmienky odseku 1 písm. b);

b)      ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom vykonávacom akte, nespĺňa podmienky odseku 1 písm. a) alebo b).

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 99 ods. 2.

3.           Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 a v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy IV, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom karanténneho škodcu príslušnej chránenej zóny, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

4.           Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa nevyžaduje rastlinný pas pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 52, 53, 54 a 70.

Článok 76 Výnimka pre konečných používateľov

Rastlinný pas sa nevyžaduje na premiestňovanie malých množstiev dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, príslušne určených pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, konečnému používateľovi.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa stanoví maximálna výška malých množstiev určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

Článok 77 Výnimky v prípade premiestňovania v rámci prevádzok profesionálneho prevádzkovateľa a medzi takýmito prevádzkami

Rastlinný pas sa nevyžaduje na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci prevádzok a medzi prevádzkami jedného a toho istého profesionálneho prevádzkovateľa.

Článok 78 Obsah a formát rastlinného pasu

1.           Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vytlačená na akomkoľvek vhodnom podklade, za predpokladu, že rastlinný pas sa uchováva oddelene od iných informácií alebo návesiek, ktoré môžu byť tiež uvedené na tomto podklade.

Rastlinný pas je čitateľný a nemožno ho zmazať.

2.           Rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie obsahuje prvky stanovené v časti A prílohy VI.

Rastlinný pas na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v rámci nej obsahuje prvky stanovené v časti B prílohy VI.

3.           Ak sú rastliny na výsadbu vyrobené alebo sprístupnené na trhu v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o právnej úprave v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu] ako predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál v zmysle článku 10 uvedeného nariadenia, rastlinný pas je začlenený, a to výrazným spôsobom, do úradnej návesky vyhotovenej v súlade s článkom 22 uvedeného nariadenia, alebo v príslušných prípadoch do listu o pôvode vydanom v súlade s článkom 122 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Ak sa uplatňuje tento odsek, rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie obsahuje prvky stanovené v časti C prílohy VI.

Ak sa uplatňuje tento odsek, rastlinný pas na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v rámci nej obsahuje prvky stanovené v časti D prílohy VI.

4.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa zmenia časti A, B, C a D prílohy VI s cieľom prispôsobiť tieto prvky v uplatniteľnom prípade technickému a vedeckému pokroku.

5.           Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v takejto zóne, pokiaľ ide o rastlinné pasy uvedené v prvom a druhom pododseku odseku 2 a v druhom a treťom pododseku odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

Ak to vyžaduje charakter určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, môžu byť pre ne stanovené osobitné špecifikácie veľkosti.

Článok 79 Vydávanie pasov oprávnenými profesionálnymi prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi

1.           Rastlinné pasy sú vydávané registrovanými prevádzkovateľmi, ktorí na tento účel získali oprávnenie od príslušných orgánov v súlade s článkom 84, ďalej len „oprávnení prevádzkovatelia“, pod dohľadom príslušných orgánov.

Oprávnení prevádzkovatelia vydávajú rastlinné pasy len pre tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, za ktoré sú zodpovední.

2.           Rastlinné pasy môžu však vydávať aj príslušné orgány v prípade, že o to registrovaný prevádzkovateľ požiada.

3.           Oprávnení prevádzkovatelia vydávajú rastlinné pasy len v prevádzkach, spoločných skladoch a distribučných strediskách uvedených v článku 62 ods. 2 písm. d).

Článok 80 Hmotné požiadavky na rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie

Rastlinný pas je vydaný na účely premiestňovania v rámci územia Únie len v prípade, ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet spĺňa tieto požiadavky:

a)           nie je napadnutý karanténnymi škodcami Únie;

b)           spĺňa ustanovenia článku 37 ods. 1 týkajúce sa výskytu škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu v rastlinách na výsadbu;

c)           spĺňa požiadavky uvedené v článku 41 ods. 1 a 2;

d)           v uplatniteľnom prípade spĺňa pravidlá prijaté v súlade s ustanoveniami prijatými podľa článku 27 ods. 1 a 2 a článku 29 ods. 1 a 2; a

e)           v uplatniteľnom prípade je v súlade s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi na eradikáciu karanténnych škodcov Únie podľa článku 16 ods. 1 a opatreniami na eradikáciu škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky karanténneho škodcu Únie podľa článku 28 ods. 1.

Článok 81 Hmotné požiadavky na rastlinný pas na premiestňovanie do chránenej zóny a v rámci chránenej zóny

1.           Rastlinný pas je vydaný na účely uvedenia do chránenej zóny a premiestňovania v chránenej zóne len v prípade, ak rastlina, rastlinný produkt a iný predmet spĺňa všetky požiadavky uvedené v článku 80, ako aj tieto požiadavky:

a)      nie je napadnutý karanténnym škodcom príslušnej chránenej zóny; a

b)      spĺňa požiadavky uvedené v článku 50 ods. 1 a 2.

2.           V prípade, že sa uplatňuje článok 33 ods. 2, rastlinný pas uvedený v odseku 1 sa nevydáva.

Článok 82 Preskúmanie na účely vydania rastlinných pasov

1.           Rastlinný pas môže byť vydaný len pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktorých dôkladné preskúmanie podľa odsekov 2, 3 a 4 preukázalo, že spĺňajú požiadavky uvedené v článku 80 a v uplatniteľnom prípade požiadavky uvedené v článku 81.

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety môžu byť preskúmané samostatne alebo prostredníctvom reprezentatívnych vzoriek. Preskúmanie sa týka aj obalového materiálu príslušných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

2.           Preskúmanie vykonáva oprávnený prevádzkovateľ alebo v uplatniteľnom prípade na základe článku 79 ods. 2 príslušný orgán.

3.           Preskúmanie spĺňa tieto podmienky:

a)      vykonáva sa často a v primeranom čase, pričom sa berú do úvahy súvisiace riziká;

b)      vykonáva sa v prevádzkach, spoločných skladoch a distribučných strediskách uvedených v článku 62 ods. 2 písm. d); a

c)      vykonáva sa formou vizuálneho preskúmania a v prípade podozrenia na výskyt karanténneho škodcu Únie alebo v prípade chránenej zóny podozrenia na výskyt príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny, formou odberu vzoriek a testovania.

Takéto preskúmanie sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné požiadavky alebo opatrenia na preskúmanie prijaté v súlade s článkom 27 ods. 1, 2 alebo 3, článkom 29 ods. 1, 2 alebo 3, článkom 41 ods. 1 a 2 a článkom 50 ods. 1 a 2.

4.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa stanovujú podrobné opatrenia týkajúce sa vizuálnych preskúmaní, odberu vzoriek a testovania, frekvencie a načasovania preskúmaní, ako sa uvádza v odsekoch 1, 2 a 3, s ohľadom na špecifické rastliny, rastlinné produkty a iné predmety podľa príslušných fytosanitárnych rizík, ktoré by mohli tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety predstavovať. Tieto preskúmania sa v uplatniteľných prípadoch týkajú určitých rastlín na výsadbu, ktoré patria do kategórií uvedených v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu] a v príslušnom prípade sa vykonávajú príslušným spôsobom na ktoromkoľvek prvku stanovenom v časti D prílohy II k uvedenému nariadeniu.

Ak Komisia prijme takýto delegovaný akt v súvislosti so špecifickými rastlinami na výsadbu a na tieto rastliny na výsadbu sa vzťahujú certifikačné schémy podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu], príslušné preskúmania sa spoja do jednej certifikačnej schémy.

Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia vezme do úvahy najnovšie vedecké a technické poznatky a pokrok.

Článok 83 Pripojenie rastlinných pasov

Rastlinné pasy pripájajú oprávnení prevádzkovatelia, alebo v uplatniteľnom prípade na základe článku 79 ods. 2 príslušné orgány, ku každej dávke príslušných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov pred tým, než sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety premiestňované v rámci územia Únie v súlade s článkom 74, alebo uvádzané do chránenej zóny alebo premiestňované v rámci nej v súlade s článkom 75. Ak sú takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety premiestňované v balíku, zväzku alebo nádobe, rastlinný pas sa pripája na takýto balík, zväzok alebo nádobu.

Článok 84 Oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov vydávať rastlinné pasy

1.           Príslušný orgán udelí profesionálnemu prevádzkovateľovi oprávnenie vydávať rastlinné pasy (ďalej len „oprávnenie vydávať rastlinné pasy“), ak profesionálny prevádzkovateľ spĺňa tieto podmienky:

a)      má potrebné vedomosti na vykonanie preskúmania uvedeného v článku 82 týkajúceho sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a škodcov Únie ovplyvňujúcich kvalitu, ktorí by mohli mať vplyv na príslušné rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a týkajúceho sa prejavov výskytu týchto škodcov a nimi spôsobovaných symptómov, prostriedkov na prevenciu výskytu a šírenia týchto škodcov a prostriedkov na ich eradikáciu;

b)      má zavedené systémy a postupy, ktoré mu umožňujú plniť povinnosti týkajúce sa vysledovateľnosti podľa článkov 65 a 66.

2.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, v ktorých stanoví kvalifikačné požiadavky, ktoré majú splniť profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky uvedené v odseku 1 písm. a).

Článok 85 Povinnosti oprávnených prevádzkovateľov

1.           Ak má oprávnený prevádzkovateľ v úmysle vydať rastlinný pas, určí prvky svojho výrobného procesu, ako aj prvky týkajúce sa premiestňovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov týmto prevádzkovateľom, ktoré sú kritické z hľadiska dodržiavania pravidiel prijatých podľa článku 27 ods. 1, 2 a 3, článku 29 ods. 1, 2 a 3, článku 37 ods. 1, článku 41 ods. 3, článkov 80 a 82 a v uplatniteľnom prípade článku 33 ods. 2, článku 50 ods. 3 a článku 81, a monitoruje ich.

Vedie záznamy o určení a monitorovaní týchto prvkov.

2.           Oprávnený prevádzkovateľ uvedený v odseku 1 poskytuje svojim pracovníkom, ktorí sú zapojení do preskúmaní uvedených v článku 82, primeranú odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť, aby títo pracovníci mali potrebné vedomosti na vykonanie uvedených preskúmaní.

Článok 86 Plány riadenia fytosanitárnych rizík

1.           Príslušný orgán môže príslušným spôsobom schváliť plány riadenia fytosanitárnych rizík oprávnených prevádzkovateľov, v ktorých sa stanovujú opatrenia zavedené týmito prevádzkovateľmi v záujme plnenia povinností stanovených v článku 85 ods. 1.

2.           V pláne riadenia fytosanitárnych rizík sú v príslušnom prípade uvedené vo forme návodu na použitie prinajmenšom:

a)      informácie požadované v súlade s článkom 62 ods. 2 týkajúce sa registrácie oprávneného prevádzkovateľa;

b)      informácie požadované v súlade s článkom 65 ods. 3 a článkom 66 ods. 1 týkajúce sa vysledovateľnosti rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov;

c)      opis výrobných procesov oprávneného prevádzkovateľa a jeho činností, pokiaľ ide o premiestňovanie a predaj rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov;

d)      analýza kritických prvkov uvedených v článku 85 ods. 1 a opatrení, ktoré prijal oprávnený prevádzkovateľ na zníženie fytosanitárnych rizík spojených s týmito kritickými prvkami;

e)      zavedené postupy a plánované činnosti v prípade podozrenia na výskyt karanténnych škodcov alebo v prípade zisteného výskytu týchto škodcov, záznamy o takomto podozrení alebo zisteniach a záznamy o prijatých opatreniach;

f)       úlohy a zodpovednosti osôb zapojených do oznamovania uvedeného v článku 9 ods. 1, preskúmaní uvedených v článku 82 ods. 1 a vydávania rastlinných pasov podľa článku 79 ods. 1 , článku 88 ods. 1 a 2 a článku 89;

g)      odborná príprava poskytnutá osobám uvedeným v písmene f).

3.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými zmení prvky uvedené v odseku 2.

Článok 87 Odňatie oprávnenia

1.           Ak príslušný orgán zistí, že oprávnený prevádzkovateľ nespĺňa ustanovenia uvedené v článku 82 ods.1, 2, 3 alebo 4 alebo v článku 84 ods. 1 alebo, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, pre ktorý tento profesionálny prevádzkovateľ vydal rastlinný pas, nespĺňa podmienky uvedené v článku 80 alebo v uplatniteľnom prípade v článku 81, tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nepretrvávalo nedodržiavanie týchto ustanovení.

2.           Ak príslušný orgán prijal podľa článku 1 iné opatrenia než odňatie oprávnenia vydávať rastlinné pasy, a nedodržiavanie ustanovení pretrváva, uvedený orgán bezodkladne odoberie takéto oprávnenie.

Článok 88 Nahradenie rastlinného pasu

1.           Oprávnený prevádzkovateľ, ktorý dostal dávku rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, na ktoré bol vydaný rastlinný pas, alebo príslušný orgán konajúci na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa môže vydať pre túto dávku nový rastlinný pas, ktorý nahradí rastlinný pas pôvodne vydaný pre uvedenú dávku, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3.

2.           Ak sa dávka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, na ktoré bol vydaný rastlinný pas, rozdelí do dvoch alebo viacerých dávok, oprávnený prevádzkovateľ zodpovedný za tieto nové dávky alebo príslušný orgán konajúci na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa vydá rastlinný pas pre každú novú dávku, ktorá vznikne následkom takéhoto rozdelenia, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3. Tieto rastlinné pasy nahrádzajú rastlinný pas vydaný pre pôvodnú dávku.

Ak sa dve dávky, pre každú z ktorých bol vydaný rastlinný pas, spoja do jednej dávky, oprávnený prevádzkovateľ zodpovedný za túto novú dávku alebo príslušný orgán konajúci na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa vydá rastlinný pas pre túto dávku. Tento rastlinný pas nahrádza rastlinný pas vydaný pre pôvodné dávky za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3.

3.           Rastlinný pas uvedený v odsekoch 1 a 2 môže byť vydaný len po splnení týchto podmienok:

a)      je zaručená identita príslušných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov; a

b)      rastliny, rastlinné produkty alebo iné príslušné predmety naďalej spĺňajú podmienky uvedené v článkoch 80 a 81.

4.           Ak sa vydáva rastlinný pas podľa odsekov 1 alebo 2, nevyžaduje sa preskúmanie uvedené v článku 82 ods. 1.

5.           Po nahradení rastlinného pasu uvedeného v odsekoch 1 a 2 uchováva príslušný oprávnený prevádzkovateľ nahradený rastlinný pas počas obdobia troch rokov.

V prípade, že príslušný orgán vydá rastlinný pas, ktorý nahrádza iný rastlinný pas, profesionálny prevádzkovateľ, na žiadosť ktorého bol tento rastlinný pas vydaný, uchováva tento nahradený rastlinný pas počas obdobia troch rokov.

Článok 89 Rastlinné pasy nahrádzajúce rastlinolekárske osvedčenia

1.           Ak boli odchylne od článku 82 na územie Únie z tretej krajiny uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na premiestňovanie ktorých na území Únie je požadovaný rastlinný pas na základe vykonávacích aktov uvedených v článku 74 ods. 1 a článku 75 ods. 1, takýto pas sa vydá, ak boli uspokojivo ukončené kontroly v súlade s článkom 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. ... / .... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách] týkajúce sa uvedenia príslušných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

2.           Po vydaní rastlinného pasu uvedeného v odseku 1 oprávnený prevádzkovateľ vydávajúci takýto rastlinný pas v uplatniteľnom prípade uchováva rastlinolekárske osvedčenie počas obdobia troch rokov.

Ak sa uplatňuje článok 95 ods. 2 písm. c), uvedené rastlinolekárske osvedčenie sa nahradí jeho overenou kópiou.

Článok 90 Povinnosť odstrániť rastlinný pas

1.           Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý má pod svojou kontrolou dávku rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, odstráni z tejto dávky rastlinný pas v prípade, ak zistí, že nie sú splnené niektoré z požiadaviek uvedených v článkoch 78 až 82, článkoch 84 alebo 85.

Profesionálny prevádzkovateľ znehodnotí tento rastlinný pas tým, že naň uhlopriečne nakreslí zreteľne viditeľnú a nezmazateľnú červenú čiaru.

2.           Ak profesionálny prevádzkovateľ nesplní požiadavku uvedenú v odseku 1, príslušné orgány odstránia rastlinný pas z uvedenej dávky a znehodnotia tento rastlinný pas tým, že naň uhlopriečne nakreslia zreteľne viditeľnú a nezmazateľnú červenú čiaru.

3.           Ak sa uplatňujú odseky 1 a 2, dotknutý profesionálny prevádzkovateľ uchováva takýto znehodnotený rastlinný pas počas obdobia troch rokov.

4.           Ak sa uplatňujú odseky 1 a 2, dotknutý profesionálny prevádzkovateľ príslušne informuje oprávneného prevádzkovateľa alebo príslušný orgán, ktorý vydal znehodnotený rastlinný pas.

5.           Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, na ktorý sa odkazuje v článku 97, Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak bol rastlinný pas odstránený a znehodnotený podľa odseku 2.

Oddiel 3 Iné potvrdenia

Článok 91 Označovanie dreveného obalového materiálu

1.           Súčasťou značky, ktorá potvrdzuje, že drevený obalový materiál bol ošetrený proti karanténnym škodcom Únie a karanténnym škodcom chránenej zóny, v súlade s metódou vytvorenou podľa článku 27 ods. 1 alebo 2, článku 29 ods. 1 alebo 2, článku 41 ods. 1 alebo 2 alebo podľa článku 50 ods. 1 alebo 2, sú prvky stanovené v prílohe VII.

2.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa mení príloha VII s cieľom prispôsobiť túto značku vývoju medzinárodných noriem.

3.           Túto značku používa len profesionálny prevádzkovateľ, ktorý je na to oprávnený v súlade s článkom 92.

4.           Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu značky uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

Článok 92 Oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí umiestňujú značku na drevený obalový materiál na území Únie, a dohľad nad nimi

1.           Oprávnenie umiestňovať značku uvedenú v článku 91 ods. 3 sa udeľuje registrovanému prevádzkovateľovi, ak spĺňa tieto podmienky:

a)      má potrebné vedomosti na vykonanie ošetrenia dreveného obalového materiálu, ako sa požaduje podľa aktov uvedených v článku 91 ods. 1;

b)      má v prevádzke primerané priestory na vykonanie takéhoto ošetrenia (ďalej len „zariadenia na ošetrovanie“).

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa menia požiadavky na oprávnenie, v príslušnom prípade vzhľadom na rozvoj technických a vedeckých poznatkov.

Príslušný orgán udeľuje oprávnenie na základe žiadosti.

2.           Odchylne od odseku 1 je možné udeliť oprávnenie uvedené v danom odseku týkajúce sa označovania dreveného obalového materiálu, ktorý sa celý skladá z ošetreného dreva, ak registrovaný prevádzkovateľ spĺňa všetky tieto podmienky:

a)      používa drevo výhradne zo zariadení na ošetrovanie dreva, ktoré prevádzkuje registrovaný prevádzkovateľ oprávnený podľa odseku 1;

b)      zabezpečí, aby podľa dreva používaného na tento účel bolo možné vysledovať zariadenia na ošetrovanie dreva;

c)      v uplatniteľnom prípade v súlade s článkom 27 ods. 1 a 2, článkom 29 ods. 1 a 2, článkom 41 ods. 1 a 2 a článkom 50 ods. 1 a 2 používa výhradne drevo uvedené v písmene a), ktoré je vybavené rastlinným pasom.

3.           Príslušný orgán vykonáva dohľad nad profesionálnymi prevádzkovateľmi oprávnenými podľa odseku 1 s cieľom kontrolovať ich a zabezpečiť, aby ošetrovali a označovali drevený obalový materiál v súlade s článkom 91 ods. 1 a aby spĺňali podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa dopĺňajú požiadavky stanovené v tomto odseku týkajúce sa dohľadu príslušného orgánu nad profesionálnymi prevádzkovateľmi.

4.           Ak príslušný orgán zistí, že profesionálny prevádzkovateľ nespĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 1, 2 alebo 3, tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nepretrvávalo nedodržiavanie týchto ustanovení.

Ak príslušný orgán prijal takéto opatrenia, ktoré sú iné než odňatie oprávnenia uvedeného v odseku 1, a nedodržiavanie ustanovení pretrváva, tento orgán bezodkladne odoberie oprávnenie uvedené v odseku 1.

Článok 93 Potvrdenia iné ako značka na drevenom obalovom materiáli

1.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, v ktorých stanoví prvky, ktoré budú obsiahnuté v úradných potvrdeniach určených pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety okrem dreveného obalového materiálu a ktoré sú požadované na základe uplatniteľných medzinárodných noriem ako forma dôkazu o vykonaní opatrení prijatých v súlade s článkom 27 ods. 1 alebo 2, článkom 29 ods. 1 alebo 2, článkom 41 ods. 1 alebo 2 alebo článkom 50 ods. 1 alebo 2.

2.           V týchto delegovaných aktoch môžu byť stanovené aj požiadavky týkajúce sa jedného alebo viacerých z týchto bodov:

a)      oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov, pokiaľ ide o vydávanie úradných potvrdení uvedených v odseku 1;

b)      dohľad príslušného orgánu nad profesionálnymi prevádzkovateľmi oprávnenými v súlade s písmenom a);

c)      odňatie oprávnenia uvedeného v písmene a).

3.           Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu potvrdení uvedených v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

Oddiel 4 vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z územia Únie

Článok 94 Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz

1.           Ak je pre vývoz rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu z územia Únie do tretej krajiny podľa pravidiel tejto tretej krajiny požadované rastlinolekárske osvedčenie (ďalej len „rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz“), príslušný orgán vydá toto osvedčenie na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa, pod kontrolou ktorého je rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý sa má vyvážať.

2.           Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz sa vydá, ak sú dostupné informácie postačujúce na potvrdenie súladu s požiadavkami príslušnej tretej krajiny. Tieto informácie môžu byť založené v uplatniteľnom prípade na jednom alebo viacerých z týchto prvkov:

a)      rastlinný pas uvedený v článku 73, ktorým je vybavená príslušná rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet;

b)      značka na drevenom obalovom materiáli uvedená v článku 91 ods. 1 alebo potvrdenie uvedené v článku 93 ods. 1;

c)      informácie uvedené v osvedčení pred vývozom, na ktoré sa odkazuje v článku 96;

d)      úradné informácie uvedené na rastlinolekárskom osvedčení stanovenom v článku 67, ak boli príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie z tretej krajiny;

e)      úradné inšpekcie, odber vzoriek a testovanie príslušných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

3.           Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz obsahuje prvky stanovené v časti A prílohy VIII.

4.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa zmení časť A prílohy VIII s cieľom prispôsobiť ju najnovším technickým a vedeckým poznatkom a vývoju medzinárodných noriem.

5.           Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu rastlinolekárskeho osvedčenia uvedeného v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

6.           Elektronické rastlinolekárske osvedčenia pre vývoz sú platné len v prípade, ak sú poskytnuté prostredníctvom automatizovaného systému riadenia informácií alebo prostredníctvom elektronickej výmeny s týmto systémom, ktorý je uvedený v článku 130 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

Článok 95 Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz

1.           Ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet pochádza z tretej krajiny a bol z tejto alebo inej tretej krajiny uvedený na územie Únie, môže byť namiesto rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz vydané rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz.

Príslušný orgán vydá rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa, pod kontrolou ktorého je rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý sa má vyvážať.

2.           Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz sa vydáva za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)      príslušná rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet nebol vypestovaný, vyrobený ani spracovaný v členskom štáte, z ktorého je vyvážaný do príslušnej tretej krajiny;

b)      príslušná rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet nebol počas uskladnenia v členskom štáte, z ktorého má byť vyvezený do tretej krajiny určenia, vystavený žiadnemu riziku napadnutia karanténnymi škodcami, ktorí sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov tejto tretej krajiny;

c)      ak je príslušná rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet z tretej krajiny pôvodu vybavený rastlinolekárskym osvedčením alebo jeho overenou kópiou, pripojí sa toto osvedčenie k rastlinolekárskemu osvedčeniu pre opätovný vývoz.

3.           Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú ustanovenia článku 94 ods. 2, pokiaľ ide o informácie postačujúce na potvrdenie súladu s požiadavkami príslušnej tretej krajiny.

4.           Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz obsahuje prvky stanovené v časti B prílohy VIII.

5.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, ktorými sa zmení časť B prílohy VIII s cieľom prispôsobiť ju najnovším technickým a vedeckým poznatkom a vývoju medzinárodných noriem.

6.           Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu rastlinolekárskeho osvedčenia uvedeného v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

7.           Elektronické rastlinolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz sú platné len v prípade, ak sú poskytnuté prostredníctvom automatizovaného systému riadenia informácií alebo prostredníctvom elektronickej výmeny s týmto systémom, ktorý je uvedený v článku 130 nariadenia (EÚ) č. .../.... [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

Článok 96 Osvedčenia pred vývozom

1.           Členský štát, z ktorého sa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v článku 94 ods. 1 vyvážajú, a členský štát, v ktorom boli tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety vypestované, vyrobené alebo spracované, si vymieňajú informácie potrebné na okamžité vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz.

2.           Výmena informácií uvedených v odseku 1 je vo forme harmonizovaného dokumentu (ďalej len „osvedčenie pred vývozom“), v ktorom členský štát, kde boli rastliny, rastlinné produkty a iné predmety vypestované, vyrobené alebo spracované, potvrdzuje súlad týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s osobitnými fytosanitárnymi požiadavkami týkajúcimi sa jedného alebo viacerých z týchto bodov:

a)      neprítomnosť určitých škodcov v príslušných rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch;

b)      pôvod príslušných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov;

c)      fytosanitárne postupy uplatňované pri výrobe alebo spracovaní rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

3.           Osvedčenie pred vývozom vydá na základe žiadosti profesionálneho prevádzkovateľa členský štát, v ktorom boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované, vyrobené alebo spracované, v čase, keď sa tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nachádzajú v prevádzke uvedeného profesionálneho prevádzkovateľa.

4.           Príslušné rastliny, rastlinné produkty a iné predmety sú vybavené osvedčením pred vývozom počas ich premiestňovania v rámci územia Únie, ak si informácie v ňom uvedené nevymieňajú dotknuté členské štáty elektronickou formou.

5.           Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 98, v ktorých stanoví obsah osvedčenia pred vývozom.

6.           Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu osvedčenia pred vývozom. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 99 ods. 3.

Kapitola VII Podporné opatrenia Komisie

Článok 97 Zavedenie elektronického oznamovacieho systému

1.           Na podávanie oznámení členskými štátmi Komisia zavedie elektronický oznamovací systém.

Tento systém bude prepojený s automatizovaným systémom riadenia informácií, ktorý je uvedený v článku 130 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../...., a bude s ním kompatibilný. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách].

2.           Ak sa oznámenie týka výskytu škodcu v rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch uvádzaných na územie Únie, úradne predložených na uvedenie na toto územie alebo premiestňovaných na tomto území, súčasťou oznámenia uvedeného v odseku 1 je odkaz na príslušné rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, povaha nedodržiavania ustanovení a prijaté opatrenia.

Ak sa oznámenie týka výskytu škodcu na území členského štátu, iného ako škodcu v rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch uvádzaných na územie Únie, úradne predložených na uvedenie na toto územie alebo premiestňovaných na tomto území, súčasťou oznámenia uvedeného v odseku 1 je odkaz na príslušné rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, názov škodcu, miesto a súradnice GPS takéhoto výskytu a prijaté opatrenia.

Kapitola VIII Záverečné ustanovenia

Článok 98 Vykonávanie delegovania právomoci

1.           Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.           Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 2, článku 7 ods. 1 a 2, článku 8 ods. 6, článku 11 ods. 3, článku 20, článku 22 ods. 3, článku 25 ods. 4, článku 30, článku 32 ods. 4, článku 34 ods. 1, článku 38, článku 44 ods. 2, článku 45 ods. 3, článku 46 ods. 6, článku 48, článku 61 ods. 3, článku 67 ods. 4, článku 71 ods. 4, článku 76, článku 78 ods. 4, článku 82 ods. 4, článku 84 ods. 2, článku 86 ods. 3, článku 91 ods. 2, článku 92 ods. 1 a 3, článku 93 ods. 1, článku 94 ods. 4, článku 95 ods. 5 a článku 96 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.           Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 2, článku 7 ods. 1 a 2, článku 8 ods. 6, článku 11 ods. 3, článku 20, článku 22 ods. 3, článku 25 ods. 4, článku 30, článku 32 ods. 4, článku 34 ods. 1, článku 38, článku 44 ods. 2, článku 45 ods. 3, článku 46 ods. 6, článku 48, článku 61 ods. 3, článku 67 ods. 4, článku 71 ods. 4, článku 76, článku 78 ods. 4, článku 82 ods. 4, článku 84 ods. 2, článku 86 ods. 3, článku 91 ods. 2, článku 92 ods. 1 a 3, článku 93 ods. 1, článku 94 ods. 4, článku 95 ods. 5 a článku 96 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.           Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.           Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 2, článku 7 ods. 1 a 2, článku 8 ods. 6, článku 11 ods. 3, článku 20, článku 22 ods. 3, článku 25 ods. 4, článku 30, článku 32 ods. 4, článku 34 ods. 1, článku 38, článku 44 ods. 2, článku 45 ods. 3, článku 46 ods. 6, článku 48, článku 61 ods. 3, článku 67 ods. 4, článku 71 ods. 4, článku 76, článku 78 ods. 4, článku 82 ods. 4, článku 84 ods. 2, článku 86 ods. 3, článku 91 ods. 2, článku 92 ods. 1 a 3, článku 93 ods. 1, článku 94 ods. 4, článku 95 ods. 5 a článku 96 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 99 Postup výboru

1.           Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ktorý bol zriadený v súlade s článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady. Tento výbor je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.           Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

V prípade, že sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, takýto postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote určenej na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

3.           Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

V prípade, že sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, takýto postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote určenej na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

4.           Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s článkom 5 uvedeného nariadenia.

Článok 100 Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá ukladania sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do …… [Úrad pre publikácie, prosím, vložte dátum uplatňovania tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny týchto ustanovení.

Článok 101 Zrušenia

1.           Smernica 2000/29/ES sa zrušuje.

Zrušujú sa aj tieto akty:

a)      smernica 69/464/EHS;

b)      smernica 69/466/EHS;

c)      smernica 74/647/EHS;

d)      smernica 93/85/EHS;

e)      smernica 98/57/ES;

f)       smernica 2007/33/ES.

2.           Odkazy na tieto zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 102 Zmena nariadenia (EÚ) […]/2013 [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu]

Nariadenie (EÚ) č. [.…]/2013 [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu] sa mení takto:

(1)          V článku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)     týkajúce sa ochranných opatrení proti škodcom rastlín;“

(2)          V článku 17 ods. 1 sa písmená a), b) a c) nahrádzajú takto:

„a)     opatrenia na eradikáciu škodcu zo zamorenej oblasti prijaté príslušnými orgánmi podľa článku 16 ods. 1, článku 27 ods. 1 alebo článku 29 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] / [...] [o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín]*;

b)      opatrenia na zamedzenie šírenia prioritného škodcu uvedeného v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [...] / [...]*, proti ktorému boli prijaté opatrenia Únie na zamedzenie šírenia podľa článku 27 ods. 2 alebo článku 29 ods. 2 uvedeného nariadenia, zo zamorenej oblasti, v ktorej nie je možná eradikácia tohto prioritného škodcu, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na ochranu územia Únie pred ďalším šírením tohto prioritného škodcu. Tieto opatrenia sa týkajú eradikácie tohto škodcu z nárazníkovej zóny, ktorá obklopuje uvedenú zamorenú oblasť v prípade, ak je v tejto nárazníkovej zóne zistený jeho výskyt;

c)       prevenčné opatrenia prijaté proti šíreniu prioritného škodcu uvedeného v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [...] / [...]*, proti ktorému boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 27 ods. 3 alebo článku 29 ods. 3 uvedeného nariadenia, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na ochranu územia Únie pred ďalším šírením tohto prioritného škodcu.

*          Ú. v. EÚ L ..., ..., s. … “ Úrad pre publikácie, prosím, vložte túto poznámku pod čiarou, ktorá odkazuje na toto nariadenie, do nariadenia EÚ č. [.…]/2013, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu]

(3)          Článok 18 sa mení takto:

a)      V prvom odseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)     týkajú sa karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt nie je na území Únie známy a ktorí sú uvedení v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [...] / [...]*;

b)      týkajú sa prioritných škodcov uvedených v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia EÚ č. [...] / [...]*;

c)      týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté Komisiou v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [...] / [...]*.

*          Ú. v. EÚ L ..., ……., s. …“ [Úrad pre publikácie, prosím, vložte túto poznámku pod čiarou, ktorá odkazuje na toto nariadenie, do nariadenia EÚ č. [.…]/2013, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu]

b)      Druhý odsek sa nahrádza takto:

„Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v písmene c) v prvom odseku, nepokrýva grant náklady vzniknuté po skončení platnosti opatrenia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [...]/[...]*.

*          Ú. v. EÚ L ..., ……., s. …“ [Úrad pre publikácie, prosím, vložte túto poznámku pod čiarou, ktorá odkazuje na toto nariadenie, do nariadenia EÚ č. [.…]/2013, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu]

(4)          V článku 19 sa odsek 1 mení takto:

a)      Za písmeno c) sa vkladá toto písmeno ca):

„ca)   náklady vzniknuté členským štátom z dôvodu odškodnenia prevádzkovateľov uvedených v článku 2 ods. 7 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. [...] / [...]* za hodnotu ich zničených rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podliehajúcich opatreniam uvedeným v článku 16 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o prioritných škodcov zapísaných v zozname podľa článku 6 ods. 2 uvedeného nariadenia;

*          Ú. v. EÚ L ..., ..., s. …“ [Úrad pre publikácie, prosím, vložte túto poznámku pod čiarou, ktorá odkazuje na toto nariadenie, do nariadenia EÚ č. [.…]/2013, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu]

b)      Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)     vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom sa berie do úvahy pridaná hodnota opatrení Únie, náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní potrebných opatrení iných, ako sú opatrenia uvedené v písmenách a) až ca), ak sú tieto opatrenia stanovené v rozhodnutí o grante uvedenom v článku 35 ods. 3.“

c)      Dopĺňa sa tento druhý pododsek:

„Na účely písmena ca) prvého pododseku neprekročí odškodnenie trhovú hodnotu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov bezprostredne pred ich zničením a prípadná zostatková hodnota bude odpočítaná od odškodnenia.“

(5)          Článok 20 sa mení takto:

a)      V prvom odseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)     týkajú sa karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt nie je na území Únie známy a ktorí sú uvedení v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [...] / [...]*;

b)      týkajú sa prioritných škodcov uvedených v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia EÚ č. [...] / [...]*;

c)      týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté Komisiou v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [...] / [...]*.

*          Ú. v. EÚ L ..., ..., s. …“ [Úrad pre publikácie, prosím, vložte túto poznámku pod čiarou, ktorá odkazuje na toto nariadenie, do nariadenia EÚ č. [.…]/2013, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu]

b)      Tretí odsek sa nahrádza takto:

„Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v písmene c) v prvom odseku, nepokrýva grant náklady vzniknuté po skončení platnosti opatrenia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [...]/[...]*.

*          Ú. v. EÚ L ..., ..., s. …“ [Úrad pre publikácie, prosím, vložte túto poznámku pod čiarou, ktorá odkazuje na toto nariadenie, do nariadenia EÚ č. [.…]/2013, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu]

Článok 103 Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.           Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa [Úrad pre publikácie, prosím, vložte dátum 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti].

2.           Článok 97 ods. 2 sa uplatňuje odo dňa zavedenia systémov uvedených v článku 97 ods. 1.

3.           Akty uvedené v článku 101 ods. 1 písm. a), d), e) a f) sa zrušujú dňa 31. decembra 2021. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedených aktov a ustanoveniami tohto nariadenia majú prednosť ustanovenia tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                 Za Radu

predseda                                                        predseda

PRÍLOHA I

Územia, v prípade ktorých sa na účely tohto nariadenia odkazy na tretie krajiny považujú za odkazy na tretie krajiny a uvedené územia a v prípade ktorých sa odkazy na územie Únie považujú za odkazy na územie Únie bez uvedených území, ako je uvedené v článku 1 ods. 2

Územia:

1.           Guadeloupe

2.           Francúzska Guyana

3.           Martinik

4.           Réunion

5.           Saint Martin

6.           Mayotte

7.           Ceuta

8.           Melilla

9.           Kanárske ostrovy

PRÍLOHA II

Kritériá na kategorizáciu škodcov podľa rizika, ktoré predstavujú pre územie Únie

Oddiel 1 Kritériá na identifikovanie škodcov, ktorí spĺňajú podmienky karanténneho škodcu, ako sa uvádza v článku 3, článku 7 ods. 1 a článku 28 ods. 2

(1) Identita škodcu

Taxonomická identita škodcu je jasne vymedzená alebo škodca preukázateľne preukazoval pretrvávajúce symptómy a je prenosný.

Taxonomická identita škodcu je vymedzená na úrovni druhu alebo prípadne na vyššej alebo nižšej taxonomickej úrovni, ak je táto taxonomická úroveň z vedeckého hľadiska vhodná na základe jej virulencie, škály hostiteľov alebo vzťahov medzi vektormi.

(2) Výskyt škodcu na predmetnom území

Uplatňuje sa jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

a)      nie je známy výskyt škodcu na predmetnom území;

b)      nie je známy výskyt škodcu na predmetnom území okrem jeho obmedzenej časti;

c)      nie je známy výskyt škodcu na predmetnom území okrem prípadov zriedkavého, nepravidelného, izolovaného a občasného výskytu.

Ak sa uplatňujú písmená b) alebo c), považuje sa škodca za rozšíreného v obmedzenej miere.

(3) Schopnosť vniknutia, usídlenia a šírenia škodcu na predmetnom území

a)      Schopnosť vniknutia

Škodca sa považuje za schopného vniknúť na predmetné územie alebo, ak sa na ňom už vyskytuje, na časť tohto územia, kde sa šíri v obmedzenej miere (ďalej len „ohrozená oblasť“) buď prirodzeným šírením, alebo ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)       je spájaný, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú premiestňované na predmetné územie, s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi na území, z ktorého pochádzajú, alebo na území, z ktorého sú premiestňované na predmetné územie;

ii)       prežije počas prepravy alebo uskladnenia;

iii)      môže byť prenesený na vhodnú hostiteľskú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet na predmetnom území.

b)      Schopnosť usídlenia

Škodca sa považuje za schopného udržať sa v blízkej budúcnosti na predmetnom území (ďalej len „usídlenie“) alebo, ak sa na ňom už vyskytuje, na časti predmetného územia, kde je rozšírený v obmedzenej miere, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)       hostitelia tohto škodcu prípadne vektory spôsobujúce jeho prenos sú prítomní;

ii)       rozhodujúce faktory životného prostredia sú pre príslušného škodcu a prípadne pre jeho vektor priaznivé, a to mu umožňuje prežiť obdobie klimatického stresu a dokončiť svoj životný cyklus;

iii)      pestovateľské postupy a kontrolné opatrenia uplatňované na konkrétnom území sú priaznivé;

iv)      metódy prežitia, schopnosť rozmnožovania, genetická adaptabilita škodcu a veľkosť jeho najmenšej životaschopnej populácie podporujú jeho usídlenie.

c)      Schopnosť šírenia

Škodca sa považuje za schopného šíriť sa na predmetnom území alebo, ak sa na ňom už vyskytuje, na časti tohto územia, kde je rozšírený v obmedzenej miere, ak je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

i)       životné prostredie je vhodné na prirodzené šírenie tohto škodcu;

ii)       nie sú dostatočné prekážky, ktoré by bránili prirodzenému šíreniu tohto škodcu;

iii)      komodity alebo dopravné prostriedky umožňujú premiestňovanie tohto škodcu;

iv)      hostitelia a prípadne vektory tohto škodcu sú prítomní;

v)      prirodzení nepriatelia a antagonisti škodcu nie sú prítomní alebo nie sú v dostatočnej miere schopní potlačiť škodcu.

(4) Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv

Vniknutie, usídlenie a šírenie škodcu na predmetnom území alebo, ak sa škodca na tomto území už vyskytuje, časti tohto územia, kde je rozšírený v obmedzenej miere, má na toto územie alebo časť tohto územia, kde je rozšírený v obmedzenej miere, neprijateľný hospodársky, sociálny a/alebo environmentálny vplyv, pokiaľ ide o jeden alebo viaceré z týchto aspektov:

a)      straty na úrode z hľadiska výnosu a kvality;

b)      náklady na kontrolné opatrenia;

c)      náklady na opätovnú výsadbu a straty z dôvodu potreby vypestovať náhradné plodiny;

d)      účinky na existujúce postupy výroby;

e)      účinky na stromy na uliciach, parky a verejnú, ako aj súkromnú zeleň;

f)       účinky na pôvodné rastliny, biodiverzitu a ekosystémové služby;

g)      účinky na usídlenie, šírenie a vplyv iných škodcov z dôvodu schopnosti daného škodcu pôsobiť ako vektor iných škodcov;

h)      zmeny v nákladoch výrobcu alebo vo vstupných požiadavkách vrátane nákladov na kontroly a nákladov na eradikáciu a zamedzenie šírenia škodcov;

i)       účinky na zisky výrobcu, ktoré sú výsledkom zmien v nákladoch na výrobu, vo výnosoch a výškach cien;

j)       zmeny v dopyte domácich alebo zahraničných spotrebiteľov po produkte, ktoré sú výsledkom zmien v kvalite;

k)      účinky na domáce a vývozné trhy a zaplatené ceny vrátane účinkov na prístup na vývozný trh a pravdepodobnosti fytosanitárnych obmedzení uložených obchodnými partnermi;

l)       zdroje potrebné na ďalší výskum a poradenstvo;

m)     environmentálne a ďalšie nežiaduce účinky kontrolných opatrení;

n)      účinky na sústavu Natura 2000 alebo ďalšie chránené oblasti;

o)      zmeny v ekologických procesoch a štruktúre, stabilite alebo procesoch ekosystému vrátane ďalších účinkov na rastlinné druhy, eróziu, zmeny hladiny podzemnej vody, nebezpečenstvo vzniku požiaru a kolobeh živín;

p)      náklady na obnovu životného prostredia;

q)      účinky na potravinovú bezpečnosť;

r)       účinky na zamestnanosť;

s)       účinky na kvalitu vody, rekreáciu, turizmus, pasenie zvierat, lov, rybolov.

Pokiaľ ide o písmená a) až g), do úvahy sa berú priame účinky na hostiteľov v ohrozenej oblasti. Tieto účinky sa hodnotia s ohľadom na rozsah hostiteľských druhov a na základe druhu, množstva a frekvencie škody, ktorú tieto hostiteľské druhy utrpeli.

Pokiaľ ide o písmená h) až s), do úvahy sa berú nepriame účinky v ohrozenej oblasti a mimo nej.

Oddiel 2 Kritériá na identifikovanie karanténnych škodcov únie, ktorí spĺňajú podmienky prioritného škodcu, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 2

Karanténny škodca Únie sa považuje za škodcu, ktorý má najzávažnejší hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv na územie Únie, ak jeho vniknutie, usídlenie a šírenie spĺňa jeden alebo viaceré z týchto bodov:

a)           Hospodársky vplyv: škodca má potenciál spôsobiť obrovské straty, pokiaľ ide o priame a nepriame účinky uvedené v oddiele I bode 4 v prípade plodín s hodnotou celkovej ročnej produkcie pre územie Únie minimálne 1 miliarda EUR.

b)           Sociálny vplyv: škodca má potenciál spôsobiť jeden alebo viaceré z týchto účinkov:

i)        výrazný pokles zamestnanosti v dotknutom odvetví poľnohospodárstva, záhradníctva a lesného hospodárstva;

ii)       riziká pre bezpečnosť potravín alebo potravinovú bezpečnosť;

iii)      vymiznutie alebo trvalé rozsiahle škody na hlavných druhoch stromov rastúcich alebo pestovaných na území Únie.

c)           Environmentálny vplyv: škodca má potenciál spôsobiť jeden alebo viaceré z týchto účinkov:

i)        účinky na druhy a biotopy uvedené v zozname v ustanoveniach smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín[32] a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva[33];

ii)       významný a trvalý nárast používania prípravkov na ochranu rastlín na konkrétnych plodinách.

Oddiel 3 Kritériá na predbežné posúdenie s cieľom identifikovať škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky karanténneho škodcu únie a ktorí si vyžadujú dočasné opatrenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 1, článku 28 ods. 1, článku 29 ods. 1 a článku 30

Pododdiel 1 Kritériá na predbežné posúdenie s cieľom identifikovať škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky karanténneho škodcu únie a ktorí si vyžadujú dočasné opatrenia, ako sa uvádza v článku 28 ods. 1

(1) Identita škodcu

Škodca spĺňa kritérium vymedzené v oddiele 1 bode 1.

(2) Výskyt škodcu na území členského štátu

Nie je známy predchádzajúci výskyt škodcu na území členského štátu. Na základe informácií, ktoré má tento členský štát k dispozícii, nie je známy predchádzajúci výskyt škodcu ani na území Únie alebo, pokiaľ ide o územie Únie, sa považuje za škodcu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v oddiele 1 bode 2 písm. b) alebo c).

(3) Pravdepodobnosť usídlenia a šírenia škodcu na území Únie alebo v osobitnej časti (častiach) tohto územia, kde sa zatiaľ nevyskytuje

Na základe informácií, ktoré má členský štát k dispozícii, škodca spĺňa kritériá vymedzené v oddiele 1 bode 3 písm. b) a c), pokiaľ ide o územie tohto členského štátu a, do tej miery, do akej je v možnostiach členského štátu posúdiť to, aj pokiaľ ide o územie Únie.

(4) Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv škodcu

Na základe informácií, ktoré má členský štát k dispozícii, má škodca neprijateľný hospodársky, sociálny a/alebo environmentálny vplyv, pokiaľ ide o územie tohto členského štátu a, do tej miery, do akej je v možnostiach členského štátu posúdiť to, aj pokiaľ ide o územie Únie, ak by sa na tomto území usídlil a šíril, na jednu alebo viaceré oblasti vymedzené v oddiele 1 bode 4.

Tieto vplyvy zahŕňajú minimálne jeden alebo viac priamych účinkov uvedených v oddiele 1 bode 4 písm. a) až g).

Pododdiel 2 Kritériá na predbežné posúdenie s cieľom identifikovať škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky karanténneho škodcu únie a ktorí si vyžadujú dočasné opatrenia, ako sa uvádza v článku 29 ods. 1

(1) Identita škodcu

Škodca spĺňa kritérium vymedzené v oddiele 1 bode 1.

(2) Výskyt škodcu na území Únie

Predchádzajúci výskyt škodcu na území Únie nie je známy alebo, pokiaľ ide o územie Únie, sa považuje za škodcu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v oddiele 1 bode 2 písm. b) alebo c).

(3) Pravdepodobnosť usídlenia a šírenia škodcu na území Únie alebo v osobitnej časti (častiach) tohto územia, kde sa zatiaľ nevyskytuje

Na základe informácií, ktoré má Únia k dispozícii, pokiaľ ide o územie Únie, škodca spĺňa kritériá vymedzené v oddiele 1 bode 3 písm. b) a c).

(4) Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv škodcu

Na základe informácií, ktoré má Únia k dispozícii, má škodca neprijateľný hospodársky, sociálny a/alebo environmentálny vplyv, pokiaľ ide o územie Únie, ak by sa na tomto území usídlil a šíril, na jednu alebo viaceré oblasti vymedzené v oddiele 1 bode 4.

Tieto vplyvy zahŕňajú minimálne jeden alebo viac priamych účinkov uvedených v oddiele 1 bode 4 písm. a) až g).

Oddiel 4 Kritériá na identifikovanie škodcov, ktorí spĺňajú podmienky škodcu Únie ovplyvňujúceho kvalitu, ako sa uvádza v článkoch 36 a 38

(1) Identita škodcu

Škodca spĺňa kritérium vymedzené v oddiele 1 bode 1.

(2) Pravdepodobnosť šírenia škodcu na území Únie

Pri posudzovaní šírenia škodcu sa predpokladá, že šírenie prebieha predovšetkým prostredníctvom špecifických rastlín na výsadbu, a nie prirodzeným šírením alebo premiestňovaním rastlinných produktov alebo iných predmetov.

Súčasťou takéhoto posúdenia sú podľa potreby tieto hľadiská:

a)      počet životných cyklov tohto škodcu na príslušných hostiteľoch;

b)      vývojový cyklus, epidemiologické vlastnosti a prežitie škodcu;

c)      možné prirodzené prienikové cesty, prienikové cesty vytvorené človekom alebo iné prienikové cesty prenosu škodcu na dotknutého hostiteľa, ako aj efektívnosť prienikových ciest vrátane mechanizmov a tempa rozšírenia;

d)      druhotné napadnutie a prenos škodcu z príslušného hostiteľa na iné rastliny a naopak;

e)      klimatologické faktory;

f)       dožinkové zvyky pred zberom a po ňom;

g)      typy pôd;

h)      náchylnosť konkrétneho hostiteľa a príslušné štádiá hostiteľských rastlín;

i)       prítomnosť vektorov škodcu;

j)       prítomnosť prirodzených nepriateľov a antagonistov škodcu;

k)      prítomnosť iných hostiteľov, ktorí sú náchylní na tohto škodcu;

l)       prevalencia škodcu na území Únie;

m)     plánované použitie rastlín.

(3) Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv škodcu

Napadnutie rastlín na výsadbu uvedených v bode 2 škodcom má neprijateľný hospodársky vplyv na plánované použitie týchto rastlín, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré z týchto oblastí:

a)      straty na úrode z hľadiska výnosu a kvality;

b)      dodatočné náklady na kontrolné opatrenia;

c)      dodatočné náklady na zber a triedenie;

d)      náklady na opätovnú výsadbu;

e)      straty z dôvodu potreby vypestovať náhradné plodiny;

f)       účinky na existujúce postupy výroby;

g)      účinky na iné hostiteľské rastliny na mieste výroby;

h)      účinky na usídlenie, šírenie a vplyv iných škodcov z dôvodu schopnosti daného škodcu pôsobiť ako vektor takýchto iných škodcov;

i)       účinky na náklady výrobcu alebo vstupné požiadavky vrátane nákladov na kontroly a nákladov na eradikáciu a zamedzenie šírenia škodcov;

j)       účinky na zisky výrobcu, ktoré sú výsledkom zmien v nákladoch na výrobu, vo výnosoch a výškach cien;

k)      zmeny v dopyte domácich alebo zahraničných spotrebiteľov po produkte, ktoré sú výsledkom zmien v kvalite;

l)       účinky na domáce a vývozné trhy a zaplatené ceny;

m)     účinky na zamestnanosť.

Pokiaľ ide o písmená a) až h), do úvahy sa berú priame účinky na hostiteľov v ohrozenej oblasti. Tieto účinky sa hodnotia na základe druhu, množstva a frekvencie príslušných škôd.

Pokiaľ ide o písmená i) až m), do úvahy sa berú nepriame účinky v ohrozenej oblasti a mimo nej.

PRÍLOHA III

Prvky na identifikáciu rastlín na výsadbu, ktoré predstavujú fytosanitárne riziká pre územie Únie, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2 a článku 48

Rastliny na výsadbu z tretích krajín sa považujú za rastliny, pri ktorých je pravdepodobné, že predstavujú pre územie Únie fytosanitárne riziká, ako je uvedené v článku 47 ods. 1, ak tieto rastliny na výsadbu spĺňajú minimálne tri z nižšie uvedených podmienok vrátane aspoň jednej podmienky stanovenej v bode 1 písm. a), b) a c):

(1) Vlastnosti rastlín na výsadbu

a)      Patria do rodu alebo čeľade rastlín, o ktorých je známe, že sú bežnými hostiteľmi škodcov regulovaných na území Únie alebo v tretích krajinách ako karanténni škodcovia.

b)      Patria do rodu alebo čeľade rastlín, o ktorých je známe, že sú bežnými hostiteľmi polyfágnych škodcov, alebo monofágnych škodcov, o ktorých je známe, že majú veľký vplyv na rastlinné druhy pestované na území Únie, ktoré majú pre územie Únie zásadný hospodársky, sociálny alebo environmentálny význam.

c)      Patria do rodu alebo čeľade rastlín, o ktorých je známe, že na nich bežne prežívajú škodcovia bez prejavov a symptómov týchto škodcov alebo s latentným obdobím vzniku prejavov alebo symptómov týchto škodcov aspoň počas troch mesiacov, čo naznačuje pravdepodobnosť, že výskyt škodcov na týchto rastlinách na výsadbu nebude počas úradných kontrol pri uvedení na územie Únie zistený, ak sa neurobí odber vzoriek a testovanie, alebo ak rastliny nebudú podrobené karanténe.

d)      V tretích krajinách pôvodu sú pestované vonku.

e)      Pred prepravou alebo počas nej nie sú ošetrované generickými prípravkami na ochranu rastlín.

f)       Nepodliehajú úradným kontrolám vývozu a certifikácii v tretích krajinách pôvodu.

g)      Nie sú zasielané v uzatvorených kontajneroch ani baleniach alebo, ak sú takýmto spôsobom zasielané, nemožno zásielky kvôli ich veľkosti otvoriť v uzavretom priestore s cieľom vykonať úradnú kontrolu pri uvedení na územie Únie.

(2) Pôvod rastlín na výsadbu

a)      Pochádzajú alebo sú premiestňované z tretej krajiny, z ktorej prichádzajú časté oznámenia o zachytení karanténnych škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname v súlade s článkom 5 ods. 2.

b)      Pochádzajú alebo sú premiestňované z tretej krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru IPPC.

PRÍLOHA IV

Opatrenia a zásady na riadenie rizík spojených so škodcami

Oddiel 1 Opatrenia na riadenie rizík spojených s karanténnymi škodcami, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1, článku 20, článku 24 ods. 2, článku 27 ods. 4, článku 28 ods. 1, článku 29 ods. 4, článku 40 ods. 2, článku 41 ods. 2, článku 44 ods. 3, článku 49 ods. 2 a článku 50 ods. 2

Súčasťou riadenia rizík spojených s karanténnymi škodcami je podľa potreby jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

(1) Opatrenia zamerané na prevenciu a odstránenie napadnutia pestovaných a voľne rastúcich rastlín

a)      Obmedzenia týkajúce sa identity, charakteru, zemepisného pôvodu, pôvodu množiteľského materiálu, proveniencie a histórie produkcie pestovaných rastlín.

b)      Obmedzenia pri pestovaní, zbere a využití rastlín.

c)      Obmedzenia pri používaní rastlinných produktov, prevádzok, pozemkov, vody, pôdy, rastových médií, zariadení, strojov, vybavenia a iných predmetov.

d)      Dohľad nad rastlinami, rastlinnými produktmi, prevádzkami, pozemkami, vodou, pôdou, rastovými médiami, zariadeniami, strojmi, vybavením a inými predmetmi, ako aj ich vizuálne preskúmanie, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie, pokiaľ ide o výskyt karanténnych škodcov.

e)      Dohľad zameraný na rozpad alebo zmenu účinnosti odolného rastlinného druhu alebo odrody rastlín, ktorá súvisí so zmenou zloženia karanténneho škodcu alebo jeho biotypu, patotypu, rasy alebo virulentnej skupiny.

f)       Fyzikálne, chemické a biologické ošetrenie rastlín, rastlinných produktov, prevádzok, pozemkov, vody, pôdy, rastových médií, zariadení, strojov, vybavenia a iných predmetov, ktoré sú napadnuté alebo potenciálne napadnuté karanténnymi škodcami.

g)      Zničenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú napadnuté alebo potenciálne napadnuté karanténnymi škodcami, alebo z dôvodu prevencie.

h)      Informácie, zaznamenávanie údajov, povinnosti týkajúce sa podávania oznámení a správ.

Na účely písmena b) môžu tieto opatrenia zahŕňať požiadavky, pokiaľ ide o testovanie druhov a odrôd rastlín na zistenie odolnosti voči konkrétnemu karanténnemu škodcovi a pokiaľ ide o zapísanie do zoznamu druhov a odrôd rastlín, pri ktorých sa zistilo, že sú odolné voči konkrétnemu karanténnemu škodcovi.

Na účely písmena f) môžu tieto opatrenia zahŕňať požiadavky, pokiaľ ide o:

a)      registráciu a oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí uplatňujú konkrétne ošetrenie, a úradný dohľad nad týmito prevádzkovateľmi;

b)      vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia, rastlinného pasu, návesky alebo iného úradného potvrdenia pre ošetrené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety a umiestnenie značky uvedenej v článku 91 ods. 1 po vykonaní konkrétneho ošetrenia.

(2) Opatrenia zamerané na zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

a)      Obmedzenia týkajúce sa identity, charakteru, zemepisného pôvodu, proveniencie, pôvodu množiteľského materiálu, metódy produkcie, histórie produkcie a vysledovateľnosti rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

b)      Obmedzenia týkajúce sa uvedenia, premiestňovania, používania, spracovania, balenia, uskladňovania, distribúcie a miesta určenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj manipulácie s nimi.

c)      Dohľad nad rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, ako aj ich vizuálne preskúmanie, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie, pokiaľ ide o výskyt karanténnych škodcov vrátane ich podrobenia karanténe.

d)      Fyzikálne, chemické a biologické ošetrenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú napadnuté alebo potenciálne napadnuté karanténnymi škodcami, ako aj v uplatniteľnom prípade ich zničenie.

e)      Informácie, zaznamenávanie údajov, povinnosti týkajúce sa podávania oznámení a správ.

Na účely písmen a) až d) môžu tieto opatrenia zahŕňať požiadavky, pokiaľ ide o:

a)      vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia, rastlinného pasu, návesky alebo iného úradného potvrdenia, ako aj umiestňovanie značky uvedenej v článku 91 ods. 1, v záujme potvrdenia súladu s ustanoveniami uvedenými v písmenách a) až d);

b)      registráciu a oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí uplatňujú ošetrenie uvedené v bode d), a úradný dohľad nad týmito prevádzkovateľmi.

(3) Opatrenia zamerané na prienikové cesty karanténnych škodcov iné, ako sú zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov

a)      Obmedzenia týkajúce sa uvedenia a premiestňovania karanténnych škodcov ako komodity.

b)      Dohľad nad komoditami s karanténnymi škodcami, ako aj ich vizuálne preskúmanie, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie, a v uplatniteľnom prípade ich zničenie.

c)      Obmedzenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú prevážané cestujúcimi.

d)      Dohľad nad rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, ktoré sú prevážané cestujúcimi, ako aj ich vizuálne preskúmanie, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie, a v uplatniteľnom prípade ich ošetrenie alebo zničenie.

e)      Obmedzenia týkajúce sa vozidiel, balenia a iných predmetov používaných pri doprave komodít.

f)       Dohľad nad vozidlami, baleniami a inými predmetmi používanými pri doprave komodít, ako aj ich vizuálne preskúmanie, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie, a v uplatniteľnom prípade ich ošetrenie alebo zničenie.

g)      Informácie, zaznamenávanie údajov, povinnosti týkajúce sa podávania oznámení a správ.

Oddiel 2 Zásady riadenia rizík spojených so škodcami, ako sa uvádza v článku 16 ods.1, článku 17 ods. 2, článku 27 ods. 4, článku 28 ods. 1, článku 29 ods. 4, článku 31 ods.1, článku 37 ods. 5, článku 44 ods. 3, článku 47 ods. 2, článku 68 ods. 3, článku 69 ods. 3, článku 70 ods. 2, článku 74 ods. 3 a článku 75 ods. 3

Pri riadení rizík spojených s karanténnymi škodcami Únie, karanténnymi škodcami chránenej zóny a škodcami Únie ovplyvňujúcimi kvalitu sa dodržiavajú tieto zásady:

(1)          Nevyhnutnosť

Opatrenia na riadenie rizika spojeného so škodcom sa uplatnia len v prípade, ak sú potrebné na zabránenie zavlečenia, usídlenia a šírenia tohto škodcu.

(2)          Proporcionalita

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom zodpovedajú riziku, ktoré tento škodca predstavuje, ako aj požadovanej úrovni ochrany.

(3)          Minimálny vplyv

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom predstavujú najmenej reštriktívne opatrenia, ktoré sú k dispozícii, a ich dôsledkom sú minimálne prekážky medzinárodnému pohybu osôb, komodít a dopravných prostriedkov.

(4)          Nediskriminácia

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom sa neuplatňujú takým spôsobom, aby slúžili buď ako prostriedok svojvoľnej alebo neoprávnenej diskriminácie, alebo ako skryté obmedzovanie najmä medzinárodného obchodu. Vo vzťahu k tretím krajinám nesmú byť prísnejšie ako opatrenia uplatnené v prípade rovnakého škodcu vyskytujúceho sa na území Únie, ak tretie krajiny preukážu, že majú rovnaký fytosanitárny štatút a uplatňujú rovnaké alebo rovnocenné fytosanitárne opatrenia.

(5)          Odborné zdôvodnenie

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom sa zdôvodnia z odborného hľadiska na základe záverov dosiahnutých prostredníctvom použitia vhodnej analýzy rizík, alebo v uplatniteľnom prípade iného porovnateľného preskúmania a hodnotenia dostupných vedeckých informácií. Tieto opatrenia by mali odzrkadľovať novú alebo aktualizovanú analýzu rizika alebo relevantné vedecké informácie a v uplatniteľnom prípade by mali byť upravené alebo odstránené.

(6)          Uskutočniteľnosť

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom by mali byť takého charakteru, aby umožňovali pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa týchto opatrení.

PRÍLOHA V

Obsah rastlinolekárskych osvedčení pre uvedenie na územie Únie

Časť A Rastlinolekárske osvedčenia pre vývoz, ako sa uvádza v článku 71 ods. 1

___________________________________________________________________________

Vzor: rastlinolekárske osvedčenie

                                                                                               č.___________________________

Organizácia na ochranu rastlín z:_____________________________________________

KOMU: Organizácia (-cie) na ochranu rastlín z:___________________________________

I. Opis zásielky

Meno a adresa vývozcu___________________________________________________

Deklarované meno a adresa príjemcu__________________________________________

Počet a opis balení______________________________________________________

Rozlišovacie znaky______________________________________________________

Miesto pôvodu_________________________________________________________

Deklarované prepravné prostriedky___________________________________________

Deklarované miesto vstupu_________________________________________________

Názov produktu a deklarované množstvo_______________________________________

Botanický názov rastlín__________________________________________________________

Týmto sa potvrdzuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné regulované výrobky opísané vyššie boli podrobené inšpekcii a/alebo boli testované podľa príslušných úradných postupov a považujú sa za nenapadnuté karanténnymi škodcami vymedzenými dovážajúcou zmluvnou stranou, a potvrdzuje sa ich vyhovenie súčasným fytosanitárnym požiadavkám dovážajúcej zmluvnej strany vrátane požiadaviek na regulovaných škodcov, ktorí nie sú karanténnymi škodcami.

Rozumie sa, že sú bez iných škodcov.*

II. Dodatkové vyhlásenie

[tu vložte text]

III. Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie

Dátum ________ Ošetrenie ___________ Chemická látka (účinná látka)_________________

Trvanie a teplota________________________________________________________

Koncentrácia__________________________________________________________

Doplňujúce informácie____________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Miesto vydania___________________________________

(Pečiatka organizácie) ________       Meno splnomocneného úradníka______________________

                                                         Dátum_____________________________________

                                                                                                                (Podpis)

___________________________________________________________________________

Na základe tohto osvedčenia sa nevzťahuje na ____________ (názov organizácie na ochranu rastlín) ani na žiadneho z jej úradníkov alebo zástupcov žiadny finančný záväzok.*

* Nepovinná doložka

Časť B Rastlinolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz, ako sa uvádza v článku 71 ods. 1

___________________________________________________________________________

Vzor: rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz

                                                                                               č.___________________________

Organizácia na ochranu rastlín: ______________________ (zmluvná strana opätovného vývozu)

KOMU: Organizácia (-cie) na ochranu rastlín z:______________ (zmluvná strana (-y)dovozu)

I. Opis zásielky

Meno a adresa vývozcu___________________________________________________

Deklarované meno a adresa príjemcu__________________________________________

Počet a opis balení_____________________________________________________________

Rozlišovacie znaky______________________________________________________

Miesto pôvodu_________________________________________________________

Deklarované prepravné prostriedky___________________________________________

Deklarované miesto vstupu_________________________________________________

Názov produktu a deklarované množstvo_______________________________________

Botanický názov rastlín__________________________________________________________

Týmto sa potvrdzuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné regulované výrobky opísané vyššie ________________ boli dovezené do ________________ (zmluvná strana opätovného vývozu) z _______________ (zmluvná strana pôvodu) a vzťahuje sa na ne rastlinolekárske osvedčenie č. __________________,

*originál || ¨ || *overená pravá kópia || ¨

ktorého je pripojený (-á) k tomuto osvedčeniu, že sú

*zabalené || ¨ || *opätovne zabalené || ¨

v

*pôvodných obaloch || ¨ || *nových || ¨

obaloch, že na základe

*pôvodného rastlinolekárskeho osvedčenia || ¨

a

*doplňujúcej inšpekcie || ¨

spĺňajú súčasné rastlinolekárske požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany a že počas uskladnenia v ______________ (zmluvná strana opätovného vývozu), zásielka nebola vystavená riziku napadnutia alebo zamorenia škodcami.

*Zaškrtnite príslušný || ¨ || rámček

II. Dodatkové vyhlásenie

[tu vložte text]

III. Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie

Dátum ________ Ošetrenie ___________ Chemická látka (účinná látka)____________________

Trvanie a teplota________________________________________________________

Koncentrácia__________________________________________________________

Doplňujúce informácie____________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Miesto vydania_______________________________

(Pečiatka organizácie) ________       Meno splnomocneného úradníka______________________

                                                         Dátum__________________________________________

                                                                                                                (Podpis)

___________________________________________________________________________

Na základe tohto osvedčenia sa nevzťahuje na ____________ (názov organizácie na ochranu rastlín) ani na žiadneho z jej úradníkov alebo zástupcov žiadny finančný záväzok.*

* Nepovinná doložka

PRÍLOHA VI

Rastlinné pasy

Časť A Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie, ako sa uvádza v článku 78 ods. 2 prvom pododseku

(1)          V rastlinnom pase na premiestňovanie v rámci územia Únie sú uvedené tieto prvky:

a)      v ľavom hornom rohu slová „Rastlinný pas“;

b)      v pravom hornom rohu vlajka Európskej únie;

c)      písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov konkrétneho rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov alebo v uplatniteľnom prípade názov konkrétneho predmetu;

d)      písmeno „B.“, po ktorom nasleduje kód pozostávajúci z dvoch písmen uvedený v písmene b) článku 63, pre ten členský štát, v ktorom je registrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo konkrétneho profesionálneho prevádzkovateľa;

e)      písmeno „C.“, po ktorom nasleduje číslo dávky konkrétnej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu;

f)       písmeno „D.“, po ktorom môže nasledovať názov tretej krajiny pôvodu alebo kód členského štátu pôvodu pozostávajúci z dvoch písmen, ktorý je uvedený v článku 63 písm. b).

(2)          Číslo dávky uvedené v bode 1 e) môže byť nahradené odkazom na jedinečný čiarový kód pre vysledovateľnosť, hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na dávke.

Časť B Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón, ako sa uvádza v článku 78 ods. 2 druhom pododseku

(1)          V rastlinnom pase na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich sú uvedené tieto prvky:

a)      v ľavom hornom rohu slová „Rastlinný pas –ZP“;

b)      bezprostredne pod týmito slovami vedecký názov (názvy) konkrétneho škodcu (-ov) chránenej zóny;

c)      v pravom hornom rohu vlajka Európskej únie;

d)      písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov konkrétneho rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov alebo v uplatniteľnom prípade názov konkrétneho predmetu;

e)      písmeno „B.“, po ktorom nasleduje kód pozostávajúci z dvoch písmen uvedený v písmene b) článku 63, pre ten členský štát, v ktorom je registrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo konkrétneho profesionálneho prevádzkovateľa;

f)       písmeno „C.“, po ktorom nasleduje číslo dávky konkrétnej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu;

g)      písmeno „D.“, po ktorom môže nasledovať názov tretej krajiny pôvodu alebo kód pozostávajúci z dvoch písmen členského štátu pôvodu uvedený v článku 63 písm. b).

(2)          Číslo dávky uvedené v bode 1 písm. f) môže byť nahradené odkazom na jedinečný čiarový kód pre vysledovateľnosť, hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na dávke.

Časť C Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie spolu s certifikačnou náveskou, ako sa uvádza v článku 78 ods. 3 druhom pododseku

(1)          Rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie, spojený do spoločnej návesky s úradnou náveskou uvedenou v článku 19 nariadenia (EÚ) č. …/ ….. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o právnej úprave v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu] alebo s listom o pôvode uvedenom v článku 122 uvedeného nariadenia, obsahuje tieto prvky:

a)      v ľavom hornom rohu spoločnej návesky slová „Rastlinný pas“;

b)      v pravom hornom rohu spoločnej návesky vlajku Európskej únie.

Rastlinný pas je umiestnený na spoločnej náveske bezprostredne nad úradnou náveskou alebo v uplatniteľnom prípade nad listom o pôvode a má rovnakú šírku.

Ak písmeno c), d), e) alebo f) uvedené v časti A bode 1 nie je súčasťou takejto úradnej návesky alebo v uplatniteľnom prípade takéhoto listu o pôvode, toto písmeno je uvedené v rastlinnom pase, na ktorý sa odkazuje v prvom pododseku.

(2)          Časť A bod 2 sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.

Časť D Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón spolu s certifikačnou náveskou, ako sa uvádza v článku 78 ods. 3 treťom pododseku

(1)          Rastlinný pas na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón spojený do spoločnej návesky s úradnou náveskou uvedenou v článku 19 nariadenia (EÚ) č. …/ ….. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o právnej úprave v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu] alebo s listom o pôvode uvedenom v článku 122 uvedeného nariadenia, obsahuje tieto prvky:

a)      v ľavom hornom rohu spoločnej návesky slová „Rastlinný pas – ZP“;

b)      bezprostredne pod týmito slovami vedecký názov (názvy) konkrétneho škodcu (-ov) chránenej zóny;

c)      v pravom hornom rohu spoločnej návesky vlajku Európskej únie.

Rastlinný pas je umiestnený na spoločnej náveske bezprostredne nad úradnou náveskou alebo v uplatniteľnom prípade nad listom o pôvode a má rovnakú šírku ako táto náveska alebo tento list.

Ak písmeno d), e), f) alebo g) uvedené v časti B bode 1 nie je súčasťou takejto úradnej návesky alebo v uplatniteľnom prípade takéhoto listu o pôvode, toto písmeno je uvedené v rastlinnom pase, na ktorý sa odkazuje v prvom pododseku.

(2)          Časť B bod 2 sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.

PRÍLOHA VII

Značka na drevený obalový materiál uvedená v článku 91 ods. 1

Súčasťou značky, ktorá sa umiestňuje na drevený obalový materiál v súlade s článkom 91 ods. 1 sú tieto prvky:

a)           na jej ľavej strane sa nachádza logo dohovoru IPPC;

b)           na jej pravej strane je kód pozostávajúci z dvoch písmen uvedený v písmene b) článku 63 pre ten členský štát, v ktorom je registrovaný profesionálny prevádzkovateľ, ktorý značku umiestňuje, ďalej spojovník, registračné číslo konkrétneho profesionálneho prevádzkovateľa a písmená „HT“.

V rámci značky nie sú uvedené žiadne iné informácie.

Značka nie je napísaná rukou.

PRÍLOHA VIII

Obsah rastlinolekárskych osvedčení pre vývoz a opätovný vývoz, ako sa uvádza v článku 94 ods. 3 a článku 95 ods. 4

Časť A Rastlinolekárske osvedčenia pre vývoz, ako sa uvádza v článku 94 ods. 3

(1)          Súčasťou rastlinolekárskeho osvedčenia na premiestňovanie z územia Únie na účely vývozu do tretej krajiny sú tieto prvky:

a)      slová „Rastlinolekárske osvedčenie“, po ktorých postupne nasledujú:

i)       písmená „EÚ“;

ii)       kód pozostávajúci z dvoch písmen, ktorý je uvedený v článku 63 písm. b), pre členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ žiadajúci vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz;

iii)      lomka;

iv)      jedinečný identifikačný kód osvedčenia, ktorý pozostáva z čísel alebo kombinácie písmen a čísel, písmená zastupujúce podľa potreby kraj a okres členského štátu, v ktorom sa osvedčenie vydáva;

b)      slová „Meno a adresa vývozcu“, po ktorých nasleduje meno a adresa profesionálneho prevádzkovateľa žiadajúceho vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz;

c)      slová „Deklarované meno a adresa príjemcu“, po ktorých nasleduje deklarované meno a adresa príjemcu;

d)      slová „Organizácia na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov členského štátu, ktorého organizácia na ochranu rastlín vydáva osvedčenie, a ďalej slová „KOMU: Organizácia (-cie) na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov alebo názvy krajiny alebo krajín určenia, podľa uplatniteľného prípadu;

e)      slová „Miesto pôvodu“, po ktorých nasleduje miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, pre ktorú je vydávané osvedčenie;

f)       slová „Deklarované prepravné prostriedky“, po ktorých nasledujú deklarované prepravné prostriedky pre uvedenú zásielku;

g)      slová „Deklarované miesto vstupu“, po ktorých nasleduje deklarované miesto vstupu tejto zásielky do krajiny určenia;

h)      slová „Rozlišovacie znaky: počet a opis balení, názov produktu, botanický názov rastlín“, po ktorých nasleduje počet a typ balení v zásielke;

i)       slová „Deklarované množstvo“, po ktorých nasleduje množstvo rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, vyjadrené ako ich počet alebo hmotnosť;

j)       znenie „Týmto sa potvrdzuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné regulované výrobky opísané vyššie boli podrobené inšpekcii a/alebo boli testované podľa príslušných úradných postupov a považujú sa za nenapadnuté karanténnymi škodcami vymedzenými dovážajúcou zmluvnou stranou, a potvrdzuje sa ich vyhovenie súčasným fytosanitárnym požiadavkám dovážajúcej zmluvnej strany vrátane požiadaviek na regulovaných škodcov, ktorí nie sú karanténnymi škodcami.“;

k)      slová „Dodatkové vyhlásenie“, po ktorých nasleduje dodatkové vyhlásenie uvedené v článku 67 ods. 2 a vyhlásenie uvedené v článku 67 ods. 3, a nepovinne môžu byť uvedené ďalšie fytosanitárne informácie, ktoré sú pre danú zásielku relevantné. Ak pre celé dodatkové vyhlásenie nie je dostatok miesta, text pokračuje na zadnej strane tlačiva;

l)       slová „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“;

m)     „slovo „Ošetrenie“, po ktorom nasleduje ošetrenie uplatnené v prípade tejto zásielky;

n)      slová „Chemická látka (účinná látka)“, po ktorých nasleduje účinná látka chemickej látky použitej na ošetrenie uvedené v písmene m);

o)      slová „Trvanie a teplota“, po ktorých nasleduje trvanie tohto ošetrenia a v uplatniteľnom prípade teplota tohto ošetrenia;

p)      slovo „Koncentrácia“, po ktorom nasleduje koncentrácia uvedenej chemickej látky, ktorá bola dosiahnutá počas tohto ošetrenia;

q)      slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum, keď bolo uvedené ošetrenie vykonané;

r)       slová „Doplňujúce informácie“, po ktorých nasledujú akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré príslušný úrad chce uviesť na osvedčenie;

s)       slová „Miesto vydania“, po ktorých nasleduje miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

t)       slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

u)      slová „Meno a podpis splnomocneného úradníka“, po ktorých nasleduje meno a podpis úradníka, ktorý vydáva a podpisuje rastlinolekárske osvedčenie;

v)      slová „Pečiatka organizácie“, po ktorej nasleduje úradná pečiatka príslušného orgánu, ktorý vydáva rastlinolekárske osvedčenie.

(2)          Na podkladovom dokumente je odtlačok reliéfnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý podpisuje osvedčenie.

Časť B Rastlinolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz, ako sa uvádza v článku 95 ods. 4

(1)          Súčasťou rastlinolekárskeho osvedčenia na premiestňovanie z územia Únie na účely opätovného vývozu do tretej krajiny sú tieto prvky:

a)      slová „Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz“, po ktorých postupne nasledujú:

i)       písmená „EÚ“;

ii)       kód pozostávajúci z dvoch písmen, ktorý je uvedený v článku 63 písm. b), pre členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ žiadajúci vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz;

iii)      lomka;

iv)      jedinečný identifikačný kód osvedčenia, ktorý pozostáva z čísel alebo kombinácie písmen a čísel, písmená zastupujúce podľa potreby kraj a okres členského štátu, v ktorom sa osvedčenie vydáva;

b)      slová „Meno a adresa vývozcu“, po ktorých nasleduje meno a adresa profesionálneho prevádzkovateľa žiadajúceho vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz;

c)      slová „Deklarované meno a adresa príjemcu“, po ktorých nasleduje deklarované meno a adresa príjemcu;

d)      slová „Organizácia na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov členského štátu, ktorého organizácia na ochranu rastlín vydáva osvedčenie, a ďalej slová „KOMU: Organizácia (-cie) na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov alebo názvy krajiny alebo krajín určenia;

e)      slová „Miesto pôvodu“, po ktorých nasleduje miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, pre ktorú je vydávané osvedčenie;

f)       slová „Deklarované prepravné prostriedky“, po ktorých nasledujú deklarované prepravné prostriedky pre uvedenú zásielku;

g)      slová „Deklarované miesto vstupu“, po ktorých nasleduje deklarované miesto vstupu tejto zásielky do krajiny určenia;

h)      slová „Rozlišovacie znaky: počet a opis balení, názov produktu, botanický názov rastlín“, po ktorých nasleduje počet a typ balení v zásielke;

i)       slová „Deklarované množstvo“, po ktorých nasleduje množstvo rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, vyjadrené ako ich počet alebo hmotnosť;

j)       tento text:

„Týmto sa osvedčuje,

– že rastliny alebo rastlinné produkty opísané vyššie boli dovezené do …….……… (krajina opätovného vývozu) z ………………. (krajina pôvodu) a vzťahuje sa na ne rastlinolekárske osvedčenie č. ……………….

¨ || *originál || ¨ || *overená pravá kópia, ktorého je pripojený (-á) k tomuto osvedčeniu

– že sú

¨ || *zabalené || ¨ || *opätovne zabalené

v

¨ || *pôvodnom obale || ¨ || *nových obaloch

– že na základe

¨ || *pôvodného rastlinolekárskeho osvedčenia

a

¨ || *doplňujúcej inšpekcie

sa považujú za spĺňajúce súčasnú fytosanitárnu právnu úpravu krajiny dovozu a

– že počas uskladnenia v ……………… (krajina opätovného vývozu) zásielka nebola vystavená riziku napadnutia alebo zamorenia škodcami.

*        Zaškrtnite príslušný rámček“,

do ktorého sa doplnia požadované informácie a zaškrtnú príslušné rámčeky;

k)      slová „Dodatkové vyhlásenie“, po ktorých nasleduje dodatkové vyhlásenie uvedené v článku 67 ods. 2 a vyhlásenie uvedené v článku 67 ods. 3, a nepovinne môžu byť uvedené ďalšie fytosanitárne informácie, ktoré sú pre danú zásielku relevantné. Ak pre celé dodatkové vyhlásenie nie je dostatok miesta, text pokračuje na zadnej strane tlačiva;

l)       slová „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“;

m)     „slovo „Ošetrenie“, po ktorom nasleduje ošetrenie uplatnené v prípade tejto zásielky;

n)      slová „Chemická látka (účinná látka)“, po ktorých nasleduje účinná látka chemickej látky použitej na ošetrenie, ako sa uvádza v písmene m);

o)      slová „Trvanie a teplota“, po ktorých nasleduje trvanie tohto ošetrenia a v uplatniteľnom prípade teplota tohto ošetrenia;

p)      slovo „Koncentrácia“, po ktorom nasleduje koncentrácia uvedenej chemickej látky, ktorá bola dosiahnutá počas tohto ošetrenia;

q)      slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum, keď bolo uvedené ošetrenie vykonané;

r)       slová „Doplňujúce informácie“, po ktorých nasledujú akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré príslušný úrad chce uviesť na osvedčenie;

s)       slová „Miesto vydania“, po ktorých nasleduje miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

t)       slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

u)      slová „Meno a podpis splnomocneného úradníka“, po ktorých nasleduje meno a podpis úradníka, ktorý vydáva a podpisuje rastlinolekárske osvedčenie;

v)      slová „Pečiatka organizácie“, po ktorej nasleduje úradná pečiatka príslušného orgánu, ktorý vydáva rastlinolekárske osvedčenie.

(2)          Na podkladovom dokumente je odtlačok reliéfnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý podpisuje osvedčenie.

PRÍLOHA IX

Tabuľka zhody

Smernica Rady 69/464/EHS || Toto nariadenie || Nariadenie (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách]

článok 1 || článok 27 ods. 1 || ─

článok 2 || článok 27 ods. 1 písm. d) || ─

články 3, 4 a 5 || článok 27 ods. 1 písm. c) || ─

článok 6 || článok 27 ods. 1 písm. e) || ─

článok 7 || ─ || ─

článok 8 || článok 8 || ─

článok 9 || článok 31 ods. 1 || ─

články 10 a 11 || článok 27 ods. 1 písm. c) || ─

články 12 a 13 || ─ || ─

Smernica Rady 93/85/EHS || Toto nariadenie || Nariadenie (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách]

článok 1 || článok 27 ods. 1 || ─

článok 2 || článok 27 ods. 1 písm. f) || ─

článok 3 || článok 9 || ─

články 4 až 8 || článok 27 ods. 1 písm. a), b) a c) || ─

článok 9 || ─ || ─

článok 10 || článok 8 || ─

článok 11 || článok 31 ods. 1 || ─

článok 12 || článok 27 ods. 1 || ─

články 13 až 15 || ─ || ─

prílohy I až V || článok 27 ods. 1 || ─

Smernica Rady 98/57/ES || Toto nariadenie || Nariadenie (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách]

článok 1 || článok 27 ods. 1 || ─

článok 2 || článok 27 ods. 1 písm. f) || ─

článok 3 || článok 9 || ─

články 4 až 7 || článok 27 ods. 1 písm. a), b) a c) || ─

článok 8 || ─ || ─

článok 9 || článok 8 || ─

článok 10 || článok 31 ods. 1 || ─

článok 11 || článok 27 ods. 1 || ─

články 12 až 14 || ─ || ─

prílohy I až VII || článok 27 ods. 1 || ─

Smernica Rady 2007/33/ES || Toto nariadenie || Nariadenie (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách]

článok 1 || článok 27 ods. 1 || ─

články 2 a 3 || článok 27 ods. 1 a 2 || ─

články 4 až 8 || článok 27 ods. 1 písm. f) || ─

články 9 až 13 || článok 27 ods. 1 a 2 || ─

článok 14 || článok 8 || ─

článok 15 || článok 31 ods. 1 || ─

článok 16 || článok 27 ods. 1 || ─

článok 17 || článok 99 || ─

články 18 až 20 || ─ || ─

prílohy I až IV || článok 27 ods. 1 || ─

Smernica Rady 2000/29/ES || Toto nariadenie || Nariadenie (EÚ) č. …/…. [Úrad pre publikácie, prosím, vložte číslo nariadenia o úradných kontrolách]

článok 1 ods. 1, 2 a 3 || článok 1 || ─

článok 1 ods. 4 || ─ || článok 3

článok 1 ods. 5 a 6 || ─ || ─

článok 2 ods. 1 písm. a) || článok 2 ods. 1 || ─

článok 2 ods. 1 písm. b) || článok 2 ods. 2 || ─

článok 2 ods. 1 písm. c) || ─ || ─

článok 2 ods. 1 písm. d) || článok 2 ods. 3 || ─

článok 2 ods. 1 písm. e) || článok 1 ods. 1 || ─

článok 2 ods. 1 písm. f) || článok 73 || ─

článok 2 ods. 1 písm. g) || ─ || články 3, 25 a 36

článok 2 ods. 1 písm. h) || články 32 až 35 || ─

článok 2 ods. 1 písm. i) prvý pododsek || článok 71 || článok 4

článok 2 ods. 1 písm. i) druhý pododsek || ─ || články 4 a 19

článok 2 ods. 1 písm. i) tretí pododsek || ─ || článok 129

článok 2 ods. 1 písm. j) || ─ || článok 2 ods. 28

článok 2 ods. 1 písm. k) || ─ || článok 3

článok 2 ods. 1 písm. l) || ─ || článok 3

článok 2 ods. 1 písm. m) || ─ || článok 3

článok 2 ods. 1 písm. n) || ─ || článok 3

článok 2 ods. 1 písm. o) || článok 2 ods. 6 || ─

článok 2 ods. 1 písm. p) || ─ || článok 2 ods. 26

článok 2 ods. 1 písm. q) || ─ || ─

článok 2 ods. 1 písm. r) || ─ || článok 2 ods. 48

článok 2 ods. 2 || článok 2 ods. 2 druhý pododsek || ─

článok 3 ods. 1 || článok 5 ods. 1 || ─

článok 3 ods. 2 a 3 || článok 5 ods. 1, článok 37 ods. 1 a článok 41 ods. 3 || ─

článok 3 ods. 4 || ─ || ─

článok 3 ods. 5 || článok 32 ods. 2 a článok 50 ods. 3 || ─

článok 3 ods. 6 || článok 5 ods. 2 a článok 32 ods. 3 || ─

článok 3 ods. 7 || článok 5 ods. 3, článok 27 ods. 1 a článok 37 ods. 1 || ─

článok 3 ods. 8 a 9 || články 8, 46 a 54 || ─

článok 4 ods. 1 || článok 40 ods. 1 || ─

článok 4 ods. 2 || článok 49 ods. 1 || ─

článok 4 ods. 3 || ─ || ─

článok 4 ods. 4 || ─ || ─

článok 4 ods. 5 || články 8, 46 a 54 || ─

článok 4 ods. 6 || článok 44 || ─

článok 5 ods. 1 || článok 40 ods. 3 || ─

článok 5 ods. 2 || článok 49 ods. 3 || ─

článok 5 ods. 3 || článok 40 ods. 2 a článok 49 ods. 2 || ─

článok 5 ods. 4 || články 51 a 70 || ─

článok 5 ods. 5 || články 8, 46 a 54 || ─

článok 5 ods. 6 || článok 44 || ─

článok 6 odseky 1 až 4 || článok 82 ods. 1, 2 a 3 || ─

článok 6 ods. 5 prvý a druhý pododsek || článok 82 ods. 1, 2 a 3 || ─

článok 6 ods. 5 tretí pododsek || články 61 a 64 || ─

článok 6 ods. 5 štvrtý pododsek || článok 10 || ─

článok 6 ods. 5 piaty pododsek || článok 76 || ─

článok 6 ods. 6 || články 61 a 65 || ─

článok 6 ods. 7 || článok 76 || ─

článok 6 ods. 8 prvá zarážka || ─ || ─

článok 6 ods. 8 druhá zarážka || článok 53 || ─

článok 6 ods. 8 tretia zarážka || článok 82 ods. 4 || ─

článok 6 ods. 8 štvrtá zarážka || články 62, 65 a 85 || ─

článok 6 ods. 8 piata zarážka || ─ || ─

článok 6 ods. 8 šiesta zarážka || článok 76 || ─

článok 6 ods. 9 || článok 62 || ─

článok 10 ods. 1 || článok 78 ods. 3, články 80, 81 a 82 || ─

článok 10 ods. 2 || články 74, 75 a 76 || ─

článok 10 ods. 3 || článok 88 || ─

článok 10 ods. 4 || článok 82 ods. 4 || ─

článok 11 ods. 1 || článok 82 ods. 1 || ─

článok 11 ods. 2 || ─ || ─

článok 11 ods. 3 ||  ─ || článok 19 písm. d)

článok 11 ods. 4 || článok 87 || ─

článok 11 ods. 5 || článok 87 || ─

článok 12 ods. 1 || ─ || články 43, 134, 135 a 136

článok 12 ods. 2 || článok 65 ods. 3, článok 88 ods. 5 a článok 90 ods. 2 || článok 4 ods. 1 písm. g) a h)

článok 12 ods. 3 || ─ || článok 115

článok 12 ods. 4 || článok 41 ods. 4 a článok 90 ods. 1 a 5 || článok 19 písm. d), články 103, 130, 134, 135 a 136

článok 13 ods. 1 a 2 || článok 71 ods. 5 || článok 45 a článok 89 ods. 1 písm. f)

článok 13 ods. 3 a 4 || ─ || ─

článok 13a ods. 1 || ─ || článok 47

článok 13a ods. 2 || ─ || článok 52

článok 13a ods. 3 || článok 71 || ─

článok 13a ods. 4 || článok 71 || ─

článok 13a ods. 5 || ─ || články 50 a 52

článok 13b ods. 1 || ─ || článok 63

článok 13b ods. 2 || ─ || článok 49

článok 13b ods. 3 || ─ || článok 46

článok 13b ods. 4 || ─ || článok 46

článok 13b ods. 5 || ─ || článok 46

článok 13b ods. 6 || ─ || ─

článok 13c ods. 1 písm. a) || ─ || článok 55

článok 13c ods. 1 písm. b) || článok 61 || ─

článok 13c ods. 1 písm. c) || ─ || články 54, 55 a 56

článok 13c ods. 2 písm. a) || ─ || článok 47

článok 13c ods. 2 písm. b) || ─ || článok 51

článok 13c ods. 2 písm. c) || ─ || článok 51

článok 13c ods. 2 písm. d) || ─ || článok 51

článok 13c ods. 2 písm. e) || ─ || články 49, 50 a 51

článok 13c ods. 2 písm. f) || ─ || článok 47

článok 13c ods. 3 || ─ || články 55 a 130

článok 13c ods. 4 || ─ || články 55, 58 a 62

článok 13c ods. 5 || ─ || ─

článok 13c ods. 6 || článok 89 || ─

článok 13c ods. 7 || článok 72 || články 134, 135 a 136

článok 13c ods. 8 || článok 40 ods. 4, článok 41 ods. 4, článok 49 ods. 5, článok 50 ods. 4 a článok 97 || článok 130

článok 13d ods. 1 || ─ || články 77 a 78

článok 13d ods. 2 || ─ || článok 79

článok 13d ods. 3 || ─ || články 79 a 83

článok 13d ods. 4 || ─ || článok 80

článok 13d ods. 5 || ─ || články 78 a 79

článok 13d ods. 6 || ─ || ─

článok 13d ods. 7 || ─ || ─

Článok 13e || články 94 a 95 || ─

článok 14 || článok 5 ods. 3 a 4, článok 32 ods. 3, článok 37 ods. 2 a 3, článok 40 ods. 2, článok 41 ods. 2, článok 49 ods. 2, článok 50 ods. 2, článok 68 ods. 2 a 3, článok 69 ods. 2 a 3, článok 74 ods. 2 a 3 a článok 75 ods. 2 a 3 || ─

článok 15 ods. 1 || článok 41 ods. 2 prvý pododsek || ─

článok 15 ods. 2 || článok 41 ods. 2 druhý pododsek || ─

článok 15 ods. 3 || článok 67 ods. 3 || ─

článok 15 ods. 4 || ─ || ─

článok 16 ods. 1 || článok 10 ods. 1 a 2 a článok 16 || ─

článok 16 ods. 2 prvý pododsek || článok 28 || ─

článok 16 ods. 2 druhý pododsek || článok 14 ods. 1 || ─

článok 16 ods. 2 tretí pododsek || článok 14 ods. 1 || ─

článok 16 ods. 2 štvrtý pododsek || ─ || ─

článok 16 ods. 3 || článok 29 || ─

článok 16 ods. 4 || článok 27 ods. 1, článok 29 ods. 1 a článok 47 ods. 1 || ─

článok 16 ods. 5 || článok 27 ods. 6, článok 29 ods. 6 a článok 47 ods. 4 || ─

článok 18 || článok 99 || ─

článok 20 || ─ || ─

článok 21 ods. 1 || ─ || článok 115 ods. 1 a 2

článok 21 ods. 2 || ─ || článok 115 ods. 4

článok 21 ods. 3 || ─ || článok 115 ods. 1 a 3

článok 21 ods. 4 || ─ || článok 115 ods. 1 a 3

článok 21 ods. 5 || ─ || články 117 a 118

článok 21 ods. 6 || článok 97 || článok 130

článok 21 ods. 7 || ─ || ─

článok 21 ods. 8 || ─ || ─

článok 22 || ─ || ─

článok 23 ods. 1 || ─ || ─

článok 23 ods. 2 || ─ || ─

článok 23 ods. 3 || článok 102 || ─

článok 23 ods. 4 || ─ || ─

článok 23 ods. 5 prvý pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 5 druhý pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 5 tretí pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 5 štvrtý pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 5 piaty pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 6 prvý pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 6 druhý pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 6 tretí pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 6 štvrtý pododsek || ─ || ─

článok 23 ods. 7 || ─ || ─

článok 23 ods. 8 || ─ || ─

článok 23 ods. 9 || ─ || ─

článok 23 ods. 10 || ─ || ─

článok 24 ods. 1 || ─ || ─

článok 24 ods. 2 || ─ || ─

článok 24 ods. 3 || ─ || ─

článok 25 || ─ || ─

článok 26 || ─ || ─

článok 27 || ─ || článok 87 ods. 2

článok 27a || ─ || články 107 až 110

článok 28 || ─ || ─

článok 29 || ─ || ─

príloha I časť A oddiel I || článok 5 ods. 2 || ─

príloha I časť A oddiel II || článok 5 ods. 2 || ─

príloha I časť B || článok 32 ods. 3 || ─

príloha II časť A oddiel I || článok 5 ods. 2 || ─

príloha II časť A oddiel II || článok 37 ods. 2 || ─

príloha II časť B || článok 32 ods. 3 || ─

príloha III časť A || článok 40 ods. 1 || ─

príloha III časť B || článok 49 ods. 1 || ─

príloha IV časť A || článok 41 ods. 1 || ─

príloha IV časť B || článok 50 ods. 1 || ─

príloha V časť A bod I || článok 74 ods. 1 || ─

príloha V časť A bod II || článok 75 ods. 1 || ─

príloha V časť B bod I || článok 68 ods. 1 || ─

príloha V, časť B bod II || článok 69 ods. 1 || ─

príloha VI || ─ || ─

príloha VII || príloha VIII || ─

príloha VIII || ─ || ─

Príloha VIII a || ─ || ─

príloha IX || ─ || ─

[1]               Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

[2]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[3]               Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.

[4]               Rada Európskej únie, 2906. zasadnutie Rady Hospodárske a finančné záležitosti/Rozpočet, 21. novembra 2008. Závery rady o preskúmaní režimu zdravia rastlín EÚ. Dokument č. 104228.

[5]               Vzhľadom na predchádzajúce hodnotenie finančných hľadísk režimu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2008.

[6]               Konzorcium pre hodnotenie potravinového reťazca (FCEC), v ktorom sú spoločnosti Civic Consulting, Agra CEAS Consulting (vedúca spoločnosť projektu), Van Dijk Management Consultants a Arcadia International.

[7]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[8]               Poradné skupiny pre osivá, poradná skupina pre bavlnu, poradná skupina pre kvetinárstvo a okrasné rastliny, poradná skupina pre citrusy, poradná skupina pre zemiaky.

[9]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[10]             Ú. v. EÚ C, , s. .

[11]             Ú. v. EÚ C, , s. .

[12]             Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

[13]             Rada Európskej únie, 2906. zasadnutie Rady Hospodárske a finančné záležitosti/Rozpočet, 21. novembra 2008. Závery rady o preskúmaní režimu zdravia rastlín v EÚ. Dokument č. 104228.

[14]             Ú. v. EÚ L ..., ..., s. …

[15]             Ú. v. EÚ L ..., ..., s. …

[16]             Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[17]             Ú. v. ES L 352, 28.12.1974, s. 41–42.

[18]             Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 5–6.

[19]             Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 1–2.

[20]             Ú. v. ES L 259, 18.10.1993, s. 1-25.

[21]             Ú. v. ES L 235, 21.8.1998, s. 1–39.

[22]             Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2007, s. 12–22.

[23]             Ú. v. EÚ L ..., ..., s. …

[24]             Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2309.

[25]             Ú. v. ES L 250, 7.10.1993, s. 1.

[26]             Ú. v. ES L 250, 7.10.1993, s. 9.

[27]             Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

[28]             Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

[29]             Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

[30]             Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s.1.

[31]             ISO 3166-1:2006, Kódy názvov krajín a ich častí – časť 1: Kódy krajín. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, Ženeva.

[32]             Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

[33]             Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

Top