EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0615(01)

Závery Rady z  11. mája 2012 o podpore tvorivého a inovačného potenciálu mladých ľudí

OJ C 169, 15.6.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 169/1


Závery Rady z 11. mája 2012 o podpore tvorivého a inovačného potenciálu mladých ľudí

2012/C 169/01

RADA A PREDSTAVITELIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, ZASADAJÚCI V RADE:

SO ZRETEĽOM NA:

uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018), v ktorom sa vyzýva k podpore s cieľom zabezpečiť účasť mladých ľudí na zastupiteľskej demokracii a občianskej spoločnosti na všetkých úrovniach a na živote spoločnosti vo všeobecnosti, ako aj k podpore rozvoja talentu a podnikateľských schopností mladých ľudí s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť, obohatiť pracovné príležitosti v budúcnosti a podporiť rozvoj osobnosti, posilniť schopnosť učiť sa, ako aj medzikultúrne zručnosti, pochopenie a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a tiež rozvoj nových a flexibilných kompetencií a zručností potrebných pre nové pracovné príležitosti v budúcnosti,

stratégiu Európa 2020 a jej hlavné iniciatívy: Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Mládež v pohybe a najmä hlavný cieľ oblasti zamestnanosti (ktorým je zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 % okrem iného prostredníctvom väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a nízkokvalifikovaných pracovníkov a lepšej integrácie legálnych migrantov) a hlavný cieľ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (zvýšiť úroveň vzdelania, a to najmä úsilím o zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % a zvýšením podielu ľudí vo veku 30 – 34 rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %),

závery Rady z 22. mája 2008 o podpore tvorivosti a inovácie prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy,

závery Rady z 27. novembra 2009 o podpore tvorivej generácie zamerané na rozvoj tvorivosti a inovačnej schopnosti mladých ľudí prostredníctvom kultúrnych prejavov a podporou širšieho prístupu ku kultúre a kultúrnym prejavom prostredníctvom formálneho aj neformálneho vzdelávania a predovšetkým prostredníctvom štruktúrovaných a strategických partnerstiev na inštitucionálnej a politickej úrovni,

v uznesení z 19. novembra 2010 o práci s mládežou sa zdôrazňuje potreba „zabezpečiť, aby sa práca s mládežou plne začlenila do iniciatívy Mládež v pohybe, ako aj do iných programov/politík. Všetkých mladých ľudí, a najmä tých s obmedzenými príležitosťami, musí vyzbrojiť príslušnými zručnosťami a kľúčovými kompetenciami, ktoré budú potrebné v spoločnosti a hospodárstve v roku 2020.“,

uznesenie Rady z 19. mája 2011 o podpore nových a efektívnych foriem účasti všetkých mladých ľudí na demokratickom procesoch v Európe, v ktorých sa uznáva, že mladí ľudia môžu významne prispieť k rozvoju spoločnosti,

závery Rady z 29. novembra 2011 o kultúrnych a tvorivých kompetenciách a ich úlohe pri budovaní intelektuálneho kapitálu Európy,

vyhlásenie členov Európskej rady z 30. januára 2012, v ktorom sa vyzýva k úsiliu na podporu zamestnanosti, predovšetkým zamestnanosti mladých ľudí a to aj podporou ich prvých pracovných skúseností a účasti na trhu práce.

UZNÁVAJÚ, ŽE:

Európska únia čelí značnému množstvu výziev, medzi ktoré patria aj hospodárske a sociálne následky globálnej hospodárskej a finančnej krízy zapríčiňujúce nedostatočný rast a pokrok, vysokú nezamestnanosť mládeže a obmedzené možnosti pre mladých ľudí, ako aj nedostatočnú mieru sociálneho začleňovania a súdržnosti,

súčasná miera nezamestnanosti mladých ľudí v Európe, ktorá presahuje 20 %, je dvojnásobkom miery nezamestnanosti celkovej pracujúcej populácie a je pravdepodobné, že pre mladých ľudí, ktorých zasiahla, bude mať vážne krátkodobé a dlhodobé následky, a to sa týka aj mladých ľudí s mimoriadnymi alebo osobitnými potrebami alebo mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí a prípadne obmedzenú kvalifikáciu,

na pracovnom trhu ako aj v spoločnosti rastie dopyt po tvorivosti, schopnosti adaptovať sa na inovácie a po pokročilých komunikačných zručnostiach, ako aj potreba rozvíjať podnikateľské zručnosti,

účasť mladých ľudí na formálnych demokratických procesoch, ako sú napríklad voľby, je často nižšia ako účasť celkovej populácie.

DOMNIEVAJÚ SA, ŽE:

tvorivý a inovačný potenciál mladých ľudí nasmerovaný do podnikania je jedným z kľúčov ako dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast,

vzdelávanie v oblasti podnikania môže mladých ľudí povzbudiť, aby mali pozitívnejší postoj k vzdelávaniu, vyššie ambície pre budúce vzdelávanie a kariéru, aby mali pocit, že sa môžu podieľať na živote spoločnosti, a aby budúcnosť vnímali optimistickejšie,

aktívnym zapojením mladých ľudí do spoločnosti, napr. prostredníctvom práce s mládežou, dobrovoľníckej činnosti a občianskych organizácii, sa môže využiť ich tvorivosť a inovačná schopnosť a tým aj ich občianska angažovanosť, môžu sa zlepšiť ich vyhliadky na pracovnom trhu a na to, aby dostali príležitosť vyvíjať samostatnú zárobkovú činnosť,

neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa, tak ako formálne vzdelávanie a odborná príprava sú nenahraditeľné pri formovaní kompetencií a zručností potrebných na získanie zamestnania, ako aj pri dosahovaní lepšieho začlenenia mladých ľudí na pracovný trh a do spoločnosti všeobecne,

práca s mládežou a mládežnícke organizácie sú možnosťami rozvíjania zručností a kompetencií mladých ľudí vrátane mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí,

získanie kultúrnych kompetencií je základom rozvoja intelektuálneho kapitálu mladých ľudí a podporuje formovanie ich tvorivosti a schopnosti inovovať,

malo by sa ďalej stimulovať tvorivé využívanie sociálnych médií mladými ľuďmi, ako aj posilňovať ich prístup k médiám a ich schopnosť chápať, kriticky hodnotiť, vytvárať a komunikovať mediálny obsah s cieľom podporiť ich účasť na živote spoločnosti ako takej vrátane budovania sociálneho kapitálu spájaním komunít a jednotlivcov online a zároveň využiť ich kompetencie a zručnosti v prospech spoločnosti.

SÚHLASIA S TÝM, ŽE:

účasť mladých ľudí na trhu práce je nevyhnutná na to, aby sa využil ich tvorivý a inovačný potenciál a aby sa zároveň zabezpečilo, že budú aktívnymi občanmi a že sa začlenia do spoločnosti,

je potrebné podporovať tvorivosť mladých ľudí, ich schopnosť inovovať a ich podnikateľské schopnosti ako nástroje aktívnej účasti na živote spoločnosti a vyššej zamestnateľnosti prostredníctvom vhodného financovania a rozvíjaním partnerstiev medzi relevantnými sektormi s cieľom stimulovať inovácie,

kompetencie a zručnosti získané neformálnym vzdelávaním a informálnym učením by sa mali viac propagovať a pokiaľ možno potvrdzovať, aby sa posilnili kapacity mladých ľudí a ich budúca úloha na trhu práce, napr. ako zamestnancov alebo podnikateľov,

iniciatívy v oblasti mládeže, ktoré v súčasnosti podporuje program Mládež v akcii, sú dôležitým nástrojom, ktorý má inšpirovať a podporiť tvorivé podnikanie mladých ľudí.

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY:

1.

podporovali tvorivosť mladých ľudí, ich schopnosť inovovať a talent s cieľom zabezpečiť dostatočné príležitosti pre osobnostný a sociálny rozvoj prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, dobrovoľníckych činností, aktívneho občianstva, medzikultúrnej spolupráce a práce s mládežou, napr. podľa možností poskytnutím vhodného a udržateľného financovania;

2.

stimulovali strategické partnerstvá medzi mládežníckymi organizáciami, orgánmi na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj súkromným sektorom s cieľom organizovať projekty a podujatia pod vedením mladých ľudí;

3.

zjednodušili a zlepšili uznávanie a potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa;

4.

podporovali iniciatívy, ktorých cieľom je povzbudiť mladých ľudí, aby prebrali svoj podiel zodpovednosti za otázky, ktoré sa ich týkajú, a to prostredníctvom dialógu, v rámci ktorého môžu všetci účastníci prezentovať nápady ako zapojiť mladých ľudí do demokratických rozhodovacích postupov na všetkých úrovniach;

5.

propagovali tvorivosť mladých ľudí, ich inovačnú schopnosť a talent v rámci výmeny osvedčených postupov a šírili o nich informácie;

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, ABY:

1.

zriadili tematickú expertnú skupinu zahŕňajúcu národných expertov menovaných členskými štátmi podľa zásady otvorenej metódy koordinácie a v súlade so zásadami uvedenými v prílohe, a to s týmto cieľom:

vymieňať si najlepšie postupy v súvislosti so spôsobmi podpory tvorivosti a inovačnej schopnosti mladých ľudí identifikáciou kompetencií a zručností, ktoré získali prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a ktoré sú dôležité pre zamestnateľnosť;

2.

venovali sa tvorivosti a inovačnej schopnosti mladých ľudí, ako aj ich občianskej angažovanosti a sociálnemu začleneniu v rámci priorít programu Mládež v akcii a bez toho, aby tým boli dotknuté prebiehajúce rokovania, možno aj v rámci iných existujúcich a budúcich programov a fondov EÚ vrátane Európskeho sociálneho fondu;

3.

zvážili začatie výskumu využívania médií vo vzťahu k účasti na demokratických procesoch na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom zvýšiť účasť na demokratických procesoch prostredníctvom cielenej a transparentnej komunikácie prispôsobenej mladým ľuďom;

4.

čo najlepšie využili rok Európsky rok občanov (1) 2013 s cieľom zamerať sa na neobmedzenú mobilitu a plnú účasť mladých ľudí na živote európskej spoločnosti; a tiež zlepšili ich povedomie o právach a povinnostiach, ktoré majú ako občania EÚ, posilnili ich pocit súdržnosti a vzájomné pochopenie.

VYZÝVAJÚ KOMISIU, ABY:

1.

najneskôr do konca roka 2013 podala pracovnej skupine pre mládež správu o výsledkoch práce tejto tematickej expertnej skupiny;

2.

informovala o výsledkoch pripravovanej štúdie na tému „Účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe“ s osobitným zameraním na jej možné dôsledky pre zamestnateľnosť mladých ľudí;

3.

vypracovala návrh odporúčania Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ohlásený v rámci hlavných iniciatív stratégie Európa 2020: Mládež v pohybe a Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta.


(1)  Pod podmienkou formálneho prijatia návrhu na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku občanov (2013), dokument 13478/11.


PRÍLOHA

Zásady členstva a fungovania tematickej expertnej skupiny zriadenej členskými štátmi a Komisiou

Členstvo

Účasť členských štátov na práci skupiny je dobrovoľná a členské štáty sa môžu kedykoľvek zapojiť.

Členský štát, ktorý má záujem o účasť na práci tematickej expertnej skupiny, zabezpečí, aby nominovaní experti mali príslušné skúsenosti v danej oblasti na národnej úrovni, ako aj efektívnu komunikáciu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Nominovanie expertov bude koordinovať Komisia.

Tematická expertná skupina sa môže rozhodnúť prizvať ďalších účastníkov: nezávislých expertov, zainteresované strany, ako aj zástupcov tretích európskych krajín.

Pracovné postupy

Tematická expertná skupina zodpovedá za vymenovanie svojho predsedu alebo spolupredsedov na prvom zasadnutí. Pripraví tiež plán práce s cieľom dospieť ku konkrétnym a použiteľným výsledkom v určenej oblasti.

Komisia tematickej expertnej skupine poskytne odborné znalosti, ako aj logistickú a administratívnu podporu. Bude ju tiež v rámci možností podporovať inými vhodnými spôsobmi.

Tematická expertná skupina bude spravidla zasadať v Bruseli, na pozvanie členských štátov však môže organizovať zasadnutia i mimo Bruselu.


Top