Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0318

Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov * Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  11. septembra 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 196–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 353/196


Utorok 11. septembra 2012
Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov *

P7_TA(2012)0318

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0714),

so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0516/2011),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov (1),

so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 6. marca 2012 adresovaný Výboru pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0227/2012),

A.

keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

TEXT PREDLOŽENÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

(1)

Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov bola niekoľkokrát zmenená a doplnená. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné túto smernicu prepracovať.

(1)

Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov bola niekoľkokrát zmenená a doplnená. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné túto smernicu prepracovať. Európsky parlament vyzval 19. apríla 2012 na konkrétne spôsoby boja proti daňovým podvodom a únikom, pričom upozornil na daňové úniky, ktorým dochádza prostredníctvom hybridných finančných nástrojov, a vyzval členské štáty, aby zabezpečili bezproblémovú spoluprácu a koordináciu medzi svojimi daňovými systémami s cieľom zabrániť neúmyselnému nezdaňovaniu a daňovým únikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

 

(1a)

Pretrvávajúce a značné deficity verejných financií úzko súvisia so súčasnou sociálnou, hospodárskou a finančnou krízou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

(4)

Zrušenie zdaňovania výplat úrokov a licenčných poplatkov v členskom štáte, v ktorom tieto príjmy vznikajú či už sú vyberané zrážkou pri zdroji, alebo vyrubením dane, je najvhodnejším prostriedkom odstránenia uvedených formalít a problémov a zabezpečenia rovnosti prístupu týkajúceho sa daní k vnútroštátnym a cezhraničným transakciám; preto je obzvlášť potrebné zrušiť takéto dane vzťahujúce sa na uvedené výplaty vykonávané medzi pridruženými spoločnosťami rozdielnych členských štátov, rovnako ako medzi stálymi prevádzkarňami takýchto spoločností.

(4)

Zrušenie zdaňovania výplat úrokov a licenčných poplatkov v členskom štáte, v ktorom tieto príjmy vznikajú či už sú vyberané zrážkou pri zdroji, alebo vyrubením dane, je najvhodnejším prostriedkom odstránenia uvedených formalít a problémov a zabezpečenia rovnosti prístupu týkajúceho sa daní k vnútroštátnym a cezhraničným transakciám; preto je obzvlášť potrebné zrušiť takéto dane vzťahujúce sa na uvedené výplaty vykonávané medzi pridruženými spoločnosťami rozdielnych členských štátov, rovnako ako medzi stálymi prevádzkarňami takýchto spoločností s cieľom zabezpečiť jednoduchší a transparentnejší systém zdaňovania .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

(5)

Je potrebné zabezpečiť, aby výplaty úrokov a licenčných poplatkov podliehali iba jednému zdaneniu v niektorom členskom štáte a aby boli výhody tejto smernice uplatniteľné len vtedy, ak príjem vzniknutý z daných výplat skutočne podlieha zdaneniu v členskom štáte prijímajúcej spoločnosti alebo v členskom štáte, v ktorom sa nachádza stála prevádzkareň prijímateľa.

(5)

Je potrebné zabezpečiť, aby výplaty úrokov a licenčných poplatkov podliehali iba jednému zdaneniu v niektorom členskom štáte a aby boli výhody tejto smernice uplatniteľné len vtedy, ak príjem vzniknutý z daných výplat skutočne podlieha zdaneniu v členskom štáte prijímajúcej spoločnosti alebo v členskom štáte, v ktorom sa nachádza stála prevádzkareň prijímateľa , bez toho, aby bola možnosť oslobodenia od dane alebo vyrovnania či náhrady platbou inej dane .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

(12)

Okrem toho je potrebné nezabraňovať členským štátom, aby prijali primerané opatrenia na boj proti podvodom alebo zneužívaniu.

(12)

Okrem toho je potrebné prijať primerané opatrenia , aby sa členským štátom nebránilo bojovať proti daňovým podvodom , daňovým únikom alebo zneužívaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

 

(20a)

V záujme plynulého a nákladovo efektívneho vykonávania ustanovení tejto smernice by spoločnosti mali vypracúvať svoje ročné účtové závierky spolu so všetkými dostupnými daňovými údajmi v rozšíriteľnom jazyku podnikových správ (eXtensible Business Reporting Language – XBRL).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

1.   Výplaty úrokov a licenčných poplatkov vznikajúce v členskom štáte sú oslobodené od akýchkoľvek daní ukladaných na uvedené výplaty v uvedenom členskom štáte či už zrážkou zo základu pri zdroji alebo vyrubením, pokiaľ konečný príjemca úrokov a licenčných poplatkov je spoločnosť iného členského štátu alebo stála prevádzkareň spoločnosti členského štátu so sídlom v inom členskom štáte a skutočne podlieha zdaneniu príjmu plynúceho z uvedených výplat v danom inom členskom štáte.

1.   Výplaty úrokov a licenčných poplatkov vznikajúce v členskom štáte sú oslobodené od akýchkoľvek daní ukladaných na uvedené výplaty v uvedenom členskom štáte či už zrážkou zo základu pri zdroji alebo vyrubením, pokiaľ konečný príjemca úrokov a licenčných poplatkov je spoločnosť iného členského štátu alebo stála prevádzkareň spoločnosti členského štátu so sídlom v inom členskom štáte a skutočne podlieha zdaneniu príjmu plynúceho z uvedených výplat v danom inom členskom štáte so sadzbou najmenej 70 % priemernej zákonnej sadzby dane z príjmu právnických osôb uplatniteľnej v členských štátoch bez toho, aby bola možnosť oslobodenia od dane alebo vyrovnania či náhrady platbou inej dane . Výplaty úrokov a licenčných poplatkov nie sú vyňaté v členskom štáte, v ktorom vznikajú, ak sa platba nezdaňuje podľa vnútroštátnych daňových právnych predpisov, ktorým podlieha konečný príjemca, z dôvodu odlišnej kvalifikácie platby (hybridné nástroje) alebo odlišnej kvalifikácie platiteľa a príjemcu (hybridné subjekty).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3

3.   Stála prevádzkareň sa považuje za platcu úrokov alebo licenčných poplatkov iba vtedy, ak uvedené výplaty predstavujú pre stálu prevádzkareň náklady vzniknuté na účely jeho činnosti.

3.   Stála prevádzkareň sa považuje za platcu úrokov alebo licenčných poplatkov iba vtedy, ak uvedené výplaty predstavujú pre stálu prevádzkareň náklady vzniknuté na účely jej činnosti. Oslobodenie od dane alebo daňové výhody sa môžu vzťahovať iba na stálu prevádzkareň, ktorá splnila svoje daňové povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

ii)

druhá spoločnosť má minimálny podiel 10 % na kapitále prvej spoločnosti alebo

ii)

druhá spoločnosť má minimálny podiel 25 % na kapitále prvej spoločnosti alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – bod iii

iii)

tretia spoločnosť má minimálny podiel 10 % tak na kapitále prvej spoločnosti, ako aj na kapitále druhej spoločnosti.

iii)

tretia spoločnosť má minimálny podiel 25 % tak na kapitále prvej spoločnosti, ako aj na kapitále druhej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice

Článok 4 – nadpis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

2.   Členské štáty môžu v prípade transakcií, pri ktorých je hlavnou pohnútkou alebo jednou z hlavných pohnútok daňový únik, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam alebo zneužívanie , odoprieť výhody plynúce z tejto smernice alebo odmietnuť uplatňovanie tejto smernice.

2.   Členské štáty môžu v prípade transakcií, v prípade ktorých je hlavnou pohnútkou alebo jednou z hlavných pohnútok daňový podvod, daňový únik, zneužívanie daní alebo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, odoprieť výhody plynúce z tejto smernice alebo odmietnuť uplatňovanie tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 a ods. 3, článkom 2 písm. c) a písm. d) a prílohou I časť A najneskôr 1. januára 2012 . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 a 3, článkom 2 písm. c) a d) a prílohou I časťou A najneskôr 31. decembra 2013 . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

 

2a.     Spoločnosti vypracúvajú svoje ročné účtovné závierky spolu so všetkými dostupnými daňovými údajmi v rozšíriteľnom jazyku podnikových správ (eXtensible Business Reporting Language – XBRL).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice

Článok 7

Do 31. decembra 2016 podá Komisia správu Rade o hospodárskych účinkoch tejto smernice.

Do 31. decembra 2015 podá Komisia správu Európskemu parlamentu a Rade o hospodárskych účinkoch tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice

Článok 8

Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení alebo ustanovení založených na dohode, ktoré presahujú rámec ustanovení tejto smernice a sú určené na odstránenie alebo zmiernenie dvojitého zdaňovania úrokov alebo licenčných poplatkov.

Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení alebo ustanovení založených na dohode, ktoré presahujú rámec ustanovení tejto smernice a sú určené na odstránenie alebo zmiernenie dvojitého zdaňovania a dvojitého nezdaňovania úrokov alebo licenčných poplatkov.


(1)  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Top