EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  11. decembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 70/2


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 11. decembra 2012

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 11. septembra 2012 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“). 18. septembra prijala ECB rovnakú žiadosť od Európskeho parlamentu.

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

ECB víta navrhované nariadenie, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť retailových investičných produktov a zabezpečiť, aby retailoví investori dokázali pochopiť kľúčové znaky a riziká investičných produktov a porovnať znaky rôznych produktov. Vhodné poskytovanie informácií zlepšuje ochranu spotrebiteľa, ktorá má kľúčový význam pre zachovanie stability finančného systému.

Konkrétne pripomienky

1.   Súlad s inými legislatívnymi iniciatívami Európskej únie

1.1.

Požiadavky na poskytovanie informácií by mali byť sprevádzané primeranými právomocami v oblasti dohľadu na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie, s cieľom zakázať alebo obmedziť marketing, distribúciu alebo predaj určitých finančných nástrojov v prípade ohrozenia riadneho fungovania finančných trhov, stability celého finančného systému alebo jeho časti alebo ochrany investorov (2). ECB zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v legislatíve Únie v oblasti finančných služieb zabezpečilo, aby mali Európske orgány dohľadu (ESA) a príslušné vnútroštátne orgány primerané intervenčné právomoci. Najmä orgány dohľadu v oblasti bankovníctva a poisťovníctva by mohli nadobudnúť intervenčné právomoci podobné právomociam Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušných vnútroštátnych orgánov podľa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EMIR) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (ďalej len „navrhované MiFIR“) (3).

1.2.

Okrem harmonizácie informácií pred uzatvorením zmluvy, ktorá sa zaviedla navrhovaným nariadením, ECB odporúča, aby sa aj požiadavky na správanie sa na trhu v súvislosti s predajom finančných produktov zosúladili v rámci sektorov finančných služieb, prípadne postupujúc v súlade s navrhovanými opatreniami (4).

1.3.

Malo by sa zabezpečiť aj rovnaké postavenie rôznych druhov investičných produktov s cieľom predísť regulačnej arbitráži na úkor investičných produktov, na ktoré sa navrhované nariadenie nevzťahuje, napríklad finančných nástrojov, ktoré nie sú zložité. Požiadavky na poskytovanie informácií týkajúce sa ďalších kategórií finančných produktov podľa súčasnej legislatívy Únie by mali doplniť štandardizované dokumenty s kľúčovými informáciami (DKI) zavedené navrhovaným nariadením. Môže sa to týkať najmä produktov, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov, alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (6).

2.   Zodpovednosť za vypracovanie DKI

Podľa navrhovaného nariadenia je za prípravu DKI zodpovedný tvorca investičného produktu, ktorý má tak zodpovednosť na základe informácií, ktoré poskytol (7). Retailoví investori sú však v priamom kontakte s distribútormi investičných produktov, a nie s ich tvorcami. Preto by aj distribútor investičného produktu mal byť zodpovedný za zabezpečenie toho, aby mohol retailový investor efektívnym spôsobom predložiť sťažnosť proti tvorcovi vo vzťahu ku DKI a začať postup nápravy. Okrem toho je ECB toho názoru, že by navrhovaná úprava mala umožniť efektívne postupy nápravy aj v prípade cezhraničných sporov, najmä ak sa tvorca nachádza v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.

3.   Obsah DKI

ECB navrhuje, aby sa v navrhovanom nariadení výslovne vyžadovali ako súčasť DKI tieto prvky: i) riziká spojené s protistranou, prevádzkové riziká a riziká spojené s likviditou, ktoré majú vplyv na investičný produkt, ii) citlivosť na skutočné stresové scenáre z hľadiska výkonnosti produktov a iii) súčasť produktu s pákovým efektom, pokiaľ môže táto súčasť znásobiť dané riziká. Pridaním ďalších zložiek informácií sa zabezpečí, že DKI nebude viesť investorov k tomu, aby sa nadmerne spoliehali na výkonnosť v minulosti, a poskytne úplný a pravdivý náčrt rizík spojených s investičnými produktmi.

4.   Administratívne sankcie a opatrenia

ECB odporúča, aby sa navrhované nariadenie zmenilo a doplnilo tak, aby zabezpečilo harmonizáciu s ďalšou navrhovanou legislatívou Únie (8), v ktorej sa zavádzajú administratívne sankcie, najmä tak, že sa pridajú ustanovenia o administratívnych peňažných sankciách.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. decembra 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Pozri odsek 12.1 stanoviska ECB CON/2012/21 z 22. marca 2012 k: i) návrhu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EMIR) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, iii) návrhu smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a iv) návrhu nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom (zneužívaniu trhu) (Ú.v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 3). Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 final, pozri články 31 a 32.

(4)  Pozri napríklad pravidlá týkajúce sa dovoleného rozsahu služieb spočívajúcich len vo vykonávaní pokynov, ktoré ponúkajú investičné firmy, a ktoré sú obsiahnuté v článku 25 ods. 3 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, COM(2011) 656 final (ďalej len „navrhovaná MiFID“).

(5)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(6)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1. Pozri najmä články 183 až 185.

(7)  Pozri článok 5 navrhovaného nariadenia.

(8)  Pozri článok 75 ods. 2 písm. e) a f) navrhovanej MiFID. Pozri tiež článok 99a ods. 2 písm. e) a f), ktorý sa má vložiť do smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú.v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32) na základe návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky, odmeňovania a sankcie, COM(2012) 350 final (ďalej len „navrhovaná smernica PKIPCP V“).


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 25

„Článok 25

1.   Komisia preskúma toto nariadenie štyri roky po jeho nadobudnutí účinnosti. Preskúmanie obsahuje všeobecný prieskum praktického uplatňovania pravidiel stanovených v tomto nariadení, pričom sa primerane zohľadní vývoj na trhoch s retailovými investičnými produktmi. Pokiaľ ide o PKIPCP podľa článku 1 ods. 2 smernice 2009/65/ES, v preskúmaní sa posúdi, či sa predĺžia prechodné mechanizmy podľa článku 24 tohto nariadenia, alebo či sa na základe určenia akýchkoľvek potrebných úprav ustanovenia o kľúčových informáciách pre investorov zo smernice 2009/65/ES môžu nahradiť alebo či sa môžu považovať za rovnocenné s ustanoveniami o dokumente s kľúčovými informáciami podľa tohto nariadenia. V preskúmaní sa zváži aj možné rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na iné finančné produkty.

2.   Komisia po konzultácii so Spoločným výborom európskych orgánov dohľadu predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.“

„Článok 25

1.   Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia preskúma legislatívu Únie v oblasti finančných služieb s cieľom posúdiť, či by bolo prínosné: i) zaviesť štandardizované dokumenty s kľúčovými informáciami, v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto nariadení, vo vzťahu k triedam finančných nástrojov, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, najmä vo vzťahu k produktom, na ktoré sa vzťahujú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES, ii) zaviesť harmonizované požiadavky na správanie sa na trhu vo vzťahu k predaju finančných produktov, iii) udeliť Európskym orgánom dohľadu a príslušným vnútroštátnym orgánom právomoci zasahovať vo vzťahu k osobitným kategóriám finančných produktov vrátane zákazu produktov v záujme ochrany spotrebiteľa a finančnej stability, zohľadňujúc právomoci udelené v tejto súvislosti nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/xx z [dátum] o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (2).

1 2.   Komisia preskúma toto nariadenie štyri roky po jeho nadobudnutí účinnosti. Preskúmanie obsahuje všeobecný prieskum praktického uplatňovania pravidiel stanovených v tomto nariadení, pričom sa primerane zohľadní vývoj na trhoch s retailovými investičnými produktmi. Pokiaľ ide o PKIPCP podľa článku 1 ods. 2 smernice 2009/65/ES, v preskúmaní sa posúdi, či sa predĺžia prechodné mechanizmy podľa článku 24 tohto nariadenia, alebo či sa na základe určenia akýchkoľvek potrebných úprav ustanovenia o kľúčových informáciách pre investorov zo smernice 2009/65/ES môžu nahradiť alebo či sa môžu považovať za rovnocenné s ustanoveniami o dokumente s kľúčovými informáciami podľa tohto nariadenia. V preskúmaní sa zváži aj možné rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na iné finančné produkty.

2 3.   Komisia po konzultácii so Spoločným výborom európskych orgánov dohľadu predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Odôvodnenie

Mali by sa zabezpečiť rovnaké podmienky pre rôzne druhy investičných produktov s cieľom predísť regulačnej arbitráži na úkor investičných produktov, na ktoré sa navrhované nariadenie nevzťahuje, napríklad finančných nástrojov, ktoré nie sú zložité. Požiadavky na zverejňovanie týkajúce sa ďalších kategórií finančných produktov podľa súčasnej legislatívy Únie by mali doplniť štandardizované DKI zavedené navrhovaným nariadením. Vo vzťahu k široko vymedzenému súboru produktov by sa podobne mali harmonizovaným spôsobom zaviesť požiadavky na správanie sa na trhu vo vzťahu k predaju finančných produktov. ESA a vnútroštátnym orgánom dohľadu by mali byť zároveň udelené právomoci zasiahnuť vo vzťahu k osobitným kategóriámfinančných produktov vrátane ich zákazu z dôvodu ochrany investorov a obáv o finančnú stabilitu. V tejto súvislosti by sa malo prihliadať na výsledok prebiehajúceho legislatívneho procesu, v rámci ktorého sa takéto požiadavky na správanie sa na trhu a právomoci orgánov dohľadu zasiahnuť majú zaviesť prostredníctvom navrhovaného MiFIR.

Zmena a doplnenie 2

Článok 8 ods. 2

„2.   Dokument s kľúčovými informáciami obsahuje tieto informácie:

a)

v oddiele na začiatku dokumentu obsahuje názov investičného produktu a totožnosť jeho tvorcu,

b)

v oddiele s názvom ‚O aký typ investície ide?‘ obsahuje povahu a hlavné znaky investičného produktu vrátane

i)

typu investičného produktu;

ii)

jeho cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie;

iii)

údaja o tom, či sa tvorca investičného produktu zameriava na osobitné environmentálne alebo sociálne ciele, či ciele v oblasti správy a riadenia, buď vzhľadom na vykonávanie jeho obchodnej činnosti, alebo vzhľadom na investičný produkt, a ak áno vrátane údaja o tom, aké výsledky sa snaží dosiahnuť, a akým spôsobom sa majú dosiahnuť;

iv)

ak investičný produkt ponúka poistné výhody, vrátane podrobností o týchto poistných výhodách

v)

dĺžky platnosti investičného produktu, ak je známa;

vi)

scenárov výkonnosti, ak je to vzhľadom na povahu produktu relevantné;

c)

v oddiele s názvom ‚Mohol by som prísť o peniaze?‘ obsahuje stručný údaj o tom, či je možné prísť o kapitál vrátane

i)

akýchkoľvek poskytnutých záruk alebo kapitálovej ochrany, ako aj akýchkoľvek ich obmedzení;

ii)

údaja o tom, či sa na investičný produkt vzťahuje systém náhrad alebo záruk;

d)

v oddiele s názvom ‚Načo slúži?‘ obsahuje údaj o odporúčanej minimálnej dobe držby a očakávanom profile, pokiaľ ide o likviditu produktu, vrátane možnosti zbavenia sa produktu pred jeho splatnosťou a príslušných podmienok vzhľadom na profil investičného produktu z hľadiska rizika a výnosnosti a vývoj na trhu, na ktorý sa produkt zameriava;

e)

v oddiele s názvom ‚Aké sú riziká a čo môžem získať?‘ obsahuje profil investičného produktu z hľadiska rizika a výnosnosti vrátane súhrnného ukazovateľa tohto profilu a varovaní vo vzťahu k akýmkoľvek osobitným rizikám, ktoré možno nie sú v súhrnnom ukazovateli v plnej miere zohľadnené;

f)

v oddiele s názvom ‚Aké sú náklady?‘ obsahuje náklady spojené s investíciou do investičného produktu, ktoré obsahujú tak priame, ako aj nepriame náklady, ktoré znáša investor vrátane súhrnných ukazovateľov týchto nákladov;

g)

v oddiele s názvom ‚Aké výsledky dosiahol tento produkt v minulosti?‘ obsahuje výkonnosť investičného produktu v minulosti, ak je to relevantné vzhľadom na povahu produktu a dĺžku jeho záznamov o výsledkoch;

h)

pokiaľ ide o dôchodkové produkty, v oddiele s názvom ‚Čo môžem dostať, keď odídem do dôchodku?‘ obsahuje projekcie možných budúcich výsledkov.“

„2.   Dokument s kľúčovými informáciami obsahuje tieto informácie:

a)

v oddiele na začiatku dokumentu obsahuje názov investičného produktu a totožnosť jeho tvorcu,

b)

v oddiele s názvom ‚O aký typ investície ide?‘ obsahuje povahu a hlavné znaky investičného produktu vrátane

i)

typu investičného produktu;

ii)

jeho cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie;

iii)

údaja o tom, či sa tvorca investičného produktu zameriava na osobitné environmentálne alebo sociálne ciele, či ciele v oblasti správy a riadenia, buď vzhľadom na vykonávanie jeho obchodnej činnosti, alebo vzhľadom na investičný produkt, a ak áno vrátane údaja o tom, aké výsledky sa snaží dosiahnuť, a akým spôsobom sa majú dosiahnuť;

iv)

ak investičný produkt ponúka poistné výhody, vrátane podrobností o týchto poistných výhodách

v)

dĺžky platnosti investičného produktu, ak je známa;

vi)

scenárov výkonnosti, ak je to vzhľadom na povahu produktu relevantné;

c)

v oddiele s názvom ‚Mohol by som prísť o peniaze?‘ obsahuje stručný údaj o tom, či je možné prísť o kapitál vrátane

i)

akýchkoľvek poskytnutých záruk alebo kapitálovej ochrany, ako aj akýchkoľvek ich obmedzení;

ii)

údaja o tom, či sa na investičný produkt vzťahuje systém náhrad alebo záruk;

d)

v oddiele s názvom ‚Načo slúži?‘ obsahuje údaj o odporúčanej minimálnej dobe držby a očakávanom profile, pokiaľ ide o likviditu produktu, vrátane možnosti zbavenia sa produktu pred jeho splatnosťou a príslušných podmienok vzhľadom na profil investičného produktu z hľadiska rizika a výnosnosti a vývoj na trhu, na ktorý sa produkt zameriava;

e)

v oddiele s názvom ‚Aké sú riziká a čo môžem získať?‘ obsahuje profil investičného produktu z hľadiska rizika a výnosnosti vrátane súhrnného ukazovateľa tohto profilu a varovanie, že výnosnosť produktu môžu nepriaznivo ovplyvniť uvedené riziká, po ktorých nasleduje opis:

i)

rizík spojených s protistranou, prevádzkových rizík a rizík likvidity, ktoré majú vplyv na produkt;

ii)

citlivosti na skutočné stresové scenáre z hľadiska výkonnosti produktov;

iii)

súčasti produktu s pákovým efektom, pokiaľ táto súčasť môže znásobiť riziká;

iv)

a varovaní vo vzťahu k akým ékoľvek osobitným é rizikám, ktoré možno nie sú v súhrnnom ukazovateli v plnej miere zohľadnené;

f)

v oddiele s názvom ‚Aké sú náklady?‘ obsahuje náklady spojené s investíciou do investičného produktu, ktoré obsahujú tak priame, ako aj nepriame náklady, ktoré znáša investor vrátane súhrnných ukazovateľov týchto nákladov;

g)

v oddiele s názvom ‚Aké výsledky dosiahol tento produkt v minulosti?‘ obsahuje výkonnosť investičného produktu v minulosti, ak je to relevantné vzhľadom na povahu produktu a dĺžku jeho záznamov o výsledkoch vrátane varovaní, že výkonnosť v minulosti nezaručuje investičné výsledky v budúcnosti, a že riziká uvedené v ostatných oddieloch DKI môžu mať podstatný nepriaznivý vplyv na investíciu;

h)

pokiaľ ide o dôchodkové produkty, v oddiele s názvom ‚Čo môžem dostať, keď odídem do dôchodku?‘ obsahuje projekcie možných budúcich výsledkov.“

Odôvodnenie

Návrhom pridať ďalšie zložky informácií sa zabezpečí, že DKI nebude viesť investorov k tomu, aby sa nadmerne spoliehali na výkonnosť v minulosti, a poskytne úplný a pravdivý náčrt rizík spojených s investičnými produktmi.

Zmena a doplnenie 3

Článok 14

„Článok 14

Tvorca investičného produktu stanoví primerané postupy a mechanizmy, ktorými zaistí, aby retailoví investori, ktorí podali sťažnosť vzhľadom na dokument s kľúčovými informáciami, dostali včas a riadne vecnú odpoveď.“

„Článok 14

Tvorca a distribútor investičného produktu stanoví ia primerané postupy a mechanizmy, ktorými zaistia, aby: i) mohli retailoví investori efektívnym spôsobom predložiť sťažnosť proti tvorcovi investičného produktu a začať tým postup nápravy, ii) retailoví investori, ktorí podali sťažnosť vzhľadom na dokument s kľúčovými informáciami, dostali včas a riadne vecnú odpoveď a iii) boli retailovým investrom k dispozícii postupy nápravy tiež v prípade cezhraničných sporov, najmä sa tvorca investičného produktu nachádza v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.“

Odôvodnenie

Podľa navrhovaného nariadenia je za prípravu DKI zodpovedný tvorca investičného produktu, ktorý má tak zodpovednosť na základe informácií, ktoré poskytol. Retailoví investori sú však v priamom kontakte s distribútormi investičných produktov, a nie s ich tvorcami. Preto by aj distribútor investičného produktu mal byť zodpovedný za zabezpečenie toho, aby mohol retailový investor efektívnym spôsobom predložiť sťažnosť proti tvorcovi vo vzťahu k DKI a začať postup nápravy. Postupy nápravy by mali byť efektívne aj v prípade cezhraničných sporov, najmä ak sa tvorca investičného produktu nachádza v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.

Zmena a doplnenie 4

Článok 19 ods. 2

„2.   Členské štáty zaistia, aby príslušné orgány mali právomoc uložiť aspoň tieto administratívne opatrenia a sankcie:

a)

príkaz, ktorým sa zakazuje ponúkanie investičného produktu na trhu;

b)

príkaz, ktorým sa pozastavuje ponúkanie investičného produktu na trhu;

c)

varovanie, ktoré sa zverejní a v ktorom sa určuje osoba zodpovedná za porušenie, a povaha porušenia;

d)

príkaz uverejniť novú verziu dokumentu s kľúčovými informáciami.“

„2.   Členské štáty zaistia, aby príslušné orgány mali právomoc uložiť aspoň tieto administratívne opatrenia a sankcie:

a)

príkaz, ktorým sa zakazuje ponúkanie investičného produktu na trhu;

b)

príkaz, ktorým sa pozastavuje ponúkanie investičného produktu na trhu;

c)

varovanie, ktoré sa zverejní a v ktorom sa určuje osoba zodpovedná za porušenie, a povaha porušenia;

d)

príkaz uverejniť novú verziu dokumentu s kľúčovými informáciami;

e)

v prípade právnických osôb administratívne peňažné sankcie do výšky 10 % celkového ročného obratu právnickej osoby v predchádzajúcom účtovnom roku; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, príslušným celkovým ročným obratom sa rozumie celkový ročný obrat vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej závierky poslednej materskej spoločnosti v predchádzajúcom účtovnom roku;

f)

v prípade fyzických osôb, administratívne peňažné sankcie do výšky 5 000 000 EUR alebo zodpovedajúca suma vo vnútroštátnej mene ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v prípade členských štátov, v ktorých nie je euro úradnou menou.

Odôvodnenie

Odporúčanými zmenami a doplneniami by sa zabezpečila harmonizácia ukladania administratívnych peňažných sankcií s ostatnou navrhovanou legislatívou Únie, najmä s navrhovanou smernicou MiFID a navrhovanou smernicou PKIPCP V.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Ú. v. EÚ L …, …, s. ….


Top