EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0053

Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité smernice v oblasti daní

/* COM/2013/053 final - 2013/0032 (NLE) */

52013PC0053

Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité smernice v oblasti daní /* COM/2013/053 final - 2013/0032 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

Tento návrh smernice Rady, ktorou sa upravujú určité smernice v oblasti daní, je nevyhnutný z dôvodu nadchádzajúceho pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii.

Všetky členské štáty Európskej únie a Chorvátska republika podpísali Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii[1] v Bruseli dňa 9. decembra 2011.

Zmluva o pristúpení podľa svojho článku 3 ods. 3 nadobúda platnosť 1. júla 2013, ak boli pred týmto dňom uložené všetky ratifikačné listiny.

Článok 3 ods. 4 Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky umožňuje inštitúciám Únie prijať pred pristúpením opatrenia, ktoré sú uvedené okrem iného v článku 50 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky[2]. Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť iba za podmienky a ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení.

V článku 50 aktu o pristúpení sa stanovuje, že ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli ustanovené v tomto akte alebo v jeho prílohách, Rada alebo Komisia (ak boli pôvodné akty prijaté Komisiou) prijme potrebné akty.

V bode 2 záverečného aktu[3] sa odvoláva na politickú dohodu o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktorú dosiahli členské štáty a Chorvátsko v kontexte schválenia zmluvy o pristúpení. Vysoké zmluvné strany zmluvy o pristúpení vyzvali Radu a Komisiu, aby v súlade s článkom 50 aktu o pristúpení tieto úpravy pred pristúpením prijali a aby tieto boli v prípade potreby doplnené a aktualizované s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

Predkladaný návrh sa vzťahuje na všetky smernice Rady, ktoré si vyžadujú technické úpravy z dôvodu pristúpenia Chorvátska v oblasti daní – zodpovedajúcej rokovacej kapitole 16.

Tento návrh je súčasťou celého radu návrhov na smernice Rady, ktorým sa preskupujú technické úpravy smerníc Rady, ako aj smerníc Európskeho parlamentu a Rady zodpovedajúce rokovacím kapitolám a ktorý Komisia predkladá Rade v samostatných návrhoch rôznych smerníc Rady. Takéto rozdelenie má členským štátom uľahčiť transpozíciu príslušných smerníc do ich jednotlivých právnych poriadkov. Balík návrhov právnych aktov, ktorý Komisia predložila Rade, sa skladá jednak z tohto radu návrhov na smernice Rady, a jednak z návrhu na jediné nariadenie Rady, ktoré sa vzťahuje na príslušné nariadenia a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ako aj na príslušné nariadenia a rozhodnutia Rady. Je to v súlade s prístupom prijatým v minulosti v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska[4].

Všetky právne akty zahrnuté v tomto balíku majú byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v ten istý deň.

Predkladaný návrh ako aj ostatné návrhy zahrnuté v tomto balíku zohľadnia technické úpravy acquis, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie do 1. septembra 2012. Tým sa má poskytnúť dostatok času jednak na zodpovedajúce legislatívne procesy, a jednak na splnenie nasledujúcich povinností týkajúcich sa transpozície a notifikácie zo strany členských štátov v súvislosti so smernicami. Prípadné potrebné úpravy acquis, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie po 1. septembri 2012, budú zohľadnené buď v samotných príslušných aktoch alebo prijaté neskôr v rámci náležitého postupu. Komisia má okrem toho v úmysle predložiť členským štátom neoficiálny zoznam týchto právnych predpisov začiatkom júla 2013.

2.           VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Keďže tento návrh má výhradne technickú povahu a nevyžaduje si žiadne politické rozhodnutia, konzultácie so zainteresovanými stranami či posúdenia vplyvu neboli potrebné.

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Tento návrh vychádza z článku 50 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky.

Zásady subsidiarity a proporcionality sa plne dodržujú. V rámci zásady subsidiarity sú potrebné kroky Únie (článok 5 ods. 3 ZEÚ), pretože ide o technické úpravy právnych aktov, ktoré prijala Únia. Návrh rešpektuje zásadu proporcionality (článok 5 ods. 4 Zmluvy o EÚ), pretože nesmeruje nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie presadzovaných cieľov.

4.           VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nemá vplyv na rozpočet.

2013/0032 (NLE)

Návrh

SMERNICA RADY,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité smernice v oblasti daní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)       Podľa článku 50 aktu o pristúpení, ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, Rada na tento účel kvalifikovanou väčšinou prijme na návrh Komisie potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)       V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá Zmluva o pristúpení, sa uvádza, že Vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)       Smernice 83/182/EHS[5], 2003/49/ES[6], 2008/7/ES[7], 2009/133/ES[8] a 2011/96/EÚ[9] by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 83/182/EHS, 2003/49/ES, 2008/7/ES, 2009/133/ES a 2011/96/EÚ sa menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

1.           Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Chorvátska k Európskej únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia členské štáty uplatňujú odo dňa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2.           Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

                                                                      

PRÍLOHA

DANE

1.           31983 L 0182: smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 59):

V prílohe sa dopĺňa:

„CHORVÁTSKO

– poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove)“.

2.           32003 L 0049: smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49):

a)      V článku 3 písm. a) zarážke iii) sa za údaje týkajúce sa Francúzska dopĺňa táto zarážka:

– „porez na dobit v Chorvátsku,“.

b)      V prílohe sa vkladá tento bod:

„ac) spoločnosti podľa chorvátskeho práva označované ako: „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ a iné spoločnosti zriadené podľa chorvátskeho práva podliehajúce chorvátskej dani zo zisku;“.

3.           32008 L 0007: smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 11):

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

ZOZNAM SPOLOČNOSTÍ UVEDENÝ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. a)

(1) Spoločnosti zahrnuté do nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE)*

(2) Spoločnosti, ktoré sú podľa belgického práva známe ako:

i) société anonyme/naamloze vennootschap;

ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen;

iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

(3) Spoločnosti, ktoré sú podľa bulharského práva známe ako:

i) Акционерно дружество;

ii) Командитно дружество с акции;

iii) Дружество с ограничена отговорност.

(4) Spoločnosti, ktoré sú podľa českého práva známe ako:

i) akciová společnost;

ii) komanditní společnost;

iii) společnost s ručením omezeným.

(5) Spoločnosti, ktoré sú podľa dánskeho práva známe ako:

i) aktieselskab;

ii) kommandit-aktieselskab.

(6) Spoločnosti, ktoré sú podľa nemeckého práva známe ako:

i) Aktiengesellschaft;

ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien;

iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(7) Spoločnosti, ktoré sú podľa estónskeho práva známe ako:

i) täisühing;

ii) usaldusühing;

iii) osaühing;

iv) aktsiaselts;

v) tulundusühistu.

(8) Spoločnosti, ktoré sú podľa írskeho práva známe ako: companies incorporated with limited liability.

(9) Spoločnosti, ktoré sú podľa gréckeho práva známe ako:

i) Ανώνυμος Εταιρία;

ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία;

iii) Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης.

(10) Spoločnosti, ktoré sú podľa španielskeho práva známe ako:

i) sociedad anónima;

ii) sociedad comanditaria por acciones;

iii) sociedad de responsabilidad limitada.

(11) Spoločnosti, ktoré sú podľa francúzskeho práva známe ako:

i) société anonyme;

ii) société en commandite par actions;

iii) société à responsabilité limitée.

(12) Spoločnosti, ktoré sú podľa chorvátskeho práva známe ako:

i) dioničko društvo;

ii) društvo s ograničenom odgovornošću.

(13) Spoločnosti, ktoré sú podľa talianskeho práva známe ako:

i) società per azioni;

ii) società in accomandita per azioni;

iii) società a responsabilità limitata.

(14) Spoločnosti, ktoré sú podľa cyperského práva známe ako: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

(15) Spoločnosti, ktoré sú podľa lotyšského práva známe ako: kapitālsabiedrība.

(16) Spoločnosti, ktoré sú podľa litovského práva známe ako:

i) akcinė bendrovė;

ii) uždaroji akcinė bendrovė.

(17) Spoločnosti, ktoré sú podľa luxemburského práva známe ako:

i) société anonyme;

ii) société en commandite par actions;

iii) société à responsabilité limitée.

(18) Spoločnosti, ktoré sú podľa maďarského práva známe ako:

i) részvénytársaság;

ii) korlátolt felelősségű társaság.

(19) Spoločnosti, ktoré sú podľa maltského práva známe ako:

i) Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata;

ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet.

(20) Spoločnosti, ktoré sú podľa holandského práva známe ako:

i) naamloze vennootschap;

ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

iii) open commanditaire vennootschap.

(21) Spoločnosti, ktoré sú podľa rakúskeho práva známe ako:

i) Aktiengesellschaft;

ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(22) Spoločnosti, ktoré sú podľa poľského práva známe ako:

i) spółka akcyjna;

ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

(23) Spoločnosti, ktoré sú podľa portugalského práva známe ako:

i) sociedade anónima;

ii) sociedade em comandita por acções;

iii) sociedade por quotas.

(24) Spoločnosti, ktoré sú podľa rumunského práva známe ako:

i) societăți în nume colectiv;

ii) societăți în comandită simplă;

iii) societăți pe acțiuni;

iv) societăți în comandită pe acțiuni;

v) societăți cu răspundere limitată.

(25) Spoločnosti, ktoré sú podľa slovinského práva známe ako:

i) delniška družba;

ii) komanditna delniška družba;

iii) družba z omejeno odgovornostjo.

(26) Spoločnosti, ktoré sú podľa slovenského práva známe ako:

i) akciová spoločnosť;

ii) spoločnosť s ručením obmedzeným;

iii) komanditná spoločnosť.

(27) Spoločnosti, ktoré sú podľa fínskeho práva známe ako:

i) osakeyhtiö – aktiebolag;

ii) osuuskunta – andelslag;

iii) säästöpankki – sparbank;

iv) vakuutusyhtiö – försäkringsbolag.

(28) Spoločnosti, ktoré sú podľa švédskeho práva známe ako:

i) aktiebolag;

ii) försäkringsaktiebolag.

(29) Spoločnosti, ktoré sú podľa práva Spojeného kráľovstva známe ako: companies incorporated with limited liability.

________________________

* Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1. “

4.           32009 L 0133: smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 34):

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

ČASŤ A

ZOZNAM SPOLOČNOSTÍ UVEDENÝ V ČLÁNKU 3 PÍSM. a)

a)      Spoločnosti (SE) registrované podľa nariadenia (ES) č. 2157/2001 z. 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti* a smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení**, a družstvá (SCE) zriadené podľa nariadenia (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE)*** a smernice Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení****;

b)      spoločnosti podľa belgického práva označované ako „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, verejnoprávne podniky, ktoré prijali jednu z uvedených právnych foriem, a ostatné spoločnosti zriadené podľa belgického práva, podliehajúce belgickej dani z príjmu právnických osôb;

c)      spoločnosti podľa bulharského práva označované ako „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“ a „държавни предприятия“ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

d)      spoločnosti podľa českého práva označované ako „akciová společnost“ a „společnost s ručením omezeným“;

e)      spoločnosti podľa dánskeho práva označované ako „aktieselskab“ a „anpartsselskab“ a ostatné spoločnosti, ktoré podliehajú dani podľa zákonu o dani z príjmu právnických osôb, pokiaľ je ich zdaniteľný príjem vypočítaný a zdanený v súlade so všeobecnými daňovými právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú na „aktieselskaber“;

f)       spoločnosti podľa nemeckého práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa nemeckého práva, ktoré podliehajú nemeckej dani z príjmu právnických osôb;

g)      spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“ a „tulundusühistu“;

h)      spoločnosti zriadené alebo existujúce podľa írskeho práva, orgány registrované podľa zákona o priemyselných a podporných spoločnostiach, stavebné sporiteľne zriadené podľa zákona o stavebných sporiteľniach a zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach v zmysle zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach z roku 1989;

i)       spoločnosti podľa gréckeho práva označované ako „ανώνυμη εταιρεία“ a „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“;

j)       spoločnosti podľa španielskeho práva označované ako „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“ a tie verejnoprávne subjekty, ktoré fungujú podľa súkromného práva;

k)      spoločnosti podľa francúzskeho práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, ktoré automaticky podliehajú dani z príjmu právnických osôb, „coopératives“, „unions de coopératives“, priemyselné a obchodné verejné organizácie a podniky a ostatné spoločnosti zriadené podľa francúzskeho práva, ktoré podliehajú francúzskej dani z príjmu právnických osôb;

l)       spoločnosti, ktoré sú podľa chorvátskeho práva označované ako „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ a iné spoločnosti zriadené podľa chorvátskeho práva podliehajúce chorvátskej dani z príjmov;

m)     spoločnosti podľa talianskeho práva označované ako „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ a súkromné a verejné subjekty, ktorých celá činnosť alebo jej podstatná časť má obchodný charakter;

n)      spoločnosti („εταιρείες“) podľa cyperského práva v zmysle definícií v zákonoch o dani z príjmov;

o)      spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako „akciju sabiedrība“ a „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

p)      spoločnosti registrované podľa litovského práva;

q)      spoločnosti podľa luxemburského práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa luxemburského práva, ktoré podliehajú luxemburskej dani z príjmu právnických osôb;

r)       spoločnosti podľa maďarského práva označované ako „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“ a „szövetkezet“;

s)       spoločnosti podľa maltského práva označované ako „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata“ a „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

t)       spoločnosti podľa holandského práva označované ako „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa holandského práva, ktoré podliehajú holandskej dani z príjmu právnických osôb;

u)      spoločnosti podľa rakúskeho práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ a "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“;

v)      spoločnosti podľa poľského práva označované ako „spółka akcyjna“ a „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

w)     obchodné spoločnosti alebo spoločnosti občianskeho práva s obchodnou formou a ostatné právnické osoby vykonávajúce obchodnú alebo priemyselnú činnosť, ktoré sú registrované podľa portugalského práva;

x)      spoločnosti podľa rumunského práva označované ako „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“ a „societăți cu răspundere limitată“;

y)      spoločnosti podľa slovinského práva označované ako „delniška družba“, „komanditna družba“ a „družba z omejeno odgovornostjo“;

z)       spoločnosti podľa slovenského práva označované ako „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „komanditná spoločnosť“;

aa)     spoločnosti podľa fínskeho práva označované ako „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ a „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

ab)    spoločnosti podľa švédskeho práva označované ako „aktiebolag“, „bankaktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“ a „ömsesidiga försäkringsbolag“;

ac)     spoločnosti zriadené podľa práva Spojeného kráľovstva.

__________________________________

*       Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.

**     Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.

***   Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.

**** Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25.“

ČASŤ B

ZOZNAM DANÍ UVEDENÝ V ČLÁNKU 3 PÍSM. c)

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgicku,

– корпоративен данък v Bulharsku,

– daň z příjmů právnických osob v Českej republike,

– selskabsskat v Dánsku,

– Körperschaftsteuer v Nemecku,

– tulumaks v Estónsku,

– corporation tax v Írsku,

– φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Grécku,

– impuesto sobre sociedades v Španielsku,

– impôt sur les sociétés vo Francúzsku,

– porez na dobit v Chorvátsku,

– imposta sul reddito delle società v Taliansku,

– φόρος εισοδήματος na Cypre,

– uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

– pelno mokestis v Litve,

– impôt sur le revenu des collectivités v Luxembursku,

– társasági adó v Maďarsku,

– taxxa fuq l-income na Malte,

– vennootschapsbelasting v Holandsku,

– Körperschaftsteuer v Rakúsku,

– podatek dochodowy od osób prawnych v Poľsku,

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,

– impozit pe profit v Rumunsku,

– davek od dobička pravnih oseb v Slovinsku,

– daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund vo Fínsku,

– statlig inkomstskatt vo Švédsku,

– corporation tax v Spojenom kráľovstve.“

5.           32011 L 0096: smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 8):

a) V prílohe I sa časť A nahrádza takto:

„Časť A Zoznam spoločností podľa článku 2 písm. a) bodu i):

a)      Spoločnosti zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE)* a smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení**, a družstvá zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE)*** a smernice Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení****;

b)      spoločnosti podľa belgického práva označované ako „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, verejnoprávne podniky, ktoré prijali jednu z uvedených právnych foriem, a ostatné spoločnosti zriadené podľa belgického práva podliehajúce belgickej dani z príjmu právnických osôb;

c)      spoločnosti podľa bulharského práva označované ako „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

d)      spoločnosti podľa českého práva označované ako „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

e)      spoločnosti podľa dánskeho práva označované ako „aktieselskab“ a „anpartsselskab“. Ostatné spoločnosti, ktoré podliehajú zákonu o dani z príjmu právnických osôb, pokiaľ je ich zdaniteľný príjem vypočítaný a zdanený v súlade so všeobecnými daňovými predpismi, ktoré sa uplatňujú na „aktieselskaber“;

f)       spoločnosti podľa nemeckého práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa nemeckého práva, ktoré podliehajú nemeckej dani z príjmu právnických osôb;

g)      spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

h)      spoločnosti zriadené alebo existujúce podľa írskeho práva, orgány registrované podľa zákona o priemyselných a podporných spoločnostiach, stavebné sporiteľne zriadené podľa zákona o stavebných sporiteľniach a zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach v zmysle zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach z roku 1989;

i)       spoločnosti podľa gréckeho práva označované ako „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa gréckeho práva, ktoré podliehajú gréckej dani z príjmu právnických osôb;

j)       spoločnosti podľa španielskeho práva označované ako „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, verejnoprávne subjekty, ktoré fungujú podľa súkromného práva. Ostatné subjekty zriadené podľa španielskeho práva, ktoré podliehajú španielskej dani z príjmu právnických osôb („Impuesto sobre Sociedades“);

k)      spoločnosti podľa francúzskeho práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, ktoré automaticky podliehajú dani z príjmu právnických osôb, „coopératives“, „unions de coopératives“, priemyselné a obchodné verejné organizácie a podniky a iné spoločnosti zriadené podľa francúzskeho práva, ktoré podliehajú francúzskej dani z príjmu právnických osôb;

l)       spoločnosti podľa chorvátskeho práva označované ako „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ a iné spoločnosti zriadené podľa chorvátskeho práva podliehajúce chorvátskej dani z príjmov;

m)     spoločnosti podľa talianskeho práva označované ako „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ a súkromné a verejné subjekty, ktorých celá činnosť alebo jej podstatná časť má obchodný charakter;

n)      podľa cyperského práva „εταιρείες“, ako je definované v zákonoch o dani z príjmu;

o)      spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

p)      spoločnosti zriadené podľa litovského práva;

q)      spoločnosti podľa luxemburského práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa luxemburského práva, ktoré podliehajú luxemburskej dani z príjmu právnických osôb;

r)       spoločnosti podľa maďarského práva označované ako „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

s)       spoločnosti podľa maltského práva označované ako „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

t)       spoločnosti podľa holandského práva označované ako „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa holandského práva, ktoré podliehajú holandskej dani z príjmu právnických osôb;

u)      spoločnosti podľa rakúskeho práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa rakúskeho práva, ktoré podliehajú rakúskej dani z príjmu právnických osôb;

v)      spoločnosti podľa poľského práva označované ako „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

w)     obchodné spoločnosti alebo občianskoprávne spoločnosti, ktoré majú obchodnú formu, a družstvá a verejnoprávne podniky zriadené v súlade s portugalským právom;

x)      spoločnosti podľa rumunského práva označované ako „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“ a „societăți cu răspundere limitată“;

y)      spoločnosti podľa slovinského práva označované ako „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

z)       spoločnosti podľa slovenského práva označované ako „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

aa)     spoločnosti podľa fínskeho práva označované ako „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ a „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

ab)    spoločnosti podľa švédskeho práva označované ako „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“ a „försäkringsföreningar“;

ac)     spoločnosti zriadené podľa práva Spojeného kráľovstva.

__________________________

*       Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.

**     Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.

***   Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.

**** Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25.“

b)      V prílohe I, časti B [Zoznam daní podľa článku 2 písm. a) bodu iii)] sa za údaje týkajúce sa Francúzska dopĺňa:

„–      porez na dobit v Chorvátsku,“.

[1]               Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 10.

[2]               Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.

[3]               Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 95.

[4]               Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1.

[5]               Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 59.

[6]               Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49.

[7]               Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 11.

[8]               Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 34.

[9]               Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 8.

Top