EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0077

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (CON/2013/77)

OJ C 51, 22.2.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 51/3


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. novembra 2013

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami

(CON/2013/77)

(2014/C 51/02)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 24. septembra 2013 žiadosť Rady o stanovisko k návrhu smernice o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhovaná smernica obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na úlohy Európskeho systému centrálnych bánk týkajúce sa podpory plynulého fungovania platobných systémov a prispievania k hladkému uskutočňovaniu politík súvisiacich so stabilitou finančného systému, ako sa uvádza v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke a v článku 127 ods. 5 Zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.    Účel a obsah navrhovanej smernice

V navrhovanej smernici sa zavádza spoločný rámec Únie na ochranu práv spotrebiteľov súvisiacich s prístupom k platobným účtom a ich používaním. Tento rámec bude obsahovať pravidlá týkajúce sa: a) transparentnosti a porovnateľnosti poplatkov účtovaných spotrebiteľom v súvislosti s ich platobnými účtami v Únii (2), b) služieb presunu platobných účtov, ktoré spotrebiteľom poskytujú poskytovatelia platobných služieb (3), c) práva spotrebiteľov s riadnym pobytom v Únii na otvorenie a používanie platobného účtu so základnými funkciami v Únii bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo členský štát miesta bydliska (4), d) súvisiacich záležitostí, ako napríklad určenia príslušných orgánov a ich povinností a sankcií uložených poskytovateľom platobných služieb v prípade nedodržania smernice (5).

2.    Všeobecné pripomienky

ECB navrhovanú smernicu dôrazne podporuje. Už v minulosti v iných prípadoch ECB podporovala stanovenie osobitných požiadaviek na transparentnosť finančných transakcií spolu s účinným monitorovaním dodržiavania týchto požiadaviek, aby sa umožnilo jednoduchšie porovnanie rôznych produktov a služieb, a tým aj zlepšila hospodárska súťaž medzi účastníkmi finančných operácií (6). ECB tiež podporovala stanovenie noriem, ktoré by sa stali nástrojmi na zjednodušenie uskutočňovania cezhraničných platieb (7). A nakoniec, navrhovaná smernica by mala spotrebiteľom umožniť jednoduchší prístup k platobným účtom a prispieť k vytvoreniu celoúnijnej platobnej oblasti, čo je cieľ, ktorý ECB neustále podporuje (8).

3.    Konkrétne pripomienky

3.1.   Vymedzené pojmy

Pojmy vymedzené v navrhovanej smernici (9) by sa mali uviesť do súladu s pojmami uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES (ďalej len „smernica o platobných službách“) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (10) (ďalej len „nariadenie SEPA“), ak nie je z objektívnych dôvodov potrebné sa od týchto vymedzených pojmov odkloniť. Týka sa to najmä vymedzení pojmov „trvalý nosič údajov“ a „inkaso“. Použitím štandardizovanej terminológie vychádzajúcej z existujúcich právnych predpisov Únie o platobných službách sa zlepší konzistentnosť a uľahčí sa pochopenie právnych aktov Únie. V záujme dosiahnutia zrozumiteľnosti a konzistentnosti sa ako rozumné javí aj vymedzenie pojmu „presun účtu“ v zmysle služieb poskytovaných podľa článku 10 navrhovanej smernice (11).

3.2.   Zoznam začlenených služieb a právomoci orgánov v oblasti získavania informácií

Zoznam základných platobných služieb, na ktoré sa navrhovaná smernica vzťahuje, by mal zahŕňať platobné služby predstavujúce aspoň 80 % najtypickejších platobných služieb podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej úrovni. Rozsiahlejšie podmienky, na základe ktorých by sa v takomto zozname povinne uvádzalo určité množstvo služieb, však môžu byť prehnané. Tiež by sa malo objasniť, že príslušné orgány sú na účely vypracovania zoznamu najtypickejších platobných služieb oprávnené získavať od poskytovateľov platobných služieb informácie o ziskovosti jednotlivých služieb poskytovaných v súvislosti s platobnými účtami (12). Na tento účel môže byť potrebné stanoviť osobitné spravodajské povinnosti, ktorými by sa zároveň malo zabezpečiť právo poskytovateľov platobných služieb na ochranu obchodného tajomstva pred konkurentmi (13).

3.3.   Právo na otvorenie platobného účtu so základnými funkciami – obmedzenie týkajúce sa meny účtu

Navrhovaná smernica zavádza právo spotrebiteľov s riadnym pobytom v Únii na otvorenie a používanie platobného účtu so základnými funkciami v akomkoľvek členskom štáte (14). Znenie článku 15 navrhovanej smernice sa však môže chápať aj tak, že poskytovatelia platobných služieb budú musieť na požiadanie otvoriť platobný účet so základnými funkciami v mene akéhokoľvek členského štátu. Vzhľadom na to, že vykonávanie takejto všeobecnej požiadavky nemusí byť ekonomicky životaschopné, bude stačiť, ak sa právo na otvorenie a používanie platobného účtu obmedzí na otvorenie a používanie platobného účtu v mene členského štátu, v ktorom má poskytovateľ platobných služieb sídlo (15).

3.4.   Cezhraničná spolupráca

A nakoniec, navrhovaná povinnosť vzájomnej spolupráce príslušných vnútroštátnych orgánov v členských štátoch, ktorej cieľom je zabezpečiť účinné dodržiavanie navrhovanej smernice (16), by sa mala rozšíriť o povinnosť cezhraničnej spolupráce, ktorá by sa vzťahovala na príslušné orgány z rôznych členských štátov. Tým sa zabezpečí, že vnútroštátne vykonávacie opatrenia a postupy sa nebudú líšiť v miere, ktorá by ohrozila cieľ navrhovanej smernice aproximovať právne predpisy a opatrenia, aby sa v oblasti platobných služieb v Únii dosiahol jednotný trh (17).

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu navrhovanej smernice, sú v prílohe uvedené konkrétne pozmeňovacie návrhy spolu s odôvodnením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. novembra 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 266 final.

(2)  Pozri kapitolu II navrhovanej smernice.

(3)  Pozri kapitolu III navrhovanej smernice.

(4)  Pozri kapitolu IV navrhovanej smernice.

(5)  Pozri kapitoly V a VI navrhovanej smernice.

(6)  Pozri ods. 2.4 stanoviska CON/2007/29, ods. 1.1 stanoviska CON/2012/103 a ods. 3 časti Všeobecné pripomienky v stanovisku CON/2012/10. Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(7)  Pozri ods. 11 stanoviska CON/2001/34.

(8)  Pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

(9)  Pozri článok 2 navrhovanej smernice.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009.

(11)  Pozri navrhované zmeny 1 až 3. Pozri tiež ods. 3.3 stanoviska CON/2013/32.

(12)  Pozri body 4 a 5 článku 3 ods. 2 navrhovanej smernice.

(13)  Pozri navrhovanú zmenu 4.

(14)  Pozri článok 15 navrhovanej smernice.

(15)  Pozri navrhovanú zmenu 5.

(16)  Pozri článok 20 ods. 2 navrhovanej smernice.

(17)  Pozri navrhovanú zmenu 6.


PRÍLOHA

Pripravované návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena 1

Článok 2 písm. l)

„l)

‚trvalý nosič údajov‘ je akýkoľvek prostriedok, ktorý spotrebiteľovi alebo poskytovateľovi platobných služieb umožňuje uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na obdobie primerané účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;“

„l)

‚trvalý nosič údajov‘ je akýkoľvek prostriedok, ktorý spotrebiteľovi alebo poskytovateľovi platobných služieb umožňuje uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na obdobie primerané účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;“

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pojmu by sa malo zosúladiť s vymedzením pojmu v článku 4 ods. 25 smernice o platobných službách, ktoré neobsahuje odkaz na poskytovateľa platobných služieb. Podľa tohto vymedzenia sa „trvalý nosič údajov“ týka iba nástrojov dostupných pre užívateľa platobnej služby, t. j. v tomto prípade spotrebiteľa.

Zmena 2

Článok 2 písm. m)

„m)

‚presun účtu‘ je prenesenie informácií týkajúcich sa všetkých alebo niektorých trvalých príkazov na úhradu, pravidelných inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad vykonávaných na platobnom účte na žiadosť spotrebiteľa od jedného poskytovateľa platobných služieb k druhému s prevodom kladného zostatku na účte z jedného platobného účtu na druhý alebo bez neho, alebo so zatvorením predošlého účtu;“

„m)

‚presun účtu‘ je služba poskytovaná podľa článku 10 tejto smernice prenesenie informácií týkajúcich sa všetkých alebo niektorých trvalých príkazov na úhradu, pravidelných inkás a pravidelne prichádzajúcich úhrad vykonávaných na platobnom účte na žiadosť spotrebiteľa od jedného poskytovateľa platobných služieb k druhému s prevodom kladného zostatku na účte z jedného platobného účtu na druhý alebo bez neho, alebo so zatvorením predošlého účtu;“

Odôvodnenie

Navrhované vymedzenie pojmu „presun účtu“ by znamenalo, že ide o presun samotného platobného účtu, čo nie je pravda. Ak je toto vymedzenie pojmu potrebné, malo by obsahovať iba jednoduchý odkaz na článok 10, nie skrátený opis.

Zmena 3

Článok 2 písm. n)

„n)

‚inkaso‘ je platobná služba, pri ktorej sa zaťaží platobný účet platiteľa a platobnú transakciu iniciuje príjemca platby na základe súhlasu platiteľa;“

„n)

‚inkaso‘ je vnútroštátna alebo cezhraničná platobná služba, pri ktorej sa zaťaží platobný účet platiteľa a platobnú transakciu iniciuje príjemca platby na základe súhlasu platiteľa;“

Odôvodnenie

Tento pojem by sa mal zosúladiť s vymedzeniami pojmu „inkaso“ v smernici o platobných službách a v nariadení SEPA, v ktorých táto forma platobnej úpravy obsahuje vnútroštátnu alebo cezhraničnú platobnú službu, pri ktorej sa suma transakcie odpisuje z platobného účtu platiteľa.

Zmena 4

Článok 3

„Článok 3

Zoznam najtypickejších platobných služieb podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná terminológia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uvedené v článku 20 stanovili predbežný zoznam aspoň 20 platobných služieb predstavujúcich aspoň 80 % najtypickejších platobných služieb podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej úrovni. Zoznam musí obsahovať vymedzenie pojmov pre každú z určených služieb.

[…]

3.   Členské štáty informujú Komisiu o predbežných zoznamoch uvedených v odseku 1 do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24 prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia štandardizovanej terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré sú spoločné aspoň vo väčšine členských štátov, na základe predbežných zoznamov predložených podľa odseku 3. Štandardizovaná terminológia EÚ bude obsahovať spoločné vymedzenie pojmov spoločných služieb.

5.   Po uverejnení delegovaných aktov v Úradnom vestníku Európskej únie uvedených v odseku 4 každý členský štát bezodkladne zapracuje štandardizovanú terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 do predbežného zoznamu uvedeného v odseku 1 a tento zoznam zverejní.“

„Článok 3

Zoznam najtypickejších platobných služieb podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej úrovni a štandardizovaná terminológia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uvedené v článku 20 stanovili predbežný zoznam aspoň 20 platobných služieb predstavujúcich aspoň 80 % najtypickejších platobných služieb podliehajúcich poplatku na vnútroštátnej úrovni. Zoznam musí obsahovať vymedzenie pojmov pre každú z určených služieb.

[…]

3.   Príslušné orgány sú oprávnené získavať od poskytovateľov platobných služieb informácie potrebné na účely určenia ukazovateľov stanovených v bodoch 1 až 5 odseku 2. Pri tejto činnosti zabezpečujú ochranu dôverných obchodných informácií.

3.4.   Členské štáty informujú Komisiu o predbežných zoznamoch uvedených v odseku 1 do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

45.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24 prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia štandardizovanej terminológie EÚ pre platobné služby, ktoré sú spoločné aspoň vo väčšine členských štátov, na základe predbežných zoznamov predložených podľa odseku 3 4. Štandardizovaná terminológia EÚ bude obsahovať spoločné vymedzenie pojmov spoločných služieb.

56.   Po uverejnení delegovaných aktov v Úradnom vestníku Európskej únie uvedených v odseku 4 5 každý členský štát bezodkladne zapracuje štandardizovanú terminológiu EÚ prijatú podľa odseku 4 5 do predbežného zoznamu uvedeného v odseku 1 a tento zoznam zverejní.“

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, ako môžu príslušné orgány získavať údaje potrebné na vypracovanie zoznamu najtypickejších platobných služieb, najmä v súvislosti s ukazovateľmi uvedenými v článku 3 ods. 2 bodoch 4 a 5. Keďže niektoré kategórie takýchto údajov predstavujú v podstate dôverné obchodné informácie, poskytovateľom platobných služieb je potrebné poskytnúť primerané záruky.

Zmena 5

Článok 15 ods. 1

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb na ich území ponúkal spotrebiteľom platobný účet so základnými funkciami. Členské štáty zabezpečia, aby platobné účty so základnými funkciami neboli ponúkané len poskytovateľmi platobných služieb, ktorí poskytujú účet výhradne prostredníctvom nástrojov on-line bankovníctva.“

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb so sídlom na ich území ponúkal spotrebiteľom platobný účet so základnými funkciami v mene príslušného členského štátu. Členské štáty zabezpečia, aby platobné účty so základnými funkciami neboli ponúkané len poskytovateľmi platobných služieb, ktorí poskytujú účet výhradne prostredníctvom nástrojov on-line bankovníctva.“

Odôvodnenie

Požiadavka, aby poskytovatelia platobných služieb na požiadanie otvárali platobné účty v mene akéhokoľvek členského štátu, nemusí byť pre týchto poskytovateľov ekonomicky životaschopná. Postačuje, že toto právo na prístup obsahuje právo na otvorenie a používanie platobného účtu so základnými funkciami v mene členského štátu, v ktorom má poskytovateľ platobných služieb sídlo.

Zmena 6

Článok 20 ods. 2

„2.   Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky potrebné právomoci na vykonávanie svojich povinností. V prípade, že je na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou splnomocnený viac ako jeden príslušný orgán, členské štáty zabezpečia úzku spoluprácu týchto orgánov, aby si mohli účinne plniť príslušné povinnosti.“

„2.   Orgány uvedené v odseku 1 majú všetky potrebné právomoci na vykonávanie svojich povinností. V prípade, že je na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou splnomocnený viac ako jeden príslušný orgán, členské štáty zabezpečia úzku spoluprácu týchto orgánov, aby si mohli účinne plniť príslušné povinnosti. Príslušné orgány navzájom spolupracujú podľa ustanovení v článku 24 smernice 2007/64/ES.

Odôvodnenie

V súlade s cieľom navrhovanej smernice, ktorým je zlepšenie jednotného trhu, by sa mala od vnútroštátnych príslušných orgánov vyžadovať cezhraničná spolupráca v rámci Únie, ako sa to v súčasnosti vyžaduje podľa smernice o platobných službách, aby sa zmenšili rozdiely medzi vnútroštátnymi transpozíciami navrhovanej smernice.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.


Top