EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0024

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  2. apríla 2012 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (CON/2012/24)

OJ C 167, 13.6.2012, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 167/2


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 2. apríla 2012

k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy

(CON/2012/24)

2012/C 167/03

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka prijala dňa 13. decembra 2011 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“) a dňa 21. decembra 2011 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (2) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie a navrhovaná smernica obsahujú ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5. prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

ECB podporuje všeobecný cieľ navrhovaného nariadenia a navrhovanej smernice, ktorým je zníženie rizík pre finančnú stabilitu a obnovenie dôvery investorov a účastníkov trhu k finančným trhom a kvalite ratingov. Cieľom navrhovaných opatrení je: a) obmedzenie nadmerného spoliehania sa na externé ratingy, b) zmiernenie rizika kontaminačných účinkov spojených so zmenami štátnych ratingov, c) zlepšenie podmienok na trhu úverových ratingov s cieľom zlepšiť kvalitu ratingov, d) zabezpečenie práva na nápravu pre investorov, e) zlepšenie kvality ratingov posilnením nezávislosti ratingových agentúr a podporou spoľahlivých postupov a metodík úverového ratingu. ECB má eminentný záujem na regulačných návrhoch, ktoré obmedzujú spoliehanie sa na externé úverové ratingy (3). Vnímanie existencie nedostatkov ratingov ratingových agentúr môže mať významný vplyv na dôveru trhu a možné nepriaznivé účinky na finančnú stabilitu. V tejto súvislosti podporuje ECB osobitný cieľ Komisie znížiť nadmerné spoliehanie sa na externé úverové ratingy, ktorý je v súlade so zásadami ustanovenými Radou pre finančnú stabilitu v tejto oblasti (4).

ECB tiež podporuje široké právomoci priznané Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktoré sa týkajú povoľovania ratingových agentúr a dohľadu nad nimi. Podľa navrhovaného nariadenia bude mať ESMA dodatočné úlohy, ktorými prispeje k zlepšeniu podmienok na trhu úverových ratingov s cieľom zlepšiť kvalitu ratingov a k podpore spoľahlivých postupov a metodík úverových ratingov (5).

Konkrétne pripomienky

1.    Nadmerné spoliehanie sa na externé úverové ratingy

Hodnotenie kreditného rizika finančnými inštitúciami

1.1.

Podľa navrhovaného nariadenia si finančné inštitúcie musia vypracovať vlastné hodnotenie kreditného rizika a „na účely posudzovania úverovej bonity subjektu alebo finančného nástroja sa nespoliehajú výlučne alebo mechanicky na úverové ratingy“ (6). Príslušné orgány poverené dohľadom nad týmito podnikmi musia „dôkladne skontrolovať primeranosť postupov podnikov pri posudzovaní rizika“ (7). Tieto ustanovenia zohľadňujú závery de Larosièrovej správy (8) a zásadu Rady pre finančnú stabilitu, podľa ktorej by sa od bánk, účastníkov trhu a inštitucionálnych investorov malo očakávať, že si vypracujú vlastné hodnotenie kreditného rizika (9).

1.2.

ECB podporuje spoločný cieľ Rady pre finančnú stabilitu a Komisie obmedziť nadmerné spoliehanie sa na externé úverové ratingy (10). ECB konkrétne poznamenáva, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (11) obsahuje ustanovenia o tejto záležitosti, v ktorých sa kladie dôraz na vytvorenie interných prístupov úverových inštitúcií na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje, a tiež v súvislosti s kreditným rizikom a rizikom protistrany (12). Okrem toho by sa od finančných inštitúcií malo tiež vyžadovať, aby si v pomere k povahe, rozsahu a zložitosti svojich činností vytvorili primeranú schopnosť hodnotiť riziko.

ECB si tiež všíma, že zodpovedajúce zmeny a doplnenia boli tiež uskutočnené v smernici 2009/65/ES a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (13). Aby sa z tohto dôvodu zabezpečila konzistentnosť medzi navrhovaným nariadením a zodpovedajúcimi ustanoveniami v legislatíve jednotlivých odvetví, ECB odporúča objasniť povahu povinností uložených finančným inštitúciám v navrhovanom nariadení.

Odkazy na externé ratingy v legislatíve Únie

1.3.

Podľa navrhovaného nariadenia nesmú EBA, EIOPA a ESMA odkazovať vo svojich usmerneniach, odporúčaniach a návrhoch technických predpisov na úverové ratingy „v prípadoch, keby takéto odkazy prípadne mohli vyvolať mechanické spoliehanie sa príslušných orgánov alebo účastníkov finančného trhu na úverové ratingy“ (14). V navrhovanom nariadení sa taktiež navrhuje, aby EBA, EIOPA a ESMA do 31. decembra 2013 zrevidovali a podľa potreby odstránili všetky odkazy na úverové ratingy v existujúcich usmerneniach a odporúčaniach“ (15). Podobná požiadavka sa ukladá Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) vo vzťahu k jeho varovaniam a odporúčaniam (16).

1.4.

ECB má za to, že cieľom všetkých navrhovaných zmien a doplnení je implementovať zásady Rady pre finančnú stabilitu, v ktorých sa vyzývajú „tvorcovania noriem a príslušné orgány, aby posúdili odkazy na ratingy ratingových agentúr v normách, zákonoch a iných právnych predpisoch a ak je to možné, aby ich odstránili alebo nahradili vhodnými alternatívnymi normami úverovej bonity“ (17). Hoci by mohlo byť žiadúce odstrániť z legislatívy Únie a členských štátov ustanovenia, ktorými sa ukladá povinnosť brať do úvahy externé ratingy, alebo dokonca všetky odkazy na externé ratingy v miere, do akej by mohli byť tieto požiadavky týkajúce sa externých ratingov alebo odkazy na ne vnímané ako podporujúce „mechanické“ prihliadanie na takéto ratingy, ECB by odporučila v prípade navrhovaného znenia uvedených ustanovení navrhovaného nariadenia (18) zachovať opatrnosť, keďže by ich uplatňovanie mohlo byť zložité.

1.5.

Po prvé, čo sa týka Európskych orgánov dohľadu (ESA), v legislatíve Únie o finančných službách na úrovni 1 sa uvádzajú odkazy na externé úverové ratingy alebo hodnotenia kreditného rizika. Tak je tomu napríklad v prípade legislatívy Únie v oblasti bankovníctva, v ktorej sa odkazuje na hodnotenie kreditného rizika externými inštitúciami hodnotiacimi kreditné riziko (external credit assessment instititions — ECAI) (19), a v ktorej sa od EBA formálne vyžaduje, aby pripravila návrhy technických predpisov týkajúcich sa hodnotení kreditného rizika (20). Návrhy technických predpisov, ktoré pripravili ESA, prijíma Komisia na základe splnomocňujúcich ustanovení legislatívy na úrovni 1 (21) a ich cieľom je ešte viac doplniť alebo upresniť tieto ustanovenia. Preto sa zdá byť ťažké uplatniť zákaz odkazovať na hodnotenie kreditného rizika v uvedených textoch, hoci vďaka zneniu „podľa potreby“ bolo orgánom ESA ponechané do určitej miery voľné uváženie (22). Subjektívne je najmä posudzovanie, či by odkazy na hodnotenia kreditného rizika mohli skutočne „vyvolať mechanické spoliehanie sa“, namiesto toho, aby bolo investorom a účastníkom trhu umožnené informované posúdenie, a preto sa jeho zavedenie v podobe právnej požiadavky v navrhovanom nariadení stáva problematickým.

1.6.

Po druhé, čo sa týka ESRB, uvedený zákaz odkazovať na úverové ratingy vo varovaniach a odporúčaniach ESRB sa tiež javí ako neprimeraný, pretože úverové ratingy predstavujú cenný zdroj informácií a slúžia ako referencie alebo vzory, ktoré môže ESRB používať v kontexte svojich úloh.

1.7.

ECB vo všeobecnosti podporuje názor Rady pre finančnú stabilitu, že ratingové agentúry zohrávajú významnú úlohu a že firmy môžu ich ratingy vhodne používať ako súčasť svojich interných postupov na hodnotenie kreditného rizika (23). V tomto kontexte je účelom súčasnej reformy obmedziť nadmerné spoliehanie sa na externé úverové ratingy a zvýšiť ich kvalitu, ale bez toho, aby sa zamedzilo ich používaniu. Používanie ratingov ratingových agentúr zo strany firiem zároveň nezmenšuje ich vlastnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby bola ich vlastná úverová angažovanosť založená na spoľahlivom hodnotení (24). ECB podporuje postupnú zmenu, ktorej zástankyňou je Rada pre finančnú stabilitu a poznamenáva, že odkazy na ratingy ratingových agentúr by sa mali odstrániť alebo nahradiť len, ak sa nájdu dôveryhodné alternatívy, ktorú môže byť bezpečne implementované. V tejto súvislosti je potrebné, aby tvorcovia noriem a príslušné orgány pripravili plány prechodu a harmonogramy s cieľom umožniť odstránenie alebo nahradenie odkazov na ratingy ratingových agentúr tam, kde je možné a bezpečné zavedenie súvisiacich zdokonalených postupov riadenia rizík.

1.8.

ECB odporúča, aby sa článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia (25) nahradil bodom odôvodnenia navrhovaného nariadenia, v ktorom sa verejným orgánom pripomína dôležitosť prípadného prispievania k uvedenému cieľu obmedziť nadmerné spoliehanie sa na externé ratingy. ECB tiež poznamenáva, že podľa navrhovanej smernice CRD IV (26) EBA v spolupráci s EIOPA a ESMA každé dva roky zverejní správu o tom, v akom rozsahu odkazujú právne predpisy členských štátov na externé ratingy a o krokoch, ktoré prijali členské štáty na zníženie počtu takýchto odkazov. ECB odporúča, aby ESA, po zohľadnení príspevkov ECB a ESRB, predložili Komisii správu o možných alternatívnych alebo sprievodných riešeniach vo vzťahu k odkazom na externé ratingy v legislatíve Únie a členských štátov.

1.9.

Na informačné účely sa v prílohe II k tomuto stanovisku opisujú metódy hodnotenia kreditného rizika, ktoré používa Eurosystém v súvislosti s akceptovateľnosťou zábezpeky v operáciách týkajúcich sa likvidity.

2.    Ratingové agentúry a externé inštitúcie hodnotiace kreditné riziko

Externé hodnotenia kreditného rizika a spôsobilosť ECAI

2.1.

V nariadení (ES) č. 1060/2009 sa ustanovuje, že žiadosť ratingovej agentúry o registráciu je podmienkou jej uznania ako ECAI (27) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (28) a že tento registračný postup by nemal nahradiť ustanovený proces uznávania ECAI v súlade so smernicou 2006/48/ES (29).

2.2.

Podľa navrhovaného nariadenia CRD IV (30) má postup uznávania ECAI príslušnými orgánmi za následok „automatickú“ spôsobilosť ratingových agentúr, ktoré sú registrované alebo certifikované v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009. Vzťahuje sa to tiež na centrálne banky, ktoré vydávajú úverové ratingy a ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia (31). ECB podporuje nový postup uvedený v navrhovanom nariadení CRD IV, pretože prispeje k zjednodušeniu postupu uznávania ECAI a k zabezpečeniu súladu medzi odvetviami (32). Z dôvodov právnej jednoznačnosti a transparentnosti však ECB navrhuje, aby sa v bode odôvodnenia navrhovaného nariadenia viac objasnilo, že nadobudnutie účinnosti navrhovaného nariadenia CRD IV bude znamenať automatické uznanie uvedených ratingových agentúr a centrálnych bánk (za ECAI) a že je potrebné vymedziť vzťah medzi hodnotením kreditného rizika a stupňami kreditnej kvality, t. j. priradenie.

Priradenie a Európsky ratingový index

2.3.

Podľa navrhovaného nariadenia zriadi ESMA európsky ratingový index, ktorý zahrnie všetky úverové ratingy predložené ESMA, ako aj súhrnný ratingový index pre každý hodnotený dlhový nástroj. (33) Index a jednotlivé úverové ratingy sa budú zverejňovať na webovej lokalite ESMA. Podľa navrhovaného nariadenia ratingy predložené ESMA budú vychádzať z harmonizovanej ratingovej stupnice. (34)

2.4.

Hoci ECB podporuje vyššiu transparentnosť a interoperabilitu a lepšiu porovnateľnosť ratingov zo strany účastníkov trhu, s ohľadom na možné negatívne účinky na hospodársku súťaž a rozmanitosť ratingových metód by sa malo zabezpečiť, aby harmonizovaná ratingová stupnica nebola prostriedkom tlaku na ratingové agentúry, aby harmonizovali svoje metodiky a procesy.

2.5.

ECB okrem toho poznamenáva, že postupy priradenia v odvetviach bankovníctva (35) a poisťovníctva (36) vytvoria EBA a EIOPA. S ohľadom na medziodvetvovú povahu týchto otázok by bolo vhodné koordinovať procesy priradenia, podľa možnosti prostredníctvom Spoločného výboru ESA (37). V tejto súvislosti odporúča ECB odstrániť odkaz na harmonizovanú ratingovú stupnicu a navrhuje, aby do decembra 2015 ESMA v spolupráci s EBA, EIOPA a ECB preskúmala možnosť zavedenia harmonizovanej ratingovej stupnice pre ratingy vydávané registrovanými a certifikovanými ratingovými agentúrami a predložila Komisii správu o tejto záležitosti. Znamenalo by to tiež nahradenie odkazov na „európsky ratingový index“ v navrhovanom nariadení odkazmi na „európsku ratingovú platformu“.

3.    Ostatné pripomienky

Štátne ratingy

3.1.

ECB podporuje iniciatívy smerujúce k väčšej transparentnosti a zverejňovaniu metodológie a ratingového postupu vo vzťahu k štátnemu dlhu (38). Navrhovaným nariadením sa zavádza osobitný režim týkajúci sa periodicity revízie a postupu pri vydávaní štátnych ratingov. ECB víta tieto navrhované zmeny a najmä návrh vyžadovať od ratingových agentúr, aby hodnotili štátne ratingy častejšie. Zatiaľ čo by sa ratingy mali uverejňovať len po skončení pracovného dňa a najmenej hodinu pred otvorením obchodných miest v Únii, ECB má za to, že by sa mohlo pristúpiť k ďalším iniciatívam, ktoré by zmiernili možné procyklické účinky zmien ratingov. ECB odporúča preskúmať, akým spôsobom by bolo možné znížiť volatilitu spôsobenú načasovaním zmien ratingov, najmä ak je emitent predmetom ratingových signálov a má blízko k strate svojho investičného stupňa, ako aj vtedy, keď sa uvažuje o možnosti znížiť rating o niekoľko bodov. Čo sa týka týchto situácií, mali by sa viac preskúmať návrhy, aby bol trh informovaný častejšie a spôsobom, ktorý by zmiernil efekt náhleho pádu.

ECB okrem toho poznamenáva, že podľa navrhovaného nariadenia vydajú ratingové agentúry spoločne so štátnym ratingom alebo súvisiacim ratingovým výhľadom aj podrobnú výskumnú správu vysvetľujúcu všetky predpoklady, parametre, obmedzenia a neistoty, ako aj všetky ostatné prvky zohľadnené pri určení daného ratingu alebo výhľadu (39). V tejto súvislosti by mohlo byť vhodné rozšíriť uplatňovanie niektorých týchto požiadaviek na ostatné druhy ratingov, najmä požiadavky na podrobné informácie o kvantitatívnych a kvalitatívnych predpokladoch, ktoré odôvodňujú zmenu ratingu a ich relatívny význam.

Nezávislosť ratingových agentúr

3.2.

ECB podporuje návrhy Komisie, aby sa riešili otázky týkajúce sa nezávislosti ratingových agentúr. Keďže by však súčasný model financovania ratingov „emitent platí“ mohol viesť ku konfliktu záujmov a mať na ratingy rušivý vplyv (40), sú potrebné ďalekosiahlejšie riešenia týkajúce sa alternatívnych modelov odmeňovania. ECB preto víta, že Komisia pokračuje v sledovaní vhodnosti modelov odmeňovania ratingových agentúr a očakáva predloženie správy o jeho výsledkoch Európskemu parlamentu a Rade do konca roka 2012 berúc do úvahy aktivity ostatných štátov vrátane Spojených štátov (41).

3.3.

Hoci ECB podporuje návrhy na zavedenie prísnejších pravidiel týkajúcich sa štruktúry akcionárov ratingových agentúr (42), ECB zároveň odporúča, aby Komisia prehodnotila navrhovanú hranicu 5 % (43) v záujme zabezpečenia jej účinnosti.

Zásady rotácie

3.4.

Hoci ECB podporuje zámer Komisie týkajúci sa zavedenia pravidla rotácie, t. j. ECB zdieľa názor, že dlhotrvajúci vzťah s tými istými hodnotenými subjektami by mohol byť prekážkou nezávislosti ratingov, bude potrebné posúdiť aj možné nezamýšľané dôsledky. (44) Po prvé, hoci by pravidlo rotácie malo smerovať k predchádzaniu konflikov záujmov vyplývajúcich z modelu „emitent platí“, je potrebné vyhýbať sa tomu, aby malo striedanie ratingových agentúr nepriaznivý vplyv na kvalitu ratingov, najmä z dôvodu, že existuje riziko, že nové ratingové agentúry budú s ostatnými súťažiť ponúkaním nadsadených ratingov alebo znižovaním cien. Po druhé, pravidlo rotácie by nemalo viesť k ukončeniu zhromažďovania údajov, pretože by to spôsobilo problémy týkajúce sa validácie ratingových modelov. Po tretie, toto ustanovenie môže byť účinné, len ak sa zabezpečí možnosť dostatočného výberu medzi ratingovými agentúrami, ktoré spĺňajú všetky minimálne požiadavky, najmä čo sa týka vydávania osobitných ratingov, ako napríklad ratingov štruktúrovaných finančných produktov. Určenie presného počtu rokov, po uplynutí ktorých by malo dôjsť k rotácii, si preto môže vyžadovať ďalšiu analýzu. Do úvahy by sa mala vziať aj previazanosť s blížiacim sa hodnotením modelu „emitent platí“ (45).

Metodiky

3.5.

ECB podporuje návrh zveriť ESMA úlohy týkajúce sa súladu nových alebo zmenených a doplnených metodík ratingových agentúr (46). ECB odporúča objasniť, že úloha ESMA sa obmedzuje len na overovanie súladu metodík s platnými pravidlami. S cieľom zabezpečiť, aby overovanie súladu zo strany ESMA nebránilo ratingovým agentúram vo vydávaní nových ratingov, môže byť žiadúce bližšie vymedziť uplatniteľné postupy a časový harmonogram. ECB tiež víta návrh, aby sa vyžadovalo viac zrozumiteľných usmernení o metodikách a základných predpokladoch týkajúcich sa ratingov všetkých tried aktív. ECB napokon víta zavedenie verejného pripomienkového konania k plánovaným zmenám ratingových metodík, modelov a kľúčových východísk.

Pravidlá týkajúce sa štruktúrovaných finančných nástrojov

3.6.

ECB víta návrh zvýšiť transparentnosť v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov (47). ECB najmä podporuje navrhovanú požiadavku zverejňovať podrobné informácie o štruktúrovaných finančných nástrojoch (48), a to prostredníctvom centralizovanej internetovej stránky (49), ako aj požiadavku, aby mali štruktúrované finančné nástroje dva úverové ratingy (50). Vo vzťahu k týmto otázkam by ECB rada zdôraznila nasledovné:

3.7.

Po prvé, s cieľom zabezpečiť súlad medzi odvetviami a predísť duplicite pravidiel by sa mal objasniť vzťah medzi požiadavkami na zverejňovanie zo strany emitentov, pôvodcov a sponzorov štruktúrovaných finančných produktov a podobnými požiadavkami na zverejňovanie pre sekuritizácie v osobitných odvetviach (51).

3.8.

Po druhé, v iniciatíve Eurosystému týkajúcej sa informácií o úveroch v súvislosti s cennými papiermi krytými aktívami sa ustanovujú osobitné požiadavky na informácie o jednotlivých úveroch v prípade cenných papierov krytých aktívami akceptovaných ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému. Cieľom je zvýšiť transparentnosť a sprístupniť účastníkom trhu viac včasných informácií o podkladových úveroch a ich splácaní v štandardizovanom formáte. V tejto súvislosti by ECB rada poukázala na možné synergie, ktoré by mal ESMA sledovať pri vymedzovaní obsahu informácií o štruktúrovaných finančných produktoch a formátoch na ich vykazovanie (52).

3.9.

Po tretie, ECB víta iniciatívy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu požiadaviek na transparentnosť na trhoch štruktúrovaných finančných nástrojov a krytých dlhopisov a harmonizácii požiadaviek na zverejňovanie v tejto oblasti. V tejto súvislosti ECB podporuje návrh Komisie posúdiť do 1. júla 2015 potrebu rozšíriť povinnosť zverejňovania okrem iného aj na kryté dlhopisy (53). ECB tiež poznamenáva, že iniciatívy týkajúce sa transparentnosti trhu krytých dlhopisov sú predmetom iných legislatívnych návrhov, napríklad navrhovaného nariadenia CRD IV (54). Je preto potrebné zabezpečiť súlad týchto rôznych iniciatív. Keďže sa navrhovaným nariadením upravujú predovšetkým činnosti ratingových agentúr, uvedené iniciatívy týkajúce sa transparentnosti a zverejňovania v prípade krytých dlhopisov by mali zahŕňať aj posudok na účely určenia vhodného legislatívneho nástroja Únie, ktorým by sa tieto opatrenia mali zaviesť, t. j. napríklad či by sa napríklad mali zaviesť v rámci navrhovaného nariadenia a/alebo inej príslušnej legislatívy Únie z odvetvia finančných služieb.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe I uvedené konkrétne pozmeňujúce návrhy spolu s odôvodnením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 2. apríla 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 747 v konečnom znení.

(2)  KOM(2011) 746 v konečnom znení.

(3)  Pozri dokument European Commission’s public consultation on credit rating agencies – Eurosystem reply (Verejná konzultácia Európskej komisie o ratingových agentúrach – odpoveď Eurosystému) z februára 2011 (ďalej len „odpoveď Eurosystému“), dostupný na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(4)  Pozri dokument Rady pre finančnú stabilitu Principles for reducing reliance on CRA ratings (Zásady pre obmedzovanie spoliehania sa na ratingy ratingových agentúr) z 27. októbra 2010 (ďalej len „zásady FSB“), ako aj prehľad politiky rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika v tejto oblasti uvedený v prílohe II.

(5)  Pozri napríklad stanovisko CON/2010/82 z 19. novembra 2010 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach, odseky 1 a 2. Všetky stanoviská sú dostupné na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(6)  Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia, nový článok 5a prvá veta.

(7)  Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia, nový článok 5a druhá veta.

(8)  Pozri správu skupiny na vysokej úrovni pre finančný dohľad v EÚ, ktorej predsedal Jacques de Larosière, z 25. februára 2009, s. 19 – 20. Skupina je toho názoru, že používanie ratingov vyžadované niektorými finančnými predpismi vyvoláva množstvo problémov, ale v danom období je zrejme nevyhnutné. Skupina sa však domnieva, že postupom času by sa malo výrazne obmedziť. Orgány dohľadu by mali kontrolovať, či majú finančné inštitúcie schopnosť doplniť používanie externých ratingov (na ktoré by sa viac nemali nadmerne spoliehať) spoľahlivými nezávislými hodnoteniami.

(9)  Pozri zásady FSB, zásadu II, obmedzenie spoliehania sa trhu na ratingy ratingových agentúr.

(10)  Pozri oddiel 3.4.2 dôvodovej správy k navrhovanému nariadeniu, s. 7 a pripojené posúdenie vplyvu, s. 11 – 13 a 25 – 28.

(11)  KOM(2011) 453 v konečnom znení.

(12)  Pozri články 76 ods. 2 a 3 a článok 77 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglo-meráte, KOM(2011) 453 v konečnom znení („navrhovaná smernica CRD IV“). Pozri tiež článok 395 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, KOM(2011) 452 v konečnom znení („navrhované nariadenie CRD IV“).

(13)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1. Pozri tiež články 1 a 2 navrhovanej smernice.

(14)  Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia, nový článok 5b prvý odsek.

(15)  Porovnaj poznámku pod čiarou 14.

(16)  Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia, nový článok 5b druhý odsek.

(17)  Pozri zásady FSB, zásadu I, obmedzenie spoliehania sa na ratingy ratingových agentúr v normách, zákonoch a iných právnych predpisoch.

(18)  Pozri článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia, nový článok 5b.

(19)  Čo sa týka hodnotenia kreditného rizika zo strany ECAI, pozri napríklad články 80 až 83 a 96 až 99 príloh VI a IX k smernici 2006/48/ES, články 130 a nasledujúce navrhovaného nariadenia CRD IV a články 109a ods. 1 písm. b) a 111 ods. 1 písm. n) návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [KOM(2011) 8 v konečnom znení (ďalej len „navrhovaná smernica Omnibus II“].

(20)  Článok 81 ods. 2 a článok 97 ods. 2 smernice 2006/48/ES.

(21)  Pozri napríklad článok 81 ods. 2 druhý pododsek smernice 2006/48/ES, článok 131 ods. 1 navrhovaného nariadenia CRD IV a článok 111 ods. 1 písm. n) navrhovanej smernice „Omnibus II“.

(22)  Ako sa navrhuje v článku 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia, novom článku 5b prvom odseku poslednej vete.

(23)  Pozri zásady FSB, zásadu II.

(24)  Porovnaj poznámku pod čiarou 23.

(25)  Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia, nový článok 5b.

(26)  Článok 150 ods. 2 navrhovanej smernice CRD IV.

(27)  Článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(28)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(29)  Pozri bod odôvodnenia 44 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(30)  Pozri články 130 ods. 2 a 262 ods. 2 navrhovaného nariadenia CRD IV.

(31)  Porovnaj články 130, 131 a 133 navrhovaného nariadenia CRD IV a články 81 a 97 časti II prílohy VI k smernici 2006/48/ES.

(32)  Pozri odsek 6.4. stanoviska CON/2011/42 zo 4. mája 2011 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

(33)  Článok 1 ods. 14 navrhovaného nariadenia, nový článok 11a.

(34)  Článok 1 ods. 14 a 18 navrhovaného nariadenia, nové články 11a ods. 1 a 21 ods. 4a.

(35)  Pozri články 131 a 265 navrhovaného nariadenia CRD IV a časť 3 revidovaných usmernení Výboru európskych orgánov bankového dohľadu o uznávaní externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko z 30. novembra 2010, dostupných na internetovej stránke EBA http://www.eba.europa.eu

(36)  Pozri návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, kompromis predsedníctva z 21. septembra 2011, dostupný na internetovej stránke Rady http://register.consilium.europa.eu

(37)  Pozri stanovisko CON/2011/42, odsek 6.4.

(38)  Pozri odpoveď Eurosystému, odsek 2.1.

(39)  Bod 6 prílohy I k navrhovanému nariadeniu.

(40)  Pozri odpoveď Eurosystému, odsek 5.

(41)  Pozri článok 1 ods. 24 navrhovaného nariadenia, článok 39 ods. 1.

(42)  Pozri článok 1 ods. 8 navrhovaného nariadenia, článok 6a.

(43)  Pozri článok 1 ods. 8 navrhovaného nariadenia, článok 6a ods. 1 písm. a).

(44)  Článok 1 ods. 8 navrhovaného nariadenia, nový článok 6b.

(45)  Článok 39 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(46)  Článok 1 ods. 10 a 19 navrhovaného nariadenia

(47)  Článok 1 ods. 11 navrhovaného nariadenia.

(48)  Článok 1 ods. 11 navrhovaného nariadenia, nový článok 8a ods. 1.

(49)  Článok 1 ods. 11 navrhovaného nariadenia, nový článok 8a ods. 4.

(50)  Článok 1 ods. 11 navrhovaného nariadenia, nový článok 8b.

(51)  Pozri napríklad článok 122a smernice 2006/48/ES, článok 17 smernice 2011/61/EÚ, článok 50a smernice 2009/65/ES a článok 135 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(52)  Článok 1 ods. 11 navrhovaného nariadenia, nový článok 8a ods. 3.

(53)  Článok 1 ods. 24 navrhovaného nariadenia, nový článok 39 ods. 4.

(54)  Článok 478 navrhovaného nariadenia CRD IV, kompromis predsedníctva z 1. marca 2012, dostupného na internetovej stránke Rady http://register.consilium.europa.eu


PRÍLOHA I

Pozmeňovacie návrhy k navrhovanému nariadeniu

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 3a navrhovaného nariadenia (nový)

žiadny text

„(3a)

V zásadách FSB o obmedzení spoliehania sa na ratingy ratingových agentúr sa uvádza, že tvorcovia noriem a príslušné orgány by mali prehodnotiť odkazy na ratingy ratingových agentúr v normách, zákonoch a iných právnych predpisoch a odstrániť alebo nahradiť ich vhodnými alternatívnymi normami pre schopnosť splácať úver všade tam, kde je to možné. Tento prístup by mal mať podporu aj na úrovni Únie. Verejné orgány by mali brať náležitý ohľad na potrebu predchádzať nadmernému a mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy zo strany príslušných orgánov a účastníkov finančného trhu a mali by vhodne prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena a doplnenie odráža zásadu Rady pre finančnú stabilitu (FSB) o obmedzení spoliehania sa na ratingy ratingových agentúr a navrhuje sa ňou, aby všetky príslušné verejné orgány Únie a členských štátov prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa (pozri tiež zmeny a doplnenia 4 a 5).

Zmena a doplnenie 2

Bod odôvodnenia 21a navrhovaného nariadenia (nový)

žiadny text

„(21a)

Ratingové agentúry registrované alebo certifikované v súlade s týmto nariadením a centrálne banky vydávajúce úverové ratingy, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia na budú na regulačné účely automaticky považovať za ECAI odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/201x z xx xxx 201x  (2) o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

Odôvodnenie

Čo sa týka vzťahu medzi nariadením (ES) č. 1060/2009 a režimom uznávania externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko (ECAI) podľa smernice 2006/48/ES, ECB už poznamenala, že by sa malo predísť duplicite postupov a nákladným prelínajúcim sa požiadavkám  (3). V bode odôvodnenia 44 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa poznamenáva, že by sa týmto nariadením nemal nahradiť proces uznávania ECAI podľa smernice 2006/48/ES. Keďže však navrhované nariadenie CRD IV vymedzuje ECAI ako všetky ratingové agentúry, ktoré boli registrované alebo certifikované v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009 alebo centrálne banky vydávajúce úverové ratingy, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1060/2009, ECB odporúča, aby sa už v novom bode odôvodnenia spomenulo, že uvedený postup uznávania sa odo dňa nadobudnutia účinnosti navrhovaného nariadenia CRD IV stane obsolentným. V tejto súvislosti bude po nadobudnutí účinnosti navrhovaného nariadenia CRD IV potrebné zmeniť a doplniť článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Zmena a doplnenie 3

Článok 1 ods. 2a navrhovaného nariadenia (nový)

Zmena a doplnenie článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1060/2009

žiadny text

„4.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie písmena d) odseku 2 môže Komisia na žiadosť členského štátu, po konzultácii s ECB a ESMA a v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 3 a kritériami uvedenými v písmene d) odseku 2 tohto článkuprijať rozhodnutie o tom, že centrálna banka patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného písmena a že jej úverové ratingy sú z tohto dôvodu vyňaté z uplatňovania tohto nariadenia a informovať o tom ESMA.

ESMA na svojej internetovej stránke uverejní zoznam centrálnych bánk, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti písmena d) odseku 2 tohto článku.“

Odôvodnenie

Pri posudzovaní štandardov na hodnotenie kreditného rizika akceptovateľných aktív zohľadňuje Eurosystém hodnotenie kreditného rizika pochádzajúce z rôznych zdrojov vrátane interných systémov hodnotenia kreditného rizika, ktoré prevádzkujú niektoré národné centrálne banky. Tieto systémy podliehajú dôkladnému schvaľovaniu a podrobnému monitorovaniu výsledkov zo strany Eurosystému. ECB odporúča, aby Komisia s cieľom využiť odbornosť ECB v danej oblasti uskutočnila s ECB a ESMA konzultácie vo vzťahu k úverovým ratingom vydávaným národnými centrálnymi bankami ešte pred rozhodovaním o vyňatí z pôsobnosti nariadenia.

Podľa článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 uverejňuje ESMA na svojej internetovej stránke zoznam ratingových agentúr zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením. Navrhuje sa, aby ESMA uverejňovala na svojej internetovej stránke zoznam centrálnych bánk vyňatých z pôsobnosti nariadenia.

Zmena a doplnenie 4

Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia

Zmena a doplnenie navrhovaného článku 5a nariadenia (ES) č. 1060/2009

„Článok 5a

Nadmerné spoliehanie sa finančných inštitúcií na úverové ratingy

Úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne a zaisťovne, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovské a investičné spoločnosti, správcovia alternatívnych investičných fondov a centrálne protistrany v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/201x z xx xxx 201x o OTC derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a obchodných registroch9 si vypracujú vlastné posúdenie úverového rizika a nespoliehajú sa výlučne alebo mechanicky na úverové ratingy a posudzovanie úverovej bonity subjektu alebo finančného nástroja. Príslušné orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad týmito podnikmi, dôkladne skontrolujú primeranosť postupov podnikov pri posudzovaní rizika.“

„Článok 5a

Nadmerné spoliehanie sa finančných inštitúcií na úverové ratingy

Úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne a zaisťovne, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovské a investičné spoločnosti, správcovia alternatívnych investičných fondov a centrálne protistrany v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/201x z xx xxx 201x o OTC derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a obchodných registroch9 vytvárajú a uplatňujú primerané interné postupy a metodiky, ktoré im umožnia vypracovať si vlastné posúdenie úverového rizika v súlade s osobitnými pravidlami platnými v danom odvetví, ktoré sa na nich vzťahujú, a nespoliehajú sa výlučne alebo mechanicky na úverové ratingy a posudzovanie úverovej bonity subjektu alebo finančného nástroja. Príslušné orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad týmito podnikmi, dôkladne skontrolujú primeranosť postupov podnikov pri posudzovaní rizika, zohľadňujúc povahu, rozsah a zložitosť ich činností.“

Odôvodnenie

Dôvody navrhovanej zmeny a doplnenia sú uvedené v odsekoch 1.1 a 1.2 tohto stanoviska.

Zmena a doplnenie 5

Článok 1 ods. 6 navrhovaného nariadenia

Zmena a doplnenie navrhovaného článku 5b nariadenia (ES) č. 1060/2009

„Článok 5b

Spoliehanie sa európskych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká na úverové ratingy

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (*), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – EIOPA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (**) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vo svojich usmerneniach, odporúčaniach a návrhoch technických predpisov neodkazujú na úverové ratingy v prípadoch, keby takéto odkazy prípadne mohli vyvolať mechanické spoliehanie sa príslušných orgánov alebo účastníkov finančného trhu na úverové ratingy. EBA, EIOPA a ESMA zodpovedajúcim spôsobom najneskôr do 31. decembra 2013 zrevidujú a podľa potreby odstránia všetky odkazy na úverové ratingy v existujúcich usmerneniach a odporúčaniach.

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (***) vo svojich upozorneniach a odporúčaniach neodkazuje na úverové ratingy v prípadoch, keby takéto odkazy prípadne mohli vyvolať mechanické spoliehanie sa na úverové ratingy.“

Odôvodnenie

Dôvody navrhovanej zmeny a doplnenia sú uvedené v odsekoch 1.3 až 1.8 tohto stanoviska.

Zmena a doplnenie 6

Článok 1 ods. 14 navrhovaného nariadenia

Zmena a doplnenie navrhovaného článku 11a nariadenia (ES) č. 1060/2009

„Článok 11a

Európsky ratingový index

1.   Každá registrovaná a certifikovaná ratingová agentúra poskytne pri vydávaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ESMA informácie o ratingu vrátane ratingu a výhľadu hodnoteného nástroja, informácií o type ratingu, druhu ratingovej činnosti, ako aj dátum a hodinu zverejnenia. Predložený rating vychádza z harmonizovanej ratingovej stupnice uvedenej v článku 21 ods. 4a písm. a).

2.   ESMA zriadi európsky ratingový index, ktorý zahrnie všetky úverové ratingy predložené ESMA podľa odseku1 a súhrnný ratingový index pre každý hodnotený dlhový nástroj. Index a jednotlivé úverové ratingy sa zverejňujú na webovej lokalite ESMA.“

„Článok 11a

Európska ratingová platforma

1.   Každá registrovaná a certifikovaná ratingová agentúra poskytne pri vydávaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ESMA informácie o ratingu vrátane ratingu a výhľadu hodnoteného nástroja, informácií o type ratingu, druhu ratingovej činnosti, ako aj dátum a hodinu zverejnenia.

2.   ESMA zriadi európsku ratingovú platformu, ktorá zahrnie všetky úverové ratingy predloženéESMA podľa odseku 1 . Jednotlivé úverové ratingy sa zverejňujú na webovej lokalite ESMA.“

Odôvodnenie

Dôvody navrhovanej zmeny a doplnenia sú uvedené v odsekoch 2.3 až 2.5 tohto stanoviska. Nadpis článku sa mení zodpovedajúcom spôsobom.

Zmena a doplnenie 7

Článok 1 ods. 18 písm. b) navrhovaného nariadenia

Zmena a doplnenie navrhovaného článku 21 ods. 4a nariadenia (ES) č. 1060/2009

„4a.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)

harmonizovanú štandardnú ratingovú stupnicu, ktorú budú v súlade s článkom 11a používať registrované a certifikované ratingové agentúry a ktorá bude založená na metrickom systéme merania úverového rizika, počte ratingových kategórií a hraničných hodnotách pre jednotlivé ratingové kategórie;

[…].“

„4a.   ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)

;

[…]“

Odôvodnenie

Dôvody navrhovanej zmeny a doplnenia sú uvedené v odsekoch 2.3 až 2.5 tohto stanoviska.

Zmena a doplnenie 8

Článok 1 ods. 18 (ba) navrhovaného nariadenia (nový)

Článok 21 ods. 4b nariadenia (ES) č. 1060/2009 (nový)

žiadny text

4b.   Do 31. decembra 2015 preskúma ESMA v spolupráci s EBA, EIOPA a ECB možnosť zavedenia harmonizovanej ratingovej stupnice pre ratingy vydávané registrovanými a certifikovanými ratingovými agentúrami a predloží o tom správu Komisii.

Odôvodnenie

Dôvody navrhovanej zmeny a doplnenia sú uvedené v odsekoch 2.3 až 2.5 tohto stanoviska.

Zmena a doplnenie 9

Článok 1 ods. 24 písm. c) navrhovaného nariadenia (nový)

Článok 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 (nový)

žiadny text

5.   Do 31. decembra 2014 ESMA, EBA a EIOPA predložia Komisii správu o uplatňovaní opatrení prijatých s cieľom obmedziť nadmerné spoliehanie sa na externé úverové ratingy a posúdia možné alternatívy k existujúcim modelom alebo ich doplnenia. K tejto správe prispeje ECB, a pokiaľ ide o makroprudenciálne hľadisko a systémové riziká, tiež Európsky výbor pre systémové riziká.

Odôvodnenie

Dôvody navrhovanej zmeny a doplnenia sú uvedené v odsekoch 2.3 až 2.8 tohto stanoviska.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Ú. v. EÚ L …, s.

(3)  Odsek 8 stanoviska CON/2009/38.


PRÍLOHA II

RÁMEC EUROSYSTÉMU PRE HODNOTENIE KREDITNÉHO RIZIKA

1.

ECB sa služby poskytované ratingovými agentúrami priamo dotýkajú v súvislosti s úlohami a povinnosťami Eurosystému, najmä v súvislosti s operáciami menovej politiky. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), Eurosystém a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou nie je euro, vymedzujú postupy, pravidlá a kritériá potrebné na zabezpečenie dodržiavania požiadavky vysokých štandardov na hodnotenie kreditného rizika pre aktíva akceptovateľné v operáciách menovej politiky a podľa potreby určujú podmienky používania úverových ratingov v operáciách centrálnych bánk (2).

2.

Rámec Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika (ECAF) prihliada na hodnotenia kreditného rizika pochádzajúce z jedného zo štyroch zdrojov: externé inštitúcie hodnotiace kreditné riziko (ECAI), interné systémy hodnotenia kreditného rizika (ICAS) národných centrálnych bánk, systémy zmluvných strán založené na internom ratingu alebo poskytovatelia ratingových nástrojov tretích strán. Tieto systémy a nástroje musia byť v súlade so všeobecnými kritériami akceptovateľnosti, ktoré sú doplnené viacročným procesom monitorovania výsledkov v súlade s právnym rámcom Eurosystému o nástrojoch a postupoch menovej politiky (3). Eurosystém okrem toho berie do úvahy inštitucionálne kritériá a spôsob zabezpečenia úverov, ktorý držiteľom nástrojov zaručuje podobnú ochranu, napríklad záruky. Proces monitorovania výsledkov v rámci ECAF pozostáva z ročného spätného porovnania zistenej miery zlyhania súboru všetkých akceptovateľných dlžníkov, t.j. statického súboru a minimálneho limitu kreditnej kvality Eurosystému stanoveného referenčnou hodnotou „pravdepodobnosti zlyhania“ (4) a určuje najvyššiu úroveň kreditného rizika, ktorú je Eurosystém ochotný znášať v rámci svojich štandardných operácií menovej politiky. Cieľom monitorovania výsledkov je zabezpečiť, aby boli výsledky hodnotení kreditného rizika porovnateľné medzi jednotlivými systémami a zdrojmi. Eurosystém si zároveň vytvára o týchto hodnoteniach vlastný úsudok a vyhradzuje si právo odmietnuť alebo obmedziť použitie určitého aktíva na základe každej informácie o jeho kreditnej kvalite, ktorú považuje za relevantnú.

3.

Ako súčasť opatrení na podporu poskytovania úverov bankami a činností na peňažnom trhu oznámených v decembri 2011 (5) naznačila Rada guvernérov, že úverové pohľadávky, t.j. bankové úvery, by sa mali stať akceptovateľnými vo väčšom rozsahu. Rada guvernérov navyše uvítala zvýšené používanie úverových pohľadávok ako zábezpeky v úverových operáciách Eurosystému na základe harmonizovaných kritérií a oznámila, že Eurosystém posilňuje svoju schopnosť hodnotiť kreditné riziko interne. Vyzýva tiež možných externých poskytovateľov hodnotenia kreditného rizika, t.j. ratingové agentúry, poskytovateľov ratingových nástrojov a komerčné banky, ktoré používajú systém založený na internom ratingu, aby požiadali Eurosystém o schválenie na účely ECAF (6). ECB a najmä národné centrálne banky Eurosystému (keďže informácie o zmluvných stranách úverových pohľadávok sú k dispozícii na vnútroštátnej úrovni) musia mať navyše zavedené primerané systémy interného hodnotenia kreditného rizika. Preto bude potrebné, aby národné centrálne banky Eurosystému posilnili svoju schopnosť hodnotiť úvery, ktoré nie sú hodnotené ratingovými agentúrami. V súčasnosti majú systémy interného ratingu zavedené štyri národné centrálne banky (7). Tieto systémy podliehajú dôkladnému schvaľovaniu a podrobnému monitorovaniu výsledkov zo strany Eurosystému.

4.

Čo sa týka štátnych ratingov, Eurosystém preukázal svoju nezávislosť od ratingových agentúr a vytvoril si vlastný úsudok o kreditnej kvalite štátnych dlhopisov na účely ich akceptovateľnosti ako zábezpeky v operáciách týkajúcich sa likvidity, keď sa rozhodol pozastaviť uplatňovanie ratingových požiadaviek pre členské štáty eurozóny, ktoré podliehajú programu hospodárskeho a finančného ozdravenia dohodnutému medzi Európskou úniou, Medzinárodným menovým fondom a ECB v prípadoch Grécka (8), Írska (9) a Portugalska (10) a ukončiť toto pozastavenie na základe úsudku, že rozhodnutie Grécka predložiť držiteľom dlhopisov ponuku na výmenu dlhových nástrojov by nepriaznivo ovplyvnilo kreditnú kvalitu jeho štátnych dlhopisov (11).

5.

V tejto súvislosti dodržiava ECB zásadu FSB, podľa ktorej by si mali centrálne banky vytvoriť vlastný úsudok o kreditnej kvalite finančných nástrojov, ktoré akceptujú v operáciách na trhu ako zábezpeku a v rámci priamych nákupov, a podľa ktorej by súčasťou politík centrálnych bánk nemali byť mechanické prístupy, ktoré by mohli viesť k náhlym a veľkým zmenám akceptovateľnosti finančných nástrojov, ktoré nie sú potrebné a k úrovni zrážok, ktorá môže zhoršiť efekt náhleho pádu (12). Ako bolo uvedené, Eurosystém je zároveň pripravený neustále prehodnocovať postupy, pravidlá, metódy, systémy vo všeobecnosti a zdroje ECAF používané zdrojmi interného ratingu.


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Pozri stanovisko CON/2009/38 z 21. apríla 2009 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach, zmena a doplnenie 1.

(3)  Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1).

(4)  Pozri oddiel 6.3.5 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

(5)  Pozri tlačovú správu ECB z 8. decembra 2011 dostupnú na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu

(6)  Pozri oddiel 6.3.4 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

(7)  Zdroj ICAS v súčasnosti pozostáva zo štyroch systémov hodnotenia kreditného rizika riadených Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Oesterreichische Nationalbank (pozri oddiel 6.3.4.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14).

(8)  Rozhodnutie ECB/2010/3 zo 6. mája 2010 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou (Ú. v. EÚ L 117, 11.5.2010, s. 102).

(9)  Rozhodnutie ECB/2011/4 z 31. marca 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou (Ú.v. EÚ L 94, 8.4.2011, s. 33).

(10)  Rozhodnutie ECB/2011/10 zo 7. júla 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou (Ú.v. EÚ L 182, 12.7.2011, s. 31).

(11)  Rozhodnutie ECB/2012/2 z 27. februára, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou (Ú.v. EÚ L 59, 1.3.2012, s. 36).

(12)  Zásady FSB, zásada III.1, operácie centrálnych bánk.


Top