EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  10. februára 2012 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 93/2


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 10. februára 2012

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 30. novembra 2011 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhovaná smernica obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

Navrhovanou smernicou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES (2), aby sa okrem iného dosiahli tieto ciele regulácie:

1.

Obmedzenie záťaže emitentov kótovaných cenných papierov, ktorá je spojená s predkladaním správ, prostredníctvom zrušenia určitých povinností v oblasti predkladania správ alebo ich harmonizácie. Navrhovanou smernicou sa zrušuje požiadavka, aby emitenti zverejňovali predbežné správy vedenia, s cieľom znížiť záťaž spojenú s predkladaním správ, ktorá sa stala nadmernou najmä pre malé a stredné podniky (3). ECB v zásade podporuje tieto zmeny a doplnenia, pričom sa však domnieva, že povinnosť zverejňovať predbežné správy vedenia by sa mala zachovať v prípade finančných inštitúcií s cieľom prispieť k dôvere verejnosti v tieto inštitúcie a k zachovaniu finančnej stability (4). Štandardné formuláre a vzory, ktoré sa používajú na prípravu správ vedenia a predbežných správ vedenia, by sa zároveň mali harmonizovať prostredníctvom technických predpisov vypracovaných Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA). Obsah účtovných závierok priložených k správam vedenia a predbežným správam vedenia by sa mal tiež harmonizovať na základe technických predpisov (5).

2.

Zabezpečenie účinnosti povinnosti predkladať správy o nadobudnutiach významných podielov akcií vrátane nadobudnutí uskutočnených pri použití derivátových finančných nástrojov. Navrhovaná smernica zavádza povinnosť predkladať správy o finančných nástrojoch s hospodárskymi účinkami podobnými oprávneniu ich držiteľa nadobudnúť podkladové akcie kótovaných spoločností, tiež v prípadoch, keď sa tento hospodársky účinok dosiahne bez formálnej dohody medzi držiteľom finančného nástroja a jeho protistranou (6). V dôsledku toho podliehajú v súlade s navrhovanou smernicou povinnosti predkladať správy tri kategórie podielov: významné podiely akcií alebo významné podiely na hlasovacích právach (7), b) podiely na nástrojoch, ktoré majú rovnaký účinok ako podiely prvej kategórie (8), a c) zoskupené podiely v dvoch predchádzajúcich kategóriách (9). ECB súhlasí s touto zmenou a doplnením, pričom tiež podporuje zachovanie súčasných výnimiek z povinnosti zverejňovania vrátane výnimky pre podiely týkajúce sa činnosti tvorby trhu.

3.

Zlepšenie prístupu k finančným informáciám, ktoré zverejňujú emitenti. Navrhovanou smernicou sa na Komisiu deleguje právomoc prijať opatrenia a technické predpisy vytvárané zo strany ESMA, ktorými sa: a) zavedú pravidlá vzájomného prepojenia platné pre vnútroštátne úradne určené mechanizmy, ktoré zbierajú regulované informácie od emitentov kótovaných cenných papierov a b) uľahčí vytvorenie centrálneho prístupového bodu k takýmto regulovaným informáciám na úrovni Únie (10). ECB podporuje tieto zmeny a doplnenia, ale predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je zvýšiť účinnosť a legislatívnu presnosť zmien a doplnení (11).

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovanej smernice, sú v prílohe uvedené konkrétne pozmeňujúce návrhy spolu s odôvodnením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. februára 2012

viceprezident ECB

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  KOM(2011) 683 v konečnom znení.

(2)  Smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(3)  Pozri článok 1 ods. 5 a 6 navrhovanej smernice.

(4)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 1, 2 a 5 v prílohe.

(5)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 3 a 4 v prílohe.

(6)  Pozri článok 1 ods. 8 navrhovanej smernice.

(7)  Pozri články 9 a 10 smernice 2004/109/ES.

(8)  Pozri článok 13 smernice 2004/109/ES.

(9)  Pozri článok 13a smernice 2004/109/ES vložený článkom 1 ods. 9 navrhovanej smernice.

(10)  Pozri článok 1 ods. 12 a 13 navrhovanej smernice.

(11)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 6, 7 a 8 v prílohe.


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Bod odôvodnenia 5 navrhovanej smernice

„(5)

Aby sa zabezpečilo efektívne zníženie administratívnej záťaže v rámci celej Únie, členské štáty by nemali mať povolené naďalej stanovovať v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov požiadavku na zverejňovanie predbežných vyhlásení vedenia.“

„(5)

Aby sa zabezpečilo efektívne zníženie administratívnej záťaže v rámci celej Únie, členské štáty by nemali mať povolené naďalej stanovovať v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov všeobecnú požiadavku zverejňovať predbežné vyhlásenia vedenia. Táto požiadavka by sa mala zachovať len v prípade finančných inštitúcií, pre ktoré sa z dôvodu záujmu na zachovaní finančnej stability vyžaduje vyšší štandard transparentnosti. Okrem toho by sa pre všetky kategórie emitentov mala zachovať možnosť, aby zverejňovali predbežné vyhlásenia vedenia a štvrťročné správy dobrovoľne, alebo ak to vyžadujú pravidlá miesta obchodovania v rámci stanovených noriem kotóvania.

Odôvodnenie

Zrušenie požiadavky zverejňovať predbežné vyhlásenia vedenia by sa nemalo uplatňovať na finančné inštitúcie. V tejto súvislosti by sa mal zachovať vyšší štandard transparentnosti, ktorý by mal prispieť k dôvere verejnosti vo finančné inštitúcie a k zachovaniu finančnej stability. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenami a doplneniami 2 a 5.

Okrem toho by zavedené zmeny nemali mať vplyv na možnosť, aby všetci emitenti uverejňovali predbežné vyhlásenia vedenia alebo štvrťročné správy dobrovoľne, alebo usilujúc sa o dodržanie bližšie vymedzených noriem kotóvania stanovených na mieste obchodovania. Tieto druhy zverejňovania sú reakciou na dopyt po vyššej úrovni transparetnosti emitentov zo strany niektorých tried investorov. Takáto možnosť ucelenejšieho zverejňovania prispieva k výkonnému fungovaniu kapitálových trhov a mala by sa zachovať.‚

Zmena a doplnenie 2

Článok 1 ods. 1 navrhovanej smernice

„(1)   Článok 2 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

c)

vkladá sa toto písm. q):

‚q)

»formálna dohoda« znamená dohodu záväznú podľa platných právnych predpisov.‘.“

„(1)   Článok 2 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

c)

Písmeno o) sa nahrádza takto:

o)

»úverovou inštitúciou« rozumie podnik definovaný v článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/xx z [dátum] o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (7) ‘;

d)

vkladá sa toto písm. q):

q)

»finančnou inštitúciou« rozumie subjekt oprávnený vykonávať všetky činnosti uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady xx/xx/EÚ z [dátum] o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (8), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/xx z [dátum] o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení adopĺňa nariadenie č. xx/xx o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (9), v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (10), v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (11), v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (12), ako aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES, 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (13).

e)

vkladá sa toto písm. r):

r)

»formálna dohoda« znamená dohodu záväznú podľa platných právnych predpisov.‘ “

Odôvodnenie

ECB navrhuje, aby sa pre finančné inštitúcie nezrušila požiadavka zverejňovať predbežné vyhlásenia vedenia (pozri zmeny a doplnenia 1a 5). V dôsledku toho je potrebné zaviesť v navrhovanej smernici vymedzenie pojmu „finančná inštitúcia“. Okrem toho je v smernici 2004/109/ES potrebné aktualizovať vymedzenie pojmu „úverová inštitúcia“, v ktorom sa odkazuje na smernicu 2000/12/ES, tak, aby sa v tomto vymedzení pojmu odkazovalo na nariadenie o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

Zmena a doplnenie 3

Článok 1 ods. 3 navrhovanej smernice

„(3)   Do článku 4 sa vkladá tento odsek 7:

‚7.   Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len »ESMA«) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (14) vydá usmernenia, vrátane štandardných formulárov alebo vzorov, s cieľom presne uviesť, ktoré informácie majú byť uvedené v rámci správy o hospodárení.

„(3)   Do článku 4 sa vkladá tento odsek 7:

„(3)‚7.   Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len »ESMA«) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (15) vypracuje v spolupráci Európskym orgánom pre bankovníctvo (ďalej len »EBA«), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (16), návrhy vykonávacích technických predpisov, vrátane štandardných formulárov alebo vzorov, s cieľom presne uviesť, ktoré informácie majú byť uvedené v rámci:

a)

správy o hospodárení, pričom ESMA zabezpečí súlad týchto vzorov s článkami 20 a 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady xx/xx/EÚ z [dátum] o ročných účtovných závierkách, konsolidovaných účtovných závierkách a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov  (17);

b)

účtovnej závierky uvedenej v odseku 2, pričom ESMA zabezpečí súlad týchto vzorov so vzormi správ obsahujúcimi finančné informácie, ktoré predkladajú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, a ktoré bližšie stanoví EBA v návrhoch vykonávacích technických predpisoch vypracovaných podľa článku 95 nariadenia (EÚ) č. xx/xx [o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti].

Do vytvárania vykonávacích technických predpisov ESMA prípadne zapojí Spoločný výbor Európskych orgánov dohľadu (ďalej len »spoločný výbor«) uvedený v článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a návrhy vykonávacích technických predpisov predloží Komisii do 31. decembra 2014.

V súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

Odôvodnenie

Aby sa dosiahli ciele navrhovanej smernice, ktorými sú modernizácia rámca pre predkladanie správ emitentmi a zníženie záťaže spojenej s predkladaním správ, ESMA by mal vypracovať vykonávacie technické predpisy, ktorými by sa harmonizovali štandardné formuláre a vzory používané na plnenie povinnosti predkladať správy. Táto harmonizácia by sa mala vzťahovať na správy vedenia, ako aj sprievodné účtovné závierky, pričom:

a)

štandardné formuláre a vzory používané pre správy vedenia by sa mali uviesť do súladu s ustanoveniami o obsahu správ vedenia a konsolidovaných správ vedenia v navrhovanej smernici Európskeho parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov  (2);

b)

štandardné formuláre a vzory účtovných závierok pripojených k správam vedenia by sa mali uviesť do súladu s vzormi pre vykazovanie, ktoré má vypracovať EBA podľa navrhovaného nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

Zmena a doplnenie 4

Článok 1 ods. 4 navrhovanej smernice

„(4)   Do článku 5 sa vkladá tento odsek 7:

‚7.   Orgán ESMA vydá usmernenie, vrátane štandardných formulárov alebo vzorov, s cieľom stanoviť, ktoré informácie majú byť uvedené v rámci správy riadenia.‘ “

„(4)   Do článku 5 sa vkladá tento odsek 7:

„(4)‚7.   Orgán ESMA vypracuje v spolupráci s EBA návrhy vykonávacích technických predpisov, vrátane štandardných formulárov alebo vzorov, s cieľom stanoviť, ktoré informácie majú byť uvedené v rámci:

a)

správy riadenia,

b)

výťahu z účtovnej závierky uvedenom v odseku 2, pričom ESMA zabezpečí súlad týchto vzorov so vzormi správ obsahujúcich finančné informácie, ktoré predkladajú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, a ktoré bližšie stanoví EBA v návrhoch vykonávacích technických predpisoch vypracovaných podľa článku 95 nariadenia (EÚ) č. xx/xx [o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti].

Do vytvárania návrhov vykonávacích technických predpisov ESMA prípadne zapojí spoločný výbor a návrhy vykonávacích technických predpisov predloží Komisii do 31. decembra 2014.

V súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.‘ “

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie zmeny a doplnenia 3, ktoré sa vzťahuje na štandardné formuláre a vzory predbežných správ vedenia a sprievodný výťah z účtovnej závierky.

Zmena a doplnenie 5

Článok 1 ods. 5 a nový článok 1 ods. 5a navrhovanej smernice

„(5)   Článok 6 sa nahrádza takto:

‚Článok 6

Správa o platbách uhrádzaných vládam

…‘.“

„(5)   Článok 6 sa nahrádza takto:

‚Článok 6

Predbežné vyhlásenia vedenia

„(5)1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/xx z [dátum] o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (18), emitent, ktorý je finančnou inštitúciou, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, zverejňuje vyhlásenia vedenia v prvom a druhom šesťmesačnom období finančného roka. Tieto vyhlásenia sa vydávajú v lehote od desiatich týždňov po začiatku a šiestich týždňov pred skončením príslušného šesťmesačného obdobia. Tieto vyhlásenia obsahujú informácie vzťahujúce sa na obdobie od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia do dátumu zverejnenia. V týchto vyhláseniach sa uvádza:

vysvetlenie hlavných udalostí a transakcií, ku ktorým došlo počas príslušného obdobia, a ich vplyv na finančnú situáciu emitenta a jeho ovládaných podnikov, a

všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov emitenta a jeho ovládaných podnikov v príslušnom období.

2.   Emitenti, ktorí sú finančnými inštitúciami, a ktorí podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo pravidiel príslušného regulovaného trhu alebo z vlastnej iniciatívy zverejňujú štvrťročné finančné správy, nie sú povinní zverejňovať predbežné vyhlásenie vedenia podľa odseku 1.

„(5)3.   Príslušný orgán môže rozhodnúť, že emitent, ktorý je finančnou inštitúciou, môže odložiť zverejnenie určitej informácie v predbežnej správe vedenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

informácia má systémovú dôležitosť;

b)

oddialenie zverejnenia je vo verejnom záujme;

c)

možno zaistiť dôvernosť informácie.

Príslušný orgán prijíma rozhodnutie na vlastný podnet alebo na žiadosť emitenta, ktorý je finančnou inštitúciou, príslušnej centrálnej banky ESCB, orgánu dohľadu nad emitentom, ktorý je finančnou inštitúciou, alebo vnútroštátneho makroprudenciálneho orgánu.

Rozhodnutie má písomnú formu.

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa zverejnenie odložilo len na obdobie odôvodnené verejným záujmom.

Príslušný orgán aspoň raz za týždeň posúdi v úzkej spolupráci s príslušnou centrálnou bankou ESCB, orgánom dohľadu nad emitentom, ktorý je finančnou inštitúciou, a prípadne aj vnútroštátnym makroprudenciálnym orgánom, či sú splnené podmienky uvedené v písm. a), b) alebo c) a v prípade, že nie je splnená niektorá z podmienok, ihneď zruší svoje rozhodnutie.

4.   ESMA vypracuje v spolupráci s EBA návrhy vykonávacích technických predpisov vrátane štandardných formulárov a vzorov, s cieľom bližšie stanoviť, ktoré informácie sa majú uvádzať v predbežných vyhláseniach vedenia, pričom ESMA zabezpečí súlad týchto vzorov so vzormi správ obsahujúcimi finančné informácie, ktoré predkladajú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, a ktoré bližšie stanoví EBA v návrhoch vykonávacích technických predpisoch vypracovaných podľa článku 95 nariadenia (EÚ) č. xx/xx [o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov].

Do vytvárania návrhov vykonávacích technických predpisov ESMA prípadne zapojí spoločný výbor a návrhy vykonávacích technických predpisov predloží Komisii do 31. decembra 2014.

V súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

5a)   Vkladá sa tento článok 6a, ktorý znie:

Článok 6a

Správa o platbách uhrádzaných vládam

‘.“

Odôvodnenie

Článok 6 smernice 2004/109/ES o predbežných vyhláseniach vedenia v platnom znení sa v súčasnosti nahrádza článkom 1 ods. 5 navrhovanej smernice, ktorý obsahuje nový text o predkladaní správ emitentmi pôsobiacimi v ťažobnom odvetví alebo v odvetví ťažby dreva. ECB navrhuje, aby sa článok 6 zachoval ako ustanovenie o predbežných vyhláseniach vedenia. Zároveň ECB navrhuje zmenu a doplnenie článku 6, aby sa dosiahli tieto ciele:

a)

požiadavka zverejňovať predbežné vyhlásenia vedenia by sa mala naďalej uplatňovať len vo vzťahu k emitentom – finančným inštitúciám (pozri odôvodenia zmien a doplnení 1 a 2);

b)

vykonávacie technické predpisy, ktoré vypracúva ESMA, by sa mali používať na harmonizáciu predbežných vyhlásení vedenia a ich zosúladenie s vzormi pre predkladanie správ, ktoré má vypracovať EBA podľa navrhovaného nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti;

c)

príslušný orgán pre trh s cennými papiermi by mal mať možnosť odložiť zverejnenie informácie systémovej dôležitosti zo strany emitenta, ak by to bolo vo verejnom záujme, a to na vlastný podnet alebo na žiadosť emitenta, ktorý je finančnou inštitúciou, príslušnej centrálnej banky ESCB, orgánu dohľadu nad emitentom, ktorý je finančnou inštitúciou, alebo vnútroštátneho makroprudenciálneho orgánu  (3). Tento návrh je v súlade s článkom 12 navrhovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)  (4);

d)

Odkaz na smernicu 2003/6/ES v článku 6 smernice 2004/109/ES by sa mal nahradiť odkazom na uvedené navrhované nariadenie.

Zmena a doplnenie 6

Nový článok 1 ods. 11a navrhovanej smernice

[žiadny text]

11a)   V článku 19 sa dopĺňa tento odsek 5:

11a)5.   ESMA vypracuje návrhy regulačných technických predpisov týkajúce sa:

a)

zavedenia spoločného názvoslovia pre druhy regulovaných informácií;

b)

harmonizácie formátov pre regulované informácie, ktoré sa majú predkladať, zohľadňujúc pritom skutočnosť, že harmonizáciu možno uskutočniť v rôznej miere v závislosti od jednotlivých druhov regulovaných informácií.

ESMA predloží tieto návrhy regulačných technických predpisov Komisii do 31. decembra 2014.

V súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.‘.“

Odôvodnenie

ECB podporuje snahu zlepšiť prístup k finančným informáciám vrátane prístupu k informáciám o spoločnostiach upraveného v smernici 2004/109/ES. Implementácia správne vymedzených postupov pri prekladaní správ založených na štandardizovaných formátoch údajov a výkonnej infraštruktúre na prekladanie správ umožní, aby investori a regulátori využívali regulované informácie na monitorovanie vývoja na trhu a najmä včas analyzovali systémové riziká. Preto ECB podporuje zmeny a doplnenia v navrhovanej smernici, ktorými sa zlepšuje prístup k regulovaným informáciám prostredníctvom lepšieho fungovania úradne určených mechanizmov a zriadenia jednotného prístupového bodu na úrovni Únie na vyhľadávanie informácií, ktoré zbierajú vnútroštátne úradne určené mechanizmy. ECB zároveň poznamenáva, že užitočnosť jednotného prístupového bodu bude závisieť na niekoľkých faktoroch vrátane:

a)

zavedenia spoločného názvoslovia pre druhy regulovaných informácií;

b)

harmonizácie formátov, v ktorých sa majú predkladať regulované informácie, zohľadňujúc pritom rozdiely medzi druhmi regulovaných informácií, ktorých formát možno ľahko harmonizovať, napr. o významných podieloch a inými druhmi regulovaných informácií, napr. dôvernými informáciami, ktoré sú rôznorodejšie, a pri ktorých môže byť harmonizácia formátov obmedzená na všeobecné kategórie, o ktorých sa majú predkladať správy;

c)

harmonizácie technických štandardov poskytovania informácií, ktorými sa riadia emitenti pri poskytovaní informácií úradne určeným mechanizmom, a ktorá by mala umožniť i) bezprostredné spracovanie poskytnutej informácie a ii) spoľahlivé funkcie elektronickej evidencie a vyhotovovania verzií;

d)

výberu výkonných technických riešení pre funkciu centrálneho vyhľadávania informácií a dokumentov uchovávaných na úrovni úradne určených mechanizmov, vrátane rozsahu informácií (napr. metaúdaje alebo indexy), ktoré sa zbierajú centrálne;

e)

poskytovania primeraného viacjazyčného rozhrania na vyhľadávanie pre užívateľov, ktorý sa pripájajú k úradne určeným mechanizmom prostredníctvom centrálneho prístupového bodu. Toto rozhranie by malo i) mať interaktívne funkcie na vyhľadávanie, napr. dynamické a reťazové vyhľadávanie a ii) umožňovať vyhľadávanie vo vzťahu k viacerým krajinám na základe jednej žiadosti;

f)

harmonizácie rozhraní na vyhľadávanie poskytnutých vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami, ktorá bude slúžiť najmä investorom snažiacim sa o zlepšenie výsledkov vyhľadávania, ktoré získali prostredníctvom centrálneho prístupového bodu, prostredníctvom ďalších vyhľadávaní v príslušných vnútroštátnych úradne určených mechanizmoch.

Podrobné požiadavky v uvedených oblastiach by mali byť stanovené v opatreniach prijatých Komisiou a v regulačných technických predpisoch, ktoré vypracuje ESMA a prijíma Komisia. V tejto súvislosti ECB navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa zakladajú na predchádzajúcich odporúčaniach Komisie a CESR  (5).

Okrem toho je ECB toho názoru, že na účely správnej legislatívnej techniky by sa: i) do článku 19 smernice 2004/109/ES mali zahrnúť delegované právomoci týkajúce sa spoločných formátov predkladaných správ a ich názvoslovia, ii) do článku 21 tejto smernice mali zahrnúť delegované právomoci týkajúce sa technických nástrojov na poskytovanie informácií vnútroštátnym úradne určeným mechanizmom a harmonizácie rozhraní úradne určených mechanizmov na vyhľadávanie, iii) do článku 22 tejto smernice mali zahrnúť delegované právomoci týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych úradne určených mechanizmov vrátane používania jedinečného identifikátora, ako aj fungovania centrálneho prístupového bodu na úrovni Únie, ako sa navrhuje v zmenách a doplneniach 6 až 8.

Zmena a doplnenie 7

Článok 1 ods. 12 navrhovanej smernice

„(12)   Článok 21 ods. 4 sa nahrádza takto:

„(12)‚4.   Komisia má právomoc prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 odseky 2a, 2b a 2c a na základe podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom stanoviť tieto minimálne kritériá a pravidlá:

a)

minimálne normy pre šírenie regulovaných informácií podľa odseku 1;

b)

minimálne normy pre mechanizmus centrálneho archivovania podľa odseku 2;

c)

pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia informačných a komunikačných technológií používaných vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami a prístupu k regulovaným informáciám na úrovni Únie v zmysle odseku 2.

Komisia môže takisto určiť a aktualizovať zoznam médií určených na šírenie informácií verejnosti.‘.“

„(12)   Do článku 21 sa vkladá tento odsek 5:

„(12)‚   

;

;

5.   ESMA vypracuje návrhy regulačných technických predpisov stanovujúcich technické požiadavky ohľadom:

a)

harmonizácie technických nástrojov, ktoré používajú emitenti pri poskytovaní informácií úradne určeným mechanizmom, ktorá najmä umožňuje používanie technológie bezprostredného spracovania, evidenciu času poskytnutia informácie (elektronická evidencia) a evidenciu všetkých ďalších zmien a doplnení informácie, ktorá bola pôvodne poskytnutá (vyhotovovanie verzií);

b)

harmonizácie rozhraní na vyhľadávanie poskytovaných úradne určenými mechanizmami.

ESMA predloží tieto návrhy regulačných technických predpisov Komisii do 31. decembra 2014.

V súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.‘.“

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie zmeny a doplnenia 6. Delegované právomoci podľa článku 21 smernice 2004/109/ES by sa mali uplatňovať pri harmonizácii technických nástrojov na poskytovanie informácií a rozhraní na vyhľadávanie, ktoré prevádzkujú vnútroštátne úradne určené mechanizmy. Takáto harmonizácia by mala vychádzať z predchádzajúcich odporúčaní Komisie a CESR.

Zmena a doplnenie 8

Článok 1 ods. 13 navrhovanej smernice

„(13)   Článok 22 sa nahrádza takto:

‚Článok 22

Prístup k regulovaným informáciám na úrovni Únie

„(13)1.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem stanovujúcich technické požiadavky týkajúce sa prístupu k regulovaným informáciám na úrovni Únie s cieľom presne určiť:

a)

technické požiadavky týkajúce sa vzájomného prepojenia informačných a komunikačných technológií používaných vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami;

b)

technické požiadavky na fungovanie centrálneho prístupového bodu na vyhľadávanie regulovaných informácií na úrovni Únie;

c)

technické požiadavky týkajúce sa používania jedinečných identifikátorov pre jednotlivých emitentov vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami;

d)

jednotný formát archivovania regulovaných informácií vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami;

e)

jednotnú klasifikáciu regulovaných informácií vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami a jednotný zoznam typov regulovaných informácií.

2.   Pri vytváraní návrhu regulačných technických noriem orgán ESMA zabezpečí súlad technických požiadaviek uvedených v článku 22 odsek 1 s technickými požiadavkami pre elektronickú sieť vnútroštátnych registrov spoločností stanovenými v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ (19).

ESMA predloží tieto návrhy regulačných technických predpisov Komisii do 31. decembra 2014.

V súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

„(13)   Článok 22 sa nahrádza takto:

‚Článok 22

Vzájomné prepojenie a prístup k regulovaným informáciám na úrovni Únie

„(13)1.   Komisia má právomoc prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c a na základe podmienok uvedených v článkoch 27a a 27b opatrenia s cieľom presne stanoviť tieto minimálne normy a pravidlá:

a)

pravidlá vzájomného prepojenia informačných a komunikačných technológií používaných vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami;

b)

pravidlá fungovania centrálneho prístupového bodu k regulovaným informáciám ustanoveného na úrovni Únie na účely umožnenia výkonného, úplného a spoľahlivého vyhľadávania regulovaných informácií zo strany investorov, a najmä na účely umožnenia priamych porovnávaní informácií, ktoré sú predmetom správ emitentov z rôznych členských štátov.

„(13)2.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačných technických noriem stanovujúcich technické požiadavky týkajúce sa :

a)

vzájomného prepojenia informačných a komunikačných technológií používaných vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami;

b)

fungovania centrálneho prístupového bodu k úradne určeným mechanizmom na úrovni Únie, ktorý prinajmenšom: i) bude založený na technickom riešení umožňujúcom výkonné vyhľadávania regulovaných informácií vo vzťahu k viacerým krajinám na základe jedinej žiadosti, a ii) ponúkne viacjazyčné rozhranie na vyhľadávanie s modernými funkciami, akými sú napríklad dynamické a reťazové vyhľadávanie;

c)

používania jedinečných identifikátorov pre jednotlivých emitentov vnútroštátnymi úradne určenými mechanizmami a uplatňovania jedinečných identifikátorov vo funkciách vyhľadávania vnútroštátnych úradne určených mechanizmov a centrálnych prístupových bodov s cieľom umožniť investorom identifikovať základné vzťahy medzi spoločnosťami v rámci skupiny, keď majú tieto spoločnosti rôzne jedinečné identifikátory.

;

.

3.   Pri vytváraní návrhu regulačných technických noriem orgán ESMA zabezpečí súlad technických požiadaviek uvedených v článku 22 odsek 2 s technickými požiadavkami pre elektronickú sieť vnútroštátnych registrov spoločností stanovenými v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ (20).

ESMA predloží tieto návrhy regulačných technických predpisov Komisii do 31. decembra 2014.

V súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa na Komisiu deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

4.   Do 31. júna 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní opatrení na vzájomné prepojenie a prístupu k regulovaným informáciám na úrovni Únie, v ktorej preskúma, či prijatými riešeniami na prístup k regulovaným informáciám dosahuje cieľ umožniť investorom efektívne porovnať emitentov z rôznych členských štátov. Takáto správa zahŕňa posúdenie vplyvu všetkých navrhovaných zmien a doplnení tohto článku.‘.“

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie zmeny a doplnenia 6. Na základe delegovaných právomocí podľa článku 22 smernice 2004/109/ES by sa mal podrobne ustanoviť prístup k regulovaným informáciám, vzájomné prepojenie vnútroštátnych úradne určených mechanizmov a fungovanie centrálneho prístupového bodu na úrovni Únie. Technické parametre a vlastnosti rozhrania tohto centrálneho prístupového bodu na úrovni Únie by mali investorom umožniť, aby ho využívali ako jediný výhodný prístupový bod na vyhľadávanie regulovaných informácií predkladaných všetkým vnútroštátnym úradne určeným mechanizmom a na získanie spoľahlivých informácií o emitentoch z rôznych členských štátov na základe ich porovnania. Po uplynutí určitého obdobia by mala Komisia posúdiť fungovanie vzájomného prepojenia a nastavenie centrálneho prístupového bodu s cieľom navrhnúť potrebné úpravy.

Vytvorenie a používanie jedinečných identifikátorov pre každého emitenta je obzvlášť užitočnou črtou navrhovaných ustanovení. V tomto ohľade by sa v návrhoch Komisie mohol využiť výsledok medzinárodnej práce na zavedení identifikátora právnickej osoby ako štandardného referenčného kódu pre emitentov a protistrany finančných transakcií  (6). Jedinečný identifikátor konkrétne zvýši spoľahlivosť a porovnateľnosť regulovaných informácií, ktoré zbierajú úradne určené mechanizmy a umožní, aby tieto informácie súviseli s údajmi zhromažďovanými v ďalších regulatórnych databázach, ktoré môžu používať rovnaký jedinečný identifikátor. Výhody používania jedinečného identifikátora budú zrejmé v spojení s viacerými druhmi povinností predkladať správy, napríklad pri uverejňovaní výročných správ určujúcich dcérske spoločnosti alebo pri prekladaní správ o nadobudnutí väčšinových podielov. Informácie o zložení skupiny a vzťahoch v rámci nej môžu mať viaceré dôsledky pre investorov a aj pre orgány dohľadu a regulácie, ktorí napríklad budú môcť na ich základe lepšie posúdiť šírenie rizík v rámci skupiny spoločností. Hoci zverejneniu podrobných informácií o vzťahoch v rámci skupiny môže brániť niekoľko praktických prekážok, aj čiastočný prístup k takýmto informáciám by bol vítaným zlepšením.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  KOM(2011) 684 v konečnom znení.

(3)  V tejto súvislosti pozri odporúčanie ESRB ESRB/2011/3 o makroprudenciálnom mandáte vnútroštátnych orgánov, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke ESRB http://www.esrb.europa.eu

(4)  KOM(2011) 651 v konečnom znení.

(5)  Pozri odporúčania Komisie z 11. októbra 2007 o elektronickej sieti úradne určených mechanizmov centrálneho archivovania regulovaných informácií uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2007, s. 16); pozri aj konzultačný dokument CESR z júla 2010 „Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies“, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke ESMA na http://www.esma.europa.eu

(6)  Pozri Výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnania, Technický výbor Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, dokument s názvom „Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements – Consultative report“, august 2011, oddiel 4.5.1, k dispozícii na internetovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie http://www.bis.org

(7)  Ú. v. EÚ L […].

(8)  Ú. v. EÚ L […].

(9)  Ú. v. EÚ L […].

(10)   Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(11)   Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(12)   Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.

(13)   Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.‘;

(14)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.‘.“

(15)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(16)   Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(17)  Ú. v. EÚ L […].‘.“

(18)  Ú. v. EÚ L […].‘.

(19)  Ú.v. EÚ L […].‘.“

(20)  Ú.v. EÚ L […]


Top