EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0281

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2011

/* COM/2012/0281 final */

52012DC0281

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2011 /* COM/2012/0281 final */


OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV

Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2011

1.           Úvod

V článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa udeľuje Európskej komisii zodpovednosť za realizáciu rozpočtu EÚ v medziach dostupných rozpočtových prostriedkov a so zreteľom na zásady riadneho finančného hospodárenia. Členské štáty sa vyzývajú, aby spolupracovali s Komisiou s cieľom zabezpečiť používanie rozpočtových prostriedkov v súlade s týmito zásadami.

Komisia prijatím tejto súhrnnej správy na základe vyhlásení a výhrad, ktoré uviedli jej generálni riaditelia a vedúci útvarov vo svojich výročných správach o činnosti, preberá celkovú politickú zodpovednosť za hospodárenie s rozpočtom EÚ.

Komisia v súhrnnej správe uvádza tiež najdôležitejšie otázky v oblasti hospodárenia, ktorým je potrebné prioritne venovať pozornosť, a kroky, ktoré treba uskutočniť na riešenie zistených nedostatkov.

V roku 2011 vydal Dvor audítorov štvrtý rok po sebe pozitívny výrok bez výhrad ku konsolidovanej účtovnej závierke EÚ za rok 2010. Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb, Dvor audítorov odhadol mieru chybovosti platieb ako celku medzi 2 % a 5 %, ktorá je porovnateľne omnoho nižšia ako situácia v roku 2006, keď bola najpravdepodobnejšia miera chybovosti stále vyššia ako 7 %. Svedčí to o tom, že opatrenia prijaté za tento čas na nápravu zistených nedostatkov fungujú, ako aj o nepretržitom úsilí Komisie.

Komisia chápe, že Dvor audítorov sa rozhodol zaviesť zmeny v metodike. Tieto zmeny sa týkajú zmeny definície základných transakcií pri kontrolovanej vzorke (vrátane zúčtovania a mimo predbežného financovania), ako aj spôsobu vyčísľovania závažných nezrovnalostí v rámci verejných výberových konaní vo všetkých oblastiach politiky. Rozpočtový rok 2011 poslúži na vyskúšanie novej metodiky Dvora audítorov v praxi. Nový prístup, uplatňovaný od roku 2012, pravdepodobne od roku 2012 mechanicky zvýši mieru chybovosti.

Komisia predpokladá, že tieto zmeny budú jasne vysvetlené a miery chybovosti budú predložené vo výročných správach spôsobom, na základe ktorého bude zabezpečená porovnateľnosť s predchádzajúcimi rokmi. Komisia má však obavy  v súvislosti s vplyvom zvýšenia publikovaných mier chybovosti na náklady na kontroly, keďže zainteresované strany by mohli vyžadovať dodatočné kontroly, ktoré by pre príjemcov a útvary Komisie predstavovali dodatočnú administratívnu záťaž.

2.           Posilnenie základov na získanie istoty

2.1.        Reťazec zodpovednosti

Kolégium deleguje operačné plnenie cieľov politiky a hospodárenia na generálnych riaditeľov a vedúcich útvarov, ktorí ako „povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním“ dostávajú prostriedky na činnosť. Túto organizáciu decentralizovaného hospodárenia charakterizuje jasné vymedzenie zodpovedností jednotlivých aktérov. Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním majú všetky právomoci na vymedzenie najvhodnejšieho a najúčinnejšieho systému kontroly s cieľom zabezpečiť riadne a efektívne hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, za ktoré zodpovedajú. Hlavným prostriedkom skladania účtov povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním za dozor nad ich ľudskými a finančnými zdrojmi, za ktoré zodpovedajú, je výročná správa o činnosti. Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním podávajú správy o vykonávaní svojich povinností vo výročných správach o činnosti[1], ktoré obsahujú podpísané vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa, okrem iného, zákonnosti a riadnosti finančných transakcií. Výročná správa o činnosti je správa, v ktorej sú zdokumentované všetky problémy vyplývajúce z ich hospodárenia, na ktoré treba upozorniť kolégium, aby boli uznané na politickej úrovni. V každej výročnej správe o činnosti sa výslovne uvádza potvrdenie, že o hlavných aspektoch správy vrátane všetkých výhrad, ktoré má v úmysle predložiť povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, bol pred záverečným podpisom vyhlásenia o vierohodnosti informovaný zodpovedný komisár.

Táto súhrnná správa sa prijíma kolegiálne po diskusii na jednom z týždenných zasadnutí Komisie.

2.2.        Kvalita výročných správ o činnosti

Výročné správy o činnosti predstavujú pre Dvor audítorov a orgán udeľujúci absolutórium hlavný zdroj informácií. Dvor audítorov posúdil vo svojej výročnej správe za rok 2010 kvalitu 21 z celkových 49 výročných správ o činnosti. Podľa názoru Dvora audítorov poskytlo „reálne posúdenie finančného hospodárenia vo vzťahu k správnosti“ dvanásť auditovaných výročných správ o činnosti za rok 2010 a „čiastočne reálne posúdenie“ poskytlo deväť auditovaných výročných správ za rok 2010. V prípade siedmich z týchto deviatich výročných správ o činnosti Dvor audítorov zastával názor, že rozsah, čiže škála výhrad by mala byť širšia. Výročné správy o činnosti za rok 2011 vysvetľujú, ako príslušné útvary pracovali na riešení problémov, na ktoré poukázal Dvor audítorov.

Stále pokyny pre výročné správy o činnosti za rok 2011 boli ešte viac zdokonalené s cieľom ďalej zlepšiť kvalitu dôkazov predkladaných s cieľom preukázať istotu a zlepšiť zrozumiteľnosť správ. Analýza Komisie ukazuje, že zrevidované pokyny sa vcelku primerane zrealizovali v celej Komisii. Všetky útvary uviedli indikátory riadnosti týkajúce sa všetkých významných oblastí rozpočtu a režimov hospodárenia a útvary, ktoré podávali správy o následných udalostiach, ich podali v súlade so zrevidovanými usmerneniami.

Komisia berie na vedomie veľké zlepšenia smerom k objektívnejšiemu a presnejšiemu určovaniu rozsahu výhrad a výslednej finančnej expozícii. Tieto zlepšenia zahŕňajú lepšiu konzistenciu používanej terminológie, prezentácie mier chybovosti, výpočtu sumy vystavenej riziku a uplatňovania kritérií významnosti, ako aj lepšie využívanie najspoľahlivejších dostupných informácií v oblasti zdieľaného hospodárenia.

V rámci nepretržitého hľadania zlepšenia sa ústredné útvary Komisie stále zapájajú do procesu v ranom štádiu tým, že pomáhajú GR pri vypracúvaní výročných správ o činnosti, debatujú o najdôležitejších otázkach s generálnymi riaditeľstvami a útvarmi a poskytujú usmernenia potrebné na zlepšovanie kvality konečných textov. (Predbežné) partnerské preskúmania sa opäť ukázali ako účinná platforma pre rôzne útvary, kde sa ako partneri môžu podeliť sa o názory na to, ako sformulovať niektoré prierezové otázky vo svojich výročných správach o činnosti, ako zabezpečiť súdržný prístup a ako primerane riešiť zistené nedostatky.

Výročné správy o činnosti sú hlavným nástrojom, prostredníctvom ktorého povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním dokumentujú svoju zodpovednosť voči kolégiu, a zdrojom dôkazov pre vyhlásenie o vierohodnosti (ďalej aj „DAS“). Komisia je odhodlaná stále zlepšovať zrozumiteľnosť a porovnateľnosť výročných správ o činnosti. Komisia vyzvala Generálny sekretariát a Generálne riaditeľstvo pre rozpočet, aby aj naďalej poskytovali generálnym riaditeľstvám a útvarom usmernenia prostredníctvom pravidelného preskúmania stálych pokynov, usmerňujúcich pokynov, odborného vzdelávania, preskúmania kvality návrhov výročných správ o činnosti a rokovaní venovaných (predbežnému) partnerskému preskúmaniu.

2.3.        Podávanie správ o mierach chybovosti

Generálni riaditelia zahŕňajú do svojich vyhlásení o vierohodnosti výhrady na základe svojho posúdenia významnosti nedostatkov a/alebo pozorovaní týkajúcich sa jednotlivých prvkov výročných správ o činnosti. Najdôležitejším prvkom používaným na stanovenie, či je výhrada potrebná, je hodnotenie zistených alebo oznámených mier chybovosti a súvisiacej finančnej expozície.

Oddelenia Komisie majú k posudzovaniu a výpočtu mier chybovosti rôzne prístupy, ktoré zohľadňujú špecifiká oblastí politiky, za ktoré zodpovedajú. Generálny tajomník a generálny riaditeľ pre rozpočet v každom možnom prípade podporujú harmonizáciu rôznych aspektov, najmä používanie miery zostatkovej chybovosti. Stále pokyny sa teda zdokonaľujú s cieľom zabezpečiť konzistenciu používanej terminológie a kritérií vo všetkých útvaroch, pokiaľ ide o mieru zostatkovej chybovosti, používanie viacročného prístupu a pojem „následné udalosti“ (udalosti, ktoré sa vyskytnú od konca roka po podpísanie správy povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním na konci marca).

Viacročného prístupu k oznamovaniu chýb sa už chopil veľký počet generálnych riaditeľstiev. Komisia vyzvala aj ostatné útvary, ktoré prevádzkujú viacročné programy, aby vo svojich výročných správach o činnosti uvádzali kumulatívne finančné riziko v rámci viacročnej stratégie kontroly tak, aby sa od roku 2012 stal tento prístup jediným.

V priebehu vykazovaného roka pracovali generálne riaditeľstvá v oblasti štrukturálnych fondov na novom spoločnom prístupe k určovaniu významnosti. Rozhodnutie, či predložiť výhradu, teraz vychádza z trojkrokového prístupu:

- posúdenie vnútroštátnych systémov riadenia a kontroly,

- úplné zohľadnenie navrhovaných mier chybovosti, ktoré zistili vnútroštátne orgány a ktoré sú uvedené vo výročných kontrolných správach, ak ich možno overiť, namiesto používania vopred stanovených odhadovaných úrovní chybovosti[2] a

- uplatňovanie kumulatívneho zostatkového rizika na každý program s cieľom sledovať schopnosť nápravy viacročných systémov riadenia a kontroly.

Tento prístup takisto znamená, že vo výročných správach o činnosti sa uvádzajú výsledky posúdenia systémov kontroly všetkých operačných programov Komisiou so zohľadnením rôznych úrovní istoty a stanovísk vnútroštátneho auditu. To je v súlade so zásadou jednotného auditu a zdôrazňuje tiež skutočnosť, že členské štáty zodpovedajú za svoje kontrolné prostredie.

Komisia považuje toto úsilie o harmonizáciu kritérií významnosti za dôležité zlepšenie, ktoré prispieva k súdržnosti, zrozumiteľnosti a transparentnosti výročných správ o činnosti. Vyzýva generálne riaditeľstvá pre regionálnu politiku, pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, aby v tejto harmonizácii pokračovali a dohodli sa na jednotnom súbore kritérií a prezentácie pre výročné správy o činnosti za rok 2012. Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti by sa malo k tomuto procesu harmonizácie priblížiť čo najviac, aj keď má iné právne základy.

2.4.        Vnútorný audit

Výbor pre pokrok v oblasti auditu (APC) nepretržite informoval kolégium o otázkach auditu vrátane otázok, ktoré majú korporačný rozmer. APC informoval kolégium aj o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní odporúčaní auditu prijatých koncom roka 2011. Osemdesiat percent všetkých odporúčaní prijatých v období rokov 2007 – 2011 bolo zrealizovaných. Spomedzi 118 veľmi dôležitých odporúčaní, ktoré neboli ku koncu roka 2011 zrealizované, len 24 odporúčaní meškalo dlhšie ako 6 mesiacov v porovnaní s pôvodne plánovaným termínom.

V máji 2012 predložil útvar vnútorného auditu Komisie výročnú správu o vnútorných auditoch Komisie za rok 2011 v súlade s článkom 86 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tá bola priložená k druhému celkovému stanovisku útvaru vnútorného auditu Komisie. Stanovisko vychádza z práce vykonanej oddelením pre vnútorný audit a útvarom vnútorného auditu počas rokov 2009 až 2011 v rámci koordinovaného strategického plánu auditu. Je zamerané na finančné hospodárenie.

Celkové stanovisko poskytuje kladné stanovisko k finančnému hospodáreniu v Komisii s výnimkou oblastí, ku ktorým generálni riaditelia vo svojich výročných správach o činnosti vyjadrili výhrady. Odhadovaný potenciálny finančný vplyv týchto výhrad je nižší než 2 % rozpočtu ako celku a hoci nie všetky výhrady sú vyčísliteľné, predstavujú možné riziká pre dobrú povesť.

Komisia ďalej berie na vedomie, že v zdôraznení skutočnosti priloženom k celkovému stanovisku útvar vnútorného auditu zdôrazňuje viacero otázok, ktoré musia riešiť útvary Komisie:

- potreba ďalej harmonizovať výpočet miery zostatkovej chybovosti v celej Komisii;

- nedostatky zistené vo vonkajšej pomoci v súvislosti s centralizovanými a decentralizovanými výzvami na predkladanie návrhov, a najmä potreba zlepšiť plánovanie, vykazovanie a monitorovanie kontrol, ktoré vykonávajú delegácie EÚ v oblasti riadenia grantov;

- oblasti politiky, v ktorých sa riziko chybovosti ešte stále vysoké, a konkrétne problémy súvisiace so zdieľaným hospodárením v oblasti politiky súdržnosti;

- potreba lepšie skoordinovať a zharmonizovať stratégie kontroly na úrovni skupiny politík, najmä programy kontrol na mieste v generálnych riaditeľstvách v oblasti politiky výskumu;

- nedostatky kontrolných systémov v členských štátoch, najmä prvostupňové kontroly pohľadávok útvarov zodpovedných za realizáciu schém pomoci;

- opatrenia, ktorých realizácia ešte prebiehala koncom roka 2011, na riešenie niektorých významných rizík, ako je zlepšenie správy, riadenia projektov a účtovania dlhodobého majetku pre globálne navigačné satelitné systémy (GNSS); zlepšenie účinnosti ex ante kontrol pohľadávok vyplatených v oblasti výskumu; riadenie rozvoja informačných technológií s cieľom vyhnúť sa duplicite; monitorovanie termínov splatnosti niektorými útvarmi a realizácia stratégie boja proti podvodom.

3.           Istota získaná prostredníctvom výročných správ o činnosti a výhrad zo strany generálnych riaditeľov

Komisia po preskúmaní výročných správ o činnosti, a najmä vyhlásení, ktoré podpisujú všetci generálni riaditelia, konštatuje, že všetky poskytujú primeranú istotu, pokiaľ ide o použitie zdrojov na účely, na ktoré boli určené, dodržiavanie zásad riadneho finančného hospodárenia a o skutočnosť, že použité kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií. Niektorí povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním signalizovali pretrvávajúce nedostatky a vo svojich výročných správach o činnosti uviedli výhrady, pričom však nespochybnili celkovú úroveň poskytnutej istoty.

Štrnásť generálnych riaditeľov a dvaja riaditelia výkonných agentúr uviedli vo svojich výročných správach o činnosti za rok 2011 spolu dvadsaťsedem výhrad. Výhrady vyjadrilo 17 útvarov, ktoré zodpovedajú spolu za 90 % finančných operácií Komisie (výdavky a príjmy). Uvedené výhrady zahŕňali štrnásť zo sedemnástich výhrad vyjadrených už v roku 2010, na ktorých sa pracovalo ešte koncom roka 2011, a trinásť nových výhrad. Tri z výhrad predložených v roku 2010 boli stiahnuté.

Celková suma vystavená riziku, ktorá bola vyčíslená vo výhradách, sa vo výročných správach za rok 2011 výrazne zvýšila zo 600 mil. EUR uvedených vo výročných správach o činnosti za rok 2010 na potenciálne maximum 3 564 mil. EUR[3]. Toto zvýšenie počtu výhrad a finančnej expozície súm vystavených riziku nevyplýva zo zhoršenia kvality finančného hospodárenia v Komisii. Skôr ho spôsobuje kombinovaný účinok viacerých technických a štrukturálnych faktorov:

- Spomedzi týchto dvadsiatich siedmich výhrad sa šesť týka rovnakého problému a rovnakého programu (RP7). Dôvodom je, že siedmy rámcový program (RP7), ktorý v roku 2011 nabral rýchlosť (pozri kapitolu 3.5), spravuje päť generálnych riaditeľstiev a jedna výkonná agentúra, a preto vedie k viacerým výhradám.

- Relatívny bod zrelosti cyklu realizácie viacročného rozpočtu:

· v rámci priameho hospodárenia dosiahla teraz generácia programov na roky 2007 – 2013 takú úroveň vykonávania, ktorá umožňuje vyvodiť závery z ex post auditov (čo vysvetľuje uvedenie výhrady k RP7 v oblasti výskumu),

· v rámci zdieľaného hospodárenia začínajú členské štáty podávať správy o výsledkoch auditov z väčšej vzorky prebiehajúcich programov (čo čiastočne vysvetľuje zvýšený rozsah výhrad Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku),

· väčšina programov na roky 2007 – 2013 sa teraz realizuje naplno. Zvýšená úroveň vykonávania programov na roky 2007 – 2013 vedie k vyšším objemom platieb a preto nesie v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie inherentné riziko chyby.

- V oblasti politiky súdržnosti vyústilo nahradenie paušálnych odhadov hospodáriaceho subjektu (pozri kapitolu 3.3) skutočnými údajmi o chybách, ktoré vykázali audítorské orgány v členských štátoch, do lepšieho posúdenia rizík správnosti, ale znamená aj to, že výhrada sa vzťahuje na väčší počet programov s vyššími sumami vystavenými riziku.

- Novo vydané usmernenia o spôsobe posudzovania predbežného financovania pre výpočet mier zostatkovej chybovosti a súm vystavených riziku vyžadujú, aby útvary zahrnuli predchádzajúce predbežné financovanie, ktoré bolo zúčtované spolu s priebežnými platbami a platbou konečného zostatku, aj nové predbežné financovanie výdavkov, pri ktorom je miera chybovosti ešte nulová.

- Vo viacerých programoch je riziko správnosti veľmi blízko prahu významnosti 2 %. Občasné výhrady vyplývajú z miernych medziročných zmien miery chybovosti zistenej za toto obdobie okolo prahovej hodnoty.

Všetci generálni riaditelia a vedúci útvarov zistili hlavné príčiny svojich výhrad a na ich riešenie stanovili nápravné opatrenia. Zdrojom problémov boli najčastejšie zložité pravidlá oprávnenosti pre príjemcov grantov (otázka, ktorá sa týka finančných prostriedkov v rámci priameho centralizovaného hospodárenia) a nesprávne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania (častý zdroj chýb v rámci politiky súdržnosti). Komisia na základe svojich skúseností dospela k pracovným záverom a predložila návrhy na väčšie zjednodušenie (pozri kapitolu Error! Reference source not found.) v nasledujúcej generácii programov.

Po posúdení výsledkov kontrol došlo k stiahnutiu troch výhrad z predchádzajúcich rokov. Aby mohla byť výhrada stiahnutá, od povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním sa vyžaduje, aby uviedli opatrenia zavedené na riešenie zistených nedostatkov a preukázali, že tieto opatrenia boli účinné a nedostatky efektívne odstránené. Vo väčšine prípadov si to vyžaduje audítorský dôkaz o tom, že miery chybovosti sa znížili na prijateľnú úroveň alebo že systémy boli posilnené a teraz fungujú správne.

3.1.        Príjmy

Tradičné vlastné zdroje (TVZ) predstavujú 12,2 % všetkých príjmov rozpočtu EÚ v roku 2011. Stanovujú a inkasujú ich členské štáty. Tri štvrtiny z týchto príjmov sa odvádzajú do rozpočtu EÚ, zvyšnú štvrtinu si členské štáty ponechávajú na pokrytie výdavkov spojených s inkasovaním. Hlavným prispievateľom do TVZ je z dôvodu svojej zemepisnej polohy Belgicko, ktoré v roku 2011 zodpovedalo za 9,45 % všetkých TVZ. Kontroly, ktoré vykonala Komisia, a audity, ktoré uskutočnil Dvor audítorov, poukázali na problém odsúhlasovania prevedených súm s príslušnými záznamami. Generálny riaditeľ pre rozpočet predložil výhradu týkajúcu sa nedostatočnej istoty, pokiaľ ide o spoľahlivosť belgických systémov zúčtovania a účtovníctva. Komisia požiadala o nápravné opatrenie vrátane zlepšenia vnútorných kontrol a plného rozsahu externých auditov účtovného systému. Zatiaľ neexistuje istota, pokiaľ ide o správnosť výšky belgických TVZ pripísaných na účet Komisie.

Komisia pripomína záväzky, ktoré prijali orgány príslušného členského štátu, pokiaľ ide o akčné plány vypracované na nápravu nedostatkov zistených v jeho systémoch spracovania colných vyhlásení, a znova opakuje, že bude pozorne a prísne sledovať ich vykonávanie.

3.2.        Poľnohospodárstvo a prírodné zdroje

Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2010 dospel na základe odhadnutej miery chybovosti[4] tesne nad 2 % k záveru, že v kapitole Poľnohospodárstvo a prírodné zdroje sa vyskytli významné chyby. Zároveň naznačil, že v priamych platbách, na ktoré sa vzťahuje integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „IACS“) a ktoré predstavujú 91,4 % všetkých výdavkov EPZF, sa žiadne významné chyby nenašli.

Generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uviedol vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2011 tri výhrady:

- Z dôvodu významu IACS pre riadenie a kontrolu výdavkov na poľnohospodárstvo a závažných nedostatkov IACS v Bulharsku a Portugalsku sa z dôvodov ochrany dobrej povesti preniesla výhrada z roku 2010, aj keď vplyv nedostatkov nepresiahol prah významnosti. V roku 2010 sa táto výhrada týkala Bulharska, Rumunska a Portugalska. V roku 2011 bola výhrada týkajúca sa Rumunska stiahnutá, pretože audity Komisie zistili, že rumunský akčný plán bol ukončený a vykonaná práca sa považuje za primeranú.

- Nová výhrada bola vznesená k výdavkom na opatrenia pre rozvoj vidieka ako celku, pretože určená miera zostatkovej chybovosti (do 2,36 %) bola v roku 2011 mierne nad prahom významnosti. Toto zvýšenie miery chybovosti spôsobilo hlavne to, že rozvoj vidieka podlieha vysokému počtu a/alebo zložitosti podmienok predpokladaných v programoch, ktoré zvyšujú riziko chýb u príjemcov, sťažujú a zvyšujú náklady na kontroly vnútroštátnych orgánov.

- Z dôvodu ochrany dobrej povesti bola vznesená výhrada pre nedostatky v dohľade nad certifikovanými organickými výrobkami a v ich kontrole. Udalosti v roku 2011 ukázali, že kontroly v odvetví organického poľnohospodárstva sa považujú za nedostatočné a že v dohľade EÚ nad systémami kontroly členských štátov a tretích krajín vrátane dohľadu kontrolných orgánov udeľujúcich osvedčenia organickým výrobkom pre dovoz do EÚ môžu mať nedostatky.

Generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo si zachovala svoju výhradu týkajúcu sa Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH) so zreteľom na jeden program v Nemecku, ktorý si bude vyžadovať úpravu, ale zatiaľ čaká na hodnotenie.

Generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo vzniesla novú výhradu, ktorá sa týka systémov riadenia a kontroly Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a investícií do plavidiel, pretože boli zistené chyby, pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov, a zistilo sa, že členské štáty nedostatočne overujú, či investície do plavidiel zvyšujú rybolovné schopnosti plavidiel.

Generálny riaditeľ pre oblasť klímy si zachoval predchádzajúcu výhradu, že závažné porušovanie bezpečnosti vo vnútroštátnych registroch systému obchodovania s emisiami EÚ (ďalej len „ETS“) poškodzuje dobrú povesť Komisie.

Generálny riaditeľ pre zdravie a spotrebiteľov vzniesol výhradu týkajúcu sa presnosti uplatňovania výdavkov členských štátov v rámci programov eradikácie a monitorovania ochorení zvierat v oblasti politiky potravín a krmív. Hlavnými zdrojmi zistených chýb sú žiadosti členských štátov o úhradu nákladov, v ktorých sa neuplatňujú správne kritéria oprávnenosti vymedzené v právnych predpisoch. Generálny riaditeľ pre zdravie a spotrebiteľov prijal už v predchádzajúcich rokoch viacero opatrní s cieľom znížiť mieru chybovosti v oblasti potravín a krmív. Presnejšie a obmedzujúcejšie vymedzenie pojmu „oprávnené náklady“ bolo zavedené napríklad rozhodnutím Komisie o veterinárnych programoch začínajúcich 1. januára 2011. Zavedenie paušálnych súm od roku 2012 ďalej zníži počet chýb v žiadostiach členských štátov o úhradu výdavkov v nadchádzajúcich rokoch.

3.3.                  Súdržnosť, energetika a doprava

Politika súdržnosti má už dlhé roky odhadovanú úroveň chybovosti vyššiu ako ostatné oblasti politík. V roku 2010 odhadol Dvor audítorov najpravdepodobnejšiu mieru chybovosti pre túto kapitolu na 7,7 %. Zistená miera chybovosti podlieha medziročným variáciám a ovplyvňuje ju relatívne štádium viacročného cyklu vykonávania. Rok 2010 bol prvým rokom, počas ktorého sa väčšina programov v rámci súčasného právneho rámca realizovala naplno a väčšina vnútroštátnych orgánov vykonávala projekty a vykazovala výdavky, čo zvyšovalo inherentné riziko chýb.

Generálny riaditeľ pre regionálnu politiku vzniesol dve výhrady: jedna sa týkala ochrany dobrej povesti systémov riadenia a kontroly určitých operačných programov v Nemecku, Maďarsku, Írsku, Taliansku a Španielsku a cezhraničných programov v rámci EFRR/Kohézneho fondu na obdobie rokov 2000 – 2006; a druhá systémov riadenia a kontroly EFRR/Kohézneho fondu pre určité operačné programy v osemnástich členských štátoch[5], systémov riadenia a kontroly IPA v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a programov Európskej územnej spolupráce, a programu pre IPA[6]/cezhraničnú spoluprácu na obdobie rokov 2007 – 2013.

Generálny riaditeľ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie vzniesol dve výhrady: jedna sa týka systémov riadenia a kontroly určitých operačných programov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku v rámci ESF 2000 – 2006 a druhá určitých operačných programov v Belgicku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a Spojenom kráľovstve v rámci ESF 2007 – 2013 ako aj programu IPA v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Obidve výhrady boli uvedené po zistení závažných nedostatkov v kľúčových aspektoch systémov riadenia a kontroly určitých operačných programov.

Tieto nedostatky súvisiace s pripomienkami v prípade oboch generálnych riaditeľstiev sa týkajú napríklad certifikačných činností, vysokých mier chybovosti, dodržiavania pravidiel verejného obstarávania, pravidiel oprávnenosti, overovania hospodárenia alebo neexistencie audit trail.

Komisia bude naďalej dôsledne vykonávať svoju úlohu dohľadu, pričom vyzve členské štáty, aby okamžite riešili nedostatky zistené v ich systémoch riadenia a kontroly a včas prerušili alebo pozastavili platby, ako aj aby v každom potrebnom prípade uskutočnili finančné korekcie. Komisia zameria svoje úsilie na tieto oblasti prostredníctvom spoločnej preventívnej a nápravnej akcie. V rámci trojročnej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách ako aj v návrhoch pre jednotlivé sektory Komisia navrhla, že vnútroštátne akreditované orgány predložia ročné vyhlásenie hospodárskeho subjektu o vierohodnosti v rámci zdieľaného hospodárenia, ako tomu už bolo v prípade poľnohospodárskej politiky.

Generálne riaditeľstvá zodpovedné za politiku súdržnosti poskytnú vyčíslenie výhrad prostredníctvom nahlásenia celkovej rizikovej sumy a odhadom finančného rizika:

- Celková odhadovaná riziková suma (na základe overenej miery chybovosti) sa vzťahuje na vyčíslenie chýb ako percenta predbežných platieb za rok 2011 vo všetkých programoch na roky 2007 – 2013 a Komisia ju vypočítava na základe auditu operácií, ktorý uskutočnili audítorské orgány a výsledné miery chybovosti uviedli vo svojich výročných kontrolných správach za rok 2011 po overení príslušnými generálnymi riaditeľstvami. Celková riziková suma Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku je v rozmedzí od 3,1 % do 6,8 % a Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v rozmedzí od 2 % do 2,5 %.

- Odhadované finančné riziko sa vzťahuje na vplyv programov na roky 2007 – 2013, kde príslušné generálne riaditeľstvá nemajú primeranú istotu a preto uviedli výhradu. Odhadovaný finančný vplyv výhrad Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku je v rozmedzí od 632 mil. EUR do 1 427 mil. EUR a Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 59 mil. EUR. Tieto sumy zodpovedajú rozmedziu od 2,1 % do 4,8 a výške 0,6 % platieb zrealizovaných v roku 2011.

Vyčíslenie výhrad uvedených vo výročných správach o činnosti generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku a generálneho riaditeľa pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie nie sú priamo porovnateľné s konsolidovanými mierami chybovosti v oblasti politiky súdržnosti, ktorú odhadol Dvor audítorov vo svojej výročnej správe. Hlavné rozdiely sa týkajú tohto:

- Zmes programov, ktoré sa testujú, môže ovplyvniť výsledky testov: Dvor audítorov zakladá svoj výpočet na reprezentatívnej vzorke transakcií (platieb) a extrapoluje ho na všetky výdavky v rámci politiky súdržnosti, zatiaľ čo miery, ktoré vypočítava Komisia, sú špecifické pre jednotlivé fondy a vzťahujú sa na každý program alebo skupinu programov, ktoré podliehajú rovnakým systémom riadenia a kontroly.

- Časový rozdiel: sumu, ktorá je vystavená riziku, vypočítava Komisia v neskoršej etape kontrolného cyklu v porovnaní s mierou chybovosti, ktorú oznamuje Dvor audítorov. V súlade s príslušnými právnymi predpismi sa výročné kontrolné správy, ktoré predkladajú členské štáty, týkajú výdavkov v roku 2010, zatiaľ čo miera chybovosti, ktorú každoročne oznamuje Dvor audítorov, je vypočítaná na základe chýb zistených v príslušnom roku.

- Komisia vykonáva viacročné kontrolné stratégie, podľa ktorých povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním posudzujú fungovanie systémov kontroly. Na rozdiel od toho sa od Dvoru audítorov vyžaduje vyjadriť ročné audítorské stanovisko. Hoci riziko nezrovnalostí možno v mnohých programoch považovať na viacročnom základe za zvládnuteľné, v prípade niekoľkých programoch a členských štátov môže byť vyššie ako odhadované priemery, ak sa posudzuje na ročnom základe. Z tohto dôvodu je úplne opodstatnené, že suma vystavená riziku, ktorú útvary Komisie uvádzajú vo výročných správach o činnosti v prípade štrukturálnych opatrení, zohľadňuje rôzne zmierňujúce a nápravné opatrenia zavedené v rámci viacročných systémov riadenia a kontroly (ktoré umožňujú, aby sa korekcie vykonali niekoľko rokov po tom, ako členský štát vyplatil finančné prostriedky príjemcom a Komisia členskému štátu). Preto je miera chybovosti uvedená v DAS Dvora audítorov zvyčajne vyššia, lebo zahŕňa chyby, ktoré možno v nasledujúcich rokoch opraviť na základe zásahov všetkých aktérov v kontrolnom reťazci.

- Vyčíslenie mier chybovosti niekedy vychádza z rôznych predpokladov, najmä ak je reálna hodnota chyby neznáma. Napríklad Dvor audítorov, na rozdiel od Komisie, vyčísľuje závažné porušenia pravidiel verejného obstarávania v plnej hodnote zákazky, zatiaľ čo reálna hospodárska strata rozpočtu EÚ je obmedzená na dodatočné ziskové marže dodávateľov, ktorí majú prospech z takýchto porušení.

Útvary Komisie analyzovali chyby, ktoré zistil Dvor audítorov v rokoch 2006 – 2009, a svoju analýzu predložili v pracovnom dokumente.[7] Tento dokument preukazuje, že najčastejšími druhmi chýb zistených v oblasti politiky súdržnosti sú nedodržiavanie kritérií oprávnenosti a chyby v pravidlách alebo postupoch verejného obstarávania. Zdrojom chýb je aj neprimeraný audit trail a nesprávny výpočet miery spolufinancovania projektov, ktoré vytvárajú príjmy. Vykonaná analýza ukazuje, že hlavnými chybami v oblasti oprávnenosti sú výber projektov a neoprávnené výdavky, zatiaľ čo hlavnými zdrojmi chýb vo verejnom obstarávaní sú posudzovanie ponúk, používanie nevhodných postupov zadávania verejnej zákazky a otázky uverejňovania.

V roku 2011 predložila Komisia návrhy na nasledujúci viacročný finančný rámec vrátanie niekoľkých významných zlepšení, najmä v oblasti zdieľaného hospodárenia (ktoré tvorí 80 % rozpočtu), s cieľom zlepšiť návrh schém financovania, riešiť riziko chybovosti, obmedziť administratívne zaťaženie príjemcov a iných zainteresovaných strán a znížiť prevádzkové náklady na kontroly. V rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia navrhla zaviesť viacročné vyhlásenia hospodáriacich subjektov o vierohodnosti, ktoré podávajú akreditované orgány pre všetky programy v rámci zdieľaného hospodárenia, ako je tomu už v prípade poľnohospodárskej politiky.

Komisia vo svojich návrhoch na politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020 navrhla tiež ďalšie zlepšenie finančného hospodárenia a zákonnosti rozpočtových výdavkov prostredníctvom zadržania 10 % platieb členským štátom v priebehu roka a ročné uzatváranie účtov, keď členské štáty poskytnú osvedčenú účtovnú závierku pre každý program.

Príkladom oblasti, v ktorej sú potrebné zlepšenia, je poskytovanie spoľahlivých a úplných finančných informácií a audítorských údajov členskými štátmi. Preto bude Komisia od tohto roku zasielať ročné súhrny členských štátov s analýzou ich obsahu orgánu udeľujúcemu absolutórium v súlade s ustanoveniami článku 319 Zmluvy. Komisia v príslušných prípadoch odporučí vnútroštátnym orgánom, ako ďalej zlepšiť nástroje najmä pre vnútroštátny audit a stanoviská, aby mohli lepšie prispievať k procesu, ktorý Komisii slúži na získanie istoty.

Komisia vyzýva členské štáty, aby preukázali svoje odhodlanie zaistiť väčšiu zodpovednosť a transparentnosť tým, že v zostávajúcej časti súčasného programovacieho obdobia posilnia v náležitých prípadoch kontrolné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide o kontroly hospodárenia na prvej úrovni pred osvedčením výdavkov Komisii. Vyzýva ich, aby rešpektovali aj jej pokyny týkajúce sa prezentácie chybovosti a výročných kontrolných správ ako aj ročných súhrnov, aby sa tieto materiály mohli stať pre Komisiu cenným dodatočným zdrojom istoty a pre orgán udeľujúci absolutórium zdrojom informácií. Komisia povzbudzuje všetky členské štáty, aby nasledovali príklad 15 členských štátov[8], ktoré tieto vyhlásenia o vierohodnosti predložili, a aby prijali ďalšie opatrenia preukazujúce ich odhodlanie, pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ a transparentnosť.

3.4.                  Vonkajšia pomoc, rozvoj a rozšírenie

Po vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) sa vyjasnili pravidlá spravovania a zodpovednosti za rozpočet EÚ. Zamestnanci ESVČ a zamestnanci Komisie boli po jednom pridelení do delegácií za účelom rozlíšenia medzi základnými úlohami Komisie a ESVČ v delegáciách a zároveň zachovania určitého stupňa pružnosti. S cieľom zabezpečiť, aby sa zamestnanci (a iné administratívne zdroje) využívali na účely, na ktoré boli určené, vedúci delegácií dostali spoločné pokyny a usmernenia ESVČ a Komisie[9] o riadení pracovníkov v delegáciách.

Na základe revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách z 24. novembra 2010 vedúci delegácií EÚ prvýkrát k výročnej správe splnomocneného povoľujúceho úradníka priložili vyhlásenie o vierohodnosti.

Okrem toho, vedúci delegácií dostali spoločne dohodnutý rámec ESVČ a Komisie[10] týkajúci sa riadenia delegácií Európskej únie. Na tento účel bol zriadený riadiaci výbor pre delegácie („EUDEL“) (zložený zo zástupcov ESVČ a Komisie).

Ako odporúčal Európsky dvor audítorov s cieľom ďalej posilniť vyhlásenie o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti, generálny riaditeľ pre rozvoj a spoluprácu vypracoval po vykonaní všetkých kontrol súladu kľúčový ukazovateľ odhadovaného finančného vplyvu zostatkovej chybovosti. Po zavedení audítorskej činnosti sa teraz očakáva, že takýto indikátor bude k dispozícii pre vykazovaný rok 2012. Generálne riaditeľstvo pre rozšírenie už má takýto indikátor k dispozícii pre finančné prostriedky podliehajúce decentralizovanému hospodáreniu. Realizuje pilotný plán práce s cieľom rozšíriť pokrytie a zahrnúť finančné prostriedky podliehajúce centralizovanému hospodáreniu.

Ako bolo zdôraznené v celkovom stanovisku vnútorného audítora, istota, ktorú poskytujú kontroly vonkajšej pomoci vykonávané dekoncentrovanými delegáciami, sa musí zlepšiť prostredníctvom lepšieho plánovania a dohľadu.

3.5.                  Výskum a iné vnútorné politiky

Spoločná audítorská stratégia generálnych riaditeľstiev v oblasti výskumu (vrátane intenzívnej audítorskej kampane s extrapoláciou systémových chýb) pre šiesty rámcový program (RP6) (2002 – 2006) sa ukázala úspešná z hľadiska pokrytia auditom a dosiahnutých výsledkov auditu. Na konci tohto obdobia miera viacročnej zostatkovej chybovosti[11] podstatne klesla a dosiahla úroveň veľmi blízku cieľovej hodnote 2 %. Hoci sa výhrady k RP6 zachovali, dodatočné úsilie znížiť mieru chybovosti pod 2 % nebude opodstatňovať náklady na kontroly.

Pokiaľ ide o RP6, miera chybovosti, ktorú v roku 2011 zistil generálny riaditeľ pre informačnú spoločnosť a médiá (menej ako 2 %), potvrdila prístup, ktorý už bol prijatý v roku 2010, neposudzovať ďalej vyhlásenia o vierohodnosti, pretože v priebehu roka 2011 sa očakával pokles viacročnej miery chybovosti (t. j. meranej pre celý RP6) pod cieľovú hodnotu.

Siedmy rámcový program (RP7) (2007 – 2013) nabral v roku 2011 tempo, keďže  pokračuje v druhej polovici trvania začali sa uzatvárať prvé projekty spustené na začiatku programu. Ako už vlani naznačili predbežné miery chybovosti, reprezentatívne vzorky pre audit ukázali, že miera chybovosti vo všetkých projektoch presahuje prah 2 %. V dôsledku toho generálne riaditeľstvá v oblasti výskumu a Výkonná agentúra pre výskum[12] uvádzajú od roku 2011 výhrady k RP7.

Zjednodušujúce opatrenia, ktoré boli zavedené v roku 2011, by mali v budúcnosti pozitívne ovplyvniť mieru chybovosti. S cieľom znížiť chybovosť sa zostávajúci rozsah bude riešiť najmä prostredníctvom týchto opatrení: zlepšenie usmernení a vyjadrení poskytovaných účastníkom a audítorom, pokiaľ ide o bežné chyby; zlepšenie stratégie ex ante kontrol; a vykonávanie primeraného počtu ex post auditov s cieľom znížiť mieru zostatkovej chybovosti z viacročného hľadiska spolu s opatreniami zameranými na vymáhanie súm. Aj napriek týmto opatreniam na konci životného cyklu RP7 bude miera zostatkovej chybovosti v rozpätí od 2 % do 5 %.

Za hospodárenie s rozpočtom na výskum podľa súčasných postupov zodpovedá sedem povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním. Každý z nich sa zameriava na určenie reprezentatívnej miery chybovosti pre svoju časť rozpočtu. To vedie k pomerne veľkým prekážkam v plánovaní a viacnásobným auditom rovnakých príjemcov rovnakými útvarmi. Z toho dôvodu sa dohodlo, že od roku 2012 sa v celej skupine výskumu zavedie spoločná reprezentatívna vzorka pre audit (CRAS). Tým sa zníži najmä zaťaženie príjemcov auditom, pretože sa zníži počet opakovaných auditov.

Generálny riaditeľ pre komunikáciu si zachoval výhradu týkajúcu sa ochrany dobrej povesti, ktorú po prvýkrát uviedol v roku 2008 a ktorá sa týkala potenciálneho nedodržiavania uplatniteľných právnych predpisov o duševnom vlastníctve útvarmi Komisie. Väčšina nápravných opatrení uvedených v akčnom pláne sa zrealizovala, ale neustály vývoj v oblasti médií (ako napríklad systém monitorovania médií alebo rozsiahle využívanie nových médií) vytvára nové problémy súladu, ktoré treba vyriešiť skôr, ako dôjde k stiahnutiu tejto výhrady, čo sa plánuje na budúci rok.

Miera chybovosti opatrení, ktoré centrálne[13] riadi generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru, poklesla pod 2 % a výhrady z roku 2010 týkajúce sa priameho centrálneho hospodárenia možno po vykonaní účinných zmierňujúcich opatrení a použití reprezentatívnejšej vzorky stiahnuť.

Riaditeľ Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru oznámil pokrok v plnení akčných plánov na zlepšenie systémov kontroly grantov hospodáriacich subjektov. Na základe zníženia mier chybovosti stiahla Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru výhradu z vlaňajšieho roka, ktorá sa týkala programov Kultúra a Mládež. Výkonná agentúra sa však rozhodla vzniesť novú výhradu týkajúcu sa programu v oblasti celoživotného vzdelávania (LLP). Na základe výročnej správy o činnosti za rok 2010 už agentúra prijala akčný plán s cieľom riešiť uvedené výhrady, ktorý obsahuje zmierňujúce opatrenia pre všetky programy riadené agentúrou vrátane programu LLP. Agentúra bode pokračovať vo svojom úsilí pomáhať príjemcom s dodržiavaním požiadaviek, najmä pokiaľ ide o poskytovanie podkladových dokumentov.

Generálny riaditeľ pre vnútorné záležitosti vzniesol vo výročnej správe o činnosti za rok 2011 dve výhrady, z ktorých jedna sa týkala ohrozenia dobrej povesti z dôvodu meškaní v zavádzaní rozsiahleho informačného systému, projektu SIS II. V tomto projekte sa v roku 2011 urobil významný pokrok k úspešnému nasadeniu tohto rozsiahleho informačného systému. Podrobný akčný plán bol zrealizovaný v plnom rozsahu, ale meškania spôsobili nové udalosti, ako napríklad to, že zodpovedný členský štát nemohol poskytnúť jeden z testovacích nástrojov plánovaných na testovanie, a vo vnútroštátnom vývoji sa v niektorých členských štátoch objavili nové meškania alebo sa meškania vyskytli na úrovni centrálneho systému. Druhá a nová výhrada sa týka finančného rizika vyplývajúceho z miery zostatkovej chybovosti v neauditovanej časti grantov v rámci finančných programov Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík (CIPS) a Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti (ISEC). Tieto programy sú zacielené na relatívne nové oblasti politiky a nových príjemcov a generálny riaditeľ pre vnútorné záležitosti je presvedčený, že zvýšenie počtu auditov v kombinácii s viacerými a lepšími informáciami pre príjemcov pomôže v blízkej budúcnosti znížiť miery chybovosti.

Generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel rozšíril svoju výhradu týkajúcu sa spoľahlivosti finančného výkazníctva Európskej vesmírnej agentúry (ESA). V priebehu roka 2011 Komisia ďalej posilnila stratégiu monitorovania a kontroly ESA: bude pokračovať v auditoch finančných výkazov, ktoré predkladá ESA, a povzbudzovať a podporovať ESA pri plnení jej akčného plánu, ktorý bol vypracovaný s cieľom riešiť odporúčania externého audítorského výboru ESA a zlepšiť kvalitu finančného výkazníctva pre Komisiu. Keďže v súčasnosti opatrenia prebiehajú, Komisia očakáva, že veci sa čoskoro napravia, čo umožní znížiť a nakoniec stiahnuť túto výhradu. Navyše využitie externých expertov pomáha zabezpečiť spoľahlivosť výšky dlhodobého majetku zahrnutého do súvahy EÚ v roku 2011.

Komisia vyjadruje spokojnosť s opatreniami prijatými na riešenie problému týkajúceho sa práv duševného vlastníctva všetkých jej útvarov a povzbudzuje ich, aby uskutočnili potrebné kroky tak, aby v roku 2012 mohla stiahnuť túto výhradu. Víta usmernenia[14] o spravovaní práv duševného vlastníctva v Komisii.

Komisia víta nízku mieru zostávajúcej chybovosti na konci životného cyklu RP6 v oblasti výskumu a berie na vedomie očakávania a obmedzenia stratégie auditu RP7.

Komisia berie na vedomie výhradu týkajúcu sa programu LLP, ktorý riadi Výkonná agentúra EAC, napriek vykonanej práci s cieľom lepšie informovať príjemcov o požiadavkách. Vyzýva agentúru, aby zvýšila svoje úsilie.

Komisia uznáva, že vypracovanie a riadenie rozsiahlych informačných systémov, ako je SIS II, predstavuje osobitné výzvy. Zaviedla silné mechanizmy správy a naďalej bude udeľovať najvyššiu prioritu zachovaniu účinnej správy a úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o SIS II.

4.           Prierezové otázky a riešenia

4.1.        Pridaná hodnota rozpočtu EÚ

Podávanie správ o úspechoch hospodáriaceho subjektu Komisie nie je obmedzené len na dodržiavanie pravidiel financovania a mier chybovosti. Dôležitými faktormi, ktoré treba preukázať, sú kvalita výdavkov a pridaná hodnota rozpočtu EÚ. Povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním vo svojich výročných správach o činnosti vysvetľujú, ako využívajú finančné a ľudské zdroje, ktoré dostali na dosiahnutie cieľov politík stanovených kolégiom, a ukazujú, ako politiky vytvárajú pridanú hodnotu pre spoločnosť v rámci EÚ. Stále pokyny pre vypracovanie výročných správ o činnosti vyžadujú venovať viac pozornosti tomuto druhu správ.

Vo februári 2012 Komisia po prvýkrát podala na základe článku 318 ZFEÚ správu[15] o hodnotení financií EÚ na základe dosiahnutých výsledkov. V správe sa snaží podať prehľad cieľov programov EÚ a vplyvov a dosiahnutých výsledkov v závislosti od štádia programu v čase hodnotenia. Keďže táto správa sa každý rok zaoberá určitým počtom programov, u ktorých sú dostupné príslušné hodnotenia, zo strednodobého hľadiska môže pokryť veľký rozsah finančných programov v rámci rôznych metód hospodárenia. Správa sa týka dvoch hlavných oblastí, do ktorých EÚ priamo finančne zasahuje: vzdelávania a kultúry a výskumu.

Veľké úsilie vyvíja aj útvar vnútorného auditu s cieľom vymedziť svoj rámec auditu výkonnosti a vypracovať program vnútropodnikového školenia audítorov o tejto záležitosti.

Komisia vyzýva Generálny sekretariát, aby preskúmal príležitosti, ako môže byť výročná hodnotiaca správa vypracovaná na základe článku 318 ZFEÚ inkluzívnejšia, pokrývať celý rozsah činností financovaných z rozpočtu vrátane primeraných údajov súvisiacich s odporúčaniami na udelenie absolutória a zároveň sa vo veľkej miere opierať o dostupné informácie súvisiace s výkonnosťou, ako sú napríklad hodnotiace správy, výročné správy o činnosti a vyhlásenia o činnosti pre návrh rozpočtu.

4.2.        Transparentné podávanie správ o prerušeniach a pozastaveniach platieb, finančných korekciách a vymáhaní v rámci zdieľaného hospodárenia[16]

4.2.1.     Informácie o prerušení a pozastavení platieb Komisiou

Komisia v súlade so svojím záväzkom voči orgánu udeľujúcemu absolutórium posilniť svoju dozornú úlohu pri štrukturálnych opatreniach, ktorý je uvedený v jej akčnom pláne na rok 2008, vyzýva svoje útvary, aby prerušili platobné postupy a navrhli postupy na pozastavenie platieb ihneď po splnení právnych podmienok. Pokiaľ ide o zdieľané hospodárenie, Komisia preruší alebo pozastaví platobné postupy ihneď, ak existuje dôkaz, ktorý naznačuje výrazný nedostatok v systémoch riadenia a kontroly členských štátov.

Útvary, ktoré vykonávajú transakcie v režime zdieľaného hospodárenia, oznamujú všetky rozhodnutia o prerušení/pozastavení vo svojich výročných správach o činnosti. Tieto informácie obsahujú príslušné operačné programy, postihnuté členské štáty, druh nedostatku, hlavné skutočnosti, ktoré podnietili jednotlivé rozhodnutia, a vplyv rozhodnutia na rozpočet. Tieto informácie predstavujú dôležitý rozmer primeranej istoty a zodpovednosti.

Po zavedení nového nástroja prerušenia na programovacie obdobie 2007 – 2013 generálni riaditelia pracujúci v režime zdieľaného hospodárenia prijali v roku 2011 formálne rozhodnutia o prerušení termínov platieb pre 91 programov v celkovej výške 2 634 mil. EUR. Kolégium prijalo tiež štyri[17] rozhodnutia o pozastavení platieb pre programy na roky 2007 – 2013. Platby sa neobnovia, pokiaľ povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním nezískajú jasný audítorský dôkaz o tom, že dôvody prerušenia a/alebo pozastavenia boli napravené v teréne, že boli vykonané potrebné finančné korekcie a že neexistujú žiadne ďalšie riziká budúcich výdavkov, ktoré osvedčuje Komisia.

Komisia potvrdzuje, že povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním by mali systematicky prerušovať platobné postupy a navrhnúť kolégiu pozastavenie platobných postupov ihneď po splnení uplatniteľných podmienok a pokiaľ príslušné vnútroštátne orgány nevykonajú potrebné nápravné opatrenia.

4.2.2.     Finančné korekcie uložené Komisiou členským štátom

Ďalšími oznámenými finančnými korekciami boli finančné korekcie, ktoré Komisia uložila členským štátom. Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku vykázalo v období rokoch 2000 – 2011 kumulatívne finančné korekcie vyplývajúce z auditov EÚ vo výške 7,13 mld. EUR. Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie vykázalo 1,8 mld. EUR a Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vykázalo 7,7 mld. EUR.

Poznámky k ročnej účtovej závierke Európskej únie obsahujú rozsiahlejšie informácie o finančných korekciách, o ktorých rozhodla Komisia a ktoré sa vykonali v priebehu roka, ako aj o vymáhaní.

4.2.3.     Informácie od členských štátov o finančných korekciách a vymáhaniach

Dôležitým aspektom riadneho finančného hospodárenia je korekcia neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov. Rok 2011 sa niesol v znamení pokračujúceho úsilia o uplatňovanie finančných korekcií v náležitých prípadoch, zlepšovanie kvality údajov členských štátov o finančných korekciách a vymáhaniach a podpory používania najlepších postupov s cieľom zlepšiť mechanizmy spätného získavania finančných prostriedkov na úrovni členských štátov a EÚ.

Pokiaľ ide o zdieľané hospodárenie, výročné správy o činnosti obsahujú podrobné informácie o finančných korekciách vykonaných členskými štátmi a oznámených Komisii a posúdenie ich vnútroštátnych systémov kontroly. V oblasti politiky súdržnosti členské štáty uskutočňujú finančné korekcie vyplývajúce z ich vlastných auditov a auditov EÚ. Správy o nich sa podávajú s jednoročným oneskorením do 31. marca, takže správy o korekciách za rok 2010 boli podané v roku 2011. Napriek tomu vykázali povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaní najaktuálnejšie čísla známe do dátumu podpísania svojich výročných správ o činnosti.

Pokiaľ ide o regionálnu politiku, členské štáty informovali, že ku koncu roka 2010 vykonali v rámci programov na roky 2000 – 2006 kumulatívne finančné korekcie vo výške 5,1 mld. EUR. Členské štáty informovali, že tieto finančné korekcie sa uskutočnili prostredníctvom „stiahnutia“ (približne 4 mld. EUR, čiže 78 % celkovej výšky späť získaných prostriedkov) alebo vymáhania od jednotlivých príjemcov (približne 1,1 mld. EUR, čiže 22 %).

Pokiaľ ide o programy EFRR/KF na roky 2007 – 2013, členské štáty oznámili, že v roku 2010 vykonali finančné korekcie vo výške 212 mil. EUR (156 mil. EUR 156 vo forme stiahnutia, 31 mil. EUR 31 vymáhaním a 25 mil. EUR ako vymáhané, ale doteraz späť nezískané prostriedky). Za rok 2011 vykázali členské štáty u programov EFRR/KF k dátumu podpísania výročnej správy o činnosti korekcie v celkovej výške 342 mil. EUR.

Na programy ESF na obdobie rokov 2007 až 2013 členské štáty hlásili finančné opravy vo výške 52 mil. EUR (33 mil. EUR vo forme stiahnutia, 4 mil. EUR prostredníctvom vymáhania a 15 mil. EUR ako vymáhané, ale doteraz späť nezískané prostriedky).

4.3.        Použitie predbežného financovania

Komisia berie na vedomie, že účtovné závierky za rok 2011 vykazujú mierne zníženie výšky predbežného financovania. Táto suma sa skladá z troch hlavných prvkov:

- Po prvé, z tradičného predbežného financovania rôznych programov s cieľom zabezpečiť príjemcom potrebný „pracovný kapitál“ na začatie ich programov a činností. Bežný výdavkový profil viacročného programu je charakterizovaný vyššími sumami predbežného financovania v prvých rokoch programovacieho obdobia. Keďže niekoľko takýchto programov nabralo rýchlosť v rokoch 2010/2011, podiel predbežného financovania stráca význam v porovnaní s záverečnými platbami.

- Po druhé, z finančných nástrojov, ktoré sa stále viac využívajú v štrukturálnych fondoch a EPFRV. Finančné nástroje svojím charakterom zahŕňajú veľký podiel preddavkov a preto sa asimilujú do predbežného financovania. Komisia posilňuje monitorovanie v tejto oblasti, ako sa uvádza v oddiele Error! Reference source not found..

- A nakoniec, z predbežného financovania vyplácaného členským štátom v rámci zdieľaného hospodárenia a doplneného dodatočným predbežným financovaním v rámci balíka opatrení prijatých na boj proti účinkom hospodárskej krízy. Toto predbežné financovanie sa tiež pozorne monitoruje oproti vykonávaniu.

Hoci je predbežné financovanie v rôznych programoch potrebné na to, aby príjemcom umožnilo začať ich projekty, je potrebné chrániť finančné záujmy EÚ a zohľadniť prevádzkové prekážky a a prekážky efektívnosti nákladov. S cieľom zlepšiť sledovanie predbežného financovania navrhla Komisia zmeny[18] v nariadení o rozpočtových pravidlách.

4.4.        Finančné nástroje

Finančné nástroje majú viacnásobný účinok: slúžia na prilákanie dodatočných zdrojov z vnútroštátnych alebo regionálnych rozpočtov, od verejných alebo súkromných bánk a iných investorov, takže celková suma dostupná na investíciu sa zvýši. Tento viacnásobný účinok sa v jednotlivých druhoch finančných nástrojov odlišuje, ale prvými hodnoteniami sa zistilo, že každé euro investované do finančného nástroja môže priniesť ďalších 3,4 až 7,5 EUR.

Zvýšené využívanie finančných nástrojov predstavuje novú výzvu z hľadiska vnútornej kontroly a zodpovednosti. Pokiaľ ide o nástroje uplatňované v rámci centralizovaného nepriameho hospodárenia a spoločných iniciatív s EIB a EIF v oblasti regionálnej politiky, Komisia tieto nástroje monitoruje a podáva o nich správy podľa článku 49 medziinštitucionálnej dohody[19].

Generálne riaditeľstvá, ktoré využívajú finančné nástroje na úhradu aspektov týkajúcich sa politiky a správy, ich uvádzajú v častiach 1 a 2 svojich výročných správ o činnosti a svoje monitorovanie týchto nástrojov uvádzajú v časti 3.

Útvary Komisie pripravili pracovný dokument zamestnancov Komisie[20], v ktorom načrtli situáciu, pokiaľ ide o používanie finančných nástrojov pre štrukturálne fondy v členských štátoch od konca roka 2010. Okrem toho bol uplatniteľný právny základ[21] zmenený a doplnený tak, aby sa podávanie správ o otázkach financovania a vykonávania stalo v rámci podávania správ o vykonávaní programov pravidelným, štandardizovaným a povinným procesom. Tým sa podstatne zlepšia informácie, ktoré bude mať Komisia k dispozícii od polovice roka 2012. Na tomto základe Komisia do októbra 2012 predloží prvú správu o finančných nástrojoch.

Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti zahrnulo do svojej výročnej správy o činnosti tabuľku, v ktorej sú uvedené všetky finančné nástroje, pre ktoré bolo určené generálne riaditeľstvo pre politiku alebo vykonávanie, ako aj informácie o opatreniach monitorovania a kontroly a zodpovednosti všetkých zainteresovaných partnerov spolu s opisom požiadaviek na podávanie správ a reťazcov zodpovednosti.

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zmenilo a doplnilo uplatniteľný právny základ zlepšením požadovaných podmienok pre vytvorenie finančných nástrojov a na posilnenie ich vykonávania a využívania zdrojov, ktoré so do týchto nástrojov vrátili[22].

Komisia zaviedla hodnotenie s cieľom poskytnúť do konca roka 2012 analýzu podľa jednotlivých členských štátov ako aj celkové hodnotenie využívania finančných nástrojov.

Komisia vykonáva aj tematický audit realizácie vzorky finančných nástrojov až po úroveň jednotlivých príjemcov s cieľom posúdiť vierohodnosť, ktorú možno udeliť týmto nástrojom.

Komisia vyzýva všetky útvary, aby vo svojich výročných správach o činnosti podali správy o svojich činnostiach v oblasti finančných nástrojov. Ďalej vyzýva útvary zodpovedné za štrukturálne fondy a fondy pre rozvoj vidieka, aby vo svojich výročných správach o činnosti za rok 2012 podali správu o výsledkoch hodnotenia a audítorskej činnosti, ktorú vykonali v tejto oblasti.

Komisia vyzýva ostatné inštitúcie, aby kladne reagovali na jej návrh na ďalšie programovacie obdobie, v ktorom navrhuje ďalšie zlepšenie mechanizmov monitorovania finančných nástrojov.

4.5.        Cesta vpred: pomer vynaložených prostriedkov k celkovému zisku z kontrol a systémy vnútornej kontroly primerané riziku

Komisia má povinnosť zabezpečiť prostredníctvom prísnych kontrol a účinného merania výkonnosti nielen to, aby sa finančné prostriedky čerpali správne, ale aby sa prijímali aj opatrenia reagujúce na potrebu zjednodušiť programy výdavkov s cieľom znížiť administratívne zaťaženie a náklady príjemcov finančných prostriedkov a všetkých zainteresovaných aktérov v súlade s programom inteligentnej regulácie Komisie.[23] Aj keď súčasné programy zaznamenávajú pokrok,[24] Komisia pre budúcnosť navrhuje ambicióznejšie zjednodušenia.

Riadne finančné hospodárenie si vyžaduje, aby boli kontroly účinné, efektívne a hospodárne. Stratégie kontroly by mali byť zamerané na kontroly riskantnejších oblastí: takéto cielené kontroly poskytnú európskemu daňovníkovi primeranú istotu, pričom príjemcom umožnia sústrediť sa na dosahovanie politických cieľov viac ako dnes.

4.5.1.     Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách

Nariadenie o rozpočtových pravidlách obsahuje spoločné rozpočtové pravidlá a zásady uplatniteľné na všetky oblasti politiky. Ako prvý krok začala Komisia v máji 2010[25] proces revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách. Návrh posilňuje potrebu zosúladiť systémy kontroly so zistenými rizikami a nákladovú efektívnosť kontrol. Vymedzuje jasný všeobecný rámec vykonávania, ktorý sa týka všetkých režimov hospodárenia (vrátane spoločného rámca pre zdieľané hospodárenie), a stanovuje vyhradené pravidlá pre inovačné finančné nástroje a ocenenia. V oblasti grantov priamo riadených Komisiou návrh osobitne podporuje používanie zjednodušených metód „výpočtu“ oprávnených nákladov (ako napríklad paušálne sumy, paušálne miery a štandardné stupnice jednotkových nákladov), uľahčuje schvaľovanie priznaných nákladov podľa „zvyčajných účtovných postupov“ príjemcu a zavádza jednoduchšie postupy pre malé granty.

Súčasný návrh zrevidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách bude zahŕňať ustanovenia, ktoré budú od útvarov vyžadovať poskytovanie informácií o zriadenom systéme vnútornej kontroly, odhad nákladov a prínosov kontrol, ktoré takýto systém zahŕňa, a posúdenie očakávanej úrovne rizika chybovosti, keď sa nové alebo zrevidované návrhy na výdavky predložia zákonodarnému orgánu. Okrem toho, zrevidované nariadenie bude od povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním vyžadovať, aby pri zostavovaní systémov vnútornej kontroly zohľadnili nákladovú efektívnosť a vo výročnej správe o činnosti poskytli celkové hodnotenie nákladov a prínosov kontrol.

V júni 2011 a v očakávaní týchto požiadaviek zahrnuli generálne riaditeľstvá do svojich legislatívnych návrhov na programy výdavkov po roku 2013 odhad nákladov a prínosov kontrol, ktoré vykonávajú kontrolné systémy, a odhad očakávanej úrovne rizika nedodržania uplatniteľných pravidiel.

Keďže nariadenie o rozpočtových pravidlách má ústrednú úlohu ako referenčný materiál pre právne predpisy týkajúce sa jednotlivých sektorov, Komisia naliehavo vyzýva Európsky parlament a Radu, aby dospeli k dohode pred letnou prestávkou.

4.5.2.     Program zjednodušenia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020

Širšie možnosti podľa zrevidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách umožňujú Komisii predkladať návrhy na ambicióznejšie zjednodušujúce opatrenia prispôsobené príjemcom a ostatným zainteresovaným stranám, ktoré zabezpečujú, že finančné prostriedky EÚ možno vyplácať spôsobom, ktorý je jasný, ľahko zrozumiteľný a jednoducho používateľný. Komisia predložila viacero návrhov, ako dosiahnuť, aby kontroly boli primeranejšie a nákladovo efektívnejšie. V spoločnej poľnohospodárskej politike by napríklad navrhovaný systém podpory malých poľnohospodárov znížil administratívne zaťaženie výrazného počtu poľnohospodárov bez toho, aby sa zvýšilo finančné riziko pre EÚ. Ďalším príkladom je možnosť príjemcov finančných prostriedkov na výskum používať svoje bežné účtovné postupy na vypracovanie žiadostí o preplatenie nákladov.

Komisia s cieľom zabezpečiť, aby zjednodušenie neotvorilo dvere zvýšenému riziku chybovosti, berie zreteľ na potrebu navrhnúť vyvážené opatrenia zohľadňujúce náklady a prínosy kontroly a očakávanú úroveň nedodržiavania zákonných požiadaviek, ako to navrhol Dvor audítorov vo svojom stanovisku č. 1/2010. Komisia reaguje najmä na tieto výzvy zistené Dvorom audítorov: zlepšiť návrh systémov financovania s cieľom posilniť mechanizmy riadenia a kontroly; zjednodušiť grantové schémy a zároveň dosiahnuť politické ciele; a vytvoriť vhodné referenčné hodnoty na posudzovanie riadenia rizika, ktoré zohľadňujú náklady a prínosy kontrol.

Tieto zjednodušujúce prvky by Komisii umožnili lepšie zosúladiť svoje systémy kontroly so zistenými rizikami a znížili by pravdepodobnosť chýb.

4.6.        Stratégia Komisie v oblasti boja proti podvodom (CAFS)

Po prijatí novej stratégie Komisie v oblasti boja proti podvodom[26] bol vypracovaný interný akčný plán.[27] Od všetkých generálnych riaditeľstiev sa v ňom vyžaduje vypracovať do roku 2013 stratégiu boja proti podvodom na miestnej úrovni. Opatrenia v tejto oblasti (ako napríklad analýza konkrétnych rizík príjemcov, dôkladné monitorovanie vybraných projektov alebo zákaziek, alebo akékoľvek iné opatrenia na zmiernenie rizík podvodu) sú už načrtnuté v niektorých výročných správach o činnosti spolu s konkrétnymi výsledkami opatrení boja proti podvodom prijatých počas vykazovaného roka, a so všetkými prvkami istoty, ktoré možno z nich vyvodiť. Tie sa budú ďalej zovšeobecňovať vo výročných správach o činnosti za roky 2012 a 2013.

Komisia vyzýva útvary, aby do svojich výročných správ o činnosti v rámci posudzovania svojich systémov vnútornej kontroly zaradili informácie o boji proti podvodom, ktoré odzrkadľujú realizáciu stratégie odvetvia a opisujú opatrenia na zmiernenie rizík podvodu.

[1]               Článok 60 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[2]               Tzv. „paušálne miery finančných korekcií“.

[3]               Toto je súčet všetkých súm vyčíslených vo výhradách (max. 1 982 mil. EUR) a odhadovanej sumy vystavenej riziku (1 582 mil. EUR) uvedenej vo výhrade GR BUDG týkajúcej sa tradičných vlastných zdrojov. V tých generálnych riaditeľstvách, ktoré vykázali minimálny a maximálny rozsah, sa posudzovala maximálna suma.

[4]               Dvor audítorov odhaduje najpravdepodobnejšiu mieru chybovosti na 2,3 %. (Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, príloha 3.1.)

[5]               Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Spojené kráľovstvo.

[6]               Nástroj predvstupovej pomoci.

[7]               Analýza chybovosti v oblasti politiky súdržnosti za roky 2006 – 2009, Opatrenia prijaté Komisiou a cesta vpred, SEK(2011) 1179 v konečnom znení.

[8]               Za ESF a EFRR poskytlo vo svojich ročných súhrnoch dobrovoľné „vyhlásenie o celkovej úrovni vierohodnosti“ 15 členských štátov: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Grécko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

[9]           Oznámenie C. Day a D. O'Sullivana z 20.12.2011 o riadení pracovníkov v delegáciách.

[10]             JOIN(2012) 8 v konečnom znení, spoločné rozhodnutie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú z 28.3.2012 o mechanizmoch spolupráce týkajúcich sa riadenia delegácií Európskej únie.

[11]             Miera viacročnej zostatkovej chybovosti poskytuje informácie o reálnom vplyve chýb na rozpočet EÚ so zohľadnením korekcií a vymáhaní za celé obdobie rámcového programu.

[12]             Výkonná agentúra pre výskum len pre čiastkové činnosti „Vesmír“ a „Bezpečnosť“.

[13]             Opatrenia riadené centrálne predstavujú 11 % prostriedkov spravovaných generálnym riaditeľom pre vzdelávanie a kultúru.

[14]             Praktické usmernenia pre zamestnancov EK o zaobchádzaní s dielami chránenými duševným vlastníctvom, autorským právom a obchodnou značkou, november 2010.

[15]             KOM(2012) 40 v konečnom znení.

[16]             Čísla uvedené v tomto odseku sú predbežné, pretože sa očakáva audit účtovnej závierky roku 2011, ktorý vykonáva Dvor audítorov.

[17]             Jedno rozhodnutie GR REGIO o pozastavení sa týka programu EFRR v Kalábrii (Taliansko) a tri rozhodnutia GR EMPL o pozastavení sa týkajú ESF na Baleárskych ostrovoch (Španielsko), v Kalábrii (Taliansko) a v regióne Paca (Francúzsko).

[18]             Navrhovaný článok 87 ods. 4 zrevidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[19]             Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2006/C 139/01).

[20]             SWD(2012) 36 v konečnom znení.

[21]             Nariadenie č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre štrukturálne fondy.

[22]             Nariadenie č. 679/2011 zo 14.7.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1974/2006 o podpore         rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

[23]             KOM(2010) 543.

[24]             Napríklad v siedmom rámcovom programe, do ktorého boli v roku 2011 zavedené vyhradené zjednodušujúce opatrenia, a čas do udelenia grantu sa znížil skoro o 30 dní.

[25]             KOM(2010) 815 v konečnom znení.

[26]             KOM(2011) 376 v konečnom znení.

[27]             SEK(2011) 787 v konečnom znení.

Top