EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  10. októbra 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/5


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 10. októbra 2013

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 2. júla 2013 žiadosť Európskeho parlamentu o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“). 12. júla 2013 prijala ECB žiadosť o stanovisko k navrhovanému nariadeniu od Rady.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na článkoch 2 a 3.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na niektoré úlohy a ciele ESCB. Článok 5.1 štatútu ESCB umožňuje ECB zbierať štatistické informácie potrebné na plnenie úloh ESCB. Podľa článku 5.3 štatútu ESCB sa od ECB vyžaduje, aby v prípade potreby prispela k zbližovaniu pravidiel a praktík týkajúcich sa zberu, zostavovania a rozširovania štatistiky v oblastiach jej pôsobnosti. Štatistika pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe je potrebná na definovanie menovej politiky, čo je úlohou ESCB podľa článku 127 ods. 2 zmluvy a článku 3.1 štatútu ESCB a na udržiavanie cenovej stability, čo je primárnym cieľom ESCB podľa článku 127 ods. 1 zmluvy a článku 2 štatútu ESCB.

V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.    Všeobecné pripomienky

1.1.

ECB zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť spoľahlivé štatistické údaje pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) ustanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (2). ECB podporila prijatie nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 v jednom zo svojich predchádzajúcich stanovísk (3).

1.2.

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 hodnotiaca tabuľka PMN by mala obsahovať malý počet relevantných, praktických, jednoduchých, merateľných a dostupných makroekonomických a makrofinančných ukazovateľov pre členské štáty. Podľa článku 4 ods. 7 by okrem toho mala Komisia pravidelne posudzovať vhodnosť ukazovateľov vrátane ich zloženia, stanovených hraničných hodnôt a použitej metodiky a v prípade potreby ich upraviť alebo zmeniť.

1.3.

Komisia v tejto súvislosti predložila legislatívny návrh na zabezpečenie štatistickej kvality PMN. Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby bolo zostavovanie, monitorovanie a uvoľňovanie makroekonomickej a finančnej štatistiky relevantnej pre vypracovanie ukazovateľov hodnotiacej tabuľky PMN stanovených Komisiou na základe článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 (ďalej len „údaje relevantné pre PMN“) uskutočňované spôsobom, ktorý zabezpečí spoľahlivú a nezávislú štatistku. V navrhovanom nariadení sa ustanovuje, že Komisia môže vykonávať misie na účely preskúmania problémov a navrhovať Rade, aby uložila pokuty členským štátom, ktoré úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti skreslia údaje relevantné pre PMN.

2.    Zostavovanie makroekonomickej a finančnej štatistiky na podporu hospodárskej a menovej únie a ostatných politík Únie

2.1.

Ukazovatele pre PMN sa v zásade odvodzujú od dostupnej makroekonomickej a finančnej štatistiky, napríklad zo štatistiky platobnej bilancie, finančných a národných účtov. Európsky štatistický systém (EŠS) a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) (4) tvoria túto makroekonomickú a finančnú štatistiku mnoho rokov v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti a sústavne uplatňujú mechanizmy záruk štatistickej kvality s cieľom zabezpečiť, aby bolo táto štatistika v súlade s medzinárodnými štatistickými normami a aby bola spoľahlivá a porovnateľná vo všetkých členských štátoch.

2.2.

EŠS a ESCB zachovávajú rovnováhu medzi včasnosťou, spoľahlivosťou a úrovňou podrobnosti, a tým tvoria hospodárnym spôsobom makroekonomickú a finančnú štatistiku vhodnú na určené účely. S cieľom zabezpečiť vhodnú včasnosť sa štatistika s vysokou periodicitou zostavuje s menším dôrazom na podrobnosti, zatiaľ čo podrobnejšia štatistika je typicky dostupná s väčším časovým odstupom. Okrem používania štatistických techník a expertných posudkov sa táto štatistika sa spolieha na prieskumy, administratívne údaje a potrebné odhady. Pri celom procese sa berie do úvahy aj potreba obmedziť záťaž spojenú s vykazovaním v prípade respondentov, akými sú malé a stredné podniky.

Makroekonomická a finančná štatistika je mnoho rokov základom rozhodovania v oblasti hospodárskej a menovej politiky na vnútroštátnej a európskej úrovni. Túto štatistiku používajú aj medzinárodné organizácie, napríklad Medzinárodný menový fond a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, vo svojich monitorovacích správach.

3.    Záruky kvality štatistiky, ktorá je základom PMN, zo strany EŠS a ESCB

3.1.

EŠS a ESCB, ktorí sú tvorcami európskej štatistiky, poskytujú záruky kvality makroekonomickej a finančnej štatistiky. Podľa názoru ECB je celkovo výsledkom týchto opatrení na zabezpečenie kvality štatistika vysokej kvality, ktorá podporuje hospodárske a menové politiky slúžiace hospodárskej a menovej únii a Únii ako celku.

3.2.

Čo sa týka štatistiky platobnej bilancie, finančných účtov, národných účtov, financií verejnej správy a cenovej štatistiky, v súčasnosti platná legislatíva Únie v oblasti štatistiky vyžaduje pravidelné správy o kvalite štatistických údajov, ktoré často sprevádzajú zoznamy obsahujúce opis zdrojov a metód použitých pri zbieraní štatistiky.

3.3.

V správach EES a ESCB o kvalite sa okrem iného posudzuje, či vytvorená štatistika zodpovedá požiadavkám ustanoveným v práve Únie, či je spoľahlivá a porovnateľná vo všetkých členských štátoch, a či je vhodná na účely, na ktoré sa používa.

3.4.

Rámec kvality načrtnutý v navrhovanom nariadení sa zameriava na štatistické údaje pre PMN, pričom zanedbáva ostané účely hospodárskej a menovej politiky. Preto sa zdá, že ustanovuje paralelné hodnotenie kvality namiesto toho, aby integroval štatistické údaje pre PMN do existujúcich rámcov kvality.

3.5.

V dôsledku toho ECB odporúča, aby sa namiesto ustanovenia nového rámca pre záruky kvality v navrhovanom nariadení, uplatňovali aj na štatistické údaje pre PMN existujúce opatrenia EŠS a ESCB na zabezpečenie kvality. Tento prístup podporujú zásady relevantnosti údajov, hospodárnosti a minimalizácie záťaže spojenej s vykazovaním, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 223/2009 a nariadení (ES) č. 2533/98.

4.    Zdokonalenie záruk kvality prostredníctvom užšej spolupráce EŠS a ESCB

4.1.

Keďže ESS a ESCB sú spoločne zodpovedné za tvorbu makroekonomickej a finančnej štatistiky, ktorá je základom ukazovateľov pre PMN, na zabezpečenie jej kvality je potrebná úzka spolupráca oboch systémov, ako sa ustanovuje v článku 9 nariadenia (ES) č. 223/2009 a článku 2a nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 a zdôrazňuje v záveroch Rady o štatistike EÚ z 30. novembra 2011 a 13. novembra 2012 (5).

4.2.

Vzhľadom na uvedené ECB poukazuje na práce, ktoré začal výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie, s cieľom posúdiť kvalitu a porovnateľnosť údajov relevantných pre PMN na základe súčasného právneho rámca oblasti štatistiky. Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie môže tiež odporučiť vhodné spôsoby na zlepšenie povedomia verejnosti o týchto otázkach. Keď práce výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie postúpia, ESS a ESCB by mohli, ak to považujú za vhodné, medzi sebou uzatvoriť memorandum o porozumení, v ktorom by sa ustanovili praktické opatrenia ich vzájomnej spolupráce vo vzťahu k rámcom záruk kvality pre štatistické údaje pre PMN.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. októbra 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.

(3)  Stanovisko ECB CON/2011/13 zo 16. februára 2011 k reforme správy ekonomických záležitostí v Európskej únii (Ú. v. EÚ C 150, 20.5.2011, s. 1). Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(4)  Pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164) a nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(5)  Závery Rady o štatistike EÚ z 3129. stretnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti v Bruseli 30. novembra 2011 a závery Rady o štatistike EÚ z 3198. stretnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti v Bruseli 13. novembra 2012 dostupné na internetových stránkach Rady http://www.consilium.europa.eu


Top