EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AP0312

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

OJ C 75, 26.2.2016, p. 301–322 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 75/301


P7_TA(2013)0312

Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

(2016/C 075/45)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0071),

so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0049/2013),

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a na stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0230/2013),

1.

schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby komplexným posúdením vplyvu a analýzou pomeru vynaložených prostriedkov k celkovému zisku preukázala, že pri akejkoľvek posilnenej spolupráci sa budú rešpektovať právomoci, práva a povinnosti členských štátov, ktoré sa jej nezúčastňujú;

3.

vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)

V roku 2011 Komisia konštatovala, že na všetkých úrovniach prebieha diskusia o ďalšom zdanení finančného sektora. Táto diskusia vychádza zo želania zaistiť, aby sa finančný sektor spravodlivo a podstatne podieľal na nákladoch spôsobených krízou a aby bol v budúcnosti zdanený spravodlivým spôsobom v porovnaní s inými sektormi, aby finančné inštitúcie nemali motiváciu na nadmerne rizikové činnosti, doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam a vytvoriť dodatočné príjmy do všeobecných rozpočtov alebo na osobitné politické účely.

(1)

V roku 2011 Komisia konštatovala, že na všetkých úrovniach prebieha diskusia o ďalšom zdanení finančného sektora. Táto diskusia vychádza zo želania zaistiť, aby sa finančný sektor spravodlivo a podstatne podieľal na nákladoch spôsobených krízou a aby bol v budúcnosti zdanený spravodlivým spôsobom v porovnaní s inými sektormi, aby finančné inštitúcie nemali motiváciu na nadmerne rizikové činnosti, doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam, obmedziť špekulácie a vytvoriť dodatočné príjmy do všeobecných rozpočtov, okrem iného ako príspevok k fiškálnej konsolidácii, alebo na osobitné politické účely smerom k udržateľnosti a stimulovaniu rastu, vzdelania a zamestnanosti, s osobitným zameraním na zamestnanosť mladých . Zavedenie dane z finančných transakcií (DFT) sa preto javí ako konštruktívny nástroj na rozdelenie a riadenie kapacity, ktorý vhodne doplní existujúce regulačné reformné iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)

Podľa záverov Európskej rady z 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 by sa mala časť príjmov z DFT prideliť do rozpočtu Únie ako skutočný vlastný zdroj. Využitie príjmu z DFT ako vlastného zdroja Únie je v rámci postupu posilnenej spolupráce možné, len ak by boli národné príspevky zúčastnených členských štátov do rozpočtu Únie znížené o rovnakú sumu a zabránilo by sa nepomernému príspevku zúčastnených členských štátov v porovnaní s nezúčastnenými členskými štátmi. Keď sa DFT zavedie na úrovni Únie, celá suma vlastných zdrojov z DFT alebo jej časť by sa mala pridať k národným príspevkom členských štátov, aby sa tak získali nové finančné zdroje na európske investície bez znižovania národných príspevkov zúčastnených členských štátov do rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)

Pred zavedením DFT by mala Komisia preukázať, že posilnená spolupráca nenaruší vnútorný trh ani hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Mala by tiež preukázať, že posilnená spolupráca nepredstavuje prekážku alebo diskrimináciu v súvislosti s obchodom medzi členskými štátmi, ani medzi nimi nenarúša hospodársku súťaž. Komisia by mala predložiť novú dôkladnú analýzu a posúdenie vplyvu dôsledkov návrhu na zavedenie spoločnej DFT na zúčastnené a nezúčastnené členské štáty, ako aj na vnútorný trh ako celok.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)

DFT bude skutočne plniť svoj účel, len ak sa zavedie na svetovej úrovni. Posilnená spolupráca 11 členských štátov je preto prvým krokom k DFT na úrovni Únie a napokon na svetovej úrovni. Únia bude sústavne podporovať globálne zavedenie DFT a bude naliehavo žiadať, aby bola DFT zaradená do programu samitov G-20 a G-8.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)

S cieľom zabrániť narušeniam zapríčineným opatreniami jednostranne prijatými zúčastnenými členskými štátmi, berúc do úvahy mimoriadne vysokú mobilitu väčšiny príslušných finančných transakcií, a tým zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu je dôležité, aby boli základné prvky dane z finančných transakcií v zúčastnených členských štátoch harmonizované na úrovni Únie. Tým by sa malo zabrániť podnecovaniu daňovej arbitráže medzi zúčastnenými členskými štátmi a narušeniu rozdelenia medzi finančné trhy v uvedených štátoch, ako aj možnostiam dvojitého zdanenia alebo nijakého zdanenia.

(3)

Niektoré z 11 zúčastnených členských štátov už zaviedli alebo práve zavádzajú určitú formu DFT. S cieľom zabrániť narušeniam zapríčineným opatreniami jednostranne prijatými zúčastnenými členskými štátmi, berúc do úvahy mimoriadne vysokú mobilitu väčšiny príslušných finančných transakcií, a tým zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu je dôležité, aby boli základné prvky dane z finančných transakcií v zúčastnených členských štátoch harmonizované na úrovni Únie. Tým by sa malo zabrániť podnecovaniu daňovej arbitráže medzi zúčastnenými členskými štátmi a narušeniu rozdelenia medzi finančné trhy v uvedených štátoch, ako aj možnostiam dvojitého zdanenia alebo nijakého zdanenia.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)

V súvislosti s výrazným pokrokom týkajúcim sa regulácie európskeho finančného trhu, napríklad nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012  (1) , smernice 2013/36/EÚ a tejto smernice, by mali zúčastnené členské štáty, ktoré zaviedli bankové dane v súvislosti s nedávnou finančnou krízou, preskúmať nevyhnutnosť týchto daní a ich zlučiteľnosť s pravidlami a cieľmi právnych predpisov Únie a vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)

Žiadna harmonizácia DFT medzi zúčastnenými členskými štátmi by nemala viesť k extrateritoriálnemu zdaneniu, ktoré by narušilo potenciálny daňový základ v nezúčastnených členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)

V záujme zlepšenia fungovania vnútorného trhu, najmä na zabránenie narušeniu medzi zúčastnenými členskými štátmi, by sa daň z finančných transakcií mala uplatňovať na široko určenú škálu finančných inštitúcií a transakcií, na obchodovanie so širokou škálou finančných nástrojov vrátane štruktúrovaných produktov, a to tak na organizovaných, ako aj „mimoburzových trhoch“, a tiež na uzatváranie všetkých derivátových zmlúv a podstatné zmeny dotknutých operácií.

(4)

V záujme zlepšenia fungovania vnútorného trhu, najmä na zabránenie narušeniu medzi zúčastnenými členskými štátmi, s cieľom obmedziť možnosti daňových podvodov, daňových únikov a agresívneho daňového plánovania, presunu rizika a regulatórnu arbitráž, by sa daň z finančných transakcií mala uplatňovať na široko určenú škálu finančných inštitúcií a transakcií, na obchodovanie so širokou škálou finančných nástrojov vrátane štruktúrovaných produktov, a to tak na organizovaných, ako aj „mimoburzových trhoch“, a tiež na uzatváranie všetkých derivátových zmlúv vrátane diferenčných zmlúv, menových spotov na devízových trhoch a špekulatívnych forwardových transakcií a na podstatné zmeny dotknutých operácií.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)

S výnimkou uzatvorenia alebo podstatnej zmeny derivátových zmlúv by sa z rozsahu pôsobnosti dane z finančných transakcií mali vylúčiť obchody na primárnych trhoch a transakcie týkajúce sa občanov a podnikov, ako sú uzatváranie poistných zmlúv, hypotekárne úvery, spotrebiteľské úvery alebo platobné služby, aby sa nenarušilo zvyšovanie kapitálu spoločnosťami a vládami a aby sa zabránilo vplyvu na domácnosti.

(8)

S výnimkou uzatvorenia alebo podstatnej zmeny derivátových zmlúv by sa z rozsahu pôsobnosti dane z finančných transakcií mali vylúčiť obchody na primárnych trhoch a transakcie týkajúce sa občanov a podnikov, ako sú uzatváranie poistných zmlúv, hypotekárne úvery, spotrebiteľské úvery alebo platobné služby, aby sa nenarušilo zvyšovanie kapitálu spoločnosťami a vládami a aby sa zabránilo nepriaznivému vplyvu na domácnosti a reálnu ekonomiku .

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)

S cieľom posilniť pozíciu regulovaných trhov, a najmä obchodovania na burze, ktoré je prísne regulované, riadené a transparentné v porovnaní s neregulovaným, menej kontrolovaným a menej transparentným obchodovaním mimo burzy, by mali členské štáty uplatniť vyššie daňové sadzby na transakcie mimo burzy. Tým sa umožní podnietiť presun obchodovania z trhov s malou alebo žiadnou reguláciu na regulované trhy. Vyššia sadzba by sa nemala uplatňovať na finančné transakcie s OTC derivátmi, keďže tie objektívne znižujú riziko a slúžia tak reálnej ekonomike.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)

Nefinančné podniky vykonávajú na finančných trhoch významné operácie s cieľom znížiť riziká priamo súvisiace s ich obchodnou činnosťou. Pokiaľ tieto inštitúcie vykonávajú takéto operácie, nemala by sa na ne DFT vzťahovať. Ak však nefinačné podniky vykonávajú špekulatívne operácie, ktoré nesúvisia so znížením rizika spojeného s ich obchodnou činnosťou, mali by sa chápať ako finančné inštitúcie a podliehať DFT.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam spojené s vysokými nákladmi a nízkym ziskom, a zaistiť lepšie presadzovanie, je potrebné doplniť zásadu miesta pobytu a zásadu emisie o „zásadu prenosu právneho nároku“.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15c)

Komisia by prípadne mala začať rokovania s tretími krajinami, aby uľahčila výber dane z finančných transakcií. Komisia by mala takisto zrevidovať svoju definíciu nespolupracujúcich jurisdikcií a príslušným spôsobom aktualizovať svoj akčný plán zameraný proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)

Na dosiahnutie cieľa harmonizácie spoločnej dane z finančných transakcií by sa minimálne daňové sadzby mali stanoviť na dostatočne vysokej úrovni. Zároveň musia byť dostatočne nízke na to, aby sa minimalizovali riziká premiestnenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)

Zúčastnené členské štáty by v záujme zabránenia daňovým podvodom a  únikom mali byť povinné prijať primerané opatrenia.

(19)

Zúčastnené členské štáty by v záujme zabránenia daňovým podvodom , daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu, napr. substitúcii, mali byť povinné prijať primerané opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)

Komisia by mala zriadiť expertnú pracovnú skupinu (výbor pre daň z finančných transakcií) zloženú zo zástupcov všetkých členských štátov, Komisie, Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ESMA) s cieľom posúdiť účinné vykonávanie tejto smernice a zamedziť daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu a chrániť celistvosť vnútorného trhu. Výbor pre DFT by mal dohliadať na finančné transakcie s cieľom zisťovať zneužívanie uvedené v článku 14, navrhovať protiopatrenia riadnym spôsobom a v prípade potreby koordinovať ich vykonávanie na vnútroštátnej úrovni. Výbor by mal v plnej miere uplatňovať právo Únie v oblasti daní a regulácie finančných služieb a v oblasti nástrojov spolupráce v daňových záležitostiach, ktoré vytvorili medzinárodné organizácie vrátane OECD a Rady Európy. V prípade potreby by mali mať zástupcovia zúčastnených členských štátov možnosť vytvárať podskupiny, ktoré sa budú zaoberať otázkami súvisiacimi s uplatňovaním DFT, ktoré sa netýkajú nezúčastnených členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b)

Členské štáty majú podľa smernice 2011/16/EÚ povinnosť administratívne spolupracovať v oblasti daní a vzájomne si pomáhať pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, poplatkov a ďalších opatrení podľa smernice 2010/24/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)

S cieľom umožniť prijatie podrobnejších pravidiel v určitých technických oblastiach týkajúcich sa povinností registrácie, účtovníctva, vykazovania a iných povinností zameraných na zaistenie toho, aby daň z finančných transakcií splatná daňovým orgánom bola účinne zaplatená daňovým orgánom, a ich prípadnej včasnej úpravy by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie opatrení potrebných na tento účel. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Rade.

(21)

S cieľom umožniť prijatie podrobnejších pravidiel v určitých technických oblastiach týkajúcich sa povinností registrácie, účtovníctva, vykazovania a iných povinností zameraných na zaistenie toho, aby daň z finančných transakcií splatná daňovým orgánom bola účinne zaplatená daňovým orgánom, a ich prípadnej včasnej úpravy by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie opatrení potrebných na tento účel. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné , včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a  Rade.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)

uzatvorenie derivátových zmlúv pred vysporiadaním alebo vyrovnaním;

c)

uzatvorenie derivátových zmlúv vrátane diferenčných zmlúv a špekulatívnych forwardových transakcií pred vysporiadaním alebo vyrovnaním;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)

menové spoty na devízových trhoch;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)

zmluva o spätnej kúpe, zmluva o spätnom predaji, zmluva o požičiavaní a vypožičiavaní cenných papierov;

e)

zmluva o spätnej kúpe, zmluva o spätnom predaji, zmluva o požičiavaní a vypožičiavaní cenných papierov vrátane zrušených príkazov pri vysokofrekvenčnom obchodovaní ;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)     „štátny emitent“ je štátny emitent vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 236/2012;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)     „štátny dlhový nástroj“ je štátny dlhový nástroj vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 236/2012;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)„     rastový trh MSP“ je multiobchodný nástroj registrovaný ako rastový trh MSP v súlade s článkom 35 smernice [MiFID];

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)     „vysokofrekvenčné obchodovanie“ je algoritmické obchodovanie s finančnými nástrojmi rýchlosťou, kedy sa fyzická latencia mechanizmu na prenos, zrušenie alebo zmenu príkazu stáva rozhodujúcim faktorom z hľadiska času potrebného na zaslanie inštrukcie obchodnému miestu alebo na vykonanie transakcie;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)     „stratégia vysokofrekvenčného obchodovania“ je stratégia obchodovania s finančným nástrojom na vlastný účet, ktorá zahŕňa vysokofrekvenčné obchodovanie a má aspoň dve z týchto charakteristík:

 

i)

využíva služby spoločného umiestnenia, priameho trhového prístupu alebo blízkeho hosťovania;

 

ii)

týka sa denného obratu portfólia vo výške najmenej 50 %;

 

iii)

podiel zrušených príkazov (vrátane čiastočného zrušenia) presahuje 20 %;

 

iv)

väčšina prijatých pozícií sa zlikviduje v ten istý deň;

 

v)

viac ako 50 % príkazov alebo transakcií sa vykonáva na miestach obchodovania, ktoré ponúkajú zľavy alebo rabaty na príkazy, ktoré poskytujú likviditu a sú oprávnené na takéto rabaty.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Každá z operácií uvedených v odseku 1 bode 2 písm. a), b), c) a e) sa považuje za operáciu, pri ktorej vzniká jedna finančná transakcia. Každá výmena uvedená v odseku 1 bode 2 písm. d) sa považuje za výmenu, pri ktorej vznikajú dve finančné transakcie. Každá podstatná zmena operácie uvedenej v odseku 1 bode 2 písm. a) až e) sa považuje za novú operáciu rovnakého typu ako pôvodná operácia. Zmena sa považuje za podstatnú najmä vtedy, ak pri nej dochádza k nahradeniu aspoň jednej strany, v prípade, že sa zmení cieľ alebo rozsah pôsobnosti operácie, vrátane jej časovej pôsobnosti, alebo dohodnuté protiplnenie, alebo ak by z pôvodnej operácie vyplývala vyššia daň, ak by bola uzavretá v zmenenej forme.

2.   Každá z operácií uvedených v odseku 1 bode 2 písm. a), b), c) a e) sa považuje za operáciu, pri ktorej vzniká jedna finančná transakcia. Každá výmena uvedená v odseku 1 bode 2 písm. d) sa považuje za výmenu, pri ktorej vznikajú dve finančné transakcie. Každá podstatná zmena operácie uvedenej v odseku 1 bode 2 písm. a) až e) sa považuje za novú operáciu rovnakého typu ako pôvodná operácia. Zmena sa považuje za podstatnú najmä vtedy, ak pri nej dochádza k nahradeniu aspoň jednej strany, v prípade, že sa zmení cieľ alebo rozsah pôsobnosti operácie, vrátane jej časovej pôsobnosti, alebo dohodnuté protiplnenie, alebo ak by z pôvodnej operácie vyplývala vyššia daň, ak by bola uzavretá v zmenenej forme. Žiadna novácia transakcií vykonávaných na účely klíringu alebo zúčtovania centrálnou protistranou alebo iným klíringovým ústavom alebo prevádzkovateľom mechanizmu zúčtovania alebo interoperabilnými systémami definovanými v smernici 98/26/ES nepredstavuje podstatnú zmenu podľa tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)

ak priemerná ročná hodnota finančných transakcií v dvoch za sebou idúcich kalendárnych rokov nepresiahne päťdesiat percent celkového priemerného čistého ročného obratu podľa článku 28 smernice 78/660/EHS, dotknutý podnik, inštitúcia, subjekt alebo osoba má nárok na to, aby na požiadanie nebol považovaný alebo ďalej považovaný za finančnú inštitúciu.

(d)

ak priemerná ročná hodnota finančných transakcií v dvoch za sebou idúcich kalendárnych rokov nepresiahne 20 % celkového priemerného čistého ročného obratu podľa článku 28 smernice 78/660/EHS, dotknutý podnik, inštitúcia, subjekt alebo osoba má nárok na to, aby na požiadanie nebol považovaný alebo ďalej považovaný za finančnú inštitúciu.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)

pri výpočte ročnej priemernej hodnoty finančných transakcií uvedenej v tomto písmene sa nijako nezohľadňujú finančné transakcie týkajúce sa derivátových zmlúv na iné než OTC deriváty, ktoré spĺňajú jedno z kritérií uvedených v článku 10 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o OTC derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala  (2) .

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.     V prípade uplatňovania DFT v iných členských štátoch ako 11 zúčastnených členských štátov sa DFT rozšíri na tieto ostatné členské štáty na základe spoločných podmienok.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)

centrálne protistrany, ak vykonávajú funkciu centrálnej protistrany;

a)

centrálne protistrany, ak vykonávajú funkciu centrálnej protistrany , alebo iné klíringové ústavy, zúčtovací agenti či systémy definované v smernici 98/26/ES, ak vykonávajú funkciu klíringu vrátane akejkoľvek prípadnej novácie alebo zúčtovania;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)

rastové trhy MSP;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)

osoba, ktorá neustále prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje za vlastný kapitál (tvorca trhu), keď vo svojej úlohe poskytovateľa likvidity vykonáva základnú funkciu, pokiaľ ide o nelikvidné dlhopisy a akcie, ako sa uvádza v zmluve medzi tvorcom trhu a organizovaným miestom, kde sa vykonáva finančná transakcia, a ak táto transakcia nie je súčasťou stratégie vysokofrekvenčného obchodovania.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia prijme v súlade s článkom 16 delegované akty stanovujúce podmienky, za ktorých sa bude na účely tejto smernice finančný nástroj považovať za nelikvidný.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)

presun práva nakladať s finančným nástrojom ako vlastník a akákoľvek rovnocenná operácia zahŕňajúca presun rizika spojeného s finančným nástrojom medzi subjektmi skupiny alebo medzi subjektmi siete decentralizovaných bánk, ak sa tieto presuny vykonávajú s cieľom splniť právne alebo prudenciálne požiadavky likvidity, ktoré sú stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)

je pobočkou inštitúcie usadenej v zúčastnenom členskom štáte podľa písmena c);

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)

je stranou finančnej transakcie so štruktúrovaným produktom alebo s jedným z finančných nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES vydaným na území uvedeného členského štátu okrem nástrojov uvedených v bodoch 4 až 10 uvedeného oddielu, s ktorými sa neobchoduje v organizovanej platforme, a koná na vlastný účet alebo na účet inej osoby, alebo koná v mene strany transakcie.

g)

je stranou finančnej transakcie so štruktúrovaným produktom alebo s jedným z finančných nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES vydaným na území uvedeného členského štátu a koná na vlastný účet alebo na účet inej osoby, alebo koná v mene strany transakcie.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.     Na účely tejto smernice sa finančný nástroj považuje za vydaný na území zúčastneného členského štátu, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 

a)

ide o cenný papier alebo derivát súvisiaci s týmto cenným papierom, pričom sídlo emitenta cenného papiera sa nachádza v tomto členskom štáte;

 

b)

ide o derivát mimo derivátu uvedeného v písmene a) a je povolený na obchodovanie v rámci organizovanej platformy, pričom verejné právo upravujúce obchodovanie vykonávané v rámci systémov platformy je právom tohto členského štátu;

 

c)

ide o finančný nástroj mimo finančného nástroja uvedeného v písmenách a) alebo b), ktorý je zúčtovaný centrálnou protistranou alebo iným klíringovým ústavom alebo zúčtovacím agentom či systémom definovaným v smernici 98/26/ES, ak je právo, ktorým sa riadi centrálna protistrana alebo dotknutý systém, právom tohto členského štátu;

 

d)

ide o finančný nástroj mimo finančného nástroja uvedeného v písmenách a), b) alebo c), pričom platné právo týkajúce sa dohody, podľa ktorej sa vykonáva transakcia s príslušným finančným nástrojom, je právom tohto členského štátu;

 

e)

ide o štruktúrovaný nástroj, pričom minimálne 50 % hodnoty aktív, ktoré podporujú tento štruktúrovaný nástroj, sa týka finančných nástrojov vydaných právnickou osobou, ktorá je registrovaná v zúčastnenom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

Prenos právneho nároku

1.     Finančná transakcia, v súvislosti s ktorou sa nevybrala žiadna daň z finančných transakcií, sa považuje za právne neúčinnú a nemá za následok prenos právneho nároku na podkladový nástroj.

2.     Finančná transakcia, v súvislosti s ktorou sa nevybrala žiadna daň z finančných transakcií, sa považuje za finančnú transakciu, ktorá nespĺňa podmienky pre centrálne zúčtovanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov  (3) alebo požiadavky na vlastné zdroje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 27. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

3.     V prípade automatických elektronických platobných systémov s účasťou alebo bez účasti zúčtovacích agentov platenia môžu príjmové orgány členského štátu vytvoriť systém automatického elektronického výberu dane z finančných transakcií a osvedčení o prenose právneho nároku.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto sadzby nesmú byť nižšie ako :

Tieto sadzby :

(a)

0,1 % v prípade finančných transakcií uvedených v článku 6;

a)

0,1 % v prípade finančných transakcií uvedených v článku 6 , okrem transakcií uvedených v článku 2 ods. 1 bode 5, s dátumom splatnosti do troch mesiacov ;

(b)

0,01 % v prípade finančných transakcií uvedených v článku 7.

b)

0,01 % v súvislosti s finančnými transakciami uvedenými v článku 7;

 

ba)

0,01 % v prípade finančných transakcií uvedených v článku 2 ods. 1 bode 5, s dátumom splatnosti do troch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.     Bez ohľadu na odsek 3 zúčastnené členské štáty uplatnia na OTC finančné transakcie uvedené v článkoch 6 a 7 vyššiu sadzbu, ako je uvedená v odseku 2. Finančné transakcie s OTC derivátmi, ktoré objektívne a merateľne zmierňujú riziká vymedzené v článku 10 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013, nepodliehajú tejto vyššej sadzbe.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Komisia môže v súlade s článkom 16 prijať delegované akty, v ktorých stanoví opatrenia, ktoré majú zúčastnené členské štáty prijať v súlade s odsekom 1.

2.   Komisia v súlade s článkom 16 prijíma delegované akty, v ktorých stanoví opatrenia, ktoré majú zúčastnené členské štáty prijať v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví jednotné spôsoby výberu splatnej dane z finančných transakcií. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

Komisia prijíma vykonávacie akty, v ktorých stanoví jednotné spôsoby výberu splatnej dane z finančných transakcií a predchádzania daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu . Členské štáty môžu prijať ďalšie opatrenia . Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.     Administratívna záťaž uvalená na daňové orgány zavedením DFT sa udrží na minimálnej úrovni. Komisia preto podporí spoluprácu medzi daňovými orgánmi jednotlivých štátov.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.     Členské štáty každoročne predkladajú Komisii a Eurostatu údaje o objemoch transakcií, z ktorých boli získané príjmy, a to podľa typu inštitúcie. Túto informáciu zverejnia.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zúčastnené členské štáty prijmú opatrenia na predchádzanie daňovým podvodom a  únikom.

Zúčastnené členské štáty prijmú opatrenia na predchádzanie daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu .

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.     Komisia zriadi expertnú pracovnú skupinu (výbor pre daň z finančných transakcií) zloženú zo zástupcov všetkých členských štátov, Komisie, ECB a ESMA s cieľom pomôcť zúčastneným členským štátom pri účinnom vykonávaní tejto smernice, zamedziť daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu a chrániť celistvosť vnútorného trhu.

 

2.     Výbor pre DFT posudzuje účinné vykonávanie tejto smernice, posudzuje účinok na vnútorný trh a odhaľuje systémy vyhýbania sa daňovým povinnostiam vrátane spôsobov zneužívania definovaných v článku 14 s cieľom navrhnúť podľa potreby protiopatrenia, pričom v plnej miere využíva právne predpisy Únie v oblasti zdaňovania a regulácie finančných služieb a nástroje na spoluprácu v daňových záležitostiach, ktoré ustanovili medzinárodné organizácie.

 

3.     S cieľom posúdiť záležitosti týkajúce sa účinného vykonávania DFT môžu zúčastnené členské štátny vytvárať podskupiny výboru pre DTT, ktoré pozostávajú zo zástupcov zúčastnených členských štátov. Podvýbor sa zaoberá len otázkami súvisiacimi s uplatňovaním DFT, ktoré sa netýkajú nezúčastnených členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Delegovanie právomocí uvedených v článku 11 ods. 2 sa udeľuje na dobu neurčitú od dátumu uvedeného v článku 19 .

2.   Delegovanie právomocí uvedených v článku 11 ods. 2 sa udeľuje na dobu neurčitú od dátumu uvedeného v článku 21 .

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 ods. 2 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Rade hneď po jeho prijatí.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt súčasne Európskemu parlamentu a  Rade hneď po jeho prijatí.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a  Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každých päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 Komisia predloží Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a prípadne návrh.

Každé tri roky a prvý raz do 31. decembra 2016 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a prípadne predloží návrh.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V uvedenej správe Komisia aspoň preskúma vplyv dane z finančných transakcií na riadne fungovanie vnútorného trhu, finančné trhy a reálne hospodárstvo a zohľadní pokrok dosiahnutý v oblasti zdaňovania finančného sektora v medzinárodnom kontexte.

V uvedenej správe Komisia aspoň preskúma vplyv dane z finančných transakcií na riadne fungovanie vnútorného trhu, finančné trhy a reálne hospodárstvo a zohľadní pokrok dosiahnutý v oblasti zdaňovania finančného sektora v medzinárodnom kontexte. Na základe výsledkov tohto preskúmania sa vykonajú potrebné úpravy.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho Komisia posúdi vplyv niektorých ustanovení, napr. vhodný rozsah DFT a daňovú sadzbu v súvislosti s penzijnými fondmi, pričom zohľadní rôzne rizikové profily a obchodné modely.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pre nástroje uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3a je sadzba uvedená v článku 9 ods. 2 písm. a) 0,05 % do 1. januára 2017.

 

Pre inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 1 bod 8 písm. f) je sadzba uvedená v článku 9 ods. 2 písm. a) 0,05 % a sadzba uvedená v článku 9 ods. 2 písm. b) 0,005 % do 1. januára 2017.


(1)   Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)   Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 11.

(3)   Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.


Top