Help Print this page 

Document 52012IP0324

Title and reference
Internetová distribúcia audiovizuálnych diel v EÚ Uznesenie Európskeho parlamentu z  11. septembra 2012 o internetovej distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii (2011/2313(INI))
  • In force
OJ C 353E , 3.12.2013, p. 64–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 353/64


Utorok 11. septembra 2012
Internetová distribúcia audiovizuálnych diel v EÚ

P7_TA(2012)0324

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o internetovej distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii (2011/2313(INI))

2013/C 353 E/08

Európsky parlament,

so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (Unesco) o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005,

so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie, v súlade s ktorou kultúrny a kreatívny priemysel má významný prínos v boji proti každej forme diskriminácie vrátane rasizmu a xenofóbie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (1),

so zreteľom na článok 8 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého treba zaručiť ochranu osobných údajov,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o realizácii programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (2),

so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2005 o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných činností (3),

so zreteľom na odporúčanie Komisie z 24. augusta 2006 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov (4),

so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu (COM(2010)0245),

so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (5),

so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre právne veci (A7-0262/2012),

A.

keďže digitálny vek, prirodzene. poskytuje široké možnosti na vytváranie a šírenie diel, ale predstavuje aj obrovské výzvy;

B.

keďže pokrok na trhu často vytvára nevyhnutný rast a kultúrny obsah v súlade s cieľmi jednotného trhu;

C.

keďže v súčasnosti je viac dostupných ponúk pre spotrebiteľov ako kedykoľvek predtým;

D.

keďže je nevyhnutné zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora podporovaním služieb online a zároveň podporovaním európskej civilizácie, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a plurality médií;

E.

keďže autorské práva sú dôležitý právny nástroj, ktorý zaručuje oprávneným osobám určité výhradné práva a chráni tieto práva, pričom umožňuje rast kultúrneho a kreatívneho priemyslu a jeho finančnú prosperitu, a takisto prispieva k zabezpečeniu pracovných miest;

F.

keďže zmeny právneho rámca zamerané na uľahčovanie nadobúdania práv by podporili voľný pohyb diel v Únii a prispeli by k posilneniu európskeho audiovizuálneho priemyslu;

G.

keďže európski vysielatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore európskeho kreatívneho priemyslu a ochrane kultúrnej rozmanitosti a keďže vysielatelia financujú vyše 80 % európskej produkcie pôvodného audiovizuálneho obsahu;

H.

keďže premietanie v kinách má naďalej veľký podiel na príjmoch z filmov a má významný vplyv na úspech filmov na platformách poskytujúcich videozáznamy na požiadanie;

I.

keďže článok 13 ods. 1 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách stanovuje základ zavedenia a podpory audiovizuálnych služieb na požiadanie, pretože tieto služby tiež zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore a ochrane kultúrnej rozmanitosti;

J.

keďže európski vysielatelia v digitálnom, konvergentnom, multimediálnom prostredí mnohých platforiem potrebujú pružné a na budúcnosť zamerané systémy vysporiadania práv, ktoré umožnia účinné vysporiadanie autorských práv na jednom centrálnom mieste; keďže pružné systémy vysporiadania práv existujú v severských krajinách už desaťročia;

K.

keďže je nevyhnutné zabezpečiť rozvoj atraktívnej a rozmanitej legálnej ponuky online a ďalej uľahčiť a zabezpečiť jej jednoduchú distribúciu prostredníctvom úplnej minimalizácie prekážok udeľovania licencií vrátane cezhraničného udeľovania licencií, takisto zdôrazňuje, že treba uľahčiť jej využívanie pre spotrebiteľov, najmä čo sa týka spôsobu platby;

L.

keďže spotrebitelia požadujú prístup k čoraz väčšiemu výberu filmov online bez ohľadu na geolokalizáciu platforiem;

M.

keďže v súčasnosti sa audiovizuálne diela vďaka paneurópskym licenciám na základe dobrovoľnosti šíria v Európe už cezhranične a keďže ich ďalší rozvoj môže byť jednou z ciest, ak existuje príslušný hospodársky dopyt; keďže treba brať do úvahy skutočnosť, že podniky musia pri využívaní a spotrebovaní diel na vnútornom trhu zohľadniť rozličné jazykové a kultúrne preferencie spotrebiteľov, ktoré odrážajú rozličné voľby občanov EÚ pri spotrebúvaní audiovizuálnych diel na vnútornom trhu;

N.

keďže distribúcia audiovizuálnych produktov online je vynikajúca možnosť na zlepšenie znalostí európskych jazykov a keďže tento cieľ možno dosiahnuť prostredníctvom pôvodných znení a možnosti priložiť preklad audiovizuálnych produktov vo veľkom počte jazykov;

O.

keďže je nevyhnutné zabezpečiť právnu istotu tak pre držiteľov práv, ako aj pre spotrebiteľov, čo sa týka autorských a s nimi súvisiacich práv v európskom digitálnom priestore, lepšou koordináciou právnych predpisov medzi členskými štátmi;

P.

keďže posilňovanie právneho rámca pre audiovizuálny sektor v Európe prispieva k ďalšej ochrane slobody prejavu a myslenia, pričom posilňuje demokratické hodnoty a zásady EÚ;

Q.

keďže je potrebné zaviesť osobitné opatrenia s cieľom chrániť európske filmové a audiovizuálne dedičstvo, najmä podporovaním digitalizácie obsahov a zjednodušením prístupu k európskemu filmovému a audiovizuálnemu dedičstvu pre občanov a používateľov;

R.

keďže zavedením systému identifikácie a označovania diel by bolo možné pomôcť chrániť oprávnené osôb a obmedziť ich neoprávnené využívanie;

S.

keďže je podstatné zachovávať neutralitu internetu v informačných a komunikačných sieťach a zabezpečiť technologicky neutrálne usporiadanie mediálnych platforiem a subjektov s cieľom zabezpečovať dostupnosť audiovizuálnych služieb a podporovať slobodu prejavu a pluralitu médií v Európskej únii a zohľadňovať technologickú konvergenciu;

T.

keďže udržateľná tvorba a kultúrna rozmanitosť nemôžu existovať bez autorských práv, ktorými sa chránia a odmeňujú ich tvorcovia, ani právne bezchybný prístup používateľov ku kultúrnemu dedičstvu; keďže nové obchodné modely by mali zapracúvať účinné systémy udeľovania licencií, nepretržité investície do digitalizácie kreatívneho obsahu a jednoduchý prístup pre spotrebiteľov;

U.

keďže príčinou častého porušovania autorských práv alebo s nimi súvisiacich práv duševného vlastníctva je pochopiteľný dopyt potenciálneho publika po novom audiovizuálnom obsahu na základe jednoduchých a cenovo spravodlivých podmienok a keďže tento dopyt ešte nie je dostatočne uspokojený;

V.

keďže treba podporovať úpravy spojené s digitálnym vekom, najmä tie, ktorých cieľom je predchádzať premiestneniam výroby z dôvodu hľadania právnych predpisov, ktoré poskytujú čo najmenšiu ochranu;

W.

keďže je spravodlivé, aby sa v každej zmluve ustanovili spravodlivé podmienky odmeňovania pre autorov vzhľadom na všetky formy využívania ich diel vrátane využívania online;

X.

keďže existuje naliehavá potreba, aby Komisia predložia smernicu o kolektívnom riadení a ochranných zväzoch s cieľom zvýšiť dôveru voči ochranným zväzom pomocou zavádzania opatrení zameraných na zvyšovanie účinnosti, podstatné zvýšenie transparentnosti a podporu dobrej správy a účinného riešenia sporov;

Y.

keďže kolektívna správa práv je pre vysielateľov dôležitý nástroj vzhľadom na veľký počet práv, ktoré musia denne vysporiadať, a preto by mala zabezpečila účinné systémy udeľovania licencií na používanie audiovizuálneho obsahu online na požiadanie;

Z.

keďže opatrenia na zdaňovanie kultúrneho tovaru a služieb by sa mali prispôsobiť digitálnemu veku;

AA.

keďže časové lehoty pre mediálne služby zodpovedajú všeobecnej rovnováhe audiovizuálneho sektora, čo umožňuje zabezpečiť účinný systém predbežného financovania audiovizuálnych diel;

AB.

keďže zásada časovej postupnosti pre mediálne služby má čoraz väčšiu konkurenciu v lepšej dostupnosti digitálnych diel a možnostiach okamžitého šírenia, ktoré poskytuje naša pokročilá informačná spoločnosť;

AC.

keďže Únia by mala zaujať jednotný prístup k technologickým otázkam podporovaním interoperability systémov využívaných v digitálnom veku;

AD.

keďže legislatívny a fiškálny rámec by mal byť priaznivý pre podniky, ktoré podporujú online distribúciu audiovizuálnych produktov s hospodárskou hodnotou;

AE.

keďže je dôležité, aby mali osoby so zdravotným postihnutím prístup k médiám a aby sa tento prístup uľahčil, pričom programy by sa mali prispôsobovať potrebám zdravotne postihnutých osôb;

AF.

keďže je mimoriadne dôležité zintenzívniť výskum a vývoj metód v záujme rozvoja automatického riadenia služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, najmä prostredníctvom hybridného vysielania;

1.

berie na vedomie rozdrobenosť onlinového trhu, ktorú charakterizujú napríklad technologické prekážky, zložitosť postupov udeľovania licencií, rozdiely v spôsoboch platby, nedostatok interoperability pre zásadné prvky, ako je napríklad elektronický podpis, a rozdiely týkajúce sa výšky niektorých daní, ktoré sa vzťahujú na tovary a služby, vrátane DPH; preto sa domnieva, že v súčasnosti je potrebný transparentný, pružný a harmonizovaný prístup na európskej úrovni s cieľom priblížiť sa k jednotnému digitálnemu trhu; zdôrazňuje, že každé navrhované opatrenie by sa malo usilovať o znižovanie administratívnej záťaže a transakčných nákladov v súvislosti s udeľovaním licencií na obsah;

Legálna ponuka, dostupnosť a kolektívna správa práv

2.

zdôrazňuje, že treba zatraktívniť kvantitu a kvalitu legálne ponúkaných diel a zlepšiť dostupnosť audiovizuálnych diel online vrátane diel s titulkami, ako aj diel vo všetkých úradných jazykoch EÚ;

3.

zdôrazňuje význam ponuky obsahu s titulkami v čo najväčšom počte jazykov, najmä prostredníctvom služieb poskytovania videozáznamov na požiadanie;

4.

zdôrazňuje rastúcu potrebu podporiť vznik atraktívnej, zákonnej online ponuky audiovizuálneho obsahu a podporovať inovácie, a tým aj nevyhnutnú pružnosť nových metód distribúcie s cieľom umožniť vznik nových podnikateľských modelov a sprístupniť digitálny tovar všetkých občanom EÚ bez ohľadu na členský štát ich trvalého pobytu a s prihliadnutím na zásadu neutrality;

5.

zdôrazňuje, že digitálne služby, ako napríklad sledovanie videa cez internet, by mali byť dostupné všetkým občanom EÚ, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú; vyzýva Komisiu, aby od európskych digitálnych spoločností požadovala odstránenie geografických kontrol (napr. blokovanie IP adresy) v celej Únii a umožnenie nákupu digitálnych služieb mimo členského štátu pôvodu spotrebiteľa; žiada Komisiu, aby predložila návrh analýzy uplatňovania smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (6) na digitálnu distribúciu;

6.

domnieva sa, že väčšia pozornosť by sa mala venovať zvyšovaniu bezpečnosti online distribučných platforiem vrátane online platieb;

7.

zdôrazňuje, že treba vyvinúť alternatívne a inovatívne systémy mikroplatieb, ako je napríklad platenie textovou správou alebo prostredníctvom aplikácií na legálne platformy poskytujúce služieb online s cieľom zjednodušiť ich využívanie spotrebiteľmi;

8.

zdôrazňuje, že problémy spojené s online platobnými systémami, ako sú nedostatok interoperability a vysoké náklady spotrebiteľov na mikroplatby, by sa mali riešiť vzhľadom na vytvorenie jednoduchých, inovatívnych a nákladovo efektívnych riešení v prospech spotrebiteľov a digitálnych platforiem;

9.

požaduje vývoj nových riešení v oblasti jednoduchých platobných systémov, ako sú napríklad mikroplatby, a systémov, ktoré umožnia priamu platbu tvorcom, čo by bolo výhodné pre spotrebiteľov, ako aj autorov;

10.

zdôrazňuje, že online využívanie môže predstavovať skutočnú príležitosť pre lepšie šírenie a distribúciu európskych diel, najmä audiovizuálnych diel, v podmienkach, keď sa zákonná ponuka týchto diel môže vyvinúť v prostredí zdravej konkurencie, čím sa účinne rieši problém nezákonnej ponuky chránených diel;

11.

podporuje rozvoj bohatej a rôznorodej legálnej ponuky audiovizuálneho obsahu, najmä prostredníctvom pružnejších fáz uvádzania; zdôrazňuje, že držitelia práv by mali mať možnosť slobodne rozhodovať o tom, kedy chcú uviesť svoje produkty na rozličných platformách;

12.

zdôrazňuje, že treba dozerať na to, aby sa súčasný systém médií fáz uvedenia nezneužíval ako prostriedok na zablokovanie využívania online v neprospech malých producentov a distribútorov;

13.

víta rozhodnutie Komisie realizovať prípravné opatrenie, ktoré schválil Parlament na overenie nových spôsobov distribúcie založených na doplnkovosti medzi platformami, čo sa týka flexibility fáz uvádzania;

14.

vyzýva na podporu stratégií, ktoré umožnia európskym MSP činným v audiovizuálnej oblasti účinnejšie spravovať digitálne práva, a tak osloviť širšie publikum;

15.

vyzýva členské štáty, aby urýchlene začali uplatňovať článok 13 smernice o audiovizuálných mediálnych službách predpísaným spôsobom a zaviedli záväzky týkajúce sa financovania a podpory audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, a Komisiu, aby bez meškania predložila Parlamentu podrobnú správu o súčasnom stave uplatňovania podľa článku 13 ods. 3;

16.

pripomína, že v záujme vytvorenia jednotného digitálneho vnútorného trhu v Európe je nevyhnutné zaviesť v Európe jednotné právne predpisy o kolektívnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich práv s cieľom zastaviť pokračujúce zmeny a doplnenia právnych predpisov v členských štátoch, ktoré čoraz viac sťažujú cezhraničné vysporiadanie práv;

17.

podporuje vytvorenie právneho rámca určeného na uľahčenie digitalizácie a cezhraničnej distribúcie osirotených diel na jednotnom digitálnom trhu, čo je jedným z hlavných opatrení ustanovených v Digitálnej agende pre Európu, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020;

18.

konštatuje, že rozvoj cezhraničných služieb je možný len vtedy, keď obchodné platformy budú pripravené zmluvne získať práva na využívanie jedného územia alebo viacerých území, pretože treba pamätať na to, že územné systémy sú bežné trhy v audiovizuálnom sektore;

19.

trvá na tom, že treba vytvoriť právnu istotu v takom rozsahu, v akom právny systém požaduje vysporiadanie práv v prípade cezhraničnej distribúcie, a navrhuje, že rozhodné právo môže byť právom tej krajiny, v ktorej podnik vykonáva svoju hlavnú činnosť a vytvára svoj hlavný príjem;

20.

znovu potvrdzuje cieľ zabezpečenia intenzívnejšej a účinnejšej cezhraničnej distribúcie audiovizuálnych diel online medzi členskými štátmi;

21.

navrhuje prijať komplexný prístup na úrovni EÚ, ktorý by mal zahrnovať užšiu spoluprácu medzi držiteľmi práv, online distribučnými platformami a poskytovateľmi internetových služieb v záujme jednoduchého a konkurenčného prístupu k audiovizuálnemu obsahu;

22.

zdôrazňuje potrebu zabezpečiť flexibilitu a interoperabilitu pri distribúcie audiovizuálnych diel prostredníctvom digitálnych platforiem s cieľom rozšíriť zákonnú online ponuku audiovizuálnych diel podľa dopytu na trhu a podporiť cezhraničný prístup k obsahu pochádzajúcemu z iných členských štátov a zároveň zabezpečiť dodržiavanie autorských práv;

23.

víta nový program Tvorivá Európa navrhnutý Komisiou, ktorý zdôrazňuje, že online distribúcia má tiež obrovský a pozitívny vplyv na distribúciu audiovizuálnych diel, najmä čo sa týka získavania nového publika v Európe a mimo nej a posilňovania sociálnej súdržnosti;

24.

zdôrazňuje dôležitosť neutrality siete s cieľom zaručiť rovnaký prístup k vysokorýchlostným sieťam, čo je veľmi dôležité pre kvalitu legitímnych on-line audiovizuálnych služieb;

25.

zdôrazňuje, že digitálne rozdelenie medzi členskými štátmi alebo regiónmi EÚ predstavuje závažnú prekážku rozvoja jednotného digitálneho trhu; preto požaduje rozšírenie prístupu k širokopásmovému internetu v celej EÚ s cieľom podporiť prístup k on-line službám a novým technológiám;

26.

pripomína, že na účely obchodného využitia sa práva prenášajú na producenta audiovizuálnych diel, ktorý sa v súvislosti so zabezpečením financovania, produkcie a distribúcie audiovizuálnych diel spolieha na centralizáciu výhradných práv udelených v rámci zákona o autorských právach;

27.

pripomína, že komerčné využívanie výhradných práv na verejné šírenie a sprístupňovanie diela má za cieľ vytvárať finančné zdroje v prípade jeho komerčného úspechu na financovanie budúcej produkcie a distribúcie projektov, a tým podporovať dostupnosť rozmanitej a trvalej ponuky nových filmov;

28.

vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa kolektívneho riadenia autorských práv a zameranú na zaistenie väčšej zodpovednosti, väčšej transparentnosti a lepšieho riadenia zo strany spoločností zameraných na riadenie kolektívnych práv, ako aj účinné mechanizmy na riešenie sporov, a na objasnenie a zjednodušenie systémov udeľovania licencií v hudobnom odvetví; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné jasne rozlišovať medzi postupmi udeľovania licencií rôznym druhom obsahu, najmä rozdiely v udeľovaní licencií audiovizuálnym/kinematografickým a hudobným dielam; pripomína, že udeľovanie licencií audiovizuálnym dielam sa vykonáva na základe individuálnych zmluvných dohôd a v niektorých prípadoch súbežnej kolektívnej správy nárokov na odmenu;

29.

zdôrazňuje skutočnosť, že správa Komisie o uplatňovaní smernice 2001/29/ES (7) ukázala rozdiely v uplatňovaní ustanovení článkov 5, 6 a 8 medzi členskými štátmi, čo vedie k rozličným výkladom a rozhodnutiam súdov členských štátov; pripomína, že sa stali súčasťou osobitného orgánu judikatúry súvisiacej s audiovizuálnym odvetvím;

30.

žiada Komisiu, aby aj naďalej prísne monitorovala uplatňovanie smernice 2001/29/ES a pravidelne podávala správy o zisteniach Parlamentu a Rade;

31.

vyzýva Komisiu, aby po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami zrevidovala smernicu 2001/29/ES takým spôsobom, aby sa ustanovenia článkov 5, 6 a 8 formulovali presnejšie, s cieľom zabezpečiť harmonizáciu právneho rámca pre ochranu autorských práv v informačnej spoločnosti na úrovni Únie;

32.

podporuje vytvorenie jednotných európskych predpisov dobrej správy a transparentnosti ochranných zväzov, ako aj mechanizmov na účinné riešenie sporov;

33.

zdôrazňuje, že vnútorný trh by podporilo zjednodušené vysporiadanie a združenie najmä hudobných práv v audiovizuálnych dielach pre online distribúciu a naliehavo vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť riadne zohľadnila v ohlásenom právnom akte o kolektívnej správe práv;

34.

poukazuje na skutočnosť, že v súvislosti s pokračujúcou konvergenciou médií sú nevyhnutné nové riešenia nielen v oblasti autorských práv, ale takisto v oblasti mediálnych práv; vyzýva Európsku komisiu, aby vzhľadom na najnovší technický vývoj preskúmala, do akej miery sú ešte aktuálne rôzne ustanovenia smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách, týkajúce sa lineárnych a nelineárnych služieb;

35.

domnieva sa, že aj napriek zastarávajúcemu rozlišovaniu lineárnych a nelineárnych ponúk sú obmedzenia reklamy v rámci lineárnych ponúk pre deti, v rámci správ a informačných programov opodstatnené; navrhuje však, aby sa posúdili nové formy mnohoprogramových a mnohoplatformových systémov účtovania reklamných časov, pomocou ktorých sa podporí záujem o kvalitné obsahy, ktoré zvýšia kvalitu lineárneho programu a rovnako rôznorodosť na internete, a pritom nevznikne záťaž na strane príjmov súkromných poskytovateľov vysielania;

36.

zdôrazňuje, že na digitálne prostredie by sa mala aj naďalej uplatňovať možnosť teritoriálnej produkcie a distribučných schém, pretože táto forma organizácie audiovizuálneho trhu slúži ako základ na financovanie európskych audiovizuálnych a kinematografických diel;

37.

vyzýva Komisiu, aby predložila analýzu, či by sa zásada vzájomného uznávania mohla uplatňovať na digitálny tovar rovnako ako na fyzický tovar;

Identifikácia

38.

zastáva názor, že na uľahčenie vysporiadania práv by sa mohli použiť nové techniky; v tejto súvislosti víta iniciatívu týkajúcu sa Medzinárodného štandardného čísla audiovizuálnych záznamov (ISAN), ktoré uľahčuje identifikáciu audiovizuálnych diel a držiteľov práv; vyzýva Komisiu, aby zvážila vykonávacie opatrenia, ktoré uľahčia širšie využívanie systému ISAN;

Neoprávnené používanie

39.

vyzýva Komisiu, aby používateľom internetu poskytla právnu istotu pri využívaní služieb streamingu a posúdila konkrétne možnosti na zabránenie využívania platobných systémov a financovania prostredníctvom reklamy na platených platformách ponúkajúcich neoprávnené služby preberania obsahu a streamingu;

40.

vyzýva členské štáty na podporu dodržiavania autorských práv a s nimi súvisiacich práv a na boj proti poskytovaniu a šíreniu neoprávneného obsahu vrátane prostredníctvom streamingu;

41.

upriamuje pozornosť na vzostup platforiem sociálnych sietí, ktoré používateľom internetu ponúkajú možnosť finančne podporovať výrobu filmov alebo dokumentárnych filmov a stať sa tak neoddeliteľnou súčasťou ich tvorby, zdôrazňuje však, že tento druh krátkodobého financovania nenahradí tradičné zdroje financovania;

42.

uznáva, že tam, kde existujú zákonné alternatívy, online porušovanie autorských práv zostáva problémom aj naďalej, a preto sa zákonná online dostupnosť autorsky chráneného kultúrneho materiálu musí doplniť o inteligentnejšie presadzovanie autorského práva online s dodržiavaním základných práv v plnej miere, najmä slobody informácií a prejavu, ochrany osobných údajov a práva na súkromie, ako aj zásady jednoduchého kanála;

43.

vyzýva Komisiu, aby podporila právnu istotu revíziou smernice 2004/48/ES určenej pre analógový trh s cieľom zapracovať nevyhnutné úpravy na tom trhu, aby sa mohli vypracovať účinné riešenia pre digitálny trh;

Odmeňovanie

44.

pripomína potrebu zabezpečenia riadneho odmeňovania držiteľov práv za online distribúciu audiovizuálneho obsahu; poznamenáva, že hoci je toto právo uznané na európskej úrovni od roku 2001, odmeňovanie za sprístupnenie diel online je stále nedostatočné;

45.

domnieva sa, že cieľom tohto odmeňovania by malo byť uľahčenie umeleckej tvorby, zvýšenie európskej konkurencieschopnosti a zohľadnenie charakteristík odvetvia, záujmov rôznych zainteresovaných strán a potreby výrazného zjednodušenia postupov udeľovania licencií; vyzýva Komisiu, aby podporila riešenia zdola nahor v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom ďalšieho vypracovania osobitných právnych predpisov EÚ;

46.

podporuje nevyhnutnosť zabezpečiť autorom a interpretom spravodlivé odmeňovanie, ktoré je primerané rozsahu všetkých foriem využívania ich diel, najmä využívania online; a preto vyzýva členské štáty, aby zakázali dohody o odkúpení, ktoré sú v rozpore s touto zásadou;

47.

vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila štúdiu o rozdieloch jednotlivých mechanizmov vyplácania odmien autorom a interpretom, ktoré sa používajú na národných úrovniach, a zostavila na základe toho zoznam najlepších postupov;

48.

vyzýva na vyrovnanie vyjednávacích pozícií medzi autormi a producentmi prostredníctvom udelenia neodňateľného práva na odmenu autorom a interpretom za všetky formy využitia ich diel vrátane aktuálnej odmeny v prípade, keď svoje výhradné právo sprístupňovania preniesli na producenta;

49.

vyzýva na prijatie opatrení na zabezpečenie spravodlivého odmeňovania držiteľov práv pri distribúcii, opakovanom vysielaní alebo vysielaní audiovizuálnych diel;

50.

trvá na tom, že najlepším spôsobom zabezpečenia primeraného odmeňovania držiteľov práv je preferovaný výber buď kolektívnych zmlúv vrátane schválených štandardných dohôd, rozšírených kolektívnych licencií, alebo organizácií kolektívnej správy;

Udeľovanie licencií

51.

zdôrazňuje, že európske acquis communautaire týkajúce sa autorského práva sám osebe nevylučujú dobrovoľné multiteritoriálne a paneurópske mechanizmy udeľovania licencií, ale že kultúrne a jazykové rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj rozdiely vo vnútroštátnych pravidlách vrátane tých, ktoré sa netýkajú duševného vlastníctva, si vyžadujú pružný a doplnkový prístup na európskej úrovni, aby sa dosiahol pokrok smerom k jednotnému digitálnemu trhu;

52.

zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa mechanizmy multiteritoriálnych alebo paneurópskych licencií naďalej zakladali na dobrovoľnosti, a že jazykové a kultúrne rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj odlišnosti v rámci vnútroštátnych pravidiel, ktoré sa netýkajú zákona o autorských právach, majú svoje vlastné osobitné problémy; domnieva sa preto, že v súvislosti s paneurópskymi licenciami treba zaujať pružný prístup a súčasne chrániť držiteľov práv a dosiahnuť pokrok smerom k jednotnému digitálnemu trhu;

53.

zastáva názor, že v prípade, keď sa podarí podporiť a presadiť udržateľné udeľovanie multiteritoriálnych licencií na audiovizuálne diela na jednotnom digitálnom trhu, takéto udeľovanie by malo uľahčiť trhovo orientované iniciatívy; zdôrazňuje, že digitálne technológie poskytujú nové a inovačné spôsoby prispôsobovania a obohacovania ponuky pre každý trh a uspokojovania dopytu spotrebiteľov vrátane špecializovaných cezhraničných služieb; vyzýva na lepšie využívanie digitálnych technológií, ktoré by mali byť odrazovým mostíkom tak pre rozlišovanie, ako aj rozširovanie zákonnej ponuky audiovizuálnych diel;

54.

domnieva sa, že sú potrebné aktuálne informácie o podmienkach udeľovania licencií, držiteľoch licencií a repertoároch, ako aj komplexné štúdie na európskej úrovni s cieľom uľahčiť transparentnosť, zistiť, kde sa vyskytujú problémy, a nájsť jasné, účinné a primerané mechanizmy na ich riešenie;

55.

konštatuje, že by sa mohla uľahčiť správa audiovizuálnych práv pre komerčné využívanie diel, ak by členské štáty podporovali účinné a transparentné udeľovanie licencií vrátane dobrovoľne rozšírených kolektívnych licencií tam, kde v súčasnosti chýbajú;

56.

konštatuje, že by bolo užitočné, aby kultúrni pracovníci a členské štáty rokovali o vykonávaní opatrení, na základe ktorých sa budú môcť v rámci verejných záznamov úplne využívať digitálne technológie v súvislosti s dielami, ktoré sú súčasťou dedičstva, najmä ak ide o prístup k neprístupným digitálnym dielam v nekomerčnom rozsahu;

57.

víta konzultáciu Komisie, ktorej podnetom bolo uverejnenie zelenej knihy a jej uznanie špecifík audiovizuálneho sektora, pokiaľ ide o mechanizmy udeľovania licencií, ktoré majú veľký význam pre stály rozvoj sektora v kontexte podpory kultúrnej rozmanitosti a silného európskeho audiovizuálneho odvetvia na jednotnom digitálnom trhu;

Interoperabilita

58.

vyzýva členské štáty, aby dbali na to, aby kolektívna správa práv vychádzala z účinných, funkčných a interoperabilných systémov;

DPH

59.

zdôrazňuje, že je naliehavé otvoriť diskusiu o otázke rozdielnosti sadzieb DPH uplatňovaných v členských štátoch a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby koordinovali svoje opatrenia v tejto oblasti;

60.

zdôrazňuje, že je nevyhnutné zvážiť uplatňovanie zníženej sadzby DPH v prípade digitálnej distribúcie kultúrnych tovarov a služieb s cieľom vyriešiť rozpory medzi službami online a offline;

61.

zdôrazňuje potrebu uplatňovania rovnakej sadzby DPH na kultúrne audiovizuálne diela predávané online i offline; domnieva sa, že uplatňovanie zníženej sadzby DPH na kultúrny obsah dostupný prostredníctvom internetu, ktorý predáva poskytovateľ so sídlom v EÚ spotrebiteľovi s trvalým bydliskom v EÚ, by zvýšilo atraktívnosť digitálnych platforiem; v tejto súvislosti pripomína svoje uznesenia zo 17. novembra 2011 o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh (8) a z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH (9);

62.

vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s audiovizuálnymi mimoeurópskymi službami online, ak sú priamo alebo nepriamo zamerané na verejnosť EÚ, vykonala právny rámec tak, aby tieto služby vyhovovali rovnakým požiadavkám ako služby v EÚ;

Ochrana a podpora audiovizuálnych diel

63.

upriamuje pozornosť na podmienky, za ktorých sa plnia úlohy obnovovania, uchovávania a sprístupňovania audiovizuálnych diel v digitálnom veku na kultúrne a vzdelávacie účely, a zdôrazňuje, že si zaslúžia osobitnú analýzu;

64.

nabáda členské štáty, aby uplatňovali smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách a odporúča, aby monitorovali, ako sa európske diela, najmä filmy a dokumentárne filmy, skutočne prezentujú a propagujú verejnosti v rámci rôznych dostupných audiovizuálnych mediálnych služieb, a zdôrazňuje, že je potrebná užšia spolupráca medzi regulačnými orgánmi a organizáciami, ktoré finančne podporujú filmový priemysel;

65.

vyzýva Komisiu, aby našla mechanizmy na podporu prístupu k archívnemu audiovizuálnemu materiálu, ktorý je uložený v inštitúciách zaoberajúcich sa filmovým dedičstvom v Európe; konštatuje, že z dôvodov, ktoré sa často spájajú so zníženým záujmom spotrebiteľov a obmedzenou životnosťou, nie je významná časť európskeho audiovizuálneho materiálu komerčne prístupná;

66.

vyzýva členské štáty a Komisiu, aby presadzovali riešenia zamerané na podporu digitalizácie, uchovávania a dostupnosti týchto diel pri vzdelávaní, a to aj za hranicami;

67.

pripomína význam on-line knižnice Europeana a domnieva sa, že členské štáty a kultúrne inštitúcie by mali venovať viac pozornosti tomu, aby sa zaručila jej prístupnosť a viditeľnosť;

68.

domnieva sa, že digitalizácia a zachovanie kultúrnych zdrojov, ako aj lepší prístup k týmto zdrojom, ponúkajú obrovské hospodárske a sociálne príležitosti a sú dôležitou podmienkou pre budúci rozvoj kultúrnych a tvorivých kapacít Európy a pre jej priemyselnú prítomnosť v tejto oblasti; preto podporuje odporúčanie Komisie z 27. októbra 2011 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti on-line a o uchovávaní digitálnych záznamov (10), ako aj návrh na vytvorenie aktuálneho balíka opatrení v tomto smere;

Vzdelanie

69.

zdôrazňuje význam podporovania digitálnej a mediálnej gramotnosti všetkých občanov EÚ vrátane starších ľudí a občanov so zdravotným postihnutím, napríklad osôb s poruchou sluchu, a význam zmenšovania digitálnych rozdielov v spoločnosti, pretože táto gramotnosť zohráva zásadnú úlohu v účasti na spoločnosti a na demokratickom občianstve; pripomína dôležitú úlohu, ktorú majú v tejto súvislosti verejnoprávne médiá v rámci svojho poslania ako služby vo verejnom záujme;

70.

opätovne pripomína rozhodujúci význam začlenenia nových technológií do vnútroštátnych programov vzdelávania a mimoriadnu dôležitosť vzdelávania všetkých európskych občanov, všetkých vekových kategórií, a tým zvyšovania ich mediálnej a digitálnej gramotnosti, s cieľom rozvíjať a využívať ich zručnosti v týchto oblastiach;

71.

zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske a národné vzdelávacie kampane na zvyšovanie povedomia o význame práv duševného vlastníctva, ako aj o dostupných zákonných kanáloch, prostredníctvom ktorých sa audiovizuálne diela distribuujú on-line; upozorňuje, že spotrebitelia by mali byť riadne informovaní o všetkých otázkach súvisiacich s právami duševného vlastníctva, ktoré môžu vyvstať pri vzájomnom sprostredkúvaní súborov v kontexte služieb výpočtového mračna;

72.

upriamuje pozornosť na nevyhnutnosť rozhodnejšie informovať verejnosť o význame ochrany autorských práv a s tým súvisiaceho spravodlivého odmeňovania;

73.

zdôrazňuje nevyhnutnosť zohľadňovať udelenie osobitného postavenia inštitúciám so vzdelávacím cieľom v súvislosti s prístupom k audiovizuálnym dielam;

MEDIA 2014 – 2020

74.

pripomína, že program MEDIA sa osvedčil ako samostatná značka a je nevyhnutné pokračovať v ambicióznom programe MEDIA aj v období rokov 2014 – 2020 v duchu súčasného programu;

75.

zdôrazňuje, že program MEDIA musí ďalej existovať ako osobitný program zameraný výlučne na audiovizuálne odvetvie;

*

* *

76.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 57.

(4)  Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s. 28.

(5)  Prijaté texty, P7_TA(2011)0240.

(6)  Smernica 93/83/EHS, Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15.

(7)  Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

(8)  Prijaté texty, P7_TA(2011)0513.

(9)  Prijaté texty, P7_TA(2011)0436.

(10)  Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2011, s. 39.


Top