EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1202(02)

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP (príloha II) a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 (príloha VIII)

OJ C 351, 2.12.2011, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/15


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP (príloha II) a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 (príloha VIII)

2011/C 351/05

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby a subjekty, ktoré sa uvádzajú v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011 (1) a v prílohe VIII k nariadeniu Rady (EÚ) č. 961/2010 zmenenému a doplnenému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1245/2011 z 1. decembra 2011 (2) sa upozorňujú na túto skutočnosť.

Po preskúmaní zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, Rada Európskej únie rozhodla, že na osoby a subjekty, ktoré sa uvádzajú v uvedených prílohách, by sa mali naďalej vzťahovať reštriktívne opatrenia ustanovené v uvedenom rozhodnutí a nariadení Rady.

Rada Európskej únie ďalej rozhodla, že do uvedených príloh by sa mali doplniť ďalšie osoby a subjekty. Dôvody zaradenia týchto osôb a subjektov sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať na príslušné orgány daného členského štátu, ktoré sú uvedené webových stránkach v prílohe V k uvedenému nariadeniu, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri články 17, 18 a 19 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu podať Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú aj na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 71.

(2)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 11.


Top