EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0659

OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva

/* COM/2013/0659 final */

52013DC0659

OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva /* COM/2013/0659 final */


OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva

1            Európa potrebuje svoje lesy

Lesy a iná zalesnená pôda pokrývajú vyše 40 % územia EÚ, s veľmi rozmanitým charakterom v rámci regiónov. Zalesňovaním a prirodzeným vývojom sa zalesnená plocha EÚ počas posledných desaťročí zväčšila o približne 0,4 % ročne. Celkovo sa však zalesnená plocha naďalej zmenšuje. V súčasnosti sa v EÚ vyrúbe len 60-70 % ročného prírastku, preto sa zásoby dreva zväčšujú. Avšak podľa prognóz členských štátov v rámci využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) by sa úrovne ťažby mali do roku 2020 zvýšiť v porovnaní s rokom 2010[1] o približne 30 %. Približne 60 % lesov je vo vlastníctve niekoľkých miliónov súkromných vlastníkov[2], pričom tieto čísla naďalej rastú v dôsledku reštitúcie vlastníctva lesov v niektorých členských štátoch. Zvyšná časť patrí štátu a iným verejným vlastníkom.

Lesy sú polyfunkčné a slúžia na hospodárske, sociálne a environmentálne účely. Poskytujú biotopy pre zvieratá a rastliny a zohrávajú významnú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien a iných environmentálnych službách. Takmer štvrtina zalesnenej plochy EÚ je chránená v rámci sústavy Natura 2000, a veľká časť zvyšku je domovom druhov chránených podľa právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody. Lesy takisto ponúkajú aj rozsiahle spoločenské prínosy vrátane prínosov pre ľudské zdravie, voľný čas a cestovný ruch[3].

Sociálno-ekonomický význam lesov je veľký, ale často podceňovaný. Lesy prispievajú k rozvoju vidieka a poskytujú približne tri milióny pracovných miest. Drevo naďalej zostáva hlavným zdrojom finančných príjmov z lesov. Stratégia sa teda zameriava aj na odvetvia lesného hospodárstva EÚ, ktoré podliehajú priemyselnej politike EÚ. Drevo sa takisto považuje za dôležitý zdroj surovín pre vznikajúce bioodvetvia.

Lesná biomasa je v súčasnosti najdôležitejším zdrojom obnoviteľnej energie a v súčasnosti predstavuje približne polovicu celkovej spotreby energie EÚ z obnoviteľných zdrojov. Podľa vnútroštátnych akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov poskytuje biomasa, ktorá sa používa na vykurovanie, chladenie a výrobu elektrickej energie, približne 42 % z cieľa získať do roku 2020 20 % energie z obnoviteľných zdrojov.  Ak sa to dosiahne, množstvo dreva používaného v EÚ na energetické účely by zodpovedalo dnešnej celkovej ťažbe dreva. Lesy poskytujú aj veľký rozsah iných produktov, napríklad korok, živice, huby, orechy, zver a bobuľové ovocie.

Zabezpečenie udržateľného obhospodarovania lesov je nevyhnutné na to, aby sa tieto prínosy čerpali vyváženým spôsobom.

Udržateľné obhospodarovanie lesov znamená využívanie lesov a lesnej pôdy takým spôsobom a v takej miere, aby sa zachovala ich biodiverzita, produktivita, regeneračná kapacita, vitalita a aby ich potenciál spĺňal, teraz aj v budúcnosti, príslušné ekologické, hospodárske a sociálne funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni bez poškodzovania iných ekosystémov[4].

Zatiaľ čo v Zmluve o fungovaní EÚ sa nespomínajú odkazy na špecifické ustanovenia, pokiaľ ide o politiku lesného hospodárstva EÚ, EÚ svojimi politikami už dlhodobo prispieva k uplatňovaniu udržateľného obhospodarovaniu lesov a k rozhodnutiam členských štátov týkajúcim sa lesov. Významný pokrok zahŕňa stratégiu Európa 2020 pre rast a zamestnanosť, plán efektívneho využívania zdrojov, politiku rozvoja vidieka, priemyselnú politiku, klimaticko-energetický balík EÚ s cieľmi na rok 2020, stratégiu, pokiaľ ide o rastlinolekárske a reprodukčné materiály a stratégie v oblasti biodiverzity a biohospodárstva[5].

V stratégii lesného hospodárstva EÚ z roku 1998[6] založenej na subsidiarite a spoločnej zodpovednosti sa ustanovil rámec pre akcie súvisiace s lesným hospodárstvom, ktoré podporujú udržateľné lesné hospodárstvo a vychádzajú z prospešných vzťahov založených na spolupráci medzi EÚ a politikami a iniciatívami členských štátov. Akčný plán v oblasti lesného hospodárstva[7] na obdobie rokov 2007-2011 bol dôležitým nástrojom vykonávania stratégie a zameriaval sa na štyri ciele: konkurencieschopnosť, životné prostredie, kvalitu života a koordináciu a komunikáciu. Spolufinancovanie opatrení v oblasti lesného hospodárstva podľa nariadenia o rozvoji vidieka bolo a zostane hlavným prostriedkom financovania na úrovni EÚ.

V ex-post hodnotení Akčného plánu v oblasti lesného hospodárstva sa zdôraznila potreba novej stratégie v oblasti lesného hospodárstva, ktorou sa: rozvíja a vykonáva spoločná vízia multifunkčného udržateľného obhospodarovania lesov v Európe, vymedzujú akčné priority a ciele, spájajú stratégie a plány v oblasti financovania zo strany EÚ a členských štátov, posilňuje jednotná medziodvetvová činnosť plánovania, financovania a vykonávania, stanovujú jasné mechanizmy monitorovania, hodnotenia a podávania správ a reviduje účasť zainteresovaných strán. Toto oznámenie podporuje tieto odporúčania poskytnutím strategických smerov.

2            Prečo je potrebný nový rámec

Počas posledných pätnástich rokoch významné spoločenské a politické zmeny ovplyvnili spôsob, akým sa spoločnosť EÚ pozerá na lesy a lesné hospodárstvo. Celková situácia sa vyznačuje rastúcimi požiadavkami na lesy a ich ohrozeniami. Rastúci počet politík súvisiacich s lesným hospodárstvom zároveň vytvára zložité a roztrieštené prostredie v súvislosti s politikou v oblasti lesného hospodárstva. Čoraz intenzívnejšie prepojenia medzi medzinárodnými trhmi s potravinami, krmivami, vlákninami a pohonnými hmotami taktiež spôsobujú neočakávané narušenia trhu.

Nový rámec je potrebný na:

· zabezpečenie toho, že multifunkčný potenciál lesov EÚ je riadený udržateľným a vyváženým spôsobom, ktorý umožňuje správne fungovanie vitálnych ekosystémových služieb našich lesov,

· uspokojenie rastúceho dopytu po surovinách pre existujúce a nové výrobky (napríklad ekologické chemikálie alebo textilné vlákna) a po energii z obnoviteľných zdrojov. Táto požiadavka je príležitosťou na diverzifikáciu trhov, ale predstavuje veľkú výzvu pre udržateľné hospodárenie a vyváženie požiadaviek. Dopyt po nových možnostiach použitia biohospodárstva a v bioenergii by mal byť koordinovaný s tradičnými požiadavkami a rešpektovať udržateľné hranice.

· reakciu na výzvy a príležitosti, ktorým odvetvia lesného hospodárstva čelia s cieľom stimulácie rastu v oblasti účinnosti energií a prírodných zdrojov, surovín, logistiky, štrukturálnej adaptácie, inovácií, vzdelávania, odbornej prípravy a zručností, medzinárodnej hospodárskej súťaže, politiky v oblasti klímy po roku 2020 a informačných a komunikačných prostriedkov,

· ochranu lesov a biodiverzity pred značnými vplyvmi búrok, požiarov, čoraz väčšieho nedostatku vodných zdrojov a škodcov. Tieto hrozby nerešpektujú štátne hranice a sú dôsledkom zmeny klímy,

· uznanie toho, že EÚ nezávisí len od svojej vlastnej produkcie a že jej spotreba má vplyv na lesy v celom svete,

· vytvorenie vhodného informačného systému s cieľom nadviazať na všetky uvedené skutočnosti.

EÚ potrebuje politický rámec, ktorým by sa koordinovala a zabezpečila súdržnosť politík súvisiacich s lesným hospodárstvom a umožnila súčinnosť s inými odvetviami, ktoré ho ovplyvňujú. Potrebuje nové stratégie v oblasti lesného hospodárstva, čo je kľúčový odkaz v rozvoji politiky v oblasti lesného hospodárstva. Lesy EÚ a sektor lesného hospodárstva musia byť umiestnené tak, aby sa zabezpečil ich príspevok k plneniu zámerov a cieľov EÚ.

3            Cesta vpred: nová stratégia EÚ pre lesy a odvetvie lesného hospodárstva

Tento návrh podporuje súdržný a celostný pohľad na obhospodarovanie lesov, zahŕňa mnohoraké prínosy lesov, integruje interné a externé otázky týkajúce sa politiky lesného hospodárstva a zameriava sa na celý hodnotový reťazec lesov.

Uvádzajú sa v ňom hlavné zásady, ktoré sú potrebné na posilnenie udržateľného obhospodarovania lesov a na zlepšenie konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest, predovšetkým vo vidieckych oblastiach a zároveň na zabezpečenie ochrany lesov a poskytovanie ekosystémových služieb. Takisto sa v ňom spresňuje, ako chce EÚ implementovať politiky súvisiace s lesným hospodárstvom.

Aby mohla byť táto stratégia užitočná pre tie politiky, ktoré si vyžadujú alebo by si mohli vyžadovať dôkaz o udržateľnom obhospodarovaní lesov a dosiahnutí jeho cieľov, je potrebné objektívne, ambiciózne a preukázateľné kritérium udržateľného obhospodarovania lesov, ktoré by sa mohlo uplatňovať na všetky použitia lesnej biomasy. Stratégia a jej vykonávanie by mali vychádzať z existujúcich právnych predpisov a medzinárodných iniciatív vrátane práce vykonanej v rámci iniciatívy LESY V EURÓPE[8], zohľadňovať osobitnú situáciu drobných vlastníkov lesov a zameriavať sa na otázky nástrojov súkromného sektora, ako je osvedčovanie.

Pri realizácii spoločných cieľov a zlepšení súdržnosti a synergie je dôležitá koordinácia s členskými štátmi a medzi nimi. Členské štáty sa vyzývajú, aby pri vytváraní a realizácii svojich akčných plánov a vnútroštátnych programov v oblasti lesného hospodárstva zvažovali zásady a ciele tejto stratégie. Ďalej by sa mali rozvíjať možnosti budovania sietí a spôsoby výmeny informácií a osvedčených postupov.

3.1         Hlavné zásady

- udržateľné obhospodarovanie lesov a ich polyfunkčná úloha, poskytovanie mnohorakého tovaru a služieb vyváženým spôsobom a zabezpečenie ochrany lesov

- efektívnosť zdrojov, optimalizácia príspevku lesov a odvetvia lesného hospodárstva k rozvoju vidieka, rastu a vytváraniu pracovných miest

- globálna zodpovednosť, pokiaľ ide o lesné hospodárstvo, podpora udržateľnej výroby a spotreby produktov lesného hospodárstva

Európa má dlhú tradíciu udržateľného obhospodarovania lesov, ktorá sa odráža v zásadách iniciatívy LESY V EURÓPE, ktorý uplatňujú politiky členských štátov a podporuje EÚ, najmä prostredníctvom politiky rozvoja vidieka. Je to dynamická koncepcia s medzinárodnými, regionálnymi a miestnymi úrovňami, ktoré majú na mieste implementovať správcovia lesov.

Členské štáty sú povinné v rámci záväzkov iniciatívy LESY V EURÓPE riadiť svoje lesy udržateľným spôsobom a podľa svojich vnútroštátnych politík a právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva. Pri vykonávaní tejto stratégie by sa mali zamerať na základné línie udržateľnej správy lesov, zlepšenie výmeny informácií a šírenie osvedčených postupov.

V odvetví lesného hospodárstva efektívnosť zdrojov znamená využívanie lesných zdrojov takým spôsobom, ktorý minimalizuje vplyv na životné prostredie a podnebie, a uprednostňovanie výstupov lesného hospodárstva, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu, vytvárajú viac pracovných miest a prispievajú k lepšej rovnováhe uhlíka. Kaskádové využívanie dreva[9] spĺňa tieto kritériá. V niektorých prípadoch môže byť potrebné rôzne prístupy, napríklad v prípadoch meniaceho sa dopytu alebo ochrany životného prostredia.

3.2         Ciele lesného hospodárstva na rok 2020

Zabezpečiť a preukázať, že všetky lesy v EÚ sa riadia podľa zásad udržateľného obhospodarovania lesov a že sa posilňuje príspevok EÚ na podporu udržateľného obhospodarovania lesov a znižovania odlesňovania na celosvetovej úrovni, a teda:

- prispievať k nastoleniu rovnováhy rôznych funkcií lesa, spĺňaniu požiadaviek a poskytovaniu životne dôležitých ekosystémových služieb;

- poskytovať základ pre lesné hospodárstvo a celý hodnotový reťazec lesného hospodárstva, aby boli konkurencieschopnými a životaschopnými prispievateľmi k bioekonomike.

Ciele vypracované spolu s orgánmi členských štátov a zainteresovanými stranami sa zameriavajú na tri rozmery udržateľného rozvoja integrovaným spôsobom, pri zabezpečení holistického prístupu k správe a politike v oblasti lesného hospodárstva.

3.3         Osem prepojených prioritných oblastí: hodnoty pre všetkých

Udržateľné obhospodarovanie lesov prispieva k hlavným spoločenským cieľom

3.3.1      Podpora našich vidieckych a mestských komunít

Spoločnosť má rastúcu potrebu lesov. Tým, že lesy pokrývajú veľké časti vidieckych oblastí, sú takisto životne dôležité pre obyvateľov vidieka, pretože podporujú hospodársku prosperitu a pracovné miesta.

Udržateľná, vyškolená a bezpečná pracovná sila je jedným z pilierov konkurencieschopnejšieho sektora lesného hospodárstva. Dobre spravované lesy s kvalifikovanými správcami lesov, pracovníkmi a podnikateľmi pripravujú pôdu pre udržateľný a konkurencieschopný sektor lesného hospodárstva, ktorý zohráva dôležitú úlohu v oblasti rozvoja vidieka a v celom hospodárstve, pričom poskytuje spoločenské prínosy.

Komisia sa domnieva, že fondy na rozvoj vidieka by sa mali používať na podporu vykonávania udržateľného obhospodarovania lesov.  Členské štáty by mali využiť možnosti uvedené v novom nariadení o rozvoji vidieka a uprednostňovať investície v týchto oblastiach: modernizácia lesníckych technológií, optimalizácia príspevku tohto sektora k bioekonomike, zlepšovanie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov a ich potenciálu zmierňovať zmenu klímy, dosiahnutie cieľov ochrany prírody a biodiverzity, adaptácia na zmenu klímy, zachovanie genetických zdrojov, ochrana lesov a informácie o lesoch a vytváranie nových systémov lesných oblastí a agro-lesníckych oblastí.

Strategické smery:

- členské štáty by mali využívať fondy na rozvoj vidieka s cieľom zlepšovať konkurencieschopnosť, podporovať diverzifikáciu hospodárskej činnosti a kvality života a zabezpečovať špecifické environmentálne verejné statky[10], prispievať k podporovaniu sociálnych funkcií udržateľného obhospodarovania lesov;

- Komisia a členské štáty by mali posúdiť a zlepšiť vplyv lesníckych opatrení v rámci politiky rozvoja vidieka;

- ako súčasť cieľa zjednodušenia, pokiaľ ide o balík modernizácie štátnej pomoci, Komisia navrhuje zvážiť zahrnutie veľkých spoločností do systému skupinovej výnimky a prehodnocuje podmienky pre skupinové výnimky v sektore lesného hospodárstva[11];

- členské štáty sa nabádajú, aby s pomocou financovania rozvoja vidieka podporovali: poradenské systémy v sektore lesného hospodárstva s cieľom zvyšovania povedomia, odbornú prípravu a komunikáciu medzi miestnymi majiteľmi lesov a orgánmi;

- Komisia a členské štáty by mali zlepšiť svoje oceňovanie výhod, ktoré lesy poskytujú spoločnosti, a prostredníctvom udržateľného obhospodarovania lesov by mali nájsť správnu rovnováhu medzi poskytovaním rôznych tovarov a služieb.

3.3.2      Podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti odvetví lesného hospodárstva EÚ, bioenergie a rozsiahlejšieho ekologického hospodárstva

Drevo je prirodzená, obnoviteľná, opätovne použiteľná a recyklovateľná surovina. Jeho úloha môže byť udržateľná, ak pochádza z udržateľne obhospodarovaných lesov, je spracované a použité na minimalizovanie negatívnych účinkov na klímu a životné prostredie, pričom poskytuje živobytie.

Celkovo sa 58 % drevnej biomasy vyťaženej v EÚ spracúva v odvetviach lesného hospodárstva EÚ[12], čo predstavuje približne 7 % výrobného HDP v EÚ a takmer 3,5 milióna pracovných miest a prispieva k dosiahnutiu cieľov priemyselnej politiky EÚ[13]. Avšak jeho budúca konkurencieschopnosť si vyžaduje nové zdrojovo a energeticky efektívne procesy a výrobky, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Od zdokonalených materiálov a chemikálií na báze dreva sa očakáva, že budú zohrávať dôležitú úlohu v oblasti bioekonomiky EÚ. Pracovný dokument útvarov Komisie opisuje pododvetvia odvetví lesného hospodárstva EÚ, ich hospodárske a technologické výhľady a identifikuje ich hlavné výzvy a nápravné opatrenia (2013-2020) s cieľom pomôcť zlepšiť ich konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni.

Zostávajúcich 42 % sa využíva na energiu,  pričom tento podiel predstavuje približne 5 % celkovej spotreby energie v EÚ. Podľa národných akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov, bude biomasa v roku 2020 naďalej hlavným zdrojom obnoviteľnej energie. V súčasnosti Komisia hodnotí, či by sa mali navrhnúť dodatočné opatrenia vrátane harmonizovaných kritérií udržateľnosti s cieľom zamerať sa na otázky udržateľnosti súvisiace s používanie tuhej a plynnej biomasy na vykurovanie, chladenie a výrobu elektrickej energie.

Preto lesná biomasa spolu s nedrevnými lesnými produktmi, ktoré si získavajú pozornosť trhu, poskytujú príležitosti na udržanie alebo vytváranie pracovných miest a diverzifikujú príjmy v nízkouhlíkovom ekologickom hospodárstve.

Strategické smery:

Komisia bude spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami:

- skúmať a podporovať využívanie dreva ako udržateľnej, obnoviteľnej suroviny šetrnej k podnebiu a životnému prostredie vo väčšej miere a bez poškodzovania lesov a ich ekosystémových služieb, posudzovať klimatické prínosy látok a energie nahradenia materiálu a energie lesnou biomasou a produktmi z vyťaženého dreva a účinok stimulov na využívanie lesnej biomasy na deformáciu trhu,

- vypracúvať objektívne, ambiciózne a preukázateľné kritériá EÚ, pokiaľ ide o udržateľné obhospodarovanie lesov, ktoré sa môže do konca roka 2014 uplatňovať v rôznych politických súvislostiach bez ohľadu na konečné využitie lesnej biomasy. Komisia predloží príslušné opatrenia,

- posudzovať potenciálne dodávky dreva a uľahčovať intenzívnejšiu udržateľnú mobilizáciu dreva, vypracúvať usmernenia o najlepších postupoch pre tento krok a ku „kaskádovému“ princípu, ako aj ku zdrojovo a energeticky efektívnym výrobným postupom, najmä pre odvetvia lesného hospodárstva, MSP a mikropodniky;

 - stimulovať rast trhu a internacionalizáciu výrobkov odvetvia lesného hospodárstva EÚ a zlepšovať odvetvové vedomosti aj v oblasti udržateľnej výstavby a informovania spotrebiteľov o nábytku,

- uľahčovať prístup na trhy tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a suroviny odvetvia lesného hospodárstva EÚ, prostredníctvom bilaterálnych obchodných dohôd a prostredníctvom zlepšovania informácií o podmienkach dovozu a vývozu surovín,   

- podporovať technologickú platformu sektora lesného hospodárstva a podporovať nové iniciatívy, ako sú partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom, napr. v oblasti biotechnológií, ktoré podporujú výskum a inovácie pre rôzne zdrojovo a energeticky efektívne výrobky a postupy;

- v roku 2014 začne posúdenie kumulatívnych nákladov právnych predpisov EÚ, ktoré ovplyvňujú hodnotové reťazce v oblasti odvetvia lesného hospodárstva. Výsledky by mohli prispieť k širšej analýze vplyvov vrátane nákladov, výhod a súdržnosti politík a právnych predpisov.

3.3.3      Lesy v meniacej sa klíme

Lesy sú ohrozené zmenou klímy. Preto je dôležité zachovať a zlepšovať ich odolnosť a prispôsobivosť, a to aj prostredníctvom prevencie požiarov a iných adaptačných riešení (napr. vhodné druhy, odrody rastlín atď.).

Zároveň môže obhospodarovanie lesov zmierňovať zmenu klímy, ak sa zachová alebo posilní úloha lesov ako úložiska v kolobehu uhlíka a poskytovaním biomateriálov, ktoré môžu pôsobiť ako dočasné zásobárne uhlíka alebo „náhrady uhlíka“, namiesto materiálov a palív náročných z hľadiska emisií uhlíka. EÚ nedávno prijala pravidlá započítavania, monitorovania a nahlasovania, pokiaľ ide o LULUCF[14], podľa ktorých budú členské štáty napríklad poskytovať informácie o svojich plánoch na posilnenie záchytov a znižovanie emisií súvisiacich s lesmi. EÚ a členské štáty takisto prijali záväzky súvisiace s LULUCF, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, druhého obdobia záväzkov v rámci Kjótskeho protokolu.

Lesy takisto zmierňujú vplyv extrémnych výkyvov počasia a to prostredníctvom zmiernenia teplôt a zníženia rýchlosti vetra a odtoku vody.

Strategické smery:

Členské štáty by mali preukázať:

- ako zamýšľajú zvýšiť potenciál svojich lesov zmierňovať zmenu klímy prostredníctvom zvýšenej absorpcie a zníženia emisií, vrátane kaskádového využívania dreva, s ohľadom na to, že novým podprogramom LIFE+ pre financovanie v oblasti zmeny klímy a rozvoja vidieka sa môžu propagovať a podporovať nové alebo existujúce spôsoby obhospodarovania lesov, ktoré obmedzujú emisie alebo zvyšujú čistú biologickú produktivitu (t. j. odstraňovanie CO2). Mali by tak spraviť do polovice roka 2014 a v súvislosti so svojimi informáciami o činnostiach LULUCF,

- akým spôsobom zvyšujú adaptačnú kapacitu a odolnosť svojich lesov, a to na základe opatrení navrhnutých v rámci Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy[15] a v zelenej knihe o ochrane lesov a informáciách o lesoch, ako napríklad preklenutie medzier v poznatkoch a začlenenie adaptačných opatrení do lesníckych politík.

3.3.4      Ochrana lesov a posilnenie ekosystémových služieb

Lesy poskytujú ekosystémové služby, od ktorých závisia vidiecke a mestské komunity, a sú domovom obrovskej biodiverzity.  Tlaky na lesy, ako sú roztrieštenia biotopov, šírenie inváznych cudzích druhov, zmena klímy, nedostatok vody, požiare, búrky a škodcovia si vyžadujú posilnenú ochranu. Pravidlá EÚ sa vzťahujú na presun určitých rastlín, rastlinných produktov a predmetov, ktoré môžu ohroziť zdravie rastlín, a na obchod s nimi.

Úsilie o ochranu by malo mať za cieľ zachovať, posilniť a obnoviť odolnosť a multifunkčnosť lesných ekosystémov ako hlavnej súčasti zelenej infraštruktúry EÚ poskytujúcej hlavné environmentálne služby, ako aj suroviny.

Namiesto zmierňovania vzniknutých škôd a obnovy by sa mal klásť väčší dôraz na predchádzanie negatívnym vplyvom na lesy. Aby boli lesy schopné reagovať na hrozby a trendy v budúcnosti, je potrebné zvýšiť genetickú rozmanitosť a ochranu ohrozených genetických zdrojov.

Povaha ako aj účinky určitých hrozieb majú cezhraničný charakter, a preto sú potrebné opatrenia na úrovni EÚ.

Plány lesného hospodárstva alebo rovnocenné nástroje založené na zásadách  udržateľného obhospodarovania lesov sú kľúčovými nástrojmi pri poskytovaní mnohých tovarov a služieb vyváženým spôsobom. Plány lesného hospodárstva sú základom stratégie EÚ 2020 v oblasti biodiverzity aj financovania rozvoja vidieka EÚ. Táto stratégia ich zahŕňa a propaguje a podporuje ich používanie.

Strategické smery:

Členské štáty:

- do roku 2020 s pomocou Komisie vypracujú koncepčný rámec na určovanie hodnoty ekosystémových služieb, podporu ich integrácie v účtovných systémoch na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Budú vychádzať z mapovania a hodnotenia stavu ekosystémov a ich služieb,

- by mali zachovávať a zlepšovať zalesnenú plochu s cieľom zabezpečiť ochranu pôdy a reguláciu kvality a množstva vody prostredníctvom začleňovania udržateľných postupov lesného hospodárstva do programu opatrení plánov vodohospodárskeho manažmentu povodí v rámci smernice o vode a programov rozvoja vidieka,

- by mali dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie stavu zachovania lesných druhov a biotopov prostredníctvom úplnej implementácie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody a zabezpečenia toho, aby národné plány lesného hospodárstva prispievali k primeranému riadeniu sústavy Natura 2000 do roku 2020. Mali by vychádzať z budúcich pokynov týkajúcich sa programu Natura 2000 a lesov;

- budú vykonávať strategický plán pre biodiverzitu na roky 2011 - 2020 a dosahovať ciele z Aichi prijaté v súvislosti s Dohovorom o biologickej diverzite, pričom budú budovať na budúcom spoločnom rámci pre obnovenie priorít,

- by mali posilňovať zachovávanie lesného genetického materiálu (diverzity druhov stromov) a diverzitu v rámci druhov a populácií. Komisia ich môže podporiť najmä prostredníctvom programu rozvoja vidieka.

Komisia:

- bude monitorovať pokrok členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov a začleňovanie otázok biodiverzity do nich, vrátane cieľov zachovávania v rámci sústavy Natura 2000,

- by mala spolu s členskými štátmi posilňovať mechanizmy na ochranu lesov proti škodcom na základe intenzívnejšej spolupráce so susednými krajinami, posilneného výskumu a prebiehajúcej revízie režimu zdravia rastlín,

- posúdi vplyvy a zváži prípadné rozšírenie povinnosti uplatňovať v rámci EÚ medzinárodnú normu pre fytosanitárne opatrenia č. 15 na drevené obalové materiály,

- poskytne príslušné informácie a údaje, ktoré má dispozícii, stranám dohovoru OSN na boj proti dezertifikácii s cieľom podporiť realizáciu ich akčných plánov na ochranu lesov a pôdy v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené degradáciou pôdy a dezertifikáciou. Bude to uskutočňovať najmä prostredníctvom Európskeho strediska údajov o lesoch a Európskeho strediska údajov o pôde.

Zlepšenie vedomostnej základne

3.3.5      Aké lesy máme a ako sa menia?

Posilnenie vedomostnej základne o lesoch je potrebné na správne pochopenie zložitých environmentálnych a spoločenských problémov, ktorým čelí odvetvie lesného hospodárstva. Mapovanie a hodnotenie stavu lesných ekosystémov a ich služieb si vyžaduje lepšie informácie o lesoch EÚ. Príslušné veličiny a parametre budú harmonizované na úrovni EÚ na základe spolupráce medzi medzinárodnými, celoeurópskymi a vnútroštátnymi systémami zberu údajov a  podrobnej analýzy výziev EÚ. Programy EÚ ako LIFE+ by mohli pomôcť zmobilizovať potrebné zdroje.

Komisia a členské štáty vytvorili modulárny systém informácií o lesoch a práve prebieha práca v súvislosti s biomasou a biodiverzitou.

Strategické smery:

Komisia a členské štáty:

- vytvoria Informačný systém o lesoch Európy prostredníctvom zhromaždenia harmonizovaných celoeurópskych informácií o mnohostrannej úlohe lesov a lesných zdrojov a integrovania rôznych informačných systémov (napr. EFFIS[16]) a dátových platforiem (napr. EFDAC[17]) do dynamického modulárneho systému, ktorý kombinuje údaje a modely do aplikácií,

- zosúladia informácie o lesoch v EÚ tak, aby sa zakladali primárne na údajoch zozbieraných členskými štátmi, s požiadavkami na údaje EÚ, pokiaľ ide o architektúru, ako je INSPIRE[18], SEIS[19] a Kopernikus[20], a dodržiavali medzinárodné a regionálne procesy,

- podporia ďalší rozvoj databázy lesného množiteľského materiálu EÚ vrátane hypertextových odkazov na vnútroštátne registre a mapy,

- na základe úspešných skúseností, ako je napríklad EFFIS, zdravie lesov, štatistiky lesného hospodárstva EÚ a EFDAC, budú zlepšovať, porovnávať a vymieňať si informácie o lesoch a ich monitorovaní.

V úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami bude Komisia:

- rozvíjať niekoľko modulov, napr. o lesoch a prírodných rušivých faktoroch, ako sú požiare a škodcovia, lesné hospodárstvo a bioekonomika, lesy a zmena klímy a lesné a ekosystémové  služby, ktoré by mohli prispieť k štatistikám lesného hospodárstva EÚ a integrovaným environmentálnym a ekonomickým účtom pre lesné hospodárstvo.

3.3.6      Nové a inovatívne lesné hospodárstvo a produkty s pridanou hodnotou

Na stimuláciu inovácií v rámci odvetví lesného hospodárstva sa vyžaduje súdržný a ambiciózny výskumný priestor lesného hospodárstva EÚ. Mali by sa brať do úvahy špecifiká lesov, ako napríklad dlhé časové rámce.

Rámcové programy EÚ na podporu výskumu a vývoja podporujú odvetvie lesného hospodárstva. Odvetvie lesného hospodárstva je viac zastúpené v 7. rámcovom programe a v programe Horizont 2020, v súlade so stratégiou biohospodárstva pre Európu[21]. Cieľom je posilniť udržateľnosť tohto odvetvia a jeho prínos k hospodárstvu vidieka prostredníctvom udržateľného obhospodarovania lesov, zlepšiť jeho schopnosť čeliť biotickému a abiotickému stresu a rozvíjať lepšie systémy a produkty lesného hospodárstva.

Strategické smery:

- Komisia bude členským štátom a zainteresovaných stranám pomáhať pri prevode technologických a vedeckých poznatkov do lesníckych postupov a na trh, najmä prostredníctvom programu Horizont 2020 a Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, pričom bude podporovať rozvoj nových produktov s vyššou pridanou hodnotou,

- Komisia a členské štáty by mali spolupracovať na pokročilých výskumných a modelovacích nástrojoch s cieľom doplniť chýbajúce údaje a poznatky, a tak lepšie pochopiť komplexné otázky na tému sociálnych, hospodárskych a environmentálnych zmien týkajúcich sa lesov (napríklad vymedzenie environmentálnych prahových hodnôt),

- Stály výbor pre poľnohospodársky výskum (Standing Committee on Agricultural Research, SCAR) sa použije na posilnenie koordinácie výskumu a inovácie medzi EÚ, členskými štátmi a zainteresovanými stranami

- Komisia zabezpečí, aby sa výsledky a osvedčené postupy šírili prostredníctvom riadiacej štruktúry EÚ v oblasti lesného hospodárstva a iných príslušných fór.

Podpora koordinácie a komunikácie

3.3.7      Spolupráca na lepšom riadení a lepšom pochopení našich lesov

Lesov sa týkajú rôzne prierezové otázky politiky, ktorých ciele sa niekedy líšia. Na dosiahnutie politickej súdržnosti a konzistentnosti je preto nevyhnutná koordinácia, spolupráca a komunikácia.

S členskými štátmi sa diskutovalo o rôznych možnostiach s cieľom zlepšiť koordináciu a vykonávanie vrátane rámcovej smernice o udržateľnom obhospodarovaní lesov. Nenašiel sa však žiaden konsenzus, ktorý by presahoval dobrovoľný prístup. V každom prípade je nutné zlepšiť prepojenia s lesníckymi politikami.

Súčasná riadiaca štruktúra lesov EÚ[22] sa opiera o Stály lesnícky výbor (Standing Forestry Committee, SFC)[23]. SFC by mal zostať fórom na diskutovanie o všetkých otázkach súvisiacich s lesmi na zabezpečenie koordinácie a súdržnosti politík v oblasti lesníctva. Sú však potrebné zlepšenia na zabezpečenie toho, aby SFC reagoval na podnety iných politík. SFC spolupracoval s poradnou skupinou pre lesníctvo a korok, výborom pre ochranu biotopov a skupinou odborníkov pre riadenie sústavy Natura 2000, aby spoločne pripravili pokyny týkajúce sa sústavy Natura 2000 a lesov – môžu sa použiť ako osvedčené postupy. Takisto by sa mal klásť väčší dôraz na úlohu SFC pri udržiavaní multifunkčného charakteru lesov.

Poradný výbor pre lesné hospodárstvo a korok[24] zostane hlavnou multilaterálnou platformou  pre diskusie o otázkach súvisiacich s lesným hospodárstvom a udržateľným obhospodarovaním lesov a Poradný výbor pre odvetvia lesného hospodárstva[25] zostane hlavnou platformou pre otázky týkajúce sa priemyselných hodnotových reťazcov.

Tieto tri fóra by mali byť základom rozvoja tejto novej stratégie a na ňu nadväzujúcich opatrení.

Komunikácia predstavuje pre odvetvie osobitnú výzvu, keďže verejnosť si vo všeobecnosti nie je vedomá, nakoľko významné je udržateľné lesné hospodárstvo, ani rôznych možností, akými odvetvie lesného hospodárstva prispieva k ekologickému hospodárstvu.

Strategické smery:

- Komisia zabezpečí, aby práca Stáleho výboru pre lesné hospodárstvo nadväzovala na iné politiky EÚ s významom pre lesy a lesné hospodárstvo, aby sa zabezpečilo, že obhospodarovanie lesov EÚ zostane multifunkčné,

- Komisia a členské štáty budú skúmať rôzne možnosti lepšej koordinácie udržateľného obhospodarovania lesov, harmonizovaných informácií o lesoch a spolupráce medzi členskými štátmi a s členskými štátmi,

- Komisia vytvorí sieť európskych úradov pre lesy (národné inventáre lesov, National Forest Inventories – NFI) s cieľom vypracovať harmonizované kritériá pre údaje z NFI. Plánuje sa ďalšia práca prostredníctvom činností COST a výskumných projektov,

- Členské štáty by mali zlepšiť informovanosť verejnosti o lesoch a dreve, a nadviazať na komunikačnú stratégiu EÚ pre lesné hospodárstvo, ktorú vypracoval SFC[26];

- Komisia ďalej posúdi, ako verejnosť vníma lesy (prostredníctvom prieskumu Eurobarometer vykonaného do roku 2015).

3.3.8      Lesy z globálneho hľadiska

Na celoeurópskej úrovni sa pozornosť sústreďuje na prebiehajúce rokovania o stanovení právne záväznej dohody o lesoch, kde EÚ zohráva kľúčovú úlohu. Prostredníctvom tejto dohody EÚ mieni zlepšiť udržateľné lesné hospodárstvo v celom regióne. Nová stratégia predstavuje vhodný prostriedok na vykonávania tejto dohody.  

Na celosvetovej úrovni stojí EÚ na čele boja proti odlesňovaniu a degradácii lesov. Podporuje udržateľné obhospodarovanie lesov ako spôsob ochrany biodiverzity, boja proti dezertifikácii a reakcie na zmenu klímy, pričom zabezpečuje, aby lesné ekosystémy poskytovali tovar a služby. Týmto spôsobom prispieva k udržateľnému rozvoju a odstraňovaniu chudoby. Programy REDD+, FLEGT[27] a nariadenie EÚ o dreve[28] tiež sledujú tieto ciele. Do roku 2015 Komisia preskúma fungovanie a účinnosť nariadenia EÚ o dreve.

Cieľom tejto stratégie je zabezpečiť súlad medzi politikami EÚ a členských štátov a cieľmi a záväzkami, pokiaľ ide o otázky súvisiace s lesmi na medzinárodnej úrovni. Podporuje EÚ a členské štáty tak, že stanoví jasné a súdržné ciele.

Strategické smery:

Komisia a členské štáty:

- zabezpečia súlad medzi politikami EÚ a členských štátov a záväzkami, pokiaľ ide o otázky súvisiace s lesmi na medzinárodnej úrovni,

- budú podporovať udržateľné lesné hospodárstvo v celej Európe a na celosvetovej úrovni a úlohu lesov pri prechode na ekologické hospodárstvo v kontexte rozvojovej spolupráce a vonkajšej činnosti EÚ,

- zabezpečia nepretržitú podporu globálnym snahám v boji proti nezákonnej ťažbe dreva prostredníctvom akčného plánu FLEGT,

- budú podporovať rozvojové krajiny v ich úsilí o zlepšenie politík a predpisov v oblasti lesného hospodárstva, posilnenie správy lesov, hodnoty a monitorovania lesných ekosystémov, ako aj riešenia príčin odlesňovania a degradácie lesov prostredníctvom programu REDD+.

Komisia bude:

- posudzovať environmentálny vplyv spotreby EÚ, pokiaľ ide o produkty a suroviny, ktoré pravdepodobne prispievajú k odlesňovaniu a degradácii lesov mimo EÚ. V prípade potreby sa zvážia možnosti politiky na obmedzenie týchto vplyvov, vrátane vypracovanie akčného plánu EÚ týkajúceho sa odlesňovania a zhoršovania kvality lesov. Dosiahne sa to v súlade so 7. environmentálnym akčným programom EÚ.

4            Premeniť zásady na skutočnosť: spolupráca pre naše lesy a sektor lesného hospodárstva

Komisia a členské štáty v rámci svojich príslušných právomocí zabezpečia vykonávanie a sledovanie stratégie s osobitným dôrazom na účasť zainteresovaných strán.

S cieľom stanoviť míľniky na splnenie cieľov v oblasti lesov do roku 2020 a zamerať sa na riešenie strategických priorít opatrení v oblasti lesného hospodárstva a súvisiacich politík bude Komisia spolupracovať so Stálym lesníckym výborom s cieľom posilniť väzby so súvisiacimi politikami EÚ. V prípade potreby bude spolupracovať s inými výbormi a fórami. Vzhľadom na význam, ktorý finančné prostriedky EÚ predstavujú pre lesy a lesné hospodárstvo, je potrebné zlepšiť kvalitu diskusií na úrovni EÚ.

Určia sa aj iné oblasti, v ktorých by členské štáty mali ďalej napredovať, ako napríklad prevencia lesných požiarov, boj proti škodcom a chorobám, podpora udržateľnej spolupráce v oblasti dreva a regionálna/medziregionálna spolupráca.

Lesy a odvetvia lesného hospodárstva v súčasnosti dostávajú značné finančné prostriedky EÚ. Lesnícke opatrenia sú podľa nariadenia o rozvoji vidieka v centre zdrojov tejto stratégie (90 % celkového financovania lesného hospodárstva EÚ). Podľa aktualizovaných plánov bola na lesnícke opatrenia v rokoch 2007-2013 vyčlenená suma vo výške 5,4 miliardy EUR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Hoci to bude závisieť od plánov členských štátov na rozvoj vidieka, v súčasnom období by sa na tento účel mohla očakávať podobná úroveň výdavkov na roky 2014-2020. Tieto výdavky by mali byť určené na plnenie cieľov tejto stratégie, a najmä na zabezpečenie toho, aby sa lesy EÚ preukázateľne obhospodarovali podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva.  LIFE+ podporuje ochranu prírody, prispôsobenie sa zmene klímy a potreby informácií a ochrany, štrukturálne fondy podporujú projekty súdržnosti a program Horizont 2020 podporuje výskumné a inovačné aktivity vrátane verejno-súkromného partnerstva v bioodvetviach. Politiky, pokiaľ ide o rozvoj a zmenu klímy, takisto poskytujú financovanie tretím krajinám, najmä prostredníctvom európskych rozvojových fondov, REDD+ a FLEGT.  K lepšej implementácii tejto stratégie môže prispieť racionalizácia dostupných zdrojov a zlepšená koordinácia medzi financovaním z EÚ a vnútroštátnym financovaním.

5            Závery

Stratégia pre lesy a sektor lesného hospodárstva je potrebná, keďže neexistuje spoločná politika lesného hospodárstva EÚ ani orientačný rámec týkajúci sa otázok súvisiacich s lesmi. Keďže rastúci počet politík EÚ kladie na lesy čoraz viac požiadaviek, je potrebné koordinovať sektorové politiky. Existuje tiež potreba dohodnutej holistickej strategickej vízie týkajúcej sa otázok súvisiacich s lesmi, ako aj zabezpečenia toho, aby boli súvisiace politiky EÚ plne zohľadnené vo vnútroštátnych politikách lesného hospodárstva.  To posilní kapacitu lesov a sektora lesného hospodárstva reagovať na vývoj v rôznych oblastiach politiky.

Táto stratégia má za cieľ umiestniť lesy a sektor lesného hospodárstva do centra úsilia smerom k ekologickému hospodárstvu a oceniť prínosy, ktoré môžu lesy prinášať udržateľným spôsobom, a zároveň zabezpečiť ich ochranu. Na tento účel je potrebný pevný záväzok a politická podpora všetkých zainteresovaných strán.

Do roku 2018 sa uskutoční preskúmanie na účely posúdenia pokroku dosiahnutého pri vykonávaní tejto stratégie.

Európsky parlament a Rada sa vyzývajú, aby túto stratégiu podporili a vyjadrili svoje názory na jej vykonávanie.

[1]               Na základe predpokladaných referenčných úrovní EÚ, pokiaľ ide o obhospodarovanie lesov, predložených UNFCCC CMP.6.

[2]               16 miliónov EUR podľa odhadov vlastníkov. Zatiaľ čo počet súkromných vlastníkov lesov je pomerne vysoký, ich podiel lesnej pôdy je relatívne malý a často roztrieštený.

[3]               Ďalšie podrobnosti sú uvedené v zelenej knihe Komisie o ochrane lesov a informáciách KOM(2010) 66.

[4]               Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe. Helsinki, 1993.

[5]               COM(2011) 244 a COM(2012) 60.

[6]               Uznesenie Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva EÚ.

[7]               COM(2006) 302.

[8]               Celoeurópsky politický proces pre udržateľné riadenie lesov Európy.

[9]               Podľa kaskádovej zásady sa drevo používa v tomto poradí priorít: výrobky na báze dreva, predĺženie ich životnosti, opätovné využitie, recyklácia, bioenergia a likvidácia.

[10]             Závery Európskej rady zo 7.–8.2.2013 o viacročnom  finančnom rámci.

[11]             Keďže sektor lesného hospodárstva spadá mimo rozsahu pôsobnosti prílohy I a článku 42 Zmluvy o fungovaní EÚ, plne sa naňho vzťahujú všetky pravidlá hospodárskej súťaže.

[12]             Spracovanie dreva, výroba a spracovanie nábytku, buničiny a papiera, tlač (NACE Ch.s 16, 31, 17, 18.1). Relevantné aspekty ťažby dreva (NACE 02.2) sú tiež zahrnuté.

[13]             „Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva“ (COM(2012)582 v konečnom znení) a „Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie* (COM(2010)614).

[14]             Rozhodnutie č. 529/2013/EÚ.

[15]             COM(2013) 216.

[16]             Informačný systém EÚ o lesných požiaroch.

[17]             Európske stredisko údajov o lesoch.

[18]             Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

[19]             Spoločný systém environmentálnych informácií.

[20]             Program Európskej komisie pre pozorovania Zeme.

[21]             COM(2012) 60 final.

[22]             Opísaná v pracovnom dokumente útvarov Komisie.

[23]             Rozhodnutie Rady 89/367/EHS.

[24]             Rozhodnutie Komisie 2004/391/ES.

[25]             Rozhodnutie Komisie 97/837/ES.

[26]             http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/

[27]             Nariadenie č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva.

[28]             Nariadenie (EÚ) č. 995/2010.

Top