EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. novembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 374/2


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 6. novembra 2012

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 15. mája 2012 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie patrí do oblasti pôsobnosti ECB. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Európsku štatistiku rozvíja, tvorí a šíri Európsky štatistický systém (European Statistical System – ESS) a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB), ktoré sa riadia dvomi oddelenými, ale navzájom sa doplňujúcimi právnymi rámcami, pričom pri výkone svojich štatistických funkcií úzko spolupracujú (2). ECB preto víta zdokonalenie právneho rámca ESS, ktoré zvýši jeho účinnosť a umožní mu najmä dosiahnuť stupeň nezávislosti podobný ESCB. ECB konkrétne podporuje cieľ posilniť riadenie ESS prostredníctvom: a) posilnenia úlohy národných štatistických úradov pri koordinácii štatistických činností ostatných vnútroštátnych orgánov týkajúcich sa európskej štatistiky, za ktorú nesie výlučnú zodpovednosť ESS (3); b) posilnenia odbornej nezávislosti vedúcich národných štatistických úradov a vedúceho Eurostatu (4); c) zlepšenia vykonávania Kódexu postupov pri európskej štatistike tým, že sa členským štátom uloží povinnosť prijať určité opatrenia na základe „záväzkov zaistiť dôveru v štatistiku“, pričom ich pokroky monitoruje Komisia (5); a d) zlepšenia prístupu národných štatistických úradov k administratívnym údajov a ich používania (6).

1.   Lepšia koordinačná úloha národných štatistických úradov v rámci ESS a spolupráca s ESCB

1.1.

Podľa navrhovaného nariadenia národné štatistické úrady „pôsobia … ako výhradné kontaktné miesta pre Komisiu (Eurostat) v otázkach štatistiky“ (7) a „sú najmä zodpovedné na vnútroštátnej úrovni za koordináciu štatistického plánovania a podávania správ, monitorovania kvality, metodiky, prenosu údajov a oznamovania týkajúceho sa štatistických opatrení ESS“ (8). ECB víta navrhované posilnenie zodpovednosti národných štatistických úradov na vnútroštátnej úrovni, keďže sa tým podporí úplnosť a súdržnosť tvorby európskej štatistiky. ECB má zároveň za to, že sa tieto posilnené koordinačné právomoci budú vzťahovať na „európsku štatistiku, ktorú rozvíja, tvorí a rozširuje ESS“ (9). ECB pripomína, že národné centrálne banky, ktoré sú členmi ESCB: a) tvoria európsku štatistiku v súlade s článkami 3 a 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ako sa bližšie ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (10) a b) nezúčastňujú sa na tvorbe európskej štatistiky podľa nariadenia (ES) č. 223/2009 hoci údaje vytvorené národnými centrálnymi bankami môžu za určitých podmienok použiť národné štatistické úrady, ostatné vnútroštátne orgány a štatistické orgány Únie na tvorbu európskej štatistiky (11). Štatistické úlohy národných centrálnych bánk plnené prostredníctvom ESCB koordinuje Rada guvernérov ECB. Jej úloha okrem iného spočíva v podrobnejšom rozdeľovaní úloh v rámci ESCB, ktoré sa týkajú zberu a overovania štatistických informácií a vynucovania spravodajských povinností v oblasti štatistiky (12). V dôsledku toho ECB očakáva, že sa koordinačné právomoci národných štatistických úradov nebudú týkať európskej štatistiky vytvorenej prostredníctvom ESCB v súlade článkami 3 a 5 štatútu ESCB a nariadením (ES) č. 2533/98.

1.2.

Hoci si členovia ESS a členovia ESCB plnia svoje vlastné štatistické povinnosti, úzko spolupracujú, najmä v určených oblastiach, za ktoré zodpovedajú spoločne, ako napríklad v oblasti tvorby národných účtov a štatistiky platobnej bilancie (13). V oblastiach európskej štatistiky, za ktoré zodpovedajú spoločne ESS a ESCB je podstatné udržať a zlepšiť dojednania o širokej spolupráci, ktoré sú na úrovni Únie implementované prostredníctvom výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (14), ako aj príslušné vnútroštátne dojednania o spolupráci, ktoré zohľadňujú rozdelenie povinností v jednotlivých prípadoch.

1.3.

Podľa navrhovaného nariadenia „nesú vedúci národných štatistických úradov výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o procesoch, štatistických metódach, normách a postupoch, ako aj o obsahu a načasovaní štatistických uverejnení a publikácií všetkých európskych štatistík“ (15). Hoci ECB víta navrhované posilnenie odbornej nezávislosti vedúcich národných štatistických úradov v prípade činností na vnútroštátnej úrovni a v rámci ESS, ECB má za to, že ich posilnená koordinačná úloha sa nedotýka výkonu štatistických úloh národných centrálnych bánk podľa štatútu ESCB a nariadenia (ES) č. 2533/98, keďže požívajú záruky nezávislosti bližšie určené v článku 130 zmluvy a článku 7 štatútu ESCB.

1.4.

V dôsledku toho ECB odporúča objasniť znenie navrhovaného nariadenie s cieľom zabezpečiť, aby rešpektovalo inštitucionálne oddelenie ESCB od ESS. Okrem toho by malo uznať potrebu vhodnej spolupráce s cieľom umožniť obom systémom, aby čo najlepšie vykonávali svoje navzájom sa doplňujúce funkcie týkajúce sa rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky (16).

2.   Zlepšenie prístupu národných štatistických orgánov k administratívnym údajom a ich používania

2.1.

Podľa navrhovaného nariadenia majú národné štatistické úrady, iné štatistické orgány a Komisia (Eurostat) „právo na prístup k všetkým administratívnym záznamom a na ich používanie, a to bezodkladne a bezplatne, ako aj na integráciu týchto administratívnych záznamov do štatistiky, v miere potrebnej na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky“ (17). ECB poznamenáva, že zavedenie pojmov „administratívne záznamy“ (predtým „administratívne zdroje údajov“ (18)) a prístupu dostupného „bezodkladne a bezplatne“ si môže vyžadovať dodatočné objasnenie. Ako už ECB poznamenala (19), prístup k administratívnym záznamom by sa mal riadiť pravidlami, ktoré prijali členské štáty a Komisia vo svojich príslušných oblastiach pôsobnosti (20).

2.2.

V navrhovaných zmenách a doplneniach sa ďalej ustanovuje, že „s národnými štatistickými úradmi a Komisiou (Eurostatom) sa konzultuje o počiatočnom návrhu, následnom rozvoji a zastavení vedenia administratívnych záznamov vytvorených a vedených inými orgánmi“, a že „majú právo koordinovať normalizačné činnosti týkajúce sa administratívnych záznamov, ktoré sú relevantné z hľadiska tvorby štatistických údajov“ (21). ECB víta navrhované zmeny, ktoré by v prípade ich uplatňovania v súlade so všeobecnými zásadami zmluvy, vrátane zásad subsidiarity a proporcionality (22), umožnili ESS lepšie využívať administratívne zdroje údajov na zvýšenie efektivity, zníženie záťaže spojenej s vykazovaním a zlepšenie kvality európskej štatistiky, ktorú tvorí ESS. ECB však poznamenáva, že navrhované zmeny a doplnenia by nemali zasahovať do zásady nezávislosti centrálnej banky, ktorá vyplýva z článku 130 zmluvy a článku 7 štatútu ESCB a do povinnosti zachovávať služobné tajomstvo ustanovenej v článku 37 štatútu ESCB. Preto sa žiada objasniť potenciálny prístup národných štatistických úradov a Komisie k administratívnym záznamom uchovávaným zo strany členov ESCB, najmä administratívnych záznamov, ktoré sa týkajú výkonu úloh ESCB (23).

V prípadoch, kde ECB odporúča zmeny a doplnenia navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené konkrétne pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 6. novembra 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2012) 167 v konečnom znení.

(2)  Pozri body odôvodnenia 7 až 10 a článok 9 nariadenia (ES) č. 223/2009, článok 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), články 2a a 8a nariadenia Rady (ES) č. 2533/1998 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8) a bod odôvodnenia 8 nariadenia Rady (ES) č. 951/2009 z 9. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2533/1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2009, s. 1). Porovnaj odsek 1.1 stanoviska ECB CON/2007/35 zo 14. novembra 2007 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike (Ú. v. EÚ C 291, 5.12.2007, s. 1).

(3)  Pozri článok 5 nariadenia (ES) č. 223/2009, v znení zmeny a doplnenia podľa článku 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(4)  Pozri nový článok 5a vložený do nariadenia (ES) č. 223/2009 článkom 1 ods. 3 navrhovaného nariadenia. Porovnaj články 3 a 7 rozhodnutia Komisie 2012/504/EÚ zo 17. Septembra 2012 o Eurostate (Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 49).

(5)  Pozri nový odsek 3 vložený do článku 11 nariadenia (ES) č. 223/2009 článkom 1 ods. 5 navrhovaného nariadenia.

(6)  Pozri nový článok 17a vložený do nariadenia (ES) č. 223/2009 článkom 1 ods. 8 navrhovaného nariadenia.

(7)  Pozri článok 5 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 223/2009 v znení zmeny a doplnenia podľa článku 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(8)  Pozri článok 5 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 223/2009 v znení zmeny a doplnenia podľa článku 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

(9)  Pozri bod odôvodnenia 6 navrhovaného nariadenia.

(10)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8. Porovnaj odsek 1.2 stanoviska ECB CON/2007/35.

(11)  Pozri bod odôvodnenia 9 nariadenia (ES) č. 223/2009. V prípade, že je to zlučiteľné s výkonom úloh ESCB, vnútroštátne právo môže v niektorých prípadoch poveriť jednotlivé národné centrálne banky tvorbou štatistických údajov, ktoré sú súčasťou európskych štatistických programov, a ktoré sa za normálnych okolností zbierajú prostredníctvom ESS podľa nariadenia (ES) č. 223/2009.

(12)  Pozri bod odôvodnenia 11 nariadenia (ES) č. 2533/98.

(13)  Pozri článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1). Pozri tiež bod odôvodnenia 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23). Pozri tiež usmernenie ECB/2004/15 zo 16. júla 2004 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 34).

(14)  Pozri rozhodnutie Rady 91/115/EHS, ktorým sa zriaďuje Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19).

(15)  Pozri nový článok 5a, ktorý sa do nariadenia (ES) č. 223/2009 vkladá článkom 1 ods. 3 navrhovaného nariadenia.

(16)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 1 a 2 a 4 až 6 v prílohe k tomuto stanovisku.

(17)  Pozri nový článok 17a ods. 1, ktorý sa do nariadenia (ES) č. 223/2009 vkladá článkom 1 ods. 8 navrhovaného nariadenia.

(18)  Pozri článok 24 nariadenia (ES) č. 223/2009, ktorý sa vypúšťa článkom 1 ods. 10 navrhovaného nariadenia.

(19)  Pozri odsek 1.4 stanoviska ECB CON/2007/35.

(20)  V súčasnosti sa to vyžaduje podľa článku 24 druhého odseku nariadenia Rady (ES) č. 223/2009. Pozri zmeny a doplnenia 3 a 7 v prílohe k tomuto stanovisku.

(21)  Pozri nový článok 17a ods. 2, ktorý sa do nariadenia (ES) č. 223/2009 vkladá článkom 1 ods. 8 navrhovaného nariadenia.

(22)  Pozri články 5 ods. 3 a 4 Zmluvy o Európskej únii.

(23)  Pozri navrhovanú zmenu a doplnenie 7 v prílohe k tomuto stanovisku.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 9

„(9)

Popritom by sa mal objasniť rozsah koordinačnej úlohy, ktorou už národné štatistické úrady boli poverené, aby sa dosiahla efektívnejšia koordinácia štatistických činností na vnútroštátnej úrovni vrátane riadenia kvality.“

„(9)

Popritom by sa mal objasniť rozsah koordinačnej úlohy týkajúcej sa európskej štatistiky tvorenej prostredníctvom ESS, ktorou už národné štatistické úrady boli poverené, aby sa dosiahla efektívnejšia koordinácia štatistických činností v rámci ESS na vnútroštátnej úrovni vrátane riadenia kvality.“

Odôvodnenie

Pozri zmenu a doplnenie 2.

Zmena a doplnenie 2

Nový bod odôvodnenia 9a

[žiadny text]

(9a)

V súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 223/2009 a článkom 2a nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (2) ESS a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby bola úplná a súdržná európska štatistika tvorená dvomi štatistickými systémami v oblastiach ich pôsobnosti a v súlade s ich príslušnými pracovnými programami. Konkrétnymi oblasťami spolupráce sú národné účty a štatistika platobnej bilancie, ako aj poskytovanie poradenstva Komisii ohľadom štatistiky týkajúcej sa postupu pri nadmernom schodku.

Odôvodnenie

V súlade s nariadeniami (ES) č. 223/2009 a 2533/98 ESS a ESCB rozvíjajú, tvoria a šíria európsku štatistiku v súlade s dvomi oddelenými, ale navzájom sa doplňujúcimi právnymi rámcami. Ako sa uvádza v bode odôvodnenia 9 nariadenia (ES) č. 223/2009, členovia ESCB sa na tvorbe európskej štatistiky podľa nariadenia (ES) č. 223/2009 nezúčastňujú. ESS a ESCB v každom prípade úzko spolupracujú zabezpečujúc, aby každý z nich mohol vykonávať svoje vlastné štatistické funkcie. Konkrétne, NCB a štatistický organ Únie sa môžu dohodnúť v rámci svojich príslušných právomocí a bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne dojednania, že národné štatistické úrady, ostatné vnútroštátne orgány a štatistický orgán Únie môžu priamo alebo nepriamo používať údaje, ktoré vytvorila NCB na účely tvorby európskej štatistiky. Navrhované zmeny a doplnenia zohľadňujú tieto existujúce dojednania.

Zmena a doplnenie 3

Body odôvodnenia 10 a 11

„(10)

S cieľom znížiť zaťaženie štatistických orgánov a respondentov by sa národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom malo umožniť, aby mali prístup k administratívnym záznamom vrátane záznamov vyplnených elektronicky a mohli ich používať, a to bezodkladne a bezplatne, a aby ich mohli integrovať do štatistík.

(11)

S národnými štatistickými úradmi by sa navyše malo v skorom štádiu konzultovať o návrhu nových administratívnych záznamov, ktoré by mohli poskytovať údaje na štatistické účely, a o plánovaných zmenách v existujúcich administratívnych zdrojoch alebo ich zastavení. Mali by sa im takisto doručovať relevantné metaúdaje od vlastníkov administratívnych údajov a mali by koordinovať normalizačné činnosti týkajúce sa administratívnych záznamov, ktoré sú relevantné z hľadiska tvorby štatistických údajov.“

„(10)

S cieľom znížiť zaťaženie štatistických orgánov a respondentov by sa národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom malo umožniť, aby mali prístup k administratívnym záznamom vrátane záznamov vyplnených elektronicky a mohli ich používať, a to bezodkladne a bezplatne, a aby ich mohli integrovať do štatistík.

S národnými štatistickými úradmi by sa navyše malo v skorom štádiu konzultovať o návrhu nových administratívnych záznamov, ktoré by mohli poskytovať údaje na štatistické účely, a o plánovaných zmenách v existujúcich administratívnych zdrojoch alebo ich zastavení. Mali by sa im takisto doručovať relevantné metaúdaje od vlastníkov administratívnych údajov a mali by koordinovať normalizačné činnosti týkajúce sa administratívnych záznamov, ktoré sú relevantné z hľadiska tvorby štatistických údajov. Výkon právomocí národných štatistických úradov a ostatných vnútroštátnych orgánov týkajúcich sa prístupu k administratívnym záznamom, ich používania, normalizácie, počiatočného návrhu, ďalšieho rozvoja a zrušenia by nemal zasahovať do výkonu úloh ESCB uvedených v článku 127 zmluvy a záruk nezávislosti centrálnej banky podľa článkov 130 a 282 ods. 3 zmluvy a článku 7 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Odôvodnenie

Pozri zmenu a doplnenie 7.

Zmena a doplnenie 4

Článok 1 ods. 2

„(2)   V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

‚1.   Vnútroštátny štatistický orgán určený každým členským štátom ako orgán zodpovedný za koordináciu všetkých činností v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni (národný štatistický úrad) pôsobí v tomto ohľade ako výhradné kontaktné miesto pre Komisiu (Eurostat) v otázkach štatistiky.

Koordinačná zodpovednosť národného štatistického úradu sa vzťahuje na všetky iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky. Národný štatistický úrad je najmä zodpovedný na vnútroštátnej úrovni za koordináciu štatistického plánovania a podávania správ, monitorovania kvality, metodiky, prenosu údajov a oznamovania týkajúceho sa štatistických opatrení ESS.‘ “

„(2)   V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

‚1.   Vnútroštátny štatistický orgán určený každým členským štátom ako orgán zodpovedný za koordináciu všetkých činností v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni podľa tohto nariadenia (národný štatistický úrad) pôsobí v tomto ohľade ako výhradné kontaktné miesto pre Komisiu (Eurostat) v otázkach štatistiky.

Koordinačná zodpovednosť národného štatistického úradu sa vzťahuje na všetky iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky vytváranej podľa tohto nariadenia. Národný štatistický úrad je najmä zodpovedný na vnútroštátnej úrovni za koordináciu štatistického plánovania a podávania správ, monitorovania kvality, metodiky, prenosu údajov a oznamovania týkajúceho sa štatistických opatrení ESS a spolupracuje s príslušnou národnou centrálnou bankou (NCB) s cieľom zabezpečiť tvorbu úplnej a súladnej európskej štatistiky prostredníctvom ESS a ESCB v rámci ich príslušných oblastí pôsobnosti.‘ “

Odôvodnenie

Pozri zmenu a doplnenie 2.

Zmena a doplnenie 5

Článok 1 ods. 3

„(3)   Vkladá sa tento článok 5a:

Článok 5a

Vedúci národných štatistických úradov

1.   V rámci svojho vnútroštátneho štatistického systému nesú vedúci národných štatistických úradov výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o procesoch, štatistických metódach, normách a postupoch, ako aj o obsahu a načasovaní štatistických uverejnení a publikácií všetkých európskych štatistík. Sú splnomocnení rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa interného riadenia národného štatistického úradu. Koordinujú štatistické činnosti všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu európskej štatistiky. Pri vykonávaní týchto úloh konajú vedúci národných štatistických úradov nezávisle; nežiadajú o pokyny žiadnu vládu, ani inú inštitúciu, iný orgán, úrad alebo subjekt a neprijímajú od nich žiadne pokyny; zdržujú sa každého konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonom týchto úloh.‘ “

„(3)   Vkladá sa tento článok 5a:

Článok 5a

Vedúci národných štatistických úradov

1.   V rámci svojho vnútroštátneho štatistického systému nesú vedúci národných štatistických úradov výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o procesoch, štatistických metódach, normách a postupoch, ako aj o obsahu a načasovaní štatistických uverejnení a publikácií všetkých európskych štatistík vytváraných podľa tohto nariadenia. Sú splnomocnení rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa interného riadenia národného štatistického úradu. Koordinujú štatistické činnosti všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu európskej štatistiky vytváranej prostredníctvom ESS. Okrem toho spolupracujú s príslušnými národnými centrálnymi bankami ohľadom spoločných otázok ESS a ESCB týkajúcich sa tvorby európskej štatistiky. Pri vykonávaní týchto úloh konajú vedúci národných štatistických úradov nezávisle; nežiadajú o pokyny žiadnu vládu, ani inú inštitúciu, iný orgán, úrad alebo subjekt a neprijímajú od nich žiadne pokyny; zdržujú sa každého konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonom týchto úloh.‘ “

Odôvodnenie

Pozri zmenu a doplnenie 2.

Zmena a doplnenie 6

Článok 1 ods. 5

„(5)   V článku 11 sa dopĺňa tento odsek 3:

‚3.   Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na vykonávanie Kódexu postupov s cieľom zachovať dôveru v ich štatistiku. Na tento účel sa v každom členskom štáte zastúpenom svojou vládou podpíše a vykoná »záväzok zaistiť dôveru v štatistiku«, pričom sa prijmú špecifické politické záväzky týkajúce sa vykonávania kódexu a stanovenia vnútroštátneho rámca zabezpečovania kvality vrátane sebahodnotení a opatrení na zlepšenie. Záväzok kontrasignuje Komisia.

Tieto záväzky Komisia pravidelne monitoruje na základe výročných správ zaslaných členskými štátmi. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní týchto záväzkov do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.‘ “

„(5)   V článku 11 sa dopĺňa tento odsek 3:

‚3.   Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na vykonávanie Kódexu postupov s cieľom zachovať dôveru v ich príspevok k európskej štatistike, ktorú vytvára ESS. Na tento účel sa v každom členskom štáte zastúpenom svojou vládou podpíše a vykoná »záväzok zaistiť dôveru v štatistiku«, pričom sa prijmú špecifické politické záväzky týkajúce sa vykonávania kódexu a stanovenia vnútroštátneho rámca zabezpečovania kvality vrátane sebahodnotení a opatrení na zlepšenie. Záväzok kontrasignuje Komisia.

Tieto záväzky Komisia pravidelne monitoruje na základe výročných správ zaslaných členskými štátmi. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní týchto záväzkov do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.‘ “

Odôvodnenie

Pozri zmenu a doplnenie 2.

Zmena a doplnenie 7

Článok 1 ods. 8

„(8)   Vkladá sa tento článok 17a:

Článok 17a

Prístup k administratívnym záznamom, ich používanie a integrácia

1.   S cieľom znížiť zaťaženie respondentov majú národné štatistické úrady, iné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 a Komisia (Eurostat) právo na prístup k všetkým administratívnym záznamom a na ich používanie, a to bezodkladne a bezplatne, ako aj na integráciu týchto administratívnych záznamov do štatistiky, v miere potrebnej na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

2.   S národnými štatistickými úradmi a Komisiou (Eurostatom) sa konzultuje o počiatočnom návrhu, následnom rozvoji a zastavení vedenia administratívnych záznamov vytvorených a vedených inými orgánmi, pričom sú do nich zapojené, čím sa uľahčuje ďalšie používanie týchto záznamov na štatistické účely. Majú právo koordinovať normalizačné činnosti týkajúce sa administratívnych záznamov, ktoré sú relevantné z hľadiska tvorby štatistických údajov.

3.   Prístup a zapojenie národných štatistických úradov, iných vnútroštátnych orgánov a Komisie (Eurostatu) podľa odsekov 1 a 2 sú obmedzené na administratívne záznamy v rámci ich príslušného systému verejnej správy.

4.   Národným štatistickým úradom sa doručujú relevantné metaúdaje od vlastníkov administratívnych záznamov, ktoré sa používajú na štatistické účely.

5.   Národné štatistické úrady a vlastníci administratívnych záznamov stanovujú potrebné mechanizmy spolupráce.‘ “

„(8)   Vkladá sa tento článok 17a:

Článok 17a

Prístup k administratívnym záznamom, ich používanie a integrácia

1.   S cieľom znížiť zaťaženie respondentov majú národné štatistické úrady, iné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 a Komisia (Eurostat) právo na prístup k všetkým administratívnym záznamom a na ich používanie, a to bezodkladne a bezplatne, ako aj na integráciu týchto administratívnych záznamov do štatistiky, v miere potrebnej na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky vytváranej podľa tohto nariadenia.

2.   S národnými štatistickými úradmi a Komisiou (Eurostatom) sa konzultuje o počiatočnom návrhu, následnom rozvoji a zastavení vedenia administratívnych záznamov vytvorených a vedených inými orgánmi, pričom sú do nich zapojené, čím sa uľahčuje ďalšie používanie týchto záznamov na štatistické účely. Majú právo koordinovať normalizačné činnosti týkajúce sa administratívnych záznamov, ktoré sú relevantné z hľadiska tvorby štatistických údajov.

3.   Jednotlivé členské štáty a Komisia stanovia v prípade potreby vo svojich príslušných oblastiach pôsobnosti praktické opatrenia a podmienky na dosiahnutie efektívneho prístupu k údajom. Pokiaľ ide o administratívne záznamy, ktoré vytvoril a uchováva ESCB, výkon právomocí národných štatistických úradov, ostatných vnútroštátnych orgánov a Komisie (Eurostatu) podľa odsekov 1 a 2 nezasahuje do výkonu úloh ESCB uvedených v článku 127 zmluvy a do záruk nezávislosti centrálnej banky a služobného tajomstva uvedených v článku 130 a článku 282 ods. 3 zmluvy a článkov 7 a 37 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

4.   Prístup a zapojenie národných štatistických úradov, iných vnútroštátnych orgánov a Komisie (Eurostatu) podľa odsekov 1, 2 a 3 sú obmedzené na administratívne záznamy v rámci ich príslušného systému verejnej správy.

5.   Národným štatistickým úradom sa doručujú relevantné metaúdaje od vlastníkov administratívnych záznamov, ktoré sa používajú na štatistické účely.

6.   Národné štatistické úrady a vlastníci administratívnych záznamov stanovujú potrebné mechanizmy spolupráce.‘ “

Odôvodnenie

V súlade s článkom 24 druhým odsekom nariadenia (ES) č. 223/2009 by mali byť opatrenia na prístup k verejným záznamom naďalej vymedzené v pravidlách, ktoré prijímajú členské štáty a Komisia v rámci ich príslušných oblastí pôsobnosti. Tieto pravidlá môžu najmä objasniť pojmy „administratívne záznamy“ a „bezodkladne a bezplatne“.

Navrhovaná zmena a doplnenie týkajúce sa prístupu k verejným záznamom by okrem toho nemala zasahovať do výkonu úloh ESCB podľa článku 127 zmluvy a byť v rozpore so zásadou nezávislosti centrálnej banky a povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 130 zmluvy a článkov 7 a 37 Štatútu ESCB. Preto sa žiada objasniť potenciálny prístup národných štatistických úradov a Komisie k administratívnym záznamom uchovávaným zo strany ESCB, najmä administratívnych záznamov, ktoré sa týkajú výkonu úloh súvisiacich s ESCB.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.“


Top