Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AE0475

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo a dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES“ COM(2011) 706 final – 2011/0341 (COD)

OJ C 143, 22.5.2012, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 143/48


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo a dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES“

COM(2011) 706 final – 2011/0341 (COD)

2012/C 143/11

Spravodajca: pán Bryan CASSIDY

Rada (20. decembra 2011) a Európsky parlament (14. decembra 2011) sa rozhodli podľa článkov 33 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo a dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES“

COM(2011) 706 final – 2011/0341 (COD).

Odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 2. februára 2012.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 478. plenárnom zasadnutí 22. a 23. februára 2012 (schôdza z 22. februára) prijal 231 hlasmi za, pričom 3 členovia hlasovali proti a 11 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Závery a odporúčania

1.1

EHSV z celkového hľadiska podporuje návrh FISCUS. Rád by však poukázal na tieto aspekty:

Treba zaručiť dostatočné vybavenie národných colných a daňových úradov, aby dokázali čeliť výzvam nesledujúceho desaťročia.

V daňovej a colnej oblasti musí byť k dispozícii aktualizovaný a výkonný IT systém. To by zahŕňalo také prvky, ako napríklad modernizovaný Colný kódex (MCC).

Výbor by uvítal podrobnejšie hodnotenia vplyvu na rozpočty EÚ a vlád členských štátov.

Súhrnný rozpočet pre program FISCUS ukazuje v porovnaní so súčasnými činnosťami nárast celkového rozpočtu pre daňovú i colnú oblasť o 9 %. Plánovaný rozpočet pre oblasť colníctva je 479 622 792 EUR (pre oblasť daní 23 692 892 EUR). To predstavuje zvýšenie o 13 % pre oblasť colníctva a zníženie o 1 % pre oblasť daní.

1.2

Výbor si uvedomuje, že názory členských štátov sa v rámci pracovných skupín Rady rozchádzajú. Nazdáva sa, že je dôležité, aby Komisia dokázala presvedčiť členské štáty, že dosiahnu podstatné úspory v rozpočte programu FISCUS v porovnaní so ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na súčasné aktivity. Výbor sa domnieva, že by Komisia mohla naraziť na ťažkosti pri získavaní súhlasu EP so zvýšením výdavkov v rozpočte EÚ bez informácií o zodpovedajúcich úsporách v rozpočtoch členských štátoch.

1.3

Výbor pripomína svoje pripomienky vo svojom stanovisku „Akčný program pre colné správy“ (1), v ktorom sa požaduje „väčšmi zjednotiť colnú prax pri súčasnom dodržaní Lisabonských cieľov“, pričom sa zdôrazňuje, že takéto aktívnejšie zjednotenie by sa nemalo neuberať cestou integrácie samotných colných správ.

1.4

Zásadnou súčasťou nového programu je zlepšenie odbornej prípravy a účinnosti odbornej prípravy pre úradníkov členských štátov (2).

2.   Úvod a kontext

2.1

Colná a daňová politika EÚ každoročne výrazne prispieva k zvyšovaniu príjmov pre rozpočty EÚ a členských štátov. Tieto politiky okrem toho prinášajú občanom a podnikom EÚ značné výhody, napríklad tým, že blokujú dovoz nebezpečného alebo ilegálneho tovaru, umožňujú hladký priebeh obchodovania a silný vnútorný trh, alebo odstraňujú náklady na krížové plnenie a byrokraciu pre cezhraničné spoločnosti.

2.2

Návrh nariadenia [COM(2011) 706 final] je významným pokrokom v dlhoročnom úsilí o racionalizáciu a koordináciu činnosti členských štátov s cieľom ochraňovať finančné záujmy Európskej únie a jej členských štátov: v roku 2010 clá a súvisiace poplatky tvorili 12,3 % rozpočtu EÚ. Budúci viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2014—2020, ktorý prijala Komisia v júni 2011, okrem iného navrhuje novú generáciu programov Colníctvo a Fiscalis. Tieto dva programy po dlhé roky prechádzali osobitným vývojom, ktorý však mal paralelný priebeh a vyústil do aktuálnych verzií Colníctvo 2013 a Fiscalis 2013. V súčasnosti sú spojené do jedného programu (FISCUS), čo v stratégii Komisie predstavuje skutočnú novinku.

2.3

FISCUS je nielen výsledkom „politiky zameranej na zjednodušovanie“, aby sme použili vlastné slová Komisie, ale je aj uznaním kľúčového významu „spolupráce medzi colnými a daňovými orgánmi a ďalšími dotknutými stranami “. Hlavnou pozitívnou črtou tohto programu je význam, ktorý sa pripisuje ľudskému faktoru: colná a daňová spolupráca sa „sústreďuje okolo vytvárania sietí a budovania kompetencií“ (3), pričom budovanie kapacít v oblasti IT je samozrejme potrebné, ale ľudský faktor má zásadný význam – EHSV vysoko oceňuje tento aspekt.

2.4

Komisia plánuje pre program FISCUS sedemročné obdobie uplatňovania so začiatkom od 1. januára 2014. Finančné krytie nákladov programu počas celého obdobia uplatňovania (2014 – 2020) predstavuje 777 600 000 EUR v bežných cenách. Ide o značnú sumu, pričom sa dá len ťažko odhadnúť, nakoľko je v súlade s vytýčenými cieľmi. Program zabezpečuje finančnú podporu pre deväť rôznych druhov spoločných jednotných akcií: podporuje granty alebo verejné zákazky, či náhrady nákladov, ktoré vznikli externým odborníkom.

2.5

Väčšina nákladov sa vzťahuje na školenie úradníkov a spoločné iniciatívy v oblasti informačných technológií, ale finančný príspevok môže taktiež pokrývať „výdavky vzťahujúce sa na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti (4). EHSV chápe, že to znamená potrebu venovať zvláštnu pozornosť dohľadu nad vykonávaním spoločných jednotných akcií , ale dúfa, že sa rovnaká pozornosť bude venovať aj vykonávaniu akcií na vnútroštátnej úrovni , aby sa predišlo nejednotnosti.

2.6

Konkrétne ciele akčného programu ostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich i súčasných programoch. EHSV už zverejnil svoje pripomienky v tejto súvislosti, a preto by nemalo zmysel ich tu opakovať, až na jednu otázku, ktorá sa opakovane vynára a zjavne naďalej ostáva nezodpovedaná: pravidelná krížová výmena informácií medzi colnými a daňovými orgánmi ako prostriedok na odhaľovanie podvodov a daňových únikov (5).

2.7

Prvé zoskupenie, vytváranie sietí v oblasti ľudských zdrojov, by malo umožniť výmenu osvedčených postupov a znalostí o pracovných postupoch: nejde o nič nové, keďže na rovnaký aspekt sa – dokonca použitím rovnakej formulácie – poukázalo vo viacerých, ak nie všetkých, predchádzajúcich programoch. Predchádzajúce akcie nie vždy dosiahli úplne uspokojivé výsledky a to z viacerých dôvodov – hlavnými príčinami boli jazykové ťažkosti a odlišné skúsenosti alebo zázemie účastníkov. Nové zameranie na spoluprácu medzi jednotlivými administratívnymi orgánmi v rámci programu FISCUS by malo podnietiť výmenu skúseností a upozorniť na špičkových odborníkov, čo by mala EÚ podporovať.

2.8

Podľa Komisie sa v rámci druhého zoskupenia „prostredníctvom programu umožňuje financovanie špičkovej infraštruktúry a systémov IT, ktoré dovoľujú colným a daňovým správam v Únii, aby sa z nich stali plnohodnotné elektronické správy (6). A opäť sa pripomína otázka, ktorá už bola nastolená viac-menej v rovnakej podobe v predchádzajúcich programoch. V tejto oblasti sú výsledky oveľa menej uspokojivé vzhľadom na rôzne úrovne IT technológií v členských štátoch, ale – žiaľ dosť často – aj pre neochotu niektorých (alebo mnohých) členských štátov zmeniť svoje metódy alebo vybavenie.

2.9

Neochota členských štátov spolupracovať je hlavnou prekážkou v procese budovania spoľahlivej európskej siete v daňovej oblasti: neobmedzuje sa na IT technológie, ale je najviac zrejmá v tejto oblasti. EHSV kritizoval takýto postoj v mnohých svojich stanoviskách o iniciatívach EÚ v daňovej oblasti (7), a dúfa, že súčasná kríza ukáže, že žiadna krajina sa nemôže izolovať od udalostí s celosvetovým dosahom a že jedinou odpoveďou v tomto prípade je spolupráca.

2.10

V roku 2011, po konzultácii so zástupcami obchodu, analyzovala zmluvná strana strednodobé výsledky dvoch samostatných programov Colníctvo 2013 a Fiscalis 2013. Ďalšia zmluvná strana vypracovala štúdiu možného rámca budúceho programu FISCUS. Strednodobé hodnotenie neodhalilo žiadne prekážky, ktoré by stáli za zmienku, a nebolo navrhnuté ani žiadne špecifické opatrenie na odstránenie nežiaducich javov.

2.11

FISCUS združuje súčasné oddelené programy pre colníctvo a dane do jedného, čím spĺňa ciele Komisie, pokiaľ ide o zjednodušovanie a krátenie nákladov bez toho, aby ohrozoval činnosť v jednotlivých oblastiach.

2.12

Nové rozhodnutie nahrádza rozhodnutie č. 1482/2007/ES, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013). Rozhodnutím č. 624/2007/ES sa ustanovil akčný program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 2013). Obe tieto rozhodnutia preto budú zrušené.

2.13

Komisia uskutočnila rozsiahle konzultácie v oblastiach, ktorých sa týkajú programy Colníctvo a Fiscalis. Výsledkom týchto konzultácií je zoznam problémov, ktoré sú zhrnuté v Pracovnom dokumente útvarov Komisie – posúdenie vplyvu, časť I (Colníctvo) a časť II (Fiscalis) (8).

2.14

Komisia vykonala posúdenie vplyvu ešte pred zavedením nového programu, čo jasne poukazuje na veľkú mieru neistoty, ktorá pretrváva v otázkach európskych informačných systémov a výmeny informácií v súvislosti s budúcim vývojom politiky. Niektorými z týchto aspektov sa zaoberá stanovisko EHSV na tému „Akčný program pre colné správy“ (9). Požadované zlepšenia uplatňovania programu Fiscalis boli podrobne opísané v stanovisku EHSV na tému „Zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013)“ (10).

2.15

EHSV v zásade súhlasí s opatreniami, ktoré navrhuje Komisia, avšak poukazuje na to, že spolupráca medzi rôznymi agentúrami na národnej i európskej úrovni je lajtmotívom mnohých problematík EÚ. Je bežné, že sa pokrok v tejto oblasti dosahuje len ťažko a pomaly, a to z mnohých dôvodov, pričom hlavným dôvodom je nedostatočné nadšenie národných orgánov.

2.16

EHSV schvaľuje návrh Komisie prehĺbiť spoluprácu medzi colnými a daňovými orgánmi. Malo by však byť len začiatkom činnosti, ktorú EHSV navrhol pri mnohých príležitostiach v minulosti (11), a to organizovanej spolupráce medzi všetkými agentúrami na národnej i európskej úrovni, ktoré sú zapojené do boja proti finančným podvodom alebo zločinom: praniu špinavých peňazí, organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti, terorizmu, pašeráctvu atď.

V Bruseli 22. februára 2012

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Staffan NILSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 324, 30.12.2006, s. 78, bod 1.3.

(2)  Na tento aspekt sa poukázalo v bode 1.2 stanoviska EHSV „Zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013)“, Ú. v. EÚ C 93 z 27.4.2007, s. 1.

(3)  COM(2011) 706 final, s. 2, bod 1, tretí odsek.

(4)  COM(2011) 706 final, s. 21, článok 10 ods. 2.

(5)  Stanoviská EHSV „Boj proti podvodom v oblasti DPH“, Ú. v. EÚ C 347, 18.12.2010, s. 73 a „Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach“, Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 61.

(6)  COM(2011) 706 final, s. 2, bod 1, tretí odsek.

(7)  Stanoviská EHSV „Boj proti podvodom v oblasti DPH“, Ú. v. EÚ C 347, 18.12.2010, s. 73 a ECO/260 „Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach“, Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 61, „Daňové podvody súvisiace s dovozom“, Ú. v. EÚ C 277, 17.11.2009, s. 112, „Vymáhanie pohľadávok týkajúcich sa daní“, Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 120, a „Administratívna spolupráca v oblasti daní“, Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 120.

(8)  Pracovný dokument útvarov Komisie – posúdenie vplyvu, SEC(2011) 1318 final.

(9)  Ú. v. EÚ C 324, 30.12.2006, s. 78.

(10)  Ú. v. EÚ C 93 z 27.4.2007, s. 1.

(11)  Stanoviská EHSV „Boj proti podvodom v oblasti DPH“, Ú. v. EÚ C 347, 18.12.2010, s. 73 a ECO/260 „Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach“, Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 61, „Daňové podvody súvisiace s dovozom“, Ú. v. EÚ C 277, 17.11.2009, s. 112, „Vymáhanie pohľadávok týkajúcich sa daní“, Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 120, a „Administratívna spolupráca v oblasti daní“, Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 120.


Top