Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG1229(01)

Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 – 2020

OJ C 402, 29.12.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/1


Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 – 2020

2012/C 402/01

PREDSLOV

1.

Táto protidrogová stratégia EÚ tvorí všeobecný politický rámec a hlavné priority protidrogovej politiky EÚ, ktoré na obdobie 2013 – 2020 určili členské štáty a inštitúcie EÚ. Tento rámec, účel a ciele tejto stratégie budú slúžiť ako východisko pre dva po sebe nasledujúce štvorročné protidrogové akčné plány EÚ.

2.

Táto protidrogová stratégia je založená predovšetkým na základných zásadách práva EÚ a v každom ohľade zastáva základné hodnoty Únie: úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, solidaritu, právny štát a dodržiavanie ľudských práv. Jej cieľom je chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť vyvážený, integrovaný a faktami podložený prístup k drogovej problematike.

3.

Stratégia sa tiež zakladá na medzinárodnom práve, príslušných dohovoroch OSN (1), ktoré tvoria medzinárodný právny rámec pre riešenie problematiky nelegálnych drog, ako aj na Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Táto protidrogová stratégia EÚ zohľadňuje príslušné politické dokumenty OSN vrátane politickej deklarácie OSN a akčného plánu o medzinárodnej spolupráci zameraného na integrovanú a vyváženú stratégiu na boj proti svetovému problému s drogami z roku 2009, v ktorom sa uvádza, že zníženie dopytu po drogách a zníženie ich ponuky sú vzájomne sa posilňujúce prvky politiky boja proti nelegálnym drogám, ako aj politickú deklaráciu OSN o HIV/AIDS. Stratégia bola vypracovaná na základe zásad ukotvených v Lisabonskej zmluve a prihliada na právomoci Únie a jednotlivých členských štátov. Keďže táto stratégia EÚ má byť pridanou hodnotou k národným stratégiám, náležite sa zohľadňujú zásady subsidiarity a proporcionality. Stratégia sa bude vykonávať v súlade s týmito zásadami a právomocami. Stratégia okrem toho v plnej miere rešpektuje Európsky dohovor o ľudských právach a Chartu základných práv EÚ.

4.

Prostredníctvom priorít a opatrení v oblasti nelegálnych drog, podporovaných a koordinovaných prostredníctvom tejto protidrogovej stratégie EÚ, by sa mal do roku 2020 dosiahnuť celkový účinok v súvislosti s kľúčovými aspektmi drogovej situácie EÚ. Tieto priority a opatrenia zaistia vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, sociálnej stability a bezpečnosti, a to prostredníctvom uceleného, účinného a efektívneho vykonávania opatrení, intervencií a prístupov k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky na národnej úrovni, úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni, ako aj prostredníctvom minimalizácie potenciálnych neúmyselných negatívnych dôsledkov súvisiacich s vykonávaním týchto opatrení.

5.

Problematika drog je národnou a medzinárodnou otázkou, ktorú je potrebné riešiť v globálnom kontexte. V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu koordinovaná činnosť uskutočňovaná na úrovni EÚ. Táto protidrogová stratégia EÚ poskytuje spoločný a na faktoch založený rámec pre riešenie drogovej problematiky v rámci EÚ i mimo nej. Stratégia poskytuje rámec pre spoločné a doplnkové opatrenia, zaisťujúc tak účinné a efektívne využívanie zdrojov investovaných do tejto oblasti, pričom zohľadňuje inštitucionálne a finančné obmedzenia a kapacity členských štátov a inštitúcií EÚ.

6.

Cieľom stratégie je prispieť k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky v rámci EÚ, ako aj k zníženiu zdravotných a sociálnych rizík a škôd spôsobených drogami, a to prostredníctvom strategického prístupu, ktorý podporuje a dopĺňa národné politiky, poskytuje rámec pre koordinovanú a spoločnú činnosť a tvorí základ a politický rámec pre vonkajšiu spoluprácu EÚ v tejto oblasti. To sa dosiahne prostredníctvom integrovaného, vyváženého a na faktoch založeného prístupu.

7.

Napokon, táto stratégia vychádza z poznatkov získaných pri vykonávaní predchádzajúcich protidrogových stratégií EÚ a súvisiacich akčných plánov vrátane zistení a odporúčaní, ktoré obsahovalo externé hodnotenie protidrogovej stratégie EÚ na roky 2005 – 2012, pričom zohľadňuje relevantný vývoj a iné opatrenia v oblasti protidrogovej politiky na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

I.   Úvod

8.

Stratégia zohľadňuje nové prístupy a venuje sa novým výzvam, ktoré sa v ostatných rokoch identifikovali, predovšetkým:

narastajúci trend kombinovaného užívania látok vrátane kombinácie legálnych látok, akými sú alkohol a kontrolované lieky na predpis, a nelegálnych látok,

trend užívania neopioidových drog, ako aj vznik a šírenie nových psychoaktívnych látok,

potreba zabezpečiť a zlepšiť prístup ku kontrolovaným liekom na predpis,

potreba zvýšiť kvalitu, rozsah a diverzifikáciu služieb na zníženie dopytu po drogách,

pretrvávajúci vysoký výskyt ochorení prenášaných krvou, najmä vírusu Hepatitídy C, medzi vnútrožilovými užívateľmi drog a potenciálne riziká nových nákaz HIV a iných krvou prenášaných ochorení súvisiacich s vnútrožilovým užívaním drog,

pretrvávajúci vysoký počet úmrtí súvisiacich s užívaním drog v EÚ,

potreba riešiť užívanie drog prostredníctvom prístupu založeného na integrovanej zdravotnej starostlivosti, zameriavajúc sa pritom okrem iného na psychiatrickú komorbiditu,

dynamika na trhoch s nelegálnymi drogami vrátane meniacich sa trás obchodovania s drogami, cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti a používania nových komunikačných technológií na uľahčenie distribúcie nelegálnych drog a nových psychoaktívnych látok,

potreba predchádzať tomu, aby prekurzory, pred-prekurzory a ďalšie kľúčové chemické látky, ktoré sa používajú pri nelegálnej výrobe drog, unikali z legálneho obchodného prostredia na nelegálny trh a potreba zabrániť unikaniu určitých chemických látok, ktoré sa používajú ako riediace prímesy.

9.

Cieľom protidrogovej stratégie EÚ je:

prispieť k merateľnému zníženiu dopytu po drogách, závislosti na drogách a zdravotných a sociálnych rizík a škôd súvisiacich s drogami,

prispieť k potláčaniu nelegálneho trhu s drogami a merateľnému zníženiu dostupnosti nelegálnych drog,

podporiť koordináciu prostredníctvom aktívnej diskusie a analýzy vývoja a výziev v oblasti drog na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni,

ďalej posilniť dialóg a spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v oblasti drogovej problematiky,

prispieť k lepšiemu šíreniu výsledkov monitorovania, výskumu a hodnotení a lepšiemu porozumeniu všetkým aspektom drogovej problematiky, ako aj účinkom intervencií s cieľom poskytnúť riadnu a komplexnú podkladovú bázu pre politiky a opatrenia.

10.

Stratégia buduje na výsledkoch (2), ktoré EÚ dosiahla v oblasti nelegálnych drog, pričom do svojich východísk začleňuje prebiehajúce komplexné hodnotenie aktuálnej situácie v oblasti drog, predovšetkým hodnotenie zo strany EMCDDA, a zároveň sa v nej uznáva potreba proaktívneho prístupu k vývoju a výzvam.

11.

Stratégia je štruktúrovaná okolo dvoch oblastí protidrogovej politiky: zníženie dopytu po drogách a zníženie ponuky drog, a okolo troch prierezových tém: a) koordinácia, b) medzinárodná spolupráca a c) výskum, informácie, monitorovanie a hodnotenie. Jej dva po sebe nasledujúce akčné plány, ktoré príslušné predsedníctva vypracujú v roku 2013 a v roku 2017, poskytnú zoznam konkrétnych opatrení spolu s časovým harmonogramom, zodpovednými aktérmi, ukazovateľmi a nástrojmi hodnotenia.

12.

Po náležitom zohľadnení aktuálnej situácie v oblasti drog a implementačných potrieb stratégie sa vyberie obmedzený počet cielených opatrení v obidvoch oblastiach protidrogovej politiky a v rámci troch prierezových tém, ktoré sa začlenia do akčných plánov na základe kritérií, medzi ktoré patria:

a)

opatrenia musia byť založené na faktoch, vedecky podložené a nákladovo efektívne a ich cieľom musia byť realistické a merateľné výsledky, ktoré je možné vyhodnotiť;

b)

opatrenia budú zasadené do časového rámca, budú sa na ne vzťahovať príslušné referenčné ukazovatele a ukazovatele plnenia a budú určení aktéri zodpovední za ich vykonanie, hodnotenie a podávanie správ;

c)

opatrenia musia mať jednoznačný význam z pohľadu EÚ a musia poskytovať pridanú hodnotu.

13.

Aby sa vykonávaniu stratégie a sprievodných akčných plánov venovala sústavná pozornosť, každé predsedníctvo s pomocou Komisie a s využitím technických vstupov zo strany EMCDDA a Europolu bude riešiť tie priority a opatrenia, ktoré si počas jeho predsedníckeho obdobia vyžadujú správu HDG, a bude monitorovať pokrok. Komisia, zohľadňujúc informácie zo strany členských štátov, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), EMCDDA, Europolu a ďalších orgánov EÚ, ako aj zo strany občianskej spoločnosti, bude na účely posúdenia plnenia cieľov a priorít protidrogovej stratégie EÚ a jej akčných plánov predkladať polročné správy o pokroku.

14.

Komisia, zohľadňujúc informácie zo strany členských štátov, EMCDDA, Europolu a ďalších príslušných inštitúcií a orgánov EÚ, ako aj zo strany občianskej spoločnosti, bude do roku 2016 iniciovať externé posúdenie stratégie v polovici trvania na účely prípravy druhého akčného plánu na obdobie 2017 – 2020. Po ukončení protidrogovej stratégie a jej akčných plánov v roku 2020 bude Komisia iniciovať celkové externé hodnotenie ich vykonávania. V rámci tohto hodnotenia by sa tiež mali vziať do úvahy informácie zo strany členských štátov, EMCDDA, Europolu, ďalších príslušných inštitúcií a orgánov EÚ a občianskej spoločnosti, ako aj predchádzajúce hodnotenia s cieľom poskytnúť vstupné informácie a odporúčania pre ďalší vývoj protidrogovej politiky EÚ.

15.

Na účely dosiahnutia cieľov a zabezpečenia efektívnosti protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020 sa budú vždy, keď to bude možné, a v rámci príslušných právomocí využívať existujúce nástroje a orgány činné v oblasti drog alebo tie nástroje a orgány, ktoré sú relevantné pre kľúčové aspekty tejto stratégie, a to tak v rámci EÚ (predovšetkým EMCDDA, Europol, Eurojust, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA), ako aj mimo EÚ (ako napr. UNODC, WCO, WHO a skupina Pompidou). Komisia, vysoká predstaviteľka, Rada a Európsky parlament zabezpečia, aby činnosti EÚ v oblasti nelegálnych drog boli koordinované a aby sa navzájom dopĺňali.

16.

Na účely dosiahnutia cieľov tejto protidrogovej stratégie EÚ by sa mali tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni vyčleniť primerané a cielené zdroje.

II.   Oblasť politiky: zníženie dopytu po drogách

17.

Zníženie dopytu po drogách zahŕňa škálu rovnako dôležitých a navzájom sa posilňujúcich opatrení, medzi ktoré patria prevencia (environmentálna, univerzálna, selektívna a indikovaná), včasné odhaľovanie a intervencia, znižovanie rizík a škôd, liečba, rehabilitácia, opätovné sociálne začlenenie a vyliečenie.

18.

Cieľom protidrogovej stratégie EÚ (2013 – 2020) v oblasti zníženia dopytu po drogách je prispieť k merateľnému zníženiu miery užívania nelegálnych drog, oddialiť vek, v ktorom sa začínajú užívať drogy, predchádzať problematickému užívaniu drog, drogovej závislosti a zdravotným a sociálnym rizikám a škodám, ktoré súvisia s užívaním drog, a znížiť ich a to prostredníctvom integrovaného, multidisciplinárneho a na faktoch založeného prístupu a pomocou presadzovania a zabezpečovania súladu medzi politikami v oblasti zdravia, sociálnych vecí a spravodlivosti.

19.

V oblasti zníženia dopytu po drogách sa určili tieto priority (nezoradené podľa dôležitosti):

19.1.

Zlepšiť dostupnosť, prístupnosť a pokrytie účinných a diverzifikovaných opatrení na zníženie dopytu, podporovať využívanie a výmenu najlepších postupov a vypracovať a uplatňovať kvalitatívne normy v oblasti prevencie (environmentálnej, univerzálnej, selektívnej a indikovanej), včasného odhaľovania a intervencie, zníženia rizík a škôd, liečby, rehabilitácie, opätovného sociálneho začlenenia a vyliečenia.

19.2.

Zlepšiť dostupnosť a účinnosť prevenčných programov (od počiatočného účinku po dlhodobú udržateľnosť) a zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s užívaním nelegálnych drog a iných psychoaktívnych látok a súvisiacich dôsledkoch. Na tento účel by prevenčné opatrenia mali zahŕňať včasné odhaľovanie a intervenciu, podporu zdravého životného štýlu a cielenú prevenciu (t.j. selektívnu a indikovanú) zameranú tiež na rodiny a spoločenstvá.

19.3.

Posilniť a rozvíjať účinné opatrenia na zníženie dopytu v záujme riešenia výziev, akými sú napr.: kombinované užívanie drog vrátane kombinovaného užívania legálnych látok a nelegálnych látok, zneužívanie kontrolovaných liekov na predpis a užívanie nových psychoaktívnych látok.

19.4.

Investovať do účinných opatrení na zníženie rizík a škôd a realizovať ďalší výskum týkajúci sa týchto opatrení s cieľom významne znížiť počet úmrtí, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s užívaním drog, a krvou prenášaných infekčných ochorení súvisiacich s užívaním drog, okrem iného HIV a vírusovej hepatitídy, ako aj sexuálne prenosných chorôb a tuberkulózy.

19.5.

V závislosti od potrieb rozšíriť dostupnosť, prístupnosť a pokrytie účinnej a diverzifikovanej protidrogovej liečby v celej EÚ pre problematických a závislých užívateľov drog vrátane užívateľov neopioidových látok, aby tak všetky osoby, ktoré si to želajú, mohli absolvovať protidrogovú liečbu.

19.6.

Podľa potreby rozšíriť tvorbu, dostupnosť a pokrytie opatrení na zníženie dopytu vo väzenskom prostredí na základe náležitého posúdenia zdravotných parametrov a potrieb väzňov s cieľom dosiahnuť starostlivosť na kvalitatívne rovnakej úrovni ako starostlivosť v spoločnosti, v súlade s právom na zdravotnú starostlivosť a ľudskú dôstojnosť ukotveným v Európskom dohovore o ľudských právach a Charte základných práv EÚ. Starostlivosť by sa mala zaistiť počas všetkých fáz systému trestného súdnictva a po prepustení.

19.7.

Vytvoriť a rozšíriť integrované modely starostlivosti, ktoré pokrývajú potreby súvisiace s duševnými a/alebo telesnými zdravotnými problémami, rehabilitáciu a sociálnu podporu, na účely zlepšenia zdravotnej a sociálnej situácie, opätovného sociálneho začlenenia a vyliečenia problematických a závislých užívateľov drog vrátane užívateľov postihnutých komorbiditou.

19.8.

Vytvoriť účinné a diferencované opatrenia na zníženie dopytu po drogách, ktorých cieľom je znížiť počet osôb začínajúcich s drogami a/alebo oddialiť vek, v ktorom sa začínajú užívať drogy, a ktoré náležitým spôsobom reagujú na potreby špecifických skupín a vzorce a rámce užívania drog, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zraniteľným a marginalizovaným skupinám.

19.9.

Prostredníctvom koordinovaných a účinných spoločných prístupov predchádzať miestnym a regionálnym epidémiám užívania drog, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre verejné zdravie v EÚ.

19.10.

Priority v oblasti zníženia dopytu po drogách musia zohľadňovať špecifické charakteristiky, potreby a výzvy drogovej problematiky na úrovni členských štátov a EÚ. Je nevyhnutné, aby sa na miestnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ poskytli na tento účel primerané zdroje.

III.   Oblasť politiky: zníženie ponuky drog

20.

Medzi opatrenia v oblasti znižovania ponuky drog patrí predchádzanie trestnej činnosti súvisiacej s drogami a jej potláčanie, najmä pokiaľ ide o organizovanú trestnú činnosť, a to prostredníctvom justičnej spolupráce a spolupráce v oblasti presadzovania práva, odhaľovania, konfiškácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, vyšetrovania a riadenia hraníc.

21.

Cieľom protidrogovej stratégie EÚ v oblasti znižovania ponuky drog je prispieť k merateľnému zníženiu dostupnosti nelegálnych drog, a to prostredníctvom narúšania nedovoleného obchodovania s drogami, rozkladania skupín páchajúcich organizovanú trestnú činnosť, ktoré sú zapojené do výroby drog a obchodovania s nimi, efektívneho využívania systému trestného súdnictva, účinného presadzovania práva založeného na spravodajstve a posilnenej výmeny spravodajských informácií. Na úrovni EÚ sa dôraz bude klásť na rozsiahlu, cezhraničnú a organizovanú trestnú činnosť súvisiacu s drogami.

22.

V oblasti zníženia ponuky drog sa určili tieto priority (nezoradené podľa dôležitosti):

22.1.

Posilniť spoluprácu a koordináciu medzi agentúrami presadzovania práva na strategickej a operačnej úrovni. To by okrem iného malo zahŕňať zlepšenie cezhraničnej výmeny informácií (a spravodajských informácií) v reálnom čase, výmenu najlepších postupov a poznatkov, ako aj realizáciu spoločných operácií a vyšetrovaní. V tejto súvislosti by sa za dôležitú mala považovať spolupráca s tretími krajinami v oblasti potláčania organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s drogami, ktorá je zacielená na EÚ alebo páchaná na jej území.

22.2.

Obmedziť výrobu, pašovanie, distribúciu a predaj nelegálnych drog a obchodovanie s nimi a uľahčovanie týchto činností v rámci EÚ a v cezhraničnom kontexte, ako aj zneužívanie drogových prekurzorov, predprekurzorov a ďalších kľúčových chemických látok, ktoré sa používajú pri nelegálnej výrobe drog.

22.3.

Účinne reagovať na vývojové trendy, ako sú napr. unikanie určitých chemických látok, ktoré sa používajú ako riediace prímesi pre nelegálne drogy, a ponuka drog prostredníctvom nových technológií.

22.4.

Osobitná pozornosť sa musí venovať novým komunikačným technológiám, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri uľahčovaní výroby, uvádzania na trh, a distribúcie drog, ako aj obchodovania s nimi (vrátane nových kontrolovaných psychoaktívnych látok).

22.5.

Členské štáty budú naďalej spolupracovať a vo vhodných prípadoch koordinovať svoju činnosť na úrovni EÚ spolu s príslušnými orgánmi a agentúrami EÚ a medzinárodnými orgánmi a agentúrami, akými sú Europol, Eurojust, EMCDDA, a v plnej miere budú využívať existujúce nástroje a metódy vytvorené v rámci justičnej spolupráce a spolupráce v oblasti presadzovania práva, ako napr. policajnú prácu na základe spravodajstva, profilovanie drog, spoločné vyšetrovacie tímy, spoločné colné a policajné operácie, ako aj relevantné iniciatívy (ako napr. projekty EMPACT, platformy styčných úradníkov) a regionálne platformy.

22.6.

Na úrovni EÚ sa dôraz bude klásť na presadzovanie práva založené na spravodajstve a zacielené na výrobu a obchodovanie veľkého rozsahu. Mala by sa ďalej posilniť užšia koordinácia a spolupráca medzi agentúrami presadzovania práva v rámci členských štátov a medzi nimi, ako aj s Europolom.

22.7.

Keď takéto úlohy nie sú iniciované alebo vykonávané prostredníctvom Europolu, môžu sa v prípade potreby v rámci EÚ vytvoriť ad hoc regionálne iniciatívy alebo platformy spolupráce na účely riešenia vznikajúcich hrozieb vyplývajúcich z meniacich sa trás obchodovania s drogami a vznikajúcich centier organizovanej trestnej činnosti. Vykoná sa tak prostredníctvom koordinovaných operačných opatrení. Takéto opatrenia musia byť zlučiteľné s existujúcimi právnymi a operačnými dojednaniami na úrovni EÚ a musia tieto dojednania dopĺňať, pričom sa musia zakladať na posúdeniach a analýze hrozieb. Takéto štruktúry spolupráce by mali byť flexibilné, môžu byť dočasnej povahy v závislosti od budúceho vývoja špecifickej hrozby, na riešenie ktorej sú určené, a mali by úzko spolupracovať so všetkými príslušnými agentúrami a platformami EÚ, najmä s Europolom.

22.8.

V prípade potreby posilniť spoluprácu medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva v rámci EÚ v drogovej oblasti a využívať pritom existujúce postupy, a to zabezpečením rýchlejších a presnejších reakcií. Podporiť činnosti v rámci spolupráce justičných orgánov a orgánov presadzovania práva, ako aj výmenu informácií a spravodajských informácií.

22.9.

Potrebným cieleným spôsobom posilniť legislatívny rámec Európskej únie tak, aby sa posilnila reakcia EÚ pri riešení nových trendov, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé činnosti v rámci spolupráce sa vzájomne dopĺňajú s cieľom rozložiť skupiny páchajúce cezhraničnú organizovanú trestnú činnosť, aby sa skonfiškovali príjmy z trestnej činnosti súvisiacej s drogami prostredníctvom plného využitia európskej siete úradov pre vyhľadávanie majetku, a teda aby sa zaistila účinnejšia reakcia na obchodovanie s drogami. Môže sa preskúmať ďalšia tvorba príslušných nástrojov na presadzovanie práva.

22.10.

Je potrebné, aby sa EÚ usilovala o účinnejšie politiky v oblasti zníženia ponuky drog, a to posilnením hodnotenia politík a analýzy v záujme lepšieho porozumenia trhom s drogami, trestnej činnosti súvisiacej s drogami a účinnosti opatrení presadzovania práva súvisiacich s drogami.

22.11.

Na účely predchádzania trestnej činnosti, zabránenia recidíve a zvýšenia efektívnosti a účinnosti systému trestného súdnictva bude EÚ vo vhodných prípadoch a pri zaistení proporcionality nabádať na využívanie, monitorovanie a účinné vykonávanie politík a programov v oblasti drog vrátane služieb po zatknutí a vhodných alternatív k donucovacím sankciám (ako je vzdelávanie, liečba, rehabilitácia, následná starostlivosť a opätovné sociálne začlenenie) pre páchateľov užívajúcich drogy.

IV.   Prierezová téma: koordinácia

23.

Cieľ koordinácie v oblasti protidrogovej politiky EÚ je dvojaký – zabezpečiť synergie, komunikáciu a účinnú výmenu informácií a názorov na podporu cieľov politiky a zároveň nabádať na aktívnu politickú diskusiu a analýzu vývoja a výziev v oblasti drog na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Koordinácia je na jednej strane potrebná medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, ďalšími príslušnými európskymi orgánmi a občianskou spoločnosťou a v rámci nich, a na druhej strane medzi EÚ, medzinárodnými orgánmi a tretími krajinami.

24.

V oblasti koordinácie sa určili tieto priority (nezoradené podľa dôležitosti):

24.1.

Na základe zásady lojálnej spolupráce (3) zabezpečiť synergiu, ucelenosť a účinné pracovné postupy medzi príslušnými členskými štátmi a inštitúciami, orgánmi a iniciatívami EÚ a zároveň sa vyhnúť zdvojovaniu činnosti, zaistiť efektívnu výmenu informácií, účinne využívať zdroje a zaručiť kontinuitu činnosti medzi predsedníctvami.

24.2.

Vzhľadom na to, že HDG je v rámci Rady hlavným orgánom pre koordináciu činností súvisiacich s drogami, je potrebné ďalej posilniť jej koordinačné úsilie, aby sa zohľadnila činnosť rozličných orgánov, ktorých aktivity zahŕňajú drogový aspekt, akými sú Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) a pracovná skupina pre verejné zdravie. Okrem toho si vyvážený prístup k problému drog, zacielený rovnako dôrazne na dopyt po drogách a ponuku drog, vyžaduje úzku spoluprácu, súčinnosť a výmenu informácií s ďalšími príslušnými pracovnými orgánmi Rady vrátane prípravných pracovných orgánov v oblasti zahraničných vecí a ďalších relevantných iniciatív EÚ v oblasti justičných a trestných vecí, presadzovania práva, verejného zdravia a sociálnych vecí.

24.3.

Zabezpečiť, aby EÚ a členské štáty ďalej rozvíjali a uplatňovali pracovné metódy a najlepšie postupy pre multidisciplinárnu spoluprácu na podporu cieľov stratégie a aby sa tieto metódy a postupy podporovali na vnútroštátnej úrovni.

24.4.

Počas každého predsedníctva poskytnúť príležitosti na prediskutovanie, monitorovanie a hodnotenie otázok koordinácie, spolupráce, nových trendov, účinných intervencií a ďalších aspektov vývoja v oblasti tejto politiky, ktoré majú pre protidrogovú stratégiu EÚ pridanú hodnotu, napr. počas zasadnutí národných protidrogových koordinátorov.

24.5.

Podporovať a nabádať na aktívnu a zmysluplnú účasť a angažovanosť občianskej spoločnosti, vrátane mimovládnych organizácií, ako aj mládeže, užívateľov drog a príjemcov služieb súvisiacich s drogami, v procese tvorby a uplatňovania protidrogových politík na národnej úrovni, úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. Zaistiť tiež spoluprácu s Fórom občianskej spoločnosti EÚ pre boj proti drogám na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni.

24.6.

Zabezpečiť, aby EÚ na medzinárodných fórach, akým je Komisia pre omamné látky (CND) a dialógy s tretími krajinami, hovorila jednotným silným hlasom a presadzovala integrovaný, vyvážený a na faktoch založený prístup EÚ k drogám. V tomto kontexte môžu pri presadzovaní takéhoto prístupu v oblasti drog a uľahčovaní ucelenej diskusie o protidrogovej politike užitočnú úlohu zohrávať delegácie EÚ.

V.   Prierezová téma: medzinárodná spolupráca

25.

Medzinárodná spolupráca je kľúčovou oblasťou, v ktorej EÚ koordinovaním protidrogových politík a riešením výziev predstavuje pre úsilie členských štátov pridanú hodnotu. Vonkajšie vzťahy EÚ v oblasti drog sú založené na zásadách spoločnej zodpovednosti, multilateralizmu, integrovaného, vyváženého a na faktoch založeného prístupu, zohľadňovania drogových otázok v rámci rozvojových politík, úcty k ľudským právam a ľudskej dôstojnosti a dodržiavania medzinárodných dohovorov.

26.

Cieľom protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020 v oblasti medzinárodnej spolupráce je komplexným a vyváženým spôsobom ďalej posilniť dialóg a spoluprácu EÚ s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami o drogových otázkach.

27.

Protidrogová stratégia EÚ je súčasťou celkového prístupu, ktorý EÚ umožňuje hovoriť jedným hlasom na medzinárodnej scéne a v rámci vzťahov s partnerskými krajinami. EÚ bude naďalej presadzovať medzinárodnú spoluprácu a dialóg o základných aspektoch protidrogovej politiky a aktívne sa deliť o výsledky prístupu EÚ v protidrogovej politike, ktorý je vyváženou kombináciou znižovania dopytu po drogách a znižovania ponuky drog a ktorý je založený na vedeckých faktoch a spravodajských informáciách, ako aj na dodržiavaní ľudských práv.

To si vyžaduje ucelenosť politík a opatrení na úrovni EÚ, a to aj v rámci vonkajšej spolupráce v oblasti znižovania dopytu po drogách vrátane znižovania rizík a škôd, ponuky drog, alternatívneho rozvoja, výmeny a prenosu poznatkov a zapojenia štátnych i neštátnych aktérov.

28.

EÚ a jej členské štáty by mali zaistiť, aby sa protidrogová stratégia EÚ a jej ciele začlenili do celkového rámca zahraničnej politiky EÚ ako súčasť komplexného prístupu, ktorý uceleným a koordinovaným spôsobom v plnej miere využíva rozličné politiky a diplomatické, politické a finančné nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii. Tento proces by mala uľahčovať vysoká predstaviteľka s podporou ESVČ.

29.

Cieľom protidrogového prístupu EÚ v oblasti vonkajšej činnosti je ďalej posilniť a podporiť úsilie tretích krajín o riešenie výziev, ktoré drogy predstavujú pre verejné zdravie, bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu. To sa dosiahne vykonávaním iniciatív ustanovených v tejto stratégii a následných akčných plánoch vrátane alternatívneho rozvoja, znižovania dopytu po drogách, znižovania ponuky drog, presadzovania a ochrany ľudských práv, zohľadňujúc pritom taktiež regionálne iniciatívy. Vzhľadom na dôsledky výroby drog a obchodovania s nimi na vnútornú stabilitu a bezpečnosť zdrojových a tranzitných krajín, opatrenia sa tiež zamerajú na korupciu, pranie špinavých peňazí a príjmov z trestnej činnosti súvisiacej s drogami.

30.

V oblasti medzinárodnej spolupráce sa určili tieto priority (nezoradené podľa dôležitosti):

30.1.

Zvýšiť ucelenosť vnútorných a vonkajších aspektov protidrogových politík a činností EÚ vo vzťahu k tretím krajinám v oblasti drog.

30.2.

Stanovovaním spoločných pozícií EÚ zvýšiť angažovanosť a koordináciu EÚ v rámci medzinárodného dialógu o protidrogovej politike, tak pokiaľ ide o rokovania s medzinárodnými organizáciami a štruktúrami, medzi iným OSN, skupinou G8 a Radou Európy, ako aj o vzťahy s tretími krajinami, a zaistiť, aby EÚ zohrávala účinnú úlohu v rámci procesu protidrogovej politiky OSN.

30.3.

Zabezpečiť, aby medzinárodná spolupráca v oblasti drog bola začlenená do celkových politických vzťahov a rámcových dohovorov medzi EÚ a jej partnermi, tak na národnej, ako aj regionálnej úrovni. Mala by odzrkadľovať integrovaný, vyvážený a na faktoch založený prístup EÚ a zahŕňať: politický dialóg, koordináciu protidrogových politík, znižovanie dopytu (vrátane znižovania rizík a škôd), znižovanie ponuky vrátane alternatívneho rozvoja a presadzovania práva, integrácie protidrogových politík do širšieho programu rozvojovej spolupráce, informácie, výskum, monitorovanie a hodnotenie.

30.4.

Zabezpečiť, aby medzinárodná činnosť a opatrenia EÚ v prioritných tretích krajinách a regiónoch na celom svete boli komplexnej povahy, zohľadňovali všetky aspekty drogovej problematiky a riešili otázky spojené s rozvojom, stabilitou a bezpečnosťou týchto krajín a regiónov prostredníctvom posilnených partnerstiev.

30.5.

Zabezpečiť, aby medzinárodné opatrenia EÚ v oblasti drog boli založené na faktoch a zahŕňali proces monitorovania situácie a pokroku, v rámci ktorého sa využijú rozličné informačné nástroje Komisie, ESVČ vrátane delegácií EÚ, členských štátov, EMCDDA, Europolu, Eurojustu a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, to všetko v úzkej spolupráci s UNODC.

30.6.

Zabezpečiť, aby sa podpora kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín, ako aj krajín európskej susedskej politiky sústredila na vybudovanie kapacít v oblasti znižovania ponuky a dopytu a účinné a vyvážené protidrogové politiky založené na faktoch, a to prostredníctvom posilnenej spolupráce, vrátane spoločného využívania najlepších postupov EÚ, a prípadnej účasti v agentúrach EÚ, ako sú EMCDDA, Europol a Eurojust.

30.7.

Prostredníctvom dialógov o drogových otázkach s medzinárodnými partnermi (na regionálnej i bilaterálnej úrovni) zaistiť udržateľnú úroveň politického dialógu a výmeny informácií o stratégiách, cieľoch a relevantných iniciatívach. Identifikovať kľúčových partnerov na základe úrovne ich spolupráce s EÚ a ich významu z hľadiska riešenia globálnej problematiky nelegálnych drog, berúc pritom do úvahy partnerov, ktorí nadobúdajú dôležitosť v dôsledku vývoja v drogovej oblasti. Politické dialógy by mali dopĺňať ostatné štruktúry vonkajšej spolupráce a ich účinok, mali by sledovať rovnakú líniu a, ak je to vhodné, mali by predstavovať fórum na diskusiu o prioritách spolupráce a o pokroku dosiahnutom na projektoch financovaných zo strany EÚ.

30.8.

Zabezpečiť primeranú úroveň financovania a odborných znalostí (zo strany EÚ a členských štátov), ktorá sa dosiahne okrem iného posilnením koordinácie, monitorovania a hodnotenia finančnej a technickej podpory, usilujúc sa pritom o synergie, a sústavným vyvažovaním transparentného vyčleňovania spolupráce, zdrojov, finančnej a technickej podpory medzi opatrenia na zníženie dopytu po drogách a ponuky drog, vychádzajúc z prístupu EÚ. EÚ by sa mala usilovať o to, aby jej delegácie boli schopné poskytovať príslušné odborné znalosti na účely podpory vykonávania opatrení v oblasti drog zameraných na tretie krajiny. V preskúmaní v polovici trvania a záverečnom hodnotení tejto protidrogovej stratégie EÚ by sa mal analyzovať účinok výdavkov EÚ v tretích krajinách a Komisia a ESVČ by mali členským štátom v prípade potreby poskytovať informácie o aktuálnom stave, pokiaľ ide o priority a pokrok v súvislosti s výdavkami EÚ v tretích krajinách.

30.9.

EÚ a členské štáty pri poskytovaní finančnej a technickej podpory zdrojovým krajinám predovšetkým zaistia, aby programy alternatívneho rozvoja:

boli nepodmienené, nediskriminačné a – ak sa stanoví, že je potrebná likvidácia – realizovali sa v správnom poradí,

stanovovali realistické ciele a ukazovatele úspechu v oblasti rozvoja vidieka, zaisťujúc pritom prevzatie zodpovednosti za daný proces zo strany cieľových spoločenstiev, a

podporovali miestny rozvoj a zohľadňovali zároveň súvzťažnosť s faktormi, ako sú bezpečnosť obyvateľstva, správa vecí verejných, násilie, ľudské práva, rozvoj a potravinová bezpečnosť.

30.10.

Zabezpečiť úplné začlenenie otázky ochrany ľudských práv do politických dialógov a vykonávania a plnenia príslušných programov a projektov v oblasti drog.

VI.   Prierezová téma: informácie, výskum, monitorovanie a hodnotenie

31.

Cieľom protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020 v oblasti informácií, výskumu, monitorovania a hodnotenia je prispieť k lepšiemu porozumeniu všetkým aspektom drogovej problematiky a účinkom jednotlivých opatrení a poskytnúť tak vierohodné, komplexné a na faktoch založené podkladové materiály na účely politík a opatrení. Ďalším cieľom protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020 je prispieť k lepšiemu šíreniu výsledkov monitorovania, výskumu a hodnotenia na úrovni EÚ a na národnej úrovni, čím sa zabezpečí posilnenie synergií, vyvážené prideľovanie finančných zdrojov a nezdvojovanie úsilia. Dosiahnuť je to možné harmonizáciou metodík, vytváraním sieťových štruktúr a užšou spoluprácou.

32.

V oblasti informácií, výskumu, monitorovania a hodnotenia sa určili tieto priority (nezoradené podľa dôležitosti):

32.1.

EÚ a jej členské štáty by mali pokračovať v investovaní do výmeny informácií, zberu a monitorovania údajov, výskumu a posudzovania situácie v oblasti drog a do reakcie na túto situáciu na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. Malo by sa to vzťahovať na všetky relevantné aspekty drogovej problematiky vrátane dopytu po drogách a ponuky drog. Osobitný dôraz by sa mal klásť na zachovanie a ďalšie zlepšenie zberu údajov a vypracúvanie správ prostredníctvom kľúčových ukazovateľov EMCDDA v oblasti znižovania dopytu po drogách.

32.2.

EMCDDA by malo v rámci svojho mandátu ďalej posilniť znalostnú infraštruktúru a malo by naďalej zohrávať kľúčovú úlohu hlavného pomocníka, podporovateľa a poskytovateľa informácií, výskumných činností, monitorovania a hodnotenia situácie v oblasti nelegálnych drog v celej EÚ. Naďalej by malo poskytovať včasné, holistické a komplexné analýzy situácie v oblasti drog v Európe a opatrení prijímaných s ohľadom na túto situáciu a malo by spolupracovať s ďalšími príslušnými agentúrami, v prípade potreby, a ak je to vhodné, vrátane Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Svetovej zdravotníckej organizácie.

32.3.

Europol by mal pokračovať v zbere a analyzovaní informácií v oblasti organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s drogami, zatiaľ čo členské štáty by mali agentúre poskytovať príslušné informácie. Agentúra by mala naďalej predkladať pravidelné správy o posúdení hrozieb (napr. EU SOCTA) týkajúce sa organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s drogami v EÚ.

32.4.

V záujme skvalitnenia analýzy a prijímania podložených rozhodnutí by členské štáty, inštitúcie a agentúry EÚ mali zlepšiť zber informácií a údajov o všetkých aspektoch ponuky drog vrátane informácií o trhoch s drogami, trestných činoch súvisiacich s drogami a znižovaní ponuky drog. Členské štáty, Komisia, EMCDDA, Europol a v prípade potreby ďalšie agentúry EÚ by mali spolupracovať na účely zlepšenia zberu údajov a vypracovania ukazovateľov, ktoré sú relevantné pre túto politiku a vedecky podložené.

32.5.

Inštitúcie a orgány EÚ a členské štáty by mali posilniť kapacity na odhaľovanie a posudzovanie nových psychoaktívnych látok, ako aj na rýchlu a účinnú reakciu na existenciu týchto nových látok, na zmeny v správaní, pokiaľ ide o spotrebu drog, epidémie a na ďalšie nové trendy, ktoré predstavujú riziko pre verejné zdravie a bezpečnosť. To je možné dosiahnuť okrem iného prostredníctvom posilnenia existujúcich právnych predpisov EÚ, výmeny informácií, spravodajských informácií, znalostí a najlepších postupov.

32.6.

Členské štáty, inštitúcie a agentúry EÚ by mali v záujme lepšieho porozumenia drogovej problematike presadzovať a podporovať výskum – vrátane aplikovaného výskumu – nových psychoaktívnych látok a zabezpečiť spoluprácu a koordináciu sietí na národnej úrovni a úrovni EÚ. Je potrebné v tejto oblasti posilniť monitorovanie v úzkej koordinácii s EMCDDA. Dôraz by sa mal predovšetkým klásť na vývoj forenzných a toxikologických kapacít, ako aj na zlepšenie dostupnosti epidemiologických informácií.

32.7.

Členské štáty by mali pokračovať vo svojom úsilí o zachovanie výsledkov, ktoré sa v rámci EÚ dosiahli z hľadiska monitorovania a výmeny informácií, a to aj prostredníctvom siete národných kontaktných miest Reitox, a podporovať ďalší rozvoj štandardizovaného zberu a analýzy údajov EÚ v oblasti dopytu po drogách a ponuky drog.

32.8.

Zabezpečiť primerané financovanie výskumných a rozvojových projektov v oblasti drog na úrovni EÚ a národnej úrovni, a to v závislosti od finančných zdrojov, využívajúc pri tom finančné programy EÚ na obdobie 20 – 2020. Projekty podporené na úrovni EÚ by mali zohľadňovať priority tejto stratégie a jej akčných plánov, mali by poskytovať jasnú pridanú hodnotu EÚ, zabezpečiť pritom ucelenosť a synergie a mali by zabrániť zdvojovaniu činnosti v rámci programov a orgánov EÚ.

32.9.

Inštitúcie a orgány EÚ a členské štáty by mali uznávať úlohu vedeckého hodnotenia politík a intervencií (s dôrazom na dosiahnuté výsledky) ako kľúčový prvok posilnenia prístupu EÚ k drogám a mali by presadzovať jeho využívanie na národnej úrovni, úrovni EÚ i medzinárodnej úrovni.

32.10.

Zabezpečiť a posilniť odbornú prípravu pracovníkov v drogovej oblasti – tak v oblasti zníženia dopytu po drogách, ako aj v oblasti zníženia ponuky drog.


(1)  Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972, Dohovor OSN o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988.

(2)  Správu o nezávislom hodnotení Protidrogovej stratégie EÚ na obdobie rokov 2005 – 2012 a jej akčných plánov je možné nájsť na tejto adrese: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/rand_final_report_eu_drug_strategy_2005-2012_en.pdf

(3)  Článok 4 Zmluvy o EÚ.


Top