Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0478

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

OJ C 434, 23.12.2015, p. 181–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 434/181


P7_TA(2012)0478

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

(2015/C 434/29)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16395/1/2011),

so zreteľom na návrh Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (16396/2011),

so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0182/2012),

so zreteľom na obchodnú kapitolu Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej,

so zreteľom na svoje uznesenia z 15. novembra 2001 o globálnom partnerstve a spoločnej stratégii pre vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou (1), z 27. apríla 2006 o posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou (2) a z 24. apríla 2008 o 5. samite Latinskej Ameriky a Karibiku a Európskej únie (LAK-EÚ) v Lime (3),

so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe (4), z 23. mája 2007 o pomoci EÚ v oblasti obchodu (5), z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Latinskou Amerikou (6) a z 12. júna 2012 o vymedzení novej politiky rozvojovej pomoci s Latinskou Amerikou (7),

so zreteľom na svoje uznesenia z 5. februára 2009 o posilnení úlohy európskych malých a stredných podnikov v medzinárodnom obchode (8), z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v medzinárodných obchodných dohodách (9), z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v dohodách o medzinárodnom obchode (10) a z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020 (11),

so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (12) a z 5. júla 2011 o zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky EÚ (13),

so zreteľom na uznesenia Európsko-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia (EuroLat), a predovšetkým na uznesenia schválené na 5. riadnom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 18. – 19. mája 2011 v Montevideu, Uruguaji, o perspektíve obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, a o stratégiách na ochranu a vytváranie pracovných miest, najmä pre ženy a mládež a o vzťahoch medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou v oblasti bezpečnosti a obrany,

so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 15. marca 2007 o pokynoch pre rokovanie o Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Strednej Ameriky na strane druhej (14),

so zreteľom na vyhlásenia šiestich samitov hláv štátov a predsedov vlád krajín Latinskej Ameriky, Karibiku a EÚ, ktoré sa konali v mestách Rio de Janeiro (28. – 29. júna 1999), Madrid (17. – 18. mája 2002), Guadalajara (28. – 29. mája 2004), Viedeň (12. – 13. mája 2006), Lima (16. – 17. mája 2008) a Madrid (17. – 18. mája 2010),

so zreteľom na článok 81 ods. 3 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výbor pre rozvoj (A7-0360/2012),

A.

keďže dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou predstavuje dôležitý precedens tým, že ide o prvú dvojregionálnu dohodu o pridružení, ktorú podpísala EÚ po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy;

B.

keďže kľúčové ciele dvojregionálneho strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou tvoria regionálna, sociálna, hospodárska a kultúrna integrácia, ktoré sú podložené uzatváranými subregionálnymi a bilaterálnymi dohodami o pridružení;

C.

keďže v záujme toho, aby bol vývoj partnerských vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou v prospech oboch zúčastnených strán a prinášal úžitok všetkým, je nevyhnutné zohľadňovať dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a plné dodržiavanie ľudských práv všetkých občanov ako podstatného prvku politického dialógu;

D.

keďže samit, ktorý sa konal v máji 2010 v Madride, viedol k obnoveniu všetkých obchodných rokovaní s Latinskou Amerikou, ktoré v posledných rokoch uviazli na mŕtvom bode, a k uzavretiu rokovaní o tejto dohode o pridružení;

E.

keďže rozvíjanie vzťahov s Latinskou Amerikou znamená vzájomný prospech a prináša výhody pre všetky členské štáty EÚ;

F.

keďže Európsky parlament vyjadril svoje znepokojenie nad násilím páchaným na ženách vo svojom uznesení z 11. októbra 2007 o vraždení žien v Mexiku a strednej Amerike a úlohe Európskej únie v boji proti tomuto javu (15),

G.

keďže EÚ je hlavný investor a druhý obchodný partner v Strednej Amerike, ako aj hlavný poskytovateľ rozvojovej pomoci;

H.

keďže dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a ľudských, občianskych a politických práv občanov oboch regiónov sú základnými prvkami dohody;

I.

keďže dohoda obsahuje doložku o ľudských právach, ktorá vzájomne zaväzuje zmluvné strany k riadnemu overovaniu dodržiavania ľudských práv a k tomu, aby zaručili jej praktické uplatňovanie;

J.

keďže pre stredoamerický región sú príznačné javy vysokej chudoby, sociálneho vylúčenia a sociálnej zraniteľnosti a zraniteľnosti životného prostredia;

K.

keďže dohoda o pridružení predpokladá politické a hospodárske pridruženie medzi EÚ a týmto regiónom a jeho jednotlivými štátmi, ktoré zohľadňuje rozdiely medzi oboma regiónmi a medzi jednotlivými krajinami Strednej Ameriky;

L.

keďže cieľ dohody sa má zamerať na podporu udržateľného rozvoja, sociálnej súdržnosti a regionálneho rozvoja;

M.

keďže EÚ by mohla prispievať prostredníctvom spolupráce k hľadaniu riešení zameraných na to, aby sa v regióne zaručila bezpečnosť, ktorá je v Strednej Amerike zdrojom vážnych obáv;

N.

keďže dohoda o pridružení spĺňa cieľ EÚ podporovať regionálnu integráciu prostredníctvom obchodu, ako sa uvádza v oznámení Komisie (COM(2010)0612) s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti, a v súlade so stratégiou Európa 2020 definuje obchod ako hnaciu silu konkurencieschopnosti, rozvoja a tvorby pracovných miest;

O.

keďže význam obchodnej časti dohody o pridružení kvalitatívne a kvantitatívne zväčší škálu tovaru a služieb, na ktoré sa budú vzťahovať výhody plynúce zo zóny voľného obchodu a ktorou sa ustanoví rámec na právnu bezpečnosť a istotu, ktoré budú podnetom na toky tovaru, služieb a investícií;

P.

keďže sa očakáva, že obchodná časť dohody o pridružení pre jednotlivé odvetvia zjednoduší okamžité či postupné znižovanie colných poplatkov na asymetrickom základe s cieľom vytvoriť dvojregionálnu zónu voľného obchodu podliehajúcu stabilnému a predvídateľnému režimu, ktorý podporí produktívne investície, rozsiahlejší prienik stredoamerického regiónu do svetového obchodu, efektívne riadenie zdrojov a lepšiu konkurencieschopnosť;

Q.

keďže jeden z hlavných cieľov dohody o pridružení, ktorým je prispievať k lepšej regionálnej integrácii a stabilite v Strednej Amerike, sa dosiahne pod podmienkou, že zmluvné strany (vrátane Panamy) prejavia jasnú politickú vôľu a zaviažu sa prekonať ťažkosti a budú pokračovať v ďalšej dynamickej integrácii prijatím účinných, rovnocenných a primeraných opatrení, aby sa vytvorili vzájomné výhodné synergie a posilnili ustanovenia partnerských dohôd, čím budú prispievať k ekonomickému, politickému a sociálnemu rozvoju;

R.

keďže vytvorenie rámca na posilnenie právnej istoty bude mať kladný vplyv tak na strany podporujúce rast tovarových a investičných tokov, ako aj na odvetvovú a zemepisnú diverzifikáciu; keďže najvýraznejšou zmenou pre Úniu bude úspora, ktorá vznikne z postupného znižovania a odstraňovania colných poplatkov a zjednodušovania obchodu a investícií v rámci stability a vzájomnej dôvery, pričom zdôrazňuje, že oba regióny sa zaviazali k dodržiavaniu a plneniu medzinárodných noriem, najmä predpisov Svetovej obchodnej organizácie a Medzinárodnej organizácie práce; keďže pre Strednú Ameriku to bude znamenať lepšie presadzovanie sa na medzinárodnej scéne, strategické partnerstvo s konsolidovaným trhom a príležitosť na diverzifikáciu a prilákanie dlhodobých produktívnych investícií;

S.

keďže existuje asymetria v tej časti dohody o pridružení, ktorá je venovaná obchodu, naznačená okrem iného stupňovaním a zavádzaním rozličných prechodných období pre oba regióny, ktoré umožnia, aby sa produktívne štruktúry prispôsobili novým ekonomickým a obchodným skutočnostiam vyplývajúcich z ich uplatňovania;

T.

keďže spomedzi jej princípov dodržiavanie demokratických zásad a základných ľudských práv a princípov právneho štátu posilnia domáce a medzinárodné politiky oboch strán; keďže prvoradým je význam začlenenia osobitnej hlavy s názvom Obchod a udržateľný rozvoj s odkazmi na medzinárodné normy a dohody v pracovnej a ekologickej oblasti a v oblasti riadenia v súlade s cieľom udržateľného a vyváženého rozvoja, ktorý zmenšuje rozdiely medzi stranami a vnútri nich, čím sa vytvára dôležitý precedens na budúce rokovania; keďže sa očakáva, že prostredníctvom obchodu sa posilní hospodársky rozvoj, ekologický rast a sociálna súdržnosť; keďže sa víta zavedenie inštitucionálnych a monitorovacích mechanizmov, akým je Rada pre obchod a udržateľný rozvoj a Fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou;

U.

keďže sa zdôrazňuje záväzok oboch regiónov dodržiavať zemepisné označenia a duševné vlastníctvo v súlade s medzinárodnými normami;

V.

keďže všetky štáty Strednej Ameriky majú výhody zo všeobecného systému preferencií plus (GSP+), ktorý sa prestane uplatňovať 31. decembra 2013; keďže z nového systému GSP sa bez výnimky vylúčia všetky krajiny, ktoré Svetová banka označila ako krajiny s vyšším stredným príjmom, čo znamená, že Kostarika a Panama by stratili právo na využívanie tohto systému; keďže GSP je jednostranný a dočasný systém, ktorý podlieha možnosti revízie, zahŕňa užší sortiment produktov a vylučuje väčšinu poľnohospodárskych produktov; vďaka dohode o pridružení sa zlepší obchodné postavenie všetkých štátov Strednej Ameriky, pretože sa ňou ustanovuje nový, rozšírenejší, bezpečnejší a vzájomne výhodný právny rámec; keďže sa víta skutočnosť, že tento nový systém umožní postupnú liberalizáciu obchodnej výmeny tovaru a služieb, verejné zaobstarávanie a posilnenie investícií;

1.

žiada Radu a Komisiu, aby zohľadnili tieto odporúčania:

Úvod

a)

zdôrazňuje, aby sa umožnilo spracovanie, podpísanie a ratifikácia dohody o pridružení;

b)

pripomína, že na samite Európskej únie a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorý sa uskutočnil v roku 2006, prijali hlavy štátov a vlád Európskej únie a niektorých republík Strednej Ameriky rozhodnutie o začatí rokovaní o dohode o pridružení medzi týmito dvomi regiónmi a že tieto rokovania sa začali v októbri 2007;

c)

pripomína, že Panama, ktorá sa rokovaní zúčastňovala ako pozorovateľ, v januári 2010 požiadala, aby sa stala jednou z rokujúcich krajín, a že Európska únia 10. marca 2010 formálne akceptovala toto začlenenie Panamy medzi rokujúce krajiny;

d)

pripomína, že rokovania sa úspešne skončili v máji 2010 a po fáze právneho preskúmania bolo znenie dohody parafované 22. marca 2011 a podpísané 28. júna 2012 v Tegucigalpe;

e)

pripomína, že dohoda o pridružení uzatvorená v máji 2010 obsahuje tri hlavné piliere: politický dialóg, spoluprácu a obchod;

Politický dialóg ako kľúčový prvok rozvoja dvojregionálneho partnerstva

f)

zdôrazňuje, že ide o prvé komplexné partnerstvo medzi regiónmi a je výsledkom neoblomnej politickej vôle EÚ. Toto partnerstvo predstavuje rozhodujúci krok vpred v integrácii Strednej Ameriky a prekračuje rámec obyčajných otázok voľného obchodu;

g)

zdôrazňuje, že úspech tejto dohody o pridružení so Strednou Amerikou umožnila politika podpory mierového riešenia sporov, stability a demokratizácie v regióne, ktorú začala EÚ už v 80. rokoch minulého storočia, a to prostredníctvom intenzívnej politickej angažovanosti na základe rôznych mierových dohôd a postupu skupiny Contadora;

h)

víta nové a mimoriadne možnosti pre dvojregionálne vzťahy medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou, ktoré ponúka politický dialóg o novej dohode o pridružení, a to na úrovni vlád a parlamentov, ako i na úrovni dialógu s občianskou spoločnosťou, čo predstavuje kvalitatívny skok v porovnaní s predchádzajúcim dialógom zo San José, ktorý sa začal v roku 1984;

i)

zdôrazňuje parlamentný rozmer, ktorý dohoda získala vytvorením parlamentného Výboru pre pridruženie zloženého z poslancov Európskeho parlamentu a stredoamerických poslancov, ktorý bude informovaný o rozhodnutiach Rady pre pridruženie a ktorý môže vydávať odporúčania a má nárok na informácie o vykonávaní dohody;

j)

zdôrazňuje, že by sa malo zabezpečiť optimálne vykonávanie dohody o pridružení, a to prostredníctvom osobitnej pozornosti bodom, ktoré zdôrazňuje Európsky parlament v tomto uznesení, a ustanoveniam vykonávajúcim dohodu o pridružení, a vyzýva, aby sa podporili činnosti parlamentného výboru pre pridruženie;

k)

zdôrazňuje, že dohoda o pridružení so Strednou Amerikou obsahuje dôležité prvky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Európskej únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii, najmä k rozvoju a upevňovaniu ľudských práv a demokracie, k udržateľnému hospodárstvu a rozvoju v sociálnej oblasti a v oblasti životného prostredia;

l)

zdôrazňuje, že článok 1 dohody o pridružení uvádza význam dodržiavania demokratických zásad, základných ľudských práv a zásady právneho štátu ako „podstatných prvkov“ dohody, čo znamená, že proti ktorejkoľvek strane, ktorá by ich nedodržiavala, sa môžu prijať opatrenia, ktoré môžu viesť až k pozastaveniu uplatňovania dohody; nazdáva sa však, že je potrebné vytvoriť konkrétne mechanizmy, ktoré zabezpečia plnenie a dodržiavanie doložky o ľudských právach tejto dohody o pridružení;

m)

navrhuje, aby Komisia vypracovala výročnú správu a predložila ju Európskemu parlamentu, aby sa zabezpečilo monitorovanie celej dohody o pridružení vrátane aspektov týkajúcich sa demokratických zásad a ľudských práv;

n)

zdôrazňuje, že dohoda o pridružení uzavretá so Strednou Amerikou sa musí chápať ako primeraný rámec na spojenie úsilia obidvoch strán v boji proti sociálnej nerovnosti a chudobe, za inkluzívny rast, pri riešení pretrvávajúcich sociálnych, hospodárskych a politických výziev;

o)

víta rozhodný záväzok k multilateralizmu na lepšiu obranu spoločných hodnôt a cieľov, ako i na efektívne riešenie celosvetových výziev;

p)

berie na vedomie, že nová dohoda o pridružení ponúka nové a zaujímavé možnosti, pokiaľ ide o boj proti obchodu s narkotikami a organizovanému zločinu, a to v súlade s Regionálnou stratégiou bezpečnosti, ktorú podpísali stredoamerickí prezidenti; víta rôzne záväzky týkajúce sa koordinácie úsilia o boj proti obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, organizovanému zločinu a korupcii;

q)

nazdáva sa, že sa má podporiť primerané zapojenie občianskej spoločnosti tak v EÚ, ako i v Strednej Amerike, tým, že sa podporí jej aktívna účasť na fórach, odvetvových výboroch a podvýboroch; v tomto smere víta zriadenie spoločného poradného výboru EÚ a Strednej Ameriky pre občiansku spoločnosť;

Efektívna spolupráca v boji proti chudobe a za sociálnu súdržnosť

r)

zdôrazňuje, že sociálna súdržnosť ako cieľ politík v oblasti regionálnej spolupráce sa stavia do popredia; zdôrazňuje, že táto súdržnosť je možná, len ak sa zníži úroveň chudoby, nerovnosti, sociálneho vylúčenia a všetky formy diskriminácie prostredníctvom riadneho vzdelávania vrátane odborného vzdelávania; zdôrazňuje, že sociálna nerovnosť sa v posledných rokoch dostatočne neznížila a neistota vyvoláva v Strednej Amerike vážne obavy;

s)

zdôrazňuje príležitosti, ktoré prináša táto dohoda v oblasti zlepšenia sociálnej súdržnosti a udržateľného rozvoja, čo sú kľúčové prvky konsolidácie hospodárskeho rastu, sociálnej stability a demokratického záväzku;

t)

zdôrazňuje záväzky, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti modernizácie štátu a verejnej správy, zlepšenia systému daňových odvodov a transparentnosti, boj proti korupcii a beztrestnosti, posilnenie súdnictva a zapojenie občianskej spoločnosti;

u)

zdôrazňuje dohodu, ktorú strany uzavreli v oblasti životného prostredia a medzi ktorej ciele patrí zlepšenie kvality životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, spolupráca v oblasti riadení prírodných katastrof a boja proti zmene klímy, odlesňovaniu, dezertifikácii, ako aj zachovanie biodiverzity;

v)

zdôrazňuje potrebu prispieť na oživenie a posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov a na integráciu výrobných štruktúr oboch regiónov s cieľom dosiahnuť z uplatňovania dohody o pridružení čo najväčšie výhody, a tak podporiť vyvážený a udržateľný rast, ktorý vytvára nové hospodárske, obchodné a investičné príležitosti umožňujúce lepšiu integráciu Strednej Ameriky ad intra a ad extra do medzinárodnej obchodnej štruktúry;

w)

zdôrazňuje, aby sa zaistilo plnenie podmienok vymedzených v dohode o pridružení a snaha o maximálnu súčinnosť medzi oboma regiónmi, ale bez toho, aby sa zanedbávali všeobecné záujmy, napríklad čo sa týka zemepisných označení a práv duševného vlastníctva, ako aj priorít EÚ v oblasti hospodárstva a obchodu;

x)

ďalej zdôrazňuje potrebu podnecovaniaa spolupráce v rámci primeraných technických a finančných prostriedkov v odvetviach strategických pre oba regióny, najmä v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja, ako aj v oblasti vedeckej a technickej spolupráce, a to v takých otázkach, akými sú posilnenie inštitucionálnych kapacít, harmonizácia predpisov, colné a štatistické postupy, duševné vlastníctvo, poskytovanie služieb, zadávanie verejných zákaziek, elektronický obchod, priemyselný rozvoj, udržateľné hospodárenie so zdrojmi, hygienické a fytosanitárne predpisy, podpora malých a stredných podnikov a diverzifikácia; vyzýva, aby sa uznal význam technologickej modernizácie a inovácie a odporúča, aby sa táto dohoda o pridružení využila ako nástroj na naplnenie uvedených cieľov;

y)

vyzýva, aby sa organizovali a každoročne usporadúvali dvojregionálne Fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou; odporúča, aby sa súkromný sektor a občianska spoločnosť zúčastňovali prostredníctvom politiky sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorá umožní bezproblémové vzťahy medzi oboma stranami a väčší udržateľný hospodársky rozvoj v Strednej Amerike;

z)

odporúča, aby sa podporovali aktivity na zvyšovanie povedomia o dohode o pridružení medzi zainteresovanými subjektmi v oboch regiónoch, stimulovali usporadúvanie obchodných veľtrhov v oboch regiónoch s cieľom poskytovať možnosti na nadväzovanie kontaktov a uzatváranie dohôd o spolupráci, najmä medzi malými a strednými podnikmi;

aa)

zdôrazňuje potrebu podporovať tvorbu konkurencieschopných výrobných centier s pridanou hodnotou v Strednej Amerike; ďalej odporúča, aby sa navrhlo zriadenie regionálnych obchodných odborných škôl v regiónoch Latinskej Ameriky, ako aj v členských štátoch EÚ so zameraním na budovanie kapacít malých a stredných podnikov tým, že by zabezpečovali školenia s prípravou na obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi, tovarom a službami s partnerským regiónom;

Závery

ab)

zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda o pridružení prispieva k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii; zdôrazňuje, že dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a zásad právneho štátu sú podstatnými prvkami dohody;

ac)

zdôrazňuje, že súčasný systém obchodu, ktorý je dočasný a ktorý je založený na jednostrannom všeobecnom systéme preferencií, sa vyvíja smerom k vzájomnému systému s cieľom postupného uvoľnenia obchodu s tovarom a službami, verejného obstarávania, posilnenia investícií, pričom ustanovuje predvídateľný rámec právnej bezpečnosti a istoty, ktorý podporuje vzájomnú dôveru nutnú pre rozvoj vzájomného obchodu a investícií;

ad)

zdôrazňuje prioritu, ktorá sa udeľuje sociálnej súdržnosti ako cieľu politík regionálnej spolupráce, pričom hlavným cieľom je zníženie úrovne chudoby, nerovnosti, sociálneho vylúčenia a všetkých foriem diskriminácie;

ae)

zdôrazňuje, že dohoda o pridružení uzavretá so Strednou Amerikou účinne prispieva k úsiliu o regionálnu, sociálnu a politickú integráciu a k dosiahnutiu zásadného cieľa dvojregionálneho strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou;

af)

naliehavo žiada radu pre pridruženie, aby po piatich rokoch od začiatku vykonávania dohody uskutočnila celkové hodnotenie a aby v prípade potreby na základe zistených výsledkov a vplyvov nájdených v uvedenom hodnotení presadzovala preskúmanie dohody;

o

o o

2.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 569.

(2)  Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 123.

(3)  Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 64.

(4)  Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 261.

(5)  Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 291.

(6)  Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 79.

(7)  Prijaté texty, P7_TA(2012)0235.

(8)  Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 101.

(9)  Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(10)  Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(11)  Prijaté texty, P7_TA(2011)0412.

(12)  Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 54.

(13)  Prijaté texty, P7_TA(2011)0320.

(14)  Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 233.

(15)  Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 140.


Top