EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0051

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky, dopravnej politiky, energetiky, daní, štatistiky, transeurópskych sietí, súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného prostredia, colnej únie, vonkajších vzťahov, zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a inštitúcií

/* COM/2013/051 final - 2013/0030 (NLE) */

52013PC0051

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky, dopravnej politiky, energetiky, daní, štatistiky, transeurópskych sietí, súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného prostredia, colnej únie, vonkajších vzťahov, zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a inštitúcií /* COM/2013/051 final - 2013/0030 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

Tento návrh nariadenia Rady je nevyhnutný z dôvodu nadchádzajúceho pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii.

Všetky členské štáty Európskej únie a Chorvátska republika podpísali Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii[1] v Bruseli dňa 9. decembra 2011.

Zmluva o pristúpení podľa svojho článku 3 ods. 3 nadobúda platnosť 1. júla 2013, ak boli pred týmto dňom uložené všetky ratifikačné listiny.

Článok 3 ods. 4 zmluvy o pristúpení umožňuje inštitúciám Únie prijať pred pristúpením opatrenia, ktoré sú uvedené okrem iného v článku 50 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky[2]. Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť iba za podmienky a ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení.

V článku 50 aktu o pristúpení sa stanovuje, že ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli ustanovené v tomto akte alebo v jeho prílohách, Rada alebo Komisia (ak boli pôvodné akty prijaté Komisiou) prijme potrebné akty.

V bode 2 záverečného aktu[3] sa odvoláva na politickú dohodu o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktorú dosiahli členské štáty a Chorvátsko v kontexte schválenia zmluvy o pristúpení. Vysoké zmluvné strany zmluvy o pristúpení vyzvali Radu a Komisiu, aby v súlade s článkom 50 aktu o pristúpení tieto úpravy pred pristúpením prijali a aby tieto boli v prípade potreby doplnené a aktualizované s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

Súčasným návrhom sa preskupujú technické úpravy všetkých nariadení a rozhodnutí Rady, ako aj všetkých nariadení a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktoré si vyžadujú technické úpravy z dôvodu pristúpenia Chorvátska, do jediného nariadenia Rady.

Okrem tohto návrhu na nariadenie Rady Komisia Rade predkladá celý rad samostatných návrhov na smernice Rady, ktoré obsahujú technické úpravy smerníc Rady, ako aj smerníc Európskeho parlamentu a Rady, ktoré si takisto vyžadujú technické úpravy z dôvodu pristúpenia Chorvátska. Každým z týchto samostatných návrhov na smernice Rady sa preskupujú technické úpravy zodpovedajúce rôznym rokovacím kapitolám. Takéto rozdelenie má členským štátom uľahčiť transpozíciu smerníc do ich jednotlivých právnych poriadkov a je v súlade s prístupom prijatým v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska[4].

Všetky právne akty zahrnuté v tomto balíku majú byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v ten istý deň.

Predkladaný návrh ako aj ostatné návrhy zahrnuté v tomto balíku zohľadnia technické úpravy acquis, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie do 1. septembra 2012. Tým sa má poskytnúť dostatok času jednak na zodpovedajúce legislatívne procesy, a jednak na splnenie nasledujúcich povinností týkajúcich sa transpozície a notifikácie zo strany členských štátov v súvislosti so smernicami. Prípadné potrebné úpravy acquis, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie po 1. septembri 2012, budú zohľadnené buď v samotných príslušných aktoch alebo prijaté neskôr v rámci náležitého postupu. Komisia má okrem toho v úmysle predložiť členským štátom neoficiálny zoznam týchto právnych predpisov začiatkom júla 2013.

2.           VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Keďže tento návrh má výhradne technickú povahu a nevyžaduje si žiadne politické rozhodnutia, konzultácie so zainteresovanými stranami či posúdenia vplyvu neboli potrebné.

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Právnym základom pre tento návrh je článok 50 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky.

Zásady subsidiarity a proporcionality sa plne dodržujú.

V rámci zásady subsidiarity sú potrebné kroky Únie (článok 5 ods. 3 ZEÚ), pretože ide o technické úpravy právnych aktov, ktoré prijala Únia. Návrh rešpektuje zásadu proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ), pretože nesmeruje nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie presadzovaných cieľov.

4.           VPLYV NA ROZPOČET

Tento návrh nemá vplyv na rozpočet.

2013/0030 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky, dopravnej politiky, energetiky, daní, štatistiky, transeurópskych sietí, súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného prostredia, colnej únie, vonkajších vzťahov, zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a inštitúcií

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)       Podľa článku 50 aktu o pristúpení, ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, Rada na tento účel kvalifikovanou väčšinou prijme na návrh Komisie potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)       V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá Zmluva o pristúpení, sa uvádza, že Vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)       Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tieto nariadenia:

– v oblasti voľného pohybu tovaru: nariadenia (ES) č. 1907/2006[5], (ES) č. 1272/2008[6], (ES) č. 78/2009[7] a (EÚ) č. 1007/2011[8],

– v oblasti voľného pohybu osôb: nariadenie (ES) č. 883/2004[9],

– v oblasti práva obchodných spoločností: nariadenie (ES) č. 2157/2001[10],

– v oblasti politiky hospodárskej súťaže: nariadenie (ES) č. 659/1999[11],

– v oblasti poľnohospodárstva: nariadenia (ES) č. 834/2007[12], (ES) č. 1234/2007[13], (ES) č. 73/2009[14] a (ES) č. 1217/2009[15],

– v oblasti potravinovej bezpečnosti, veterinárnej a fytosanitárnej politiky: nariadenia (ES) č. 1760/2000[16], (ES) č. 999/2001[17], (ES) č. 998/2003[18], (ES) č. 2160/2003[19], (ES) č. 21/2004[20], (ES) č. 853/2004[21], (ES) č. 854/2004[22] a (ES) č. 882/2004[23],

– v oblasti dopravnej politiky: nariadenia (EHS) č. 1192/69[24], (EHS) č. 1108/70[25], (EHS) č. 3821/85[26], (ES) č. 1071/2009[27], (ES) č. 1072/2009[28] a (ES) č. 1073/2009[29],

– v oblasti daní: nariadenie (EÚ) č. 904/2010[30] a (EÚ) č. 389/2012[31],

– v oblasti štatistiky: nariadenia (EHS) č. 2658/87[32], (ES) č. 2223/96[33], (ES) č. 1221/2002[34], (ES) č. 437/2003[35], (ES) č. 1059/2003[36] a (ES) č. 1177/2003[37], (ES) č. 501/2004[38], (ES) č. 1222/2004[39], (ES) č. 1161/2005[40], (ES) č. 1921/2006[41], (ES) č. 716/2007[42], (ES) č. 295/2008[43], (ES) č. 216/2009[44], (ES) č. 217/2009[45], (ES) č. 218/2009[46], (EÚ) č. 1337/2011[47] a (EÚ) č. 70/2012[48],

– v oblasti súdnictva a základných práv: nariadenie (EÚ) č. 211/2011[49],

– v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti: nariadenia (ES) č. 1683/95[50], (ES) č. 1346/2000[51], (ES) č. 44/2001[52], (ES) č. 539/2001[53], (ES) č. 1896/2006[54], (ES) č. 861/2007[55], (ES) č. 1393/2007[56] a (ES) č. 4/2009[57],

– v oblasti životného prostredia: nariadenie (ES) č. 1221/2009[58],

– v oblasti colnej únie: nariadenia (EHS) č. 2913/92[59] a (ES) č. 1528/2007[60],

– v oblasti vonkajších vzťahov: nariadenia (EHS) č. 3030/93[61], (ES) č. 517/94[62], (ES) č. 2368/2002[63], (ES) č. 1236/2005[64] a (ES) č. 1215/2009[65],

– v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky: nariadenia (ES) č. 2488/2000[66], (ES) č. 2580/2001[67], (ES) č. 881/2002[68], (ES) č. 147/2003[69], (ES) č. 1210/2003[70], (ES) č. 131/2004[71], (ES) č. 234/2004[72], (ES) č. 314/2004[73], (ES) č. 872/2004[74], (ES) č. 174/2005[75], (ES) č. 560/2005[76], (ES) č. 889/2005[77], (ES) č. 1183/2005[78], (ES) č. 1184/2005[79], (ES) č. 305/2006[80], (ES) č. 765/2006[81], (ES) č. 1412/2006[82], (ES) č. 329/2007[83], (ES) č. 194/2008[84]; nariadenia (EÚ) č. 1284/2009[85], (EÚ) č. 356/2010[86], (EÚ) č. 667/2010[87], (EÚ) č. 101/2011[88], (EÚ) č. 204/2011[89], (EÚ) č. 270/2011[90], (EÚ) č. 359/2011[91], (EÚ) č. 753/2011[92], (EÚ) č. 36/2012[93], (EÚ) č. 267/2012[94] a (EÚ) č. 377/2012[95],

– v oblasti inštitúcií: nariadenie (EHS) 1/58[96].

(4)       Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tieto rozhodnutia:

– v oblasti potravinovej bezpečnosti, veterinárnej a fytosanitárnej politiky: rozhodnutia 2003/17/ES[97], 2005/834/ES[98], 2006/545/ES[99], 2008/971/ES[100] a 2009/470/ES[101],

– v oblasti dopravnej politiky: rozhodnutia 2012/22/EÚ[102] a 2012/23/EÚ[103],

– v oblasti energetiky: rozhodnutia 2006/1364/ES[104] a 2008/114/ES, Euratom[105],

– v oblasti transeurópskych sietí: rozhodnutie č. 661/2010/EÚ[106],

– v oblasti súdnictva a základných práv: rozhodnutie 96/409/SZBP[107],

– v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti: rozhodnutie SCH/Com‑ex (94) 28 rev.[108],

– v oblasti životného prostredia: rozhodnutie 97/602/ES[109],

– v oblasti colnej únie: rozhodnutie 2001/822/ES[110],

– v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky: rozhodnutie č. 2011/292/EÚ[111],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.           Nasledujúce nariadenia sa menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe:

a)      v oblasti voľného pohybu tovaru: nariadenia (ES) č. 1907/2006, (ES) č. 1272/2008, (ES) č. 78/2009 a (EÚ) č. 1007/2011,

b)      v oblasti voľného pohybu osôb: nariadenie (ES) č. 883/2004,

c)      v oblasti práva obchodných spoločností: nariadenie (ES) č. 2157/2001,

d)      v oblasti politiky hospodárskej súťaže: nariadenie (ES) č. 659/1999,

e)      v oblasti poľnohospodárstva: nariadenia (ES) č. 834/2007, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 73/2009 a (ES) č. 1217/2009,

f)       v oblasti potravinovej bezpečnosti, veterinárnej a fytosanitárnej politiky: nariadenia (ES) č. 1760/2000, (ES) č. 999/2001, (ES) č. 998/2003, (ES) č. 2160/2003, (ES) č. 21/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004,

g)      v oblasti dopravnej politiky: nariadenia (EHS) č. 1192/69, (EHS) č. 1108/70, (EHS) č. 3821/85, (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009,

h)      v oblasti daní: nariadenia (EÚ) č. 904/2010 a (EÚ) č. 389/2012,

i)       v oblasti štatistiky: nariadenia (EHS) č. 2658/87, (ES) č. 2223/96, (ES) č. 1221/2002, (ES) č. 437/2003, (ES) č. 1059/2003, (ES) č. 1177/2003, (ES) č. 501/2004, (ES) č. 1222/2004, (ES) č. 1161/2005, (ES) č. 1921/2006, (ES) č. 716/2007, (ES) č. 295/2008, (ES) č. 216/2009, (ES) č. 217/2009, (ES) č. 218/2009, (EÚ) č. 1337/2011 a (EÚ) č. 70/2012,

j)       v oblasti súdnictva a základných práv: nariadenie (EÚ) č. 211/2011,

k)      v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti: nariadenia (ES) č. 1683/95, č. 1346/2000, (ES) č. 44/2001, (ES) č. 539/2001, (ES) č. 1896/2006, (ES) č. 861/2007, (ES) č. 1393/2007 a (ES) No 4/2009,

l)       v oblasti životného prostredia: nariadenie (ES) č. 1221/2009,

m)     v oblasti colnej únie: nariadenia (EHS) č. 2913/92 a (ES) č. 1528/2007,

n)      v oblasti vonkajších vzťahov: nariadenia (EHS) č. 3030/93, (ES) č. 517/94, (ES) č. 2368/2002, (ES) č. 1236/2005 a (ES) č. 1215/2009,

o)      v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky: nariadenia (ES) č. 2488/2000, (ES) č. 2580/2001, (ES) č. 881/2002, (ES) č. 147/2003, (ES) č. 1210/2003, (ES) č. 131/2004, (ES) č. 234/2004, (ES) č. 314/2004, (ES) č. 872/2004, (ES) č. 174/2005, (ES) č. 560/2005, (ES) č. 889/2005, (ES) č. 1183/2005, (ES) č. 1184/2005, (ES) č. 305/2006, (ES) č. 765/2006, (ES) č. 1412/2006, (ES) č. 329/2007, (ES) č. 194/2008, (EÚ) č. 1284/2009, (EÚ) č. 356/2010, (EÚ) č. 667/2010, (EÚ) č. 101/2011, (EÚ) č. 204/2011, (EÚ) č. 270/2011, (EÚ) č. 359/2011, (EÚ) č. 753/2011, (EÚ) č. 36/2012, (EÚ) č. 267/2012 a (EÚ) č. 377/2012,

p)      v oblasti inštitúcií: nariadenie (EHP) 1/58.

2.           Nasledujúce rozhodnutia sa menia a dopĺňajú, ako je uvedené v prílohe:

a)      v oblasti potravinovej bezpečnosti, veterinárnej a fytosanitárnej politiky: rozhodnutia 2003/17/ES, 2005/834/ES, 2006/545/ES, 2008/971/ES a 2009/470/ES,

b)      v oblasti dopravnej politiky: rozhodnutia 2012/22/EÚ a 2012/23/EÚ,

c)      v oblasti energetiky: rozhodnutia 2006/1364/ES a 2008/114/ES, Euratom,

d)      v oblasti transeurópskych sietí: rozhodnutie 661/2010/EÚ,

e)      v oblasti súdnictva a základných práv: rozhodnutie 96/409/SZBP,

f)       v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti: rozhodnutie SCH/Com‑ex (94) 28 rev.,

g)      v oblasti životného prostredia: rozhodnutie 97/602/ES,

h)      v oblasti colnej únie: 2001/822/ES,

i)       v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky: rozhodnutie 2011/292/EÚ.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

[1]               Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 10.

[2]               Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.

[3]               Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 95.

[4]               Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1.

[5]               Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

[6]               Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

[7]               Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 1.

[8]               Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1.

[9]               Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

[10]               Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.

[11]               Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

[12]               Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

[13]               Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

[14]             Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

[15]             Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.

[16]             Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

[17]             Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

[18]             Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

[19]             Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

[20]             Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.

[21]             Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

[22]             Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

[23]             Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

[24]             Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 8.

[25]             Ú. v. ES L 130, 15.6.1970, s. 4.

[26]             Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

[27]             Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.

[28]             Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72.

[29]             Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88.

[30]             Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1.

[31]             Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1.

[32]             Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

[33]             Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.

[34]             Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 1.

[35]             Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 1.

[36]             Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.

[37]             Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1.

[38]             Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 1.

[39]             Ú. v. EÚ L 233, 2.7.2004, s. 1 a Ú. v. EÚ L 333M, 11.12.2008, s. 1.

[40]             Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 22.

[41]             Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 1.

[42]             Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 17.

[43]             Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13.

[44]             Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1.

[45]             Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 42.

[46]             Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70.

[47]             Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7.

[48]             Ú. v. EÚ L 32, 3.2.2012, s. 1.

[49]             Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.

[50]             Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1.

[51]             Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

[52]             Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

[53]             Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.

[54]             Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s. 1.

[55]             Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1.

[56]             Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79.

[57]             Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1.

[58]             Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

[59]             Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[60]             Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

[61]             Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.

[62]             Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.

[63]             Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28.

[64]             Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.

[65]             Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1.

[66]             Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s. 19.

[67]             Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

[68]             Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

[69]             Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2.

[70]             Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.

[71]             Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 1.

[72]             Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 1.

[73]             Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 1.

[74]             Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32.

[75]             Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 5 a Ú. v. EÚ L 333M, 11.12.2008, s. 1019.

[76]             Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1 a Ú. v. EÚ L 159M, 13.6.2005, s. 347.

[77]             Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 1.

[78]             Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 1 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 231.

[79]             Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 9 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 239.

[80]             Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2006, s. 1 a Ú. v. EÚ L 334M, 12.12.2008, s. 948.

[81]             Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 432.

[82]             Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 2 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 470.

[83]             Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 1033.

[84]             Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.

[85]             Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 26.

[86]             Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 1.

[87]             Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 16.

[88]             Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.

[89]             Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1.

[90]             Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 4.

[91]             Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 1.

[92]             Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 1.

[93]             Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

[94]             Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1.

[95]             Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 1.

[96]             Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

[97]             Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10.

[98]             Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 51 a Ú. v. EÚ L 175M, 29.6.2006, s. 90.

[99]             Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 28.

[100]             Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 83.

[101]             Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

[102]             Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 1.

[103]             Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 13.

[104]            Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 1.

[105]            Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

[106]            Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2010, s. 1.

[107]            Ú. v. ES L 168, 6.7.1996, s. 4.

[108]            Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 463.

[109]            Ú. v. ES L 242, 4.9.1997, s. 64.

[110]            Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

[111]            Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.

PRÍLOHA

k návrhu NARIADENIE RADY,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky, dopravnej politiky, energetiky, daní, štatistiky, transeurópskych sietí, súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného prostredia, colnej únie, vonkajších vzťahov, zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a inštitúcií

1. VOĽNÝ POHYB TOVARU

A.           MOTOROVÉ VOZIDLÁ

32009 R 0078: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, p. 1):

V prílohe IV sa do bodu 1.1 dopĺňa:

„25 pre Chorvátsko“.

B.           KLASIFIKÁCIA, OZNAČOVANIE A BALENIE – LÁTKY A ZMESI

32008 R 1272: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1):

(a) Tabuľka 1.1 v prílohe III sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.1

Výstražné upozornenia na fyzikálnu nebezpečnosť

H200 || Jazyk || 2.1 – Výbušniny, nestabilné výbušniny

|| BG || Нестабилен експлозив.

|| ES || Explosivo inestable.

|| CS || Nestabilní výbušnina.

|| DA || Ustabilt eksplosiv.

|| DE || Instabil, explosiv.

|| ET || Ebapüsiv lõhkeaine.

|| EL || Ασταθή εκρηκτικά.

|| EN || Unstable explosives.

|| FR || Explosif instable.

|| GA || Pléascáin éagobhsaí.

|| HR || Nestabilni eksplozivi.

|| IT || Esplosivo instabile.

|| LV || Nestabili sprādzienbīstami materiāli.

|| LT || Nestabilios sprogios medžiagos.

|| HU || Instabil robbanóanyagok.

|| MT || Splussivi instabbli.

|| NL || Instabiele ontplofbare stof.

|| PL || Materiały wybuchowe niestabilne.

|| PT || Explosivo instável.

H200 || Jazyk || 2.1 – Výbušniny, nestabilné výbušniny

|| RO || Exploziv instabil.

|| SK || Nestabilné výbušniny.

|| SL || Nestabilni eksplozivi.

|| FI || Epästabiili räjähde.

|| SV || Instabilt explosivt.

H201 || Jazyk || 2.1 – Výbušniny, podtrieda 1.1

|| BG || Експлозив; опасност от масова експлозия.

|| ES || Explosivo; peligro de explosión en masa.

|| CS || Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

|| DA || Eksplosiv, masseeksplosionsfare.

|| DE || Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

|| ET || Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht.

|| EL || Εκρηκτικό·κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

|| EN || Explosive; mass explosion hazard.

|| FR || Explosif; danger d’explosion en masse.

|| GA || Pléascach; guais mhórphléasctha.

|| HR || Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.

|| IT || Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

|| LV || Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība.

|| LT || Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų.

|| HU || Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.

|| MT || Splussiv; periklu li jisplodu kollha f’daqqa.

|| NL || Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.

|| PL || Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

|| PT || Explosivo; perigo de explosão em massa.

|| RO || Exploziv; pericol de explozie în masă.

|| SK || Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.

|| SL || Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.

|| FI || Räjähde; massaräjähdysvaara.

|| SV || Explosivt. Fara för mass­explosion.

H202 || Jazyk || 2.1 – Výbušniny, podtrieda 1.2

|| BG || Експлозив; сериозна опасност от разпръскване.

|| ES || Explosivo; grave peligro de proyección.

|| CS || Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

|| DA || Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.

|| DE || Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

|| ET || Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht.

|| EL || Εκρηκτικό·σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης.

|| EN || Explosive, severe projection hazard.

|| FR || Explosif; danger sérieux de projection.

|| GA || Pléascach, guais throm teilgin.

|| HR || Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.

|| IT || Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

|| LV || Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība.

|| LT || Sprogios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų.

|| HU || Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.

|| MT || Splussiv, periklu serju ta’ projezzjoni.

|| NL || Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.

|| PL || Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.

|| PT || Explosivo, perigo grave de projecções.

|| RO || Exploziv; pericol grav de proiectare.

|| SK || Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.

|| SL || Eksplozivno, velika nevarnost za nastanek drobcev.

|| FI || Räjähde; vakava sirpalevaara.

|| SV || Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.

H203 || Jazyk || 2.1 – Výbušniny, podtrieda 1.3

|| BG || Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване.

|| ES || Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.

|| CS || Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

|| DA || Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.

|| DE || Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

|| ET || Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht.

|| EL || Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης.

|| EN || Explosive; fire, blast or projection hazard.

|| FR || Explosif; danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection.

|| GA || Pléascach; guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin.

|| HR || Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.

|| IT || Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.

|| LV || Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai izmetes bīstamība.

|| LT || Sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojų.

|| HU || Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.

|| MT || Splussiv; periklu ta' nar, blast jew projezzjoni.

|| NL || Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.

|| PL || Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.

|| PT || Explosivo; perigo de incêndio, sopro ou projecções.

|| RO || Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.

|| SK || Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.

|| SL || Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.

|| FI || Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara.

|| SV || Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

H204 || Jazyk || 2.1 – Výbušniny, podtrieda 1.4

|| BG || Опасност от пожар или разпръскване.

|| ES || Peligro de incendio o de proyección.

|| CS || Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

|| DA || Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

|| DE || Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

|| ET || Süttimis- või laialipaiskumisoht.

|| EL || Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης.

|| EN || Fire or projection hazard.

|| FR || Danger d’incendie ou de projection.

|| GA || Guais dóiteáin nó teilgin.

|| HR || Opasnost od vatre ili rasprskavanja.

|| IT || Pericolo di incendio o di proiezione.

|| LV || Uguns vai izmetes bīstamība.

|| LT || Gaisro arba išsvaidymo pavojus.

|| HU || Tűz vagy kivetés veszélye.

|| MT || Periklu ta’ nar jew ta’ projezzjoni.

|| NL || Gevaar voor brand of scherfwerking.

|| PL || Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.

|| PT || Perigo de incêndio ou projecções.

|| RO || Pericol de incendiu sau de proiectare.

|| SK || Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.

|| SL || Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.

|| FI || Palo- tai sirpalevaara.

|| SV || Fara för brand eller splitter och kaststycken.

H205 || Jazyk || 2.1 – Výbušniny, podtrieda 1.5

|| BG || Може да предизвика масова експлозия при пожар.

|| ES || Peligro de explosión en masa en caso de incendio.

|| CS || Při požáru může způsobit masivní výbuch.

|| DA || Fare for masseeksplosion ved brand.

|| DE || Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.

|| ET || Süttimise korral massiplahvatusoht.

|| EL || Κίνδυνος μαζικής έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

|| EN || May mass explode in fire.

|| FR || Danger d’explosion en masse en cas d’incendie.

|| GA || D’fhéadfadh sé go mbeadh mórphléascadh i dtine.

|| HR || U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.

|| IT || Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.

|| LV || Ugunī var masveidā eksplodēt.

|| LT || Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą.

|| HU || Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.

|| MT || Jista' jisplodi f'daqqa fin-nar.

|| NL || Gevaar voor massa-explosie bij brand.

|| PL || Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

|| PT || Perigo de explosão em massa em caso de incêndio.

|| RO || Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.

|| SK || Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.

|| SL || Pri požaru lahko eksplodira v masi.

|| FI || Koko massa voi räjähtää tulessa.

|| SV || Fara för mass­explosion vid brand.

H220 || Jazyk || 2.2 – Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Изключително запалим газ.

|| ES || Gas extremadamente inflamable.

|| CS || Extrémně hořlavý plyn.

|| DA || Yderst brandfarlig gas.

|| DE || Extrem entzündbares Gas.

|| ET || Eriti tuleohtlik gaas.

|| EL || Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

|| EN || Extremely flammable gas.

|| FR || Gaz extrêmement inflammable.

|| GA || Gás fíor-inadhainte.

|| HR || Vrlo lako zapaljivi plin.

|| IT || Gas altamente infiammabile.

|| LV || Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

|| LT || Ypač degios dujos.

|| HU || Rendkívül tűzveszélyes gáz.

|| MT || Gass li jaqbad malajr ħafna.

|| NL || Zeer licht ontvlambaar gas.

|| PL || Skrajnie łatwopalny gaz.

|| PT || Gás extremamente inflamável.

|| RO || Gaz extrem de inflamabil.

|| SK || Mimoriadne horľavý plyn.

|| SL || Zelo lahko vnetljiv plin.

|| FI || Erittäin helposti syttyvä kaasu.

|| SV || Extremt brandfarlig gas.

H221 || Jazyk || 2.2 – Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Запалим газ.

|| ES || Gas inflamable.

|| CS || Hořlavý plyn.

|| DA || Brandfarlig gas.

|| DE || Entzündbares Gas.

|| ET || Tuleohtlik gaas.

|| EL || Εύφλεκτο αέριο.

|| EN || Flammable gas.

|| FR || Gaz inflammable.

|| GA || Gás inadhainte.

|| HR || Zapaljivi plin.

|| IT || Gas infiammabile.

|| LV || Uzliesmojoša gāze.

|| LT || Degios dujos.

|| HU || Tűzveszélyes gáz.

|| MT || Gass li jaqbad.

|| NL || Ontvlambaar gas.

|| PL || Gaz łatwopalny.

|| PT || Gás inflamável.

|| RO || Gaz inflamabil.

|| SK || Horľavý plyn.

|| SL || Vnetljiv plin.

|| FI || Syttyvä kaasu.

|| SV || Brandfarlig gas.

H222 || Jazyk || 2.3 – Horľavé aerosóly, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Изключително запалим аерозол.

|| ES || Aerosol extremadamente inflamable.

|| CS || Extrémně hořlavý aerosol.

|| DA || Yderst brandfarlig aerosol.

|| DE || Extrem entzündbares Aerosol.

|| ET || Eriti tuleohtlik aerosool.

|| EL || Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

|| EN || Extremely flammable aerosol.

|| FR || Aérosol extrêmement inflammable.

|| GA || Aerasól fíor-inadhainte.

|| HR || Vrlo lako zapaljivi aerosol.

|| IT || Aerosol altamente infiammabile.

|| LV || Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

|| LT || Ypač degus aerozolis.

|| HU || Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

|| MT || Aerosol li jaqbad malajr ħafna.

|| NL || Zeer licht ontvlambare aerosol.

|| PL || Skrajnie łatwopalny aerozol.

|| PT || Aerossol extremamente inflamável.

|| RO || Aerosol extrem de inflamabil.

|| SK || Mimoriadne horľavý aerosól.

|| SL || Zelo lahko vnetljiv aerosol.

|| FI || Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

|| SV || Extremt brandfarlig aerosol.

H223 || Jazyk || 2.3 – Horľavé aerosóly, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Запалим аерозол.

|| ES || Aerosol inflamable.

|| CS || Hořlavý aerosol.

|| DA || Brandfarlig aerosol.

|| DE || Entzündbares Aerosol.

|| ET || Tuleohtlik aerosool.

|| EL || Εύφλεκτο αερόλυμα.

|| EN || Flammable aerosol.

|| FR || Aérosol inflammable.

|| GA || Aerasól inadhainte.

|| HR || Zapaljivi aerosol.

|| IT || Aerosol infiammabile.

|| LV || Uzliesmojošs aerosols.

|| LT || Degus aerozolis.

|| HU || Tűzveszélyes aeroszol.

|| MT || Aerosol li jaqbad.

|| NL || Ontvlambare aerosol.

|| PL || Aerozol łatwopalny.

|| PT || Aerossol inflamável.

|| RO || Aerosol inflamabil.

|| SK || Horľavý aerosól.

|| SL || Vnetljiv aerosol.

|| FI || Syttyvä aerosoli.

|| SV || Brandfarlig aerosol.

H224 || Jazyk || 2.6 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Изключително запалими течност и пари.

|| ES || Líquido y vapores extremadamente inflamables.

|| CS || Extrémně hořlavá kapalina a páry.

|| DA || Yderst brandfarlig væske og damp.

|| DE || Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.

|| ET || Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.

|| EL || Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.

|| EN || Extremely flammable liquid and vapour.

H224 || Jazyk || 2.6 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 1

|| FR || Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.

|| GA || Leacht fíor-inadhainte agus gal fhíor-inadhainte.

|| HR || Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.

|| IT || Liquido e vapori altamente infiammabili.

|| LV || Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

|| LT || Ypač degūs skystis ir garai.

|| HU || Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.

|| MT || Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna.

|| NL || Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

|| PL || Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

|| PT || Líquido e vapor extremamente inflamáveis.

|| RO || Lichid şi vapori extrem de inflamabili.

|| SK || Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

|| SL || Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

|| FI || Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.

|| SV || Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H225 || Jazyk || 2.6 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Силно запалими течност и пари.

|| ES || Líquido y vapores muy inflamables.

|| CS || Vysoce hořlavá kapalina a páry.

|| DA || Meget brandfarlig væske og damp.

|| DE || Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

|| ET || Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

|| EL || Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

|| EN || Highly flammable liquid and vapour.

|| FR || Liquide et vapeurs très inflammables.

|| GA || Leacht an-inadhainte agus gal an-inadhainte.

|| HR || Lako zapaljiva tekućina i para.

|| IT || Liquido e vapori facilmente infiammabili.

|| LV || Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

|| LT || Labai degūs skystis ir garai.

H225 || Jazyk || 2.6 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2

|| HU || Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

|| MT || Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna.

|| NL || Licht ontvlambare vloeistof en damp.

|| PL || Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

|| PT || Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

|| RO || Lichid şi vapori foarte inflamabili.

|| SK || Veľmi horľavá kvapalina a pary.

|| SL || Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

|| FI || Helposti syttyvä neste ja höyry.

|| SV || Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 || Jazyk || 2.6 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3

|| BG || Запалими течност и пари.

|| ES || Líquidos y vapores inflamables.

|| CS || Hořlavá kapalina a páry.

|| DA || Brandfarlig væske og damp.

|| DE || Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

|| ET || Tuleohtlik vedelik ja aur.

|| EL || Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

|| EN || Flammable liquid and vapour.

|| FR || Liquide et vapeurs inflammables.

|| GA || Leacht inadhainte agus gal inadhainte.

|| HR || Zapaljiva tekućina i para.

|| IT || Liquido e vapori infiammabili.

|| LV || Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

|| LT || Degūs skystis ir garai.

|| HU || Tűzveszélyes folyadék és gőz.

|| MT || Likwidu u fwar li jaqbdu.

|| NL || Ontvlambare vloeistof en damp.

|| PL || Łatwopalna ciecz i pary.

H226 || Jazyk || 2.6 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3

|| PT || Líquido e vapor inflamáveis.

|| RO || Lichid şi vapori inflamabili.

|| SK || Horľavá kvapalina a pary.

|| SL || Vnetljiva tekočina in hlapi.

|| FI || Syttyvä neste ja höyry.

|| SV || Brandfarlig vätska och ånga.

H228 || Jazyk || 2.7 – Horľavé tuhé látky, kategória nebezpečnosti 1, 2

|| BG || Запалимо твърдо вещество.

|| ES || Sólido inflamable.

|| CS || Hořlavá tuhá látka.

|| DA || Brandfarligt fast stof.

|| DE || Entzündbarer Feststoff.

|| ET || Tuleohtlik tahke aine.

|| EL || Εύφλεκτο στερεό.

|| EN || Flammable solid.

|| FR || Matière solide inflammable.

|| GA || Solad inadhainte.

|| HR || Zapaljiva krutina.

|| IT || Solido infiammabile.

|| LV || Uzliesmojoša cieta viela.

|| LT || Degi kietoji medžiaga.

|| HU || Tűzveszélyes szilárd anyag.

|| MT || Solidu li jaqbad.

|| NL || Ontvlambare vaste stof.

|| PL || Substancja stała łatwopalna.

|| PT || Sólido inflamável.

|| RO || Solid inflamabil.

|| SK || Horľavá tuhá látka.

|| SL || Vnetljiva trdna snov.

|| FI || Syttyvä kiinteä aine.

|| SV || Brandfarligt fast ämne.

H240 || Jazyk || 2.8 – Samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ A 2.15 – Organické peroxidy, typ A

|| BG || Може да предизвика експлозия при нагряване.

|| ES || Peligro de explosión en caso de calentamiento.

|| CS || Zahřívání může způsobit výbuch.

|| DA || Eksplosionsfare ved opvarmning.

|| DE || Erwärmung kann Explosion verursachen.

|| ET || Kuumenemisel võib plahvatada.

|| EL || Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

|| EN || Heating may cause an explosion.

|| FR || Peut exploser sous l’effet de la chaleur.

|| GA || D’fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le pléascadh.

|| HR || Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

|| IT || Rischio di esplosione per riscaldamento.

|| LV || Sakaršana var izraisīt eksploziju.

|| LT || Kaitinant gali sprogti.

|| HU || Hő hatására robbanhat.

|| MT || It-tisħin jista’ jikkawża splużjoni.

|| NL || Ontploffingsgevaar bij verwarming.

|| PL || Ogrzanie grozi wybuchem.

|| PT || Risco de explosão sob a acção do calor.

|| RO || Pericol de explozie în caz de încălzire.

|| SK || Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.

|| SL || Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

|| FI || Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

|| SV || Explosivt vid uppvärmning.

H241 || Jazyk || 2.8 – Samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ B 2.15 – Organické peroxidy, typ B

|| BG || Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.

|| ES || Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.

|| CS || Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

|| DA || Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

|| DE || Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.

|| ET || Kuumenemisel võib süttida või plahvatada.

|| EL || Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

|| EN || Heating may cause a fire or explosion.

|| FR || Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur.

|| GA || D’fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le dóiteán nó le pléascadh.

|| HR || Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.

|| IT || Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.

|| LV || Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju.

|| LT || Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.

|| HU || Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.

|| MT || It-tisħin jista’ jikkawża nar jew splużjoni.

|| NL || Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.

|| PL || Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

|| PT || Risco de explosão ou de incêndio sob a acção do calor.

|| RO || Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.

|| SK || Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

|| SL || Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

|| FI || Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.

|| SV || Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

H242 || Jazyk || 2.8 – Samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ C, D, E, F 2.15 – Organické peroxidy, typ C, D, E, F

|| BG || Може да предизвика пожар при нагряване.

|| ES || Peligro de incendio en caso de calentamiento.

|| CS || Zahřívání může způsobit požár.

|| DA || Brandfare ved opvarmning.

|| DE || Erwärmung kann Brand verursachen.

|| ET || Kuumenemisel võib süttida.

|| EL || Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

|| EN || Heating may cause a fire.

|| FR || Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur.

|| GA || D’fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le dóiteán.

|| HR || Zagrijavanje može uzrokovati požar.

|| IT || Rischio d’incendio per riscaldamento.

|| LV || Sakaršana var izraisīt degšanu.

|| LT || Kaitinant gali sukelti gaisrą.

|| HU || Hő hatására meggyulladhat.

|| MT || It-tisħin jista’ jikkawża nar.

|| NL || Brandgevaar bij verwarming.

|| PL || Ogrzanie może spowodować pożar.

|| PT || Risco de incêndio sob a acção do calor.

|| RO || Pericol de incendiu în caz de încălzire.

|| SK || Zahrievanie môže spôsobiť požiar.

|| SL || Segrevanje lahko povzroči požar.

|| FI || Palovaarallinen kuumennettaessa.

|| SV || Brandfarligt vid uppvärmning.

H250 || Jazyk || 2.9 – Samozápalné kvapaliny, kategória nebezpečnosti 1 2.10 – Samozápalné tuhé látky, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Самозапалва се при контакт с въздух.

|| ES || Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

|| CS || Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

|| DA || Selvantænder ved kontakt med luft.

|| DE || Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.

|| ET || Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest.

|| EL || Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα.

|| EN || Catches fire spontaneously if exposed to air.

|| FR || S’enflamme spontanément au contact de l’air.

|| GA || Téann trí thine go spontáineach má nochtar don aer.

|| HR || Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.

|| IT || Spontaneamente infiammabile all'aria.

|| LV || Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu.

|| LT || Veikiami oro savaime užsidega.

|| HU || Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.

|| MT || Jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

|| NL || Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.

|| PL || Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

|| PT || Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar.

|| RO || Se aprinde spontan, în contact cu aerul.

|| SK || Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.

|| SL || Samodejno se vžge na zraku.

|| FI || Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

|| SV || Spontanantänder vid kontakt med luft.

H251 || Jazyk || 2.11 –  Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Самонагряващо се: може да се запали.

|| ES || Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.

|| CS || Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

|| DA || Selvopvarmende, kan selvantænde.

|| DE || Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

|| ET || Isekuumenev, võib süttida.

|| EL || Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.

|| EN || Self-heating: may catch fire.

|| FR || Matière auto-échauffante; peut s’enflammer.

|| GA || Féintéamh: d’fhéadfadh sé dul trí thine.

|| HR || Samozagrijavanje; može se zapaliti.

|| IT || Autoriscaldante; può infiammarsi.

|| LV || Pašsasilstošs; var aizdegties.

|| LT || Savaime kaistančios, gali užsidegti.

|| HU || Önmelegedő: meggyulladhat.

|| MT || Jisħon waħdu: jista' jieħu n-nar.

|| NL || Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.

|| PL || Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

|| PT || Susceptível de auto-aquecimento: risco de inflamação.

|| RO || Se autoîncălzeşte, pericol de aprindere.

|| SK || Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.

|| SL || Samosegrevanje: lahko povzroči požar.

|| FI || Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

|| SV || Självupphettande. Kan börja brinna.

H252 || Jazyk || 2.11 –  Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Самонагряващо се в големи количества; може да се запали.

|| ES || Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.

|| CS || Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

|| DA || Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.

|| DE || In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

|| ET || Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida.

|| EL || Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.

|| EN || Self-heating in large quantities; may catch fire.

|| FR || Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s’enflammer.

|| GA || Féintéamh ina mhórchainníochtaí; d’fhéadfadh sé dul trí thine.

|| HR || Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.

|| IT || Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.

|| LV || Lielos apjomos pašsasilstošs; var aizdegties.

|| LT || Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti.

|| HU || Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.

|| MT || Jisħon waħdu f’kwantitajiet kbar; jista’ jieħu n-nar.

|| NL || In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.

|| PL || Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.

|| PT || Susceptível de auto-aquecimento em grandes quantidades: risco de inflamação.

|| RO || Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere.

|| SK || Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

|| SL || Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.

|| FI || Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

|| SV || Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.

H260 || Jazyk || 2.12 –  Látky a zmesi, ktoré v kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.

|| ES || En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

|| CS || Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

|| DA || Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.

|| DE || In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.

|| ET || Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida.

|| EL || Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.

|| EN || In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.

|| FR || Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

|| GA || I dteagmháil le huisce scaoiltear gáis inadhainte a d'fhéadfadh uathadhaint.

|| HR || U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.

|| IT || A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.

|| LV || Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var spontāni aizdegties.

|| LT || Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.

|| HU || Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

|| MT || Meta jmiss ma’ l-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu li jistgħu jieħdu n-nar spontanjament.

H260 || Jazyk || 2.12 –  Látky a zmesi, ktoré v kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1

|| NL || In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.

|| PL || W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

|| PT || Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente.

|| RO || În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.

|| SK || Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

|| SL || V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.

|| FI || Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa.

|| SV || Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.

H261 || Jazyk || 2.12 –  Látky a zmesi, ktoré v kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategórie nebezpečnosti 2 a 3

|| BG || При контакт с вода отделя запалими газове.

|| ES || En contacto con el agua desprende gases inflamables.

|| CS || Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

|| DA || Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.

|| DE || In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.

|| ET || Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase.

|| EL || Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια.

|| EN || In contact with water releases flammable gases.

|| FR || Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.

|| GA || I dteagmháil le huisce scaoiltear gáis inadhainte.

|| HR || U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.

|| IT || A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.

|| LV || Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošu gāzi.

|| LT || Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas

|| HU || Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

|| MT || Meta jmiss ma’ l-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu.

|| NL || In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.

|| PL || W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

|| PT || Em contacto com a água liberta gases inflamáveis.

|| RO || În contact cu apa degajă gaze inflamabile.

|| SK || Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

|| SL || V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.

|| FI || Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa.

|| SV || Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H270 || Jazyk || 2.4 – Oxidujúce plyny, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Може да предивзика или усили пожар; окислител.

|| ES || Puede provocar o agravar un incendio; comburente.

|| CS || Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

|| DA || Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.

|| DE || Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.

|| ET || Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.

|| EN || May cause or intensify fire; oxidiser.

|| FR || Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le tine nó cur le tine; ocsaídeoir.

|| HR || Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.

|| IT || Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

|| LV || Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs.

|| LT || Gali sukelti arba padidinti gaisrą, oksidatorius.

|| HU || Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.

|| MT || Jista’ jikkawża jew iżid in-nar; ossidant.

|| NL || Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

|| PL || Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

|| PT || Pode provocar ou agravar incêndios; comburente.

|| RO || Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

|| SK || Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

|| SL || Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

|| FI || Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.

|| SV || Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.

H271 || Jazyk || 2.13 – Oxidujúce kvapaliny, kategória nebezpečnosti 1 2.14 – Oxidujúce tuhé látky, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.

|| ES || Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

|| CS || Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

|| DA || Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

|| DE || Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

|| ET || Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.

|| EN || May cause fire or explosion; strong oxidiser.

|| FR || Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le tine nó le pléascadh; an‑ocsaídeoir.

|| HR || Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.

|| IT || Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

|| LV || Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs.

|| LT || Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.

|| HU || Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

|| MT || Jista’ jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi.

|| NL || Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.

|| PL || Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

|| PT || Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente.

|| RO || Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

|| SK || Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

|| SL || Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.

|| FI || Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.

|| SV || Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

H272 || Jazyk || 2.13 – Oxidujúce kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2, 3 2.14 – Oxidujúce tuhé látky, kategória nebezpečnosti 2, 3

|| BG || Може да усили пожара; окислител.

|| ES || Puede agravar un incendio; comburente.

|| CS || Může zesílit požár; oxidant.

|| DA || Kan forstærke brand, brandnærende.

|| DE || Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

|| ET || Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.

|| EL || Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.

|| EN || May intensify fire; oxidiser.

|| FR || Peut aggraver un incendie; comburant.

|| GA || D’fhéadfadh sé cur le tine; ocsaídeoir.

|| HR || Može pojačati požar; oksidans.

|| IT || Può aggravare un incendio; comburente.

|| LV || Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.

|| LT || Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

|| HU || Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

|| MT || Jista’ jżid in-nar; ossidant.

|| NL || Kan brand bevorderen; oxiderend.

|| PL || Może intensyfikować pożar; utleniacz.

|| PT || Pode agravar incêndios; comburente.

|| RO || Poate agrava un incendiu; oxidant.

|| SK || Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

|| SL || Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

|| FI || Voi edistää tulipaloa; hapettava.

|| SV || Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H280 || Jazyk || 2.5 –  Plyny pod tlakom:           Stlačený plyn           Skvapalnený plyn           Rozpustený plyn

|| BG || Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

|| ES || Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

|| CS || Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

|| DA || Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

|| DE || Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

|| ET || Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

|| EL || Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.

|| EN || Contains gas under pressure; may explode if heated.

|| FR || Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

|| GA || Gás istigh ann, faoi bhrú; d’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear.

|| HR || Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

|| IT || Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

|| LV || Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

|| LT || Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

|| HU || Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

|| MT || Fih gass taħt pressjoni; jista’ jisplodi jekk jissaħħan.

|| NL || Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

|| PL || Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

|| PT || Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

|| RO || Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

|| SK || Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

|| SL || Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

|| FI || Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

|| SV || Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H281 || Jazyk || 2.5 – Plyny pod tlakom: schladený skvapalnený plyn

|| BG || Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания.

|| ES || Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

|| CS || Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

|| DA || Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

|| DE || Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder ‑Verletzungen verursachen.

|| ET || Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või ‑kahjustusi.

|| EL || Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμούς.

|| EN || Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury.

|| FR || Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.

|| GA || Gás cuisnithe istigh ann; d’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le dónna crióigineacha nó le díobháil chrióigineach.

|| HR || Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.

|| IT || Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.

|| LV || Satur atdzesētu gāzi; var radīt kriogēnus apdegumus vai ievainojumus.

|| LT || Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus.

|| HU || Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.

|| MT || Fih gass imkessaħ; jista’ jikkawża ħruq jew dannu minn temperaturi baxxi.

|| NL || Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.

|| PL || Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

|| PT || Contém gás refrigerado; pode provocar queimaduras ou lesões criogénicas.

H281 || Jazyk || 2.5 – Plyny pod tlakom: schladený skvapalnený plyn

|| RO || Conţine un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.

|| SK || Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.

|| SL || Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

|| FI || Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.

|| SV || Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.

H290 || Jazyk || 2.16 – Korozívne pre kovy, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Може да бъде корозивно за металите.

|| ES || Puede ser corrosivo para los metales.

|| CS || Může být korozivní pro kovy.

|| DA || Kan ætse metaller.

|| DE || Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

|| ET || Võib söövitada metalle.

|| EL || Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

|| EN || May be corrosive to metals.

|| FR || Peut être corrosif pour les métaux.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith creimneach do mhiotail

|| HR || Može nagrizati metale.

|| IT || Può essere corrosivo per i metalli.

|| LV || Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

|| LT || Gali ėsdinti metalus.

|| HU || Fémekre korrozív hatású lehet.

|| MT || Jista’ jkun korrużiv għall-metalli.

|| NL || Kan bijtend zijn voor metalen.

|| PL || Może powodować korozję metali.

|| PT || Pode ser corrosivo para os metais.

|| RO || Poate fi corosiv pentru metale.

|| SK || Môže byť korozívna pre kovy.

|| SL || Lahko je jedko za kovine.

|| FI || Voi syövyttää metalleja.

|| SV || Kan vara korrosivt för metaller.“

b) Tabuľka 1.2 v prílohe III sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.2 Výstražné upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev pre zdravie ľudí

H300 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 1, 2

|| BG || Смъртоносeн при поглъщане.

|| ES || Mortal en caso de ingestión.

|| CS || Při požití může způsobit smrt.

|| DA || Livsfarlig ved indtagelse.

|| DE || Lebensgefahr bei Verschlucken.

|| ET || Allaneelamisel surmav.

|| EL || Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

|| EN || Fatal if swallowed.

|| FR || Mortel en cas d’ingestion.

|| GA || Marfach má shlogtar.

|| HR || Smrtonosno ako se proguta.

|| IT || Letale se ingerito.

|| LV || Norijot iestājas nāve.

|| LT || Mirtina prarijus.

|| HU || Lenyelve halálos.

|| MT || Fatali jekk jinbela’.

|| NL || Dodelijk bij inslikken.

|| PL || Połknięcie grozi śmiercią.

|| PT || Mortal por ingestão.

|| RO || Mortal în caz de înghiţire.

|| SK || Smrteľný po požití.

|| SL || Smrtno pri zaužitju.

|| FI || Tappavaa nieltynä.

|| SV || Dödligt vid förtäring.

H301 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 3

|| BG || Токсичен при поглъщане.

|| ES || Tóxico en caso de ingestión.

|| CS || Toxický při požití.

|| DA || Giftig ved indtagelse.

|| DE || Giftig bei Verschlucken.

|| ET || Allaneelamisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

|| EN || Toxic if swallowed.

|| FR || Toxique en cas d’ingestion.

|| GA || Tocsaineach má shlogtar.

|| HR || Otrovno ako se proguta.

|| IT || Tossico se ingerito.

|| LV || Toksisks, ja norij.

|| LT || Toksiška prarijus.

|| HU || Lenyelve mérgező.

|| MT || Tossiku jekk jinbela’.

|| NL || Giftig bij inslikken.

|| PL || Działa toksycznie po połknięciu.

|| PT || Tóxico por ingestão.

|| RO || Toxic în caz de înghiţire.

|| SK || Toxický po požití.

|| SL || Strupeno pri zaužitju.

|| FI || Myrkyllistä nieltynä.

|| SV || Giftigt vid förtäring.

H302 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4

|| BG || Вреден при поглъщане.

|| ES || Nocivo en caso de ingestión.

|| CS || Zdraví škodlivý při požití.

|| DA || Farlig ved indtagelse.

|| DE || Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

|| ET || Allaneelamisel kahjulik.

|| EL || Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

|| EN || Harmful if swallowed.

|| FR || Nocif en cas d’ingestion.

|| GA || Díobhálach má shlogtar.

|| HR || Štetno ako se proguta.

|| IT || Nocivo se ingerito.

|| LV || Kaitīgs, ja norij.

|| LT || Kenksminga prarijus.

|| HU || Lenyelve ártalmas.

|| MT || Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’.

|| NL || Schadelijk bij inslikken.

|| PL || Działa szkodliwie po połknięciu.

|| PT || Nocivo por ingestão.

|| RO || Nociv în caz de înghiţire.

|| SK || Škodlivý po požití.

|| SL || Zdravju škodljivo pri zaužitju.

|| FI || Haitallista nieltynä.

|| SV || Skadligt vid förtäring.

H304 || Jazyk || 3.10 – Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

|| ES || Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

|| CS || Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

|| DA || Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

|| DE || Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

|| ET || Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

|| EN || May be fatal if swallowed and enters airways.

|| FR || Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith marfach má shlogtar é agus má théann sé isteach sna haerbhealaí.

|| HR || Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

|| HU || Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

|| IT || Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

|| LV || Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

|| LT || Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

|| MT || Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.

|| NL || Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

|| PL || Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

|| PT || Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

|| RO || Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

|| SK || Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

|| SL || Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

|| FI || Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

|| SV || Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H310 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (dermálna), kategória nebezpečnosti 1, 2

|| BG || Смъртоносeн при контакт с кожата.

|| ES || Mortal en contacto con la piel.

|| CS || Při styku s kůží může způsobit smrt.

|| DA || Livsfarlig ved hudkontakt.

|| DE || Lebensgefahr bei Hautkontakt.

|| ET || Nahale sattumisel surmav.

|| EL || Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.

|| EN || Fatal in contact with skin.

|| FR || Mortel par contact cutané.

|| GA || Marfach i dteagmháil leis an gcraiceann.

|| HR || Smrtonosno u dodiru s kožom.

|| HU || Bőrrel érintkezve halálos.

|| IT || Letale per contatto con la pelle.

|| LV || Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.

|| LT || Mirtina susilietus su oda.

|| MT || Fatali jekk imiss mal-ġilda.

|| NL || Dodelijk bij contact met de huid.

|| PL || Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.

|| PT || Mortal em contacto com a pele.

|| RO || Mortal în contact cu pielea.

|| SK || Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

|| SL || Smrtno v stiku s kožo.

|| FI || Tappavaa joutuessaan iholle.

|| SV || Dödligt vid hudkontakt.

H311 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (dermálna), kategória nebezpečnosti 3

|| BG || Токсичен при контакт с кожата.

|| ES || Tóxico en contacto con la piel.

|| CS || Toxický při styku s kůží.

|| DA || Giftig ved hudkontakt.

|| DE || Giftig bei Hautkontakt.

H311 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (dermálna), kategória nebezpečnosti 3

|| ET || Nahale sattumisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

|| EN || Toxic in contact with skin.

|| FR || Toxique par contact cutané.

|| GA || Tocsaineach i dteagmháil leis an gcraiceann.

|| HR || Otrovno u dodiru s kožom.

|| IT || Tossico per contatto con la pelle.

|| LV || Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.

|| LT || Toksiška susilietus su oda.

|| HU || Bőrrel érintkezve mérgező.

|| MT || Tossiku meta jmiss mal-ġilda.

|| NL || Giftig bij contact met de huid.

|| PL || Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

|| PT || Tóxico em contacto com a pele.

|| RO || Toxic în contact cu pielea.

|| SK || Toxický pri kontakte s pokožkou.

|| SL || Strupeno v stiku s kožo.

|| FI || Myrkyllistä joutuessaan iholle.

|| SV || Giftigt vid hudkontakt.

H312 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (dermálna), kategória nebezpečnosti 4

|| BG || Вреден при контакт с кожата.

|| ES || Nocivo en contacto con la piel.

|| CS || Zdraví škodlivý při styku s kůží.

|| DA || Farlig ved hudkontakt.

|| DE || Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

|| ET || Nahale sattumisel kahjulik.

|| EL || Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

|| EN || Harmful in contact with skin.

|| FR || Nocif par contact cutané.

|| GA || Díobhálach i dteagmháil leis an gcraiceann.

H312 || Jazyk || 3.1 –  Akútna toxicita (dermálna), kategória nebezpečnosti 4

|| HR || Štetno u dodiru s kožom.

|| IT || Nocivo per contatto con la pelle.

|| LV || Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

|| LT || Kenksminga susilietus su oda.

|| HU || Bőrrel érintkezve ártalmas.

|| MT || Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda.

|| NL || Schadelijk bij contact met de huid.

|| PL || Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

|| PT || Nocivo em contacto com a pele.

|| RO || Nociv în contact cu pielea.

|| SK || Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

|| SL || Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

|| FI || Haitallista joutuessaan iholle.

|| SV || Skadligt vid hudkontakt.

H314 || Jazyk || 3.2 –  Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 1A, 1B, 1C

|| BG || Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

|| ES || Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

|| CS || Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

|| DA || Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

|| DE || Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

|| ET || Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

|| EL || Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

|| EN || Causes severe skin burns and eye damage.

|| FR || Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

|| GA || Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil.

|| HR || Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

|| IT || Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

|| LV || Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

|| LT || Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H314 || Jazyk || 3.2 –  Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 1A, 1B, 1C

|| HU || Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

|| MT || Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

|| NL || Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

|| PL || Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

|| PT || Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

|| RO || Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

|| SK || Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

|| SL || Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

|| FI || Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

|| SV || Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 || Jazyk || 3.2 –  Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Предизвиква дразнене на кожата.

|| ES || Provoca irritación cutánea.

|| CS || Dráždí kůži.

|| DA || Forårsager hudirritation.

|| DE || Verursacht Hautreizungen.

|| ET || Põhjustab nahaärritust.

|| EL || Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

|| EN || Causes skin irritation.

|| FR || Provoque une irritation cutanée.

|| GA || Ina chúis le greannú craicinn.

|| HR || Nadražuje kožu.

|| IT || Provoca irritazione cutanea.

|| LV || Kairina ādu.

|| LT || Dirgina odą.

|| HU || Bőrirritáló hatású.

|| MT || Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

|| NL || Veroorzaakt huidirritatie.

|| PL || Działa drażniąco na skórę.

|| PT || Provoca irritação cutânea.

|| RO || Provoacă iritarea pielii.

H315 || Jazyk || 3.2 –  Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2

|| SK || Dráždi kožu.

|| SL || Povzroča draženje kože.

|| FI || Ärsyttää ihoa.

|| SV || Irriterar huden.

H317 || Jazyk || 3.4 – Senzibilizácia – pokožka, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Може да причини алергична кожна реакция.

|| ES || Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

|| CS || Může vyvolat alergickou kožní reakci.

|| DA || Kan forårsage allergisk hudreaktion.

|| DE || Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

|| ET || Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

|| EN || May cause an allergic skin reaction.

|| FR || Peut provoquer une allergie cutanée.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach craicinn.

|| HR || Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

|| IT || Può provocare una reazione allergica cutanea.

|| LV || Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

|| LT || Gali sukelti alerginę odos reakciją.

|| HU || Allergiás bőrreakciót válthat ki.

|| MT || Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda.

|| NL || Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

|| PL || Może powodować reakcję alergiczną skóry.

|| PT || Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

|| RO || Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

|| SK || Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

|| SL || Lahko povzroči alergijski odziv kože.

|| FI || Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

|| SV || Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 || Jazyk || 3.3 –  Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Предизвиква сериозно увреждане на очите.

|| ES || Provoca lesiones oculares graves.

|| CS || Způsobuje vážné poškození očí.

|| DA || Forårsager alvorlig øjenskade.

|| DE || Verursacht schwere Augenschäden.

|| ET || Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

|| EL || Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

|| EN || Causes serious eye damage.

|| FR || Provoque des lésions oculaires graves.

|| GA || Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.

|| HR || Uzrokuje teške ozljede oka.

|| IT || Provoca gravi lesioni oculari.

|| LV || Izraisa nopietnus acu bojājumus.

|| LT || Smarkiai pažeidžia akis.

|| HU || Súlyos szemkárosodást okoz.

|| MT || Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

|| NL || Veroorzaakt ernstig oogletsel.

|| PL || Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

|| PT || Provoca lesões oculares graves.

|| RO || Provoacă leziuni oculare grave.

|| SK || Spôsobuje vážne poškodenie očí.

|| SL || Povzroča hude poškodbe oči.

|| FI || Vaurioittaa vakavasti silmiä.

|| SV || Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 || Jazyk || 3.3 – Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Предизвиква сериозно дразнене на очите.

|| ES || Provoca irritación ocular grave.

|| CS || Způsobuje vážné podráždění očí.

|| DA || Forårsager alvorlig øjenirritation.

|| DE || Verursacht schwere Augenreizung.

|| ET || Põhjustab tugevat silmade ärritust.

|| EL || Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

|| EN || Causes serious eye irritation.

|| FR || Provoque une sévère irritation des yeux.

|| GA || Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

|| HR || Uzrokuje jako nadraživanje oka.

|| IT || Provoca grave irritazione oculare.

|| LV || Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

|| LT || Sukelia smarkų akių dirginimą.

|| HU || Súlyos szemirritációt okoz.

|| MT || Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

|| NL || Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

|| PL || Działa drażniąco na oczy.

|| PT || Provoca irritação ocular grave.

|| RO || Provoacă o iritare gravă a ochilor.

|| SK || Spôsobuje vážne podráždenie očí.

|| SL || Povzroča hudo draženje oči.

|| FI || Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

|| SV || Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 || Jazyk || 3.1 – Akútna toxicita (inhal.), kategória nebezpečnosti 1, 2

|| BG || Смъртоносен при вдишване.

|| ES || Mortal en caso de inhalación.

|| CS || Při vdechování může způsobit smrt.

|| DA || Livsfarlig ved indånding.

|| DE || Lebensgefahr bei Einatmen.

|| ET || Sissehingamisel surmav.

|| EL || Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || Fatal if inhaled.

|| FR || Mortel par inhalation.

|| GA || Marfach má ionanálaítear.

|| HR || Smrtonosno ako se udiše.

|| IT || Letale se inalato.

|| LV || Ieelpojot, iestājas nāve.

|| LT || Mirtina įkvėpus.

|| HU || Belélegezve halálos.

|| MT || Fatali jekk jinxtamm.

|| NL || Dodelijk bij inademing.

|| PL || Wdychanie grozi śmiercią.

|| PT || Mortal por inalação.

|| RO || Mortal în caz de inhalare.

|| SK || Smrteľný pri vdýchnutí.

|| SL || Smrtno pri vdihavanju.

|| FI || Tappavaa hengitettynä.

|| SV || Dödligt vid inandning.

H331 || Jazyk || 3.1 – Akútna toxicita (inhal.), kategória nebezpečnosti 3

|| BG || Токсичен при вдишване.

|| ES || Tóxico en caso de inhalación.

|| CS || Toxický při vdechování.

|| DA || Giftig ved indånding.

|| DE || Giftig bei Einatmen.

|| ET || Sissehingamisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || Toxic if inhaled.

|| FR || Toxique par inhalation.

|| GA || Tocsaineach má ionanálaítear.

|| HR || Otrovno ako se udiše.

|| IT || Tossico se inalato.

|| LV || Toksisks ieelpojot.

|| LT || Toksiška įkvėpus.

|| HU || Belélegezve mérgező.

|| MT || Tossiku jekk jinxtamm.

|| NL || Giftig bij inademing.

|| PL || Działa toksycznie w następstwie wdychania.

|| PT || Tóxico por inalação.

|| RO || Toxic în caz de inhalare.

|| SK || Toxický pri vdýchnutí.

|| SL || Strupeno pri vdihavanju.

|| FI || Myrkyllistä hengitettynä.

|| SV || Giftigt vid inandning.

H332 || Jazyk || 3.1 – Akútna toxicita (inhal.), kategória nebezpečnosti 4

|| BG || Вреден при вдишване.

|| ES || Nocivo en caso de inhalación.

|| CS || Zdraví škodlivý při vdechování.

|| DA || Farlig ved indånding.

|| DE || Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

|| ET || Sissehingamisel kahjulik.

|| EL || Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || Harmful if inhaled.

|| FR || Nocif par inhalation.

|| GA || Díobhálach má ionanálaítear.

|| HR || Štetno ako se udiše.

|| IT || Nocivo se inalato.

|| LV || Kaitīgs ieelpojot.

|| LT || Kenksminga įkvėpus.

|| HU || Belélegezve ártalmas.

|| MT || Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.

|| NL || Schadelijk bij inademing.

|| PL || Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

|| PT || Nocivo por inalação.

|| RO || Nociv în caz de inhalare.

|| SK || Škodlivý pri vdýchnutí.

|| SL || Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

|| FI || Haitallista hengitettynä.

|| SV || Skadligt vid inandning.

H334 || Jazyk || 3.4 – Senzibilizácia – respiračná, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.

|| ES || Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

|| CS || Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

|| DA || Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

|| DE || Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

|| ET || Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

|| FR || Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le siomptóim ailléirge nó asma nó le deacrachtaí análaithe má ionanálaítear é.

|| HR || Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.

|| IT || Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

|| LV || Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

|| LT || Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

|| HU || Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

|| MT || Jista’ jikkawża sintomi ta' allerġija jew ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jinxtamm.

|| NL || Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

|| PL || Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H334 || Jazyk || 3.4 – Senzibilizácia – respiračná, kategória nebezpečnosti 1

|| PT || Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

|| RO || Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare.

|| SK || Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

|| SL || Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

|| FI || Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

|| SV || Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, podráždenie dýchacích ciest

|| BG || Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

|| ES || Puede irritar las vías respiratorias.

|| CS || Může způsobit podráždění dýchacích cest.

|| DA || Kan forårsage irritation af luftvejene.

|| DE || Kann die Atemwege reizen.

|| ET || Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

|| EN || May cause respiratory irritation.

|| FR || Peut irriter les voies respiratoires.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le greannú riospráide

|| HR || Može nadražiti dišni sustav.

|| IT || Può irritare le vie respiratorie.

|| LV || Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

|| LT || Gali dirginti kvėpavimo takus.

|| HU || Légúti irritációt okozhat.

|| MT || Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.

|| NL || Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

|| PL || Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

|| PT || Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H335 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, podráždenie dýchacích ciest

|| RO || Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

|| SK || Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

|| SL || Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

|| FI || Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

|| SV || Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, omámenie

|| BG || Може да предизвика сънливост или световъртеж.

|| ES || Puede provocar somnolencia o vértigo.

|| CS || Může způsobit ospalost nebo závratě.

|| DA || Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

|| DE || Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

|| ET || Võib põhjustada unisust või peapööritust.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

|| EN || May cause drowsiness or dizziness.

|| FR || Peut provoquer somnolence ou vertiges.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le codlatacht nó le meadhrán.

|| HR || Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

|| IT || Può provocare sonnolenza o vertigini.

|| LV || Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

|| LT || Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

|| HU || Álmosságot vagy szédülést okozhat.

|| MT || Jista’ jikkawża ħedla jew sturdament.

|| NL || Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

|| PL || Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

|| PT || Pode provocar sonolência ou vertigens.

|| RO || Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

|| SK || Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

|| SL || Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

|| FI || Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

|| SV || Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H340 || Jazyk || 3.5 – Mutagenita zárodočných buniek, kategória nebezpečnosti 1A, 1B

|| BG || Може да причини генетични дефекти < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía >.

|| CS || Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib põhjustada geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >.

|| EN || May cause genetic defects <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le héalanga géiniteacha <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt ģenētiskus bojājumus <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

H340 || Jazyk || 3.5 – Mutagenita zárodočných buniek, kategória nebezpečnosti 1A, 1B

|| LT || Gali sukelti genetinius defektus <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista’ jikkawża difetti ġenetiċi <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Pode provocar anomalias genéticas <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca anomalii genetice <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobovať genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko povzroči genetske okvare <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa aiheuttaa perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H341 || Jazyk || 3.5 – Mutagenita zárodočných buniek, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Предполага се, че причинява генетични дефекти < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Se sospecha que provoca defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || Suspected of causing genetic defects <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Susceptible d’induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Ceaptar go bhféadfadh sé a bheith ina chúis le héalanga géiniteacha <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H341 || Jazyk || 3.5 – Mutagenita zárodočných buniek, kategória nebezpečnosti 2

|| LV || Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Suspeito de provocar anomalias genéticas <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Susceptibil de a provoca anomalii genetice < indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Sum povzročitve genetskih okvar <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H350 || Jazyk || 3.6 – Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 1A, 1B

|| BG || Може да причини рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib põhjustada vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May cause cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le hailse <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt vēzi <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali sukelti vėžį <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H350 || Jazyk || 3.6 – Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 1A, 1B

|| HU || Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista’ jikkawża l-kanċer <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

|| PL || Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Pode provocar cancro <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko povzroči raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa aiheuttaa syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H351 || Jazyk || 3.6 – Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Se sospecha que provoca cáncer <indíquese la vía de exposición si se se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Arvatavasti põhjustab vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.

|| FR || Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Ceaptar go bhféadfadh sé a bheith ina chúis le hailse <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Įtariama, kad sukelia vėžį <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H351 || Jazyk || 3.6 – Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2

|| HU || Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Suspettat li jikkawża l-kanċer <ara l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun pruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu >.

|| NL || Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Suspeito de provocar cancro <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H360 || Jazyk || 3.7 – Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 1A, 1B

|| BG || Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib kahjustada viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May damage fertility or the unborn child <state specific effect if known > <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l’effet spécifique s’il est connu> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

H360 || Jazyk || 3.7 – Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 1A, 1B

|| GA || D’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh do thorthúlacht nó don leanbh sa bhroinn <tabhair an tsainéifeacht más eol > <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam <norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui <nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista' jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf <semmi l-effett speċifiku jekk ikun magħruf> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Pode afectar a fertilidade ou o nascituro <indicar o efeito específico se este for conhecido> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

H360 || Jazyk || 3.7 – Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 1A, 1B

|| RO || Poate dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut><indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H361 || Jazyk || 3.7 – Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H361 || Jazyk || 3.7 – Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2

|| DE || Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angebe,n sofern bekannt > <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || Suspected of damaging fertility or the unborn child <state specific effect if known> <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Ceaptar go bhféadfadh sé damáiste a dhéanamh do thorthúlacht nó don leanbh sa bhroinn <tabhair an tsainéifeacht más eol > <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam <norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui <nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H361 || Jazyk || 3.7 – Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2

|| HU || Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf <semmi l-effett speċifiku jekk ikun magħruf> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu >.

|| NL || Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro <indicar o efeito específico se este for conhecido> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut><indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H362 || Jazyk || 3.7 –  Reprodukčná toxicita, ďalšia kategória, účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej

|| BG || Може да бъде вреден за кърмачета.

|| ES || Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

|| CS || Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

|| DA || Kan skade børn, der ammes.

|| DE || Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

|| ET || Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.

|| EL || Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

|| EN || May cause harm to breast-fed children.

|| FR || Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

|| GA || D’fhéadfadh sé díobháil a dhéanamh do leanaí diúil.

|| HR || Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.

|| IT || Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

|| LV || Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.

|| LT || Gali pakenkti žindomam vaikui.

|| HU || A szoptatott gyermeket károsíthatja.

|| MT || Jista’ jagħmel ħsara lit-tfal imreddgħa.

|| NL || Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

|| PL || Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

|| PT || Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

|| RO || Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

|| SL || Lahko škoduje dojenim otrokom.

|| FI || Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

|| SV || Kan skada spädbarn som ammas.

H370 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 1

|| BG || Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Provoca daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Schädigt die Organe <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >.

|| EN || Causes damage to organs <or state all organs affected, if known> <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Déanann sé damáiste d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H370 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 1

|| LV || Rada orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Kenkia organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jagħmel ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Afecta os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H371 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 2

|| BG || Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann die Organe schädigen <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekann> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh damáiste a dhéanamh d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

H371 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 2

|| IT || Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista’ jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun pruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Pode afectar os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H371 || Jazyk || 3.8 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 2

|| SL || Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H372 || Jazyk || 3.9 –  Specific target organ toxicity – Repeated exposure, Hazard Category 1

|| BG || Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > посредством продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

H372 || Jazyk || 3.9 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 1

|| ET || Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >.

|| EN || Causes damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Déanann damáiste d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> trí nochtadh fada nó ilnochtadh <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Izraisa orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Kenkia organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinoma>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H372 || Jazyk || 3.9 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 1

|| HU || Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.

|| MT || Jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun pruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Afecta os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> após exposição prolongada ou repetida <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

H372 || Jazyk || 3.9 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 1

|| SV || Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H373 || Jazyk || 3.9 –  Specific target organ toxicity – Repeated exposure, Hazard Category 2

|| BG || Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

H373 || Jazyk || 3.9 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

|| FR || Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> trí nochtadh fada nó ilnochtadh <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.

|| MT || Jista’ jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun pruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H373 || Jazyk || 3.9 –  Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2

|| PL || Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Pode afectar os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> após exposição prolongada ou repetida <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.“

c) Tabuľka 1.3 v prílohe III sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.3

Výstražné upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev pre životné prostredie

H400 || Jazyk || 4.1 –  Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

|| BG || Силно токсичен за водните организми.

|| ES || Muy tóxico para los organismos acuáticos.

|| CS || Vysoce toxický pro vodní organismy.

|| DA || Meget giftig for vandlevende organismer.

|| DE || Sehr giftig für Wasserorganismen.

|| ET || Väga mürgine veeorganismidele.

|| EL || Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

|| EN || Very toxic to aquatic life.

|| FR || Très toxique pour les organismes aquatiques.

|| GA || An-tocsaineach don saol uisceach.

|| HR || Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

|| IT || Molto tossico per gli organismi acquatici.

|| LV || Ļoti toksisks ūdens organismiem.

|| LT || Labai toksiška vandens organizmams.

|| HU || Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

|| MT || Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi.

|| NL || Zeer giftig voor in het water levende organismen.

|| PL || Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

|| PT || Muito tóxico para os organismos aquáticos.

|| RO || Foarte toxic pentru mediul acvatic.

|| SK || Veľmi toxický pre vodné organizmy.

|| SL || Zelo strupeno za vodne organizme.

|| FI || Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

|| SV || Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 || Jazyk || 4.1 –  Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1

|| BG || Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

|| ES || Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

|| DA || Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

|| DE || Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

|| ET || Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

|| EL || Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

|| EN || Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

|| FR || Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

|| GA || An-tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha.

|| HR || Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

|| IT || Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

|| LT || Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

|| HU || Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

|| MT || Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

|| NL || Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

|| PL || Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

|| PT || Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

|| RO || Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

|| SK || Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

|| SL || Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

|| FI || Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

|| SV || Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 || Jazyk || 4.1 –  Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2

|| BG || Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

|| ES || Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

|| DA || Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

|| DE || Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

|| ET || Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

|| EL || Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

|| EN || Toxic to aquatic life with long lasting effects.

|| FR || Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

|| GA || Tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha.

|| HR || Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

|| IT || Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

|| LT || Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

|| HU || Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

|| MT || Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

|| NL || Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

|| PL || Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

|| PT || Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

|| RO || Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

|| SK || Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

|| SL || Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

|| FI || Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

|| SV || Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 || Jazyk || 4.1 –  Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3

|| BG || Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

|| ES || Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

|| DA || Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

|| DE || Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|| ET || Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

|| EL || Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

|| EN || Harmful to aquatic life with long lasting effects.

|| FR || Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

|| GA || Díobhálach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha.

|| HR || Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

|| IT || Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

|| LT || Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

|| HU || Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

|| MT || Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

|| NL || Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

|| PL || Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

|| PT || Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

|| RO || Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

|| SK || Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

|| SL || Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

|| FI || Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

|| SV || Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413 || Jazyk || 4.1 –  Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 4

|| BG || Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

|| ES || Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

|| DA || Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

|| DE || Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

|| ET || Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

|| EN || May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

|| FR || Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le héifeachtaí fadtréimhseacha díobhálacha ar an saol uisceach.

|| HR || Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.

|| IT || Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

|| LT || Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

|| HU || Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

|| MT || Jista’ jikkawża effetti ta' ħsara dejjiema lill-organiżmi akwatiċi.

|| NL || Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

|| PL || Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

|| PT || Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

|| RO || Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

|| SK || Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

|| SL || Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

|| FI || Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

|| SV || Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.“

d) Tabuľka 2.1 v prílohe III sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2.1 Fyzikálne vlastnosti

EUH 001 || Jazyk ||

|| BG || Експлозивен в сухо състояние.

|| ES || Explosivo en estado seco.

|| CS || Výbušný v suchém stavu.

|| DA || Eksplosiv i tør tilstand.

|| DE || In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

|| ET || Plahvatusohtlik kuivana.

|| EL || Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

|| EN || Explosive when dry.

|| FR || Explosif à l'état sec.

|| GA || Pléascach agus é tirim.

|| HR || Eksplozivno u suhom stanju.

|| IT || Esplosivo allo stato secco.

|| LV || Sprādzienbīstams sausā veidā.

|| LT || Sausos būsenos gali sprogti.

|| HU || Száraz állapotban robbanásveszélyes.

|| MT || Jisplodi meta jinxef.

|| NL || In droge toestand ontplofbaar.

|| PL || Produkt wybuchowy w stanie suchym.

|| PT || Explosivo no estado seco.

|| RO || Exploziv în stare uscată.

|| SK || V suchom stave výbušný.

|| SL || Eksplozivno v suhem stanju.

|| FI || Räjähtävää kuivana.

|| SV || Explosivt i torrt tillstånd.

EUH 006 || Jazyk ||

|| BG || Експлозивен при или без контакт с въздуха.

|| ES || Explosivo en contacto o sin contacto con el aire.

|| CS || Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

|| DA || Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

|| DE || Mit und ohne Luft explosionsfähig.

|| ET || Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

|| EL || Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα.

|| EN || Explosive with or without contact with air.

|| FR || Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

|| GA || Pléascach i dteagmháil le haer nó gan é.

|| HR || Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.

|| IT || Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

|| LV || Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

|| LT || Gali sprogti ore arba beorėje erdvėje.

|| HU || Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

|| MT || Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

|| NL || Ontplofbaar met en zonder lucht.

|| PL || Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.

|| PT || Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

|| RO || Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul.

|| SK || Výbušné pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

|| SL || Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom.

|| FI || Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

|| SV || Explosivt vid eller utan kontakt med luft.

EUH 014 || Jazyk ||

|| BG || Реагира бурно с вода.

|| ES || Reacciona violentamente con el agua.

|| CS || Prudce reaguje s vodou.

|| DA || Reagerer voldsomt med vand.

|| DE || Reagiert heftig mit Wasser.

|| ET || Reageerib ägedalt veega.

|| EL || Αντιδρά βίαια µε νερό.

|| EN || Reacts violently with water.

|| FR || Réagit violemment au contact de l'eau.

|| GA || Imoibríonn go foirtil le huisce.

|| HR || Burno reagira s vodom.

|| IT || Reagisce violentemente con l'acqua.

|| LV || Aktīvi reaģē ar ūdeni.

|| LT || Smarkiai reaguoja su vandeniu.

|| HU || Vízzel hevesen reagál.

|| MT || Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

|| NL || Reageert heftig met water.

|| PL || Reaguje gwałtownie z wodą.

|| PT || Reage violentamente em contacto com a água.

|| RO || Reacţionează violent în contact cu apa.

|| SK || Prudko reaguje s vodou.

|| SL || Burno reagira z vodo.

|| FI || Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

|| SV || Reagerar häftigt med vatten.

EUH 018 || Jazyk ||

|| BG || При употреба може да се образува запалима/експлозивна паровъздушнa смес.

|| ES || Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.

|| CS || Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

|| DA || Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

|| DE || Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

|| ET || Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

|| EL || Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος.

|| EN || In use may form flammable/explosive vapour-air mixture.

|| FR || Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

|| GA || Agus é á úsáid d’fhéadfaí meascán inadhainte/pléascach gaile-aeir a chruthú.

|| HR || Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.

|| IT || Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.

|| LV || Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

|| LT || Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius.

|| HU || A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.

|| MT || Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

|| NL || Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

|| PL || Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

|| PT || Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

|| RO || În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.

|| SK || Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

|| SL || Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

|| FI || Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.

|| SV || Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

EUH 019 || Jazyk ||

|| BG || Може да образува експлозивни пероксиди.

|| ES || Puede formar peróxidos explosivos.

|| CS || Může vytvářet výbušné peroxidy.

|| DA || Kan danne eksplosive peroxider.

|| DE || Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

|| ET || Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

|| EL || Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

|| EN || May form explosive peroxides.

|| FR || Peut former des peroxydes explosifs.

|| GA || D’fhéadfadh sé sárocsaídí pléascacha a chruthú.

|| HR || Može stvarati eksplozivne perokside.

|| IT || Può formare perossidi esplosivi.

|| LV || Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

|| LT || Gali sudaryti sprogius peroksidus.

|| HU || Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

|| MT || Jista' jifforma perossidi esplussivi.

|| NL || Kan ontplofbare peroxiden vormen.

|| PL || Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

|| PT || Pode formar peróxidos explosivos.

|| RO || Poate forma peroxizi explozivi.

|| SK || Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.

|| SL || Lahko tvori eksplozivne perokside.

|| FI || Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja.

|| SV || Kan bilda explosiva peroxider.

EUH 044 || Jazyk ||

|| BG || Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

|| ES || Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

|| CS || Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

|| DA || Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

|| DE || Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

|| ET || Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

|| EL || Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερµανθεί υπό περιορισµό.

|| EN || Risk of explosion if heated under confinement.

|| FR || Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

|| GA || Baol pléasctha arna théamh i limistéar iata.

|| HR || Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.

|| IT || Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

|| LV || Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

|| LT || Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

|| HU || Zárt térben hő hatására robbanhat.

|| MT || Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

|| NL || Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

|| PL || Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

|| PT || Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

|| RO || Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis.

|| SK || Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

|| SL || Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

|| FI || Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

|| SV || Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.“

e) Tabuľka 2.2 v prílohe III sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2.2 Vlastnosti súvisiace so zdravím ľudí

EUH 029 || Jazyk ||

|| BG || При контакт с вода се отделя токсичен газ.

|| ES || En contacto con agua libera gases tóxicos.

|| CS || Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

|| DA || Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

|| DE || Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

|| ET || Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

|| EL || Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

|| EN || Contact with water liberates toxic gas.

|| FR || Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

|| GA || I dteagmháil le huisce scaoiltear gás tocsaineach.

|| HR || U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

|| IT || A contatto con l'acqua libera un gas tossico.

|| LV || Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

|| LT || Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas.

|| HU || Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

|| MT || Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

|| NL || Vormt giftig gas in contact met water.

|| PL || W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

|| PT || Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

|| RO || În contact cu apa, degajă un gaz toxic.

|| SK || Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.

|| SL || V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

|| FI || Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

|| SV || Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

EUH 031 || Jazyk ||

|| BG || При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

|| ES || En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

|| CS || Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

|| DA || Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

|| DE || Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

|| ET || Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

|| EL || Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

|| EN || Contact with acids liberates toxic gas.

|| FR || Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

|| GA || I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás tocsaineach.

|| HR || U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.

|| IT || A contatto con acidi libera gas tossici.

|| LV || Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

|| LT || Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

|| HU || Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

|| MT || Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

|| NL || Vormt giftig gas in contact met zuren.

|| PL || W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

|| PT || Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

|| RO || În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

|| SK || Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

|| SL || V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

|| FI || Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

|| SV || Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

EUH 032 || Jazyk ||

|| BG || При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

|| ES || En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

|| CS || Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

|| DA || Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

|| DE || Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

|| ET || Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

|| EL || Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

|| EN || Contact with acids liberates very toxic gas.

|| FR || Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

|| GA || I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás an-tocsaineach.

|| HR || U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.

|| IT || A contatto con acidi libera gas molto tossici.

|| LV || Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

|| LT || Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

|| HU || Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

|| MT || Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

|| NL || Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

|| PL || W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

|| PT || Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

|| RO || În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.

|| SK || Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

|| SL || V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

|| FI || Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

|| SV || Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

EUH 066 || Jazyk ||

|| BG || Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

|| ES || La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

|| CS || Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

|| DA || Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

|| DE || Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

|| ET || Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

|| EL || Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

|| EN || Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

|| FR || L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

|| GA || D’fhéadfadh tirimeacht chraicinn nó scoilteadh craicinn a bheith mar thoradh ar ilnochtadh.

|| HR || Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

|| IT || L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

|| LV || Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

|| LT || Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

|| HU || Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

|| MT || Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

|| NL || Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

|| PL || Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

|| PT || Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

|| RO || Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

|| SK || Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

|| SL || Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

|| FI || Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

|| SV || Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH 070 || Jazyk ||

|| BG || Токсично при контакт с очите.

|| ES || Tóxico en contacto con los ojos.

|| CS || Toxický při styku s očima.

|| DA || Giftig ved kontakt med øjnene.

|| DE || Giftig bei Berührung mit den Augen.

|| ET || Silma sattumisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε επαφή µε τα µάτια.

|| EN || Toxic by eye contact.

|| FR || Toxique par contact oculaire.

|| GA || Tocsaineach trí theagmháil leis an tsúil.

|| HR || Otrovno u dodiru s očima.

|| IT || Tossico per contatto oculare.

|| LV || Toksisks saskarē ar acīm.

|| LT || Toksiška patekus į akis.

|| HU || Szembe kerülve mérgező.

|| MT || Tossiku meta jmiss ma’ l-għajnejn.

|| NL || Giftig bij oogcontact.

|| PL || Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

|| PT || Tóxico por contacto com os olhos.

|| RO || Toxic în caz de contact cu ochii.

|| SK || Toxické pri kontakte s očami.

|| SL || Strupeno ob stiku z očmi.

|| FI || Myrkyllistä joutuessaan silmään.

|| SV || Giftigt vid kontakt med ögonen.

EUH 071 || Jazyk ||

|| BG || Корозивен за дихателните пътища.

|| ES || Corrosivo para las vías respiratorias.

|| CS || Způsobuje poleptání dýchacích cest.

|| DA || Ætsende for luftvejene.

|| DE || Wirkt ätzend auf die Atemwege.

|| ET || Söövitav hingamisteedele.

|| EL || Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

|| EN || Corrosive to the respiratory tract.

|| FR || Corrosif pour les voies respiratoires.

|| GA || Creimneach don chonair riospráide.

|| HR || Nagrizajuće za dišni sustav.

|| IT || Corrosivo per le vie respiratorie.

|| LV || Kodīgs elpceļiem.

|| LT || Ėsdina kvėpavimo takus.

|| HU || Maró hatású a légutakra.

|| MT || Korrużiv għas-sistema respiratorja.

|| NL || Bijtend voor de luchtwegen.

|| PL || Działa żrąco na drogi oddechowe.

|| PT || Corrosivo para as vias respiratórias.

|| RO || Corosiv pentru căile respiratorii.

|| SK || Žieravé pre dýchacie cesty.

|| SL || Jedko za dihalne poti.

|| FI || Hengityselimiä syövyttävää.

|| SV || Frätande på luftvägarna.“

f) Tabuľka 2.3 v prílohe III sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2.3 Vlastnosti súvisiace so životným prostredím

EUH 059 || Jazyk || Ďalšia EU trieda nebezpečnosti

|| BG || Опасно за озоновия слой.

|| ES || Peligroso para la capa de ozono.

|| CS || Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

|| DA || Farlig for ozonlaget.

|| DE || Die Ozonschicht schädigend.

|| ET || Ohtlik osoonikihile.

|| EL || Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

|| EN || Hazardous to the ozone layer.

|| FR || Dangereux pour la couche d’ozone.

|| GA || Guaiseach don chiseal ózóin.

|| HR || Opasno za ozonski sloj.

|| IT || Pericoloso per lo strato di ozono.

|| LV || Bīstams ozona slānim.

|| LT || Pavojinga ozono sluoksniui.

|| HU || Veszélyes az ózonrétegre.

|| MT || Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

|| NL || Gevaarlijk voor de ozonlaag.

|| PL || Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

|| PT || Perigoso para a camada de ozono.

|| RO || Periculos pentru stratul de ozon.

|| SK || Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

|| SL || Nevarno za ozonski plašč.

|| FI || Vaarallista otsonikerrokselle.

|| SV || Farligt för ozonskiktet.’

g) Tabuľka v časti 3 v prílohe III sa nahrádza takto:

„EUH 201/ 201A || Jazyk ||

201 201A || BG || Съдържа олово. Да не се използва върху повърхност, която евентуално може да се дъвче или смуче от деца. Внимание! Съдържа олово.

201 201A || ES || Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar. ¡Atención! Contiene plomo.

201 201A || CS || Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. Pozor! Obsahuje olovo.

201 201A || DA || Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på. Advarsel! Indeholder bly.

201 201A || DE || Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten. Achtung! Enthält Blei.

201 201A || ET || Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.

201 201A || EL || Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά. Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο.

201 201A || EN || Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. Warning! Contains lead.

201 201A || FR || Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être mâchés ou sucés par des enfants. Attention! Contient du plomb.

201 201A || GA || Luaidhe ann. Níor chóir a úsáid ar dhromchlaí a d'fhéadfadh a bheith á gcogaint nó á sú ag leanaí. Rabhadh! Luaidhe ann.

201 201A || HR || Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca. Upozorenje! Sadrži olovo.

201 201A || IT || Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini. Attenzione! Contiene piombo.

„EUH 201/ 201A || Jazyk ||

201 201A || LV || Satur svinu. Nedrīkst lietot uz virsmām, kuras var nonākt bērnam mutē. Brīdinājums! Satur svinu.

201 201A || LT || Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami. Atsargiai! Sudėtyje yra švino.

201 201A || HU || Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek. Figyelem! Ólmot tartalmaz.

201 201A || MT || Fih iċ-ċomb. M'għandux jintuża' fuq uċuh li x'aktarx jomogħduhom jew jerdgħuhom it-tfal. Twissija! Fih iċ-ċomb.

201 201A || NL || Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen. Let op! Bevat lood.

201 201A || PL || Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. Uwaga! Zawiera ołów.

201 201A || PT || Contém chumbo. Não utilizar em superfícies que possam ser mordidas ou chupadas por crianças. Atenção! Contém chumbo.

201 201A || RO || Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii. Atenţie! Conţine plumb.

201 201A || SK || Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti. Pozor! Obsahuje olovo.

201 201A || SL || Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec.

201 201A || FI || Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä. Varoitus! Sisältää lyijyä.

201 201A || SV || Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga. Varning! Innehåller bly.

EUH 202 || Jazyk ||

|| BG || Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца.

|| ES || Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

|| CS || Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

|| DA || Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

|| DE || Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

|| ET || Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

|| EL || Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

|| EN || Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children.

|| FR || Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.

|| GA || Cianaicrioláit. Contúirt. Nascann craiceann agus súile laistigh de shoicindí. Coimeád as aimsiú leanaí.

|| HR || Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.

|| IT || Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

|| LV || Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem.

|| LT || Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

|| HU || Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.

|| MT || Cyanoacrylate. Periklu. Iwaħħal il-ġilda u l-għajnejn fi ftit sekondi. Żomm ‘il bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

|| NL || Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

|| PL || Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

|| PT || Cianoacrilato. Perigo. Cola à pele e aos olhos em poucos segundos. Manter for a do alcance das crianças.

|| RO || Cianoacrilat. Pericol. Se lipeşte de piele şi ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

EUH 202 || Jazyk ||

|| SK || Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

|| SL || Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

|| FI || Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

|| SV || Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH 203 || Jazyk ||

|| BG || Съдържа хром (VI). Може да причини алергична реакция.

|| ES || Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab kroomi (VI). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient du chrome (VI). Peut produire une réaction allergique.

|| GA || Cróimiam (VI) ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur hromu (VI). Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih il-kromju (VI). Jista’ joħloq reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém crómio (VI). Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică.

|| SK || Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää kromi (VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 204 || Jazyk ||

|| BG || Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

|| ES || Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

|| GA || Isicianaítí ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih l-isocyanates. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică.

|| SK || Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 205 || Jazyk ||

|| BG || Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.

|| ES || Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

|| GA || Comhábhair eapocsacha ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih kostitwenti ta’ l-eposside. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică.

|| SK || Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 206 || Jazyk ||

|| BG || Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

|| ES || ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

|| CS || Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

|| DA || Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

|| DE || Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

|| ET || Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).

|| EL || Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

|| EN || Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine).

|| FR || Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

|| GA || Rabhadh! Ná húsáid in éineacht le táirgí eile. D’fhéadfadh sé go scaoilfí gáis chontúirteacha (clóirín).

|| HR || Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).

|| IT || Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

|| LV || Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).

|| LT || Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

|| HU || Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

|| MT || Twissija! Tużahx flimkien ma’ prodotti oħra. Jista’ jerħi gassijiet perikolużi (kloru).

|| NL || Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

|| PL || Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

|| PT || Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos (cloro).

|| RO || Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).

EUH 206 || Jazyk ||

|| SK || Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

|| SL || Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

|| FI || Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).

|| SV || Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

EUH 207 || Jazyk ||

|| BG || Внимание! Съдържа кадмий. При употреба се образуват опасни пари. Вижте информацията, предоставена от производителя. Спазвайте инструкциите за безопасност.

|| ES || ¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos. Ver la información facilitada por el fabricante. Seguir las instrucciones de seguridad.

|| CS || Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

|| DA || Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.

|| DE || Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.

|| ET || Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.

|| EL || Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπετε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

|| EN || Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions.

|| FR || Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l’utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes de sécurité.

|| GA || Rabhadh! Caidmiam ann. Cruthaítear múch chontúirteach le linn a úsáide. Féach an fhaisnéis atá curtha ar fáil ag an monaróir. Cloígh leis na treoracha sábháilteachta.

EUH 207 || Jazyk ||

|| HR || Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.

|| IT || Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.

|| LV || Brīdinājums! Satur kadmiju. Lietojot veidojas bīstami izgarojumi. Sk. ražotāja sniegto informāciju. Ievērot drošības instrukcijas.

|| LT || Atsargiai! Sudėtyje yra kadmio. Naudojant susidaro pavojingi garai. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją. Vykdyti saugos instrukcijas.

|| HU || Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.

|| MT || Twissija! Fih il-kadmju. Waqt li jintuża jiffurmaw dħaħen perikolużi. Ara l-informazzjoni mogħtija mill-fabbrikant. Ħares l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà.

|| NL || Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

|| PL || Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.

|| PT || Atenção! Contém cádmio. Libertam-se fumos perigosos durante a utilização. Ver as informações fornecidas pelo fabricante. Respeitar as instruções de segurança.

|| RO || Atenţie! Conţine cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informaţiile furnizate de producător. A se respecta instrucţiunile privind siguranţa.

|| SK || Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

|| SL || Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

|| FI || Varoitus! Sisältää kadmiumia. Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Noudata turvallisuusohjeita.

|| SV || Varning! Innehåller kadmium. Farliga ångor bildas vid användning. Se information från tillverkaren. Följ skyddsanvisningarna.

EUH 208 || Jazyk ||

|| BG || Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция.

|| ES || Contiene <nombre de la sustancia sensibilizante>. Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab <sensibiliseeriva aine nimetus>. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains <name of sensitising substance>. May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction allergique.

|| GA || <Ainm na substainte íograithe> ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur <sensibilizējošās vielas nosaukums>. Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra <jautrinančios medžiagos pavadinimas>. Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih <l-isem tas-sustanza sensibbli>. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém <nome da substância sensibilizante em questão>. Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine <denumirea substanţei sensibilizante>. Poate provoca o reacţie alergică.

EUH 208 || Jazyk ||

|| SK || Obsahuje <názov senzibilizujúcej látky>. Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 209/ 209A || Jazyk ||

209 209A || BG || При употреба може да стане силно запалимо. При употреба може да стане запалимо.

209 209A || ES || Puede inflamarse fácilmente al usarlo Puede inflamarse al usarlo.

209 209A || CS || Při používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.

209 209A || DA || Kan blive meget brandfarlig ved brug. Kan blive brandfarlig ved brug.

209 209A || DE || Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden. Kann bei Verwendung entzündbar werden.

209 209A || ET || Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks. Kasutamisel võib muutuda tuleohtlikuks.

209 209A || EL || Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση. Mπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση.

209 209A || EN || Can become highly flammable in use. Can become flammable in use.

209 209A || FR || Peut devenir facilement inflammable en cours d’utilisation. Peut devenir inflammable en cours d’utilisation.

209 209A || GA || D’fhéadfadh sé éirí an-inadhainte agus é á úsáid. D’fhéadfadh sé éirí inadhainte agus é á úsáid.

209 209A || HR || Pri uporabi može postati lako zapaljivo. Pri uporabi može postati zapaljivo.

209 209A || IT || Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. Può diventare infiammabile durante l'uso.

209 209A || LV || Lietojot var viegli uzliesmot. Kļūt uzliesmojošs.

209 209A || LT || Naudojama gali tapti labai degi. Naudojama gali tapti degi.

EUH 209/ 209A || Jazyk ||

209 209A || HU || A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat. A használat során tűzveszélyessé válhat.

209 209A || MT || Jista’ jieħu n-nar faċilment meta jintuża. Jista’ jieħu n-nar meta jintuża.

209 209A || NL || Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden. Kan bij gebruik ontvlambaar worden.

209 209A || PL || Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.

209 209A || PT || Pode tornar-se facilmente inflamável durante o uso. Pode tornar-se inflamável durante o uso.

209 209A || RO || Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării. Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.

209 209A || SK || Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou. Pri používaní sa môže stať horľavou.

209 209A || SL || Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo. Med uporabo utegne postati vnetljivo.

209 209A || FI || Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä. Voi muuttua syttyväksi käytössä.

209 209A || SV || Kan bli mycket brandfarligt vid användning. Kan bli brandfarligt vid användning.

EUH 210 || Jazyk ||

|| BG || Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

|| ES || Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

|| CS || Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

|| DA || Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

|| DE || Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

|| ET || Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

|| EL || Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

|| EN || Safety data sheet available on request.

|| FR || Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

|| GA || Bileog sonraí sábháilteachta ar fáil arna iarraidh sin.

|| HR || Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

|| IT || Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH 210 || Jazyk ||

|| LV || Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

|| LT || Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

|| HU || Kérésre biztonsági adatlap kapható.

|| MT || Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

|| NL || Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

|| PL || Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

|| PT || Ficha de segurança fornecida a pedido.

|| RO || Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

|| SK || Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

|| SL || Varnosti list na voljo na zahtevo.

|| FI || Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

|| SV || Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH 401 || Jazyk ||

|| BG || За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

|| ES || A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

|| CS || Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

|| DA || Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

|| DE || Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

|| ET || Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

|| EL || Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

|| EN || To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.

|| FR || Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

EUH 401 || Jazyk ||

|| GA || Chun priacail do shláinte an duine agus don chomhshaol a sheachaint, cloígh leis na treoracha maidir le húsáid.

|| HR || Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

|| IT || Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

|| LT || Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

|| LV || Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

|| HU || Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

|| MT || Biex jiġu evitati r-riskji għal saħħet il-bniedem u għall-ambjent, ħares l-istruzzjonijiet dwar l-użu.

|| NL || Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

|| PL || W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

|| PT || Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

|| RO || Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

|| SK || Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

|| SL || Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

|| FI || Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

|| SV || För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.“

h) Tabuľka 1.1 v prílohe IV sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

P101 || Jazyk ||

|| BG || При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

|| ES || Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

|| CS || Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

|| DA || Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

|| DE || Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

|| ET || Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

|| EL || Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

|| EN || If medical advice is needed, have product container or label at hand.

|| FR || En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

|| GA || Más gá comhairle liachta, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge ina aice láimhe.

|| HR || Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

|| IT || In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

|| LV || Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

|| LT || Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

|| HU || Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

|| MT || Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

P101 || Jazyk ||

|| NL || Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

|| PL || W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

|| PT || Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

|| RO || Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

|| SK || Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

|| SL || Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

|| FI || Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

|| SV || Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява извън обсега на деца.

|| ES || Mantener fuera del alcance de los niños.

|| CS || Uchovávejte mimo dosah dětí.

|| DA || Opbevares utilgængeligt for børn.

|| DE || Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

|| ET || Hoida lastele kättesaamatus kohas.

|| EL || Μακριά από παιδιά.

|| EN || Keep out of reach of children.

|| FR || Tenir hors de portée des enfants.

|| GA || Coimeád as aimsiú leanaí.

|| HR || Čuvati izvan dohvata djece.

|| IT || Tenere fuori dalla portata dei bambini.

|| LV || Sargāt no bērniem.

|| LT || Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

|| HU || Gyermekektől elzárva tartandó.

|| MT || Żommu ‘l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

P102 || Jazyk ||

|| NL || Buiten het bereik van kinderen houden.

|| PL || Chronić przed dziećmi.

|| PT || Manter fora do alcance das crianças.

|| RO || A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

|| SK || Uchovávajte mimo dosahu detí.

|| SL || Hraniti zunaj dosega otrok.

|| FI || Säilytä lasten ulottumattomissa.

|| SV || Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 || Jazyk ||

|| BG || Преди употреба прочетете етикета.

|| ES || Leer la etiqueta antes del uso.

|| CS || Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

|| DA || Læs etiketten før brug.

|| DE || Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

|| ET || Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

|| EL || Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

|| EN || Read label before use.

|| FR || Lire l’étiquette avant utilisation.

|| GA || Léigh an lipéad roimh úsáid.

|| HR || Prije uporabe pročitati naljepnicu.

|| IT || Leggere l’etichetta prima dell’uso.

|| LV || Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

|| LT || Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

|| HU || Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

|| MT || Aqra t-tikketta qabel l-użu.

|| NL || Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

|| PL || Przed użyciem przeczytać etykietę.

|| PT || Ler o rótulo antes da utilização.

|| RO || Citiţi eticheta înainte de utilizare.

|| SK || Pred použitím si prečítajte etiketu.

|| SL || Pred uporabo preberite etiketo.

|| FI || Lue merkinnät ennen käyttöä.

|| SV || Läs etiketten före användning.“

i) Tabuľka 1.2 v prílohe IV sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.2 Bezpečnostné upozornenia – prevencia

P201 || Jazyk ||

|| BG || Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

|| ES || Pedir instrucciones especiales antes del uso.

|| CS || Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

|| DA || Indhent særlige anvisninger før brug.

|| DE || Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

|| ET || Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

|| EL || Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

|| EN || Obtain special instructions before use.

|| FR || Se procurer les instructions avant utilisation.

|| GA || Faigh treoracha speisialta roimh úsáid.

|| HR || Prije uporabe pribaviti posebne upute.

|| IT || Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.

|| LV || Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

|| LT || Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

|| HU || Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

|| MT || Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel l-użu.

|| NL || Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

|| PL || Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

|| PT || Pedir instruções específicas antes da utilização.

|| RO || Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.

|| SK || Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

|| SL || Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

|| FI || Lue erityisohjeet ennen käyttöä.

|| SV || Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202 || Jazyk ||

|| BG || Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

|| ES || No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

|| CS || Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

|| DA || Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

|| DE || Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

|| ET || Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.

|| EL || Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

|| EN || Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

|| FR || Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

|| GA || Ná láimhsigh go dtí go léifear agus go dtuigfear gach ráiteas réamhchúraim sábháilteachta.

|| HR || Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

|| IT || Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

|| LV || Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.

|| LT || Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

|| HU || Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

|| MT || Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt l-istruzzjonijiet kollha ta’ prekawzjoni.

|| NL || Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

|| PL || Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

|| PT || Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

|| RO || A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.

P202 || Jazyk ||

|| SK || Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

|| SL || Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

|| FI || Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

|| SV || Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna

P210 || Jazyk ||

|| BG || Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено.

|| ES || Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.

|| CS || Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

|| DA || Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

|| DE || Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

|| ET || Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.

|| EL || Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

|| EN || Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking.

|| FR || Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

|| GA || Coimeád ó theas/splancacha/lasair gan chosaint/dromchlaí te. – Ná caitear tobac.

|| HR || Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.

|| IT || Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.

P210 || Jazyk ||

|| LV || Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns /… / karstas virsmas. Nesmēķēt.

|| LT || Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

|| HU || Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

|| MT || Żomm ‘il bogħod mis-sħana/xrar tan-nar/fjammiet mikxufa/uċuħ jaħarqu. - Tpejjipx.

|| NL || Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.

|| PL || Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

|| PT || Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fumar.

|| RO || A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.

|| SK || Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

|| SL || Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.

|| FI || Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.

|| SV || Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P211 || Jazyk ||

|| BG || Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

|| ES || No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

|| CS || Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

|| DA || Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

|| DE || Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

|| ET || Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

|| EL || Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

|| EN || Do not spray on an open flame or other ignition source.

|| FR || Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

|| GA || Ná spraeáil ar lasair gan chosaint ná ar fhoinse eile adhainte.

|| HR || Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

|| IT || Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

|| LV || Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

|| LT || Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

|| HU || Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

|| MT || Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.

|| NL || Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

|| PL || Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

|| PT || Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

|| RO || Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

|| SK || Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

|| SL || Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

|| FI || Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

|| SV || Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P220 || Jazyk ||

|| BG || Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали

|| ES || Mantener o almacenar alejado de la ropa /…/ materiales combustibles.

|| CS || Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů /.../hořlavých materiálů.

|| DA || Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/…/brændbare materialer.

|| DE || Von Kleidung/…/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.

|| ET || Hoida eemal rõivastest/…/süttivast materjalist.

|| EL || Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/…/καύσιμα υλικά.

|| EN || Keep/Store away from clothing/…/combustible materials.

|| FR || Tenir/stocker à l’écart des vêtements/…/matières combustibles

|| GA || Coimeád/Stóráil glan ar éadaí/…/ábhair indóite.

|| HR || Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.

|| IT || Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.

|| LV || Turēt/ uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/ .../ uzliesmojošiem materiāliem.

|| LT || Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/…/degių medžiagų.

|| HU || Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

|| MT || Żomm/Aħżen ‘il bogħod mill-ħwejjeġ/…/materjali li jaqbdu.

|| NL || Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

|| PL || Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.

|| PT || Manter/guardar afastado de roupa/…/matérias combustíveis.

|| RO || A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/…/materiale combustibile.

|| SK || Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.

|| SL || Hraniti ločeno od oblačil/.../vnetljivih materialov.

|| FI || Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta/…/syttyvistä materiaaleista.

|| SV || Hålls/förvarad åtskilt från kläder/…/brännbara material.

P221 || Jazyk ||

|| BG || Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали...

|| ES || Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles...

|| CS || Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály...

|| DA || Undgå at blande med brændbare materialer...

|| DE || Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.

|| ET || Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainetega…

|| EL || Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα…

|| EN || Take any precaution to avoid mixing with combustibles…

|| FR || Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles...

|| GA || Déan gach réamhchúram chun meascadh le hábhair indóite a sheachaint…

|| HR || Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim …

|| IT || Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili....

|| LV || Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām…

|| LT || Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis…

|| HU || Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.

|| MT || Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jitħallat mal-kombustibbli…

|| NL || Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden.

|| PL || Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi ...

|| PT || Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis…

|| RO || Luaţi toate măsurile de precauţie pentru a evita amestecul cu combustibili…

|| SK || Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi...

|| SL || Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi …

|| FI || Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien... kanssa.

|| SV || Undvik att blanda med med brännbara ämnen...

P222 || Jazyk ||

|| BG || Не допускайте конктакт с въздух.

|| ES || No dejar que entre en contacto con el aire.

|| CS || Zabraňte styku se vzduchem.

|| DA || Undgå kontakt med luft.

|| DE || Kontakt mit Luft nicht zulassen.

|| ET || Hoida õhuga kokkupuute eest.

|| EL || Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα.

|| EN || Do not allow contact with air.

|| FR || Ne pas laisser au contact de l’air.

|| GA || Ná ceadaigh teagmháil le haer.

|| HR || Spriječiti dodir sa zrakom.

|| IT || Evitare il contatto con l’aria.

|| LV || Nepieļaut kontaktu ar gaisu.

|| LT || Saugoti nuo kontakto su oru.

|| HU || Nem érintkezhet levegővel.

|| MT || Tħallix li jkun hemm kuntatt ma' l-arja.

|| NL || Contact met de lucht vermijden.

|| PL || Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

|| PT || Não deixar entrar em contacto com o ar.

|| RO || A nu se lăsa în contact cu aerul.

|| SK || Zabráňte kontaktu so vzduchom.

|| SL || Preprečiti stik z zrakom.

|| FI || Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.

|| SV || Undvik kontakt med luft.

P223 || Jazyk ||

|| BG || Да се избягва всякакъв възможен контакт с вода поради бурна реакция и възможно внезапно запалване.

|| ES || Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada.

|| CS || Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.

|| DA || Undgå enhver kontakt med vand, da dette kan fremkalde voldsom reaktion og risiko for eksplosionsagtig brand.

|| DE || Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern.

|| ET || Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise.

|| EL || Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.

|| EN || Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.

|| FR || Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée.

|| GA || Ná ceadaigh teagmháil de shaghas ar bith le huisce, mar gheall ar imoibriú foirtil agus splancthine a d’fhéadfadh a bheith ann.

|| HR || Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.

|| IT || Evitare qualsiasi contatto con l’acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.

|| LV || Nepieļaut kontaktu ar ūdeni īpaši stipras reakcijas un iespējamas eksplozijas dēļ.

|| LT || Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti ugnies pliūpsnis.

|| HU || Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő.

|| MT || Żomm ‘il bogħod minn kull kuntatt possibbli ma’ l-ilma, minħabba li jirreaġġixxi bil-qawwa u jista’ jkun hemm fjamma nar.

P223 || Jazyk ||

|| NL || Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.

|| PL || Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.

|| PT || Não deixar entrar em contacto com a água: risco de reacção violenta e possibilidade de formação de chama súbita.

|| RO || A se evita orice contact cu apa, din cauza reacţiei violente şi a riscului de aprindere spontană.

|| SK || Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.

|| SL || Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara.

|| FI || Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa voimakkaan reaktion ja mahdollisen leimahduksen takia.

|| SV || Undvik all kontakt med vatten eftersom det kan framkalla en våldsam reaktion och explosionsartad brand.

P230 || Jazyk ||

|| BG || Да се държи навлажнен с...

|| ES || Mantener humedecido con…

|| CS || Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ...

|| DA || Holdes befugtet med…

|| DE || Feucht halten mit …

|| ET || Niisutada …-ga.

|| EL || Να διατηρείται υγρό με …

|| EN || Keep wetted with…

|| FR || Maintenir humidifié avec...

|| GA || Coimeád fliuchta le…

|| HR || Čuvati navlaženo s …

|| IT || Mantenere umido con....

|| LV || Vienmēr samitrināt ar ...

|| LT || Laikyti sudrėkintą (kuo)

|| HU || ...-val/-vel nedvesítve tartandó.

|| MT || Żommu mxarrab bi …

P230 || Jazyk ||

|| NL || Vochtig houden met…

|| PL || Przechowywać produkt zwilżony….

|| PT || Manter húmido com...

|| RO || A se păstra umezit cu…

|| SK || Uchovávajte zvlhčené …

|| SL || Hraniti prepojeno z …

|| FI || Säilytä kostutettuna …

|| SV || Ska hållas fuktigt med…

P231 || Jazyk ||

|| BG || Да се използва под инертен газ.

|| ES || Manipular en gas inerte.

|| CS || Manipulace pod inertním plynem.

|| DA || Håndteres under inaktiv gas.

|| DE || Unter inertem Gas handhaben.

|| ET || Käidelda inertgaasis.

|| EL || Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα.

|| EN || Handle under inert gas.

|| FR || Manipuler sous gaz inerte.

|| GA || Láimhsigh faoi thriathghás.

|| HR || Rukovati u inertnom plinu.

|| IT || Manipolare in atmosfera di gas inerte.

|| LV || Rīkoties tikai inertas gāzes apstākļos.

|| LT || Tvarkyti inertinėse dujose.

|| HU || Inert gázban használandó.

|| MT || Immaniġġja taħt gass inerti.

|| NL || Onder inert gas werken.

|| PL || Używać w atmosferze obojętnego gazu.

|| PT || Manusear em atmosfera de gás inerte.

|| RO || A se manipula sub un gaz inert.

|| SK || Manipulujte v prostredí s inertným plynom.

|| SL || Hraniti v ustreznem inertnem plinu.

|| FI || Käsittele inertissä kaasussa.

|| SV || Hanteras under inert gas.

P232 || Jazyk ||

|| BG || Да се пази от влага.

|| ES || Proteger de la humedad.

|| CS || Chraňte před vlhkem.

|| DA || Beskyttes mod fugt.

|| DE || Vor Feuchtigkeit schützen.

|| ET || Hoida niiskuse eest.

|| EL || Προστετέψτε από την υγρασία.

|| EN || Protect from moisture.

|| FR || Protéger de l’humidité.

|| GA || Cosain ar thaise.

|| HR || Zaštititi od vlage.

|| IT || Proteggere dall’umidità.

|| LV || Aizsargāt no mitruma.

|| LT || Saugoti nuo drėgmės.

|| HU || Nedvességtől védendő.

|| MT || Ipproteġi mill-umdità.

|| NL || Tegen vocht beschermen.

|| PL || Chronić przed wilgocią.

|| PT || Manter ao abrigo da humidade.

|| RO || A se proteja de umiditate.

|| SK || Chráňte pred vlhkosťou.

|| SL || Zaščititi pred vlago.

|| FI || Suojaa kosteudelta.

|| SV || Skyddas från fukt.

P233 || Jazyk ||

|| BG || Съдът да се съхранява плътно затворен.

|| ES || Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

|| CS || Uchovávejte obal těsně uzavřený.

|| DA || Hold beholderen tæt lukket.

|| DE || Behälter dicht verschlossen halten.

|| ET || Hoida pakend tihedalt suletuna.

|| EL || Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

P233 || Jazyk ||

|| EN || Keep container tightly closed.

|| FR || Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

|| GA || Coimeád an coimeádán dúnta go docht.

|| HR || Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

|| IT || Tenere il recipiente ben chiuso.

|| LV || Tvertni stingri noslēgt.

|| LT || Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

|| HU || Az edény szorosan lezárva tartandó.

|| MT || Żomm il-kontenitur magħluq sew.

|| NL || In goed gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

|| PT || Manter o recipiente bem fechado.

|| RO || Păstraţi recipientul închis etanş.

|| SK || Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

|| SL || Hraniti v tesno zaprti posodi.

|| FI || Säilytä tiiviisti suljettuna.

|| SV || Behållaren ska vara väl tillsluten.

P234 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

|| ES || Conservar únicamente en el recipiente original.

|| CS || Uchovávejte pouze v původním obalu.

|| DA || Opbevares kun i den originale beholder.

|| DE || Nur im Originalbehälter aufbewahren.

|| ET || Hoida üksnes originaalpakendis.

|| EL || Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.

|| EN || Keep only in original container.

|| FR || Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

|| GA || Coimeád sa choimeádán bunaidh amháin.

|| HR || Čuvati samo u originalnom spremniku.

|| IT || Conservare soltanto nel contenitore originale.

|| LV || Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

|| LT || Laikyti tik originalioje talpykloje.

P234 || Jazyk ||

|| HU || Az eredeti edényben tartandó.

|| MT || Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

|| NL || Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

|| PT || Conservar unicamente no recipiente de origem.

|| RO || Păstraţi numai în recipientul original.

|| SK || Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

|| SL || Hraniti samo v originalni posodi.

|| FI || Säilytä alkuperäispakkauksessa.

|| SV || Förvaras endast i originalbehållaren.

P235 || Jazyk ||

|| BG || Да се държи на хладно.

|| ES || Mantener en lugar fresco.

|| CS || Uchovávejte v chladu.

|| DA || Opbevares køligt.

|| DE || Kühl halten.

|| ET || Hoida jahedas.

|| EL || Να διατηρείται δροσερό.

|| EN || Keep cool.

|| FR || Tenir au frais.

|| GA || Coimeád fionnuar é

|| HR || Održavati hladnim.

|| IT || Conservare in luogo fresco.

|| LV || Turēt vēsumā.

|| LT || Laikyti vėsioje vietoje.

|| HU || Hűvös helyen tartandó.

|| MT || Żomm frisk.

|| NL || Koel bewaren.

|| PL || Przechowywać w chłodnym miejscu.

|| PT || Conservar em ambiente fresco.

|| RO || A se păstra la rece.

|| SK || Uchovávajte v chlade.

|| SL || Hraniti na hladnem.

|| FI || Säilytä viileässä.

|| SV || Förvaras svalt.

P240 || Jazyk ||

|| BG || Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

|| ES || Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

|| CS || Uzemněte obal a odběrové zařízení.

|| DA || Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

|| DE || Behälter und zu befüllende Anlage erden.

|| ET || Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.

|| EL || Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.

|| EN || Ground/bond container and receiving equipment.

|| FR || Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

|| GA || Nasc an coimeádán agus an trealamh glactha leis an talamh.

|| HR || Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.

|| IT || Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

|| LV || Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/ sasaistīt

|| LT || Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

|| HU || A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.

|| MT || Poġġi ma’ l-art/waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi.

|| NL || Opslag- en opvangreservoir aarden.

|| PL || Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

|| PT || Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.

|| RO || Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.

|| SK || Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

|| SL || Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.

|| FI || Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä.

|| SV || Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

P241 || Jazyk ||

|| BG || Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/…/ оборудване, обезопасено срещу експлозия

|| ES || Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación /…/ antideflagrante.

|| CS || Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/ zařízení do výbušného prostředí.

|| DA || Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.

|| DE || Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/… verwenden.

|| ET || Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/…/seadmeid.

|| EL || Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός/…/ εξοπλισμός.

|| EN || Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/ equipment.

|| FR || Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/…/ antidéflagrant.

|| GA || Bain úsáid as trealamh pléascdhíonach leictreach/aerála/soilsiúcháin/….

|| HR || Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.

|| IT || Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione/…/ a prova di esplosione.

|| LV || Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ar ventilāciju/ izgaismotas /../ iekārtas

|| LT || Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/…/ įrangą.

|| HU || Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.

|| MT || Uża’ tagħmir elettriku/ta’ ventilazzjoni/ta' dawl/.../ li jiflaħ għal splużjoni.

|| NL || Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.

|| PL || Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/. przeciwwybuchowego sprzętu.

P241 || Jazyk ||

|| PT || Utilizar equipamento eléctrico/de ventilação/de iluminação/…/ à prova de explosão.

|| RO || Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/…/ antideflagrante.

|| SK || Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/.../ zariadenie do výbušného prostredia.

|| SL || Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.

|| FI || Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/… /laitteita.

|| SV || Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/…/ utrustning.

P242 || Jazyk ||

|| BG || Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.

|| ES || Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

|| CS || Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

|| DA || Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

|| DE || Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

|| ET || Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.

|| EL || Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.

|| EN || Use only non-sparking tools.

|| FR || Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

|| GA || Bain úsáid as uirlisí neamhspréachta amháin.

|| HR || Rabiti samo neiskreći alat.

|| IT || Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

|| LV || Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.

|| LT || Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

|| HU || Szikramentes eszközök használandók.

|| MT || Uża’ biss għodda li ma jtajrux żnied.

|| NL || Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

|| PL || Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P242 || Jazyk ||

|| PT || Utilizar apenas ferramentas antichispa.

|| RO || Nu utilizaţi unelte care produc scântei.

|| SK || Používajte iba neiskriace prístroje.

|| SL || Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.

|| FI || Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.

|| SV || Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243 || Jazyk ||

|| BG || Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

|| ES || Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

|| CS || Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

|| DA || Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

|| DE || Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

|| ET || Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.

|| EL || Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

|| EN || Take precautionary measures against static discharge.

|| FR || Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

|| GA || Déan bearta réamhchúraim in aghaidh díluchtú statach.

|| HR || Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.

|| IT || Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

|| LV || Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

|| LT || Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

|| HU || Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

|| MT || Ħu miżuri ta’ prekawzjoni kontra l-ħruġ ta’ elettriku statiku.

|| NL || Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

|| PL || Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P243 || Jazyk ||

|| PT || Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

|| RO || Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

|| SK || Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

|| SL || Preprečiti statično naelektrenje.

|| FI || Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

|| SV || Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P244 || Jazyk ||

|| BG || Почиствайте редуциращите вентили от смазка и масло

|| ES || Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite.

|| CS || Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.

|| DA || Reduktionsventilerne holdes fri for fedt og olie.

|| DE || Druckminderer frei von Fett und Öl halten.

|| ET || Hoida reduktsiooniklapid rasvast ja õlist puhtad.

|| EL || Να διατηρούνται καθαρές από γράσα και λάδια οι βαλβίδες μείωσης.

|| EN || Keep reduction valves free from grease and oil.

|| FR || S’assurer de l’absence de graisse ou d’huile sur les soupapes de réduction.

|| GA || Coimeád comhlaí brúlaghdaithe saor ó ghréisc agus ó ola.

|| HR || Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.

|| IT || Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.

|| LV || Turēt reducēšanās vārstus tīrus no taukiem un eļļas.

|| LT || Saugoti, kad ant redukcinių vožtuvų nepatektų riebalų ir tepalų.

|| HU || A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

|| MT || Żomm il-valvs ta' tnaqqis ħielsa mill-griż u ż-żejt.

|| NL || Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.

|| PL || Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.

|| PT || Manter as válvulas de redução isentas de óleo e massa lubrificantes.

|| RO || Protejaţi supapele reductoare de grăsimi și ulei.

P244 || Jazyk ||

|| SK || Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja.

|| SL || Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem.

|| FI || Pidä paineenalennusventtiilit vapaana rasvasta ja öljystä.

|| SV || Reducerventilerna ska hållas fria från fett och olja.

P250 || Jazyk ||

|| BG || Да не се подлага на стържене/удар/…/триене

|| ES || Evitar la abrasión/el choque/…/la fricción.

|| CS || Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.

|| DA || Må ikke udsættes for slibning/stød/…/gnidning.

|| DE || Nicht schleifen/stoßen/…/reiben.

|| ET || Hoida kriimustamise/põrutuse/…/hõõrdumise eest.

|| EL || Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/…/τριβή.

|| EN || Do not subject to grinding/shock/…/friction.

|| FR || Éviter les abrasions/les chocs/…/les frottements.

|| GA || Ná nocht do mheilt/do thurraing/…/do fhrithchuimilt.

|| HR || Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.

|| IT || Evitare le abrasioni /gli urti/…./gli attriti.

|| LV || Nepakļaut drupināšanai / triecienam/.../ berzei

|| LT || Nešlifuoti/netrankyti/…/netrinti.

|| HU || Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni.

|| MT || Tissottoponihomx għal brix/xokk/…/frizzjoni.

|| NL || Malen/schokken/…/wrijving vermijden.

|| PL || Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu.

|| PT || Não submeter a trituração/choque/…/fricção.

|| RO || A nu supune la abraziuni/şocuri/…/frecare.

|| SK || Nevystavujte brúseniu/nárazu/…/treniu.

|| SL || Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/…/trenju.

|| FI || Suojele rasitukselta/iskuilta/…/hankaukselta.

|| SV || Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion.

P251 || Jazyk ||

|| BG || Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.

|| ES || Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.

|| CS || Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

|| DA || Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

|| DE || Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

|| ET || Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

|| EL || Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

|| EN || Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.

|| FR || Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

|| GA || Coimeádán brúchóirithe: Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

|| HR || Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.

|| IT || Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

|| LV || Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

|| LT || Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

|| HU || Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

|| MT || Kontenitur taħt pressjoni: Ittaqqbux jew taħarqux, anki wara li tużah.

|| NL || Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

|| PL || Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

|| PT || Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

|| RO || Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.

|| SK || Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

|| SL || Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

|| FI || Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

|| SV || Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P260 || Jazyk ||

|| BG || Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

|| ES || No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

|| CS || Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

|| DA || Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

|| DE || Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

|| ET || Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

|| EL || Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα

|| EN || Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

|| FR || Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

|| GA || Ná hanálaigh deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae.

|| HR || Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

|| IT || Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

|| LV || Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.

|| LT || Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

|| HU || A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

|| MT || Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

|| NL || Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

|| PL || Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

|| PT || Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

|| RO || Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

|| SK || Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

|| SL || Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

|| FI || Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

|| SV || Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

PRÍLOHA

k návrhu NARIADENIE RADY,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky, dopravnej politiky, energetiky, daní, štatistiky, transeurópskych sietí, súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného prostredia, colnej únie, vonkajších vzťahov, zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a inštitúcií

P261 || Jazyk ||

|| BG || Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

|| ES || Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

|| CS || Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

|| DA || Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

|| DE || Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

|| ET || Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

|| EL || Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

|| EN || Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

|| FR || Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

|| GA || Seachain deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae a análú.

|| HR || Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.

|| IT || Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

|| LV || Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.

|| LT || Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

|| HU || Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

|| MT || Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

|| NL || Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

|| PL || Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

|| PT || Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

|| RO || Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

|| SK || Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

|| SL || Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

|| FI || Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

|| SV || Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

 

P262 || Jazyk ||

|| BG || Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

|| ES || Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

|| CS || Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

|| DA || Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

|| DE || Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

|| ET || Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

|| EL || Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

|| EN || Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

|| FR || Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

|| GA || Ná lig sna súile, ar an gcraiceann, ná ar éadaí.

|| HR || Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

|| IT || Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

|| LV || Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.

|| LT || Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

|| HU || Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

|| MT || Iddaħħalx fl-għajnejn, fuq il-ġilda, jew fuq il-ħwejjeġ.

|| NL || Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

|| PL || Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

|| PT || Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

|| RO || Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

|| SK || Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

|| SL || Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

|| FI || Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

|| SV || Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P263 || Jazyk ||

|| BG || Да се избягва контакт по време на бременност/при кърмене.

|| ES || Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.

|| CS || Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

|| DA || Undgå kontakt under graviditet/amning.

|| DE || Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

|| ET || Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal.

|| EL || Aποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας.

|| EN || Avoid contact during pregnancy/while nursing.

|| FR || Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement.

|| GA || Seachain teagmháil le linn toirchis/agus an chíoch á tabhairt.

|| HR || Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.

|| IT || Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento.

|| LV || Izvairīties no saskares grūtniecības laikā / barojot bērnu ar krūti.

|| LT || Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.

|| HU || A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.

|| MT || Evita l-kuntatt waqt it-tqala/waqt it-treddigħ.

|| NL || Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

|| PL || Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.

|| PT || Evitar o contacto durante a gravidez/o aleitamento.

|| RO || Evitaţi contactul în timpul sarcinii/alăptării.

|| SK || Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

|| SL || Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.

|| FI || Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.

|| SV || Undvik kontakt under graviditet eller amning.

P264 || Jazyk ||

|| BG || Да се измие... старателно след употреба.

|| ES || Lavarse … concienzudamente tras la manipulación.

|| CS || Po manipulaci důkladně omyjte ....

|| DA || Vask … grundigt efter brug.

|| DE || Nach Gebrauch … gründlich waschen.

|| ET || Pärast käitlemist pesta hoolega ….

|| EL || Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό.

|| EN || Wash … thoroughly after handling.

|| FR || Se laver … soigneusement après manipulation.

|| GA || Nigh … go lánchúramach tar éis láimhsithe.

|| HR || Nakon uporabe temeljito oprati …

|| IT || Lavare accuratamente … dopo l’uso.

|| LV || Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.

|| LT || Po naudojimo kruopščiai nuplauti …

|| HU || A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.

|| MT || Aħsel … sew wara li timmaniġġjah.

|| NL || Na het werken met dit product … grondig wassen.

|| PL || Dokładnie umyć … po użyciu.

|| PT || Lavar … cuidadosamente após manuseamento.

|| RO || Spălaţi-vă … bine după utilizare.

|| SK || Po manipulácii starostlivo umyte…

|| SL || Po uporabi temeljito umiti ...

|| FI || Pese … huolellisesti käsittelyn jälkeen.

|| SV || Tvätta … grundligt efter användning.

P270 || Jazyk ||

|| BG || Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

|| ES || No comer, beber ni fumar durante su utilización.

|| CS || Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

|| DA || Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

|| DE || Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

|| ET || Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

|| EL || Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

|| EN || Do no eat, drink or smoke when using this product.

|| FR || Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

|| GA || Ná hith, ná hól agus ná caitear tobac agus an táirge seo á úsáid.

|| HR || Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

|| IT || Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

|| LV || Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

|| LT || Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

|| HU || A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

|| MT || Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża’ dan il-prodott.

|| NL || Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

|| PL || Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

|| PT || Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

|| RO || A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

|| SK || Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

|| SL || Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

|| FI || Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

|| SV || Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P271 || Jazyk ||

|| BG || Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

|| ES || Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

|| CS || Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

|| DA || Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

|| DE || Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

|| ET || Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

|| EL || Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

|| EN || Use only outdoors or in a well-ventilated area.

|| FR || Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

|| GA || Úsáid amuigh faoin aer nó i limistéar dea-aerálaithe amháin.

|| HR || Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

|| IT || Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

|| LV || Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

|| LT || Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

|| HU || Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

|| MT || Uża biss barra jew f’post ventilat sew.

|| NL || Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

|| PL || Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

|| PT || Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

|| RO || A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

|| SK || Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

|| SL || Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

|| FI || Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

|| SV || Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P272 || Jazyk ||

|| BG || Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

|| ES || Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

|| CS || Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

|| DA || Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

|| DE || Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

|| ET || Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.

|| EL || Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

|| EN || Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

|| FR || Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

|| GA || Níor chóir éadaí éillithe oibre a ligean amach as an láthair oibre.

|| HR || Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.

|| IT || Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

|| LV || Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.

|| LT || Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.

|| HU || Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

|| MT || Ilbies tax-xogħol kontaminat m’għandux jitħalla joħroġ mill-post tax-xogħol.

|| NL || Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

|| PL || Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

|| PT || A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

|| RO || Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

|| SK || Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

|| SL || Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

|| FI || Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.

|| SV || Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P273 || Jazyk ||

|| BG || Да се избягва изпускане в околната среда.

|| ES || Evitar su liberación al medio ambiente.

|| CS || Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

|| DA || Undgå udledning til miljøet.

|| DE || Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

|| ET || Vältida sattumist keskkonda.

|| EL || Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

|| EN || Avoid release to the environment.

|| FR || Éviter le rejet dans l’environnement.

|| GA || Ná scaoiltear amach sa chomhshaol.

|| HR || Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

|| IT || Non disperdere nell’ambiente.

|| LV || Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

|| LT || Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

|| HU || Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

|| MT || Evita r-rilaxx fl-ambjent.

|| NL || Voorkom lozing in het milieu.

|| PL || Unikać uwolnienia do środowiska.

|| PT || Evitar a libertação para o ambiente.

|| RO || Evitaţi dispersarea în mediu.

|| SK || Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

|| SL || Preprečiti sproščanje v okolje.

|| FI || Vältettävä päästämistä ympäristöön.

|| SV || Undvik utsläpp till miljön.

P280 || Jazyk ||

|| BG || Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

|| ES || Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

|| CS || Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

|| DA || Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

|| DE || Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

|| ET || Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

|| EL || Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

|| EN || Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

|| FR || Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

|| GA || Caith lámhainní cosanta/éadaí cosanta/cosaint súile/cosaint aghaidhe.

|| HR || Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

|| IT || Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

|| LV || Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

|| LT || Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

|| HU || Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

|| MT || Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

|| NL || Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

|| PL || Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

|| PT || Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P280 || Jazyk ||

|| RO || Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

|| SK || Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

|| SL || Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

|| FI || Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

|| SV || Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P281 || Jazyk ||

|| BG || Използвайте предписаните лични предпазни средства.

|| ES || Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

|| CS || Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

|| DA || Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

|| DE || Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

|| ET || Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

|| EL || Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

|| EN || Use personal protective equipment as required.

|| FR || Utiliser l’équipement de protection individuel requis.

|| GA || Bain úsáid as an trealamh cosanta pearsanta faoi mar a éilítear.

|| HR || Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

|| IT || Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

|| LV || Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.

|| LT || Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

|| HU || Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

|| MT || Uża’ t-tagħmir personali protettiv kif meħtieġ.

|| NL || De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

|| PL || Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

|| PT || Usar o equipamento de protecção individual exigido.

|| RO || Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.

|| SK || Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

|| SL || Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

|| FI || Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

|| SV || Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

P282 || Jazyk ||

|| BG || Носете предпазващи от студ ръкавици/маска за лице/защитни очила.

|| ES || Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara.

|| CS || Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

|| DA || Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.

|| DE || Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.

|| ET || Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille.

|| EL || Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/ προστατευτική μάσκα/ προστατευτικά γυαλιά.

|| EN || Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection.

|| FR || Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/ des yeux.

|| GA || Caith lámhainní inslithe fuachta/aghaidhsciath/cosaint súile.

|| HR || Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.

|| IT || Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.

|| LV || Izmantot aizsargcimdus/ sejas aizsargus/ acu aizsargus ar aukstuma izolāciju.

|| LT || Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/naudoti veido skydelį/akių apsaugos priemones.

|| HU || Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.

|| MT || Ilbies ingwanti kiesħa li ma jinfedx minnhom/ilqugħ għall-wiċċ/protezzjoni għall-għajnejn.

|| NL || Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.

|| PL || Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.

|| PT || Usar luvas de protecção contra o frio/escudo facial/protecção ocular.

|| RO || Purtaţi mănuşi izolante împotriva frigului/echipament de protecţie a feţei/ochilor.

|| SK || Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.

|| SL || Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči.

|| FI || Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/silmiensuojainta.

|| SV || Använd köldisolerande handskar/visir/ögonskydd.

P283 || Jazyk ||

|| BG || Носете огнеупорно/огнезащитно облекло.

|| ES || Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.

|| CS || Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

|| DA || Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.

|| DE || Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.

|| ET || Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat rõivastust.

|| EL || Φοράτε αντιπυρικά/αλεξίφλογα πυράντοχα/βραδυφλεγή ενδύματα.

|| EN || Wear fire/flame resistant/retardant clothing.

|| FR || Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.

|| GA || Caith éadaí dódhíonacha/lasairdhíonacha nó dómhoillitheacha/lasairmhoillitheacha.

|| HR || Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.

|| IT || Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

|| LV || Izmantot aizsargapģērbu pret uguni/liesmām.

|| LT || Dėvėti ugniai/liepsnai atsparius/antipireninius drabužius.

|| HU || Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.

|| MT || Ilbies ħwejjeġ reżistenti għan-nar/fjammi.

|| NL || Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.

|| PL || Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.

|| PT || Usar vestuário ignífugo/retardador de fogo/chamas.

|| RO || Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă.

|| SK || Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.

|| SL || Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju.

|| FI || Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.

|| SV || Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.

P284 || Jazyk ||

|| BG || Носете респираторни предпазни средства.

|| ES || Llevar equipo de protección respiratoria.

|| CS || Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

|| DA || Anvend åndedrætsværn.

|| DE || Atemschutz tragen.

|| ET || Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

|| EL || Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

|| EN || Wear respiratory protection.

|| FR || Porter un équipement de protection respiratoire.

|| GA || Caith cosaint riospráide.

|| HR || Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

|| IT || Utilizzare un apparecchio respiratorio.

|| LV || Izmantot gāzmasku.

|| LT || Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

|| HU || Légzésvédelem használata kötelező.

|| MT || Ilbes protezzjoni respiratorja.

|| NL || Adembescherming dragen.

|| PL || Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

|| PT || Usar protecção respiratória.

|| RO || Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

|| SK || Používajte ochranu dýchacích ciest.

|| SL || Nositi opremo za zaščito dihal.

|| FI || Käytä hengityksensuojainta.

|| SV || Använd andningsskydd.

P285 || Jazyk ||

|| BG || В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.

|| ES || En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

|| CS || V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

|| DA || Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

|| DE || Bei unzureichender Belüfung Atemschutz tragen.

P285 || Jazyk ||

|| ET || Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

|| EL || Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

|| EN || In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.

|| FR || Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

|| GA || I gcás aerála uireasaigh caith cosaint riospráide.

|| HR || U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

|| IT || In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

|| LV || Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.

|| LT || Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

|| HU || Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

|| MT || F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata ilbes protezzjoni respiratorja.

|| NL || Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

|| PL || W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

|| PT || Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.

|| RO || În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

|| SK || V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

|| SL || Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.

|| FI || Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

|| SV || Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

P231 + P232 || Jazyk ||

|| BG || Да се използва под инертен газ. Да се пази от влага.

|| ES || Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.

|| CS || Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

|| DA || Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.

|| DE || Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.

|| ET || Käidelda inertgaasis. Hoida niiskuse eest.

|| EL || Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την υγρασία.

|| EN || Handle under inert gas. Protect from moisture.

|| FR || Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l’humidité.

|| GA || Láimhsigh faoi thriathghás. Cosain ó thaise.

|| HR || Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.

|| IT || Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità.

|| LV || Izmantot tikai inertas gāzes apstākļos. Aizsargāt no mitruma.

|| LT || Tvarkyti inertinėse dujose. Saugoti nuo drėgmės.

|| HU || Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.

|| MT || Uża’ taħt gass inerti. Ipproteġi mill-umdità.

|| NL || Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.

|| PL || Używać w atmosferze obojętnego gazu Chronić przed wilgocią.

|| PT || Manusear em atmosfera de gás inerte. Manter ao abrigo da humidade.

|| RO || A se manipula sub un gaz inert. A se proteja de umiditate.

|| SK || Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.

|| SL || Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.

|| FI || Käsittele inertissä kaasussa. Suojaa kosteudelta.

|| SV || Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.

P235 + P410 || Jazyk ||

|| BG || Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.

|| ES || Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

|| CS || Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

|| DA || Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.

|| DE || Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

|| ET || Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.

|| EL || Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

|| EN || Keep cool. Protect from sunlight.

|| FR || Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

|| GA || Coimeád fionnuar. Cosain ó sholas na gréine.

|| HR || Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.

|| IT || Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

|| LV || Turēt vēsumā. Aizsargāt no saules gaismas.

|| LT || Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.

|| HU || Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.

|| MT || Żomm frisk. Ipproteġi mir-raġġi tax-xemx.

|| NL || Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

|| PL || Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

|| PT || Conservar em ambiente fresco. Manter ao abrigo da luz solar.

|| RO || A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.

|| SK || Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

|| SL || Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.

|| FI || Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta.

|| SV || Förvaras svalt. Skyddas från solljus.“

j) Tabuľka 1.3 v prílohe IV sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.3 Bezpečnostné upozornenia – účinok

P301 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN:

|| CS || PŘI POŽITÍ:

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN:

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

|| EN || IF SWALLOWED:

|| FR || EN CAS D’INGESTION:

|| GA || MÁ SHLOGTAR:

|| HR || AKO SE PROGUTA:

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE:

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:

|| LT || PRARIJUS:

|| HU || LENYELÉS ESETÉN:

|| MT || JEKK JINBELA’:

|| NL || NA INSLIKKEN:

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO:

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:

|| SK || PO POŽITÍ:

|| SL || PRI ZAUŽITJU:

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:

|| SV || VID FÖRTÄRING:

P302 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ:

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN:

|| DE || BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

|| EN || IF ON SKIN:

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN:

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU:

|| LT || PATEKUS ANT ODOS:

|| HU || HA BŐRRE KERÜL:

|| MT || F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA:

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID:

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

|| SL || PRI STIKU S KOŽO:

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

|| SV || VID HUDKONTAKT:

P303 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

|| DE || BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):

|| ET || NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:

P303 || Jazyk ||

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):

|| EN || IF ON SKIN (or hair):

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig):

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):

|| LT || PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):

|| HU || HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:

|| MT || F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):

|| SL || PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):

|| SV || VID HUDKONTAKT (även håret):

P304 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ВДИШВАНЕ:

|| ES || EN CASO DE INHALACIÓN:

|| CS || PŘI VDECHNUTÍ:

|| DA || VED INDÅNDING:

|| DE || BEI EINATMEN:

|| ET || SISSEHINGAMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

|| EN || IF INHALED:

P304 || Jazyk ||

|| FR || EN CAS D’INHALATION:

|| GA || MÁ IONANÁLAÍTEAR:

|| HR || AKO SE UDIŠE:

|| IT || IN CASO DI INALAZIONE:

|| LV || IEELPOJOT:

|| LT || ĮKVĖPUS:

|| HU || BELÉLEGZÉS ESETÉN:

|| MT || JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:

|| NL || NA INADEMING:

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

|| PT || EM CASO DE INALAÇÃO:

|| RO || ÎN CAZ DE INHALARE:

|| SK || PO VDÝCHNUTÍ:

|| SL || PRI VDIHAVANJU:

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:

|| SV || VID INANDNING:

P305 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

|| CS || PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

|| DA || VED KONTAKT MED ØJNENE:

|| DE || BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

|| ET || SILMA SATTUMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

|| EN || IF IN EYES:

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE:

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

|| LV || IEKĻŪSTOT ACĪS:

|| LT || PATEKUS Į AKIS:

|| HU || SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

P305 || Jazyk ||

|| MT || JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN:

|| NL || BIJ CONTACT MET DE OGEN:

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

|| SK || PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

|| SL || PRI STIKU Z OČMI:

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:

|| SV || VID KONTAKT MED ÖGONEN:

P306 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО:

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA:

|| CS || PŘI STYKU S ODĚVEM:

|| DA || VED KONTAKT MED TØJET:

|| DE || BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:

|| ET || RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ:

|| EN || IF ON CLOTHING:

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS:

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LE hÉADAÍ:

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI:

|| LV || SASKARĒ AR APĢĒRBU:

|| LT || PATEKUS ANT DRABUŽIŲ:

|| HU || HA RUHÁRA KERÜL:

|| MT || F'KAŻ TA' KUNTATT MA' L-ILBIES:

|| NL || NA MORSEN OP KLEDING:

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A ROUPA:

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:

|| SK || PRI KONTAKTE S ODEVOM:

|| SL || PRI STIKU Z OBLAČILI:

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:

|| SV || VID KONTAKT MED KLÄDERNA:

P307 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ експозиция:

|| ES || EN CASO DE exposición:

|| CS || PŘI expozici:

|| DA || VED eksponering:

|| DE || BEI Exposition:

|| ET || Kokkupuute korral:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:

|| EN || IF exposed:

|| FR || EN CAS d’exposition:

|| GA || I gCÁS nochta:

|| HR || U SLUČAJU izloženosti:

|| IT || IN CASO di esposizione:

|| LV || JA saskaras:

|| LT || Esant sąlyčiui:

|| HU || Expozíció esetén:

|| MT || JEKK espost:

|| NL || NA blootstelling:

|| PL || W PRZYPADKU narażenia:

|| PT || EM CASO DE exposição:

|| RO || ÎN CAZ DE expunere:

|| SK || PO expozícii:

|| SL || PRI izpostavljenosti:

|| FI || Altistumisen tapahduttua:

|| SV || Om du exponerats:

P308 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ явна или предполагаема експозиция:

|| ES || EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:

|| CS || PŘI expozici nebo podezření na ni:

|| DA || VED eksponering eller mistanke om eksponering:

|| DE || BEI Exposition oder falls betroffen

|| ET || Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:

|| EN || IF exposed or concerned:

|| FR || EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée:

|| GA || I gCÁS nochta nó má mheastar a bheith nochtaithe:

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:

|| IT || IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:

|| LV || Ja saskaras vai saistīts ar:

|| LT || Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis:

|| HU || Expozíció vagy annak gyanúja esetén:

|| MT || JEKK espost jew konċernat:

|| NL || NA (mogelijke) blootstelling:

|| PL || W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

|| PT || EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:

|| SK || Po expozícii alebo podozrení z nej:

|| SL || PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:

|| SV || Vid exponering eller misstanke om exponering:

P309 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ експозиция или при неразположение:

|| ES || EN CASO DE exposición o malestar:

|| CS || PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:

|| DA || VED eksponering eller ubehag:

|| DE || BEI Exposition oder Unwohlsein:

|| ET || Kokkupuute või halva enesetunde korral:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:

P309 || Jazyk ||

|| EN || IF exposed or if you feel unwell:

|| FR || EN CAS d’exposition ou d'un malaise:

|| GA || I gCÁS nochta nó má bhraitear tinn:

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:

|| IT || IN CASO di esposizione o di malessere:

|| LV || JA saskaras vai ja jums ir slikta pašsajūta:

|| LT || Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus:

|| HU || Expozíció vagy rosszullét esetén:

|| MT || JEKK espost jew tħossok ma tiflaħx:

|| NL || NA blootstelling of bij onwel voelen:

|| PL || W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia:

|| PT || EM CASO DE exposição ou de indisposição:

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine:

|| SK || Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch.

|| SL || PRI izpostavljenosti ali slabem počutju:

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia:

|| SV || Vid exponering eller obehag:

P310 || Jazyk ||

|| BG || Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

|| CS || Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P310 || Jazyk ||

|| FR || Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Nedelsiant skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

|| PT || Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P311 || Jazyk ||

|| BG || Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

|| CS || Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Ikkuntattja ĊENTRU TA’ L-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

|| PT || Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P312 || Jazyk ||

|| BG || При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

|| CS || Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

|| EN || Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

|| FR || Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

|| GA || Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia má bhraitheann tú tinn.

|| HR || U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

|| LT || Pasijutus blogai, skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Ikkuntattja ĊENTRU TA’ L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

|| NL || Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

P312 || Jazyk ||

|| SK || Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

|| SV || Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P313 || Jazyk ||

|| BG || Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Consultar a un médico.

|| CS || Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Søg lægehjælp.

|| DE || Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Pöörduda arsti poole.

|| EL || Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || Get medical advice/attention.

|| FR || Consulter un médecin.

|| GA || Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || Consultare un medico.

|| LV || Lūdziet palīdzību mediķiem.

|| LT || Kreiptis į gydytoją.

|| HU || Orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Ikkonsulta tabib.

|| NL || Een arts raadplegen.

|| PL || Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Consulte um médico.

|| RO || Consultaţi medicul.

|| SK || Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Sök läkarhjälp.

P314 || Jazyk ||

|| BG || При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Consultar a un médico en caso de malestar.

|| CS || Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Søg lægehjælp ved ubehag.

|| DE || Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

|| EL || Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

|| EN || Get medical advice/attention if you feel unwell.

|| FR || Consulter un médecin en cas de malaise.

|| GA || Faigh comhairle/cúram liachta má bhraitheann tú tinn.

|| HR || U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || In caso di malessere, consultare un medico.

|| LV || Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

|| LT || Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

|| HU || Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

|| NL || Bij onwel voelen een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Em caso de indisposição, consulte um médico.

|| RO || Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.

|| SK || Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

|| SV || Sök läkarhjälp vid obehag.

P315 || Jazyk ||

|| BG || Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Consultar a un médico inmediatamente.

|| CS || Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Søg omgående lægehjælp.

|| DE || Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Pöörduda viivitamata arsti poole.

|| EL || Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

|| EN || Get immediate medical advice/attention.

|| FR || Consulter immédiatement un médecin.

|| GA || Faigh comhairle/cúram liachta láithreach.

|| HR || Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || Consultare immediatamente un medico.

|| LV || Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem.

|| LT || Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

|| HU || Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Ikkonsulta tabib minnufih.

|| NL || Onmiddellijk een arts raadplegen.

|| PL || Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Consulte imediatamente um médico.

|| RO || Consultaţi imediat medicul.

|| SK || Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Hakeudu välittömästi lääkäriin.

|| SV || Sök omedelbart läkarhjälp.

P320 || Jazyk ||

|| BG || Спешна нужда от специализирано лечение (вж… на този етикет).

|| ES || Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).

|| CS || Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

|| DA || Særlig behandling straks påkrævet (se … på denne etiket).

|| DE || Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P320 || Jazyk ||

|| ET || Nõuab viivitamatut eriravi (vt … käesoleval etiketil).

|| EL || Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα).

|| EN || Specific treatment is urgent (see … on this label).

|| FR || Un traitement spécifique est urgent (voir … sur cette étiquette).

|| GA || Tá sé práinneach go bhfaightear cóir leighis ar leith (féach … ar an lipéad seo).

|| HR || Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).

|| IT || Trattamento specifico urgente (vedere….... su questa etichetta).

|| LV || Steidzami nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs etiķetes).

|| LT || Būtinas skubus specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje).

|| HU || Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).

|| MT || Trattament speċifiku hu urġenti (ara … fuq din it-tikketta).

|| NL || Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).

|| PL || Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

|| PT || É urgente um tratamento específico (ver … no presente rótulo).

|| RO || Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă).

|| SK || Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri … na etikete).

|| SL || Posebno zdravljenje je nujno (glejte … na tej etiketi).

|| FI || Erityishoitoa tarvitaan välittömästi (katso … pakkauksen merkinnöissä).

|| SV || Särskild behandling krävs omedelbart (se … på etiketten).

P321 || Jazyk ||

|| BG || Специализирано лечение (вж… на този етикет).

|| ES || Se necesita un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).

|| CS || Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).

|| DA || Særlig behandling (se … på denne etiket).

|| DE || Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

|| ET || Nõuab eriravi (vt … käesoleval etiketil).

|| EL || Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα).

|| EN || Specific treatment (see … on this label).

|| FR || Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).

|| GA || Cóir liachta ar leith (féach … ar an lipéad seo).

|| HR || Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).

|| IT || Trattamento specifico (vedere …....su questa etichetta).

|| LV || Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs etiķetes).

|| LT || Specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje).

|| HU || Szakellátás (lásd ... a címkén).

|| MT || Trattament speċifiku (ara … fuq din it-tikketta).

|| NL || Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).

|| PL || Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

|| PT || Tratamento específico (ver … no presente rótulo).

|| RO || Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă).

|| SK || Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).

|| SL || Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).

|| FI || Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).

|| SV || Särskild behandling (se … på etiketten).

P322 || Jazyk ||

|| BG || Специални мерки (вж… на този етикет).

|| ES || Se necesitan medidas específicas (ver … en esta etiqueta).

|| CS || Specifické opatření (viz ... na tomto štítku).

|| DA || Særlige foranstaltninger (se … på denne etiket).

|| DE || Gezielte Maßnahmen (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

|| ET || Nõuab erimeetmeid (vt … käesoleval etiketil).

|| EL || Χρειάζονται ειδικά μέτρα (βλέπε … στην ετικέτα).

|| EN || Specific measures (see … on this label).

|| FR || Mesures spécifiques (voir … sur cette étiquette).

|| GA || Bearta ar leith (féach … ar an lipéad seo).

|| HR || Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).

|| IT || Misure specifiche (vedere …..su questa etichetta).

|| LV || Īpaši pasākumi (skat. … uz šīs etiķetes).

|| LT || Specialios priemonės (žr. … šioje etiketėje).

|| HU || Különleges intézkedések (lásd … a címkén).

|| MT || Miżuri speċifiċi (ara … fuq din it-tikketta).

|| NL || Specifieke maatregelen (zie … op dit etiket).

|| PL || Środki szczególne (patrz … na etykiecie).

|| PT || Medidas específicas (ver … no presente rótulo).

|| RO || Măsuri specifice (a se vedea … de pe această etichetă).

|| SK || Osobitné opatrenia (pozri … na etikete).

|| SL || Posebni ukrepi (glejte … na tej etiketi).

|| FI || Erityistoimenpiteitä tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).

|| SV || Särskilda åtgärder (se … på etiketten).

P330 || Jazyk ||

|| BG || Изплакнете устата.

|| ES || Enjuagarse la boca.

|| CS || Vypláchněte ústa.

|| DA || Skyl munden.

|| DE || Mund ausspülen.

|| ET || Loputada suud.

|| EL || Ξεπλύνετε το στόμα.

|| EN || Rinse mouth.

|| FR || Rincer la bouche.

|| GA || Sruthlaítear an béal.

|| HR || Isprati usta.

|| IT || Sciacquare la bocca.

|| LV || Izskalot muti.

|| LT || Išskalauti burną.

|| HU || A szájat ki kell öblíteni.

|| MT || Laħlaħ ħalqek.

|| NL || De mond spoelen.

|| PL || Wypłukać usta.

|| PT || Enxaguar a boca.

|| RO || Clătiţi gura.

|| SK || Vypláchnite ústa.

|| SL || Izprati usta.

|| FI || Huuhdo suu.

|| SV || Skölj munnen.

P331 || Jazyk ||

|| BG || НЕ предизвиквайте повръщане.

|| ES || NO provocar el vómito.

|| CS || NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

|| DA || Fremkald IKKE opkastning.

|| DE || KEIN Erbrechen herbeiführen.

|| ET || MITTE kutsuda esile oksendamist.

|| EL || ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

|| EN || Do NOT induce vomiting.

|| FR || NE PAS faire vomir.

|| GA || NÁ spreagtar urlacan.

P331 || Jazyk ||

|| HR || NE izazivati povraćanje.

|| IT || NON provocare il vomito.

|| LV || NEIZRAISĪT vemšanu.

|| LT || NESKATINTI vėmimo.

|| HU || TILOS hánytatni.

|| MT || TIPPROVOKAX ir-remettar.

|| NL || GEEN braken opwekken.

|| PL || NIE wywoływać wymiotów.

|| PT || NÃO provocar o vómito.

|| RO || NU provocaţi voma.

|| SK || Nevyvolávajte zvracanie.

|| SL || NE izzvati bruhanja.

|| FI || EI saa oksennuttaa.

|| SV || Framkalla INTE kräkning.

P332 || Jazyk ||

|| BG || При поява на кожно дразнене:

|| ES || En caso de irritación cutánea:

|| CS || Při podráždění kůže:

|| DA || Ved hudirritation:

|| DE || Bei Hautreizung:

|| ET || Nahaärrituse korral:

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:

|| EN || If skin irritation occurs:

|| FR || En cas d’irritation cutanée:

|| GA || I gcás greannú craicinn:

|| HR || U slučaju nadražaja kože:

|| IT || In caso di irritazione della pelle:

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums:

|| LT || Jeigu sudirginama oda:

|| HU || Bőrirritáció esetén:

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:

|| NL || Bij huidirritatie:

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

|| PT || Em caso de irritação cutânea:

P332 || Jazyk ||

|| RO || În caz de iritare a pielii:

|| SK || Ak sa prejaví podráždenie pokožky:

|| SL || Če nastopi draženje kože:

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä:

|| SV || Vid hudirritation:

P333 || Jazyk ||

|| BG || При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:

|| ES || En caso de irritación o erupción cutánea:

|| CS || Při podráždění kůže nebo vyrážce:

|| DA || Ved hudirritation eller udslet:

|| DE || Bei Hautreizung oder -ausschlag:

|| ET || Nahaärrituse või _obe korral:

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

|| EN || If skin irritation or rash occurs:

|| FR || En cas d’irritation ou d’éruption cutanée:

|| GA || I gcás greannú nó grís craicinn:

|| HR || U slučaju nadražaja ili osipa na koži:

|| IT || In caso di irritazione o eruzione della pelle:

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi:

|| LT || Jeigu sudirginama oda arba ją išberia.

|| HU || Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda:

|| NL || Bij huidirritatie of uitslag:

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

|| PT || Em caso de irritação ou erupção cutânea:

|| RO || În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată:

|| SK || Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:

|| SL || Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:

|| SV || Vid hudirritation eller utslag:

P334 || Jazyk ||

|| BG || Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси. ||

|| ES || Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas. ||

|| CS || Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. ||

|| DA || Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. ||

|| DE || In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen. ||

|| ET || Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress. ||

|| EL || Βυθίστε σε δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. ||

|| EN || Immerse in cool water/wrap in wet bandages. ||

|| FR || Rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide. ||

|| GA || Tum in uisce fionnuar/cuir bréid fliuch air. ||

|| HR || Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem. ||

|| IT || Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. ||

|| LV || Iegremdēt vēsā ūdenī / ietīt mitros apsējos. ||

|| LT || Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais. ||

|| HU || Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. ||

|| MT || Daħħal fl-ilma kiesaħ/kebbeb f’faxex imxarrbin. ||

|| NL || In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen. ||

|| PL || Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. ||

|| PT || Mergulhar em água fria/aplicar compressas húmidas. ||

|| RO || Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă. ||

|| SK || Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi. ||

|| SL || Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. ||

|| FI || Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin. ||

|| SV || Skölj under kallt vatten/använd våta omslag. ||

P335 || Jazyk ||

|| BG || Отстранете от кожата посипаните частици.

|| ES || Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel.

|| CS || Volné částice odstraňte z kůže.

|| DA || Børst løse partikler bort fra huden.

|| DE || Lose Partikel von der Haut abbürsten.

|| ET || Pühkida lahtised osakesed nahalt maha.

P335 || Jazyk ||

|| EL || Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα.

|| EN || Brush off loose particles from skin.

|| FR || Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.

|| GA || Glan cáithníní scaoilte den chraiceann.

|| HR || Izmesti zaostale čestice s kože.

|| IT || Rimuovere le particelle depositate sulla pelle.

|| LV || Noberzt no ādas nepiestiprinātās daļiņas.

|| LT || Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos.

|| HU || A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.

|| MT || Farfar il-frak mhux imwaħħla minn fuq il-ġilda.

|| NL || Losse deeltjes van de huid afvegen.

|| PL || Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

|| PT || Sacudir da pele as partículas soltas.

|| RO || Îndepărtaţi particulele depuse pe piele.

|| SK || Z pokožky oprášte sypké čiastočky.

|| SL || S krtačo odstraniti razsute delce s kože.

|| FI || Poista irtohiukkaset iholta.

|| SV || Borsta bort lösa partiklar från huden.

P336 || Jazyk ||

|| BG || Размразете замръзналите части в хладка вода. Не разтривайте засегнатото място.

|| ES || Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada.

|| CS || Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

|| DA || Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.

|| DE || Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.

|| ET || Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. Kannatada saanud piirkonda mitte hõõruda.

P336 || Jazyk ||

|| EL || Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που πάγωσε.

|| EN || Thaw frosted parts with lukewarm water. Do no rub affected area.

|| FR || Dégeler les parties gelées avec de l’eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.

|| GA || Leáigh codanna sioctha le huisce alabhog. Ná cuimil an réimse lena mbaineann.

|| HR || Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.

|| IT || Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.

|| LV || Atkausēt sasalušās daļas ar remdenu ūdeni. Skarto zonu neberzt.

|| LT || Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos.

|| HU || A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.

|| MT || Ħoll il-partijiet kiesħa bl-ilma fietel. Togħrokx il-parti affettwata.

|| NL || Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.

|| PL || Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

|| PT || Derreter as zonas congeladas com água morna. Não friccionar a zona afectada.

|| RO || Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată.

|| SK || Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.

|| SL || Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

|| FI || Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.

|| SV || Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.

P337 || Jazyk ||

|| BG || При продължително дразнене на очите:

|| ES || Si persiste la irritación ocular:

|| CS || Přetrvává-li podráždění očí:

|| DA || Ved vedvarende øjenirritation:

|| DE || Bei anhaltender Augenreizung:

|| ET || Kui silmade ärritus ei möödu:

|| EL || Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

|| EN || If eye irritation persists:

|| FR || Si l’irritation oculaire persiste:

|| GA || Má mhaireann an greannú súile:

|| HR || Ako nadražaj oka ne prestaje:

|| IT || Se l’irritazione degli occhi persiste:

|| LV || Ja acu iekaisums nepāriet:

|| LT || Jei akių dirginimas nepraeina:

|| HU || Ha a szemirritáció nem múlik el:

|| MT || Jekk l-irritazzjoni ta’ l-għajnejn tibqa’:

|| NL || Bij aanhoudende oogirritatie:

|| PL || W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

|| PT || Caso a irritação ocular persista:

|| RO || Dacă iritarea ochilor persistă:

|| SK || Ak podráždenie očí pretrváva:

|| SL || Če draženje oči ne preneha:

|| FI || Jos silmä-ärsytys jatkuu:

|| SV || Vid bestående ögonirritation:

P338 || Jazyk ||

|| BG || Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

|| ES || Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

|| CS || Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

|| DA || Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

|| DE || Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

|| ET || Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

|| EL || Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

|| EN || Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

|| FR || Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

|| GA || Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlú.

|| HR || Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

|| IT || Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

|| LV || Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

|| LT || Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

|| HU || Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

|| MT || Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

|| NL || Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

|| PL || Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

|| PT || Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P338 || Jazyk ||

|| RO || Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

|| SK || Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

|| SL || Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

|| FI || Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

|| SV || Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P340 || Jazyk ||

|| BG || Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

|| DE || Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

|| ET || Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || Tabhair amach faoin aer an duine agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P340 || Jazyk ||

|| LV || Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

|| NL || Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

|| PL || Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

|| PT || Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen

P341 || Jazyk ||

|| BG || При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P341 || Jazyk ||

|| DE || Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

|| ET || Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || Más deacair don duine análú, tabhair amach faoin aer é agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

|| LV || Ja elpošana ir apgrūtināta, izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą ; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || Jekk in-nifs ikun diffiċli, esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs.

|| NL || Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

|| PL || W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P341 || Jazyk ||

|| PT || Em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || Dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P342 || Jazyk ||

|| BG || При симптоми на затруднено дишане:

|| ES || En caso de síntomas respiratorios:

|| CS || Při dýchacích potížích:

|| DA || Ved luftvejssymptomer:

|| DE || Bei Symptomen der Atemwege:

|| ET || Hingamisteede probleemide ilmnemise korral:

|| EL || Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα:

|| EN || If experiencing respiratory symptoms:

|| FR || En cas de symptômes respiratoires:

|| GA || I gcás siomptóm riospráide:

|| HR || Pri otežanom disanju:

|| IT || In caso di sintomi respiratori:

|| LV || Ja rodas elpošanas traucējumu simptomi:

|| LT || Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:

|| HU || Légzési problémák esetén:

|| MT || Jekk tkun qed tbati minn sintomi respiratorji:

|| NL || Bij ademhalingssymptomen:

|| PL || W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

|| PT || Em caso de sintomas respiratórios:

P342 || Jazyk ||

|| RO || În caz de simptome respiratorii:

|| SK || Pri sťaženom dýchaní:

|| SL || Pri respiratornih simptomih:

|| FI || Jos ilmenee hengitysoireita:

|| SV || Vid besvär i luftvägarna:

P350 || Jazyk ||

|| BG || Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

|| ES || Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

|| CS || Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.

|| EL || Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

|| EN || Gently wash with plenty of soap and water.

|| FR || Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || Nigh go bog le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

|| LV || Maigi izskalot ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

|| LT || Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || Aħsel bil-mod b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || Voorzichtig wassen met veel water en zeep.

|| PL || Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.

|| PT || Lavar suavemente com sabonete e água abundantes.

|| RO || Spălaţi uşor cu multă apă și săpun.

|| SK || Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || Nežno umiti z veliko mila in vode.

|| FI || Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P351 || Jazyk ||

|| BG || Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

|| ES || Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

|| CS || Několik minut opatrně oplachujte vodou.

|| DA || Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

|| DE || Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

|| ET || Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

|| EL || Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

|| EN || Rinse cautiously with water for several minutes.

|| FR || Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.

|| GA || Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.

|| HR || Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

|| IT || Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

|| LV || Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

|| LT || Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

|| HU || Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.

|| MT || Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.

|| NL || Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

|| PL || Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

|| PT || Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

|| RO || Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.

|| SK || Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

|| SL || Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

|| FI || Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

|| SV || Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P352 || Jazyk ||

|| BG || Измийте обилно със сапун и вода.

|| ES || Lavar con agua y jabón abundantes.

|| CS || Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || Vask med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || Mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || Pesta rohke vee ja seebiga.

|| EL || Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

|| EN || Wash with plenty of soap and water.

|| FR || Laver abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || Nigh le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || Oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

|| LV || Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni.

|| LT || Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || Lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || Aħsel b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || Met veel water en zeep wassen.

|| PL || Umyć dużą ilością wody z mydłem.

|| PT || Lavar com sabonete e água abundantes.

|| RO || Spălaţi cu multă apă și săpun.

|| SK || Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || Umiti z veliko mila in vode.

|| FI || Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || Tvätta med mycket tvål och vatten.

P353 || Jazyk ||

|| BG || Облейте кожата с вода/вземете душ.

|| ES || Aclararse la piel con agua/ducharse.

|| CS || Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

|| DA || Skyl/brus huden med vand.

|| DE || Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

|| ET || Loputada nahka veega/loputada duši all.

|| EL || Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

|| EN || Rinse skin with water/shower.

|| FR || Rincer la peau à l’eau/se doucher.

|| GA || Sruthlaítear an craiceann le huisce/glac cithfholcadh.

|| HR || Isprati kožu vodom/tuširanjem.

|| IT || Sciacquare la pelle/fare una doccia.

|| LV || Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.

|| LT || Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

|| HU || A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

|| MT || Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer.

|| NL || Huid met water afspoelen/afdouchen.

|| PL || Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

|| PT || Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

|| RO || Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

|| SK || Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

|| SL || Kožo izprati z vodo/prho.

|| FI || Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

|| SV || Skölj huden med vatten/duscha.

P360 || Jazyk ||

|| BG || Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

|| ES || Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.

|| CS || Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

|| DA || Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

P360 || Jazyk ||

|| DE || Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

|| ET || Saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.

|| EL || Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.

|| EN || Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.

|| FR || Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

|| GA || Sruthlaítear éadaí éillithe agus an craiceann láithreach le neart uisce sula mbaineann an duine na héadaí de.

|| HR || Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

|| IT || Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.

|| LV || Nekavējoties noskalot piesārņoto apģērbu un skarto ādu ar lielu daudzumu ūdens pirms apģērba novilkšanas.

|| LT || Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens.

|| HU || A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

|| MT || Laħlaħ mall-ewwel l-ilbies ikkontaminat u l-ġilda b’ħafna ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.

|| NL || Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

|| PL || Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

|| PT || Enxaguar imediatamente com muita água a roupa e a pele contaminadas antes de se despir.

|| RO || Clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

|| SK || Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

|| SL || Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

|| FI || Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.

|| SV || Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

P361 || Jazyk ||

|| BG || Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

|| ES || Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

|| CS || Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

|| DA || Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

|| DE || Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

|| ET || Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.

|| EL || Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

|| EN || Remove/Take off immediately all contaminated clothing.

|| FR || Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

|| GA || Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

|| HR || Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.

|| IT || Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

|| LV || Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

|| LT || Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius.

|| HU || Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.

|| MT || Neħħi/Inża’ mall-ewwel l-ilbies ikkontaminat.

|| NL || Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

|| PL || Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

|| PT || Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

|| RO || Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

|| SK || Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

|| SL || Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.

|| FI || Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

|| SV || Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

P362 || Jazyk ||

|| BG || Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

|| ES || Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

|| CS || Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

|| DA || Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

P362 || Jazyk ||

|| DE || Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

|| ET || Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.

|| EL || Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

|| EN || Take off contaminated clothing and wash before reuse.

|| FR || Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

|| GA || Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

|| HR || Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

|| IT || Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

|| LV || Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

|| LT || Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

|| HU || A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

|| MT || Inża' l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom.

|| NL || Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

|| PL || Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

|| PT || Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

|| RO || Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.

|| SK || Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

|| SL || Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

|| FI || Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

|| SV || Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

P363 || Jazyk ||

|| BG || Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

|| ES || Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

|| CS || Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

|| DA || Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

|| DE || Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

|| ET || Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

|| EL || Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

|| EN || Wash contaminated clothing before reuse.

|| FR || Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

|| GA || Nigh éadaí éillithe sula ndéanfar iad a athúsáid.

|| HR || Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

|| IT || Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

|| LV || Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

|| LT || Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

|| HU || A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

|| MT || Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa’ tużahom.

|| NL || Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

|| PL || Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

|| PT || Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

|| RO || Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

|| SK || Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

|| SL || Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

|| FI || Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

|| SV || Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

P370 || Jazyk ||

|| BG || При пожар:

|| ES || En caso de incendio:

|| CS || V případě požáru:

|| DA || Ved brand:

|| DE || Bei Brand:

|| ET || Tulekahju korral:

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς:

|| EN || In case of fire:

|| FR || En cas d’incendie:

|| GA || I gcás dóiteáin:

|| HR || U slučaju požara:

|| IT || In caso di incendio:

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā:

|| LT || Gaisro atveju:

|| HU || Tűz esetén:

|| MT || F’każ ta’ nar:

|| NL || In geval van brand:

|| PL || W przypadku pożaru:

|| PT || Em caso de incêndio:

|| RO || În caz de incendiu:

|| SK || V prípade požiaru:

|| SL || Ob požaru:

|| FI || Tulipalon sattuessa:

|| SV || Vid brand:

P371 || Jazyk ||

|| BG || При голям пожар и значителни количества:

|| ES || En caso de incendio importante y en grandes cantidades:

|| CS || V případě velkého požáru a velkého množství:

|| DA || Ved større brand og store mængder:

|| DE || Bei Großbrand und großen Mengen:

|| ET || Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega:

|| EL || Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες:

|| EN || In case of major fire and large quantities:

|| FR || En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités:

|| GA || I gcás mórdhóiteáin agus má tá cainníochtaí móra i gceist:

|| HR || U slučaju velikog požara i velikih količina:

|| IT || In caso di incendio grave e di quantità rilevanti:

|| LV || Ugunsgrēka un lielu apjomu gadījumā:

|| LT || Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju:

|| HU || Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:

|| MT || F’każ ta’ nar kbir u kwantitajiet kbar:

|| NL || In geval van grote brand en grote hoeveelheden:

|| PL || W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

|| PT || Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades:

|| RO || În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs:

|| SK || V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:

|| SL || Ob velikem požaru in velikih količinah:

|| FI || Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:

|| SV || Vid större brand och stora mängder:

P372 || Jazyk ||

|| BG || Опасност от експлозия при пожар.

|| ES || Riesgo de explosión en caso de incendio.

|| CS || Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

|| DA || Eksplosionsfare ved brand.

|| DE || Explosionsgefahr bei Brand.

|| ET || Tulekahju korral plahvatusoht.

|| EL || Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

|| EN || Explosion risk in case of fire.

|| FR || Risque d’explosion en cas d’incendie.

|| GA || Baol pléasctha i gcás dóiteáin.

|| HR || Opasnost od eksplozije u slučaju požara.

|| IT || Rischio di esplosione in caso di incendio.

|| LV || Eksplozijas risks ugunsgrēka gadījumā:

|| LT || Sprogimo pavojus gaisro atveju.

|| HU || Tűz esetén robbanásveszély.

|| MT || Riskju ta’ splużjoni f’każ ta’ nar.

|| NL || Ontploffingsgevaar in geval van brand.

|| PL || Ryzyko wybuchu w razie pożaru.

|| PT || Risco de explosão em caso de incêndio.

|| RO || Risc de explozie în caz de incendiu.

|| SK || V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.

|| SL || Nevarnost eksplozije ob požaru.

|| FI || Tulipalon sattuessa räjähdysvaara.

|| SV || Explosionsrisk vid brand.

P373 || Jazyk ||

|| BG || НЕ се опитвайте да гасите пожара, ако огънят наближи експлозиви.

|| ES || NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.

|| CS || Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

|| DA || BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.

|| DE || KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/ Gemische/Erzeugnisse erreicht.

|| ET || Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, MITTE teha kustutustöid.

|| EL || ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά.

|| EN || DO NOT fight fire when fire reaches explosives.

|| FR || NE PAS combattre l’incendie lorsque le feu atteint les explosifs.

|| GA || NÁ DÉAN an dóiteán a chomhrac má shroicheann sé pléascáin.

|| HR || NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.

|| IT || NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi.

|| LV || NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, ja uguns piekļūst sprādzienbīstamām vielām.

|| LT || NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia sprogmenis.

|| HU || TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.

|| MT || TIPPRUVAX TITFI n-nar meta n-nar jilħaq l-isplussivi.

|| NL || NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.

|| PL || NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

|| PT || Se o fogo atingir os explosivos, NÃO tentar combatê-lo.

|| RO || NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.

|| SK || Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

|| SL || NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.

|| FI || Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.

|| SV || Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

P374 || Jazyk ||

|| BG || Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние.

|| ES || Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

|| CS || Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

|| DA || Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

|| DE || Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

|| ET || Kustutustöid teha tavaliste ettevaatusabinõudega ja mõistlikust kaugusest.

|| EL || Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.

|| EN || Fight fire with normal precautions from a reasonable distance.

|| FR || Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions normales.

|| GA || Déan na gnáth-réamhchúraimí chun an dóiteán a chomhrac gan a bheith níos gaire dó ná mar atá réasúnta.

|| HR || Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.

|| IT || Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

|| LV || Dzēst ugunsgrēku, ņemot vērā parastos drošības nosacījumus un no saprātīga attāluma.

|| LT || Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu.

|| HU || Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

|| MT || Itfi n-nar bil-prekawzjonijiet normali minn distanza raġonevoli.

|| NL || Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

|| PL || Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.

|| PT || Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável.

|| RO || Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie.

|| SK || Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

P374 || Jazyk ||

|| SL || Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.

|| FI || Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.

|| SV || Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

P375 || Jazyk ||

|| BG || Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

|| ES || Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

|| CS || Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

|| DA || Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

|| DE || Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

|| ET || Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

|| EL || Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

|| EN || Fight fire remotely due to the risk of explosion.

|| FR || Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.

|| GA || Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha.

|| HR || Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

|| IT || Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

|| LV || Dzēst ugunsgrēku no attāluma eksplozijas riska dēļ.

|| LT || Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.

|| HU || A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

|| MT || Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta’ splużjoni.

|| NL || Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

|| PL || Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

|| PT || Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.

|| RO || Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

|| SK || Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

|| SL || Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

|| FI || Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

|| SV || Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

P376 || Jazyk ||

|| BG || Спрете теча, ако е безопасно.

|| ES || Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

|| CS || Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

|| DA || Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

|| DE || Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

|| ET || Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

|| EL || Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

|| EN || Stop leak if safe to do so.

|| FR || Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

|| GA || Cuir stop leis an sceitheadh má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

|| HR || Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

|| IT || Bloccare la perdita se non c’è pericolo.

|| LV || Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā.

|| LT || Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.

|| HU || Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

|| MT || Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu.

|| NL || Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

|| PL || Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

|| PT || Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.

|| RO || Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

|| SK || Zastavte únik, ak je to bezpečné.

|| SL || Zaustaviti puščanje, če je varno.

|| FI || Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

|| SV || Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P377 || Jazyk ||

|| BG || Пожар от изтекъл газ:            Не гасете освен при възможност за безопасно отстраняване на теча.

|| ES || Fuga de gas en llamas:  No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.

|| CS || Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

|| DA || Brand fra udsivende gas:           Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.

|| DE || Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

|| ET || Lekkiva gaasi põlemise korral mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

|| EL || Διαρροή φλεγόμενου αερίου:  Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο.

|| EN || Leaking gas fire:            Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.

|| FR || Fuite de gaz enflammé:  Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

|| GA || Tine gháis ag sceitheadh:           Ná múch, mura i ndán agus gur féidir stop a chur leis an sceitheadh go sábháilte.

|| HR || Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

|| IT || In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

|| LV || Degšanas gāzes noplūde: Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt drošā veidā.

|| LT || Dujų nuotėkio sukeltas gaisras:  Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.

|| HU || Égő szivárgó gáz:          Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

|| MT || Tnixxija ta' gass tan-nar: Tippruvax titfiha, sakemm it-tnixxija ma tkunx tista' titwaqqaf bla periklu.

P377 || Jazyk ||

|| NL || Brand door lekkend gas:           niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

|| PL || W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

|| PT || Incêndio por fuga de gás: não apagar, a menos que se possa deter a fuga em segurança.

|| RO || Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranţă.

|| SK || Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

|| SL || Požar zaradi uhajanja plina:       Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.

|| FI || Vuotavasta kaasusta johtuva palo:         Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

|| SV || Läckande gas som brinner:        Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P378 || Jazyk ||

|| BG || Използвайте … за гасене.

|| ES || Utilizar … para apagarlo.

|| CS || K hašení použijte ….

|| DA || Anvend … til brandslukning.

|| DE || … zum Löschen verwenden.

|| ET || Kustutamiseks kasutada ….

|| EL || Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση.

|| EN || Use … for extinction.

|| FR || Utiliser … pour l’extinction.

|| GA || Úsáid … le haghaidh múchta.

|| HR || Za gašenje rabiti …

|| IT || Estinguere con…

|| LV || Nodzēšanai izmantot…

|| LT || Gesinimui naudoti …

|| HU || Az oltáshoz … használandó.

|| MT || Uża’ … biex titfi.

|| NL || Blussen met …

|| PL || Użyć … do gaszenia.

|| PT || Para a extinção utilizar …

|| RO || Utilizaţi… pentru stingere.

|| SK || Na hasenie použite ….

|| SL || Za gašenje uporabiti …

|| FI || Käytä palon sammuttamiseen …

|| SV || Släck branden med ….

P380 || Jazyk ||

|| BG || Евакуирайте зоната.

|| ES || Evacuar la zona.

|| CS || Vykliďte proctor.

|| DA || Evakuer området.

|| DE || Umgebung räumen.

|| ET || Ala evakueerida.

|| EL || Εκκενώστε την περιοχή.

|| EN || Evacuate area.

|| FR || Évacuer la zone.

|| GA || Aslonnaigh gach duine as an limistéar.

|| HR || Evakuirati područje.

|| IT || Evacuare la zona.

|| LV || Evakuēt zonu.

|| LT || Evakuoti zoną.

|| HU || A területet ki kell üríteni.

|| MT || Evakwa ż-żona.

|| NL || Evacueren.

|| PL || Ewakuować teren.

|| PT || Evacuar a zona.

|| RO || Evacuaţi zona.

|| SK || Priestory evakuujte.

|| SL || Izprazniti območje.

|| FI || Evakuoi alue.

|| SV || Utrym området.

P381 || Jazyk ||

|| BG || Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно.

|| ES || Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

|| CS || Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

|| DA || Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.

P381 || Jazyk ||

|| DE || Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

|| ET || Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha ohutult.

|| EL || Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.

|| EN || Eliminate all ignition sources if safe to do so.

|| FR || Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger.

|| GA || Díothaigh gach foinse adhainte, má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

|| HR || Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

|| IT || Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.

|| LV || Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši.

|| LT || Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.

|| HU || Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.

|| MT || Elimina s-sorsi kollha li jqabbdu sakemm ma jkunx perikoluż li tagħmel dan.

|| NL || Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

|| PL || Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

|| PT || Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança.

|| RO || Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

|| SK || Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

|| SL || Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.

|| FI || Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti.

|| SV || Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

P390 || Jazyk ||

|| BG || Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

|| ES || Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

|| CS || Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

|| DA || Absorber udslip for at undgå materielskade.

|| DE || Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

|| ET || Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

|| EL || Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

|| EN || Absorb spillage to prevent material damage.

|| FR || Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

|| GA || Ionsúigh doirteadh chun damáiste d’ábhar a chosc.

|| HR || Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

|| IT || Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

|| LV || Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.

|| LT || Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

|| HU || A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

|| MT || Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

|| NL || Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

|| PL || Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

|| PT || Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

|| RO || Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

|| SK || Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

|| SL || Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

|| FI || Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.

|| SV || Sug upp spill för att undvika materiella skador.

P391 || Jazyk ||

|| BG || Съберете разлятото.

|| ES || Recoger el vertido.

|| CS || Uniklý produkt seberte.

|| DA || Udslip opsamles.

|| DE || Verschüttete Mengen aufnehmen.

|| ET || Mahavoolanud toode kokku koguda.

|| EL || Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

|| EN || Collect spillage.

|| FR || Recueillir le produit répandu.

|| GA || Bailigh doirteadh.

|| HR || Sakupiti proliveno/rasuto.

|| IT || Raccogliere il materiale fuoriuscito.

|| LV || Savākt izšļakstīto šķidrumu.

|| LT || Surinkti ištekėjusią medžiagą.

|| HU || A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

|| MT || Iġbor it-tixrid.

|| NL || Gelekte/gemorste stof opruimen.

|| PL || Zebrać wyciek.

|| PT || Recolher o produto derramado.

|| RO || Colectaţi scurgerile de produs.

|| SK || Zozbierajte uniknutý produkt.

|| SL || Prestreči razlito tekočino.

|| FI || Valumat on kerättävä.

|| SV || Samla upp spill.

P301 + P310 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN:         Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || MÁ SHLOGTAR: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || AKO SE PROGUTA: odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || JEKK JINBELA’: Ikkuntattja ĊENTRU TA’ L-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301 + P310 || Jazyk ||

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P301 + P312 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

|| CS || PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P301 + P312 || Jazyk ||

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

|| EN || IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

|| FR || EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

|| GA || MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia má bhraitheann tú tinn.

|| HR || AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

|| LT || PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || JEKK JINBELA’: Ikkuntattja ĊENTRU TA’ L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

|| NL || NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

|| SK || PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P301 + P312 || Jazyk ||

|| SL || PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

|| SV || VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

P301 + P330 + P331 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

|| CS || PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

|| EN || IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

|| FR || EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

|| GA || MÁ SHLOGTAR: sruthlaítear an béal. NÁ déan urlacan a spreagadh.

|| HR || ako se proguta: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P301 + P330 + P331 || Jazyk ||

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

|| LT || PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

|| HU || LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

|| MT || JEKK JINBELA’: laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar.

|| NL || NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

|| SK || PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

|| SL || PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.

|| SV || VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P302 + P334 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Потопете в студена вода/сложете мокри компреси.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT:     In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.

P302 + P334 || Jazyk ||

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees / panna peale niiske kompress.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

|| EN || IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Tum in uisce fionnuar/cuir bréid fliuch air.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU: iegremdēt vēsā ūdenī / ietīt mitros apsējos.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS: Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.

|| HU || HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA: Daħħal fl-ilma frisk/kebbeb f’faxex imxarrbin.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: mergulhar em água fria/aplicar compressas húmidas.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO: potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.

|| SV || VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.

P302 + P350 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

|| EN || IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh go bog le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel bil-mod b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą iloścą wody z mydłem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete e água abundantes.

P302 + P350 || Jazyk ||

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P302 + P352 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

|| EN || IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P302 + P352 || Jazyk ||

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P303 + P361 + P353 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P303 + P361 + P353 || Jazyk ||

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

|| ET || NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega / loputada duši all.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

|| EN || IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN(nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce/glac cithfholcadh.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

|| HU || HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew xagħar): Neħħi/inża’ minnufih l-ilbies kontaminat. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer.

P303 + P361 + P353 || Jazyk ||

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.

|| PL || W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

|| SV || VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P304 + P340 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P304 + P340 || Jazyk ||

|| DE || BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

|| ET || SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || MÁ IONÁLAÍTEAR, tabhair amach faoin aer an duine agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

|| LV || IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || JEKK JITTIEĦED FIN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

|| NL || NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P304 + P340 || Jazyk ||

|| PT || EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P304 + P341 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

|| DE || BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P304 + P341 || Jazyk ||

|| ET || SISSEHINGAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || EN CAS D’INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || MÁ THÉANN AN TÁIRGE SEO LE hANÁIL DUINE, tabhair amach faoin aer an duine agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

|| LV || IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: ja elpošana ir apgrūtināta, izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || ĮKVĖPUS: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || JEKK JITTIEĦED FIN-NIFS: Jekk in-nifs ikun diffiċli, esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

|| NL || NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P304 + P341 || Jazyk ||

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

|| PT || EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305 + P351 + P338 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

|| CS || PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

|| DA || VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.. Weiter spülen.

|| ET || SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

|| EN || IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta. Lean den sruthlú.

P305 + P351 + P338 || Jazyk ||

|| HR || U slučaju dodira s očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

|| LV || SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

|| LT || PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

|| HU || SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

|| MT || JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

|| SK || PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P305 + P351 + P338 || Jazyk ||

|| SL || PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

|| SV || VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P306 + P360 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО: незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.

|| CS || PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

|| DA || VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

|| ET || RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL: saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.

|| EN || IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.

P306 + P360 || Jazyk ||

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LE hÉADAÍ: sruthlaítear éadaí éillithe agus an craiceann láithreach le neart uisce sula ndéantar na héadaí a bhaint den duine.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.

|| LV || SASKARĒ AR APĢĒRBU: nekavējoties izskalot piesārņoto apģērbu un ādu ar lielu daudzumu ūdeni, pirms apģērba novilkšanas.

|| LT || PATEKUS ANT DRABUŽIŲ: Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens.

|| HU || HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

|| MT || JEKK FUQ L-ILBIES: laħlaħ mall-ewwel l-ilbies ikkontaminat u l-ġilda b’ħafna ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.

|| NL || NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A ROUPA: enxaguar imediatamente com muita água a roupa e a pele contaminadas antes de se despir.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P306 + P360 || Jazyk ||

|| SK || PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

|| SL || PRI STIKU Z OBLAČILI: takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN: Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.

|| SV || VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj omedelbart nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

P307 + P311 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || IF exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || EN CAS d’exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || I gCÁS nochta: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P307 + P311 || Jazyk ||

|| IT || IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Ja ir saskarē: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Esant sąlyčiui: Skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Jekk espost: Ikkuntattja ĊENTRU TA’ L-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE exposição: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Po expozícii: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || PRI izpostavljenosti: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Altistumisen tapahduttua: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P308 + P313 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

|| CS || PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

|| DE || BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

|| FR || EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

|| GA || I gCÀS nochta nó má mheastar a bheith nochtaithe: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

|| LV || Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk espost jew konċernat: Ikkonsulta tabib.

|| NL || NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P308 + P313 || Jazyk ||

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.

|| SK || Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

P309 + P311 || Jazyk ||

|| BG || ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || EN CAS d’exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P309 + P311 || Jazyk ||

|| GA || I gCÀS nochta nó má bhraitear tinn: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Ja nokļūst saskarē vai jums ir slikta pašsajūta: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz:

|| MT || JEKK espost jew tħossok ma tiflaħx: Ikkuntattja ĊENTRU TA’ L-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE exposição ou de indisposição: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P332 + P313 || Jazyk ||

|| BG || При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

|| CS || Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

|| DE || Bei Hautreizung:            Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

|| FR || En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

|| GA || I gcás greannú craicinn: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

|| NL || Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

|| RO || În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.

|| SK || Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P333 + P313 || Jazyk ||

|| BG || При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

|| CS || Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

|| DE || Bei Hautreizung oder -ausschlag:           Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole.

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

|| FR || En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

|| GA || Má tharlaíonn greannú nó gríos craicinn: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

|| NL || Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P333 + P313 || Jazyk ||

|| RO || În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.

|| SK || Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P335 + P334 || Jazyk ||

|| BG || Отстранете посипаните частици от кожата. Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси.

|| ES || Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.

|| CS || Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

|| DA || Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

|| DE || Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/ nassen Verband anlegen.

|| ET || Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees / panna peale niiske kompress.

|| EL || Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

|| EN || Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.

|| FR || Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide.

|| GA || Scuab cáithníní scaoilte den chraiceann. Tum in uisce fionnuar/cuir bréid fliuch air.

P335 + P334 || Jazyk ||

|| HR || Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.

|| IT || Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.

|| LV || Noberziet brīvās daļiņas no ādas. Iegremdējiet vēsā ūdenī / ietiniet mitros apsējos.

|| LT || Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.

|| HU || A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

|| MT || Farfar il-frak mhux imwaħħal minn mal-ġilda. Daħħal fl-ilma frisk/kebbeb f’faxex imxarrbin.

|| NL || Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

|| PL || Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

|| PT || Sacudir da pele as partículas soltas. Mergulhar em água fria/aplicar compressas húmidas.

|| RO || Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.

|| SK || Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

|| SL || S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

|| FI || Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.

|| SV || Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.

P337 + P313 || Jazyk ||

|| BG || При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

|| CS || Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

|| DE || Bei anhaltender Augenreizung:   Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

|| EL || Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

|| FR || Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

|| GA || Má mhaireann an greannú súile: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

|| LV || Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk l-irritazzjoni ta’ l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

|| NL || Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

|| RO || Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

|| SK || Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P342 + P311 || Jazyk ||

|| BG || При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || I gcás siomptóm riospráide: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Jekk ikollok sintomi respiratorji: Ikkuntattja ĊENTRU TA’ L-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P342 + P311 || Jazyk ||

|| PT || Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Pri respiratornih simptomih: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P370 + P376 || Jazyk ||

|| BG || При пожар: Спрете теча, ако е безопасно.

|| ES || En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

|| CS || V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

|| DA || Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

|| DE || Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

|| ET || Tulekahju korral: leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

|| EN || In case of fire: Stop leak if safe to do so.

|| FR || En cas d’incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

|| GA || I gcás dóiteáin: Cuir stop leis an sceitheadh má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

|| HR || U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

|| IT || In caso di incendio: bloccare la perdita se non c’è pericolo.

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: apturiet noplūdi, ja to darīt ir droši.

P370 + P376 || Jazyk ||

|| LT || Gaisro atveju: sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.

|| HU || Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

|| MT || F’każ ta’ nar: Waqqaf it-tnixxija sakemm ma jkunx ta' periklu.

|| NL || In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

|| PL || W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

|| PT || Em caso de incêndio: deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.

|| RO || În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

|| SK || V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.

|| SL || Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.

|| FI || Tulipalon sattuessa: Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

|| SV || Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P370 + P378 || Jazyk ||

|| BG || При пожар: Използвайте ... за гасене.

|| ES || En caso de incendio: Utilizar … para apagarlo.

|| CS || V případě požáru: K hašení použijte ....

|| DA || Ved brand: Anvend … til brandslukning.

|| DE || Bei Brand: … zum Löschen verwenden.

|| ET || Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks ....

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση.

|| EN || In case of fire: Use … for extinction.

|| FR || En cas d’incendie: utiliser … pour l’extinction.

|| GA || I gcás dóiteáin: Úsáid ... le haghaidh múchta.

|| HR || U slučaju požara: za gašenje rabiti …

|| IT || In caso di incendio: estinguere con....

P370 + P378 || Jazyk ||

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ...

|| LT || Gaisro atveju: gesinimui naudoti …

|| HU || Tűz esetén: az oltáshoz …használandó.

|| MT || F’każ ta’ nar: Uża’ … għat-tifi.

|| NL || In geval van brand: blussen met …

|| PL || W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia.

|| PT || Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

|| RO || În caz de incendiu: utilizaţi… pentru stingere.

|| SK || V prípade požiaru: na hasenie použite ....

|| SL || Ob požaru: za gašenje uporabiti ...

|| FI || Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen …

|| SV || Vid brand: Släck branden med ....

P370 + P380 || Jazyk ||

|| BG || При пожар: Евакуирайте зоната.

|| ES || En caso de incendio: Evacuar la zona.

|| CS || V případě požáru: Vykliďte prostor.

|| DA || Ved brand: Evakuer området.

|| DE || Bei Brand: Umgebung räumen.

|| ET || Tulekahju korral: ala evakueerida.

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή.

|| EN || In case of fire: Evacuate area.

|| FR || En cas d’incendie: évacuer la zone.

|| GA || I gcás dóiteáin: Aslonnaigh gach duine as an limistéar.

|| HR || U slučaju požara: evakuirati područje.

|| IT || Evacuare la zona in caso di incendio.

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: evakuēt zonu.

|| LT || Gaisro atveju: evakuoti zoną.

|| HU || Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.

P370 + P380 || Jazyk ||

|| MT || F’każ ta’ nar: Evakwa ż-żona.

|| NL || In geval van brand: evacueren.

|| PL || W przypadku pożaru: Ewakuować teren.

|| PT || Em caso de incêndio: evacuar a zona.

|| RO || În caz de incendiu: evacuaţi zona.

|| SK || V prípade požiaru: priestory evakuujte.

|| SL || Ob požaru: izprazniti območje.

|| FI || Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue.

|| SV || Vid brand: Utrym området.

P370 + P380 + P375 || Jazyk ||

|| BG || При пожар: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

|| ES || En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

|| CS || V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

|| DA || Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

|| DE || Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

|| ET || Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

|| EN || In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

|| FR || En cas d’incendie: évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.

P370 + P380 + P375 || Jazyk ||

|| GA || I gcás dóiteáin: Aslonnaigh gach duine as an limistéar. Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha.

|| HR || U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

|| IT || In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.

|| LT || Gaisro atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.

|| HU || Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

|| MT || F’każ ta’ nar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta’ splużjoni.

|| NL || In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

|| PL || W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

|| PT || Em caso de incêndio: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.

|| RO || În caz de incendiu: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

|| SK || V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

|| SL || Ob požaru: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

|| FI || Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

|| SV || Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

P371 + P380 + P375 || Jazyk ||

|| BG || При голям пожар и значителни количества: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

|| ES || En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

|| CS || V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

|| DA || Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

|| DE || Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

|| ET || Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

|| EL || Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

|| EN || In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

|| FR || En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.

|| GA || I gcás mórdhóiteáin agus mórchainníochtaí: Aslonnaigh gach duine as an limistéar. Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha.

|| HR || U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

|| IT || In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

P371 + P380 + P375 || Jazyk ||

|| LV || Ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.

|| LT || Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.

|| HU || Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

|| MT || F’każ ta’ nar kbir u kwantitajiet kbar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta’ splużjoni.

|| NL || In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

|| PL || W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

|| PT || Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.

|| RO || În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

|| SK || V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

|| SL || Ob velikem požaru in velikih količinah: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

|| FI || Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

|| SV || Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.“

k) Tabuľka 1.4 v prílohe IV sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.4 Bezpečnostné upozornenia – uchovávanie

P401 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява…

|| ES || Almacenar …

|| CS || Skladujte …

|| DA || Opbevares …

|| DE || … aufbewahren.

|| ET || Hoida …

|| EL || Αποθηκεύεται …

|| EN || Store …

|| FR || Stocker …

|| GA || Stóráil …

|| HR || Skladištiti …

|| IT || Conservare…

|| LV || Glabāt...

|| LT || Laikyti…

|| HU || Tárolás: ... .

|| MT || Aħżen …

|| NL || … bewaren.

|| PL || Przechowywać …

|| PT || Armazenar …

|| RO || A se depozita…

|| SK || Uchovávajte …

|| SL || Hraniti ...

|| FI || Varastoi …

|| SV || Förvaras …

P402 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява на сухо място.

|| ES || Almacenar en un lugar seco.

|| CS || Skladujte na suchém místě.

|| DA || Opbevares et tørt sted.

|| DE || An einem trockenen Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida kuivas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.

|| EN || Store in a dry place.

|| FR || Stocker dans un endroit sec.

|| GA || Stóráil in áit thirim.

|| HR || Skladištiti na suhom mjestu.

|| IT || Conservare in luogo asciutto.

|| LV || Glabāt sausā vietā.

|| LT || Laikyti sausoje vietoje.

|| HU || Száraz helyen tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post niexef.

|| NL || Op een droge plaats bewaren.

|| PL || Przechowywać w suchym miejscu.

|| PT || Armazenar em local seco.

|| RO || A se depozita într-un loc uscat.

|| SK || Uchovávajte na suchom mieste.

|| SL || Hraniti na suhem.

|| FI || Varastoi kuivassa paikassa.

|| SV || Förvaras torrt.

P403 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява на добре проветриво място.

|| ES || Almacenar en un lugar bien ventilado.

|| CS || Skladujte na dobře větraném místě.

|| DA || Opbevares på et godt ventileret sted.

|| DE || An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida hästi ventileeritavas kohas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

|| EN || Store in a well-ventilated place.

|| FR || Stocker dans un endroit bien ventilé.

|| GA || Stóráil in áit dhea-aeráilte.

|| HR || Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

|| IT || Conservare in luogo ben ventilato.

|| LV || Glabāt labi vēdināmā vietā.

|| LT || Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

|| HU || Jól szellőző helyen tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post b'ventilazzjoni tajba.

|| NL || Op een goed geventileerde plaats bewaren.

|| PL || Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

|| PT || Armazenar em local bem ventilado.

|| RO || A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

|| SK || Uchovávajte na dobre vetranom mieste

|| SL || Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

|| FI || Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

|| SV || Förvaras på väl ventilerad plats.

P404 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява в затворен съд.

|| ES || Almacenar en un recipiente cerrado.

|| CS || Skladujte v uzavřeném obalu.

|| DA || Opbevares i en lukket beholder.

|| DE || In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

|| ET || Hoida suletud mahutis.

|| EL || Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

|| EN || Store in a closed container.

|| FR || Stocker dans un récipient fermé.

|| GA || Stóráil i gcoimeádán iata.

|| HR || Skladištiti u zatvorenom spremniku.

|| IT || Conservare in un recipiente chiuso.

|| LV || Glabāt slēgtā tvertnē.

|| LT || Laikyti uždaroje talpykloje.

|| HU || Zárt edényben tárolandó.

|| MT || Aħżen f’kontenitur magħluq.

|| NL || In gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

|| PT || Armazenar em recipiente fechado.

|| RO || A se depozita într-un recipient închis.

|| SK || Uchovávajte v uzavretej nádobe.

|| SL || Hraniti v zaprti posodi.

|| FI || Varastoi suljettuna.

|| SV || Förvaras i sluten behållare.

P405 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява под ключ.

|| ES || Guardar bajo llave.

|| CS || Skladujte uzamčené.

|| DA || Opbevares under lås.

|| DE || Unter Verschluss aufbewahren.

|| ET || Hoida lukustatult.

|| EL || Φυλάσσεται κλειδωμένο.

|| EN || Store locked up.

|| FR || Garder sous clef.

|| GA || Stóráil faoi ghlas.

|| HR || Skladištiti pod ključem.

|| IT || Conservare sotto chiave.

|| LV || Glabāt slēgtā veidā.

|| LT || Laikyti užrakintą.

|| HU || Elzárva tárolandó.

|| MT || Aħżen f'post imsakkar.

|| NL || Achter slot bewaren.

|| PL || Przechowywać pod zamknięciem.

|| PT || Armazenar em local fechado à chave.

|| RO || A se depozita sub cheie.

|| SK || Uchovávajte uzamknuté.

|| SL || Hraniti zaklenjeno.

|| FI || Varastoi lukitussa tilassa.

|| SV || Förvaras inlåst.

P406 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/... съд с устойчива вътрешна облицовка.

|| ES || Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / … con revestimiento interior resistente.

|| CS || Skladujte v obalu odolném proti korozi/ ... obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

|| DA || Opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

P406 || Jazyk ||

|| DE || In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

|| ET || Hoida sööbekindlas/…sööbekindla sisevooderdisega mahutis.

|| EL || Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση/ … περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

|| EN || Store in corrosive resistant/… container with a resistant inner liner.

|| FR || Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

|| GA || Stóráil i gcoimeádán … frithchreimneach/… le líneáil frithchreimneach laistigh.

|| HR || Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.

|| IT || Conservare in recipiente resistente alla corrosione/... provvisto di rivestimento interno resistente.

|| LV || Glabāt tvertnē, kas aizsargā pret koroziju/ ... tvertnes ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.

|| LT || Laikyti korozijai atsparioje talpykloje/…, turinčioje atsparią vidinę dangą.

|| HU || Saválló/saválló bélésű ... edényben tárolandó.

|| MT || Aħżen f'post reżistenti għall-korrużjoni/... kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti.

|| NL || In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

|| PL || Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

|| PT || Armazenar num recipiente resistente à corrosão/… com um revestimento interior resistente.

|| RO || Depozitaţi într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune.

|| SK || Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

|| SL || Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/…, z odporno notranjo oblogo.

|| FI || Varastoi syöpymättömässä/… säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.

|| SV || Förvaras i korrosionsbeständig/… behållare med beständigt innerhölje.

P407 || Jazyk ||

|| BG || Да се остави въздушно пространство между купчините/палетите.

|| ES || Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga.

|| CS || Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

|| DA || Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.

|| DE || Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.

|| ET || Jätta virnade/kaubaaluste vahele õhuvahe.

|| EL || Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών/παλετών.

|| EN || Maintain air gap between stacks/pallets.

|| FR || Maintenir un intervalle d’air entre les piles/palettes.

|| GA || Coimeád bearna aeir idir chruacha/phailléid.

|| HR || Osigurati razmak između polica/paleta.

|| IT || Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.

|| LV || Saglabāt gaisa spraugu starp krāvumiem/ paletēm.

|| LT || Palikti oro tarpą tarp eilių/palečių.

|| HU || A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.

|| MT || Ħalli l-arja tgħaddi bejn l-imniezel/il-palits.

|| NL || Ruimte laten tussen stapels/pallets.

|| PL || Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami.

|| PT || Respeitar as distâncias mínimas entre pilhas/paletes.

|| RO || Păstraţi un spaţiu gol între stive/paleți.

|| SK || Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.

|| SL || Ohraniti zračno režo med skladi/paletami.

|| FI || Jätä pinojen/kuormalavojen väliin ilmarako.

|| SV || Se till att det finns luft mellan staplar/pallar.

P410 || Jazyk ||

|| BG || Да се пази от пряка слънчева светлина.

|| ES || Proteger de la luz del sol.

|| CS || Chraňte před slunečním zářením.

|| DA || Beskyttes mod sollys.

|| DE || Vor Sonnenbestrahlung schützen.

|| ET || Hoida päikesevalguse eest.

|| EL || Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

|| EN || Protect from sunlight.

|| FR || Protéger du rayonnement solaire.

|| GA || Cosain ó sholas na gréine.

|| HR || Zaštititi od sunčevog svjetla.

|| IT || Proteggere dai raggi solari.

|| LV || Aizsargāt no saules gaismas.

|| LT || Saugoti nuo saulės šviesos.

|| HU || Napfénytől védendő.

|| MT || Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

|| NL || Tegen zonlicht beschermen.

|| PL || Chronić przed światłem słonecznym.

|| PT || Manter ao abrigo da luz solar.

|| RO || A se proteja de lumina solară.

|| SK || Chráňte pred slnečným žiarením.

|| SL || Zaščititi pred sončno svetlobo.

|| FI || Suojaa auringonvalolta.

|| SV || Skyddas från solljus.

P411 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява при температури, не по-високи от …°C/…°F.

|| ES || Almacenar a temperaturas no superiores a …°C /…°F.

|| CS || Skladujte při teplotě nepřesahující …°C/…°F.

|| DA || Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger …°C/…°F.

|| DE || Bei Temperaturen von nicht mehr als …°C/…aufbewahren.

|| ET || Hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F.

|| EL || Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F.

|| EN || Store at temperatures not exceeding …°C/…°F.

|| FR || Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F.

|| GA || Stóráil ag teocht nach airde ná …°C/…°F.

|| HR || Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.

|| IT || Conservare a temperature non superiori a …°C/…°F.

|| LV || Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz …°C/…°F.

|| LT || Laikyti ne aukštesnėje kaip …°C/…°F temperatūroje.

|| HU || A tárolási hőmérséklet legfeljebb …°C/…°F lehet.

|| MT || Aħżen f’temperaturi li ma jeċċedux …°C/…°F.

|| NL || Bij maximaal … °C/…°F bewaren.

|| PL || Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F.

|| PT || Armazenar a uma temperatura não superior a …°C/…°F.

|| RO || A se depozita la temperaturi care să nu depăşească …°C/…°F.

|| SK || Uchovávajte pri teplotách do … ºC/…°F

|| SL || Hraniti pri temperaturi do … °C/… °F.

|| FI || Varastoi alle …°C/…°F lämpötilassa.

|| SV || Förvaras vid högst …°C/…°F.

P412 || Jazyk ||

|| BG || Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F.

|| ES || No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

|| CS || Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

|| DA || Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.

|| DE || Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

|| ET || Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.

|| EL || Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

|| EN || Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F.

|| FR || Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

|| GA || Ná nocht do theocht níos airde ná 50°C/122°F.

|| HR || Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

|| IT || Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

|| LV || Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C /122°F.

|| LT || Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

|| HU || Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

|| MT || Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50°C/ 122°F.

|| NL || Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

|| PL || Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

|| PT || Não expor a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

|| RO || Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F.

|| SK || Nevystavujte teplotám nad 50 ºC/ 122 °F.

|| SL || Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.

|| FI || Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

|| SV || Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

P413 || Jazyk ||

|| BG || При насипни количества, по-големи от ... kg/... фунта, да се съхранява при температури, не по-високи от …°C/…°F.

|| ES || Almacenar las cantidades a granel superiores a … kg /… lbs a temperaturas no superiores a …°C /…°F.

|| CS || Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující …°C/…°F.

|| DA || Bulkmængder på over … kg/…lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger …°C/…°F.

|| DE || Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als …°C aufbewahren

|| ET || Kogust, mis on suurem kui … kg/ … naela, hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F.

|| EL || Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των … kg/… lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F.

|| EN || Store bulk masses greater than … kg/… lbs at temperatures not exceeding …°C/…°F.

|| FR || Stocker les quantités en vrac de plus de … kg/… lb à une température ne dépassant pas … °C/… °F.

|| GA || Stóráil bulcmhaiseanna os cionn … kg/… lb ag teocht nach airde ná …°C/…°F.

|| HR || Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.

|| IT || Conservare le rinfuse di peso superiore a …....kg/…..lb a temperature non superiori a …°C/..°F.

|| LV || Lielus apjomus, kas pārsniedz … kg/ … lbs, uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz …°C/…°F.

|| LT || Didesnius kaip … kg/… lbs medžiagos kiekius laikyti ne aukštesnėje kaip …°C/…°F temperatūroje.

|| HU || A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb …°C/…°F lehet.

|| MT || Aħżen il-kwantitajiet f’massa ta’ akbar minn … kg/… lbs f’temperaturi ta’ mhux aktar minn …°C/…°F.

|| NL || Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal … °C bewaren.

|| PL || Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F.

P413 || Jazyk ||

|| PT || Armazenar quantidades a granel superiores a … kg/… lbs a uma temperatura não superior a …°C/…°F.

|| RO || Depozitaţi cantităţile în vrac mai mari de … kg/… lbs la temperaturi care să nu depăşească …°C/…°F.

|| SK || Veľké množstvo s hmotnosťou nad … kg/… lbs uchovávajte pri teplote do …ºC/ …°F.

|| SL || Razsute količine, večje od … kg/… lbs, hraniti pri temperaturi do … °C/… °F.

|| FI || Säilytä yli … kg/…lbs painoinen irtotavara enintään …°C/…°F lämpötilassa.

|| SV || Bulkprodukter som väger mer än … kg/ … lbs förvaras vid högst …°C/…°F.

P420 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява на разстояние от други материали.

|| ES || Almacenar alejado de otros materiales.

|| CS || Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

|| DA || Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

|| DE || Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.

|| ET || Hoida eemal teistest materjalidest.

|| EL || Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.

|| EN || Store away from other materials.

|| FR || Stocker à l’écart des autres matières.

|| GA || Stóráil glan ar ábhair eile.

|| HR || Skladištiti odvojeno od drugih materijala.

|| IT || Conservare lontano da altri materiali.

|| LV || Glabāt atsevišķi no citiem materiāliem.

|| LT || Laikyti atokiau nuo kitų medžiagų.

|| HU || Más anyagoktól távol tárolandó.

|| MT || Aħżen ‘l bogħod minn materjal ieħor.

|| NL || Gescheiden van ander materiaal bewaren.

|| PL || Przechowywać z dala od innych materiałów.

|| PT || Armazenar afastado de outros materiais.

|| RO || Depozitaţi departe de alte materiale.

|| SK || Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

|| SL || Hraniti ločeno od drugih materialov.

|| FI || Varastoi erillään muista materiaaleista.

|| SV || Förvaras åtskilt från andra material.

P422 || Jazyk ||

|| BG || Съдържанието да се съхранява при…

|| ES || Almacenar el contenido en …

|| CS || Skladujte pod …

|| DA || Indholdet skal opbevares under …

|| DE || Inhalt in/unter … aufbewahren

|| ET || Hoida sisu ….

|| EL || Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε …

|| EN || Store contents under …

|| FR || Stocker le contenu sous …

|| GA || Stóráil an t-ábhar faoi …

|| HR || Skladištiti uz ove uvjete: …

|| IT || Conservare sotto…

|| LV || Saturu uzglabāt zem…

|| LT || Turinį laikyti …

|| HU || Tartalma … -ban/-ben tárolandó.

|| MT || Aħżen il-kontenut taħt …

|| NL || Onder … bewaren.

|| PL || Zawartość przechowywać w …

|| PT || Armazenar o conteúdo em …

|| RO || Depozitaţi conţinutul sub …

|| SK || Obsah uchovávajte v ….

|| SL || Vsebino hraniti v …

|| FI || Varastoi sisältö …

|| SV || Förvara innehållet i…

P402 + P404 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд.

|| ES || Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.

|| CS || Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

|| DA || Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

|| DE || In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.

|| EL || Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

|| EN || Store in a dry place. Store in a closed container.

|| FR || Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.

|| GA || Stóráil in áit thirim. Stóráil i gcoimeádán iata.

|| HR || Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.

|| IT || Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.

|| LV || Glabāt sausā vietā. Glabāt aizvērtā tvertnē.

|| LT || Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.

|| HU || Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post niexef. Aħżen f’kontenitur magħluq.

|| NL || Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

|| PT || Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado.

|| RO || A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

|| SK || Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.

|| SL || Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

|| FI || Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.

|| SV || Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

P403 + P233 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

|| ES || Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

|| CS || Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

|| DA || Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

|| DE || Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

|| EL || Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

|| EN || Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

|| FR || Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

|| GA || Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht.

|| HR || Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

|| IT || Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

|| LV || Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

|| LT || Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

|| HU || Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

|| MT || Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

|| NL || Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

|| PT || Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P403 + P233 || Jazyk ||

|| RO || A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

|| SK || Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

|| SL || Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

|| FI || Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

|| SV || Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403 + P235 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

|| ES || Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

|| CS || Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

|| DA || Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

|| DE || Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.

|| ET || Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

|| EN || Store in a well-ventilated place. Keep cool.

|| FR || Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

|| GA || Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád fionnuar.

|| HR || Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

|| IT || Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

|| LV || Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

|| LT || Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

|| HU || Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

|| MT || Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

P403 + P235 || Jazyk ||

|| NL || Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

|| PL || Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

|| PT || Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

|| RO || A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

|| SK || Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

|| SL || Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

|| FI || Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

|| SV || Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P410 + P403 || Jazyk ||

|| BG || Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.

|| ES || Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

|| CS || Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

|| DA || Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

|| DE || Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

|| EL || Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

|| EN || Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

|| FR || Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

|| GA || Cosain ó sholas na gréine. Stóráil in áit dhea-aeráilte.

|| HR || Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

P410 + P403 || Jazyk ||

|| IT || Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

|| LV || Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt labi vēdināmās telpās.

|| LT || Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

|| HU || Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

|| MT || Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

|| NL || Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

|| PL || Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

|| PT || Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado.

|| RO || A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

|| SK || Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

|| SL || Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

|| FI || Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

|| SV || Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 || Jazyk ||

|| BG || Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F.

|| ES || Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

|| CS || Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

|| DA || Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.

|| DE || Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

P410 + P412 || Jazyk ||

|| ET || Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.

|| EL || Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

|| EN || Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F.

|| FR || Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

|| GA || Cosain ó sholas na gréine. Ná nocht do theocht níos airde ná 50°C/122°F.

|| HR || Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

|| IT || Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

|| LV || Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/ 122°F.

|| LT || Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

|| HU || Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

|| MT || Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperatura li teċċedi l-50°C/ 122°F.

|| NL || Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

|| PL || Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

|| PT || Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

|| RO || A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F.

|| SK || Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ºC/ 122 °F.

|| SL || Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

|| FI || Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

|| SV || Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

P411 + P235 || Jazyk ||

|| BG || Да се съхранява при температури, не по-високи от …°C /…°F. Да се държи на хладно.

|| ES || Almacenar a temperaturas no superiores a …°C /…°F. Mantener en lugar fresco.

|| CS || Skladujte při teplotě nepřesahující …°C/…°F. Uchovávejte v chladu.

|| DA || Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger …°C/…°F. Opbevares køligt.

|| DE || Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als …°C aufbewahren.

|| ET || Hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F. Hoida jahedas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. Διατηρείται δροσερό.

|| EN || Store at temperatures not exceeding …°C/…°F. Keep cool.

|| FR || Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F. Tenir au frais.

|| GA || Stóráil ag teocht nach airde ná …°C/…°F. Coimeád fionnuar.

|| HR || Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.

|| IT || Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a ....°C/...°F.

|| LV || Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz …°C/…°F. Turēt vēsumā.

|| LT || Laikyti ne aukštesnėje kaip …°C/…°F temperatūroje. Laikyti vėsioje vietoje.

|| HU || A tárolási hőmérséklet legfeljebb …°C/…°F lehet. Hűvös helyen tartandó.

|| MT || Aħżen f’temperaturi li ma jeċċedux …°C/…°F. Żomm frisk.

|| NL || Bij maximaal …°C/...°F bewaren. Koel bewaren.

|| PL || Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

|| PT || Armazenar a uma temperatura não superior a …°C/…°F. Conservar em ambiente fresco.

|| RO || A se depozita la temperaturi care să nu depăşească …°C/…°F. A se păstra la rece.

|| SK || Uchovávajte pri teplotách do … ºC/ ...°F. Uchovávajte v chlade.

|| SL || Hraniti pri temperaturi do … °C/… °F. Hraniti na hladnem.

|| FI || Varastoi alle …°C/…°F lämpötilassa. Säilytä viileässä.

|| SV || Förvaras vid högst …°C/…°F. Förvaras svalt.“

l) Tabuľka 1.5 v prílohe IV sa nahrádza takto:

„Tabuľka 1.5 Bezpečnostné upozornenia – zneškodňovanie

P501 || Jazyk ||

|| BG || Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...

|| ES || Eliminar el contenido/el recipiente en …

|| CS || Odstraňte obsah/obal ...

|| DA || Indholdet/beholderen bortskaffes i …

|| DE || Inhalt/Behälter … zuführen.

|| ET || Sisu/mahuti kõrvaldada …

|| EL || Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε …

|| EN || Dispose of contents/container to …

|| FR || Éliminer le contenu/récipient dans …

|| GA || Diúscair an t-ábhar/an coimeádán i …

|| HR || Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

|| IT || Smaltire il prodotto/recipiente in ...

|| LV || Atbrīvoties no satura / tvertnes....

|| LT || Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į …

|| HU || A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

|| MT || Armi l-kontenut/il-kontenitur fi …

|| NL || Inhoud/verpakking afvoeren naar …

|| PL || Zawartość/pojemnik usuwać do …

|| PT || Eliminar o conteúdo/recipiente em …

|| RO || Aruncaţi conţinutul/recipientul la …

|| SK || Zneškodnite obsah/nádobu ...

|| SL || Odstraniti vsebino/posodo …

|| FI || Hävitä sisältö/pakkaus …

|| SV || Innehållet/behållaren lämnas till…“

C.           TEXTILNÝ TOVAR A OBUV

32011 R 1007: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1):

V prílohe III sa za údaje vo francúzštine vloží táto zarážka:

„–– po chorvátsky: „runska vuna“.

D.           CHEMIKÁLIE – REACH

32006 R 1907: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1):

V článku 3 ods. 20 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

“b) || aspoň raz počas 15 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia bola vyrobená v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004, 1. januára 2007 alebo 1. júla 2013, ale výrobca alebo dovozca ju neuviedol na trh za predpokladu že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz;

c) bola uvedená na trh výrobcom alebo dovozcom v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004, 1. januára 2007 alebo 1. júla 2013, pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a považovala sa za oznámenú v súlade s článkom 8 ods. 1 prvou zarážkou smernice 67/548/EHS v znení článku 8 ods. 1, ktoré vyplynulo zo zmeny a doplnenia vykonaného smernicou 79/831/EHS, ale nevyhovuje vymedzeniu pojmu polymér, ako je uvedené v tomto nariadení, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz, vrátane dôkazu o tom, že látka bola uvedená na trh akýmkoľvek výrobcom alebo dovozcom medzi 18. septembrom 1981 a 31. októbrom 1993 vrátane;“.

PRÍLOHA

k návrhu NARIADENIE RADY,

ktorým sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín, veterinárnej a fytosanitárnej politiky, dopravnej politiky, energetiky, daní, štatistiky, transeurópskych sietí, súdnictva a základných práv, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného prostredia, colnej únie, vonkajších vzťahov, zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a inštitúcií

2. SLOBODA POHYBU OSÔB

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

32004 R 0883: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1):

a)      V prílohe I časti I „Preddavky na výživné“ sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

Dočasné preddavky, ktoré vyplácajú strediská sociálnej starostlivosti na základe povinnosti poskytnúť dočasné výživné podľa zákona o rodine (OG 116/03 v znení zmien a doplnení).“;

b)      V prílohe I časti II „Osobitné prídavky pri narodení a osvojení dieťaťa“ sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

a)       Jednorazová peňažná dávka pri narodení dieťaťa podľa zákona o dávkach v materstve a rodičovstve (OG 85/08 v znení zmien a doplnení).

b)      Jednorazová peňažná dávka pri adopcii dieťaťa podľa zákona o dávkach v materstve a rodičovstve (OG 85/08 v znení zmien a doplnení).

c)       Jednorazová peňažná dávka pri narodení alebo adopcii dieťaťa ustanovená v predpisoch týkajúcich sa miestnej a regionálnej samosprávy podľa článku 59 zákona o dávkach v materstve a rodičovstve (OG 85/08 v znení zmien a doplnení).“;

c)      V prílohe II „Ustanovenia dohovorov, ktoré zostávajú v platnosti a ktoré, ak sú uplatniteľné, sú obmedzené na osoby, na ktoré sa vzťahujú“ sa vkladá:

i) za údaje týkajúce sa BULHARSKA – NEMECKA:

„BULHARSKO – CHORVÁTSKO

Článok 35 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. júla 2003 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 31. decembra 1957 na náklady toho zmluvného štátu, v ktorom mal poistenec bydlisko 31. decembra 1957).“;

ii) za údaje týkajúce sa NEMECKA – FRANCÚZSKA:

„NEMECKO – CHORVÁTSKO

Článok 41 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 24. novembra 1997 (uspokojenie nárokov nadobudnutých pred 1. januárom 1956 v rámci systému sociálneho zabezpečenia druhého zmluvného štátu); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.“;

iii) za údaje týkajúce sa ŠPANIELSKA – PORTUGALSKA:

„CHORVÁTSKO – TALIANSKO

a)       Dohoda medzi Juhosláviou a Talianskom o predpisoch týkajúcich sa vzájomných záväzkov oboch štátov v oblasti sociálneho poistenia s odvolaním sa na odsek 7 prílohy XIV mierovej zmluvy uzavretej na základe výmeny nót z 5. februára 1959 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 18. decembra 1954); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;

b)      Článok 44 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení medzi Chorvátskou republikou a Talianskou republikou z 27. júna 1997 týkajúci sa bývalej zóny B slobodného územia Terstu (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 5. októbra 1956); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.

„CHORVÁTSKO – MAĎARSKO

Článok 43 ods. 6 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. februára 2005 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 29. mája 1956 na náklady toho zmluvného štátu, v ktorom mal poistenec bydlisko 29. mája 1956).

„CHORVÁTSKO – RAKÚSKO

Článok 35 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 16. januára 1997 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 1. januára 1956); uplatňovanie tohto ustanovenia sa naďalej obmedzuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje.

„CHORVÁTSKO – SLOVINSKO

a)       Článok 35 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 28. apríla 1997 (započítanie bonusových dôb podľa právnych predpisov bývalého spoločného štátu).

b)      Články 36 a 37 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 28. apríla 1997 (za dávky získané do 8. októbra 1991 zostáva zodpovedný zmluvný štát, ktorý ich priznal; dôchodky priznané v období od 8. októbra 1991 do 1. februára 1998, keď nadobudla platnosť uvedená dohoda, na základe dôb poistenia dosiahnutých v druhom zmluvnom štáte do 31. januára 1998 sa prepočítajú).“;

a)      V prílohe III „Obmedzenia oprávnenia na vecné dávky rodinných príslušníkov cezhraničného pracovníka“ sa za údaje týkajúce sa ŠPANIELSKA vkladá:

„CHORVÁTSKO“;

b)      V prílohe VI „Identifikovanie typu právnych predpisov, na ktoré by sa mala uplatňovať osobitná koordinácia“ sa za údaje týkajúce sa GRÉCKA vkladá:

„CHORVÁTSKO

Invalidné dôchodky v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa článku 52 ods. 5 zákona o dôchodkovom poistení (OG 102/98 v znení zmien a doplnení).

Dávka v prípade fyzickej ujmy podľa článku 56 zákona o dôchodkovom poistení (OG 102/98 v znení zmien a doplnení).“;

c)      V prílohe VIII časti 2 „Prípady, v ktorých sa uplatňuje článok 52 ods. 5“ sa za údaje týkajúce sa FRANCÚZSKA vkladá:

„CHORVÁTSKO

Dôchodky zo systému povinného poistenia na základe individuálnych kapitalizovaných úspor podľa zákona o povinných a dobrovoľných dôchodkových fondoch (OG 49/99 v znení zmien a doplnení) a zákona o dôchodkových poisťovniach a vyplácaní dôchodkov na základe individuálnych kapitalizovaných úspor (OG 106/99 v znení zmien a doplnení) okrem prípadov ustanovených v článkoch 47 a 48 zákona o povinných a dobrovoľných dôchodkových fondoch (invalidný dôchodok na základe celkovej práceneschopnosti a pozostalostný dôchodok).“

3. PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

32001 R 2157: nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1):

a)           V prílohe I sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO:

dioničko društvo“.

b)           V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću

4. POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

31999 R 0659: nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 zmluvy ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1).

Článok 1 písm. b) bod i) znie:

„i)           bez toho, aby boli dotknuté články 144 a 172 aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, bod 3 prílohy IV a dodatok k tejto prílohe k aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, bod 2 a bod 3 písm. b) prílohy V a dodatok k uvedenej prílohe k aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska a bod 2 a bod 3 písm. b) prílohy IV a dodatok k uvedenej prílohe k aktu o pristúpení Chorvátska, všetku pomoc, ktorá existovala pred nadobudnutím platnosti zmluvy v príslušných členských štátoch, to znamená programy pomoci a individuálnu pomoc, ktoré boli zavedené pred nadobudnutím platnosti a sú uplatniteľné aj po nadobudnutí platnosti zmluvy;“

5. POĽNOHOSPODÁRSTVO

1.           32007 R 0834: nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1):

V prílohe sa pred údaje týkajúce sa IT vkladá:

„HR: ekološki.“

2.           32007 R 1234: nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1):

a)      V prílohe XIa sa v bode III.2 tabuľky vkladá tento riadok: (A) na obchodnom opise mäsa z hovädzieho dobytka v kategórii V vo veku maximálne 8 mesiacov, sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko     teletina“.

b)      V prílohe XIa sa v bode III.2 tabuľky vkladá tento riadok: (B) na obchodnom opise mäsa z hovädzieho dobytka v kategórii Z vo veku viac ako 8 mesiacov, maximálne však dvanástich mesiacov, sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko     mlada junetina“.

3.           32009 R 0073: nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

v článku 10a sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.     Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na priame platby poskytované poľnohospodárom v Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku a vo francúzskych zámorských departmánoch, na Azorách a Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch v Egejskom mori.

4. Odchylne od odseku 1 sa zníženie uvedené v tomto odseku stanovuje na 0 % pre nové členské štáty okrem Bulharska, Chorvátska a Rumunska.“

4.           32009 R 1217: nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27):

a)      V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa:

„Chorvátsko zriadi národnú komisiu najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po dátume pristúpenia.“

b)      V prílohe I sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko

1. Kontinentalna Hrvatska

2. Jadranska Hrvatska

Chorvátsko však môže tvoriť jednu oblasť tri roky po pristúpení.“

6. BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A VETERINÁRNA A RASTLINOLEKÁRSKA POLITIKA

A. PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

1.           32004 R 0853: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55):

a)      V prílohe II oddiele I bode B.6 sa druhý odsek nahrádza takto:

„V prípade členských štátov sú to tieto kódy: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE a UK.“

b)      V prílohe II oddiele I sa prvý pododsek bodu B8 nahrádza takto:

„Ak sa značka aplikuje v prevádzkarni nachádzajúcej sa v Spoločenstve, musí mať oválny tvar a musí obsahovať skratku CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ alebo WE.“

2.           32004 R 0854: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206):

a)      V prílohe I oddiele I kapitole III bode 3 písm. a) sa druhý odsek nahrádza takto:

„V prípade členských štátov sú to tieto kódy: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE a UK.“

b)      V prílohe I oddiele I kapitole III sa prvý pododsek bodu 3 písm. c) nahrádza takto:

„Ak sa značka aplikuje v prevádzkarni nachádzajúcej sa v Spoločenstve, musí mať oválny tvar a musí obsahovať skratku CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ alebo WE.“

3.           32004 R 0882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1):

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

ÚZEMIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 15

1.           Územie Belgického kráľovstva

2.           Územie Bulharskej republiky

3.           Územie Českej republiky

4.           Územie Dánskeho kráľovstva s výnimkou Faerských ostrovov a Grónska

5.           Územie Spolkovej republiky Nemecko

6.           Územie Estónskej republiky

7.           Územie Írska

8.           Územie Helénskej republiky

9.           Územie Španielskeho kráľovstva s výnimkou Ceuty a Melilly

10.         Územie Francúzskej republiky

11.         Územie Chorvátskej republiky

12.         Územie Talianskej republiky

13.         Územie Cyperskej republiky

14.         Územie Lotyšskej republiky

15.         Územie Litovskej republiky

16.         Územie Luxemburského veľkovojvodstva

17.         Územie Maďarskej republiky

18.         Územie Maltskej republiky

19.         Územie Holandského kráľovstva v Európe

20.         Územie Rakúskej republiky

21.         Územie Poľskej republiky

22.         Územie Portugalskej republiky

23.         Územie Rumunska

24.         Územie Slovinskej republiky

25.         Územie Slovenskej republiky

26.         Územie Fínskej republiky

27.         Územie Švédskeho kráľovstva

28.         Územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.“

B. PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI VETERINÁRSTVA

1.           32000 R 1760: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

a)      V článku 4 ods. 1 prvom pododseku sa za tretiu vetu dopĺňa táto veta:

„Všetky zvieratá, ktoré sa narodili v podniku v Chorvátsku do dňa pristúpenia alebo ktoré sú určené pre obchod v rámci Spoločenstva po tomto dni, sú identifikované ušným štítkom, ktorý schválil príslušný orgán, aplikovaným do každého ucha.“

b)      V článku 4 ods. 2 sa za piaty pododsek dopĺňa tento pododsek:

„Žiadne zviera, ktoré sa narodilo v Chorvátsku po dni pristúpenia, nemožno presunúť z podniku, ak nie je identifikované v súlade s ustanoveniami tohto článku.“

c)      V článku 6 ods. 1 sa za tretí pododsek dopĺňa tento pododsek:

„Príslušný orgán v Chorvátsku vydá ku dňu pristúpenia pre každé zviera, ktoré je potrebné identifikovať v súlade s článkom 4, pas do 14 dní od oznámenia narodenia alebo, v prípade zvierat, ktoré sú dovezené z tretích krajín, do 14 dní od oznámenia o ich opätovnej identifikácii členským štátom, ktorého sa to týka, v súlade s článkom 4 ods. 3.“

d)      V článku 20 sa dopĺňa táto veta:

„Chorvátsko tak urobí najneskôr do troch mesiacov po dni pristúpenia.“

2.           32001 R 0999: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31. 5. 2001, s. 1):

V prílohe X kapitole A bode 3 sa do zoznamu za údaje pre Francúzsko vkladá:

„Chorvátsko: Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb“.

3.           32003 R 0998: nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1):

v prílohe II časti B oddiele 2 sa vypúšťa táto položka:

„HR Chorvátsko“.

4.           32003 R 2160: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1):

Do článku 5 ods. 7 sa dopĺňa tento odsek:

„Pre Chorvátsko, ak dátum predloženia národných programov kontroly pre ostatné členské štáty uplynul, je dátumom predloženia deň pristúpenia.“.

5.           32004 R 0021: nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8):

a)      V článku 4 ods. 1 a 4, v článku 6 ods. 1, v článku 7 ods. 3 a v článku 8 ods. 1 sa text „alebo pre Bulharsko a Rumunsko dňom pristúpenia“ nahrádza takto:

„alebo pre Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko dňom pristúpenia“.

b)      V článku 8 ods. 5 sa za „od 1. januára 2008“ dopĺňa:

„alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia“.

c)      V článku 9 ods. 3 sa za „od 31. decembra 2009“ dopĺňa:

„alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia“.

d)      Do poznámky pod čiarou (1) v časti A a B prílohy sa za údaj týkajúci sa Bulharska vkladá:

„Chorvátsko HR 191“.

e)      V časti B prílohy sa do odseku 1 za slová „9. júla 2005“ dopĺňa:

„alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia“.

f)       V bode 2 časti C prílohy sa za slová „1. januára 2011“ dopĺňa:

„alebo pre Chorvátsko odo dňa pristúpenia“.

6.           32009 D 0470: rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30).

V článku 27 sa dopĺňa tento odsek 12:

„12. || Pri programoch, ktoré má Chorvátsko zaviesť v priebehu roka 2013, sa dátumy 30. apríl uvedený v odseku 2, 15. september uvedený v odseku 4 a 30. november uvedený v odseku 5 neuplatňujú.“

C. PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI RASTLINOLEKÁRSTVA

1.           32003 D 0017: rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10):

V prílohe I sa vypúšťa údaj týkajúci sa Chorvátska.

2.           32005 D 0834: rozhodnutie Rady 2005/834/ES z 8. novembra 2005 o rovnocennosti kontrol postupov na udržiavanie odrôd vykonávaných v niektorých tretích krajinách a o zmene a doplnení rozhodnutia 2003/17/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 51 a Ú. v. EÚ L 175M, 29.6.2006, s. 90):

a)      V prílohe sa vypúšťa údaj týkajúci sa Chorvátska.

b)      V poznámke pod čiarou prílohy sa vypúšťa:

„HR — Chorvátsko,“.

3.           32006 D 0545: rozhodnutie Rady 2006/545/ES z 18. júla 2006 o rovnocennosti úradnej skúšky odrôd vykonanej v Chorvátsku (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 28):

Rozhodnutie Rady 2006/545/ES sa zrušuje.

4.           32008 D 0971: rozhodnutie Rady 2008/971/ES zo 16. decembra 2008 o rovnocennosti množiteľského materiálu lesných kultúr produkovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 83):

a)      V prílohe I sa vypúšťa údaj týkajúci sa Chorvátska (HV).

b)      V poznámke pod čiarou prílohy I sa vypúšťa:

„HV — Chorvátsko,“.

7. DOPRAVNÁ POLITIKA

A. VNÚTROZEMSKÁ DOPRAVA

31970 R 1108: nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Ú. v. ES L 130, 15.6.1970, s. 4):

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)           pod nadpis „A.1. ŽELEZNICE — Hlavné siete“ sa dopĺňa:

„Chorvátska republika

HŽ Infrastruktura d.o.o.“

b)           pod nadpis „B. CESTY“ sa dopĺňa:

„Chorvátska republika

1. Autoceste

2. Državne ceste

3. Županijske ceste

4. Lokalne ceste“

B. CESTNÁ DOPRAVA

1.           31985 R 3821: nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8):

a)      V prílohe I B časti IV odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„rovnaké slová v ostatných úradných jazykoch Spoločenstva, vytlačené tak, aby tvorili pozadie karty:

BG || КАРТА НА ВОДАЧА || КОНТРОЛНА КАРТА || КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ || КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES || TARJETA DEL CONDUCTOR || TARJETA DE CONTROL || TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO || TARJETA DE LA EMPRESA

CS || KARTA ŘIDIČE || KONTROLNÍ KARTA || KARTA DÍLNY || KARTA PODNIKU

DA || FØRERKORT || KONTROLKORT || VÆRKSTEDSKORT || VIRKSOMHEDSKORT

DE || FAHRERKARTE || KONTROLLKARTE || WERKSTATTKARTE || UNTERNEHMENSKARTE

ET || AUTOJUHI KAART || KONTROLLIJA KAART || TÖÖKOJA KAART || TÖÖANDJA KAART

EL || ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ || ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ || ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ || ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN || DRIVER CARD || CONTROL CARD || WORKSHOP CARD || COMPANY CARD

FR || CARTE DE CONDUCTEUR || CARTE DE CONTROLEUR || CARTE D’ATELIER || CARTE D’ENTREPRISE

HR || KARTICA VOZAČA || NADZORNA KARTICA || KARTICA RADIONICE || KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA || CÁRTA TIOMÁNAÍ || CÁRTA STIÚRTHA || CÁRTA CEARDLAINNE || CÁRTA COMHLACHTA

IT || CARTA DEL CONDUCENTE || CARTA DI CONTROLLO || CARTA DELL’OFFICINA || CARTA DELL' AZIENDA

LV || VADĪTĀJA KARTE || KONTROLKARTE || DARBNĪCAS KARTE || UZŅĒMUMA KARTE

LT || VAIRUOTOJO KORTELĖ || KONTROLĖS KORTELĖ || DIRBTUVĖS KORTELĖ || ĮMONĖS KORTELĖ

HU || GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA || ELLENŐRI KÁRTYA || MŰHELYKÁRTYA || ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT || KARTA TAS-SEWWIEQ || KARTA TAL-KONTROLL || KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET || KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL || BESTUURDERS KAART || CONTROLEKAART || WERKPLAATSKAART || BEDRIJFSKAART

PL || KARTA KIEROWCY || KARTA KONTROLNA || KARTA WARSZTATOWA || KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT || CARTÃO DE CONDUTOR || CARTÃO DE CONTROLO || CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO || CARTÃO DE EMPRESA

RO || CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO || CARTELA DE CONTROL || CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT || CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK || KARTA VODIČA || KONTROLNÁ KARTA || DIELENSKÁ KARTA || PODNIKOVÁ KARTA

SL || VOZNIKOVA KARTICA || KONTROLNA KARTICA || KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA || KARTICA PODJETJA

FI || KULJETTAJAKORTTI || VALVONTAKORTTI || KORJAAMOKORTTI || YRITYSKORTTI

SV || FÖRARKORT || KONTROLLKORT || VERKSTADSKORT || FÖRETAGSKORT

b)      V prílohe I B časti IV odseku 1 sa piaty pododsek nahrádza takto:

„negatív rozlišovacieho znaku členského štátu, ktorý kartu vydal, v modrom obdĺžniku a obkolesený 12 žltými hviezdičkami; rozlišovacie znaky sú:

B: || Belgicko

BG: || Bulharsko

CZ: || Česká republika

DK: || Dánsko

D: || Nemecko

EST : || Estónsko

GR: || Grécko

E: || Španielsko

F: || Francúzsko

HR: || Chorvátsko

IRL : || Írsko

I: || Taliansko

CY: || Cyprus

LV: || Lotyšsko

LT: || Litva

L: || Luxembursko

H: || Maďarsko

M: || Malta

NL: || Holandsko

A: || Rakúsko

PL: || Poľsko

P: || Portugalsko

RO: || Rumunsko

SLO : || Slovinsko

SK: || Slovensko

FIN : || Fínsko

S: || Švédsko

UK: || Spojené kráľovstvo“

||

c)      V prílohe II oddiele I bode 1 sa za údaj týkajúci sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko     25“.

2.           32009 R 1071: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51):

V prílohe III sa poznámka pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„(1) Rozlišovacie symboly členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko, , (IRL) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (HR) Chorvátsko, (I) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené kráľovstvo.“

3.           32009 R 1072: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72):

a)      V prílohe II sa poznámka pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„(1) Rozlišovacie symboly členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko, , (IRL) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (HR) Chorvátsko, (I) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené kráľovstvo.“

b)      V prílohe III sa poznámka pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„(1) Rozlišovacie symboly členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko, , (IRL) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (HR) Chorvátsko, (I) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené kráľovstvo.“

4.           32009 R 1073: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88):

V prílohe II sa poznámka pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„(1) Rozlišovacie symboly členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko, , (IRL) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (HR) Chorvátsko, (I) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené kráľovstvo.“

C. ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

31969 R 1192: nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 8):

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa:

„—       HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.“

D.        NÁMORNÁ DOPRAVA

1.           32012 D 0022: rozhodnutie Rady 2012/22/EÚ z 12. decembra 2011 o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 1):

V článku 2 ods. 2 sa bod 2 nahrádza takto:

„2. V súčasnosti sú členskými štátmi Európskej únie Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.“

2.           32012 D 0023: rozhodnutie Rady 2012/23/EÚ z 12. decembra 2011 o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 13):

V článku 2 ods. 3 sa bod 1 nahrádza takto:

„1. Rozsudky v záležitostiach upravovaných Aténskym protokolom z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, ktoré vydá súd Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Estónskej republiky, Írska, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Chorvátskej republiky, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Malty, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa uznávajú a vykonávajú v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie v súlade s príslušnými pravidlami Európskej únie vzťahujúcimi sa na danú oblasť.“

8. ENERGETIKA

1.           32006 D 1364: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES zo 6. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES, Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 1):

a)      V prílohe II v oddiele „Elektrické siete“, pododdiele 2. „Rozvoj elektrických spojení medzi členskými štátmi potrebných na fungovanie vnútorného trhu a v záujme zabezpečenia prevádzkovej spoľahlivosti elektrických sietí:“ sa za údaj „Maďarsko - Rakúsko“ vkladá:

„Maďarsko – Chorvátsko“,

b)      V prílohe II v oddiele „Elektrické siete“, pododdiele 4. Rozvoj elektrických spojení s nečlenskými štátmi a najmä s kandidátskymi krajinami, čo prispieva k vzájomnej prevádzkyschopnosti, prevádzkovej spoľahlivosti elektrických sietí alebo dodávok elektriny v rámci Európskeho spoločenstva:“ sa údaj „Maďarsko - Chorvátsko“ vypúšťa;

c)      V prílohe III v oddiele „Elektrické siete“ sa za bod 3.85 vkladá: Nové pripojenia veternej energie na Malte (MT)“:

„ 3.86. Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)“;

d)      V prílohe III v oddiele „Elektrické siete“, sa údaje pod 4.7. Rozvodňa Ernestinovo (Chorvátsko) a spájacie vedenia“ a „4.31 Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)“ vypúšťajú.

2.           32008 D 0114: rozhodnutie Rady 2008/114/ES z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu (Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15):

a)      V prílohe sa článok 9 ods. 1 nahrádza takto:

„1. Kapitál agentúry je 5 856 000 EUR.“

b)      V prílohe sa v tabuľke v článku 9 ods. 2 za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko || EUR || 32 000“

c)      V prílohe sa v zozname v článku 11 ods. 1 za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko || 2 členovia“

9. ZDAŇOVANIE

1.           32010 R 0904: nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12. 10. 2010, s. 1):

V článku 3 sa za druhý odsek vkladá tento odsek:

„Chorvátsko informuje Komisiu do 1. júla 2013 o svojom príslušnom orgáne na účely tohto nariadenia a o následných zmenách uvedených v druhom odseku.“

2.           32012R0389 Nariadenie Rady č. 389/2012/EÚ z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa:

„Chorvátsko informuje Komisiu o svojom príslušnom orgáne do 1. júla 2013.“

10. ŠTATISTIKA

1.           31987 R 2658: nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987, s. 1):

V prílohe I kapitole 98 sa v tabuľke v príslušných stĺpcoch za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

Chorvátsko || Ministarstvo financija Carinska uprava Alexandera von Humboldta 4a 10000 Zagreb Državni zavod za statistiku Ilica 3 10000 Zagreb

2.           31996 R 2223: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1):

a)      V prílohe B sa v oddiele „Prenos údajov“ bode 6 písm. a) dopĺňa:

„ – od roku 2000 (2000 Q1 pre štvrťročné údaje) v prípade Chorvátska,“.

b)      V prílohe B oddiele „Výnimky podľa krajiny“ sa medzi údaje pre Francúzsko a Írsko vkladá tabuľka pre Chorvátsko:

„10a.CROATIA

10a.1 Výnimka pre tabuľky

Tabuľka č. || Premenná/sektor || Výnimka || Obdobie, na ktoré sa výnimka vzťahuje || Prvý prenos v

1 || Všetky premenné/sektory || Spätné údaje spred roku 1995 || pred r. 1995 || Údaje sa nezasielajú

2 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-2001 || 1995 - 2001 || Údaje sa nezasielajú

2 || Všetky premenné/sektory okrem K.2 || Roky 2002-2009 || 2002 - 2009 || 2012

3 || Všetky premenné/sektory || Spätné údaje spred roku 1999 || 1995 - 1999 || Údaje sa nezasielajú

3 || Všetky premenné okrem P.1, P.2, B.1g a D.1 || Roky 2000-2012 || 2000 - 2012 || 2014

6 || Všetky premenné || Roky 1995-2001 || 1995-2001 || Údaje sa nezasielajú

7 || Všetky premenné || Roky 1995-2000 || 1995-2000 || Údaje sa nezasielajú

8 || Všetky premenné/sektory – ročne || Roky 1995-2001 || 1995-2001 || Údaje sa nezasielajú

8 || Všetky premenné/sektory (s výnimkou členenia S.2) okrem K.2 || Roky 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

9 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-2001 || 1995-2001 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

10 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-1999 || 1995-1999 || Údaje sa nezasielajú

11 || Všetky premenné || Roky 1995-2001 || 1995-2001 || Údaje sa nezasielajú

11 || Všetky premenné okrem K.2 || Roky 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

12 || Všetky premenné || Roky 1995-1999 || 1995-1999 || Údaje sa nezasielajú

13 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-2009 || 1995-2009 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2010-2011 || 2010-2011 || 2015

15 || Všetky premenné/sektory, súčasné ceny || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2015

15 || Všetky premenné/sektory, stále ceny || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2015

16 || Všetky premenné/sektory, súčasné ceny || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2014

16 || Všetky premenné/sektory, stále ceny || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2015

17 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

18 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

19 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

22 || Všetky premenné/sektory || Roky 1995-2004 || 1995-2004 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

26 || Všetky premenné/sektory || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2017

|| || Roky 1995-1999 || 1995-1999 || Údaje sa nezasielajú

10a.2 Výnimky pre jednotlivé premenné/sektory v tabuľkách

Tabuľka č. || Premenná/sektor || Výnimka || Obdobie, na ktoré sa výnimka vzťahuje || Prvý prenos v

1 || Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív (K.2) – ročne || Roky 1995-2010 || 1995-2010 || 2012

1 || Nadobudnutie mínus úbytok cenností – ročne || Roky 1995-2009 || 1995-2009 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2010-2014 || 2010-2014 || 2015

1 || Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov (D.8) – ročne || Roky 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

1 || Kapitálový transfer prijatý zo zahraničia/platený do zahraničia (D.9) – ročne || Roky 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

1 || Vývoz a dovoz, geografické rozdelenie – ročne || Roky 2010-2011 || 2010-2011 || 2012

1 || Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa aktív – ročne || Roky 1995-2012 || 1995-2012 || 2014

1 || Výdavky domácností na konečnú spotrebu; rozdelenie podľa doby spotreby - ročne || Roky 1995-2014 || 1995-2014 || 2015

1 || Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté (B.9) – ročne || Roky 1995-2009 || 1995-2009 || 2012

1 || Čisté úspory (B.8n) – ročne || Roky 1995-2009 || 1995-2009 || 2012

1 || Členenie na dane z produktov (D.21) a subvencie na produkty (D.31) – ročne || Roky 1995-2008 || 1995-2008 || 2012

1 || Odmeny zamestnancov (D.1) podľa odvetvia – ročne || Roky 1995-2008 || 1995-2008 || 2012

1 || Hrubé mzdy a platy (D.11) podľa odvetvia – ročne || Roky 1995-2008 || 1995-2008 || 2012

1 || Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív (K.2) - štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

1 || Nadobudnutie mínus úbytok cenností – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || Skutočná individuálna spotreba – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov (D.8) – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

1 || Kapitálový transfer prijatý zo zahraničia/platený do zahraničia (D.9) – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

1 || Vývoz výrobkov – štvrťročne || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || Vývoz služieb – štvrťročne || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || Verejná správa – individuálna a kolektívna spotreba – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa aktív – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || Výdavky domácností na konečnú spotrebu; rozdelenie podľa doby spotreby - štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || Dovoz výrobkov – štvrťročne || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || Dovoz služieb – štvrťročne || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || Čisté pôžičky poskytnuté/čisté pôžičky prijaté (B.9) – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

1 || Čisté úspory (B.8n) – štvrťročne || Roky 2000-2011 || 2000-2011 || Údaje sa nezasielajú

1 || Odmeny zamestnancov (D.1) podľa odvetvia – štvrťročne || Roky 2000-2008 || 2000-2008 || 2012

1 || Hrubé mzdy a platy (D.11) podľa odvetvia – štvrťročne || Roky 2000-2008 || 2000-2008 || 2012

2 || Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív (K.2) || Roky 2002-2013 || 2002-2013 || 2015

3 || P.1, P.2, B.1g a D.1 || Roky 2000-2008 || 2000-2008 || 2012

3 || Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa odvetví ekonomických činností – ročne || Roky 1995-1999 || 1995-1999 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

3 || Rozdelenie na kancelárske stroje (AN.111321) a rozhlas, televíziu a komunikačné zariadenia (AN.111322) || Roky 1995-2012 || 1995-2012 || Údaje sa nezasielajú

6 || Ostatné zmeny objemov, konsolidované a nekonsolidované, všetky položky || Roky 2002-2009 || 2002-2009 || Údaje sa nezasielajú

|| || Rok 2010 || || T + 21 mesiacov

|| || Rok 2011 || || T + 18 mesiacov

|| || Rok 2012 || || T + 9 mesiacov

6 || Precenenie finančných nástrojov, konsolidované a nekonsolidované, všetky položky || Roky 2002-2009 || 2002-2009 || Údaje sa nezasielajú

|| || Rok 2010 || || T + 21 mesiacov

|| || Rok 2011 || || T + 18 mesiacov

|| || Rok 2012 || || T + 9 mesiacov

8 || Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív (K.2) - ročne || Roky 2002-2013 || 2002-2013 || 2015

10 || Odmeny zamestnancov || Roky 2000-2008 || 2000-2008 || 2014

10 || Zamestnanci || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

10 || Zamestnanosť v tisícoch odpracovaných hodín || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

10 || Spolu || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

11 || Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív (K.2) || Roky 1995-2001 || 1995-2001 || Údaje sa nepredkladajú

|| || Roky 2002-2013 || 2002-2013 || 2015

20 || Investičný majetok: členenie AN_F6+ || Roky 1995-1999 || 1995-1999 || Údaje sa nezasielajú

|| || Roky 2000-2012 || 2000-2012 || 2015

20 || Rozdelenie na kancelárske stroje (AN.111321) a rozhlas, televíziu a komunikačné zariadenia (AN.111322) || Roky 2001-2012 || 2001-2012 || Údaje sa nezasielajú

3.           32002 R 1221: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 z 10. júna 2002 o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu (Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 1):

a)      V článku 5 ods. 2 sa za medzi prvý a druhý pododsek dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátskej republiky sa prvé prenos štvrťročných údajov vzťahuje na údaje od prvého štvrťroka 2012. Chorvátska republika doručí tieto údaje najneskôr do konca prvého štvrťroka nasledujúceho po dni pristúpenia.

b)      V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Chorvátska republika poskytne Komisii (Eurostat) štvrťročné údaje pre kategórie uvedené v článku 3 za prechádzajúce obdobie od prvého štvrťroka 2002.“

c)      V článku 6 ods. 2 sa za medzi prvý a druhý pododsek dopĺňa tento pododsek:

„Chorvátska republika predloží Komisii (Eurostat) štvrťročné údaje súvisiace s prvým štvrťrokom 2002 až štvrtým štvrťrokom 2011 najneskôr do konca decembra 2015.“

4.           32003 R 0437: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 1):

V prílohe I oddiele „KÓDY“ bode „1. Vykazujúci štát“ sa za údaje týkajúce sa Francúzska dopĺňa:

„Chorvátsko   LD“.

5.           32003 R 1059: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1):

a)      V prílohe I sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

HRVATSKA

Kód || NUTS 1 || NUTS 2 || NUTS 3

HR0 || Hrvatska || ||

HR03 || || Jadranska Hrvatska ||

HR031 || || || Primorsko-goranska županija

HR032 || || || Ličko-senjska županija

HR033 || || || Zadarska županija

HR034 || || || Šibensko-kninska županija

HR035 || || || Splitsko-dalmatinska županija

HR036 || || || Istarska županija

HR037 || || || Dubrovačko-neretvanska županija

HR04 || || Kontinentalna Hrvatska ||

HR041 || || || Grad Zagreb

HR042 || || || Zagrebačka županija

HR043 || || || Krapinsko-zagorska županija

HR044 || || || Varaždinska županija

HR045 || || || Koprivničko-križevačka županija

HR046 || || || Međimurska županija

HR047 || || || Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048 || || || Virovitičko-podravska županija

HR049 || || || Požeško-slavonska županija

HR04A || || || Brodsko-posavska županija

HR04B || || || Osječko-baranjska županija

HR04C || || || Vukovarsko-srijemska županija

HR04D || || || Karlovačka županija

HR04E || || || Sisačko-moslavačka županija

HRZ || EXTRA-REGIO NUTS 1 || ||

HRZZ || || Extra-Regio NUTS 2 ||

HRZZZ || || || Extra-Regio NUTS 3

b)      V prílohe II sa do zoznamu existujúcich administratívnych jednotiek na úrovni 3 NUTS za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„pre Chorvátsko ‚Županije‘,“

c)      V prílohe III sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„pre Chorvátsko ‚Gradovi i općine‘,“.

6.           32003 R 1177: nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 o štatistikách Spoločenstva o príjme a životných podmienkach (EÚ-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1):

Tabuľka v prílohe II sa mení a dopĺňa takto:

a)      Za údaje týkajúce sa Francúzska sa vkladá:

„Chorvátsko || 4250 || 3250 || 9250 || 7000“

b)      Riadok „Spolu členské štáty EÚ“ sa nahrádza takto:

„Spolu členské štáty EÚ || 135 000 || 101 500 || 282 150 || 210 850“

c)      Riadok „Spolu vrátane Islandu a Nórska“ sa nahrádza takto:

Spolu vrátane Islandu a Nórska || 141 000 || 105 950 || 292 150 || 218 300“

7.           32004 R 0501: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 10. marca 2004 o štvrťročných finančných účtoch verejnej správy (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 1):

a)      V článku 6 sa dopĺňa tento odsek:

„5. V prípade Chorvátskej republiky sa prvé predloženie štvrťročných údajov podľa článkov 3, 4 a 5 týka údajov od prvého štvrťroka 2012. Chorvátska republika doručí tieto údaje najneskôr do konca prvého štvrťroka nasledujúceho po dni pristúpenia.“

b)      V článku 7 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Chorvátska republika predloží Komisii (Eurostat) údaje súvisiace so všetkými štvrťročnými premennými a položkami uvedenými v článku 6 za predchádzajúce obdobie rokov 2002 – 2011 najneskôr do konca decembra 2015.“

8.           32004 R 1222: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1222/2004 z 28. júna 2004 týkajúce sa zostavenia a prenosu údajov o štvrťročnom verejnom dlhu (Ú. v. EÚ L 233, 2.7.2004, s. 1 a Ú. v. EÚ L 333M, 11.12.2008, s. 1):

a)      V článku 2 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátskej republiky sa prvé predloženie údajov o štvrťročnom verejnom dlhu týka údajov od prvého štvrťroka 2012 a uskutoční sa do konca prvého štvrťroka nasledujúceho po dni pristúpenia.“

b)      V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„Chorvátska republika predloží údaje za predchádzajúce obdobie od prvého štvrťroku 2002 až do štvrtého štvrťroku 2011 najneskôr do konca decembra 2015.“

9.           32005 R 1161: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 zo 6. júla 2005 o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálneho sektora (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 22):

V článku 2 ods. 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade Chorvátskej republiky sa prvý prenos štvrťročných údajov vzťahuje na údaje za tretí štvrťrok 2014. Chorvátska republika doručí tieto údaje najneskôr 29. decembra 2015. Tento prvý prenos obsahuje údaje za predchádzajúce obdobia od prvého štvrťroka 2012.“

10.         32006 R 1921: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 z 18. decembra 2006 o predkladaní štatistických údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1382/91 (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 1):

V prílohe II sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko HRV“.

11.         32007 R 0716: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 z 20. júna 2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 17):

a)      V prílohe III sa v časti „Úroveň 2-OUT“ sa z tabuľky vypúšťa:

„HR Chorvátsko“.

b)      V prílohe III sa v časti „Úroveň 2-IN“ medzi údaje týkajúce sa Francúzska a Talianska vkladá:

„HR Chorvátsko“.

c)      V prílohe III sa v časti „Úroveň 3“ sa za slovo Chorvátsko vkladá:

„(*)“.

12.         32008 R 0295: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s.13):

V článku 8 ods. 3 sa písm. c) nahrádza takto:

„c) Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko: údaje s označením CETO môžu byť zasielané na úrovni skupiny a triedy NACE Rev. 2 a v triedení podľa veľkostných tried na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Možno vyznačiť najviac 25 % buniek na úrovni skupín“.

13.         32009 R 0216: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1):

V prílohe VI bode A písm. c) sa medzi údaje týkajúce sa Grécka a Maďarska vkladá:

„Chorvátsko HRV“.

14.         32009 R 0217: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 42):

a)      V prílohe V bode B v poznámkach písm. e) sa medzi údaje týkajúce sa Grécka a Maďarska vkladá:

„Chorvátsko HRV“.

b)      V prílohe VI bode A písm. b) sa medzi údaje týkajúce sa Grécka a Maďarska vkladá:

„Chorvátsko HRV“.

15.         32009 R 0218: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70):

V prílohe V bode A písm. c) sa medzi údaje týkajúce sa Grécka a Maďarska vkladá:

„Chorvátsko HRV“.

16.         32011 R 1337: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7):

a)      V prílohe II, tabuľke 1 sa poznámka pod čiarou [a] nahrádza takto:

„[a] Členské štáty, ktorých sa týka regionálne členenie: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI a SK.“

b)      V prílohe II, tabuľke 4 sa poznámka pod čiarou [a] nahrádza takto:

„[a] Členské štáty, ktorých sa týka regionálne členenie: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI a SK.“

17.         32012 R 0070: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 32, 3.2.2012, s. 1):

a)      V prílohe VII v zozname s nadpisom 2. TABUĽKA KÓDOV KRAJÍN v písm. a) sa pred údaje pre „Taliansko IT“ vkladá:

„Chorvátsko HR“.

b)      V prílohe VII sa v zozname s nadpisom TABUĽKA KÓDOV KRAJÍN (b) vypúšťa údaj pre Chorvátsko.

11.       TRANSEURÓPSKE SIETE

Transeurópske dopravné siete

32010 D 0661: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 661/2010/EÚ zo 7. júla 2010 o základných usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2010, s. 1):

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a) v obsahu oddielu 2: Cestná sieť sa dopĺňa: „Chorvátsko“;

b) v obsahu oddielu 3: Železničná sieť sa dopĺňa: „Chorvátsko“;

“c) || v obsahu oddielu 4: Sieť vnútrozemských vodných ciest a vnútrozemských prístavov sa dopĺňa: „Chorvátsko“;

d) v obsahu oddielu 5: Námorné prístavy — kategória A sa dopĺňa: „Chorvátsko“;

e) v obsahu oddielu 6: Letiská sa dopĺňa: „Chorvátsko“;

f) pokiaľ ide o mapy: – v oddiele 2 sa mapa „2.0“ nahrádza takto:

– v oddiele 2 sa dopĺňa táto mapa:

– v oddiele 3 sa mapa „3.0“ nahrádza takto:

– v oddiele 3 sa dopĺňa táto mapa:

– v oddiele 4 sa mapa „4.0“ nahrádza takto:

– v oddiele 4 sa dopĺňa táto mapa:

– v oddiele 5 sa mapa „5.0“ nahrádza takto:

– v oddiele 5 sa dopĺňa táto mapa:

– v oddiele 6 sa mapa „6.0“ nahrádza takto:

– v oddiele 6 sa dopĺňa táto mapa:

– v oddiele 7 sa mapa „7.1-A“ nahrádza takto:

12.       SÚDNICTVO A ZÁKLADNÉ PRÁVA

PRÁVA OBČANOV EÚ

18.         41996 D 0409: rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, 96/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (Ú. v. ES L 168, 6.7.1996, s. 4):

a)      V prílohe I sa za slovami „ANEXA I“ dopĺňa:

„- PRILOG I“.

b)      V prílohe I sa za slovami „UNIUNEA EUROPEANĂ“ dopĺňa:

„ EUROPSKA UNIJA“.

c)      V prílohe I sa za slovami „DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU“ dopĺňa:

„ ŽURNA PUTNA ISPRAVA“.

d)      V prílohe I sa za slovom „GLOSAR“ dopĺňa:

„/KAZALO“.

e)      V prílohe I sa za slovami „(13) Ştampila autorităţii emitente“ dopĺňa:

„(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela“.

f)       V prílohe III v bode 3 sa zoznam za slovom „nasledovne“ nahrádza týmto zoznamom:

Belgicko || = || B || – || [OOOOO]

Bulharsko || = || BG || – || [OOOOO]

Česká republika || = || CZ || – || [OOOOO]

Dánsko || = || DK || – || [OOOOO]

Nemecko || = || D || – || [OOOOO]

Estónsko || = || EE || – || [OOOOO]

Grécko Španielsko Francúzsko Chorvátsko || = = = = || GR E F HR || – – – – || [OOOOO] [OOOOO] [OOOOO] [OOOOO]

Írsko || = || IRL || – || [OOOOO]

Taliansko || = || I || – || [OOOOO]

Cyprus || = || CY || – || [OOOOO]

Lotyšsko || = || LV || – || [OOOOO]

Litva || = || LT || – || [OOOOO]

Luxembursko || = || L || – || [OOOOO]

Maďarsko || = || HU || – || [OOOOO]

Malta || = || MT || – || [OOOOO]

Holandsko || = || NL || – || [OOOOO]

Rakúsko || = || A || – || [OOOOO]

Poľsko || = || PL || – || [OOOOO]

Portugalsko || = || P || – || [OOOOO]

Rumunsko || = || RO || – || [OOOOO]

Slovinsko || = || SI || – || [OOOOO]

Slovensko || = || SK || – || [OOOOO]

Fínsko || = || FIN || – || [OOOOO]

Švédsko || = || S || – || [OOOOO]

Spojené kráľovstvo || = || UK || – || [OOOOO]

19.         32011 R 0211: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

a)      Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

MINIMÁLNY POČET SIGNATÁROV V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Belgicko || 16 500

Bulharsko || 13 500

Česká republika || 16 500

Dánsko || 9 750

Nemecko || 74 250

Estónsko || 4 500

Írsko || 9 000

Grécko || 16 500

Španielsko || 40 500

Francúzsko || 55 500

Chorvátsko || 9 000

Taliansko || 54 750

Cyprus || 4 500

Lotyšsko || 6 750

Litva || 9 000

Luxembursko || 4 500

Maďarsko || 16 500

Malta || 4 500

Holandsko || 19 500

Rakúsko || 14 250

Poľsko || 38 250

Portugalsko || 16 500

Rumunsko || 24 750

Slovinsko || 6 000

Slovensko || 9 750

Fínsko || 9 750

Švédsko || 15 000

Spojené kráľovstvo || 54 750

b)      V prílohe III sa časť B nahrádza takto:

„FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE – ČASŤ B (pre členské štáty, ktoré vyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti)

Vyplnenie všetkých častí tohto formulára je povinné.

VYPĹŇAJÚ VOPRED ORGANIZÁTORI:

1.             Všetci signatári tohto formulára disponujú osobným identifikačným číslom/číslom dokladu totožnosti: Uveďte iba jeden členský štát zo zoznamu.

|| BG ||  CZ || EL ||  ES || FR || HR ||  IT || CY ||  LV ||  LT ||  LU ||  HU || MT || AT || PL || PT || RO || SI || SE

Pozri časť C pre osobné identifikačné číslo/číslo osobného dokladu totožnosti, z ktorých sa jedno musí uviesť.

2.             Registračné číslo pridelené Komisiou:                                                                                                                                                                            

3.             Dátum registrácie:                                                                                                                                                                                                           

4.             Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Komisie:                                                                                                                               

5.             Názov navrhovanej iniciatívy občanov:                                                                                                                                                                          

6.             Predmet iniciatívy:                                                                                                                                                                                                          

7.             Hlavné ciele:                                                                                                                                                                                                                    

8.             Mená organizátorov:                                                                                                                                                                                                       

9.             Mená a e-mailové adresy kontaktných osôb:                                                                                                                                                                 

10.           Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje):                                                                                                                                      

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI:

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že túto navrhovanú iniciatívu občanov som podporil/podporila iba raz.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ || PRIEZVISKO/PRIEZVISKÁ[1] || TRVALÝ POBYT (ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)[2] || Dátum a miesto narodenia[3] || Štátna príslušnosť || OSOBNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO / TYP a číslo DOKLADU TOTOŽNOSTI[4] || DÁTUM A PODPIS[5]

|| || || || || ||

|| || || || || ||

|| || || || || ||

a)      V prílohe III sa do časti C bodu 2 „Zoznam členských štátov, ktoré vyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti, ako sa uvádza nižšie, vo formulári vyhlásenia o podpore – časť B“ za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

– „CHORVÁTSKO

– Osobni identifikacijski broj (osobné identifikačné číslo)“

b)      Príloha VII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VII

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE INICIATÍVY OBČANOV KOMISII

1.           Názov iniciatívy občanov:

2.           Registračné číslo pridelené Komisiou:

3.           Dátum registrácie:

4.           Počet prijatých platných vyhlásení o podpore (musí ich byť najmenej jeden milión):

5.           Počet signatárov osvedčený členskými štátmi:

|| BE || BG || CZ || DK || DE || EE || IE || EL || ES || FR || HR || IT || CY || LV || LT || LU

Počet signatárov || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| HU || MT || NL || AT || PL || PT || RO || SI || SK || FI || SE || UK || TOTAL

Počet signatárov || || || || || || || || || || || || ||

6.         Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb[6].

7.           Uveďte všetky zdroje podpory a financovania iniciatívy vrátane výšky finančnej podpory v čase jej predloženia1:

8.           Týmto vyhlasujeme, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé.

Dátum a podpis kontaktných osôb:

9.           Prílohy:

(Pripojte všetky osvedčenia.)“

13. SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ

A. SÚDNA SPOLUPRÁCA V OBČIANSKYCH A OBCHODNÝCH VECIACH

1.           32000 R 1346: nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1):

a)      V prílohe A sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„HRVATSKA

– Stečajni postupak“.

b)      V prílohe B sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„HRVATSKA

– Stečajni postupak“.

c)      V prílohe C sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„HRVATSKA

– Stečajni upravitelj

– Privremeni stečajni upravitelj

– Stečajni povjerenik

– Povjerenik“.

2.           32001 R 0044: nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1):

a)      Zoznam dohovorov, zmlúv a dohôd v článku 69 sa nahrádza takto:

– „Dohovor medzi Belgickom a Francúzskom o súdnej právomoci, platnosti a vymáhaní rozsudkov, arbitrážnych nálezov a úradných dokladov podpísaný v Paríži 8. júla 1899,

– Dohovor medzi Belgickom a Holandskom o právomoci, konkurze, platnosti a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a vykonateľných verejných listín, podpísaný v Bruseli 28. marca 1925,

– Dohovor medzi Francúzskom a Talianskom o výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Ríme 3. júna 1930,

– Dohovor medzi Veľkou Britániou a Francúzskom o vzájomnom výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, s protokolom, podpísaný v Paríži 18. januára 1934,

– Dohovor medzi Veľkou Britániou a Belgickým kráľovstvom o vzájomnom výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, s protokolom, podpísaný v Bruseli 2. mája 1934,

– Dohovor medzi Nemeckom a Talianskom o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Ríme 9. marca 1936,

– Dohovor medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov a vykonateľných verejných listín vo veciach vyživovacích povinností, podpísaný vo Viedni 25. októbra 1957,

– Dohovor medzi Nemeckom a Belgickom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Bone 30. júna 1958,

– Dohovor medzi Holandskom a Talianskom o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Ríme 17. apríla 1959,

– Dohovor medzi Nemeckom a Rakúskom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný vo Viedni 6. júna 1959,

– Dohovor medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný vo Viedni 16. júna 1959,

– Dohovor medzi Veľkou Britániou a Spolkovou republikou Nemecko o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Bonne 14. júla 1960 ,

– Dohovor medzi Veľkou Britániou a Rakúskom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný vo Viedni 14. júla 1961 , s pozmeňujúcim protokolom podpísaným v Londýne 6. marca 1970 ,

– Dohovor medzi Gréckom a Nemeckom o vzájomnom uznaní a výkone rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných verejných listín v civilných a obchodných veciach, podpísaný v Aténach 4. novembra 1961,

– Dohovor medzi Belgickom a Talianskom o uznávaní a výkone rozsudkov a iných vykonateľných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Ríme 6. apríla 1962,

– Dohovor medzi Holandskom a Nemeckom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov a iných vykonateľných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Haagu 30. augusta 1962,

– Dohovor medzi Holandskom a Rakúskom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Haagu 6. februára 1963,

– Dohovor medzi Veľkou Britániou a Talianskou republikou o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Ríme 7. februára 1964, s pozmeňujúcim protokolom podpísaným v Ríme 14. júla 1970,

– Dohovor medzi Francúzskom a Rakúskom o uznávaní a výkone rozsudkov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný vo Viedni 15. júla 1966,

– Dohovor medzi Veľkou Britániou a Holandským kráľovstvom o vzájomnom uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych veciach, podpísaný v Haagu 17. novembra 1967,

– Dohovor medzi Španielskom a Francúzskom o uznávaní a výkone rozsudkov a rozhodcovských nálezov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 28. mája 1969,

– Dohovor medzi Luxemburskom a Rakúskom o uznávaní a výkone rozsudkov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Luxembursku 29. júla 1971,

– Dohovor medzi Talianskom a Rakúskom o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, súdnych zmierov a vykonateľných verejných listín, podpísaný v Ríme 16. novembra 1971,

– Dohovor medzi Španielskom a Talianskom o právnej pomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Madride 22. mája 1973,

– Dohovor medzi Fínskom, Islandom, Nórskom, Švédskom a Dánskom o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych veciach, podpísaný v Kodani 11. októbra 1977,

– Dohovor medzi Rakúskom a Švédskom o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych veciach, podpísaný v Štokholme 16. septembra 1982,

– Dohovor medzi Španielskom a Spolkovou republikou Nemecko o uznávaní a výkone rozsudkov, zmierov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Bonne 14. novembra 1983,

– Dohovor medzi Rakúskom a Španielskom o uznávaní a výkone rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných verejných listín v občianskych a obchodných veciach, podpísaný vo Viedni 17. februára 1984,

– Dohovor medzi Fínskom a Rakúskom o uznávaní platnosti a výkone rozsudkov v občianskych veciach, podpísaný vo Viedni 17. novembra 1986,

– Zmluva medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom o právomoci, konkurze, platnosti a výkone rozsudkov, rozhodcovských nálezov a vykonateľných verejných listín, podpísaná v Bruseli 24. novembra 1961, v rozsahu, v ktorom je v platnosti,

– Dohovor medzi Československou republikou a Portugalskou republikou o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí, podpísaný v Lisabone 23. novembra 1927, stále v platnosti medzi Českou republikou a Portugalskom,

– Dohovor medzi Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia a Rakúskou republikou o vzájomnej súdnej spolupráci, podpísaný vo Viedni 16. decembra 1954,

– Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaný v Budapešti 6. marca 1959,

– Dohovor medzi Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia a Gréckym kráľovstvom o vzájomnom uznaní a výkone súdnych rozhodnutí, podpísaný v Aténach 18. júna 1959,

– Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný vo Varšave 6. februára 1960, v súčasnosti platný medzi Poľskom a Slovinskom a medzi Poľskom a Chorvátskom,

– Dohoda medzi Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia a Rakúskou republikou o vzájomnom uznaní a výkone rozhodcovských nálezov a rozhodcovských zmierov v obchodných veciach, podpísaná v Belehrade 18. marca 1960,

– Dohoda medzi Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia a Rakúskou republikou o vzájomnom uznaní a výkone rozhodnutí vo veciach výživy, podpísaná vo Viedni 10. októbra 1961,

– Dohovor medzi Poľskom a Rakúskom o vzájomných vzťahoch v občianskych veciach a o dokumentoch, podpísaný vo Viedni 11. decembra 1963,

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Belehrade 20. januára 1964, stále platná medzi Českou republikou, Slovenskom a Slovinskom a medzi Českou republikou, Slovenskom a Chorvátskom,

– Dohovor medzi Poľskom a Francúzskom o rozhodujúcom práve, právomoci a výkone súdnych rozhodnutí v oblasti osobného a rodinného práva, uzavretý vo Varšave 5. apríla 1967,

– Dohovor medzi vládou Juhoslávie a vládou Francúzska o uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 18. mája 1971,

– Dohovor medzi Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávia a Belgickým kráľovstvom o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí vo veciach výživy, podpísaný v Belehrade 12. decembra 1973,

– Dohovor medzi Maďarskom a Gréckom o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Budapešti 8. októbra 1979,

– Dohovor medzi Poľskom a Gréckom o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténach 24. októbra 1979,

– Dohovor medzi Maďarskom a Francúzskom o právnej pomoci v občianskom a rodinnom práve, o uznaní a výkone rozhodnutí, o právnej pomoci v trestných veciach a extradícii, podpísaný v Budapešti 31. júla 1980,

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Aténach 22. októbra 1980, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Gréckom,

– Dohovor medzi Cyperskou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Nikózii 30. novembra 1981,

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Nikózii 23. apríla 1982, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Cyprom,

– Dohoda medzi Cyperskou republikou a Gréckou republikou o právnej spolupráci vo veciach občianskeho, rodinného, obchodného a trestného práva, podpísaný v Nikózii 5. marca 1984,

– Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach, podpísaná v Paríži 10. mája 1984, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Francúzskom,

– Zmluva medzi Cyperskou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Nikózii 19. septembra 1984, v súčasnosti v platnosti medzi Cyprom a Slovinskom,

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Prahe 6. decembra 1985, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Talianskom,

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych veciach, podpísaná v Madride 4. mája 1987, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Španielskom,

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísaná vo Varšave 21. decembra 1987, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Poľskom,

– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Bratislave 28. marca 1989, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom,

– Dohovor medzi Poľskom a Talianskom o súdnej spolupráci a uznaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych veciach, podpísaný vo Varšave 28. apríla 1989,

– Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Prahe 29. októbra 1992,

– Dohoda medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch, podpísaná v Talline 11. novembra 1992,

– Dohoda medzi Poľskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísaná vo Varšave 26. januára 1993,

– Dohoda medzi Lotyšskou republikou a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísaná v Rige 23. februára 1994,

– Dohoda medzi Cyperskou republikou a Poľskou republikou o právnej spolupráci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Nikózii 14. novembra 1996,

– Dohoda medzi Estónskom a Poľskom o poskytovaní právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestnoprávnych veciach, podpísaná v Tallinne 27. novembra 1998,

– Dohovor medzi Bulharskom a Belgickom o určitých súdnych veciach, podpísaný v Sofii 2. júla 1930,

– Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o vzájomnej právnej pomoci, podpísaná v Sofii 23. marca 1956, stále platná medzi Bulharskom a Slovinskom a medzi Bulharskom a Chorvátskom,

– Zmluva medzi Rumunskou ľudovou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Bukurešti 7. októbra 1958,

– Zmluva medzi Rumunskou ľudovou republikou a Československou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 25. októbra 1958, ktorá je stále platná medzi Rumunskom a Slovenskom,

– Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Sofii 3. decembra 1958,

– Zmluva medzi Rumunskou ľudovou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o právnej pomoci, podpísaná v Belehrade 18. októbra 1960, a protokol k nej, stále platné medzi Rumunskom a Slovinskom a medzi Rumunskom a Chorvátskom,

– Dohovor medzi Bulharskou ľudovou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach podpísaný vo Varšave 4. decembra 1961,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v občianskom a rodinnom práve a o platnosti a doručovaní dokumentov a jej pripojený protokol, podpísané vo Viedni 17. novembra 1965,

– Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach podpísaná v Sofii 16. mája 1966,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach a jej protokol, podpísané v Bukurešti 19. októbra 1972,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Talianskou republikou o súdnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaný v Bukurešti 11. novembra 1972,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Francúzskou republikou o právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach podpísaný v Paríži 5. novembra 1974,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach podpísaný v Bukurešti 30. októbra 1975,

– Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaná v Aténach 10. apríla 1976,

– Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Československou socialistickou republikou o právnej pomoci a úprave vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach podpísaná v Sofii 25. novembra 1976,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach podpísaný v Londýne 15. júna 1978,

– Dodatkový protokol k Dohovoru medzi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Bukurešti 30. októbra 1979,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o uznaní a výkone rozhodnutí o vyživovacích povinnostiach, podpísaný v Bukurešti 30. októbra 1979,

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o uznávaní a výkone rozhodnutí o rozvode, podpísaný v Bukurešti 6. novembra 1980,

– Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaná v Nikózii 29. apríla 1983,

– Dohoda medzi vládou Bulharskej ľudovej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach podpísaná v Sofii 18. januára 1989,

– Dohoda medzi Bulharskou ľudovou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci a výkone rozhodnutí o občianskych veciach podpísaná v Ríme 18. mája 1990,

– Dohoda medzi Bulharskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach podpísaná v Sofii 23. mája 1993,

– Zmluva medzi Rumunskom a Českou republikou o súdnej pomoci v občianskych veciach, podpísaná v Bukurešti 11. júla 1994,

– Dohovor medzi Rumunskom a Španielskym kráľovstvom o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Bukurešti 17. novembra 1997,

– Dohovor medzi Rumunskom a Španielskym kráľovstvom –— doplnkový k Haagskemu dohovoru súvisiacemu s občianskym súdnym konaním (Haag 1. marec 1954), podpísaný v Bukurešti 17. novembra 1997,

– Zmluva medzi Rumunskom a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych veciach, podpísaná v Bukurešti 15. mája 1999,

– Dohoda medzi Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou a Maďarskou ľudovou republikou o vzájomnej právnej pomoci, podpísaná v Belehrade 7. marca 1968, stále platná medzi Chorvátskom a Maďarskom,

– Dohoda medzi Chorvátskou republikou a Slovinskou republikou o právnej spolupráci v občianskych a trestných veciach, podpísaná v Záhrebe 7. februára 1994.“

b)      V prílohe I sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

– „v Chorvátsku: článok 46 ods. 2 zákona o riešení konfliktov práva s predpismi iných krajín v určitých vzťahoch (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) v spojení s článkom 47 ods. 2 zákona o občianskom súdnom poriadku (Zakon o parničnom postupku) a článok 54 ods. 1 zákona o riešení konfliktov práva s predpismi iných krajín v určitých vzťahoch (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) v spojení s článkom 58 ods. 1 zákona o občianskom súdnom poriadku (Zakon o parničnom postupku),“.

c)      V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

– „v Chorvátsku „općinski sud“ v občianskych veciach a „trgovački sud“ v obchodných veciach,“.

d)      V prílohe III sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

– „v Chorvátsku „općinski sud“ v občianskych veciach a „trgovački sud“ v obchodných veciach,“.

e)      V prílohe IV sa za údaje týkajúce sa Estónska vkladá:

– „v Chorvátsku odvolanie na „Vrhovni sud Republike Hrvatske“ “.

3.           32006 R 1896: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006, s. 1):

a)      V prílohe I pod položkou „4. Cezhraničný charakter sporu“, sa „Kódy“ nahrádzajú takto:

„01 Belgicko

02 Bulharsko

03 Česká republika

04 Nemecko

05 Estónsko

06 Grécko

07 Španielsko

08 Francúzsko

09 Chorvátsko

10 Írsko

11 Taliansko

12 Cyprus

13 Lotyšsko

14 Litva

15 Luxembursko

16 Maďarsko

17 Malta

18 Holandsko

19 Rakúsko

20 Poľsko

21 Portugalsko

22 Rumunsko

23 Slovinsko

24 Slovensko

25 Fínsko

26 Švédsko

27 Spojené kráľovstvo

28 v inom jazyku (uveďte)“.

b)      V prílohe I v položke „5.2 Platba určenej sumy odporcom“ sa za údaje týkajúce sa GBP vkladá:

„HRK

chorvátska kuna“.

c)      V prílohe II položke 2 sa zoznam jazykov za vetou „Vyplňte ho v jednom z týchto jazykov:“ nahrádza takto:

„01 bulharskom

02 českom

03 nemeckom

04 estónskom

05 španielskom

06 gréckom

07 francúzskom

08 chorvátskom

09 talianskom

10 lotyšskom

11 litovskom

12 maďarskom

13 maltskom

14 holandskom

15 poľskom

16 portugalskom

17 rumunskom

18 slovenskom

19 slovinskom

20 fínskom

21 švédskom

22 anglickom

23 v inom jazyku (uveďte)“.

d)      V prílohe V sa za údaje týkajúce sa GBP vkladá:

„HRK

chorvátska kuna“.

4.           32007 R 0861: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1):

V prílohe I rubrike 7 sa v bodoch 7.1 a 7.2 za údaj „libra šterlingov (GBP)“ vkladá:

„ chorvátska kuna (HRK)“.

V prílohe II sa medzi údaje v druhej rubrike týkajúce sa Írska a Talianska vkladá:

„ Chorvátčina“.

5.           32007 R 1393: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79):

V prílohe I bodoch 6.3.1 a 6.3.2 sa medzi údaje týkajúce sa Írska a Talianska vkladá:

„HR,“.

V prílohe II sa za údaje týkajúce sa Írska vkladá:

HR: Priloženo pismeno dostavlja se sukladno Uredbi (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima u državama članicama. Pismeno možete odbiti primiti ako ono nije sastavljeno na jeziku koji razumijete ili na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta u kojem se pismeno dostavlja, niti je uz njega priložen prijevod na neki od tih jezika. Ako želite koristiti to pravo, morate odbiti primiti pismeno odmah kod dostave i to izjaviti neposredno osobi koja obavlja dostavu, ili vratiti pismeno na dolje navedenu adresu u roku od jednog tjedna uz izjavu da ga odbijate primiti. ADRESA 1. Ime: 2. Adresa: 2.1. Ulica i broj/poštanski pretinac: 2.2. Mjesto i poštanski broj: 2.3. Država: 3. Telefon: 4. Telefaks (*): 5. E-mail (*):

IZJAVA PRIMATELJA:

Odbijam primiti priloženo pismeno jer nije sastavljeno na jeziku koji razumijem ili na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta u kojem se ono dostavlja, niti je uz njega priložen prijevod na neki od tih jezika.

Razumijem sljedeći(e) jezik(e)

bugarski            litvanski            

španjolski                      mađarski          

češki                 malteški            

njemački           nizozemski        

estonski            poljski  

grčki                 portugalski        

engleski             rumunjski          

francuski           slovački            

irski                  slovenski          

hrvatski             finski    

talijanski            švedski 

latvijski            

drugi                 (molimo navesti): …………………………………………...

Sastavljeno u:…………………………………………………….

Datum: …………………………………………………………………………………………

Potpis i/ilipečat: ……………………………………………………………….

[Vo všetkých jazykových verziách pridajte do uvedeného zoznamu jazykov kolónku pre chorvátsky jazyk.]

6.           32009 R 0004: nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1):

a)      V prílohách I a II sa bod 2.2.3 nahrádza takto:

„ Belgicko  Bulharsko  Česká republika  Nemecko  Estónsko  Írsko  Grécko

 Španielsko  Francúzsko  Chorvátsko  Taliansko  Cyprus  Lotyšsko  Litva  Luxembursko  Maďarsko  Malta  Holandsko  Rakúsko  Poľsko  Portugalsko  Rumunsko

 Slovinsko  Slovensko  Fínsko  Švédsko“.

b)      V prílohách III a IV sa bod 2.2.2.3 nahrádza takto:

„ Belgicko  Bulharsko  Česká republika  Nemecko  Estónsko  Írsko  Grécko

 Španielsko  Francúzsko  Chorvátsko  Taliansko  Cyprus  Lotyšsko  Litva  Luxembursko  Maďarsko  Malta  Holandsko  Rakúsko  Poľsko  Portugalsko  Rumunsko

 Slovinsko  Slovensko  Fínsko  Švédsko“.

c)      V prílohe V sa body 1.2.3 a 2.2.3 nahrádzajú takto:

 Belgicko  Bulharsko  Česká republika  Nemecko  Estónsko  Írsko  Grécko  Španielsko  Francúzsko  Chorvátsko  Taliansko  Cyprus  Lotyšsko  Litva  Luxembursko  Maďarsko  Malta  Holandsko  Rakúsko  Poľsko  Portugalsko  Rumunsko  Slovinsko  Slovensko  Fínsko  Švédsko“.

d)      V prílohe VI sa body 2.2.3, 3.2.3, 8.1.7.4, 8.2.2.3 a 9.7.3 nahrádzajú takto:

„ Belgicko  Bulharsko  Česká republika  Nemecko  Estónsko  Írsko  Grécko

 Španielsko  Francúzsko  Chorvátsko  Taliansko  Cyprus  Lotyšsko  Litva  Luxembursko  Maďarsko  Malta  Holandsko  Rakúsko  Poľsko  Portugalsko  Rumunsko

 Slovinsko  Slovensko  Fínsko  Švédsko“.

e)      V prílohe VII sa body 2.2.3, 3.2.3, 6.2.4 a 7.2.3 nahrádzajú takto:

„ Belgicko  Bulharsko  Česká republika  Nemecko  Estónsko  Írsko  Grécko

 Španielsko  Francúzsko  Chorvátsko  Taliansko  Cyprus  Lotyšsko  Litva  Luxembursko  Maďarsko  Malta  Holandsko  Rakúsko  Poľsko  Portugalsko  Rumunsko

 Slovinsko  Slovensko  Fínsko  Švédsko“.

f)       V prílohách I, II, III a IV sa bod 5.1 nahrádza takto:

„ Euro (EUR)  Bulharský lev (BGN)  Česká koruna (CZK)  Estónska koruna (EEK)  Chorvátska kuna (HRK)  Maďarský forint (HUF)  Litovský litas (LTL)

 Lotyšský lats (LVL)  Poľský zlotý (PLN)  Rumunský lei (RON)

 Švédska koruna (SEK)  Iná (uveďte kód ISO): ……………'.

g)      V prílohe VII sa bod 11.1. nahrádza takto:

„ Euro (EUR)  Bulharský lev (BGN)  Česká koruna (CZK)  Estónska koruna (EEK)  Chorvátska kuna (HRK)  Maďarský forint (HUF)  Litovský litas (LTL)

 Lotyšský lats (LVL)  Poľský zlotý (PLN)  Rumunský lei (RON)

 Švédska koruna (SEK)  Iná (uveďte kód ISO): ……………'.

B. VÍZOVÁ POLITIKA

1.           31995 R 1683: nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1):

Bod 3 prílohy znie:

„3. V tomto priestore sa nachádza logo pozostávajúce z písmena alebo písmen označujúcich vydávajúci členský štát (alebo z „BNL“ v prípade krajín Beneluxu, t. j. Belgicka, Luxemburska a Holandska) s efektom latentného obrazu. Logo sa javí svetlé vo vodorovnej polohe proti zdroju svetla a tmavé pri otočení o 90°. Používajú sa tieto logá: A pre Rakúsko, BG pre Bulharsko, BNL pre Benelux, CY pre Cyprus, CZE pre Českú republiku, D pre Nemecko, DK pre Dánsko, E pre Španielsko, EST pre Estónsko, F pre Francúzsko, FIN pre Fínsko, GR pre Grécko, H pre Maďarsko, HR pre Chorvátsko, I pre Taliansko, IRL pre Írsko, LT pre Litvu, LVA pre Lotyšsko, M pre Maltu, P pre Portugalsko, PL pre Poľsko, ROU pre Rumunsko, S pre Švédsko, SK pre Slovensko, SVN pre Slovinsko, UK pre Spojené kráľovstvo.“

2.           32001 R 0539: nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1):

V prílohe II bode 1 sa vypúšťa:

„Chorvátsko“.

C. RÔZNE

41994 D 0028: rozhodnutie výkonného výboru z 22. decembra 1994 týkajúce sa osvedčenia stanoveného v článku 75 na prepravu omamných drog a psychotropných látok (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (Ú. v. L 239, 22.9.2000, s. 463):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO:

Ministry of Health

Service for Medicinal Products and Medical Devices

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4607 541

Fax: + 385 1 4677 085“.

14. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

A. OCHRANA PRÍRODY

31997 D 0602: rozhodnutie Rady 97/602/ES z 22. júla 1997 o zozname uvedenom v článku 3 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EHS) č. 3254/91 a v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 35/97 (Ú. v. ES L 242, 4.9.1997, s. 64):

V prílohe sa vypúšťa údaj týkajúci sa Chorvátskej republiky.

[Chorvátska republika || Martes zibellina

|| Mustela erminea

|| Ondatra zibethicus]

B. OBMEDZOVANIE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIEMYSLOM A MANAŽMENT RIZÍK

32009 R 1221: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1):

a)           V prílohe II časti A sa zoznam vnútroštátnych normalizačných orgánov nahrádza týmto zoznamom:

„BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

HR: HZN (Hrvatski zavod za norme)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita` Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).“

b)           V prílohe V sa bod 1 nahrádza takto:

„1. Logo sa môže používať v každom z 24 jazykov za predpokladu, že sa použije toto znenie:

v bulharčine :  „Проверено управление по околна среда“

v češtine :       „Ověřený systém environmentálního řízení“

v chorváčtine: „Verificirani sustav upravljanja okolišem“

v dánčine :      „Verificeret miljøledelse“

v holandčine : „Geverifieerd milieuzorgsysteem“

v angličtine :    „Verified environmental management“

v estónčine :   „Tõendatud keskkonnajuhtimine“

vo fínčine :      „Todennettu ympäristöasioiden hallinta“

vo francúzštine :          „Management environnemental vérifié“

v nemčine :     „Geprüftes Umweltmanagement“

v gréčtine :      „επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση“

v maďarčine : „Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer“

v taliančine :    „Gestione ambientale verificata“

v írčine :         „Bainistíocht comhshaoil fíoraithe“

v lotyštine :     „Verificēta vides pārvaldība“

v litovčine :     „Įvertinta aplinkosaugos vadyba“

v maltčine :     „Immaniggjar Ambjentali Verifikat“

v poľštine :     „Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego“

v portugalčine :           „Gestão ambiental verificada“

v rumunčine :  „Management de mediu verificat“

v slovenčine:   „Overené environmentálne manažérstvo“

v slovinčine :   „Preverjen sistem ravnanja z okoljem“

španielčina      „Gestión medioambiental verificada“

švédčina         „Kontrollerat miljöledningssystem“.“

15. COLNÁ ÚNIA

A. TECHNICKÉ ÚPRAVY COLNÉHO KÓDEXU

31992 R 2913: nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1):

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa:

„–      územie Chorvátskej republiky.“

B. INÉ AKTY RADY

1.           32001 D 0822: rozhodnutie Rady z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („rozhodnutie o pridružení zámoria“), (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1)

Do dodatku 4 - Fakturačné vyhlásenie sa za francúzsku verziu pridáva:

„Chorvátska verzia

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.“

2.           32007 R 1528: nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (Ú. v. L 348 z 31.12.2007, s. 1):

Do dodatku 4 - Fakturačné vyhlásenie sa za francúzsku verziu pridáva:

„Chorvátska verzia

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.“

16. VONKAJŠIE VZŤAHY

1.           31993 R 3030: nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1):

a)      V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

„11. Pri prepustení do voľného obehu v členskom štáte pristupujúcom k Európskej únii 1. júla 2013, čiže v Chorvátsku, pokiaľ ide o textilné výrobky, ktoré podliehajú množstvovým obmedzeniam alebo dozoru v Spoločenstve a ktoré boli odoslané pred 1. júlom 2013 a budú do nového členského štátu dovezené 1. júla 2013 alebo po ňom, musí byť predložené dovozné povolenie. Takéto dovozné povolenie sa udeľuje automaticky a bez množstvového obmedzenia príslušnými orgánmi daných členských štátov na základe primeraného dôkazu, napr. nákladného listu, o tom, že tovar bol odoslaný pred 1. júlom 2013.

Takéto povolenia sa oznámia Komisii.“

b)      V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„Na prepustenie do voľného obehu, pokiaľ ide o textilné výrobky vyvezené na spracovanie z nového členského štátu pristupujúceho k Európskej únii 1. júla 2013 mimo Spoločenstva pred 1. júlom 2013 a opätovne dovezené do toho istého členského štátu počnúc daným dátumom, na základe primeraného dôkazu, napr. vývozného vyhlásenia, sa nevzťahujú množstvové obmedzenia ani požiadavka dovozného povolenia. Príslušné orgány dotknutého členského štátu poskytnú Komisii informácie o týchto dovozoch.“

c)      V prílohe III článku 28 ods. 6 druhej zarážke sa medzi údaje týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Maďarska dopĺňa:

'‑        HR = Chorvátsko“.

2.           31994 R 0517: nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva (Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1):

V prílohe III A sa tretí odsek pod nadpisom „Spojené kráľovstvo — zostávajúca textilná oblasť“ nahrádza takto:

„‚Oblasť CEFTA’ znamená Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litvu, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.“

3.           32002 R 2368: nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28):

V prílohe II sa vypúšťa údaj:

„CHORVÁTSKO

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Chorvátsko“.

4.           32005 R 1236: nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1):

V prílohe I sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel: + 385 1 6303 794

Fax: + 385 1 6303 885“.

5.           32009 R 1215: nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia, (Ú. v. EÚ L°328, 15.12.2009, s.°1):

a)      V článku 1 ods. 2 sa toto slovo vypúšťa:

„Chorvátsko“.

b)      V prílohe I v pododseku pod poradovým číslom 09.1515 sa toto slovo vypúšťa:

„Chorvátsko“.

c)      V poznámkach pod čiarou sa táto poznámka pod čiarou vypúšťa:

„[5] Dostupnosť tejto celkovej colnej kvóty na víno s pôvodom v Chorvátsku podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu oboch individuálnych colných kvót stanovených v dodatkovom protokole o víne uzatvorenom s Chorvátskom. Tieto individuálne colné kvóty sa otvárajú pre poradové čísla 09.1588 a 09.1589.“

17. ZAHRANIČNÁ, BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA

A. REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA

1.           32000 R 2488: nariadenie Rady (ES) č. 2488/2000 z 10. novembra 2000 o zachovaní zmrazenia finančných prostriedkov v súvislosti s pánom Miloševičom a osobami s ním spojenými a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1294/1999 a č. 607/2000 a článok 2 nariadenia (ES) č. 926/98 (Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s.19):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

2.           32001 R 2580: nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70):

V prílohe sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416'.

3.           32002 R 0881: nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

Concerning technical assistance and export restrictions:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6106 304

Fax: + 385 1 6109 150

Vo vzťahu k zmrazeniu finančných prostriedkov:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416“.

4.           32003 R 0147: nariadenie Rady (ES) č. 147/2003 z 27. januára 2003 o určitých reštriktívnych opatrenia voči Somálsku (Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2):

V prílohe sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

5.           32003 R 1210: nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2465/96 (Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6):

V prílohe V sa medzi údaje týkajúce sa Francúzska a Talianska vkladá:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

6.           32004 R 0131: nariadenie Rady (ES) č. 131/2004 z 26. januára 2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Sudánu a Južnému Sudánu (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 1):

V prílohe sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6106 304

Fax: + 385 1 6109 150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416“.

7.           32004 R 0234: nariadenie Rady (ES) č. 234/2004 z 10. februára 2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Libérii a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1030/2003 (Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 1):

V prílohe I sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

8.           32004 R 0314: nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 z 19. februára 2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe (Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 1):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“

.

9.           32004 R 0872: nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 z 29. apríla 2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“

.

10.         32005 R 0174: nariadenie Rady (ES) č. 174/2005 z 31. januára 2005, ktorým sa ukladajú obmedzenia na poskytovanie pomoci súvisiacej s vojenskými činnosťami Pobrežiu Slonoviny (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 5 a Ú. v. EÚ L 333M, 11.12.2008, s. 1019):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6106 304

Fax: + 385 1 6109 150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416“.

11.         32005 R 0560: nariadenie Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1 a Ú. v. EÚ L 159M, 13.6.2006, s. 347):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

12.         32005 R 0889: nariadenie Rady (ES) č. 889/2005 z 13. júna 2005, ktorým sa ukladajú určité reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike a zrušuje nariadenie (ES) č. 1727/2003 (Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 1):

V prílohe sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

13.         32005 R 1183: nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 1 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 231):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416“.

14          32005 R 1184: nariadenie Rady (ES) č. 1184/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým osobám, ktoré bránia mierovému procesu a porušujú medzinárodné právo v konflikte v oblasti Dárfúru v Sudáne (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 9 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 239):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416“.

15.         32006 R 0305: nariadenie Rady (ES) č. 305/2006 z 21. februára 2006, ktorým sa ukladajú osobitné obmedzujúce opatrenia proti určitým osobám podozrivým z účasti na atentáte na bývalého libanonského premiéra Rafiqa Haririho (Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2006, s. 1 a Ú. v. EÚ L 334M, 12.12.2008, s. 948):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416“.

16.         32006 R 0765: nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska (Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 432):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

17.         32006 R 1412: nariadenie Rady (ES) č. 1412/2006 z 25. septembra 2006 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Libanonu (Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 2 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 470):

V prílohe sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

18.         32007 R 0329: nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1 a Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008, s. 1033):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

19.         32008 R 0194: nariadenie Rady (ES) č. 194/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 817/2006 (Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1), oznámenie určené osobám a subjektom uvedeným na zoznamoch (Ú. v. EÚ C 65, 11.3.2008, s. 12):

V prílohe IV sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

20.         32009 R 1284: nariadenie Rady (EÚ) č. 1284/2009 z 22. decembra 2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike (Ú. V. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 26):

V prílohe III sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

21.         32010 R 0356: nariadenie Rady (EÚ) č. 356/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku (Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 1):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

22.         32010 R 0667: nariadenie Rady (EÚ) č. 667/2010 z 26. júla 2010 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Eritrei (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 16):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

23.         32011 R 0101: nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

24.         32011 R 0204: nariadenie Rady (EÚ) č. 204/2011 z 2. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1):

V prílohe IV sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

25.         32011 R 0270: nariadenie Rady (EÚ) č. 270/2011 zo 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Egypte (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 4):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

26.         32011 R 0359: nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 1):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

27.         32011 R 0753: nariadenie Rady (EÚ) č. 753/2011 z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 1):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

28.         32012 R 0036: nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1):

V prílohe III sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

29.         32012 R 0267: nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1):

V prílohe X sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

30.       32012 R 0377: nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 1):

V prílohe II sa za údaje pre Francúzsko vkladá tento text:

„CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije“.

B. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

32011 D 0292: rozhodnutie Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17):

a)           V dodatku B sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko || Vrlo tajno || Tajno || Povjerljivo || Ograničeno

b)           V dodatku C sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„CHORVÁTSKO

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jurjevska 34

10 000 Zagreb

Tel: (385-1) 468 60 46

Fax: (385-1) 468 60 49“.

18. INŠTITÚCIE

1.           31958 R 0001 : nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58):

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Úradnými jazykmi a pracovnými jazykmi inštitúcií Únie sú angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.“

2.           31958 R 0001 (01) : nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 401/58):

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Úradnými jazykmi a pracovnými jazykmi inštitúcií Únie sú angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.“

[1]               V prípade Bulharska a Grécka uveďte aj meno otca; v prípade Grécka a Lotyšska uveďte aj rodné priezvisko.

[2]               Iba v prípade Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Rakúska, Poľska a Rumunska.

[3]               V prípade Luxemburska uveďte iba miesto narodenia, v prípade Talianska, Lotyšska, Rakúska, Slovinska a Švédska uveďte dátum a miesto narodenia.

[4]               V prípade talianskych občianskych preukazov uveďte aj názov vydávajúceho orgánu.

[5]               Podpis sa nevyžaduje, ak sa formulár predkladá elektronicky bez elektronického podpisu.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje poskytnuté na tomto formulári budú zverejnené len pre príslušné orgány na účely overenia a osvedčenia počtu právoplatných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov [pozri článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov], a ak je to potrebné, budú ďalej spracúvané na účel správneho alebo súdneho konania týkajúceho sa navrhovanej iniciatívy občanov [pozri článok 12 nariadenia (EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

[6]               Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú dotknuté osoby informované, že osobné údaje zhromažďuje Komisia na účely konania o iniciatíve občanov. Verejne sprístupnené v elektronickom registri Komisie budú len mená a priezviská organizátorov, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie a kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov a o ich odstránenie z elektronického registra Komisie po uplynutí obdobia dvoch rokov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

*               Ova rubrika nije obvezna.

Top