EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0713(07)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ C 207, 13.7.2012, p. 8–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 207/8


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 207/03

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34248 (12/X)

Členský štát

Fínsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Názov regiónu(NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Názov opatrenia pomoci

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Prolongation X 71/2009

Trvanie

1.1.2012-31.12.2016

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 0,50 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iná forma daňovej úľavy

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34264 (12/X)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

UNITED KINGDOM

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Názov opatrenia pomoci

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.1.2012-31.10.2017

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

GBP 5,00 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iná forma daňovej úľavy

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach (článok 25)

0,05 GBP

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34546 (12/X)

Členský štát

Belgicko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

VLAAMS GEWEST

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Názov opatrenia pomoci

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.4.2012-31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 0,16 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (článok 34)

100 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34564 (12/X)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Názov opatrenia pomoci

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.3.2012-29.2.2016

Príslušné odvetvia hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, Vedecký výskum a vývoj, Veterinárne činnosti, Vzdelávanie, Činnosti herní a stávkových kancelárií, Športové, zábavné a rekreačné činnosti

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

GBP 10,00 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre novozaložené malé podniky (článok 14)

35 %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Pomoc pre nové malé podniky založené podnikateľkami (článok 16)

15 %

Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (článok 19)

35 %

10 %

Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva (článok 20)

15 %

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (článok 21)

60 %

20 %

Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (článok 22)

45 %

20 %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

45 %

20 %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

50 %

20 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (článok 27)

50 %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

100 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

65 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

100 %

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (článok 34)

100 %

Pomoc mladým inovačným podnikom (článok 35)

1 035 563 GBP

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

165 690 GBP

Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov (článok 37)

50 GBP

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

25 %

20 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60 %

20 %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

50 %

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (článok 41)

75 %

Schéma

75 %

20 %

Pomoc ad hoc (článok 13 ods. 1)

75 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34566 (12/X)

Členský štát

Holandsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Názov regiónu(NUTS)

NEDERLAND

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Názov opatrenia pomoci

VIC- varkens innovatie centrum

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

10.2.2012

Príslušné odvetvia hospodárstva

Chov ošípaných

Typ príjemcu

MSP - Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

EUR 0,25 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc ad hoc (článok 13 ods. 1)

7 %

0 %

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (článok 34)

7 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34569 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Orgán poskytujúci pomoc

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Názov opatrenia pomoci

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

23.5.2011-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 80,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Zvýhodnená pôžička

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Pomoc mladým inovačným podnikom (článok 35)

1 250 000 EUR

Schéma

15 %

20 %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34577 (12/X)

Členský štát

Litva

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

LT

Názov regiónu(NUTS)

Lithuania

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Názov opatrenia pomoci

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

13.3.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

LTL 3,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iné - Fiscal measure

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34578 (12/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Názov regiónu(NUTS)

DEUTSCHLAND

Článok 107 ods. 3 písm. c),Zmiešané,Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Názov opatrenia pomoci

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

25.1.2012-1.7.2017

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 2,50 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

75 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

100 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

65 %

20 %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

100 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

40 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34597 (12/X)

Členský štát

Lotyšsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Latvia

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Názov opatrenia pomoci

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. - 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

8.3.2012-30.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

LVL 0,10 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (článok 34)

100 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34605 (12/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Názov opatrenia pomoci

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.6.2012-31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 1,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

75 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

100 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

65 %

20 %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

100 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

40 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34606 (12/X)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

UNITED KINGDOM

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Názov opatrenia pomoci

DECC CCS Innovation Programme

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

13.3.2012-31.3.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

GBP 15,00 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

30 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

30 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34612 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

CANTABRIA

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Názov opatrenia pomoci

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 - LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.7.2012-1.6.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 2,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (článok 27)

50 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

10 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

10 %

Schéma

15 %

10 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34613 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

CANTABRIA

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Názov opatrenia pomoci

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 - LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.7.2012-1.6.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 1,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

15 %

10 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34614 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

CANTABRIA

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Názov opatrenia pomoci

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

16.5.2012-16.10.2012

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 5,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

15 %

5 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34615 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

ES

Názov regiónu(NUTS)

CATALUNA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Názov opatrenia pomoci

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

13.3.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 7,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50 % con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 - EUR 2,00 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

70 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

65 %

20 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

40 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34647 (12/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

VENETO

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Názov opatrenia pomoci

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.1.2012-31.12.2012

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 6,12 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

0,311 %

0 %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (článok 27)

0,43 %

0 %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

0,03 %

0 %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

1,138 %

0 %

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (článok 33)

1,015 %

0 %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

3 %

0 %

Špecifické vzdelávanie (článok 38 ods.1)

0,2 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34648 (12/X)

Členský štát

Česká republika

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

13840/12/08100/08000

Názov regiónu(NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Názov opatrenia pomoci

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification SA.33944

Trvanie

28.3.2012-31.10.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

CZK 1 079,43 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) - CZK 3 211,30 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

20 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34651 (12/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

412-40306/13

Názov regiónu(NUTS)

DEUTSCHLAND

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Názov opatrenia pomoci

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification X 651/2009

Trvanie

1.4.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Výroba potravín

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 60,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

35 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34672 (12/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

DEUTSCHLAND

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Názov opatrenia pomoci

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Prolongation SA.12816

Trvanie

1.4.2012-31.3.2022

Príslušné odvetvia hospodárstva

Osobná železničná doprava, medzimestská, Nákladná železničná doprava, Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 215,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iná forma daňovej úľavy

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach (článok 25)

54,02 EUR

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34677 (12/X)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

UNITED KINGDOM

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Názov opatrenia pomoci

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Employment and Training Act 1973

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

2.4.2012-31.3.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

GBP 161,00 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

50 %

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (článok 41)

75 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives – further details of the scheme

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34678 (12/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

HAMBURG

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Názov opatrenia pomoci

Tropendiagnostik

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

28.3.2012

Príslušné odvetvia hospodárstva

Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Typ príjemcu

MSP - Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

EUR 5,03 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

13.10.10-1/3.4,6 - EUR 4,63 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

32 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34679 (12/X)

Členský štát

Slovinsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

SI

Názov regiónu(NUTS)

Pomurska

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Názov opatrenia pomoci

Razvojne podpore Pomurski regiji - regionalni cilji

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 - 2015.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification X 122/2010

Trvanie

4.2.2010-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 53,37 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iná forma daňovej úľavy, Priamy grant, Subvencia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

30 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34682 (12/X)

Členský štát

Francúzsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Orgán poskytujúci pomoc

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Názov opatrenia pomoci

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

15.3.2012-31.12.2017

Príslušné odvetvia hospodárstva

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 1,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34684 (12/X)

Členský štát

Francúzsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Orgán poskytujúci pomoc

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Názov opatrenia pomoci

Aides aux études et au conseil des industries techniques - volet PME

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

15.3.2012-31.12.2017

Príslušné odvetvia hospodárstva

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 0,10 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34685 (12/X)

Členský štát

Francúzsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Orgán poskytujúci pomoc

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Názov opatrenia pomoci

Aides aux investissements des industries techniques - volet PME

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

15.3.2012-31.12.2017

Príslušné odvetvia hospodárstva

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 4,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34687 (12/X)

Členský štát

Litva

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

LT

Názov regiónu(NUTS)

Lithuania

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Názov opatrenia pomoci

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

13.3.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

LTL 4,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iné - Fiskalinės priemonės

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34690 (12/X)

Členský štát

Česká republika

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

14997/12/08100/08000

Názov regiónu(NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Názov opatrenia pomoci

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

SA.33057

Trvanie

2.4.2012-30.6.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

CZK 110,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

SF-ERDF (85 %) – CZK 327,25 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (článok 27)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34698 (12/X)

Členský štát

Maďarsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Hungary

Článok 107 ods. 3 písm. a),Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Názov opatrenia pomoci

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme - Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

17.12.2011-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Činnosti športových klubov

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

HUF 1 000,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iná forma daňovej úľavy

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34700 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

RIOJA

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Názov opatrenia pomoci

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification SA.32667

Trvanie

22.3.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 1,92 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

FEDER - EUR 1,34 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (článok 27)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34703 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

RIOJA

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Názov opatrenia pomoci

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification SA.32657

Trvanie

22.3.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov, Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny, Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, Prevádzka mliekarní a výroba syrov, Výroba ostatných potravinárskych výrobkov, Výroba a príprava krmív pre zvieratá, Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu, Výroba hroznového vína, Výroba jablčného vína a iného ovocného vína, Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov, Výroba piva, Výroba sladu

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 2,67 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

FEADER - EUR 0,74 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

40 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34705 (12/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

BAYERN

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Názov opatrenia pomoci

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification X 23/2010

Trvanie

1.1.2010-30.6.2014

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 18,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). - EUR 3,00 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

0 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

10 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34717 (12/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

RIOJA

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Názov opatrenia pomoci

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification SA.32670

Trvanie

22.3.2012-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 0,06 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

50 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


Top